c1. 2 Popis prodavaneho majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c1. 2 Popis prodavaneho majetku"

Transkript

1 II II /00P/ PM C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Oznameni o vyberovem rizeni a jeho podminkach Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Ostrava, lihovarska 1335/9, Ostrava-Radvanice OZNAMENi o vyberovem rizeni cis. OOP/133/2015 a jeho podminkach na zjisteni zajemce o koupi nemoviteho majetku v katastralnim uzemi Katerinky u Opavy Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych (dale jen "Urad"}, jemuz podle 9 zakona c. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "ZMS"), prislusi hospodarit s nize uvedenym majetkem, podle ust. 21 a nasi. vyhlasky c. 62/2001 Sb., o hospodafeni organizacnich slozek statu a statnich organizaci s majetkem statu, ve zneni pozdejsich predpisu, po splneni vsech zakonnych podminek, vyhlasuje dne 24. srpna 2015 vyberove rizeni (dale tez.vr") na prodej dale uvedeneho majetku ve vlastnictvi Ceske republiky. c1. 1 Prodavany majetek Pozemek parcela st 192/2 o vymere 594 m 2, zastavena plocha a nadvori Soucasti je stavba: Katennky, c.p. 514, rod. dum Stavba stoji na pozemku p.c.: st. 192/2 vcetne soucasti, ktere tvori vyse uvedena stavba a zpevnena plocha z betonu, v k.u. Katerinky u Opavy, obec Opava, vedeny u Katastralniho ui'adu pro Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracoviste Opava a zapsany na LV c c1. 2 Popis prodavaneho majetku Budova se nachazi v casti Statutarniho mesta Opavy Katerinky, na ulici Cerna c.or. 61. Pozemek je castecne zastaven stavbou, nezastavena cast tvoi'i se stavbou funkcni celek. Soucasti je zpevnema plocha. Jedna se o castecne podsklepenou stavbu o 2 nadzemnich podlazich, situovanou na nepravidelnem pudoryse a zastresenou mansardovou strechou. Stari bylo urceno odbornym odhadem na min. 80 let, v 80 letech 20 stoleti byla provedena celkova rekonstrukce budovy.

2 C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Stavba je v soucasne dobe ve velmi spatnem technickem stavu. vsechny prvky kratkodobe zivotnosti jsou pi'ed V'9menou, pi'ip. chybeji. V dusledku V'9se uvedeneho je stavba v soucasne dobe nepronajatelna a bez celkove rekonstrukce nevyuzitelna. V 1. podzemnim podlazi se nachazi kotelna a dalsi skladove prostory (od povodni v roce 1997 vzhledem k jejich spatnemu technickemu stavu nevyuzivane). V 1. nadzemnim podlazi se nachazi nebytovy prostor slouzici drive jako prodejna obuvi vcetne skladoveho a socialniho zazemi a dalsi prostor slouzici v minulosti k bydleni (vse ve velmi spatnem technickem stavu, pi'ed celkovou rekonstrukci). Ve 2. nadzemnim podlazi jsou umisteny celkem 4 byty (3 byty 2+1 a 1 byt 3+1) - rovnez pi'ed celkovou rekonstrukci. V podsti'esnim prostoru se nachazi stavebne neupravena puda (perspektivni moznost pudni vestavby). Stavba je zalozena pravdepodobne na betonov9ch zakladov'9ch pasech, svisle nosne konstrukce jsou z cihel plnych palenych tl. min. 45 em, stropy nad sklepem jsou tvoreny cihelnymi klenbami, ostatni stropy prevazne dfevene tramove, s rovnym podhledem. Objekt je zastfesen zcasti mansardovou a zcasti pultovou stfechou (nosnou konstrukci tvofi dfevlmy krov, krytina je z osinkocementov9ch sablon a zivicna, klempirske konstrukce z pozinkovaneho plechu). Schodiste do 1. PP a na pudu je betonove, z 1. NP do 2. NP teracove. Stavbu je mozno napojit na vsechny bezne inzenyrske site (elekti'ina, voda, kanalizace, plyn). Z duvodu neuzivani stavby jsou v soucasne dobe vsechna media odpojena. Prodavany majetek je dotcen nize uvedenymi inzenyrskymi sitemi: na nemovite veci se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energeticke zai'izeni typu - podzemni site NN v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a.s. na nemovite veci se nachazi provozovana plynckenska zai'izeni ve vlastnictvi nebo sprave RWE GasNet, s.r.o. na nemovite veci se nachazi sit' elektronickych komunikaci spolecnosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. nebo jeji ochranne pasmo V bi'eznu 2013 byl zpracovan lng. Milanem Bechyne, energetickym expertem podle zakona c. 406/2006 Sb.,Prukaz energeticke narocnosti budovy Polyfunkcniho domu Opava Katei'inky".Tento dokument je k dispozici na Ufadu. Kupujicimu bude prukaz energeticke narocnosti budovy pfedan pfi popisu kupni smlouvy. 2

