Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/2015"

Transkript

1 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2014 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2014/ Účelem vyhlášky je vyhlásit okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce na Vysoké škole sociálně správní, Havířov pro akademický rok 2014/ Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce jsou členěny následovně: předmět Ekonomie - společný předmět studijních oborů Veřejná ekonomika a správa a Management v sociální sféře, předměty Management a Sociální politika předměty studijního oboru Management v sociální sféře, předměty Teorie veřejné správy a Ekonomika municipalit - předměty studijního oboru Veřejná ekonomika a správa. 3. Okruhy otázek platí pro státní závěrečné zkoušky, které budou konané v řádném termínu (červen 2015), náhradním termínu (srpen 2015), případně opravném termínu (leden 2016). 4. Studenti, kteří absolvovali řádný termín státní závěrečné zkoušky v akademickém roce 2013/2014, budou SZZ konat podle okruhů otázek platných v akademickém roce 2013/ Okruhy otázek jsou uvedeny v příloze této vyhlášky a jsou zveřejněny na webových stránkách VŠSS Havířov. V Havířově dne 8. prosince 2014 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. rektor

2 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Bakalářské studium Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře Předmět EKONOMIE Akademický rok 2014/ Ekonomický systém a jeho základní prvky Ekonomie jako věda. Ekonomický systém. Výrobní faktory, jejich koloběh. Peníze. 2. Analýza poptávkové a nabídkové strany Vymezení tržního mechanismu. Předpoklady dokonalé konkurence. Průběh nabídkové a poptávkové funkce. Rovnováha na trhu. 3. Základy chování spotřebitele Kardinalistické a ordinalistické teorie. Rozpočtové omezení a individuální poptávková křivka. Elasticita. 4. Teorie firmy Problematika produkce statků (náklady, výnosy, produkční funkce). Firma v dokonalé konkurenci. 5. Typy tržních situací Nedokonalá konkurence. Monopol. Oligopol. Monopolistická konkurence. 6. Trhy výrobních faktorů Trh práce v dokonalé a nedokonalé konkurenci. Kapitál a trh kapitálu. Trh přírodních zdrojů. 7. Problematika fungování tržního mechanismu Tržní selhání. Externality a nedokonalé informace. Role státu a tržní mechanismus. 8. Národohospodářské veličiny a mechanismy Základní národohospodářské veličiny zásob a toku, problematika měření. Národohospodářské modely (model vícesektorové ekonomiky, model AS-AD). 9. Peníze v národním hospodářství Vznik a funkce peněz v ekonomice. Soudobá bankovní soustava. Trh peněz nabídka, poptávka, rovnováha 10. Inflace a národní hospodářství Podstata inflace. Měření, příčiny inflace, typologie inflace. 11. Trh práce a nezaměstnanost Obyvatelstvo jako ekonomická kategorie. Makroekonomické pojetí trhu práce. Příčiny a formy nezaměstnanosti. 12. Ekonomický růst a cyklus Příčiny a formy ekonomického cyklu. Popis cyklického vývoje. Ekonomický rozvoj a růst. Modely ekonomického růstu. Ekonomický růst v ČR.

3 13. Teoretická východiska a cíle hospodářské politiky Úloha státu v ekonomickém systému a systém společenského rozhodování. Možnosti a meze hospodářské politiky. Tržní selhání. Institucionální prostředí a hospodářská politika. Nositelé a nástroje hospodářské politiky. Hierarchie cílů hospodářské politiky. Ekonomické cíle hospodářské politiky. Vztahy mezi cíli hospodářské politiky. 14. Makroekonomické hospodářské politiky Stabilizační a prorůstová hospodářská politika. Poptávkově orientovaná hospodářská politika. Nabídkově orientovaná hospodářská politika. Očekávání ekonomických subjektů a účinnost hospodářské politiky. 15. Fiskální politika Podstata, cíle a nositelé fiskální politiky. Nástroje fiskální politiky. Fiskální politika v ČR. Fiskální politika v zemích EU. 16. Monetární politika a vnější hospodářská politika Podstata a cíle monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Monetární politika v ČR. Monetární politika v eurozóně. Cíle a nástroje vnější hospodářské politiky. 17. Další typy hospodářské politiky Strukturální politika. Politika ochrany hospodářské soutěže. Sociální politika. Politika rozdělování důchodů. Politika zaměstnanosti. Regionální politika. Politika ochrany životního prostředí. 18. Základní typy národohospodářských politik Diskuse o pojetí hospodářské politiky v základních ekonomických školách. Liberální a intervencionalistické názory na aplikaci hospodářských politik. 19. Mezinárodní ekonomické vztahy v oblasti reálné ekonomiky Vnější ekonomické vztahy. Mezinárodní obchod teoretická vysvětlení. Mezinárodní pohyb pracovních sil. 20. Mezinárodní ekonomické vztahy v oblasti monetární ekonomiky Platební bilance. Mezinárodní peněžní trhy (mezinárodní měnová soustava a devizové trhy). Základy pojetí měnových kurzů. 21. Podstata ekonomické integrace a vývoj integrace v Evropě Motivy vedoucí k evropské integraci. Počátky evropské integrace a její další vývoj v 60. letech. Směřování evropské integrace v 70. a 80. letech. Příprava hospodářské a měnové unie. Vývoj Evropské unie po roce Stupně ekonomické integrace Vymezení stupňů ekonomické integrace. Porovnání zóny volného obchodu a celní unie. Charakteristika společného trhu. Formování hospodářská a měnová unie. Optimální měnová oblast. Výhody a nevýhody společné měny. 23. Struktura a fungování Evropské unie Cíle ES a EU. Tři pilíře EU. Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament. Další instituce. Primární a sekundární legislativa. 24. Charakteristika politik EU Společné politiky. Sdílené politiky. Doplňkové politiky. Politiky druhého a třetího pilíře. 25. Rozpočet Evropské unie Charakteristika rozpočtu EU. Zdroje příjmů. Struktura výdajů. Finanční perspektivy. Rozpočtové bilance. 26. Vztah ČR a EU Proces konvergence. Dopady členství ČR v EU. Nominální a reálná společná měna a ČR. 27. Právo Evropské unie Primární, externí a subsidiární právo. Smlouva o založení evropského společenství (Evropská smlouva). Maastrichtská smlouva (Smlouva EU). Přístupové smlouvy. Účinky pravidel Smlouvy ES. Nařízení EU. Směrnice EU.

