Pozvánka která se koná dne : ve hod. zákon o obchodních korporacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích"

Transkript

1 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: , která se koná dne : ve hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové, na adrese: Dolní 1, Žďár nad Sázavou Program valné hromady : 1. Úvod zjištění přítomnosti počtu akcií 2. Volba předsedy valné hromady 3. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů 4. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku; 5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti dle zák. č.90/2012 Sb. 6. Diskuze 7. Závěr Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. červen Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace ) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:50 hod. v místě konání řádné valné hromady. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Dne nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( zákon o obchodních korporacích ). V souladu s ustanovením 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace, kdy se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích změnou svých stanov podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo akciové společnosti navrhuje, aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení, a tedy aby valná hromada přijala níže uvedená usnesení: Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 a 3 programu jednání valné hromady (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů) Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem). Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 programu jednání valné hromady Valná hromada akciové společnosti rozhoduje o tom, že se akciová společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Zákon o obchodních korporacích ) jako celku ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady Valná hromada akciové společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy akciové společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním:

2 Stanovy akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: , čl. 1 Založení akciové společnosti 1. Tyto stanovy upravují právní poměry akciové společnosti, která byla založena podle zakladatelské listiny ze dne čl. 2 Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firma společnosti zní: Bobrovská, a.s., (dále jen společnost). 2. Sídlem společnosti je Bobrová čp Společnost byla založena na dobu neurčitou. čl. 3 Předmět podnikání Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: - zemědělská výroba, - opravy silničních vozidel, - zámečnictví, nástrojařství, - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních nástrojů, - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. čl. 4 Základní kapitál společnosti 1. Výše základního kapitálu společnosti činí ,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti byl splacen nepeněžitým vkladem, a to nemovitými a movitými věcmi. čl. 5 Akcie společnosti 1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. 2. Všechny akcie společnosti jsou na jméno. Veškeré akcie společnosti znějící na jméno jsou nedělitelné. Jakýkoliv převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. 3. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 4 odst. 1 těchto stanov je rozdělen na 874 ks (slovy: osm set sedmdesát čtyři kusů) akcií na jméno, takto: 419 ks série A: číslo 1 až 419 o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy jeden tisíc korun českých 270 ks série B: číslo 1 až 270 o jmenovité hodnotě ,-Kč, slovy deset tisíc korun českých 150 ks série C: číslo 1 až 150 o jmenovité hodnotě ,-Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých 35 ks série D: číslo 1 až 35 o jmenovité hodnotě ,- Kč. slovy jeden milion korun českých Společnost vydává akcie v listinné podobě a vede jejich evidenci: seznam akcionářů. Převod akcií na jméno musí být zaznamenán v příslušném seznamu akcionářů v souladu s ust. 264 zák. č.90/2012 Sb. 4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas; s každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 (slovy: deset) hlasů; s každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů; s každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojeno (slovy: jeden tisíc) hlasů. V společnosti je celkem hlasů.

3 čl. 6 Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionářem společnosti je osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. 2. Práva a povinnosti akcionáře stanoví tyto stanovy a obecně závazné právní předpisy. 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření. 4. Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti v poměru jmenovité hodnoty akcií. 5. Akcionář je povinen splatit řádně emisní kurz jím upsaných akcií. Emisní kurz akcií se splácí peněžitými nebo nepeněžitými vklady v souladu s ustanoveními z. č.90/2012 Sb. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí prodlévající akcionář společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 20% p.a. ročně. 6. Jestliže prodlévající akcionář nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část řádně a včas, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil případně vydaný zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným v zák. č. 90/2012 Sb. a stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle vyloučenému akcionáři a současně rozhodnutí zveřejní v Obchodním věstníku. 1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. čl. 7 Systém vnitřní struktury 2. Představenstvo společnosti má tři členy, dozorčí rada společnosti má tři členy. Žádná zvláštní pravidla pro určení počtu členů se nestanoví. 3. Orgány společnosti jsou: A. valná hromada B. představenstvo C. dozorčí rada čl. 8 A. Valná hromada, postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady. 3. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zák.č. 90/2012 Sb. stanoví povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zák.č. 90/2012 Sb. jinak. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu všem akcionářům vlastnícím akcie na jméno, a to na adresu jejich bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu

4 akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho e- mailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami, a nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. 5. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. 6. O záležitostech, které nebyly uvedeny ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 7. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zák.č. 90/2012 Sb. nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. 8. Hlasování per rollam se připouští. 9. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, a to nejpozději 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných akcionářů. 10. Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady. 11. Do působnosti valné hromady náleží: (i) rozhodnutí o změnách stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; (ii) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; (iii) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; (iv) volba a odvolání členů představenstva; (v) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami; (vi) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, (vii) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty nebo jiných vlastních zdrojů a stanovení tantiém; (viii) schválení smluv o výkonu funkce a rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; (ix) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu; (x) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; (xi) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy; (xii) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; (xiii) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnosti před jejím vznikem; (xiv) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn; (xv) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení; (xvi) udělování souhlasu k poskytnutí půjčky nebo úvěru osobě, se kterou společnosti tvoří koncern nebo jedná ve shodě, a přijetí půjčky či úvěru od těchto osob; (xvii) další otázky, které do působnosti valné hromady zahrnuje zák.č. 90/2012 Sb. nebo jiný platný právní předpis. 12. Valná hromada při svém jednání zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Po svém zvolení řídí valnou hromadu předseda valné hromady.