3 C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM Pnikaz energetlcke mirocnostl budovy Zakazka: PENB Opava Katef"lcy - TV v PRO TECH spots r.o. 0, PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY Typ budovy. m istnl DZflaUni: BD - Bytovi dum ~.. budovy: ema Opava C..lkova podlabov.\ plocha Ac : rn> slllvajlcl Hodnoeenl budovy stav poraaliz.aci doponunl c> :: ' ~) :1 E) : 1 F) 2 sl G) M!IM vypott~ rotnl spotfeba energie v kwhl(m'.rok) C..ll<ova vypotteml rotni dodam energie v GJ , ,8 Vytapenl Chlalenl V!lr.!nl 94,5 0,0 0,0 Ooba ptatnosti prukazu : Jm~no a plfjmenl : lng. Milan 8~ - Pnlkaz vypraeoval Osv<!deeni t. : 0335 Datum vypracovant : Osv!Uenl I(,. :1r - ' -} 1 ~-~ ~ i. ' \ ) i c1. 3 Vyhlasena minimalni kupni cena Vyhlasena minimalnl kupni cena nemovite veci cini ,- Kc (slovy: ctyrimilionysedmsetdvacetpettisic korun ceskych). c1. 4 Ocastnici vyberoveho rizeni a) Urad nabizi prodavany majetek k pfevodu fyzickym a pravnickym osobam. Ucastnikem VR rizenl mohou byt svepravne fyzicke osoby nebo pravnicke osoby. b) Ucastnikem VR se stava ten, kdo predlozil Uradu plsemnou nabldku die cl. 7 tohoto Oznameni, a to za predpokladu splneni ostatnlch podminek bez vyhrad. c) Kazdy z ucastniku VR muze do VR podat pouze jednu nabidku. 3

4 c1. s Spolecne jmeni manzelu C.j.: UZSVM/OOPn719/ PM a) Podava-li jeden z manzeh.i nabidku a hodla kupni smlouvou nabyt prodavany majetek do sveho v)'lucneho vlastnictvi, musi ke sve nabidce pi'ilozit nektery z techto dokladu: aa) pisemne prohlaseni druheho manzela opati'ene jeho ovei'enym podpisem, ze manzel, ktery podava nabidku, uhradl kupnl cenu z prostredku, ktere nejsou soucasti spolecneho jmeni manzelu; ab) notarsky zapis o zuzeni spolecneho jmeni manzeh.i nebo o smluvenem manzelskem majetkovem rezimu podle 716 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen,noz"); ac) pravomocny rozsudek, jimz doslo ke zruseni spolecneho jmeni manzelu; ad) pravomocny rozsudek o zuzeni rozsahu spolecneho jmeni manzelu. b) Pokud nebudou dolozeny doklady uvedene pod pism. a), bude prodavany majetek preveden do spolecneho jmeni manzelu. c) Tento clanek se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodlehaji rezimu spolecneho jmeni manzelu. ct 6 Prohlidka prodavaneho majetku Prohlidku prodavaneho majetku lze uskutecnit na mfste samem die pi'edchozf telefonicke domluvy nejmene 2 dny predem u referenta: lng. Jindriska Rozehnalova, telefonnf cislo , prfpadne na sekretariatu: telefonni cislo ct 7 Povinny obsah nabidky ucinene ucastnikem vyberoveho rizeni a sloieni kauce 1. Nabidka musi byt ucinena pisemne a musi v ni byt obsazeny tyto udaje: a) U fyzickych osob jmeno a prijmeni, datum narozeni, adresa trvaleho pobytu, zavazna adresa pro dorucovani (pokud je odlisna od adresy trvaleho pobytu); u pravnickych osob presny nazev, sidle, IC, zavazna adresa pro dorucovani (pokud je odlisna od adresy sidla firmy) a osoba opravnena k zastupovani pravnicke osoby. V pripade zadosti (nabidky) o koupi do spoluvlastnictvi musi byt uvedeny tyto udaje u vsech zadatelu. b) V pripade, ze nabidku ucinil jeden z manzelu a prodavany majetek hodla nabyt do sveho vylucneho vlastnictvi, i doklad die cl. 5 toho Oznameni. c) Ucastnici dale mohou nepovinne uvest dalsi udaje (telefon, fax, ). d) Nabizena vyse kupni ceny, ktera musi byt uvedena ciselne i slovne v Kc, pncemz v pripade rozdilu mezi ciselnou a slovni hodnotou ma pi'ednost slovni hodnota. Nabidka, ktera obsahuje nizsi nabidku, nez je vyhlasena minimalni kupni cena uvedena v cl. 3 tohoto Oznameni, nebude do VR zahrnuta. e),prohlaseni ucastnika vyberoveho i'izeni" (vzor viz priloha), vcetne souhlasu se zde uvedenymi podminkami VR. Toto Prohlaseni musi byt podepsano ucastnikem VR uredne overenym podpisem (u pravnickych osob se zapisem v Obchodnim rejsti'iku nebo v obdobnem rejstriku v souladu s timto zapisem). Vzor tohoto Prohlaseni obdrzi ucastnik na kontaktni adrese Ufadu die cl. 12 tohoto Oznameni a je tez k dispozici na webovych strankach u informace o prodeji prodavaneho majetku. 4