4 28. Právo EU pro sociální oblast Tvorba práva EU. Orgány legislativního procesu práva EU. Spolurozhodování při tvorbě práva EU. Tvorba externího práva EU. 29. Společná obchodní politika EU Celní unie a společná obchodní politika. Cla a uplatňování jednotného celního sazebníku. Rozdělování výnosů z cel. Antidumpingová politika v Unii. Soutěžní politika na jednotném trhu Unie. Kontrola fúzí. Vztah k subvenční politice členských států. 30. Společná zemědělská politika EU Společná zemědělská politika jako nástroj vytváření a rozvíjení společného agrárního trhu Unie. Reformy společné zemědělské politiky. Cíle, principy a mechanismus fungování agrárního trhu. Cenový systém a subvenční politika. Financování společné zemědělské politiky. Proces rozšíření EU z hlediska dosavadního pojetí a nákladů společné zemědělské politiky. 31. Měnová unie a měnová politika EU Institucionální rámec hospodářské a měnové unie. ESCB, ECB, eurosystém. Strategie měnové politiky. Cíle měnové politiky ECB. Využívání nástrojů měnové politiky ECB. Pakt stability a růstu. Konvergenční kritéria a perspektivy rozšíření měnové unie. 32. Strukturální a regionální politika EU Příčiny uplatňování strukturální politiky. Soudobé pojetí strukturální politiky, cíle, kritéria a nástroje její realizace. Úloha strukturálních fondů. Výbor regionů. Fond soudržnosti a jeho využívání. Proces rozšiřování EU a problém financování strukturální politiky. 33. Sociální politika EU Sociální politika Unie jako produkt prohlubování integrace. Evropský sociální fond a jeho omezená úloha. Vývoj vedoucí k přijetí Charty sociálních práv pracujících. Charakteristika deklarovaných základních sociálních práv, problémy jejich uvádění do praxe Unie a členských států. Posun v pojetí a kritériích sociální dimenze integrace v 90. letech. V Havířově dne 8. prosince 2014

