c1. 2 Popis prodavaneho majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c1. 2 Popis prodavaneho majetku"

Transkript

1 II II /00P/ PM C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Oznameni o vyberovem rizeni a jeho podminkach Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Ostrava, lihovarska 1335/9, Ostrava-Radvanice OZNAMENi o vyberovem rizeni cis. OOP/133/2015 a jeho podminkach na zjisteni zajemce o koupi nemoviteho majetku v katastralnim uzemi Katerinky u Opavy Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych (dale jen "Urad"}, jemuz podle 9 zakona c. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "ZMS"), prislusi hospodarit s nize uvedenym majetkem, podle ust. 21 a nasi. vyhlasky c. 62/2001 Sb., o hospodafeni organizacnich slozek statu a statnich organizaci s majetkem statu, ve zneni pozdejsich predpisu, po splneni vsech zakonnych podminek, vyhlasuje dne 24. srpna 2015 vyberove rizeni (dale tez.vr") na prodej dale uvedeneho majetku ve vlastnictvi Ceske republiky. c1. 1 Prodavany majetek Pozemek parcela st 192/2 o vymere 594 m 2, zastavena plocha a nadvori Soucasti je stavba: Katennky, c.p. 514, rod. dum Stavba stoji na pozemku p.c.: st. 192/2 vcetne soucasti, ktere tvori vyse uvedena stavba a zpevnena plocha z betonu, v k.u. Katerinky u Opavy, obec Opava, vedeny u Katastralniho ui'adu pro Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracoviste Opava a zapsany na LV c c1. 2 Popis prodavaneho majetku Budova se nachazi v casti Statutarniho mesta Opavy Katerinky, na ulici Cerna c.or. 61. Pozemek je castecne zastaven stavbou, nezastavena cast tvoi'i se stavbou funkcni celek. Soucasti je zpevnema plocha. Jedna se o castecne podsklepenou stavbu o 2 nadzemnich podlazich, situovanou na nepravidelnem pudoryse a zastresenou mansardovou strechou. Stari bylo urceno odbornym odhadem na min. 80 let, v 80 letech 20 stoleti byla provedena celkova rekonstrukce budovy.

2 C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Stavba je v soucasne dobe ve velmi spatnem technickem stavu. vsechny prvky kratkodobe zivotnosti jsou pi'ed V'9menou, pi'ip. chybeji. V dusledku V'9se uvedeneho je stavba v soucasne dobe nepronajatelna a bez celkove rekonstrukce nevyuzitelna. V 1. podzemnim podlazi se nachazi kotelna a dalsi skladove prostory (od povodni v roce 1997 vzhledem k jejich spatnemu technickemu stavu nevyuzivane). V 1. nadzemnim podlazi se nachazi nebytovy prostor slouzici drive jako prodejna obuvi vcetne skladoveho a socialniho zazemi a dalsi prostor slouzici v minulosti k bydleni (vse ve velmi spatnem technickem stavu, pi'ed celkovou rekonstrukci). Ve 2. nadzemnim podlazi jsou umisteny celkem 4 byty (3 byty 2+1 a 1 byt 3+1) - rovnez pi'ed celkovou rekonstrukci. V podsti'esnim prostoru se nachazi stavebne neupravena puda (perspektivni moznost pudni vestavby). Stavba je zalozena pravdepodobne na betonov9ch zakladov'9ch pasech, svisle nosne konstrukce jsou z cihel plnych palenych tl. min. 45 em, stropy nad sklepem jsou tvoreny cihelnymi klenbami, ostatni stropy prevazne dfevene tramove, s rovnym podhledem. Objekt je zastfesen zcasti mansardovou a zcasti pultovou stfechou (nosnou konstrukci tvofi dfevlmy krov, krytina je z osinkocementov9ch sablon a zivicna, klempirske konstrukce z pozinkovaneho plechu). Schodiste do 1. PP a na pudu je betonove, z 1. NP do 2. NP teracove. Stavbu je mozno napojit na vsechny bezne inzenyrske site (elekti'ina, voda, kanalizace, plyn). Z duvodu neuzivani stavby jsou v soucasne dobe vsechna media odpojena. Prodavany majetek je dotcen nize uvedenymi inzenyrskymi sitemi: na nemovite veci se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energeticke zai'izeni typu - podzemni site NN v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. na nemovite veci se nachazi provozovana plynckenska zai'izeni ve vlastnictvi nebo sprave RWE GasNet, s.r.o. na nemovite veci se nachazi sit' elektronickych komunikaci spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. nebo jeji ochranne pasmo V bi'eznu 2013 byl zpracovan lng. Milanem Bechyne, energetickym expertem podle zakona c. 406/2006 Sb.,Prukaz energeticke narocnosti budovy Polyfunkcniho domu Opava Katei'inky".Tento dokument je k dispozici na Ufadu. Kupujicimu bude prukaz energeticke narocnosti budovy pfedan pfi popisu kupni smlouvy. 2

