Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015"

Transkript

1 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, Třinec Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Směrnice S/21/2014 S/21/2014 Strana 1(celkem 13 )

2 Revize (změny): Revize č. Popis změny Datum revize Provedl 1 Formální úpravy změna formy dokumentu. 2 Změna znění bodu Přidání bodu S/21/2014 Strana 2(celkem 13 )

3 Obsah Článek 1 Účel...4 Článek 2 Působnost...4 Článek 3 Výklad pojmů a zkratek...4 Článek 4 Postup Vyhlášené dotační programy Příjem žádostí Náležitosti žádosti Kritéria hodnocení žádosti Podmínky pro čerpání a vyúčtování dotace Kontroly a sankční ujednání...11 Článek 5 Vymezení odpovědnosti...12 Článek 6 Schválení a účinnost...13 Článek 7 Přílohy...13 S/21/2014 Strana 3 (celkem 13)

4 Článek 1 Účel Účelem této směrnice je stanovení jednotných a závazných podmínek pro žadatele a příjemce veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města Třince formou příspěvku jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na realizaci projektů vyhlášených dotačních programů. Článek 2 Působnost Směrnice platí pro všechny žadatele a příjemce dotace z rozpočtu města Třince. Dotace dle této směrnice může obdržet každá právnická a fyzická osoba, která si podala žádost o dotaci a která splňuje podmínky těchto zásad. Dotace nelze poskytnout politickým stranám a politickým hnutím podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších přepisů. Rovněž je nelze poskytnout příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je město Třinec. Dotace jsou přednostně přiděleny těm žadatelům, kteří svou činností přispívají ke zlepšení sociální situace ve městě Třinci. Příjemce dotace musí být běžně dosažitelný pro širokou veřejnost ve stanovených dnech na určitém místě např. v rámci své pobočky nebo střediska v územním obvodu města Třince nebo případně ve správním obvodu města Třince jako obce s rozšířenou působností, což doloží nájemní či obdobnou smlouvou. Příjemce dotace s tématem dotačního programu A) Podpora, rozvoj a udržení stávajících sociálních služeb musí projekt realizovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti sociálních služeb (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 108/2006 Sb. ), včetně prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.). Tabulka č. 1 Článek 3 Výklad pojmů a zkratek poskytovatel dotační program dotace grantová komise žadatel příjemce rada města město Třinec tematická oblast vyhlášená Radou města Třince účelově určený peněžní prostředek veřejné finanční podpory komise pro poskytování účelových finančních příspěvků pro sociální oblast na rok 2015 právnická nebo fyzická osoba, která podá žádost o poskytnutí dotace v souladu s těmito zásadami právnická nebo fyzická osoba splňující podmínky uvedené v těchto zásadách, která obdrží dotaci z rozpočtu poskytovatele Rada města Třince S/21/2014 Strana 4 (celkem 13)