5 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Bakalářské studium Studijní obor: Management v sociální sféře Předmět MANAGEMENT Akademický rok 2014/ Správní právo Vymezení správního práva. Definice správního práva jako práva veřejného. Prameny správního práva. Subjekty správního práva. Správní delikty a jejich druhy. 2. Správní řízení Základy správního řízení jako správního práva procesního. Fáze (etapy) správního řízení. Správní rozhodnutí a jeho formy. Opravné prostředky proti správnímu rozhodnutí. 3. Koncepty a klasifikace myšlenkových proudů managementu Vývojové etapy řízení. Význam vědeckého řízení a doporučení pro dnešek (klasická škola). Fayolovy zásady řízení a jejich užití dnes. Byrokratický a neoklasický model řízení (představitelé a myšlenky). Význam P. Druckera pro hodnocení dynamických změn, metody MBO, inovace a řízení kvality. 4. Klasická a moderní teorie managementu Procesní a systémové přístupy (představitelé a myšlenky užívané v současné době). Systém POSDCORB (dle dílčích funkcí, procesů řízení integrální součást manažerské činnosti). Kvantitativní přístupy (metody operační analýzy: teorie her a strategického chování, síťové grafy, matematické statistiky, simulační metody, heuristické metody ). Pragmatický a empirický přístup (představitelé a přínosy). Srovnání a hodnocení užívaných zásad řízení a rysů managementu v USA, Evropě a Japonsku. 5. Význam organizace a organizování Organizace jako instituce a jako její vlastnost, aktivita a uspořádání. Charakteristika základních typů organizačních struktur a jejich užití. Kritéria užívaná pro volbu struktury. Nové přístupy k organizování v rámci procesního řízení. Charakteristika reengineeringu a jeho možná užití. Význam strategie a její realizace pro rozvoj organizace nebo podniku. Charakteristika základních pojmů, význam strategického myšlení. Vize a strategie, formulace poslání a podnikové filosofie. Determinace dlouhodobých cílů a záměrů dle metody 5P, 7S. Základní úkoly strategického managementu (metoda SMART) a kroky při tvorbě strategie. 6. Význam podnikové kultury a její formy Jako souboru sdílených nástrojů a uznávaných pravidel chování. Vztah kultury k výkonnosti organizace, úroveň kultury. Pozitivní a negativní projevy podnikové kultury, hodnoty a normy. Manažerská etika a etický kodex, prvky etického kodexu, model morálního rozvoje organizace. Úspěšné styly řízení a vedení lidí. Principy úspěšného řízení změny. 7. Komunikace a rozhodovací proces Proces komunikace a jeho fáze, typ komunikace. Význam rozhodování, typy a kritéria pro rozhodování. Model rozhodovacího procesu a význam informací. Užívané metody a techniky (situační analýza, metoda Delpi ). Modely změny a jejich formy, znalostní management. Učící se organizace.

6 8. Projektové řízení Projekty a operace. Definice projektů a jejich klasifikace. (Ne)úspěšnost projektu. Životní cyklus projektu. Projektová fiche. Projektové cíle. SWOT analýza. Smysl studie proveditelnosti. Obecné prvky studie. Hodnocení efektivnosti investic. 9. Řízení projektu Projektový tým a osoba manažera projektu. Kontrola projektu. Rizika projektu a jejich eliminace. Publicita. Dokumentace projektu. 10. Financování projektů ze strukturálních fondů Přehled operačních programů v ČR a možnosti čerpání v programovacím období Komparace s programovacím obdobím Výzva k předložení projektu. Kritéria oprávněnosti projektu. 11. Finanční systém Podstata finančního systému. Jeho význam a místo v ekonomice. Funkce a efektivnost finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém. Peníze, finanční aktiva a finanční systém. Množství peněz v oběhu, rychlost oběhu peněz. Peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku. 12. Úrokové sazby Reálné a nominální úrokové sazby. Bezriziková reálná úroková sazba. Struktura úrokových sazeb z hlediska doby splatnosti. Riziko a struktura úrokových sazeb. Výnosové křivky. Měření toku příjmů z finančních aktiv. Běžný výnos, výnos do doby splatnosti, ocenění finančních aktiv. Vliv změn úrokových sazeb na ceny finančních dokumentů. Základní úrokové sazby centrální banky. Úrokové sazby komerčních bank. 13. Cenné papíry a finanční dokumenty Charakteristika cenných papírů. Kritéria klasifikace cenných papírů. Materializovaná a dematerializovaná forma cenných papírů. Akcie, obligace, druhy akcií a obligací, směnky, hypotéky, dohody o zpětném odkoupení, půjčky na mezibankovním trhu. Futures, forwardy, opce a swapy. Firemní a státní cenné papíry. 14. Finanční trhy Klasifikace finančních trhů. Regulace finančních trhů. Operace státu a finančních institucí na finančních trzích. Mechanismus fungování burzy a význam burzy pro ekonomiku. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů. Technická a fundamentální analýza. Ukazatele vývoje kursů cenných papírů, kotace kursů, kursovní lístek. 15. Finanční instituce Depozitní a nedepozitní finanční instituce. Stát a centrální banka. Banky a jejich místo ve struktuře finančních institucí. Bilance bank, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, pojišťovací společnosti a penzijní fondy. Obchodníci s cennými papíry. 16. Motivace pracovního jednání Zdroje motivace. Vybrané teorie motivace. Motivace pracovního jednání. 17. Psychologie komunikace a asertivita Verbální a neverbální komunikace. Naslouchání. První dojem. Konflikt. 18. Zátěžové situace a protistresové programy organizací Stres a jeho mechanismy. Duševní hygiena. Způsoby vyrovnávání se se zátěží. 19. Psychologie a sociologie práce a sociální systém podniku Proces řízení pracovního výkonu. Pracovní rytmus. Únava. Odpočinek. Životní způsob. Volný čas. Pracovní skupiny. Referenční skupiny. Skupinový vliv. Tým. Týmová práce. 20. Subjekt občanského právního vztahu a jeho subjektivita Systém občanského práva. Obsah obecné části. Obsah zvláštní části. Způsobilost k právům a povinnostem. Způsobilost k právním úkonům. Způsobilost k protiprávním úkonům.