3 C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Pnikaz energetlcke mirocnostl budovy Zakazka: PENB Opava Katef"lcy - TV v PRO TECH spots r.o. 0, PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY Typ budovy. m istnl DZflaUni: BD - Bytovi dum ~.. budovy: ema Opava C..lkova podlabov.\ plocha Ac : rn> slllvajlcl Hodnoeenl budovy stav poraaliz.aci doponunl c> :: ' ~) :1 E) : 1 F) 2 sl G) M!IM vypott~ rotnl spotfeba energie v kwhl(m'.rok) C..ll<ova vypotteml rotni dodam energie v GJ , ,8 Vytapenl Chlalenl V!lr.!nl 94,5 0,0 0,0 Ooba ptatnosti prukazu : Jm~no a plfjmenl : lng. Milan 8~ - Pnlkaz vypraeoval Osv<!deeni t. : 0335 Datum vypracovant : Osv!Uenl I(,. :1r - ' -} 1 ~-~ ~ i. ' \ ) i c1. 3 Vyhlasena minimalni kupni cena Vyhlasena minimalnl kupni cena nemovite veci cini ,- Kc (slovy: ctyrimilionysedmsetdvacetpettisic korun ceskych). c1. 4 Ocastnici vyberoveho rizeni a) Urad nabizi prodavany majetek k pfevodu fyzickym a pravnickym osobam. Ucastnikem VR rizenl mohou byt svepravne fyzicke osoby nebo pravnicke osoby. b) Ucastnikem VR se stava ten, kdo predlozil Uradu plsemnou nabldku die cl. 7 tohoto Oznameni, a to za predpokladu splneni ostatnlch podminek bez vyhrad. c) Kazdy z ucastniku VR muze do VR podat pouze jednu nabidku. 3

