ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ"

Transkript

1 FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od Strana 1

2 I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ (1) Základní odborová organizace FN2 (dále jen "organizace") v souladu se Stanovami a Finančním řádem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen "OS") stanovuje pravidla pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem organizace tímto finančním řádem. (2) Finanční řád je prostředkem k naplňování poslání organizace a OS, zejména vytváření předpokladů pro získávání zdrojů a financování aktivit, které jsou jejich posláním. (3) Výbor odborové organizace hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a v rámci tohoto finančního řádu. Rozpočet organizace schvaluje členská schůze nebo konference organizace. (4) Organizace je povinna vést řádně účetnictví a plnit případné daňové povinnosti. II. Zdroje finančního zabezpečení ZO (5) Při získávání finančních zdrojů i vynakládání finančních prostředků musí být zohledněny principy bezpečnosti a minimální rizikovosti, hospodárnosti, nezatížení majetku nepřiměřenými závazky nebo závazky, které poškozují poslání a dobré jméno OS, nebo které jsou v rozporu s etikou a dobrými mravy. (6) Hlavním zdrojem finančního zabezpečení organizace jsou příjmy z členských příspěvků. Výše členských příspěvků je stanovena Finančním řádem OS - čl. 35 až 62. a) Základní příspěvek činí 1,2 % z čistého měsíčního příjmu člena ZO FN2. b) Příspěvek přidruženého člena činí měsíčně paušálně částku 200,- Kč. c) Udržovací členský příspěvek činí 20,- Kč za měsíc. (7) Další zdroje finančního zabezpečení odborové organizace jsou např.: - úroky z vkladů -výnosy z cenných papírů - výnosy z pořádaných akcí - příjmy z půjčovaného majetku organizace - výnosy z prodeje materiálu a majetku organizace - poplatky členů za pořádané akce, služby - příspěvek z FKSP od zaměstnavatele - jiné příjmy Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od Strana 1

3 Zdroje finančního zabezpečení organizace jsou podrobně vyjádřeny v rozpočtu na příslušný rok. Rozpočet tvoří přílohu tohoto finančního řádu. Základní odborová organizace je povinna dbát na řádné vedení účetnictví a případné zdanění příslušných příjmů. III. Užití finančních prostředků (8) Organizace používá finanční prostředky v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet musí být schválen do příslušného roku. Do doby schválení rozpočtu se organizace řídí pravidly předchozího období. Výdaje odborové organizace (9) Finanční prostředky v odborové organizaci jsou používány prioritně zejména: a) k úhradě odvodů na OS a ZF, b) k úhradě provozních nákladů spojených s fungováním odborové organizace, c) k úhradě výdajů spojených s kolektivním vyjednáváním, d) na poskytování podpor a sociálních výpomocí členům, e) k úhradě výdajů se zajišťováním rekreačních, sportovních, zdravotních a kulturních potřeb členů odborové organizace (např. rehabilitace, masáže, vitaminy, ozdravný program může být i ve formě nepeněžního plnění formou poukázek pro členy), f) na výplatu odměn a mezd zaměstnancům a členům odborové organizace, vč. členů orgánů odborové organizace, příp. na refundaci mezd, g) k úhradě nákladů na školení členů odborové organizace, vzdělávacích nebo rekvalifikačních programů, h) na náhrady a dary ostatním fyzickým či právnickým osobám (např. humanitární pomoc při přírodních katastrofách). Výdaje na provoz organizace (10) Výbor organizace hospodaří s finančními prostředky na provoz až do úhrnné výše dané schváleným rozpočtem na příslušné období. K ostatním hospodářsko organizačním výdajům patří zejména: a) pronájem kanceláří a skladů, b) poplatky za vodu, el. proud, topení apod., c) náklady spojů (telefon, fax), d) pojištění majetku, e) poštovné, f) dopravné, g) cestovní náhrady, h) refundace mezd i) výdaje za tiskopisy, j) náklady na rozmnožování materiálů, aj. Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 2