7 21. Základy rodinného práva Vznik a zánik manželství. Společné jmění manželů. Určování otcovství. 22. Pracovní poměr Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Pracovní smlouva a její podstatné náležitosti. Způsoby ukončení pracovního poměru. Výpověď a její účinky. Okamžité zrušení pracovního poměru. 23. Základní zásady trestního práva hmotného Rozdělení základních zásad. Působnost trestních zákonů. Spáchání trestného činu a jeho znaky. Čin trestný a beztrestný. Stupně společenské nebezpečnosti. Věk pachatele. Příčetnost a nepříčetnost. Vývojová stadia trestného činu. Trestní odpovědnost mladistvých. 24. Krize a krizové řízení podniku Krize, její stádia a příčiny. Možné zdroje a příčiny krizí. Výčet možných rizik a jejich hodnocení. Krizové řízení podniku, zásady a prvky. Základní funkce managementu aplikované v krizovém řízení. Kompromis mezi časem a náklady, vliv omezených zdrojů. Vysvětlení pojmů: sanace, likvidace, konkurs a vyrovnání, úpadek a insolvence, konsolidace a revitalizace. 25. Komunikace a informace nástroje krizového řízení Komunikace a informace jako nástroje krizového řízení. Příprava na krizi a hodnocení základních činností (plán, cílová skupina, tým, připravení zdrojů a krizový manuál). 26. Management rizika Management rizika jako soubor metodických postupů. Postup při identifikaci a analýze rizika. Výčet procesů a věcných oblastí pro tvorbu modelů a konceptu procesního managementu. 27. Datová základna z pohledu uživatele Vytváření datové základny zodpovědnost za vkládaná data. Zajištění korektnosti dat předcházení chybám, důvody a metody kontroly dat. Ochrana dat, důvody a metody ochrany dat. 28. Principy výstavby a tvorby informačních systémů Data a informace. Důvody použití informačního systému. Zdroje a prostředky tvořící informační systém. Klasický a portálový přístup k informačnímu systému. V Havířově dne 8. prosince 2014

8 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Bakalářské studium Studijní obor: Management v sociální sféře Předmět SOCIÁLNÍ POLITIKA Akademický rok 2014/ Sociální politika a její základní principy Sociální politika a její vztah k jiným vědním oborům. Principy sociální politiky princip sociální spravedlnosti, solidarity, ekvivalence, subsidiarity, participace vztah obyvatelstva k cílům sociální politiky. Role státu v sociální politice. Sociální stát. 2. Cíle, funkce a nástroje sociální politiky Cíle sociální politiky, funkce sociální politiky, sociální programy. Aktéři sociální politiky. Rozdělení nástrojů sociální politiky právní normy, ekonomické a úvěrové nástroje, cenová politika, sociální dokumenty. 3. Nerovnost, chudoba a sociální vyloučení Koncepty chudoby. Nástroje měření chudoby. Způsoby řešení chudoby. Minimální příjmové veličiny v ČR. Koncept sociálního vyloučení, začleňování. 4. Sociální pojištění v ČR Struktura a účel sociálního pojištění. Právní úprava. Sociální události, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, dávky důchodového a nemocenského pojištění. 5. Zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění v ČR Zdraví a zdravotní politika, cíle zdravotní politiky, veřejné zdravotní pojištění. Plátci (poplatníci) pojistného. Význam zdravotních pojišťoven. 6. Nezaměstnanost Definice pojmu nezaměstnanost. Příčiny nezaměstnanosti. Druhy nezaměstnanosti. Měření nezaměstnanosti. Důsledky nezaměstnanosti. Ohrožené skupiny obyvatelstva. 7. Politika zaměstnanosti Definice. Poptávka a nabídka v oblasti zaměstnanosti. Zákoník práce. Cíle politiky zaměstnanosti a Národní plán zaměstnanosti. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti a podpora v rekvalifikaci. 8. Systém služeb zaměstnanosti v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Úřad práce ČR, krajské pobočky úřadu práce a jejich role na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání. 9. Státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi Právní úprava. Účel státní sociální podpory, základní znaky programu, struktura a základní charakteristika dávek státní sociální podpory. Systém pomoci v hmotné nouzi, právní úprava, definice hmotné nouze, dávky pomoci v hmotné nouzi.