4 c1. s Spolecne jmeni manzelu C.j.: UZSVM/OOPn719/ PM a) Podava-li jeden z manzeh.i nabidku a hodla kupni smlouvou nabyt prodavany majetek do sveho v)'lucneho vlastnictvi, musi ke sve nabidce pi'ilozit nektery z techto dokladu: aa) pisemne prohlaseni druheho manzela opati'ene jeho ovei'enym podpisem, ze manzel, ktery podava nabidku, uhradl kupnl cenu z prostredku, ktere nejsou soucasti spolecneho jmeni manzelu; ab) notarsky zapis o zuzeni spolecneho jmeni manzeh.i nebo o smluvenem manzelskem majetkovem rezimu podle 716 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen,noz"); ac) pravomocny rozsudek, jimz doslo ke zruseni spolecneho jmeni manzelu; ad) pravomocny rozsudek o zuzeni rozsahu spolecneho jmeni manzelu. b) Pokud nebudou dolozeny doklady uvedene pod pism. a), bude prodavany majetek preveden do spolecneho jmeni manzelu. c) Tento clanek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodlehaji rezimu spolecneho jmeni manzelu. ct 6 Prohlidka prodavaneho majetku Prohlidku prodavaneho majetku lze uskutecnit na mfste samem die pi'edchozf telefonicke domluvy nejmene 2 dny predem u referenta: lng. Jindriska Rozehnalova, telefonnf cislo , prfpadne na sekretariatu: telefonni cislo ct 7 Povinny obsah nabidky ucinene ucastnikem vyberoveho rizeni a sloieni kauce 1. Nabidka musi byt ucinena pisemne a musi v ni byt obsazeny tyto udaje: a) U fyzickych osob jmeno a prijmeni, datum narozeni, adresa trvaleho pobytu, zavazna adresa pro dorucovani (pokud je odlisna od adresy trvaleho pobytu); u pravnickych osob presny nazev, sidle, IC, zavazna adresa pro dorucovani (pokud je odlisna od adresy sidla firmy) a osoba opravnena k zastupovani pravnicke osoby. V pripade zadosti (nabidky) o koupi do spoluvlastnictvi musi byt uvedeny tyto udaje u vsech zadatelu. b) V pripade, ze nabidku ucinil jeden z manzelu a prodavany majetek hodla nabyt do sveho vylucneho vlastnictvi, i doklad die cl. 5 toho Oznameni. c) Ucastnici dale mohou nepovinne uvest dalsi udaje (telefon, fax, ). d) Nabizena vyse kupni ceny, ktera musi byt uvedena ciselne i slovne v Kc, pncemz v pripade rozdilu mezi ciselnou a slovni hodnotou ma pi'ednost slovni hodnota. Nabidka, ktera obsahuje nizsi nabidku, nez je vyhlasena minimalni kupni cena uvedena v cl. 3 tohoto Oznameni, nebude do VR zahrnuta. e),prohlaseni ucastnika vyberoveho i'izeni" (vzor viz priloha), vcetne souhlasu se zde uvedenymi podminkami VR. Toto Prohlaseni musi byt podepsano ucastnikem VR uredne overenym podpisem (u pravnickych osob se zapisem v Obchodnim rejsti'iku nebo v obdobnem rejstriku v souladu s timto zapisem). Vzor tohoto Prohlaseni obdrzi ucastnik na kontaktni adrese Ufadu die cl. 12 tohoto Oznameni a je tez k dispozici na webovych strankach u informace o prodeji prodavaneho majetku. 4

