Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)"

Transkript

1 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: , DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků povolení tomboly odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP 78 xxxx 1361 ostatní 100 Ostatní daně a poplatky: poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 60 xxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 300 5,6 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 450 xxxx xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 50 Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi 100 xxxx nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky pozemky - pouť 750 Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie 600 xxxx 2212 ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 Stránka 1

2 Org. Položka Text Návrh rozpočtu r Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s úroky 60 Ostatní příjmy: lesy - prodej dřevní hmoty xxx odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy EkoKom - odměna za třidění odpadu příjmy za tříděný odpad prodej předmětů MIC a publikací 160 xxxx 2321,2324 přijaté dary a příspěvky 800 xxxx xxxx ostatní (služby, Zátoň, ) příjmy z reklamy - Dudák - Měšťanský pivovar 725 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 5 Přijaté transfery, dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,SF,NF,VHČ Neinv. dotace: 4116 soc.právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah Investiční dotace: Úpravna vody Pracejovice - ostatní inv. transfery přijaté ze SR Úpravna vody Pracejovice - inv. přijaté transfery ze SF ,4223 Komunikační napojení prům.zóny u Blatenského mostu - ROP ,4223 Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - ROP ,4223 Revitalizace strakonického hradu - II. etapa - ROP Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská - IPRM Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: , prodej bytů prodej pozemků xxxx xxxx 31xx prodej hmotného majetku, budov C e l k e m příjmy Stránka 2

3 Rozpočet výdajů Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP úroky ze směnečného programu ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: xx - hrad - údržba a opravy xx - Revitalizace strakonického hradu - II. etapa xx - Stavební úpravy zimního stadionu - STARZ xx - odvodnění pozemku p.č. 562/3 k.ú. Nové Strakonice (Řezáčovi) xxxx xxxx - návsi, příměstské části - opravy, údržba, služby Zateplení a výměna oken sportovní haly STARZ (OPŽP) veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky xx - havárie a opravy budov v majetku města transfer SŽDC - "Rekonstr.staničních kolejí a výhybek v ŽST Strak." xx - Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava (ROP) Školská zařízení: , xx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie MŠ Lidická - Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů (OPŽP) Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: , xx - komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD , xx - komunikace, chodníky, parkoviště - investice kruhová křižovatka Katovická xxxx Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strak. (IPRM) Revitalizace veřejného prostr. - parkoviště u Pivovaru, Str. (IPRM) Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích - náměstíčko (IPRM) Vodovody a kanalizace: , xx - vodohospodářský fond - opravy a údržba, PD , xx - vodohospodářský fond - investice xx - ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace (OPŽP, SFŽP) Tepelné a energetické hospodářství: x 51xx - místní inženýrské sítě - opravy a údržba - VO x 61xx - místní inženýrské sítě - výstavba a údržba - investice - VO x 51xx - revize světelných bodů a odběrných míst xx - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize xx - výměníkové stanice - investice xxxx 51xx - energetické audity, měřiče tepla xxxx 515x - energie v budovách v majetku města (voda, teplo, el. energie) Oddělení movitého a nemovitého majetku xx - odborná správa lesů xxxx 6xxx - výkupy pozemků, kanalizací, staveb ,780 xxxx xxxx - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy ,101 6xxx 51xx - pojištění majetku, osob ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru 400, xx - údržba zeleně xx 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova xx - provoz hradního SAFARI Stránka 3

4 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem Oddělení ochrany prostředí xx 51xx - odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad a bioodpad xx - likvidace černých skládek na pozemcích města xx 51xx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy,projekty Oddělení vodního hospodářství , xx - projekty, posudky, ekolog. výchova Oddělení ekologie krajiny provoz psího útulku xx - deratizace, ost. výdaje xx 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost ODBOR DOPRAVY xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy 6 6 ODBOR SOCIÁLNÍ x - příspěvky organizacím se sociálním zaměřením OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra Poradna pro rodinu, manželství a.. - transfer na činnost xx 51xx - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...) ODBOR ROZVOJE Úřad územního plánování xx - územní plán města, aktualizace, studie, průzkumy Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek Architekt města xx - dětská hřiště - údržba, opravy xx - městský mobiliář Oddělení rozvoje xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města POV - členské příspěvky MĚSTSKÁ POLICIE , platy , x - povinné sociální a zdravotní pojištění prádlo, oděvy knihy, tisk DDHM materiál x - energie (voda, teplo, el. energie) pohonné hmoty telekomunikační služby školení a vzdělávání služby služby - příspěvek na stravování opravy, údržba xxx - ostatní výdaje na provoz (poštovné,cestovné,pohoštění,daně ) rizikové připojištění , náhrada v době nemoci příspěvek na penzijní připojištění xx - zajištění dopravní soutěže ,3549 5xxx - Prevence kriminality Stránka 4