9 10. Charakteristika daně a daňového systému, správa daní a poplatků Definice daně a daňových odvodů. Daňové principy a funkce dané. Daňový systém a požadavky na něj kladené. Daňový systém České republiky. Rozpočtové určení daní. Obecné zásady daňového řízení. Placení daní. Opravné prostředky řádné, mimořádné. 11. Přímé daně Podstata daně z příjmu právnických osob. Daň z příjmu fyzických osob podstata, předmět daně, poplatníci daně. Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost a její zdanění. Daň z příjmu fyzických osob příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy. Podstata daně z nemovitostí a specifika jejího výběru. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Základní charakteristika daně silniční. 12. Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty definice základních pojmů, podstata. Selektivní spotřební daně typy základů daně, konstrukce daně u vybraných komodit. Energetické daně teoretické aspekty daní na ochranu životního prostředí, specifika zdanění energií. 13. Veřejné rozpočty a veřejné fondy Obecný popis na příkladu ČR. Funkce veřejných rozpočtů. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba. Příjmové a výdajové oblasti veřejných rozpočtů. Typy veřejných fondů. Důvody existence. Vztah k veřejným rozpočtům. Popis jednotlivých státních fondů důvody vzniku, zdroje, výdaje. 14. Fiskální federalismus Obsah pojmu. Vznik fiskálního federalismu. Vertikální a horizontální model fiskálního federalismu. 15. Státní rozpočet Příjmy a výdaje SR. Problematika vyrovnanosti rozpočtu. Rozpočtové období a rozpočtový proces. Schvalování rozpočtu a provádění změn. Kontrola rozpočtu. 16. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce pomocí politiky zaměstnanosti Pojetí a definice politiky zaměstnanosti. Cíle politiky zaměstnanosti. Přístupy k zásahům do trhu práce. Aktivní politika zaměstnanosti. Pasivní politika zaměstnanosti. 17. Politika zaměstnanosti v Evropské unii a České republice Charakteristika trhu práce v EU a vývoj politiky zaměstnanosti v 90. letech 20. století. Proces utváření současné politiky zaměstnanosti EU. Lisabonská strategie. Orientace a cíle současné politiky zaměstnanosti EU. Základní legislativní rámec. Cíl, definice a základní vymezení politiky zaměstnanosti v ČR. Programy aktivní politiky zaměstnanosti. Evropský sociální fond a česká politika zaměstnanosti v období (2015). 18. Veřejný sektor a veřejné statky Vymezení veřejného sektoru. Vztah veřejného sektoru a teorie potřeb. Definice veřejných a soukromých statků. Efektivnost veřejných statků. 19. Sociální služby v ČR Vymezení a právní úprava sociálních služeb, cíl sociálních služeb, základní druhy a formy sociálních služeb v ČR. Standardizace sociálních služeb. 20. Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb v ČR Působnost orgánů veřejné správy při zajišťování sociálních služeb úloha MPSV ČR, krajů, obcí, nevládních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Okruh oprávněných osob. Povinnosti poskytovatelů. Kontrola. Komunitní plánování. 21. Financování sociálních služeb v ČR Hlavní zdroje financování sociálních služeb. Úhrada klientů za poskytované služby. Příspěvek na péči. Dotace ze státního rozpočtu. Podíl úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

10 22. Organizace a financování sociálních služeb ve vybraných zemích Pojetí sociálních služeb dle EU. Přístupy k organizaci, financování a poskytování služeb ve vybraných evropských zemích. 23. Sociální poradenství jako nástroj sociální práce Vymezení pojmu poradenství a sociální poradenství. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. Změna paradigmatu sociální práce. Základní soudobá paradigmata sociální práce. Syndrom vyhoření. 24. Sociální poradenství modely a přístupy I. Humanistické a existenciální teorie. Sociálně psychologické a komunikační modely. Systemický přístup. Kognitivně behaveorální teorie. 25. Sociální poradenství - modely a přístupy II. Přístup orientovaný na úkoly. Antiopresivní přístupy. Sociobiologie. Sociálně-ekologický model a fenomenologická tradice. V Havířově dne 8. prosince 2014

11 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Bakalářské studium Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Předmět TEORIE VEŘEJNÉ SPRÁVY Akademický rok 2014/ Charakteristika daně a daňového systému, správa daní a poplatků Definice daně a daňových odvodů. Daňové principy a funkce dané. Daňový systém a požadavky na něj kladené. Daňový systém České republiky. Rozpočtové určení daní. Obecné zásady daňového řízení. Placení daní. Opravné prostředky řádné, mimořádné. 2. Přímé daně Podstata daně z příjmu právnických osob. Daň z příjmu fyzických osob podstata, předmět daně, poplatníci daně. Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost a její zdanění. Daň z příjmu fyzických osob příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy, ostatní příjmy. Podstata daně z nemovitostí a specifika jejího výběru. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Základní charakteristika daně silniční. 3. Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty definice základních pojmů, podstata. Selektivní spotřební daně typy základů daně, konstrukce daně u vybraných komodit. Energetické daně teoretické aspekty daní na ochranu životního prostředí, specifika zdanění energií. 4. Správní právo Vymezení správního práva. Definice správního práva jako práva veřejného. Prameny správního práva. Subjekty správního práva. Správní delikty a jejich druhy. 5. Správní řízení Základy správního řízení jako správního práva procesního. Fáze (etapy) správního řízení. Správní rozhodnutí a jeho formy. Opravné prostředky proti správnímu rozhodnutí. 6. Sociální politika a její základní principy Sociální politika a její vztah k jiným vědním oborům. Principy sociální politiky princip sociální spravedlnosti, solidarity, ekvivalence, subsidiarity, participace vztah obyvatelstva k cílům sociální politiky. Role státu v sociální politice. Sociální stát. 7. Cíle, funkce a nástroje sociální politiky Cíle sociální politiky, funkce sociální politiky, sociální programy. Aktéři sociální politiky. Rozdělení nástrojů sociální politiky právní normy, ekonomické a úvěrové nástroje, cenová politika, sociální dokumenty. 8. Nerovnost, chudoba a sociální vyloučení Koncepty chudoby. Nástroje měření chudoby. Způsoby řešení chudoby. Minimální příjmové veličiny v ČR. Koncept sociálního vyloučení, začleňování.