5 _, C.j.: UZSVM/OOP/7719/ PM f) U pravnickych osob priloha s vypisem z Obchodniho rejstriku. U pravnicke osoby, ktera se nezapisuje do Obchodniho rejsti'iku, dolozi tato osoba platny vypis z jineho zakonem stanoveneho rejstfiku, v nemz je zapsana, pfipadne ovefenou kopii pisemne smlouvy nebo zakladaci listiny, ktera prokazuje zalozeni pravnicke osoby, zpusob podepisovani a pripadne zmeny techto udaju, nebo odkaz na zvlastni zakon, kterym pravnicka osoba vznika. Podminky uvedene v tomto odstavci se nevztahuji na obce a kraje. g) Nabidka musi by-t pfedlozena v ceskem jazyce a podepsana ucastnikem VR (u pravnickych osob v souladu se zapisem v Obchodnim rejstriku nebo v obdobnem rejstriku), pri zadosti vice osob do spoluvlastnictvi vsemi osobami. 2. Podminkou ucasti ve VR je slozeni castky na uhradu casti kupni ceny, kterou ucastnik VR slozil na ucet prodavajiciho (dale jen nkauce"), ve vysi 10% vyhlasene minimalni kupni ceny, tedy ,- Kc. Kauci lze slozit bezhotovostnim prevodem, slozenim hotovosti v bance nebo zaslanim postovni poukazkou, a to na ucet c /0710 vedeny u CNB, variabilni symbol Jako specificky symbol uvede fyzicka osoba datum narozeni ve formatu DDMMRRRR a pravnicka osoba sve IC. 3. Kauce musi byt pripsana na ucet Oradu nejpozdeji v den, ve ktery konci lhuta pro podani nabidek, uvedena v cl. 9 pism. a). V pfipade opozdene platby kauce nebude nabidka do VR zahrnuta. Upozornujeme ucastniky VR, ze kauci je nutne zaslat v dostatecnem casovem predstihu pfed koncem lhuty pro predani nabidek, vzhledem ke lhutam mezibankovnich pfevodu; vcasne pfipsani kauce na ucet prodavajiciho je odpovednosti ucastnika rizeni. 4. Za dobu od slozeni kauce do uplynuti lhuty pro jeji vraceni podle tohoto Oznameni nemohou ucastnici VR uplatnovat vuci Oradu narok na pfislusenstvi z kauce prirostle za toto obdobi. 5. Kauce propadne ve prospech prodavajiciho v pfipade, ze vitez VR nepodepise kupni smlouvu nebo v pfipade, ze Orad odstoupi od smlouvy za podminek uvedenych v kupni smlouve. 6. Nabidka musi obsahovat informaci o slozeni kauce, tj. cislo uctu, z nehoz byla odeslana, vyse uvedeny variabilni symbol a specificky symbol, jimz je u fyzickych osob datum narozeni ve formatu DDMMRRRR a u pravnickych osob jejich IC; v pripade slozeni kauce v hotovosti na prepazce banky nebo postovni poukazkou kopie pi'islusneho dokladu. 7. Nabidka musi obsahovat nezbytne udaje o uctu, na ktery bude kauce vracena. c1. s Podminky prevodu prodavaneho majetku Podminky pi'evodu prodavaneho majetku jsou uvedeny, krome tohoto Oznameni, v textu kupni smlouvy, ktera je jeho prilohou. Ocastnik VR vyjadfuje svuj souhlas s kupni smlouvou v podepsanem,prohlaseni ucastnfka vyberoveho rizeni", ktere je povinnou soucasti jeho nabidky. c1. 9 Predani nabidek a) Nabidky budou pi'ijimany od do , v dobe Po - Ct od 8:00 do 15:00 hod., Pa od 8:00 do 14:00 hod. vcetne, bez ohledu na zpusob doruceni. Na nabidky dorucene po tomto terminu (vcetne urcene hodiny) nebude bran zfetel. Pozadovany zpusob doruceni nabidky je osobne nebo postou v zalepene obalce oznacene v jeji leve polovine napisem,vyberove rizeni cis. OOP/133/2015- k.u. Katerinky u Opavy- NEOTEViRAT Ill". 5

