BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu"

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění Datum revize Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma Čistálátka/přípravek HBP05 Synbetan P 160 SE Phenmedipham 157 g/l SE Přípravek 1.2 Příslušnáurčenápoužitílátkynebosměsianedoporučenápoužití Doporučenépoužití Herbicid 1.3 Podrobnéúdajeododavatelibezpečnostníholistu Dodavatel UPL Benelux B.V. Koopvaardijweg CV Oosterhout the Netherlands Telefon +31 (0) Telefax +31 (0) ová adresa 1.4 Telefonníčíslopronaléhavésituace Telefonníčíslopronaléhavésituace(CARECHEM 24): +44 (0) Českárepublika Toxikologickéinformačnístředisko:Nabojišti1,12808Praha2,tel nebo Stránka 1 / 10

2 2.Identifikacenebezpečnosti 2.1 Klasifikacesměsi KlasifikacepodlesměrnicEU67/548/EHSnebo1999/45/ES Symbol(y) R-věty N-Nebezpečnýproživotníprostředí N;R50/53 PlnézněníRvětuvedenýchvtomtooddílujeuvedenovoddílu16 Klasifikacepodlenařízení(EU)1272/2008 Vážnépoškozeníočí/podrážděníočí Kategorie 2 - H319 Akutní vodní toxicita Kategorie 1 - H400 Chronickátoxicitaprovodníprostředí Kategorie 1 - H410 PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl Prvkyoznačení OznačenípodlesměrnicEU67/548/EHSnebo1999/45/ES Symbol(y) N-Nebezpečnýproživotníprostředí R-veta R50/53-Vysocetoxickýprovodníorganismy,můževyvolatdlouhodobénepříznivéúčinkyvevodním prostředí S-věty S2-Uchovávejtemimodosahdětí S13-Uchovávejteodděleněodpotravin,nápojůakrmiv S20/21-Nejezte,nepijteanekuřtepřipoužívání S35-Tentomateriálajehoobalmusíbýtzneškodněnybezpečným způsobem S36/37-Používejtevhodnýochrannýoděvaochrannérukavice S61-Zabraňteuvolněnídoživotníhoprostředí.Vizspeciálnípokynynebobezpečnostnílisty Značenípodlenařízení(EU)1272/2008 Signální slovo Varování standardnívětyonebezpečnosti H319-Způsobujevážnépodrážděníočí H410-Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Stránka 2 / 10

3 Bezpečnostnípokyny-EU( 28,1272/2008) P273-Zabraňteuvolněnídoživotníhoprostředí P280-Používejteochrannérukavice/ochrannýoděv/ochrannébrýle/obličejovýštít P337+P313-Přetrvává-lipodrážděníočí:Vyhledejtelékařskoupomoc/ošetření P501-Odstraňteobsah/obalpodlestátníchpředpisů. P305+P351+P338-PŘIZASAŽENÍOČÍ:Několikminutopatrněvyplachujtevodou.Vyjmětekontaktníčočky,jsou-linasazenya pokudjelzevyjmoutsnadno.pokračujtevevyplachování P391 - Uniklý produkt seberte EUspecifickéstandardnívětyonebezpečnosti EUH401-Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikprolidskézdravíaživotníprostředí 2.3 Dalšínebezpečnost 3.2. SMĚSI 3.Složení/informaceosložkách Chemický název ČísloEC Č.CAS Hmotnostní procento Klasifikace EU - GHS Klasifikácia látky Phenmedipham N; R50/53 Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) Surfactant Listed Xi,R36 Xi;R38 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 PlnézněníRvětuvedenýchvtomtooddílujeuvedenovoddílu16 č.reach žádnédostupné údaje žádnédostupné údaje PlnýtextH-údajůuvedenýchvtomtooddílevizoddíl16 Stránka 3 / 10