12 9. Sociální pojištění v ČR Struktura a účel sociálního pojištění. Právní úprava. Sociální události, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, dávky důchodového a nemocenského pojištění. 10. Zdravotní politika a veřejné zdravotní pojištění v ČR Zdraví a zdravotní politika, cíle zdravotní politiky, veřejné zdravotní pojištění. Plátci (poplatníci) pojistného. Význam zdravotních pojišťoven. 11. Státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi Právní úprava. Účel státní sociální podpory, základní znaky programu, struktura a základní charakteristika dávek státní sociální podpory. Systém pomoci v hmotné nouzi, právní úprava, definice hmotné nouze, dávky pomoci v hmotné nouzi. 12. Finanční systém Podstata finančního systému. Jeho význam a místo v ekonomice. Funkce a efektivnost finančního systému. Asymetrie informací. Ekonomické teorie charakterizující finanční systém. Peníze, finanční aktiva a finanční systém. Množství peněz v oběhu, rychlost oběhu peněz. Peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku. 13. Úrokové sazby Reálné a nominální úrokové sazby. Bezriziková reálná úroková sazba. Struktura úrokových sazeb z hlediska doby splatnosti. Riziko a struktura úrokových sazeb. Výnosové křivky. Měření toku příjmů z finančních aktiv. Běžný výnos, výnos do doby splatnosti, ocenění finančních aktiv. Vliv změn úrokových sazeb na ceny finančních dokumentů. Základní úrokové sazby centrální banky. Úrokové sazby komerčních bank. 14. Cenné papíry a finanční dokumenty Charakteristika cenných papírů. Kritéria klasifikace cenných papírů. Materializovaná a dematerializovaná forma cenných papírů. Akcie, obligace, druhy akcií a obligací, směnky, hypotéky, dohody o zpětném odkoupení, půjčky na mezibankovním trhu. Futures, forwardy, opce a swapy. Firemní a státní cenné papíry. 15. Finanční trhy Klasifikace finančních trhů. Regulace finančních trhů. Operace státu a finančních institucí na finančních trzích. Mechanismus fungování burzy a význam burzy pro ekonomiku. Riziko, návratnost, efektivnost finančních trhů. Technická a fundamentální analýza. Ukazatele vývoje kursů cenných papírů, kotace kursů, kursovní lístek. 16. Finanční instituce Depozitní a nedepozitní finanční instituce. Stát a centrální banka. Banky a jejich místo ve struktuře finančních institucí. Bilance bank, aktivní a pasivní obchody bank. Spořitelny, pojišťovací společnosti a penzijní fondy. Obchodníci s cennými papíry. 17. Veřejné rozpočty Obecný popis na příkladu ČR. Funkce veřejných rozpočtů. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba. Příjmové a výdajové oblasti veřejných rozpočtů. 18. Fiskální federalismus Obsah pojmu. Vznik fiskálního federalismu. Vertikální a horizontální model fiskálního federalismu. 19. Veřejné fondy Typy veřejných fondů. Důvody existence. Vztah k veřejným rozpočtům. Popis jednotlivých státních fondů důvody vzniku, zdroje, výdaje. 20. Funkce státu v hospodářské oblasti Existence státu a jeho funkce. Tržní selhání jako důvod pro vládní zásahy. Efektivnost tržních principů. Vládní selhání a jejich příčiny.