4 Výdaje na nákup drobného materiálu (11) Výdaje na nákup drobného materiálu jsou čerpány v souladu s rozpočtem organizace na příslušné období. Do doby schválení rozpočtu nesmí náklady na nákup drobného materiálu přesáhnout 5 % z příjmů z členských příspěvků v příslušném období. Výdaje nákup investičního majetku (12) O pořízení majetku v ceně vyšší ,- Kč v jednotlivém případě rozhoduje členská schůze nebo konference organizace, pokud již tento konkrétní výdaj neobsahuje schválený rozpočet. Schůzová činnost (13) Výbor organizace hospodaří s finančními prostředky na konání schůzí a jednání jednotlivých jednotek organizační struktury organizace (schůze úseku, dílenská schůze apod.) a schůzí výboru organizace, dozorčí rady organizace apod. (dále jen "jednání"), až do úhrnné výše dané schváleným rozpočtem organizace na příslušné období. Účastníkům řádného jednání lze poskytnout občerstvení ve výši maximálně 40 Kč na osobu. Počet účastníků je dokladován podepsanou a ověřenou presenční listinou. Financování konference nebo členské schůze řeší a schvaluje Výbor ZO FN2. K výdajům na schůzovou činnost patří zejména: a) pronájem místností a sálů včetně nákladů na výzdobu, technické a jiné služby spojené s provozem sálu (ozvučení, zdravotní služba, požární služba apod.), b) náklady na zhotovení materiálů a podkladů jednání, c) výdaje za pohoštění účastníků jednání a zvaných hostů, d) náhrady cestovních výdajů e) refundace mzdy Mzdy a odměny (14) Čerpání výše finančních prostředků na výplatu mezd a odměn se řídí schváleným rozpočtem organizace a příslušnými právními předpisy. Je-li během kalendářního roku potřeba navýšit prostředky plánované na tyto účely je k tomuto potřeba souhlasu (usnesení) členské schůze (konference) organizace. Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 3

5 Sociální a zdravotní pojištění (15) Organizace je povinna dodržovat podmínky odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně ohlašovací povinnosti. Náklady na právní, ekonomické a jiné odborné služby (16) Výbor organizace rozhoduje o použití prostředků na právní, ekonomické a jiné odborné služby až do úhrnné výše dané schváleným rozpočtem organizace na příslušné období. Výdaje na odbornou přípravu v práci odborového hnutí a na odborové vzdělávání (17) Výbor organizace hospodaří s finančními prostředky na odbornou přípravu v práci odborového hnutí a odborové vzdělávání až do úhrnné výše dané schváleným rozpočtem organizace na příslušné období. Za výdaje na odborové vzdělávání lze považovat zejména: a) náklady na pořízení tisku b) náklady na pořízení odborové literatury c) náklady na semináře a školení d) náklady na kurzy e) náklady na vybavení a materiál pro práci v odborech Výdaje na ostatní vzdělávání (18) Výdaje na ostatní vzdělávání nesmí bez řádného odůvodnění v rozpočtu přesáhnout 5 % z příjmu organizace z členských příspěvků. Za výdaje na ostatní vzdělávání se považují zejména: a) rekvalifikační kurzy b) zvyšování kvalifikace - odborné i jazykové c) odborné tématické akce d) ostatní Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 4

6 Výdaje na sociální činnost (19) Výdaje na sociální činnost nesmí bez řádného odůvodnění v rozpočtu přesáhnout 20 % z příjmu organizace z členských příspěvků a řídí se zásadami schválenými členskou schůzí. Výše jednorázové sociální podpory činí maximálně ,- Kč. Dary členům (20) Výbor organizace rozhoduje o přiznání darů členům až do úhrnné výše dané schváleným rozpočtem organizace na příslušné období a řídí se zásadami schválenými členskou schůzí nebo konferencí. Výdaje na kulturu, sport a zdraví (21) Výdaje na kulturu, sport a zdraví nesmí přesáhnout 20 % z členských příspěvků bez řádného zdůvodnění a schválení členskou schůzí. Výdaje na rekreaci a zájezdy (22) Výdaje na rekreaci a zájezdy nesmí přesáhnout 35 % z členských příspěvků organizace bez řádného zdůvodnění a schválení členskou schůzí. Výše příspěvku je stejná pro všechny členy organizace a musí být stanovena a schválena výborem ZO před každou akcí. Výše příspěvku a podmínky pro přiznání příspěvku na rekraci a zájezdy se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Příspěvek z odborových prostředků je možné poskytnout i na rekreaci, na kterou je přispíváno zaměstnavatelem z FKSP. Výdaje na děti a důchodce (23) Výdaje na děti a důchodce nesmí přesáhnout 10 % z příjmu organizace z členských příspěvků bez řádného zdůvodnění a schválení členskou schůzí. Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 5