5 zastupitelstvo města OSV IA Zastupitelstvo města Třince Odbor sociálních věcí Útvar interního auditu a kontroly 4.1. Vyhlášené dotační programy Článek 4 Postup Podpora, rozvoj a udržení stávajících sociálních služeb (kód A/SS) Jsou určeny na poskytování konkrétních sociálních služeb dle jednotlivých paragrafů zákona o sociálních službách, přičemž se přihlíží ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v městě Třinci pro roky (Na každou sociální službu je nutno podávat novou žádost dle příslušného paragrafu zákona o sociálních službách.) A/SS/1 Služby odborného sociálního poradenství ( 37, odst.3) A/SS/2 Služby sociální péče A/SS/3 Služby sociální prevence Podpora zdravotně postižených občanů (kód B/ZP) Jsou určeny na celoroční či jednotlivé akce pro handicapované občany, přičemž se přihlíží k cílům a opatřením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v městě Třinci pro roky Maximální výše podpory pro jednu organizaci v rámci tohoto programu je Kč. B/ZP/1 Podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí B/ZP/2 Vytváření podmínek pro integraci handicapovaných občanů, včetně vytváření rovných příležitostí B/ZP/3 Podpora terénní hospicové péče Podpora prevence (kód C/PP) Jsou určeny na podporu prevence v různých sociálních oblastech (návykové látky kriminalita, sociální vyloučení, nezaměstnanost apod.), přičemž se přihlíží k cílům a opatřením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v městě Třinci pro roky , Strategii protidrogové politiky města Třince na období a Plánu prevence kriminality města Třince na léta Maximální výše podpory pro jednu organizaci v rámci tohoto programu je Kč. C/PP/1 Probační a resocializační programy pro mládež i dospělé C/PP/2 Programy se zaměřením na prevenci sociálního vyloučení C/PP/3 Preventivní programy se zaměřením na drogy a kriminalitu Podpora ostatních aktivit v sociální oblasti (kód D/OČ) Jsou určeny na podporu ostatních činností v sociální oblasti dle potřeb odboru sociálních věcí a rovněž v souladu s cíli a opatřeními Střednědobého plánu sociálních služeb v městě Třinci pro roky a plánem rodinné politiky města Třince pro aktuální období. Maximální výše podpory pro jednu organizaci v rámci tohoto programu je Kč. S/21/2014 Strana 5 (celkem 13)

6 D/OČ/1 Podpora rozvoje dobrovolnictví na území města Třince se zaměřením na posílení kompetencí a kapacity dobrovolníků v organizacích poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit D/OČ/2 Podpora fungující rodiny - podpora prorodinných programů a aktivit pro zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí D/OČ/3 Podpora programů na volnočasové aktivity pro seniory 4.2. Příjem žádostí Radou města schválené dotační programy a směrnice budou vyhlášeny a zveřejněny na úřední desce města Třince, na webových stránkách poskytovatele (http://www.trinecko.cz/), v místním tisku a v místní kabelové televizi. Formuláře žádosti lze stáhnout z internetových stránek: Žádost o poskytnutí dotace se podává současně: v tištěné podobě (nebo prostřednictvím datové schránky) a elektronické podobě Forma žádosti v tištěné podobě V tištěné podobě řádně vyplněná a podepsaná v jednom originále s přílohami doporučeně poštou nebo osobně na podatelně města Třince v obálce odesílatele označené (v případě zaslání prostřednictvím datové schránky v jednom originále, kdy v předmětu bude uvedeno Neotvírat žádost o dotaci OSV ): Město Třinec, odbor sociálních věcí, Jablunkovská 160, Třinec 1 název příslušné oblasti dotačního programu a jeho kód plné jméno (název) žadatele a adresa text "Neotvírat žádost o dotaci - OSV" Forma žádosti v elektronické podobě V elektronické podobě pouze řádně vyplněná žádost bez příloh ve formátu.pdf s podpisem statutárního zástupce a ve formátu.xls (bez podpisu) na Termín pro podání žádosti Uzávěrka pro podání žádostí je stanovena na do hod. V případě zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka, v případě zaslání datovou schránkou či osobního doručení čas obdržení žádosti do datové schránky nebo na podatelně města Třince. Žádosti předložené jiným způsobem a po uvedeném termínu nebudou posuzovány Náležitosti žádosti Žádost se podává na předepsaném formuláři (příloha č. 1 směrnice), kdy tento musí být vyplněn v souladu s podmínkami k dotačnímu programu. Podmínky jsou závazné po celou dobu platnosti dotačního programu. V žádosti je nutno uvádět vlastní spoluúčast žadatele. Nedílnou součástí žádosti je popis projektu a níže uvedené povinné přílohy. S/21/2014 Strana 6 (celkem 13)