13 21. Ekonomika obrany a bezpečnosti Bezpečnostní systém ČR (struktura, hlavní výkonné prvky: ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory, záchranné služby, havarijní služby). Další instituce s vazbou na bezpečnostní systém (Obecní policie, Veřejná stráž, Soukromé bezpečnostní služby, Národní bezpečnostní úřad). Financování obrany. Financování vnitřní bezpečnosti. 22. Ekonomika justice a vězeňství Systém justice v České republice: soudy, státní zastupitelství, vězeňská služba, další organizace rezortu (Rejstřík trestů, Justiční akademie, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, advokacie, notářství, exekutoři). Financování justice a vězeňství. Veřejný ochránce práv - ombudsman. 23. Ekonomika kultury Kulturní politika ČR, funkce, cíle a nástroje, koncepce na léta Role veřejného a soukromého sektoru. Státní správa a územní samospráva v kultuře, jejich oblasti působení a zřizovatelské funkce. Soukromý sektor v kultuře. Ekonomika kultury: charakteristiky statků, výdaje na kulturu, zdroje (veřejné rozpočty, státní fondy), způsoby financování kulturních institucí, dotační programy MK ČR. Církve a náboženské společnosti. Vztah církví a státu. Financování církví. 24. Ekonomika vzdělávání Veřejný zájem v oblasti vzdělávání, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Rámcové vzdělávací programy. Role veřejného a soukromého sektoru. Vzdělávací soustava ČR. Management školství - státní správa, územní samospráva, vlastnické vztahy. Výdaje na školství, zdroje financování. Financování přímo řízeného, regionálního, církevního a soukromého školství. 25. Státní rozpočet Příjmy a výdaje SR. Problematika vyrovnanosti rozpočtu. Rozpočtové období a rozpočtový proces. Schvalování rozpočtu a provádění změn. Kontrola rozpočtu. 26. Veřejný sektor a veřejné statky Vymezení veřejného sektoru. Vztah veřejného sektoru a teorie potřeb. Definice veřejných a soukromých statků. Efektivnost veřejných statků. 27. Veřejný sektor a jeho formování Specifika veřejného a občanského sektoru. Pestoffův trojúhelník a jeho aplikace. Vývoj a efektivnost veřejného sektoru. Typologie neziskových organizací v ČR. 28. Teorie veřejné volby Vývoj teorie veřejné volby. Podstata a přístupy k teorii veřejné volby. Aktéři veřejné volby a pravidla hlasování. Kolektivní rozhodování. Diference ekonomického a politického cyklu. Teorie byrokracie a politický cyklus. Principy přímé a nepřímé demokracie. Formování koalic a proces rozhodování. 29. Veřejná správa Pojem veřejné správy. Organizace veřejné správy. Rozhodování, kontrola a hodnocení ve veřejné správě. Členění veřejné správy. Státní správa a samospráva. 30. Ústavní regulace veřejné moci Charakter ústavněprávní regulace. Ústava a ústavní pořádek. Ústavní regulace základních práv ve vztahu k veřejné správě. Ústavní regulace postavení a činnosti orgánů veřejné moci. 31. Systém územní samosprávy v ČR Centralizace, decentralizace a subsidiarita. Vztah státní správy a samosprávy, samostatná a přenesená působnost. Struktura územní samosprávy v ČR. Reformní procesy v územní veřejné správě v ČR vývoj a současný stav. V Havířově dne 8. prosince 2014

14 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce Bakalářské studium Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa Předmět EKONOMIKA MUNICIPALIT Akademický rok 2014/ Koncepty a klasifikace myšlenkových proudů managementu Vývojové etapy řízení. Význam vědeckého řízení a doporučení pro dnešek (klasická škola). Fayolovy zásady řízení a jejich užití dnes. Byrokratický a neoklasický model řízení (představitelé a myšlenky). Význam P. Druckera pro hodnocení dynamických změn, metody MBO, inovace a řízení kvality. 2. Klasická a moderní teorie managementu Procesní a systémové přístupy (představitelé a myšlenky užívané v současné době). Systém POSDCORB (dle dílčích funkcí, procesů řízení integrální součást manažerské činnosti). Kvantitativní přístupy (metody operační analýzy: teorie her a strategického chování, síťové grafy, matematické statistiky, simulační metody, heuristické metody ). Pragmatický a empirický přístup (představitelé a přínosy). Srovnání a hodnocení užívaných zásad řízení a rysů managementu v USA, Evropě a Japonsku. 3. Význam organizace a organizování Organizace jako instituce a jako její vlastnost, aktivita a uspořádání. Charakteristika základních typů organizačních struktur a jejich užití. Kritéria užívaná pro volbu struktury. Nové přístupy k organizování v rámci procesního řízení. Charakteristika reengineeringu a jeho možná užití. Význam strategie a její realizace pro rozvoj organizace nebo podniku. Charakteristika základních pojmů, význam strategického myšlení. Vize a strategie, formulace poslání a podnikové filosofie. Determinace dlouhodobých cílů a záměrů dle metody 5P, 7S. Základní úkoly strategického managementu (metoda SMART) a kroky při tvorbě strategie. 4. Význam podnikové kultury a její formy Jako souboru sdílených nástrojů a uznávaných pravidel chování. Vztah kultury k výkonnosti organizace, úroveň kultury. Pozitivní a negativní projevy podnikové kultury, hodnoty a normy. Manažerská etika a etický kodex, prvky etického kodexu, model morálního rozvoje organizace. Úspěšné styly řízení a vedení lidí. Principy úspěšného řízení změny. 5. Komunikace a rozhodovací proces Proces komunikace a jeho fáze, typ komunikace. Význam rozhodování, typy a kritéria pro rozhodování. Model rozhodovacího procesu a význam informací. Užívané metody a techniky (situační analýza, metoda Delpi ). Modely změny a jejich formy, znalostní management. Učící se organizace. 6. Projektové řízení, příprava projektu, studie proveditelnosti Projekty a operace. Definice projektů a jejich klasifikace. (Ne)úspěšnost projektu. Životní cyklus projektu. Projektová fiche. Projektové cíle. SWOT analýza. Smysl studie proveditelnosti. Obecné prvky studie. Hodnocení efektivnosti investic. 7. Řízení projektu Projektový tým a osoba manažera projektu. Kontrola projektu. Rizika projektu a jejich eliminace. Publicita. Dokumentace projektu.