6 r ' C.j.: UZSVM/OOPn719/ PM Nabidky zasilejte na adresu pro doruceni nabidek: Orad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Ostrava odbor Odloucene pracoviste Opava Praskova 194/ Opava b) Nabidky nelze dorucit cestou datove schrimky; na nabidky takto pripadne podane nebude bran zretel. c) Otevirani obalek se muze zucastnit kazdy, kdo muze na miste prokazat, ze dorucil nabidku (a v pripade nabidky dorucene pravnickou osobou pak ten, kdo je opravnen ji zastupovat). Otevirani obalek se uskutecni ve stfedu od 9:15 hod. na Uzemnim pracovisti Ostrava, Lihovarska 1335/9, Ostrava - Radvanice, v kancelari reditele odboru Hospodafeni s majetkem statu. Pfesne urceni casu bude znamo az po ukonceni podavani nabidek do vyberoveho rizeni. d) Ucastnfk yyberoveho ffzeni (nebo zastupce jim zplnomocneny plnou moci s ovefenym podpisem) muze v ramci aukce pfihazovat (viz cl. 1 0) Vyber kupujiciho a) Do posuzovanf nabidek podanych do VR nebude zahrnuta nabfdka, ktera byla dorucena po lhute stanovene v cl. 9 tohoto Oznameni, nebo nesplnuje nekterou ze zavaznych podmfnek podle tohoto Oznameni, pfipadne dalsich dokumentu k yyberovemu rizeni. b) Jako jedine kriterium pro vyber kupujfciho se stanovuje vyse nabizene kupni ceny. Otevirani obalek zajist'uje komise pro otevirani obalek jmenovana reditelem uzemniho pracoviste. Pri oteviranf obalek sdeluje komise vsem pfftomnym identifikaci ucastnfka, kte,y podal nabfdku, splneni ci nesplneni vsech vyhlasenych podminek pro podani nabidky a yysi nabidnute ceny. Nabidky, ktere nesplnily vsechny vyhlasene podminky pro podani nabidky bez vyhrad, komise vyradi z dalsiho posuzovani. c) Otevfenim posledni obalky a oznamenim udaju podle pfedchoziho odstavce proces otevirani obalek konci. d) Pokud byla dorucena alespori jedna nabidka, ktera splnila podminky, po otevfeni posledni obalky predseda komise pro otevirani obalek zahaji aukci na yysi nabidnute ceny. e) Pfi aukci mohou ucastnici, kteri dorucili nabidku splriujici vyhlasene podminky bez vyhrad a ucastnili se otevirani obalek, na miste pfihazovat nad nejvyssi pisemne zaslanou nabidnutou cenu. Prubeh prihazovani fidi predseda komise, pi'icemz pred zacatkem pfihazovani stanovi minimalni vysi pfihozu (v rozpeti 100 Kc az 10% nejvyssi pisemne nabidnute ceny). Aukce je ukoncena trojf vyzvou k dalsimu pfihozu bez odezvy. Predseda komise zajisti fadne zdokumentovani prubehu aukce v protokolu o otevirani obalek. Protokol o otevirani obalek podepisi vsichni clenove komise. f) Po ukonceni aukce oznami pfedseda komise jmeno ucastnika, kte,y podal nejvyssi nabidku, a navrhne uzavreni kupni smlouvy s timto ucastnikem zamestnanci opravnenemu smlouvu podepsat. g) Vysledek VR bude pisemne oznamen vsem ucastnikum VR do 7 pracovnich dnu od data otevirani obalek. Vitez VR obdr:zi zaroven kupni smlouvu k podpisu. h) Ucastnikum VR, kteri v nem nezvitezili, bude kauce vracena bez prodlen f po oznameni vysledku VR, nejpozdeji vsak do 10 pracovnich dnu ode dne oteviran i obalek. 6

7 . ' ' I C.j.: UZSVM/00Pf7719/ PM c1. 11 Povinnosti Oradu a kupujiciho a) Kupujfci je mimo jine povinen platne podepsat kupni smlouvu (z toho jeden vy-tisk s ufedne overenym podpisem) a dorucit ji na prislusne pracoviste Oradu, nebo v pripade zprostredkovaneho prodeje na adresu zprostfedkovatele, a to ve lhute 30 dni od jejiho obdrieni. b) Nejpozdeji do 14 kalendarnich dnu od doruceni vsech vytisku smlouvy podepsanych ucastnikem zajisti Orad podpis smlouvy ze sve strany. c) Kupujici je dale povinen zaplatit Oradu nabidnutou kupni cenu v pine vysi, a to ve lhute stanovene ve smlouve. Tato lhuta bezi ode dne doruceni Y9zvy k zaplaceni kupni ceny, jejiz pfilohou bude prosta fotokopie oboustranne podepsane kupni smlouvy. Kupni cena se povazuje za zaplacenou dnem, kdy je pripsana na ucet Oradu. d) Pote, co bude cela kupni cena uhrazena, vcetne prislusenstvi a pripadnych dalsich zavazku kupujiciho,<pfeda Orad katastralnimu uradu jedno vyhotoveni kupni smlouvy spolu s navrhem na zahajeni Fizehi 6 povoleni vkladu vlastnickeho prava do katastru nemovitosti. e) V pfipade, ze kupujici nesplni kteroukoli ze svych povinnosti uvedenych pod pism. a) a c) tohoto clanku ani po pripadne dohodou prodlouzene lhute, nebo pokud da kupujici jasne najevo, ze kupni smlouvu nemini podepsat, nebo pokud prodavajici od smlouvy odstoupi, muze byt vyzvan k jednani ucastnik VR, ktet)t se umistil na druhem miste, pokud jim nabidnuta kupni cena neni nizsi nez 90 % ceny nabidnute ueastnikem prvnim v pofadi. f) Kupujici bere na vedomi, ze soucasti smlouvy je dohoda, ze poplatnikem dane z nabyti nemovitych veci je kupujici (nabyvatel vlastnickeho prava k nemovitym vecem). c1.12 Zaverecna ustanoveni a) Orad si vyhrazuje pravo zrusit VR bez udani duvodu a dale odmitnout vsechny pfedlozene navrhy, a to az do doby podpisu kupni smlouvy ze sve strany. Zruseni VR se nepovazuje za jednani ve smyslu ustanoveni 1729 odst. 1 NOZ a ucastnik VR nema pravo na nahradu skody ve smyslu ust odst. 2 citovaneho zakona. b) Zruseni VR pred poslednim terminem pro pfedani nabidek Orad uvefejni stejnym zpusobem, ktet)tm vyhlasil Oznameni o VR a jeho podminkach, vcetne!hut. c) Ocastnici VR nemaji narok na nahradu nakladu spojenych s ucasti ve VR. d) Vsechny dokumenty, odesilane Oradem die tohoto Oznameni, budou zasilany prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb doporucene s dodejkou do vlastnich rukou na adresy pro dorucovani uvedene v nabidce, nebo v pfipade elektronickeho dorucovani prostfednictvim datovych schranek na elektronicke adresy uvedene v nabidce. V pi'ipade, ze tyto dokumenty budou provozovatelem postovnich sluzeb vraceny Oradu jako nedorucene, povazuje se za den doruceni takove zasilky ti'eti pracovni den po odeslani. Doruceni do datove schranky se i'idi ustanovenimi zakona c. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizovane konverzi dokumentu, ve znemi pozdejsich pfedpisu. 7

