Zápis č. 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne 12.5.2015"

Transkript

1 Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehovec konaného dne Přítomni: Zastupitelé - Hájková, Trojánková, Šťastný, Béda příchod v 19,50 hod. Starostka - Šmoldasová Místostarosta - Lískovec Nepřítomen: Nečas Omluven: Nečas Hosté: - dle prezenční listiny I. Zahájení Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19,35 hodin. Konstatovala, že se zastupitelé sešli v usnášeníschopném počtu, určila ověřovatele a zapisovatele zápisu. Ověřovatel : Šťastný, Trojánková Z ap isovatel: Hájková Dále seznámila přítomné s návrhem programu zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 3. Rozpočet obce Tehovec na rok Cena za pronájem k vyhlášenému záměru dle usnesení č. 18/ Žádost pana Ing. Václava Pelce na odpuštění poplatku za svoz odpadů k nemovitosti č. 142, Tehovec 6. Různé 7. Diskuse Schválení programu zasedání: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Navržený program byl schválen. II. Kontrola usnesení z minulých zasedání Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne byla vykonána. * * * 1

2 III. Rozpočet obce Tehovec na rok 2015 Návrh usnesení č. 25/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2015 v paragrafovém znění (viz příloha zápisu) Celkové příjmy rozpočtu: 9, ,- Kč Celkové výdaje rozpočtu: 10, ,- Kč Schodek rozpočtu: ,- Financování splácení dlouhodobého úvěru u KB: ,- Kč Schodek rozpočtu bude financován ze zůstatku hospodaření minulých let ve výší 1, ,- Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek své příspěvkové organizaci MŠ Tehovec - dle návrhu rozpočtu na rok 2015 ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 25/2015 bylo schváleno IV. Cena za pronájem k vyhlášenému záměru dle usnesení č. 18/2015 Návrh usnesení č. 26/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje tyto požadavky na pronájem pozemků zveřejněných na základě usnesení č. 18/2015. Cena: minimum 80,- Kč/1m2 Doba pronájmu: minimum 20 let Účel pronájmu: podnikatelská činnost v souladu s ochranou životního prostředí Pozemek se bude pronajímat jako celek. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 26/2015 bylo schváleno * * * Příchod Andrei Béda v 19,50 hod. 2

3 V. Ž á d o s t p a n a Ing. V á c la v a P e lc e na odpuštění poplatku za SVOZ odpadů k nemovitosti č. 142, Tehovec bude odložena do příštího veřejného zasedání 27/2015 V ýsledek hlasování: Pro 6 Usnesení č. 27/2015 bylo schváleno Zdrželi se 0 VI. Různé VII. Diskuse 1. Dotaz: Hluk o nedělích a státních svátcích vyhláška č. 1/2013 Odpověď: Eva Šmoldasová odpovídá, že by s dodržováním této vyhlášky poskytla občasnou úlevu, nicméně zatím je vyhláška platná a je potřeba ji dodržovat. Jiří Šťastný odpovídá, že vyhláška je třeba dodržovat, ale není v našich silách její fungování dodržovat. Eva Šmoldasová dodává, že připomeneme vyhlášku spoluobčanům. 2. Dotaz: Poděkování za cedulí o zákazu skládek v obci a u vstupu lesa. 3. Dotaz: Znečišťování rybníku Odpověď: Eva Šmoldasová odpovídá, že si není vědoma, že by do rybníka byly vylévány úmyslně zapáchající chemikálie, což by mohlo způsobit i úmrtí ryb. Dle skutečnosti však k úhynu ryb nedochází. 4. Dotaz: Návrh na rozbor vody v rybníku a odtok vody z rybníka. Odpověď: Necháme udělat rozbor vody a zjistíme potřebu pročištění odtoku. 5.^ Dotaz. Hlína v ulici u pí. Bártlové zavést hlínu na obecní pozemek a udělat dětem prostor na sáňkování. Další občan dodává, že daná hlína bude určena pro zamezení přítoku okolní nevsakuiíní se voriv

4 6. Dotaz: Renovace návsi Odpověď: Jiří Šťastný odpovídá, že byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci návsi. Eva Šmoldasová dodává, že v současnosti není na rekonstrukci dostatek finančních prostředků. Nicméně, jestli chceme začít, budeme muset začít po malých částech. 7. Dotaz:Finanční podpora organizace v Říčanech Odpověď: Tato organizace zatím žádné grantové prostředky na přerozdělení obce nemá. 8. Dotaz: Změna koeficientu za daň z nemovitosti Odpověď: Eva Šmoldasová odpovídá, že si není vědoma, že obec měnila koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20,20 Zapisovatel: Lenka Hájková Ověřovatelé: Nina Trojánková Jiří Šťastný Starostka

5 Obec Tehovec Tehovecká Tehovec. IČO: tel ou(,tehovec.cz Návrh rozpočtu obce Tehovec na rok rekapitulace úprava název částka Kč Příjem ,00 Výdej ,00 Rozdíl příjmů a výdajů ,00 Financování - splácení dlouhodobého úvěru ,00 Zapojení zůstatku z minulých let ,00 Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria roku 2015 se stávají příjmy a výdaji rozpočtu. Návrh rozpočtuje schodkový. Zapojením zůstaku z minulých let se vyrovnává schodkový rozpočet a hradí splácení úvěru. v Tehovci dne Ing. Eva Smoldasova starostka Datum vyvěšení:

