SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012"

Transkript

1 SOKRATES Teorie práva - letní semestr cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních vztahů c. Obsah právních vztahů Právní vztahy: jsou vztahy existující v souladu s právními normami objektivního práva. Právním vztahem tedy není vztah mezi jedinci, který právo nezná. V současné době je ale chování jedinců natolik regulováno právem, že téměř všechna jednání mají nějaký odraz v právních vztazích. Účastníci vystupují v právních vztazích jako subjekty navzájem spjatých subjektivních práv a právních povinností. Tato práv a povinnosti jsou obsahem právních vztahů. Struktura právního vztahu: 1. Subjekt: fyzické či právnické osoby; stát o Postavení horizontální: subjekty jsou na stejné úrovni, př. soukromé právo. x Postavení vertikální: subjekty jsou vůči sobě ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, př. veřejné právo. 2. Objekt: předmět, k němuž se chování subjektů vztahuje (není podmínkou) 3. Obsah: práva a povinnosti subjektů Ad. 1. Subjekt Rozlišujeme fyzické a právnické osoby - u FO rozeznáváme o právní subjektivitu: Každý je způsobilý mít práva. Čl. 5 LZPS způsobilost být účastníkem (procesní subjektivita) shodná se způsobilostí k právům a povinnostem podle 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 7 (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé (pozn. tj. nasciturus: vystupuje jako čekatel, kandidát, budoucí nositel práv a povinností za předpokladu, že se narodí živý. Nejde o imaginární osobu, jeho plná způsobilost je jen otázkou času). (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije (pozn. Se smrtí jsou spojovány další právní účinky, tj. nutnost vypořádat majetkové poměry po zesnulém, tj. zjistit, zda byla sepsána závěť a kdo je dědicem.)

2 o způsobilost procesní tj. způsobilost k právním úkonům ( 8-10 občanského zákoníku), tzn. vlastními úkony nabývat práv a povinností. Obecně ji osoba nabude zletilostí, výjimky v příp. dřívějšího manželství už od 16 let. Osoba jí může být zbavena nebo omezena v jejím rozsahu dle svých aktuálních rozumových schopností. Děti mají způsobilost přiměřeně ke svým rozumovým schopnostem a volní vyspělosti 8 (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. 9 Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 10 (1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. (3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly. o deliktní způsobilost: u FO v plném rozsahu vzniká v občanském právu dosažením zletilosti s ohledem na rozumovou a mravní vyspělost porušitele. V trestním právu vzniká deliktní způsobilost 15. rokem života u PO splývají všechny odpovědnosti v jednu a lze je trestat podle trestního práva rozlišujeme osoby soukromoprávní (př. akciová společnost, družstvo, ) a veřejnoprávní (př. nadace a fondy; komory, územní korporace, ) specifické místo mezi právnickými osobami zaujímá stát suverénní veřejnoprávní korporace, sui genesis, ovládající veřejnou moc na vymezeném území vůči podřízeným občanům a vykonává ji prostřednictvím svých orgánů - PO: osoba mystická, fiktivní založená zákonem předpokládaným způsobem; teorie fikce: substrát, korporace. Její způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům a deliktní způsobilost splývají v jednu a jsou vázány na existenci PO. Každá právnická osoba musí splňovat identifikační znaky: název, sídlo, předmět činnosti, zákonná forma jejího vzniku. Právnická osoba je zpravidla sdružením fyzických osob za účelem dosažení určitého cíle, př. hospodářského, politického,

3 obhajoby společných zájmů nebo obecně prospěšného. Obecně lze říci, že od okamžiku svého vzniku (registrace, zápis do obchodního rejstříku) mají právní subjektivitu, mohou se samostatně zavazovat a nabývat práv, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Za právnickou osobu může jednat jen její přesně určený reprezentant, popř. osoba pověřená ke splnění určitého kolu tímto reprezentantem. o Registrační princip: vázán registrací ve veřejnoprávním rejstříku o Princip koncese: nutný předchozí souhlas správního orgánu o Princip volného zakládání: ode dne doručení návrhu o založení příslušnému státnímu orgánu k evidenci (pouze odborové organizace) o Jsou jimi: Sdružení fyzických nebo právnických osob; občanská sdružení, politické strany, obchodní společnosti + družstvo; účelová sdružení majetku; nadace, fondy; jednotky územní samosprávy; obce, kraje, Praha; Jiné subjekty, o nichž to stanoví zákon, př. státní podniky, státní příspěvkové organizace - Stát o je právnickou osobou sui generis o jednak vystupuje v roli mocensky nadřazeného, autoritativního normotvůrce i kontrolora stanovených povinností; většinou pak jedná prostřednictvím svých státních orgánů (státní orgány bez státu nedisponují vlastní právní subjektivitou) současně má způsobilost k právním úkonům, pokud je účastníkem v občanskoprávních vztazích poté bývá označován jako veřejnoprávní korporace: Ad. 2. Objekt: předmět právního vztahu, liší podle právních odvětví. Mohou být jimi věci (movité i nemovité), pohledávky, jiné majetkové hodnoty, výsledky tvůrčí duševní činnosti, živé tkáně, hodnoty lidského chování a jeho výsledky. Předmět právních vztahů je velmi odvíjen od právního oboru, ve kterém předmět určujeme. Jednotlivé předměty právních vztahů poté nelze slučovat v různých právních odvětvích. Příkladně zásadní rozdíl je dán mezi stavbou podle občanského zákoníku (stavba jako výsledek stavební činnosti) a podle stavebního zákona (stavba je chápána i jako proces realizace stavby, tzv. výstavba). Proto také nelze vždy tvrdit, že stavba podle stavebního zákona může být předmětem občanskoprávních vztahů (př. předmětem koupě, darování, dědění apod.). Podle občanského práva uvádíme předmět právních vztahy jako věci, byty nebytové prostory, práv a jiné majetkové hodnoty. Věcmi rozumíme ovladatelné užitečné hmotné předměty, které dále dělíme na movité a nemovité, zastupitelné a nezastupitelné, zuživatelné a nezuživatelné, reálně dělitelné a nedělitelné). Od hmotných věcí lišíme předměty nehmotné - výsledky duševní činnosti, př. píseň známého autora, nebo jiné lidské hodnoty, př. zdraví, tělesná integrita, čest, důstojnost, apod. Ad. 3. Obsah: obsahem právního vztahu jsou práva a povinnosti. Subjektivním právem se rozumí konkrétní oprávnění subjektu se určitým způsobem chovat, tj. jednat, jednání se zdržet a současně požadovat od ostatních, aby mu v jeho oprávnění nebránili, a to i pomocí státní moci. Subjekt má možnost toto své právo