8 C.j.: UZSVM/OOP/7719/2015-0o'PM '. Pnpadne dalsi informace o nabizenem majetku a,prohlaseni ucastnika vyberoveho fizeni" die cl. 7 tohoto Oznameni se bezplatne poskytnou osobam, ktere projevi zajem, pfi osobni navsteve na kontaktni adrese: Orad pro zastupovimi statu ve vecech majetkovych odbor Odloucene pracoviste Opava Praskova 194/ Opava na telefonnim cisle lng. Jindriska Rozehnalova na telefonnim cisle pani Petra Blazejova V Ostrave dne URAD PRO ZAST'UPOV.ANf STATU ~ \1CECH MAJETKOVVCH Uzemnf pmcovi~tl} Ostrovo Uhovarska I 335/9 716 I 0 Ostrava-Radvonice -3- lng. Karol Siwek reditel Ozemniho pracoviste Ostrava Prilohy: Prohlaseni ucastnika vyberoveho rizeni Navrh kupni smlouvy Prukaz energeticke narocnosti budovy VYVESENO DNE: cjr. (, l.fj!r SEJMUTO DNE: 8

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. PKT/5/2015 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. PKT/5/2015 a jeho podmínkách µ # 1527/ PKT/ 2015- PKTM@ + 1527/PKT/2015-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/1378/2015-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení č. HUO/84/2015-4. kolo a jeho podmínkách

OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení č. HUO/84/2015-4. kolo a jeho podmínkách 2135/HUO/2015-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/2235/2015-HUOM Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení č. HUO/84/2015-4.

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 390/42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

OZNÁMENí. na zjištení zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Žádlovice

OZNÁMENí. na zjištení zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Žádlovice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111 6018/0SU/2008-0SUM C.j.: UZSVM/OSU/5499/2008-0SUM Územní pracovište Ostrava, Lihovarská 1335/9, 71610 Ostrava-Radvanice odbor Odloucené

Více

11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111

11111111111I11111111111111111111 1111111 11111111111111111111I111111 11111111111I11111111111111111111" 1111111" 11111111111111111111I111111 3262/BVY /2013-BVYR Č.j.: UZSVM/BVY/3191/2013-BVYR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í µ 272.ΒΒϑ.1/01,ΒΒϑΛ?Τ 383/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/328/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/33/2012

Více

OZNÁMENí. o výběrovém řízení čís. BH0176/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Nenkovice

OZNÁMENí. o výběrovém řízení čís. BH0176/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Nenkovice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7926/BHO/2012-BHOM Č.j UZSVM/BHO/7004/2012-BHOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11,

Více

Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach

Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach A-V 1457/UTP/2011-UTPM C.J.: UZSVM/UTP/1345/2011-UTPM Oznameni o vyberovem fizeni a jeho podminkach Ufad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Usti nad Labem, Mirove namesti 36,

Více

11111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I. OZNÁMENí. řízení čís. C/94/2013 a jeho podmínkách

11111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I. OZNÁMENí. řízení čís. C/94/2013 a jeho podmínkách \ )..'. 11111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 2041/CCK/2013-CCKM C.j.: UZSVM/CCK/1760/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České