6 Návrh rozpočtu obce Tehovec na rok pi nový návrh par. kap. název částka Kč 111 Daně z příjmu fyzických osob , daň z příjmu fyzických osob 1112 daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , , Daně z příjmu právnických osob , daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob - obec , , Obecné daně za zboží a služeb v tuzemsku , daň z přidané hodnoty , Daně z majetku , daň z nemovitostí , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , Odvody za odnětí půdy poplatek za komunální odpad , Místní poplatky z vybíraných činností a služeb , poplatek ze psa poplatek užívání veřejného prostoru , , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb , odvody z výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky 3 000, správní poplatky 3 000, Příjmy z vlastní činnosti , Ostání příjmy z vlastní činosti Ostání příjmy z vlastní činosti Ostání příjmy z vlastní činosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z pronájmu majetku , nájemné pozemky nájem bytové prostory nájem nebytové prostory nájem infrastruktury pronájem majetku pronájem majetku , , , ,00 1, , Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 000, úrok 3 000, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostání nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-ekokom 1 000, , ,00

7 411 Neinv. přijaté transf. od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , neivestiční dotace - volby neivestiční dotace ze SR , , Neinv. přijaté transf. od veřejných rozpočtů územní úrovně , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Inv. přijaté transf. od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , Investiční přijaté transfery FZP Investiční přijaté transfery Státní dotace , , Inv. přijaté transf. od veřejných rozpočtů územní úrovně , Investiční přijaté transfery od krajů ,00 Příjmy celkem ,00

8 Návrh rozpočtu obce Tehovec na rok výdaje nový návrh par. kap. název částka Kč 22 Doprava , Místní komunikace drobný hmotný dlouhodobý majetek , materiál , prohrnování, úklid , údržba komunikací , stavby komunikace, projetková dokumentace , Ostatní náležitosti oozemních komunikací stavby chodník , Provoz veřeiné silniční dooravv ostatní osobní výdaje , dopravní obslužnost obce ,00 23 Vodní hospodářství , Pitná voda drobný hmotný dlouhodobý majetek , materiál , voda-služby , Region JIH- členský příspěvek , Region JIH-investiční příspěvek , Kanalizace. COV materiál , opravy a údržba , Projektová dkumnetace-u Mototechny , Uoravv drobnvch vodních toků úprava protipovodňového příkopu-pd ,00 31 Vzdělání a školské služby , Mateřská školka DHDM , nákup ostatních služeb , opravy a údržba , neinvestiční příspěvek , Základní škola příspěvek MDD 1 500, příspěvek-výstavba ZŠ Mukařov-kontejnery 6 500, příspěvek-výstavba ZŠ Mukařov ,00 33 Kultura, církve, sdělovací prostředky , Knihovna ostatní osobní výdaje 5 000, knihy 5 000, Kronika materiál 2 000, služby 1 000, Květinv k pomníku květiny k pomníku 1 000, Ostatní záležitosti kulturv. církví a sdělovacích orostředků SPOZ-materiál , SPOZ-občerstvení 4 000, SPOZ-balíčky ,00

9 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Kuželník elektrická energie , nákup ostatních služeb 5 000, nákup ostatních služeb , Hřiště údržba hřiště , volný čas - aktivitv-děti a mládež materiál 1 000, služby a nájmy 2 000, občerstvení 2 000, volný čas - záimová činnost a rekreace materiál 1 500, služby 2 000, občerstvení 500, dárky 1 000,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj , Nebvtové orostorv drobný hmotný dlouhodobý majetek , materiál , elektrická energie , služby , údržba , stavby budovy , Veřeiné osvětlení drobný hmotný dlouhodobý majetek , úroky úvěr , elektrická energie , ostatní služby 3 000, údržba , stavby veřejné osvětlení , Komunální službv a územní rozvoi materiál 3 500, ostatní služby , členský příspěvek SMSČR+MASKA , neinvestiční transfery obcím 4 000, daně ostatní-daň z nemovitosti 8 000,00 37 Ochrana životního prostředí , odvoz odoad TKO odvoz TKO , odvoz nebezpečný odoad nebezpečný odpad , odvoz tříděný odoad tříděný odpad , veřeiná zeleň materiál , údržba veřejné zeleně obce ,00

10 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém , JSDHO drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, materiál , elektrická energie 2 000, PHM , služby telekomunikací 5 000, pojištění , školení 2 000, ostatní služby , opravy , úprava požární zbrojnice-dotace , Praga Grand ,00 61 Státní moc, st. správa, územ samospráva, a pol. str , Zastupitelstvo odměny členů zastupitelstva , odměny komise a výbory ,00 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , komise-povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000, povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000, Volbv do zastupitelstev ostatní osobní výdaje , materiál 3 168, ostatní služby 700, pohoštění 624, Obecní úřad platy zaměstanců v pracovním poměru , ostatní osobní výdaje ,00 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, knihy 3 000, drobný hmotný dlouhodobý majetek , materiál , studená voda 4 000, elektrická energie , služby pošt , služby telekomunikací , pojištění , školení , ostatní služby , opravy a udržování , pohoštění 3 000, Poskytované zálohy vlastní pokladně platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 63 Finanční operace , Bankovní ooolatkv služby peněžních ústavů , Ostatní finanční operace platby daní a poplatků SR , DPH-platba FU ,00 IVýdaje celkem ,00

11 Návrh rozpočtu obce Tehovec na rok financování 81 Financování z tuzemska , Zapojení zůstaku z minulých let Zapojení zůstaku z minulých let , Uhrazené splátkv dlouhodobých přijatých půjčených prostředků splátka úvěru KB ,00 Financování celkem ,00

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 16. 4. 2014 Č.j.: OuKn 938/2014 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více