5 _, C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM f) U pravnickych osob priloha s vypisem z Obchodniho rejstriku. U pravnicke osoby, ktera se nezapisuje do Obchodniho rejsti'iku, dolozi tato osoba platny vypis z jineho zakonem stanoveneho rejstfiku, v nemz je zapsana, pfipadne ovefenou kopii pisemne smlouvy nebo zakladaci listiny, ktera prokazuje zalozeni pravnicke osoby, zpusob podepisovani a pripadne zmeny techto udaju, nebo odkaz na zvlastni zakon, kterym pravnicka osoba vznika. Podminky uvedene v tomto odstavci se nevztahuji na obce a kraje. g) Nabidka musi by-t pfedlozena v ceskem jazyce a podepsana ucastnikem VR (u pravnickych osob v souladu se zapisem v Obchodnim rejstriku nebo v obdobnem rejstriku), pri zadosti vice osob do spoluvlastnictvi vsemi osobami. 2. Podminkou ucasti ve VR je slozeni castky na uhradu casti kupni ceny, kterou ucastnik VR slozil na ucet prodavajiciho (dale jen nkauce"), ve vysi 10% vyhlasene minimalni kupni ceny, tedy ,- Kc. Kauci lze slozit bezhotovostnim prevodem, slozenim hotovosti v bance nebo zaslanim postovni poukazkou, a to na ucet c /0710 vedeny u CNB, variabilni symbol Jako specificky symbol uvede fyzicka osoba datum narozeni ve formatu DDMMRRRR a pravnicka osoba sve IC. 3. Kauce musi byt pripsana na ucet Oradu nejpozdeji v den, ve ktery konci lhuta pro podani nabidek, uvedena v cl. 9 pism. a). V pfipade opozdene platby kauce nebude nabidka do VR zahrnuta. Upozornujeme ucastniky VR, ze kauci je nutne zaslat v dostatecnem casovem predstihu pfed koncem lhuty pro predani nabidek, vzhledem ke lhutam mezibankovnich pfevodu; vcasne pfipsani kauce na ucet prodavajiciho je odpovednosti ucastnika rizeni. 4. Za dobu od slozeni kauce do uplynuti lhuty pro jeji vraceni podle tohoto Oznameni nemohou ucastnici VR uplatnovat vuci Oradu narok na pfislusenstvi z kauce prirostle za toto obdobi. 5. Kauce propadne ve prospech prodavajiciho v pfipade, ze vitez VR nepodepise kupni smlouvu nebo v pfipade, ze Orad odstoupi od smlouvy za podminek uvedenych v kupni smlouve. 6. Nabidka musi obsahovat informaci o slozeni kauce, tj. cislo uctu, z nehoz byla odeslana, vyse uvedeny variabilni symbol a specificky symbol, jimz je u fyzickych osob datum narozeni ve formatu DDMMRRRR a u pravnickych osob jejich IC; v pripade slozeni kauce v hotovosti na prepazce banky nebo postovni poukazkou kopie pi'islusneho dokladu. 7. Nabidka musi obsahovat nezbytne udaje o uctu, na ktery bude kauce vracena. c1. s Podminky prevodu prodavaneho majetku Podminky pi'evodu prodavaneho majetku jsou uvedeny, krome tohoto Oznameni, v textu kupni smlouvy, ktera je jeho prilohou. Ocastnik VR vyjadfuje svuj souhlas s kupni smlouvou v podepsanem,prohlaseni ucastnfka vyberoveho rizeni", ktere je povinnou soucasti jeho nabidky. c1. 9 Predani nabidek a) Nabidky budou pi'ijimany od do , v dobe Po - Ct od 8:00 do 15:00 hod., Pa od 8:00 do 14:00 hod. vcetne, bez ohledu na zpusob doruceni. Na nabidky dorucene po tomto terminu (vcetne urcene hodiny) nebude bran zfetel. Pozadovany zpusob doruceni nabidky je osobne nebo postou v zalepene obalce oznacene v jeji leve polovine napisem,vyberove rizeni cis. OOP/133/2015- k.u. Katerinky u Opavy- NEOTEViRAT Ill". 5