Více

OZNÁMENí. o výběrovém řízení č. HSY/179/2012-3. kolo a jeho podmínkách

OZNÁMENí. o výběrovém řízení č. HSY/179/2012-3. kolo a jeho podmínkách ~ f ls.j.b/tf'aj7~/h ÁI./ ~ j7, tuj 7:V 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 2554/HSY /2012 -HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/2593/2012-HSYM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

1111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111 5041/BZRl2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZRl484212015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

µ#1639/cck/2013-cckm@r

µ#1639/cck/2013-cckm@r µ#1639/cck/2013-cckm@r 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í 6434/OOL/2015-OOLR Č.j.: UZSVM/OOL/7098/2015-OOLR Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOL/086/2015/1 a jeho podmínkách na zjištění

Více

1/2 BBV/15/2015 Be. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

1/2 BBV/15/2015 Be. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav 1/2 BBV/15/2015 Be Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav vyhlašuje výběrové řízení č. BBV/15/2015 o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci:

Více

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ

#1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ #1597/ΧΠΤ/2013 ΧΠΤΜ Κ 1597/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1413/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

c1. 1 Prodavany majetek

c1. 1 Prodavany majetek 3702/00P/2014-00PM C.j.: UZSVM/OOP/1853/2015-00PM Orad pro zastupovimi statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNAMENi o vyberovem rizeni cislo

Více

OZNÁMENÍ. vyhlašuje dne 10. září 2015. Čl. 1 Prodávaný majetek

OZNÁMENÍ. vyhlašuje dne 10. září 2015. Čl. 1 Prodávaný majetek 4933/HUO/2015-HUOM Č.j.: UZSVM/HUO/4903/2015-HUOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Ústí nad

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/PA/2/2012 a jeho podmínkách

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín 9591/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/13724/2015-BBVM O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/01/2016 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín Úřad

Více

III I~ IIII I I ~I 1111011111111 lilii 1 l~l MŮU Hust~~~

III I~ IIII I I ~I 1111011111111 lilii 1 l~l MŮU Hust~~~ dne1 9. 01. 2015 ~ňeto dne. III I~ IIII I I ~I 1111011111111 lilii 1 l~l MŮU Hust~~~ I 1365/BBV/2014-BBVM. Čj.: UZSVM/BBVI1 1043/2014-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í 2009/SKL/2016-SKLM Č.j.: UZSVM/SKL/2164/2016-SKLM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 17670/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/13274/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice. OZNÁMENí oc#2359/xxk/2011- XXKM~n+ 2359/CCK/2011-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2051/2011-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice OZNÁMENí o výběrovém řízení čís. C/130/2011-VŘ

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí 11111flllllllllllIl 558/BUHI2012-BUHM Č.j.: UZSVM/BUH/509/2012-BUHM II 1111 II1111111111111111111 111111 111111111111 II Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/73/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/73/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 10112/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/7837/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 ~rno. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 ~rno. OZNÁMENí 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 553/BUH/2012-BUHM Č.j.: UZSVM/BUH/493/2012-BUHM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447

Více

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO #14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/37/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/37/2015 a jeho podmínkách 10230/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/10178/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/37/2015 a

Více

1/2 BBV/16/2015 Be. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav

1/2 BBV/16/2015 Be. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav 1/2 BBV/16/2015 Be Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor OP Břeclav nám. T. G. M. 3, 690 15 Břeclav vyhlašuje výběrové řízení č. BBV/16/2015 o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci:

Více

#21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU

#21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU #21011/Χ/2015 ΗΜΣΥ 21011/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/16665/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60200 Brno 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4566/BHO/2016-BHOM Č.j.: UZSVM/BHO/4569/2016-BHOM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi rodinného domu s pozemkem v katastrálním území Koštov, obec Trmice Koštov, okres Ústí nad Labem

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi rodinného domu s pozemkem v katastrálním území Koštov, obec Trmice Koštov, okres Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR, tel. 241 084 111, 506 Na Pankráci 56, 145 05 Praha e-mail: petra.choltova@rsd.cz O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 260822011/3 a jeho podmínkách na zjištění zájemce

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í 1039/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/971/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/1/2015 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/1/2015 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/1/2015 a jeho podmínkách

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1891/BBV/2016-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5712/2016-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BBV/17/2016 s následnou

Více

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov

ideální podíl o velikosti 1/300 na stavb bez p./ e., na pozemku parc.. 1675/2 v katastrálním území Moravský Žižkov BBV/17/2016 Be ad pro zastupování státu ve v cech majetkových odbor OP B eclav nám. T. G. M. 3, 690 15 B eclav vyhlašuje výb rové ízení. BBV/17/2016 o nejvhodn jší nabídku na koupi nemovité v ci: ideální

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í 14214/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/14155/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/2/2016 a

Více

o;r-,,2s'j!2-0 J 2.--

o;r-,,2s'j!2-0 J 2.-- ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠíNOVO NÁBŘEŽí 390/42, 12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ OSTRAVA ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ VSETíN, POD VRŠKY 27,75501 VSETíN 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Čl. 2 Popis předmětných nemovitostí