7 4.3.1 Povinné přílohy Povinnými přílohami žádosti jsou: doklad o právní subjektivitě žadatele (např. výpis z rejstříku evidovaných právnických osob, stanovy apod.), ověřená kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, případně písemné zmocnění v originále či ověřené kopii k zastupování (v případě změn je nutné znovu předložit k podpisu smlouvy), kopie rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb (případně kopie žádosti o registraci), pokud je poskytovatelem sociálních služeb, a kopie rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, pokud je zdravotnickou organizací, potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, výroční (hodnotící) zpráva o činnosti organizace z posledního období, ceník poskytovaných služeb v případě, že jsou služby poskytovány za úplatu, dokument o vlastnictví nebo smlouva o užívacím vztahu k nemovitosti, ve které bude projekt realizován. Dostatečným dokladem je rovněž smlouva o smlouvě budoucí, pokud žadatel bude podávat více žádostí, lze požadované doklady (pokud jsou stejné) přiložit pouze k jedné ze žádostí, ale pak je nutno v každé další žádosti uvést písemně odkaz na kód programu a název projektu, ke kterému jsou prvotní doklady přiloženy Další náležitosti a podmínky žádosti V případě potřeby si poskytovatel může tyto doklady (povinné přílohy) vyžádat také k nahlédnutí v originále nebo ověřené kopii. Pokud žádost nebude úplná nebo údaje v ní nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel em vyzván k doplnění skutečností ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode den vyzvání. Žadatel je povinen předložit potřebná doplnění způsobem, který bude stanoven v u (elektronickou formou nebo písemně). Pokud žadatel přes výzvu nedostatky žádosti neodstraní ve stanovené lhůtě, bude žádost z dalšího řízení vyřazena. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele další potřebné doklady či dokumenty k prokázání účelu žádaných finančních prostředků, k financování projektu i ke kvalitě služby Kritéria hodnocení žádosti Splnění veškerých formálních náležitostí. Výsledky veřejnoprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb. ) monitoringu odboru SV či předběžné kontroly odboru SV na dotace poskytnuté v minulosti (posouzení rozpočtu ve vztahu k obsahu projektu z hlediska efektivity, hospodárnosti a účelnosti). V případě čerpání dotace a nedoložení vyúčtování věrohodným způsobem, bude toto projednáno v grantové komisi a pak předloženo radě města s návrhem na vyřazení žádosti nebo nepřiznání dotace. S/21/2014 Strana 7 (celkem 13)

8 Soulad s potřebami v dané dotační oblasti tj. soulad s cíli aktualizovaného Střednědobého (komunitního) plánu rozvoje sociálních služeb v městě Třinci pro roky a dalšími strategickými dokumenty města Třince. Výsledky monitorování minulých projektů s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb. Aktivita organizací při získávání finančních prostředků z jiných zdrojů (státní dotace, dotace z jiných obcí, krajské dotace, nadace, sponzoři, evropské fondy apod.) Podmínky pro čerpání a vyúčtování dotace Podmínky poskytnutí Předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých závazků k rozpočtu města Třince, tedy i řádně a včas předloženého vyúčtování dotace či vyčíslené vratky dotace nebo sankce, pokud byla v předchozích letech udělena. Před předložením řádného a včasného vyúčtování dříve poskytnutých dotací ze strany příjemce nemůže být dotace poskytnuta. Dotaci nelze poskytnout, pokud by jejich poskytnutím byla překročena hranice podpory de minimis. Na poskytnutí dotace ani odůvodnění nepřiznání dotace není právní nárok. Dotace je poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace bezhotovostním převodem na účet žadatele příjemce. Dotace je vyplacena jednorázově nebo ve splátkách na daný kalendářní rok. Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté finanční prostředky pouze na úhradu provozních nákladů přímo souvisejících s přihlášeným projektem a dle smlouvy. Lze jej čerpat v běžném roce od dne zahájení projektu, nejdříve od , do posledního dne jeho ukončení, nejpozději do Provozní náklady musí být účetně evidované, identifikovatelné, ověřitelné a podložené originálními dokumenty. Přidělená dotace musí být řádně proúčtována v účetnictví daného subjektu a její čerpání na daný projekt analyticky oddělen. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. Příjemce dotace odpovídá za její použití v souladu s účely, pro které byla poskytnuta. Za neoprávněné použití nebo zadržení dotace je proti příjemci postupováno podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. To však nevylučuje i jiné sankce Neuznatelné výdaje Z poskytnuté dotace nelze hradit: výdaje investičního charakteru a opravy, pohoštění, stravování, rauty, dary, vyjma potravin či hotových jídel, které tvoří podstatu předmětu projektu, dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, rekondiční a relaxační pobyty (mimo program B/ZP), pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, ztráty devizových kurzů, nájemné s následnou koupí (leasing), splátky finančních závazků a leasingové splátky, S/21/2014 Strana 8 (celkem 13)