6 r ' C.j.: UZSVM/OOPn719/ PM Nabidky zasilejte na adresu pro doruceni nabidek: Orad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Ostrava odbor Odloucene pracoviste Opava Praskova 194/ Opava b) Nabidky nelze dorucit cestou datove schrimky; na nabidky takto pripadne podane nebude bran zretel. c) Otevirani obalek se muze zucastnit kazdy, kdo muze na miste prokazat, ze dorucil nabidku (a v pripade nabidky dorucene pravnickou osobou pak ten, kdo je opravnen ji zastupovat). Otevirani obalek se uskutecni ve stfedu od 9:15 hod. na Uzemnim pracovisti Ostrava, Lihovarska 1335/9, Ostrava - Radvanice, v kancelari reditele odboru Hospodafeni s majetkem statu. Pfesne urceni casu bude znamo az po ukonceni podavani nabidek do vyberoveho rizeni. d) Ucastnfk yyberoveho ffzeni (nebo zastupce jim zplnomocneny plnou moci s ovefenym podpisem) muze v ramci aukce pfihazovat (viz cl. 1 0) Vyber kupujiciho a) Do posuzovanf nabidek podanych do VR nebude zahrnuta nabfdka, ktera byla dorucena po lhute stanovene v cl. 9 tohoto Oznameni, nebo nesplnuje nekterou ze zavaznych podmfnek podle tohoto Oznameni, pfipadne dalsich dokumentu k yyberovemu rizeni. b) Jako jedine kriterium pro vyber kupujfciho se stanovuje vyse nabizene kupni ceny. Otevirani obalek zajist'uje komise pro otevirani obalek jmenovana reditelem uzemniho pracoviste. Pri oteviranf obalek sdeluje komise vsem pfftomnym identifikaci ucastnfka, kte,y podal nabfdku, splneni ci nesplneni vsech vyhlasenych podminek pro podani nabidky a yysi nabidnute ceny. Nabidky, ktere nesplnily vsechny vyhlasene podminky pro podani nabidky bez vyhrad, komise vyradi z dalsiho posuzovani. c) Otevfenim posledni obalky a oznamenim udaju podle pfedchoziho odstavce proces otevirani obalek konci. d) Pokud byla dorucena alespori jedna nabidka, ktera splnila podminky, po otevfeni posledni obalky predseda komise pro otevirani obalek zahaji aukci na yysi nabidnute ceny. e) Pfi aukci mohou ucastnici, kteri dorucili nabidku splriujici vyhlasene podminky bez vyhrad a ucastnili se otevirani obalek, na miste pfihazovat nad nejvyssi pisemne zaslanou nabidnutou cenu. Prubeh prihazovani fidi predseda komise, pi'icemz pred zacatkem pfihazovani stanovi minimalni vysi pfihozu (v rozpeti 100 Kc az 10% nejvyssi pisemne nabidnute ceny). Aukce je ukoncena trojf vyzvou k dalsimu pfihozu bez odezvy. Predseda komise zajisti fadne zdokumentovani prubehu aukce v protokolu o otevirani obalek. Protokol o otevirani obalek podepisi vsichni clenove komise. f) Po ukonceni aukce oznami pfedseda komise jmeno ucastnika, kte,y podal nejvyssi nabidku, a navrhne uzavreni kupni smlouvy s timto ucastnikem zamestnanci opravnenemu smlouvu podepsat. g) Vysledek VR bude pisemne oznamen vsem ucastnikum VR do 7 pracovnich dnu od data otevirani obalek. Vitez VR obdr:zi zaroven kupni smlouvu k podpisu. h) Ucastnikum VR, kteri v nem nezvitezili, bude kauce vracena bez prodlen f po oznameni vysledku VR, nejpozdeji vsak do 10 pracovnich dnu ode dne oteviran i obalek. 6