4 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Obecné rady Kontakt s okem Stykskůží Požití Inhalace Vpřípaděnehodynebonevolnostiokamžitěvyhledejtelékařskoupomoc(pokudjeto možné,ukažteštítek) PŘIZASAŽENÍOČÍ:Několikminutopatrněvyplachujtevodou.Vyjmětekontaktníčočky, jsou-linasazenyapokudjelzevyjmoutsnadno.pokračujtevevyplachování Připřetrvávajícím podrážděníočívyhledejteodbornéholékaře Okamžitěsmyjtedostatečným množstvím vody Pokudpříznakypřetrvávají,zavolejtelékaře Vypláchněteústavodou Necítíte-lisedobře,volejteTOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebolékaře Vyjdětenačistývzduch Necítíte-lisedobře,volejteTOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebolékaře 4.2 Nejdůležitějšíakutníaopožděnésymptomyaúčinky. 4.3 Jsoupotřebnéúdajeoneodkladném lékařském ošetřeníaspeciálním léčení Symptomatickyošetřete. 5.Opatřeníprohašenípožáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Vodnízkrápění Oxiduhličitý(CO2) Pěna Suchá chemikálie Nepoužívejtesouvislýproudvody-můžeseroztříštitarozšířitoheň. 5.2 Zvláštnínebezpečnostvyplývajícízlátkynebosměsi Zvláštnínebezpečí Přihořenívznikajípáchnoucíajedovatévýpary Únikmůžeznečistitvodnítoky 5.3 Pokynyprohasiče Použijteautonomnídýchacípřístrojaochrannýoděv Stránka 4 / 10

5 6.Opatřenívpřípaděnáhodnéhoúniku 6.1 Opatřenínaochranuosob,ochrannéprostředkyanouzovépostupy Evakuujtezaměstnancedobezpečnéoblasti 6.2 Opatřenínaochranuživotníhoprostředí Je-litobezpečněproveditelné,zabraňtedalším únikům Nedopusteznečištěníspodníchvodmateriálem Nesplachujtedopovrchovýchvodaniběžnéhokanalizačníhosystému 6.3 Metodyamateriálproomezeníúnikuapročištění Uniklýmateriálabsorbujtedoinertníhomateriálu(např.suchéhopískunebozeminy)apakjejpřenestedonádobyprochemický odpad 7.1 Opatřeníprobezpečnézacházení 7. Zacházení a skladování Zacházení Zajistětedostatečnévětrání Používejteosobníochrannépomůcky Zajistěte,abyvblízkostipracovníchlokalitbylystaniceprovýplachočíabezpečnostnísprchy Hygienickáopatření Používejtepouzevenkunebovdobřevětranýchprostorách Po manipulaci si umyjte ruce 7.2 Podmínkyprobezpečnéskladovánílátekasměsívčetněneslučitelnýchlátekasměsí Uchovávejtepouzevpůvodním obalunachladném adobřevětraném místě Uchovávejtemimodosahdětí 7.3 Specifickékonečné/specifickákonečnápoužití. Stránka 5 / 10

6 8. Omezování expozice/osobní ochrana 8.1 Kontrolní parametry Expozičnílimity Prodosaženísouladusexpozičnímilimitynapracovištipoužijtetechnickáopatření Odvozenáúroveň,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (DNEL) Odhadovanákoncentrace,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (PNEC) 8.2 Omezování expozice Technické kontroly Zajistětedostatečnévětrání,zvlášťvuzavřenýchprostorách Prostředkyosobníochrany Ochranaočí Ochranakůže Ochrana rukou Ochrana dýchacích cest Omezováníexpoziceživotního prostředí Ochrannébrýlesbočnímikryty. Oblečenísdlouhýmirukávy. Ochranné rukavice. Jsou-lipracovnícivystavenikoncentracím nadmezníhodnotyproexpozici,musípoužívat protytoúčelyschválenýdýchacípřístroj. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech vzhled Fyzikální skupenství Zápach Bílý kapalina Mírněchemický Vlastnost HODNOTY Poznámky/ Metoda ph 3.63 ( 1 %-ní roztok) Bod tání / bod tuhnutí Bod varu/rozmezí bodu varu Bod vzplanutí > 70 C hořlavost(pevnélátky,plyny) Povrchovénapětí 33 mn/m 25 C Relativní hustota 1.03 Rozpustnost v jiných rozpouštědlech Rozdělovacíkoeficient: n-oktanol/voda Teplota samovznícení teplota rozkladu viskozita 79 mpas 40 C Dynamická viskozita Oxidačnívlastnosti Nepodporuje spalování Výbušnévlastnosti NO 9.2 dalšíinformace Obsah VOC Stránka 6 / 10