9 tvorba kapitálového jmění (zisku), pokuty, poplatky, sankce, náklady za právní služby a zastoupení, úroky z úvěru, odpisy majetku, cestovní náklady, které nevyplývají z typu poskytované služby a nesouvisejí s obsahem předkládaného projektu a typu služby, cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, alkohol a tabákové výrobky, odměny statutárním orgánům právnických osob, členské příspěvky v jiných institucích, nákupy pozemků nebo budov, nespecifikované výdaje (tzn. výdaje, které nelze účetně doložit), stravenky a další nefinanční benefity organizace (dárkové poukazy na zboží a služby apod.) Míra spoluúčasti Dotace musí být vždy kryta s finanční spoluúčastí příjemce ve výši nejméně 10% z poskytnuté dotace. Slouží k realizaci výše uvedených tematických programů v sociální oblasti. Minimální míra spoluúčasti poskytovatele na financování nových sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým (komunitním) plánem rozvoje sociálních služeb v městě Třinci pro roky : odborné sociální poradenství min. 30 % z oprávněné provozní ztráty, pobytové sociální služby min. 30 % z oprávněné provozní ztráty, ambulantní sociální služby min. 25 % z oprávněné provozní ztráty, terénní sociální služby min. 20 % z oprávněné provozní ztráty. Oprávněnou provozní ztrátou se rozumí rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady dané sociální služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů včetně rozpočtovaných jiných zdrojů (např. úhrady zdravotních pojišťoven, dotace úřadu práce, tržby z vlastní činnosti, dary apod.) vyjma dotací ze státního rozpočtu poskytnutých dle zákona o sociálních službách, přičemž musí být zachována podmínka přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtovaných nákladů sociální služby a jejich srovnatelnosti pro daný druh sociální služby v rámci příslušného území, vyplývající z Metodiky MPSV ČR Formuláře vyúčtování dotace Po ukončení realizace projektu zpracuje příjemce dotace závěrečné vyhodnocení a vyúčtování na předepsaných formulářích dle přílohy č. 2 této směrnice včetně identifikačních údajů a předloží je odboru SV v termínu uvedeném ve smlouvě. Formuláře Vyúčtování 2015 jsou: Formulář č. 1 - Vyúčtování poskytnuté účelové dotace v sociální oblasti z rozpočtu města Třince pro rok 2015 (List Formulář č. 1B) Formulář č. 2 - Přehled o čerpání dotace poskytnuté z rozpočtu města Třince ke smlouvě (List Formulář č. 2B). Do tohoto formuláře je nutné zapisovat účetní doklady dle obsahového členění, tzn. seřadit zvlášť všechny doklady týkající se např. DDHM (uvést jejich součet), poté např. kancelářské potřeby (uvést jejich S/21/2014 Strana 9 (celkem 13)