7 . ' ' I C.j.: UZSVM/00Pf7719/ PM c1. 11 Povinnosti Oradu a kupujiciho a) Kupujfci je mimo jine povinen platne podepsat kupni smlouvu (z toho jeden vy-tisk s ufedne overenym podpisem) a dorucit ji na prislusne pracoviste Oradu, nebo v pripade zprostredkovaneho prodeje na adresu zprostfedkovatele, a to ve lhute 30 dni od jejiho obdrieni. b) Nejpozdeji do 14 kalendarnich dnu od doruceni vsech vytisku smlouvy podepsanych ucastnikem zajisti Orad podpis smlouvy ze sve strany. c) Kupujici je dale povinen zaplatit Oradu nabidnutou kupni cenu v pine vysi, a to ve lhute stanovene ve smlouve. Tato lhuta bezi ode dne doruceni Y9zvy k zaplaceni kupni ceny, jejiz pfilohou bude prosta fotokopie oboustranne podepsane kupni smlouvy. Kupni cena se povazuje za zaplacenou dnem, kdy je pripsana na ucet Oradu. d) Pote, co bude cela kupni cena uhrazena, vcetne prislusenstvi a pripadnych dalsich zavazku kupujiciho,<pfeda Orad katastralnimu uradu jedno vyhotoveni kupni smlouvy spolu s navrhem na zahajeni Fizehi 6 povoleni vkladu vlastnickeho prava do katastru nemovitosti. e) V pfipade, ze kupujici nesplni kteroukoli ze svych povinnosti uvedenych pod pism. a) a c) tohoto clanku ani po pripadne dohodou prodlouzene lhute, nebo pokud da kupujici jasne najevo, ze kupni smlouvu nemini podepsat, nebo pokud prodavajici od smlouvy odstoupi, muze byt vyzvan k jednani ucastnik VR, ktet)t se umistil na druhem miste, pokud jim nabidnuta kupni cena neni nizsi nez 90 % ceny nabidnute ueastnikem prvnim v pofadi. f) Kupujici bere na vedomi, ze soucasti smlouvy je dohoda, ze poplatnikem dane z nabyti nemovitych veci je kupujici (nabyvatel vlastnickeho prava k nemovitym vecem). c1.12 Zaverecna ustanoveni a) Orad si vyhrazuje pravo zrusit VR bez udani duvodu a dale odmitnout vsechny pfedlozene navrhy, a to az do doby podpisu kupni smlouvy ze sve strany. Zruseni VR se nepovazuje za jednani ve smyslu ustanoveni 1729 odst. 1 NOZ a ucastnik VR nema pravo na nahradu skody ve smyslu ust odst. 2 citovaneho zakona. b) Zruseni VR pred poslednim terminem pro pfedani nabidek Orad uvefejni stejnym zpusobem, ktet)tm vyhlasil Oznameni o VR a jeho podminkach, vcetne!hut. c) Ocastnici VR nemaji narok na nahradu nakladu spojenych s ucasti ve VR. d) Vsechny dokumenty, odesilane Oradem die tohoto Oznameni, budou zasilany prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb doporucene s dodejkou do vlastnich rukou na adresy pro dorucovani uvedene v nabidce, nebo v pfipade elektronickeho dorucovani prostfednictvim datovych schranek na elektronicke adresy uvedene v nabidce. V pi'ipade, ze tyto dokumenty budou provozovatelem postovnich sluzeb vraceny Oradu jako nedorucene, povazuje se za den doruceni takove zasilky ti'eti pracovni den po odeslani. Doruceni do datove schranky se i'idi ustanovenimi zakona c. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizovane konverzi dokumentu, ve znemi pozdejsich pfedpisu. 7

8 C.j.: UZSVM/OOP/7719/2015-0o'PM '. Pnpadne dalsi informace o nabizenem majetku a,prohlaseni ucastnika vyberoveho fizeni" die cl. 7 tohoto Oznameni se bezplatne poskytnou osobam, ktere projevi zajem, pfi osobni navsteve na kontaktni adrese: Orad pro zastupovimi statu ve vecech majetkovych odbor Odloucene pracoviste Opava Praskova 194/ Opava na telefonnim cisle lng. Jindriska Rozehnalova na telefonnim cisle pani Petra Blazejova V Ostrave dne URAD PRO ZAST'UPOV.ANf STATU ~ \1CECH MAJETKOVVCH Uzemnf pmcovi~tl} Ostrovo Uhovarska I 335/9 716 I 0 Ostrava-Radvonice -3- lng. Karol Siwek reditel Ozemniho pracoviste Ostrava Prilohy: Prohlaseni ucastnika vyberoveho rizeni Navrh kupni smlouvy Prukaz energeticke narocnosti budovy VYVESENO DNE: cjr. (, l.fj!r SEJMUTO DNE: 8

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 GLADYS AUCTION, s.r.o., IČO: 271 26 447, DIČ: CZ27126447, Spisová značka: C 98251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 10 - Strašnice,

Více

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství

Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Výběrové řízení Čerpací stanice PHM s prodejnou Cheb, Pražská 59 na prodej souboru nemovitých věcí včetně všech součástí a příslušenství Podmínky výběrového řízení Společnost GAVLAS, spol. s r. o., se

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Čj. 379 49-2009 DP - 7103 46 Město Klatovy Náměstí Míru 62 V Praze dne 13.11.2012

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N JČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 v,, v DRAZEBNIVYHLASKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N DRAŽBY 26/2000 Sb. Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou"

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 168/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

Tel.: 800 900490, e-mail: info@eurodrazby.cz RAŽEBNíVYHLÁŠKA M:SSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) -Pt~fiíden zveřejnění: 11. V-,ti-It LEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY Pósledn! den zveřejněn!: vyhotovená

Více