15 8. Financování projektů ze strukturálních fondů Přehled operačních programů v ČR a možnosti čerpání v programovacím období Komparace s programovacím obdobím Výzva k předložení projektu. Kritéria oprávněnosti projektu. 9. Motivace pracovního jednání Zdroje motivace. Vybrané teorie motivace. Motivace pracovního jednání. Přístupy k motivaci v organizacích soukromého a veřejného sektoru, důvody rozdílů. 10. Psychologie komunikace a asertivita Verbální a neverbální komunikace. Naslouchání. První dojem. Konflikt způsoby řešení a předcházení Etický kodex. Důvody vedoucí k rozdílnému způsobu jednání s klientem ve veřejném a soukromém sektoru. 11. Zátěžové situace a protistresové programy organizací Stres a jeho mechanismy. Duševní hygiena. Způsoby vyrovnávání se se zátěží. Role veřejných činitelů x soukromých osob. 12. Psychologie a sociologie práce a sociální systém podniku (organizace) Proces řízení pracovního výkonu. Pracovní rytmus. Únava. Odpočinek. Životní způsob. Volný čas. Pracovní skupiny. Referenční skupiny. Skupinový vliv. Tým. Týmová práce. 13. Regiony a regionální rozvoj v ČR Definice regionů. Typy regionů. Region v pojetí české legislativy. Regionální rozvoj. Regionální rozvoj a řešení disparit. Základní dokumenty ovlivňující regionální rozvoj v ČR. Státní podpora regionálního rozvoje. Typy území, kterým může být poskytnuta podpora. Finanční podpora státního programu regionálního rozvoje. 14. Regiony a Evropská unie Regiony soudržnosti, jejich formování. Cíle a nástroje EU při podpoře regionálního rozvoje. Hospodaření a kontrola. 15. Rozpočty územních samosprávných celků Typy územních rozpočtů - výčet. Popis rozpočtového procesu a zásad hospodaření jednotlivých územních rozpočtů. Objemy finančních prostředků, rozpočtová skladba a její členění. 16. Hospodaření a rozpočty obcí Typy obcí. Orgány obcí stručný popis. Majetek obcí. Struktura příjmů a výdajů rozpočtů obcí. Vztahy k jiným úrovním rozpočtů. Možné formy spolupráce obcí např. DSO. 17. Hospodaření a rozpočty krajů Orgány krajů stručný popis. Majetek krajů. Struktura příjmů a výdajů rozpočtů krajů. Vztahy k jiným úrovním rozpočtů. Regionální rady regionů soudržnosti. 18. Příspěvkové organizace a organizační složky Základní popis PO a OSS. Zřizovatelé, praktické příklady. Příklady hlavní a vedlejší (doplňkové) činnosti. Hospodářský výsledek. Fondové hospodaření. 19. Definice a klasifikace informačních systémů Definice a schéma informačního systému. Zdroje a prostředky tvořící informační systém. Význam informační politiky, egovernment. referenční údaj a důvod jeho použití. 20. Informační systémy ve veřejné správě (ISVS) a jejich architektura Základní registry, jejich charakteristika a důvody použití. Charakteristika základních aplikačních informačních systémů používaných ve veřejné správě (Czech POINT, datové schránky, elektronický podpis, certifikáty, elektronická podání. V Havířově dne 8. prosince 2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 91 bakalářské

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku specializace 01, verze

Více

5. 11 Základy společenských věd

5. 11 Základy společenských věd Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 11 Základy společenských věd Vyučovací předmět ZSV je utvořen ze vzdělávacích oborů Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce. V jeho rámci jsou realizována

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

Základy společenských věd vyšší gymnázium

Základy společenských věd vyšší gymnázium Základy společenských věd vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost z oboru Občanský a společenskovědní základ, z oblastí

Více