Čl. 2 Popis předmětných nemovitostí #1307/ΧΧΚ/2012 ΧΧΚΜ Ε 1307/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1055/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/82/2012

Více

ej UZSVM/BZR/4202/2014-BZRM

ej UZSVM/BZR/4202/2014-BZRM 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4495/8ZR/20 14-8ZRM ej UZSVM/BZR/4202/2014-BZRM Urad pro zastupov{mi statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Brno, Pfikop 11,

Více

cr. UZSVM/HHB/6318/2015-HHBM

cr. UZSVM/HHB/6318/2015-HHBM 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6716/HHB/2015-HHBM cr. UZSVM/HHB/6318/2015-HHBM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové,

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 11972/OOP/2014-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. OOP/050/2014/7 a jeho

Více

Minimální kupní cena za nabízený majetek činí: 200.000,- Kč.

Minimální kupní cena za nabízený majetek činí: 200.000,- Kč. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1760/HSY/2012-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/1767/2012-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice

1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice 1753/CCK/2010-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1678/2010-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/82/2010 VŘ a jeho podmínkách

Více

Žádost o vyvěšení výběrového řízení na úřední desce

Žádost o vyvěšení výběrového řízení na úřední desce ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ NÁCHOD, RAISOVA 2055, 547 01 NÁCHOD P*"* lohy 935/HN

Více

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠíNOVO NÁBŘEŽí 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ BRNO OBEC RYMICE RYMICE 4 769 01 HOLEŠOV okr. Kroměříž ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘíž, RIEGROVO

Více

OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení č. HTU/94/2014-2. kolo a jeho podmínkách

OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení č. HTU/94/2014-2. kolo a jeho podmínkách 4804/HTU/2014-HTUM Č.j.: UZSVM/HTU/4947/2014-HTUM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Trutnov

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. 01/2008 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. 01/2008 a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 01/2008 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku (byt. jednotky) v kat. území Sokolnice Obec Sokolnice se sídlem Komenského 435, 664 52 Sokolnice,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod. OZNÁMENí

Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod. OZNÁMENí 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3605/HHB/2015-HHBM C.j.: UZSVM/HHB/3329/2015-HHBM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Hradec Králové,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách 1721/UDC/2014-UDCM Č.j.: UZSVM/UDC/1549/2014-UDCM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno. OZNÁMENí 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 7298/B KM/20 12-B KMM Č.j.: UZSVM/BKM/6167/2012-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop

Více

µ#1614/cck/2013- CCKM@Q

µ#1614/cck/2013- CCKM@Q µ#1614/cck/2013- CCKM@Q 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. ONJ/031/2012/4 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. ONJ/031/2012/4 a jeho podmínkách 3031/ONJ/2012-ONJM Č.j.: UZSVM/ONJ/3474/2012-ONJM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM

c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM r------------------------------~--. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3904/BZR/2013-BZRM c., UZSVM/BZR/3580/2013-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Více

OZNÁMENí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2

OZNÁMENí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4954/SBE/2014-SBEM Č. j.: UZSVM/SBE/4593/2014-SBEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy,

Více

1111111111111111111111111111111111l1li111 1111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111l1li111 1111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111l1li111 1111111111111111111111 2514/8ZR/2015-8ZRM é.j.: UZSVM/BZR/3333/2015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracovíště Brno, Příkop 11, 60447

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Záluží nad Vltavou

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Záluží nad Vltavou 1305/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1060/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách

Více

OZNÁMEN. o výběrovém řízení čís. BZR/32/2014 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálnim územi Velká Bíteš

OZNÁMEN. o výběrovém řízení čís. BZR/32/2014 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálnim územi Velká Bíteš 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3889/BZR/2014-BZRM Čj UZSVM/BZR/3609/2014-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11,

Více

#2024/Χ/2016 ΗΜΣΥ Χ 2024/C/2016-HMSU Č.j.: UZSVM/C/1662/2016-HMSU

#2024/Χ/2016 ΗΜΣΥ Χ 2024/C/2016-HMSU Č.j.: UZSVM/C/1662/2016-HMSU #2024/Χ/2016 ΗΜΣΥ Χ 2024/C/2016-HMSU Č.j.: UZSVM/C/1662/2016-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 48072/A/2008-MUEM Č.j.: UZSVM/A/36566/2008-MUEM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží

Více

PRODEJ CHATY KORUNA V HARRACHOVĚ Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14

PRODEJ CHATY KORUNA V HARRACHOVĚ Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14 Sp.zn.: 387/14-NKÚ180/272/14 Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Jankovcova 151812, Praha 7, PSČ 17004 OZNÁMENí o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí

Výběrové řízení na prodej nemovitostí Výběrové řízení na prodej nemovitostí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor nemovitostí části bývalého vojenského objektu Kasárna Jana Žižky v Táboře Identifikační údaje zadavatele: Česká republika Okresní soud

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í 2848/PKT/2012-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/2732/2012-PKTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o I. kole výběrového řízení čís.