4 vykonávat, ale k jeho výkonu nemůže být nucen má tedy možnost volby chování. Zvláštní kategorií práv jsou poté základní lidská práva a svobody, která jsou zaručena mezinárodními úmluvami, evropskými kodexy a ústavou. Jejich základní charakteristika spočívá v tom, že jsou všechna nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná, nepromlčitelná. Pro některá subjektivní práva užíváme výraz svoboda, př. osobní svoboda, svoboda pobytu, pohybu apod. Svobody vycházejí také zejména z koncepce ústavně zaručených práva a svobod. Práva lze dělit na soukromá vs. veřejná, hmotná vs. procesní, relativní vs. absolutní. Právu jednoho musí odpovídat povinnost druhého. Právní povinnost tedy znamená právní nutnost chovat se dovoleným způsobem. Subjekt nemá na výběr, zda se bude povinností řídit či nikoli. Je povinen ji dodržet. Povinnosti rozdělujeme na něco dát (dare), konat (facere) něčeho se zdržet (ommitere) nebo něco strpět (pati). Druhá dvě chování spočívají v podstatě nekonání. Předmětem subjektivní práv a povinností je vždy nějaké chování - právo vyžadovat určité chování a povinnost se určitým způsobem chovat. Výkonem práv a povinností pak rozumíme samotnou realizaci práva či povinnosti právo či povinnost se promítá do reálného stavu věcí. Na povaze právního vztahu pak záleží, zda druhou stranu tvoří konkrétní jedinec nebo celá společnost (relativní x absolutní vztahy). Relativní vztahy vyjadřují zpravidla vzájemná práva a povinnosti, př. kupní smlouva, působí jen mezi účastníky daného právního vztahu. Absolutní právní vztahy potom promítají právo jednoho vůči všem a tito jsou povinni jej respektovat (nerušit), př. vlastnické právo, práva na ochranu osobnosti. Pokud je splnění povinnosti druhého podporováno právní úpravou, má oprávněný na plnění právní nárok. Dodržení povinnosti je poté možno vymáhat př. soudní cestou a povinný nemá prostor na uvažování, zda svou povinnost splní či nikoli, př. výpůjčky. Po uplynutí stanovené doby je zde povinnost věc vrátit v řádném stavu.

5 PŘÍKLADY 7. cvičení 1. Určete podmínky soukromoprávní pasivní (způsobilost k právům a povinnostem) a aktivní subjektivity (způsobilost brát na sebe vlastním jednáním práva a povinnosti) fyzické osoby. Občanský zákoník: 7 (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. 8 (1) Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. (2) Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné. 9 Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 10 (1) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. (2) Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. (3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.

6 2. Posuďte, zda má nasciturus (plod v těle matky) povinnost hradit dluhy zůstavitele. Občanský zákoník: 7 (1) Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé. (2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. 470 (1) Dědic odpovídá do výše ceny nabytého dědictví za přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele a za zůstavitelovy dluhy, které na něj přešly zůstavitelovou smrtí. (2) Je-li více dědiců, odpovídají za náklady zůstavitelova pohřbu a za dluhy podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví. 3. Definujte aktivní subjektivitu pracovního práva pro zaměstnavatele, zaměstnance a stát. Zákoník práce: 6 Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. 7 Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. 9 Za Českou republiku (dále jen stát ) v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním pracovněprávním vztahu ( 3) zaměstnance zaměstnává.

7 10 Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká dosažením 18 let věku. 4. Určete subjekty a primární a sekundární objekt právního vztahu založeného smlouvou o půjčce na základě následujícího ustanovení občanského zákoníku: Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. 5. Určete subjekty a primární a sekundární objekt právního vztahu založeného nájemní smlouvou na základě následujícího ustanovení. 663 občanského zákoníku: Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 6. Identifikujte práva a povinnosti subjektů založená nájemní smlouvou na základě zákona. Určete, o jaký typ práva povinností se jedná. Občanský zákoník: 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavuji svým nákladem udržovat.

8 665 (1) Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem. (2) Nájemce je povinen věc užívat pouze v případě, že tak bylo smluveno, nebo že neužíváním by byla věc znehodnocena více než jejím užíváním. 7. Identifikujte práva a povinnosti subjektů založená na základě zákona smlouvou o přepravě věci. Určete, o jaký typ práva povinností se jedná. 610 obchodního zákoníku: Základní ustanovení Smlouvou o přepravě věci se dopravce zavazuje odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné).

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více