10 součet), dále např. elektrická energie (uvést jejich součet) atd. Tabulka musí končit součtem všech položek. Formulář č. 3 - Závěrečné vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Třince ke smlouvě dle jednotlivých položek (List Formulář č. 3B). Formulář č. 4 - Oznámení o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na účet poskytovatele dotace (v případě nevyčerpání finančních prostředků dotace či vyčíslení vrátky dotace nebo sankce) (List Formulář č. 4B). Tento formulář slouží jako avízo vrátky nevyčerpaných finančních prostředků dotace. V případě, že příjemce nevyčerpá veškeré finanční prostředky dotace, odešle vyplněný formulář na Veškeré vyplněné formuláře (č. 1-4) budou opatřeny jménem zpracovatele, jeho telefonickým kontaktem, jménem a podpisem statutárního zástupce, včetně razítka a data Náležitosti účetních dokladů K vyúčtování budou přijímány pouze kopie originálních účetních dokladů, které se vztahují k čerpání dotace. V těchto dokladech bude rozepsáno množství zboží nebo služeb, počet jednotek, cena za jednotku a celková cena. Tak, aby bylo zřejmé, z čeho byla odvozena částka na faktuře a zda je to v souladu s účelem použití prostředků specifikovaným ve smlouvě. Originály všech účetních dokladů (dle konkrétního projektu) budou uloženy u příjemce dotace k nahlédnutí kontrolním orgánům, tj. pracovníkům Útvaru interního auditu a kontroly MěÚ Třinec. Jednotlivé prvotní doklady budou označeny textem Dotace OSV Třinec včetně uvedení evidenčního čísla smlouvy. Na účetních dokladech, které jsou z dotace financovány jen částečně, je nutno vždy uvést i přesnou částku hrazenou z dotace. Teprve po řádném označení na originálech dokladů budou vyhotoveny jejich kopie. V případě dokladu za ubytování je povinen příjemce dotace rozčlenit cenu za ubytování a za stravování zvlášť. Při prokazování oprávněnosti cestovních dokladů musí být doložen účel cesty (např. přihláška do soutěže, potvrzení pořadatele akce, pozvánka na akci nebo leták o akci). K vyúčtování cestovních nákladů spojených s přepravou osob zajišťované přepravcem, budou přijímány faktury za přepravu a jízdenky. V případě vyúčtování cestovních nákladů spojených s použitím osobního vozidla předloží příjemce náležitosti dle platných právních předpisů (např. zákoník práce nebo vnitřní směrnice organizace o poskytování cestovních náhrad). K vyúčtování dotace je nutno předložit veškeré doklady vztahující se k dotaci. Např. ke každému daňovému dokladu (paragonu) bude přiložen výdajový pokladní doklad, ke každé přijaté faktuře výpis z bankovního účtu. Na kopiích bankovních výpisů budou vyznačeny zřetelně částky hrazené z dotace. V případě, že předmětem vyúčtování budou mzdové náklady a zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění), tak bude k vyúčtování připojen tabulkový přehled těchto nákladů dle jednotlivých zaměstnanců, dále budou doloženy účetní doklady (např. mzdovou sestavu nebo výplatní lístek, přiložen výpis z bankovního účtu a pracovní smlouvy platné pro příslušný rok). U vyúčtování ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ) budou doloženy rovněž příslušné dohody. Bližší podmínky vyúčtování budou uvedeny ve smlouvě Ostatní podmínky vyúčtování V případě, že příjemci vznikne oprávněně nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v souladu s ustanovením 72 a 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané S/21/2014 Strana 10 (celkem 13)

