Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku"

Transkript

1 Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. čin Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr Poplatek z ubyt. kapacity Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přij. dot. ze SR Ostatní příjmy ze stát.rozp Neinvestiční přij. dot. od obcí Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Investiční přiajté transfery ze stát.fondů Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady Příspěvky, náhrady, vratky POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb z 2

2 Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena Příspěvky, náhrady, vratky SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb Známky, pytle na popelnice SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb Příspěvky, náhrady, vratky PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM z 2

3 Rozpočet 2015 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 1014 ÚTULEK PRO PSY 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb SILNICE 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálů j.n Pradenské služby Nákup ost. služeb prohrnování 5171 Opravy a udržování opravy NL,běžné opravy, 6121 Budovy, haly a stavby PD komunikace Chovančík PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 Nákup ostatních služeb sekání krajnic 6121 Budovy, haly, stavby PD chodník Spořilov,viadukt,parkov.Mezihoří a Hus.kostel 5171 Opravy a udržování povrchy chodníků DĚTSKÁ HŘIŠTĚ 5171 Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek vybavení dráhy pro has. kroužek 6121 Budovy, haly, stavby zpevněná plocha pod has. dráhou 6122 Stroje, přístroje, zařízení DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org příspěvek na činnost ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Knihy, učební pomůcky a tisk Opravy a udržování OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ 5139 Nákup materiálu j.n Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary vítání občánků z 5

4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní služby Stroje, přístroje, zařízení sloup VO NL 5139 Materiál POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál Ostatní služby Opravy a udržování KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n Platy zaměstnanců v prac.pom včetně ÚP Trutnov 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek kompostéry velké 5139 Nákup materiálu j.n kompostéry malé a další materiál 5154 Studená voda El.energie Služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné vánoční výzdoba 5166 Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování kolna za zdrav.stř.,kampelička NL,garáž za OÚ atd Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dopravní prostředky malotraktor na sekání 6121 Budovy,haly,stavby náves NL 6122 Stroje,přístroje,zařízení ukazatelé rychlosti 6130 Pozemky cesta ke sběrn.dvoru v BT,cesta NL z 5

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 3341 MÍSTNÍ ROZHLAS ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb změna územního plánu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejnery sběrný dvůr 5138 Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné kontejnery 5169 Nákup ostatních služeb vývoz a uložení odpadů na skládky 5171 Opravy Budovy,haly.stavby sběrný dvůr 6130 Pozemky PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy pro případ živelné pohromy POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5019 Ostatní platy - refundace 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn z 5

6 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 5154 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb údržba programů, obědy, vše co není oprava 5171 Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Výpočetní technika kopírka 6121 Budovy,haly,stavby půdní vestavba na OÚ - archiv OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů z 5

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku 6320 POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů pojištění obce PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod na hospodář. činnost OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5364 Vratky volby rok vratka volby z roku OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a pod.org příspěvky 5321 Přestupková komise přestupková komise D.K CELKOVÉ VÝDAJE třída 8 ZMĚNA STAVU NA BANKOV. ÚČTECH 8115 Zvýšení fin.prostředků na účtech obce rozdíl mezi přímy a výdaji, bude uloženo na účtech obce CELKOVÉ VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ z 5

8 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM NA ČINNOST V ROCE 2015 ( 6409/5229 ve výdajích) Sokol Bílá Třemešná Diakonie Dvůr Králové Farní charita D.K TJ Jiskra Dolní Brusnice Dechová hudba Podzvičinka Sdružení hasičů Čech a Moravy 1000 Hasiči Bílá Třemešná Hasiči Nové Lesy 5000 Domov Sv. Josefa Žireč Hospic A.Č.Červený Kostelec Diakonie ČCE Betanie Broumov 4000 Pečovatelská služba D.K Myslivecké sdružení Zvičina 5000 rezerva CELKEM

9 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis Náklady PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje Nákup DHDM Nákup materiálu j.n Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby 0 Nákup ostatních služeb rozbory,poplatková a majetková hlášení, kalkulace,atd. Opravy a udržování Platby daní a poplatků fasáda čeřička,vodojem hřbitov, běžné opravy poplatek vyčerpaná voda ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD - ČOV Ostatní osobní náklady Elektrická energie Materiál Nákup ostatních služeb rozbory, vývoz kalů,majetková hlášení, kalkulace,atd. Nákup DHDM Opravy a udržování Platby daní a poplatků běžné opravy poplatek za vypouštěné odpadní vody z 3

10 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Náklady Popis ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n Plyn Voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování oprava bytu ve zdravotním středisku, běžné opravy NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek 0 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování oprava střechy, oken a topení Dubina, běžné opravy Nákup ost. služeb Všeobecné náklady Odpisy majetku v hosp. činnosti Opravné položky CELKOVÉ NÁKLADY z 3

11 II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis Náklady Plánované investice v HČ v roce 2015 Investice - pitná voda Investice - kanalizace Investice - byty posílení tlaku vody v části obce U háje PD od ŠJ - hřbitov,česlovna ČOV plynové kotle č.p.156, kuchyň č.p.183 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY z 3

12 Plán hospodářské činnosti rok 2015 Popis Výnosy PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH vodné stočné ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků vyúčtování energií Čisté nájemné KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků reklamní tabule, atd. Úroky Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů Celkové výnosy z 1

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více