7 10. Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnostnebezpečnýchreakcí Podmínky,kterým jetřebazabránit Uchovávejtemimodosahotevřenéhoohně,horkýchpovrchůazdrojůzapálení 10.5 Materiály,kterýchjetřebasevyvarovat Silnáoxidačníčinidla Silné kyseliny 10.6 Nebezpečnéproduktyrozkladu Přihořenívznikajípáchnoucíajedovatévýpary 11.1 Informaceotoxikologickýchúčincích Akutní toxicita 11. Toxikologické informace Místnípůsobení Inhalace Kontakt s okem Stykskůží Požití O produktuneexistujížádnéúdaje. Dráždíoči. Nedráždípokožku. O produktuneexistujížádnéúdaje. LD50orálně > 2000 mg/kg LD50dermálně > 4000 mg/kg Chronická toxicita Kožnížíravost/dráždivost žíravost senzibilizace toxicita po opakovaných dávkách Karcinogenníúčinky Mutagenníúčinky Účinkynareprodukci STOT - jednorázová expozice STOT - opakovaná expozice..... Stránka 7 / 10

8 12.1 Toxicita EC50/72h/řasy= mg/l EC50/48h/ dafnie (hrotnatka) = 0.94 mg/l CL50/ryba/96 h = >72 mg/l 12.2 Perzistencearozložitelnost 12.3 Bioakumulačnípotenciál 12. Ekologické informace Chemický název Log Pow Phenmedipham Mobilitavpůdě Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Jinénepříznivéúčinky Metody nakládání s odpady 13.Pokynyproodstraňování Zbytky produktu jako odpad/nepoužitévýrobky Kontaminovaný obal Č.EIWC DALŠÍINFORMACE Zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy. Prázdnénádobybymělybýtodevzdánykmístnírecyklaci,novémupoužitínebo zlikvidovány jako odpad Agrochemickéodpadyobsahujícínebezpečnélátky. PodleEvropskéhokataloguodpadůnejsoukódyodpadůcharakteristicképroprodukt,nýbrž projehopoužití. Stránka 8 / 10

9 14.Informacepropřepravu ADR/RID 14.1 Č.OSN UN Náležitýnázevprozásilku Látkaohrožujícíživotníprostředí,kapalná,j.n (Phenmedipham) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíAno 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335, 601 Kódomezeníprůjezdutunelem (E) IMDG/IMO 14.1 Č.OSN UN Náležitýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (Phenmedipham) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíLátkaznečišťujícímoře 14.6 Zvláštníustanovení 274, 335 IATA/ICAO 14.1 Č.OSN UN Náležitýnázevprozásilku Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s (Phenmedipham) 14.3 Třídanebezpečnosti Obalová skupina III 14.5 NebezpečíproživotníprostředíAno 14.6 Zvláštníustanovení A97, A Informaceopředpisech 15.1 Nařízenítýkajícísebezpečnosti,zdravíaživotníhoprostředí/specificképrávnípředpisy týkajícíselátkynebosměsi Registračníčíslopřípravku: Dodržujtepokynypropoužívání,abystesevyvarovalirizikpročlověkaaživotníprostředí Mezinárodní seznamy TSCA EINECS/ ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS Čína - AICS KECL Legenda TSCA -UnitedStatesToxicSubstancesControlActSection8(b)Inventory(ZákonokontroletoxickýchlátekSpojenýchstátů,oddíl8(b) DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek/evropský seznam oznámených chemických látek - EINECS/ELINCS PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek ENCS - japonský seznam existujících a nových chemických látek IECSC -čínskýseznam existujícíchchemickýchlátek AICS - Australský seznam chemických látek KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek 15.2 Posouzeníchemickébezpečnosti Hodnoteniechemickejbezpečnostinebolovykonané. Stránka 9 / 10