11 hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 235/2004 Sb. ), předloží k vyúčtování projektu částku bez DPH. V případě, že příjemce obdrží dotaci na spotřebu energií, na níž mu vznikne přeplatek, je povinen tento vrátit (a zároveň vyplnit Formulář č. 4B) v poměrné výši k vyúčtované dotaci (např. vyúčtuje-li ve Formuláři č. 3B spotřebu energií v poměru přijatá dotace k vlastním zdrojům 30:70, pak z přeplatku odvede 30 % do rozpočtu města Třince). V případě neuskutečnění či nevyužití poukázaných finančních prostředků musí být tyto finanční prostředky vráceny zpět na běžný účet města Třince případně hotovostně do jeho pokladny, a to do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce dozvěděl o nekonání akce, nebo o tom, že příspěvek nevyužije, nejpozději však do termínu vyúčtování projektu. V případě předčasného ukončení projektu do 30 dnů po ukončení projektu včetně podání avíza poskytovateli. V případě vrácených peněz je nutno doložit doklad o vrácení (výpis z banky, příp. příjmový pokladní doklad z pokladny poskytovatele) a poskytovateli předat avízo o vrácení dotace. Z poskytnuté dotace lze rovněž hradit zdravotní a ozdravné pobyty pro občany s trvalým pobytem v Třinci, a to konkrétně zdravotně handicapovaným členům registrovaným ve spolcích či jiných organizacích nebo uživatelům ambulantních sociálních služeb pro zdravotně handicapované (mimo poradny). Výše dotace bude vázána na počet účastníků a počet dnů trvání pobytové akce. Rovněž zásadní podmínkou je, že na občana města Třince nebude čerpána dotace na tento pobyt u jiného subjektu, který je taktéž příjemcem dotace z rozpočtu města Třince (nelze čerpat na stejného občana ve více organizacích. Tato skutečnost bude doložena při vyúčtování čestným prohlášením, že účastník je občanem města Třince a že nečerpal z dotace na tento druh pobytu u jiného subjektu, který je rovněž příjemcem dotace z rozpočtu města Třince. U občana registrovaného ve spolku či jiné organizace předložení dokladu o úhradě členského příspěvku pro daný rok, dále pak výše uvedené čestné prohlášení. Nedodržení těchto podmínek bude důvodem pro vrácení poměrné části dotace. Příjemce dotace má za povinnost uvádět při propagaci programu město Třinec jako poskytovatele dotace a dále při jednorázové akci v dostatečném předstihu na ni předložit odboru sociálních věcí upoutávku (letáček, plakát). Schválením žádosti a přidělením grantu souhlasí Rada města s užíváním loga města Třinec k propagaci programu či akce a není třeba dále žádat o schválení žádosti o užívání znaku dle směrnice č. 5/2005. Příjemce je oprávněn podat žádost o změnu smlouvy formou dodatku nejpozději do O změně smlouvy rozhoduje Zastupitelstvo města Třince na svém zasedání Kontroly a sankční ujednání V případě použití příspěvku v rozporu se stanoveným účelem sjednaným ve smlouvě nebo při prodlení s vyúčtováním je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit a příjemce dotace je povinen poskytnutou dotaci či její poměrnou část vrátit poskytovateli na jeho účet, a to nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu vyúčtování. V případě, že dojde k prodlení s vrácením dotace delším jednoho měsíce od stanoveného termínu vyúčtování, bude finanční částka vymáhána soudní cestou. Odvod za porušení se stanoví za toto méně závažné porušení povinností ve smyslu 22 odst. 5 zákona č. 250/2000Sb., následujícím procentním rozmezím: do 7 kalendářních dnů 5 % poskytnuté dotace S/21/2014 Strana 11 (celkem 13)