5 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Krizové řízení xx 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva na řešení kriz.situací xxx - hasiči Oddělení personalistiky a mezd xx - reprezentace a pohoštění odměny - uvolnění zastupitelé odměny při ukončení funkce - uvolnění zastupitelé ,56, x - odměny - rada města, výbory, komise x - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé xxx platy - zaměstnanci úřadu (platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR, oproti r navýšeno o 3 zaměstnance na SPOD a nárůst platů dle nařízení vlády č. 224/2014) xxx x - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci xxx 6112, náhrady v době nemoci xxx 6171 xxxx - OOV odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS xxx 6112, příspěvek na penzijní připojištění, dary při výročích povinné pojistné na úrazové pojištění xx - školení včetně cestovného xxx xxxx 5xxx - FKSP (služby,stravné,penz.připoj.,výročí,pohoštění) viz. Příloha č. 1 Oddělení správní xxx - investice (vybavení) investice (splátka hlasovacího zařízení) ochranné pomůcky, prádlo, oděvy noviny, časopisy, knihy DDHM materiál pohonné hmoty poštovné , telefonní poplatky xx - poradenské služby, posudky, náhrady, služby služby - příspěvek na stravování nákup služeb - pracoviště občanských průkazů opravy a údržba příspěvky Svazu měst a obcí xxx xxxx 5xxx - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky, ) bankovní poplatky xxx - sportovní hry ošatné - matrikářky Oddělení informatiky GIS - služby DDHM (PC, tiskárny,.) materiál xxx - služby, ost. výdaje internet opravy a udržování programové vybavení xxx - optická síť, investice ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ xx - zajištění občanských obřadů dary obyvatelstvu při narození dítěte Stránka 5

6 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Oddělení cestovního ruchu xxx - reciproční fond xxx - turistický ruch, brožury, propagační mater xxx - významné akce xxx - prezentace města xxx - zpravodaj města xxx - kronika města xxx - internetové stránky Městské informační centrum - nákup zboží xxx - MIC - provoz, Infocentrum pro seniory xxx - Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ) xxx - zajištění oslav životních jubileí xxx - příspěvky - sport x - příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity viz. Příloha č x - příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách xxx - ostatní zájmová činnost xxx - příspěvky - kultura Oddělení školství xxxx 5xxx - ostatní výdaje na školství MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (keramická pec,konvektomat) MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (el.sporák,el. kotel s duplikátorem) MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (keramická pec) ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) xxxx Projekt "Nejlepší škola ZŠ Dukelská - vybavení." - spolufinanc ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) xxxx Projekt "Učíme se hlavou-srdcem-rukama." - spolufinancování ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (server,mrazák) xxxx Projekt "Modernizace vybavení ZŠ Krále J. z Poděbrad" - spoluf ZŠ Povážská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) xxxx Projekt "Pořízení vybavení ZŠ Povážská" - spolufinancování Stránka 6

7 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz limit na platy zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, mycí stroj, kopírovací stroj, automob.,klimatizace) - maximálně MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) akce (SS,Mažoretky,SCSV,Rumpálování, Adventní trhy) strakoncká televize ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (osobní vozidlo) 175 ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS komunikace včetně zimní údržby xx - veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu OSTATNÍ provoz MHD - dotace na městskou dopravu nájemné - plocha pro poutě daň z příjmu PO za obec platby daní SR - odpočet DPH xxx xxxx xxxx - finanční vypořádání (město x ostatní subjekty) C e l k e m výdaje Rekapitulace Návrh rozpočtu r Výdaje běžné Výdaje kapitálové V ý d a j e celkem Stránka 7

8 Rozpočet financování Org. Položka Text Návrh rozpočtu rok 2015 SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice - ČSOB, a.s ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s ÚV Hajská - rekonstrukce - ČS, a.s Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program - KB, a.s Stránka 8

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice

II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice II. Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2013 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 50 000 2548 Tenis klub Strakonice - transfer na vybudování šaten a sprch 6.2. kryto

Více

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA TŘEBONĚ NA ROK 2015 schválený zastupitelstvem města dne 15.12.2014 usnesením číslo 50/2014-3. Mgr. Terezie Jenisová, v.r. starostka Zdeněk Mráz, v.r. místostarosta Ing. Josef Pindroch, v.r.

Více

Rozpočet na rok 2015 - návrh

Rozpočet na rok 2015 - návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne 26. 1. pod usnesením č.56/ V Kolíně dne 27. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Pol Rozpočet - příjmy druh

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený.

PŘÍJMY. Návrh rozpočtu na rok 2015. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014. Schválený rozpočet na rok 2009. Schválený. Schválený. Stránka 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet na rok rozpočet rozpočet na rok Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 730 639 000 673 982 401,27 649 530 000 707 859 508,49

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více