Více

ci. UZSVMlPRO/3668/2009-PROM

ci. UZSVMlPRO/3668/2009-PROM 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 4008/PRO/2009-PROM ci. UZSVMlPRO/3668/2009-PROM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Čl. 4 Účastníci výběrového řízení

Čl. 4 Účastníci výběrového řízení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. ULB/013/2010 a jeho podmínkách na zjištění

Více

c;;. Obecní úřad Záměl č. p. 158 517 43 Potštejn žádost

c;;. Obecní úřad Záměl č. p. 158 517 43 Potštejn žádost ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠ[NOVO NÁBŘEŽ[ 390/42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVŠT~ RYCHNOV N. KN~ŽNOU, HAVUČKOVA 136, 51601 RYCHNOV NAD KN~ŽNOU

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?]

µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?] µ 2154/.Ρ.1/0/,ΓΛΡΝ?] 32650/S/2010-HMSO Č.j.: UZSVM/S/29999/2010-HMSO Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. SHMS/133/2010 a jeho podmínkách

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách Č.j.: UZSVM/P/23310/2010-HMSO O Z N Á M E N Í o 1. kole výběrového řízení čís. P/PL/2009/3818 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Řesanice Úřad pro zastupování

Více

~~to ane ~ dcscc MIU Hust. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno OZNÁMENI

~~to ane ~ dcscc MIU Hust. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno OZNÁMENI ~7 Ir. Z~11~ I 8188/BBV/2O14~BBVM Čj.: UZSVM/BBV17896/2014 BBVM ~~to ane ~ dcscc MIU Hust ~adpis Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 60447 Brno OZNÁMENI

Více

OZNÁMENí. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Koclířov a obci Koclířov.

OZNÁMENí. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Koclířov a obci Koclířov. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3820/HSY/2012-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3815/2012-HSYM Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové odbor Odloučené

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í 2220/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2068/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice Odloučené pracoviště Český Krumlov O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNÁMENí

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

CI. 1 Prodavany majetek

CI. 1 Prodavany majetek 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1111 3780/HSM/2009-HSMM Cj.: UZSVM/HSM/3280/2009-HSMM Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Hradec Kralove,

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í 8975/OOP/2013-OOPR Č.j.: UZSVM/OOP/8805/2013-OOPR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava - Radvanice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce:

nabízí k prodeji mimo dražbu nejvýhodnější nabídce: Oznámení o konání nabídkového řízení na prodej majetku z majetkové podstaty dlužníka Koberce Kozák s.r.o. Nabídkové řízení čís. 10/2015 (dále i jako řízení ) Tímto se vyhlašuje konání nabídkového řízení

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o V. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi movitých věcí

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o V. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi movitých věcí Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o V. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi movitých věcí Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2013 a jeho podmínkách

Více

oc#832/yan/2014-yanm~)+ 832/U LN/20 14- ULN M Č.j.: UZSVM/ULN/864/2014-ULNM

oc#832/yan/2014-yanm~)+ 832/U LN/20 14- ULN M Č.j.: UZSVM/ULN/864/2014-ULNM oc#832/yan/2014-yanm~)+ 832/U LN/20 14- ULN M Č.j.: UZSVM/ULN/864/2014-ULNM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem,

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o III. kole výběrového řízení

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o III. kole výběrového řízení Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o III. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona

Více

OZNAMENI. o vyberovem rizeni cis. BJI/44/2015 a jeho podminkach. na zjistenl zajemce o koupi nemoviteho majetku v katastralnim uzeml Nova Rise

OZNAMENI. o vyberovem rizeni cis. BJI/44/2015 a jeho podminkach. na zjistenl zajemce o koupi nemoviteho majetku v katastralnim uzeml Nova Rise 8771 /BJI/2015-BJIM C.j: UZSVM/BJ1/8955/2015-BJIM Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Uzemni pracoviste Brno, Prikop 11, 604 47 Brno OZNAMENI o vyberovem rizeni cis. BJI/44/2015 a jeho podminkach

Více

oc#1305/xxkj2012-xxkm~;+

oc#1305/xxkj2012-xxkm~;+ oc#1305/xxkj2012-xxkm~;+ 1305/CCK/2012-CCKM C.j: UZSVM/CCK/1060/2012-CCKM Urad pro zastupovani statu ve vecech rnajetkovych Uzemni precovist«geske Budejovice OZNAMENf o vyberovem rizeni cis. C/88/2012

Více

Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Hradec Kralove, Horova 180 odbor Odloucene pracoviste Semily.

Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Hradec Kralove, Horova 180 odbor Odloucene pracoviste Semily. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1853/HSM/2010-HSMM C.j.: UZSVM/HSM/1663/201 O-HSMM Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych Ozemni pracoviste Hradec Kralove,

Více

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to:

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to: ilt ililil il ilililil ililililililililt ilil]t til 330/HJC,2015-HJCM Ò j.: uzsvl,f HJc/313/201 s-hjc[ir DOzemek: Óèskà republika - Úiad pro zastupovení stetu ve vècech majetkowch Uzemní pracoviétè Hradec

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2015 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2015 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/2/2015 a jeho podmínkách

Více