7 Rezerva (24) Rozpočtová rezerva nesmí být nižší než 1 % z příjmů organizace z členských příspěvků. O použití rozpočtové rezervy může rozhodnout výhradně členská schůze nebo konference organizace, anebo většina členů organizace metodou per rollam. Mimořádné výdaje (25) O úpravě rozpočtu v případě mimořádných událostí rozhoduje výhradně členská schůze nebo konference organizace. IV. Pravidla pro hospodaření s majetkem (26) Za udržování, evidenci a ochranu majetku odpovídá osoba pověřená výborem organizace. Výbor organizace a odpovědné osoby jsou při těchto činnostech povinny postupovat podle platné legislativy o účetnictví (zák. č. 563/ 1991 Sb.) a podle ostatní platné legislativy. Výbor organizace je povinen uzavřít s osobou pověřenou správou majetku dohodu o hmotné odpovědnosti. (27) Veškerý majetek je evidován v inventární knize nebo v inventárních kartách a jednou ročně je prováděna jeho inventarizace. Finanční hotovost a ceniny musí být inventovány minimálně 4 x ročně, z toho jedenkrát náhodně. (28) Při podepisování důležitých právních vztahů musí být na dokumentech podepsáni minimálně dva pověření členové výboru organizace. Za důležité právní vztahy jsou považovány zejména: a) uzavírání pracovně právních vztahů, b) uzavírání smluv se třetími osobami, c) přijímání závazků, na základě kterých jsou vypláceny finanční prostředky v hodnotě vyšší než l 000,- Kč Členové výboru organizace, resp. osoby, které jsou oprávněny uzavřít právní vztah se smluvními partnery, jsou povinni tyto osoby předem informovat o způsobu podepisování za příslušnou organizaci a rovněž jsou povinni prověřit oprávněnost způsobu podepisování partnerů, se kterými uzavírají, resp. hodlají uzavřít smluvní vztah. Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 6

8 (29) Výbor odborové organizace je povinen zpracovat zásady pro přidělování příspěvků členům odborové organizace podle jednotlivých položek rozpočtu. V. Kontrola hospodaření (30) Kontrola hospodaření organizace je prováděna: a) členskou schůzí nebo konferencí organizace schválením zprávy o hospodaření za účetní období b) dozorčí radou organizace pravidelně i namátkově podle vlastního plánu činnosti c) dozorčí radou OS na základě rozhodnutí předsedy OS nebo na základě podnětu členů organizace. VI. Závěrečná ustanovení (31) Tento finanční řád vstupuje v platnost dnem (32) Přijetím tohoto Finančního řádu se ruší platnost Finančního řádu pro organizaci platného od datum schválení FŘ konferencí ZO FN2.. Richard Zach Ing. Marie Vožechová Předseda výboru ZO FN 2 Předsedkyně Dozorčí rady ZO FN 2 otisk razítka odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno konferencí , účinnost od strana 7

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem Odborové organizace Federace vozmistrů Hospodaření odborových organizací se řídí především obecně platnými právními předpisy, stanovami a vlastními

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015

Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Směrnice číslo 4/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ROK 2015 Zpracoval: Ing. Naděžda Knězková, MBA, ekonomická náměstkyně Dne: 20. února 2015 Schválil za ZZS JmK: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel Dne: 10. dubna

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2010

Kolektivní smlouva pro rok 2010 Kolektivní smlouva pro rok 2010 1. Fakultní nemocnice Plzeň zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Více

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.

Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s. Typ interní normy základní interní norma Označení ORz-33-A-2015 Nahrazuje ORz-30-A-2013, PERs-20-2008 Změna č. 0000 Datum vydání Navrhovatel Zpracovatel

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace.

Studijní opora. Název předmětu: Financování a ekonomické řízení. Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace. Studijní opora Název předmětu: Financování a ekonomické řízení Téma: Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je teoreticky vymezit a popsat mimorozpočtové prostředky

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více