10 OdkaznaúplnýtextR-větnaleznetevoddílech2a3 16.Dalšíinformace R36/38-Dráždíočiakůži R50/53-Vysocetoxickýprovodníorganismy,můževyvolatdlouhodobénepříznivéúčinkyvevodním prostředí Odkaznaúplnýtextprohlášeníonebezpečnostinaleznetevoddílech2a3 H319-Způsobujevážnépodrážděníočí H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy H410-Vysocetoxickýprovodníorganismy,sdlouhodobýmiúčinky Datum revize Poznámka po revizi Nelze aplikovat TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Upozornění Informaceobsaženévtomtodokumentujsouúdaje,kteréodpovídajísoučasnémustavunašichvědomostíkdatupublikace. TýkajísePŘÍPRAVKU,TAKOVÉHO JAKÝJE.Vpřípaděformulacenebosměsiseujistěte,ženemůženastatnovénebezpečí. Pozornostuživatelůsevztahujenanebezpečí,kekterým bymohlodojít,kdybybyltentopřípravekpoužívánprojinéúčely,nežpro kteréjeurčen. Tentolistsmíbýtpoužívánareprodukovánpouzepropreventivníabezpečnostníúčely. PropoužitíaschválenédávkováníVásodkazujemenainformaceuvedenénaobalu. Odpovědnostímajitelepřípravkujedáttentobezpečnostnízáznamovýlistkdispozicikaždéosobě,kterábymohlavstoupitdo stykustímtopřípravkem. Konecbezpečnostníholistu Stránka 10 / 10

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění Číslorevize 07-08-2013 1 1.IDENTIFIKACELÁTKYNEBO PŘÍPRAVKUAVÝROBCENEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku č.reach.

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 12-IV-2012 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 1 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0425 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-amylalkohol. n-amylalkohol C 5 H 12 O

BEZPEČNOSTNÍ LIST. n-amylalkohol. n-amylalkohol C 5 H 12 O EZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec n-amylalkohol Datum vydání: 8.11.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č.

RTUŤ 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) RTUŤ Datum vydání: 3.10.2011 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Rtuť Indexové

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU BEZPECNOSTNl LIST Código do produto 7900005 / 9528-20 Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: 7900005 / 9528-20 Název výrobku: CellSave Tube Strana @STRANA z @POCTU STRAN

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo BelRay Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427

Více

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT Datum vydání: 25.2.2011 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30%

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 22.2.2012 4.10.20101.6.2004 Datum revize: PEROXID VODÍKU 30% 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6.

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. II nařízení (ES) č.453/2010 Torsan P Datum revize: 1.6. Datum vydání: 17.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH

BEZPEČNOSTNÍ LIST KYSELINA OCTOVÁ 99% CH 3 COOH BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec KYSELINA OCTOVÁ 99% Datum vydání: 23.10.2010 Datum revize: 26.2.2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 25.10.2010 Datum revize: HOŘČÍK DLE GRIGNARDA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název:

Více

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)

UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder) ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: UHU Epoxy Ultra Strong 300 kg (binder)- UHU Epoxy Ultra Strong

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: Revize: 24. 4. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP. Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7. BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH, 453/2010 a č. 1272/2008 - CLP Datum revize: 27.1.2015 Verze: 7.2 Nahrazuje verzi: 7.1 1 Identifikace látky/směsi a společnosti /podniku 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PEGASO F. ODDÍL 1: Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti (*)

BEZPEČNOSTNÍ LIST PEGASO F. ODDÍL 1: Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti (*) Strana: 1/9 ODDÍL 1: Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název Účinná složka folpet, valifenalát Typ formulace WG (ve vodě rozpustný granulát)

Více

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4 Strana: 1 z 8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 7. prosince 204 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs Číslo Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Koncentrovaný přípravek pro čištění dřezových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : Mat.-No./ Genisys-No. : 12132672216 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více