12 od 8 do 30 kalendářních dnů 10 % poskytnuté dotace od 31 do 50 kalendářních dnů 20 % poskytnuté dotace Příjemce dotace umožní poskytovateli průběžně monitorovat a kontrolovat realizaci projektu dle přílohy č. 3 Pravidla pro kontrolu a monitoring. Pololetní monitorovací zprávy, které budou příjemci zaslány, je příjemce povinen vyplnit a zaslat odboru sociálních věcí města Třince do Příjemce je povinen písemně nejpozději do 8 dnů oznámit odboru sociálních věcí města Třince každou změnu, která je pro plnění smlouvy podstatná. Odvod za porušení této povinnosti se stanoví za toto méně závažné porušení povinností ve smyslu 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., ve výši 2 % z poskytnuté dotace. Odbor SV a Útvar interního auditu a kontroly jsou oprávněni kontrolovat správnost použití poskytnutých finančních prostředků. Bude-li zjištěno, že příspěvek není řádně používán a podmínky smlouvy nejsou plněny, navrhne odbor SV postup směřující k nápravě, případně k odnětí příspěvku a jeho vrácení. Pracovníci odboru SV provedou kontrolu úplnosti a formální správnosti předložených účetních dokladů a dodržení účelovosti použitých finančních prostředků. Případné nesrovnalosti se projeví v hodnocení žádosti pro následující období. Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků zodpovídá statutární zástupce žadatele. Poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., si vyhrazuje právo provést kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, zejména soulad účelu použití finančních prostředků se smlouvou, a požadovat při kontrole předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. Kontrolu mohou provést kontrolou pověření zaměstnanci města Třince zařazení do Městského úřadu města Třince, členové Finančního výboru zastupitelstva města Třince, popřípadě další kontrolní orgány zřízené městem Třinec. Nedodržení podmínek smlouvy a zásad, nedodržení nebo porušení podmínek vyhlášeného dotačního programu budou poskytovatelem klasifikovány jako porušení rozpočtové kázně podle 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. Článek 5 Vymezení odpovědnosti 5.1. Za věcně správnou, úplnou a ve stanoveném termínu podanou žádost zodpovídá příjemce Za kontrolu věcné správnosti žádostí, kontrolu jejich úplnosti a kompletnosti odpovídá OSV Za přípravu podkladů pro jednání grantová komise odpovídá OSV Za posoužení jednotlivých žádostí a zpracování návrhu na poskytnutí dotace předkládaného radě města zodpovídá grantová komise O poskytnutí dotace na návrh rady města rozhoduje zastupitelstvo města Za přípravu smluv o poskytnutí dotací zodpovídá OSV Za splnění účelu čerpaných finančních prostředků zodpovídá příjemce Za zaslání pololetní monitorovací zprávy zodpovídá příjemce Za průběžnou kontrolu a monitoring souladu využití dotace s uzavřenou smlouvou zodpovídá OSV Za pravdivost a správnost vyúčtování zodpovídá příjemce Za kontrolu vyúčtování zodpovídá OSV. S/21/2014 Strana 12 (celkem 13)

13 Článek 6 Schválení a účinnost 6.1. Tato směrnice byla schválena na 139. schůzi Rady města Třince, usnesením č. 2014/ Směrnice nabývá účinnosti dne Zpracoval: Mgr. Ellen Raszková Schválil: RNDr. Věra Palkovská Datum: Datum: Podpis: Mgr. Ellen Raszková v. r. Podpis: RNDr. Věra Palkovská v. r. Příloha č. 1 Žádost o dotaci Příloha č. 2 Formuláře vyúčtování Článek 7 Přílohy Příloha č. 3 Pravidla pro kontrolu a monitoring S/21/2014 Strana 13 (celkem 13)

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016

OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 příloha č. 1 OBLAST 1 - SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY 2015-2016 Základní informace Městská část Praha 14 podporuje poskytovatele sociálních a návazných

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T Zásady 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007

Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Příloha č. 3. B směrnice VÚV č. /2007 Obecné podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků 2008 podprogram B. Prevence sociálního

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014 Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje

Více

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her 1. O B E C N Á Č Á S T 1. Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením č. 1163/ZM1014/17

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2014 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 01.02.2014 Obsah: A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015

Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Pravidla pro poskytování finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 verze platná od 01.01.2014 Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE FOND ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE GRANTOVÝ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Vyhlášený v souladu se Statutem Fondu rozvoje Jihomoravského kraje a Obecnými pravidly pro poskytování

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Škola podporující zdraví v roce 2015

Škola podporující zdraví v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Škola podporující zdraví v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti právnických

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ

Grantový program Městské části Praha 20. Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový program Městské části Praha 20 Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti sociální a zdravotní pro rok 2015 I. PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ Grantový systém v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více