5 13. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. B. PŘEDSTAVENSTVO čl Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. 2. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména: (i) řízení činnosti společnosti a jednání jejím jménem; (ii) vykonávání zaměstnavatelských práv; (iii) zabezpečování obchodního vedení včetně řádného vedení evidence, účetnictví a výkaznictví společnosti; (iv) svolávání valných hromad společnosti; (v) svolání valné hromady společnosti bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navržení valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného; (vi) zajišťování zpracovávání a předkládání valným hromadám zejména: - návrhů koncepce podnikatelské činnosti společnosti; - návrhů na změnu stanov společnosti; - návrhů na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů; - řádných nebo mimořádných účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, přídělů do fondů; - návrhů na způsob krytí ztrát společnosti; - zpráv o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; - návrhů na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami společnosti; - návrhů na vydání jiného druhu akcií; - návrhů na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem akcií; - návrhů na úpravu odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti; - návrhů na zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku, návrhů na fúzi, převod jmění na jednoho akcionáře nebo na rozdělení případně změnu právní formy společnosti; - návrhů prodeje podniku nebo jeho části; - návrhů na zřízení a zrušení dalších v těchto stanovách neuvedených orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti; (vii) vedení seznamu akcionářů; (viii) upravovat organizačním řádem a jeho změnami vnitřní organizaci společnosti a informovat o takovém schválení organizačního řádu či jeho změn dozorčí radu společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne schválení představenstvem; a (ix) podání bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o úpadku. 3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. 4. Představenstvo předkládá valné hromadě nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 5. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. 6. Člen představenstva může za své funkce odstoupit, své odstoupení je povinen písemně oznámit orgánu (představenstvu společnosti) jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce.

6 7. Představenstvo se shází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva. 8. O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje zapisovatel jmenovaný předsedou představenstva nebo v jeho nepřítomnosti jiným členem představenstva. Zápis ze zasedání představenstva musí být ukládán a uchován po celou dobu trvání spolčenosti. 9. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se uskutečňuje aklamací. 10. Členové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva. 11. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. Členové představenstva nesmí: (i) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; (ii) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti; (iii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. C. DOZORČÍ RADA čl Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 let; opětovná volba členů je možná. 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 4. Dozorčí rada se schází podle potřeby společnosti, nejméně však jednou ročně. 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, své odstoupení je povinen písemně oznámit orgánu (dozorčí radě), jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. 6. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady. O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti jiný člen dozorčí rady. 7. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je třeba prosté většiny hlasů všech jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. Hlasování se uskutečňuje aklamací. 8. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě mohou členové dozorčí rady hlasovat písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Hlasující se pak považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. 9. Ustanovení článku 11. odst. 11 těchto stanov se analogicky vztahují též na členy dozorčí rady. čl. 11 Zastupování společnosti 1. Společnost zastupuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

7 2. Společnost mohou zastupovat též zaměstnanci společnosti nebo jiné osoby na základy písemné plné moci udělené předsedou představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva. Jiní zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti pouze ty právní úkony, které jsou nutné ke splnění uložených pracovních úkolů, a to v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech společnosti nebo je to v hospodářském styku obvyklé. 3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva, další osoby pouze v rozsahu udělené plné moci. čl. 12 Evidence a účetnictví společnosti 1. Účetnictví společnosti musí být vedeno v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo. 2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 3. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. 4. Sestavení účetní závěrky je povinno zabezpečit představenstvo společnosti. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti a ke schválení valné hromadě. čl. 13 Rezervní fond 1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření. 2. Minimální výše rezervního fondu činí 20% základního kapitálu společnosti. Přitom v prvém roce, v němž společnost zisk vytvoří, převede tato do rezervního fondu nejméně 20% tohoto čistého zisku, avšak ne více než 10% hodnoty základního kapitálu. V dalších letech se rezervní fond doplňuje vždy o 5% z čistého zisku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Společnost je povinna rezervní fond doplňovat až do výše 20% ze základního kapitálu společnosti. 3. Společnost může zřizovat také další fondy, zejména sociální fond. Pro zřízení těchto fondů, jejich doplňování a použití stanoví pravidla valná hromada, pokud nepřenese tuto svou působnost na představenstvo společnosti. čl. 14 Zvýšení a snížení základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí, není-li stanoveno jinak, příslušná ustanovení zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích. O rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. 2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. čl. 15 Zrušení a likvidace společnosti 1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada společnosti. 2. Likvidátora jmenuje a jeho odměnu určuje valná hromada společnosti.

8 čl. 16 Změny stanov Doplňování a změna stanov společnosti se uskutečňuje postupem uvedeným v tomto článku stanov a v zákoně o obchodních korporacích. O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti, pokud se nejedná o takovou změnu či doplnění stanov společnosti, k níž se rozhodnutí valné hromady v souladu se zák.č. 90/2012 Sb. nevyžaduje. čl. 17 Výkladová ustanovení 1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takové ustanovení právního předpisu způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. 2. Dle ustanovení 777 odst. 5 se společnost podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb. Návrh upraveného znění stanov společnosti je k dispozici akcionářům v pracovních dnech do v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. v sídle společnosti. V Bobrové dne... Ing.Miloslav Smutka předseda představenstva Převzal:... podpis akcionáře Dne:...

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s.

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. K naplnění požadavků vyplývajících ze změny právní úpravy vyhlašuje akciová společnost ABSOLUTE OIL a.s. toto úplné znění stanov. Společnost se podle 777 odst.

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ATAS elektromotory Náchod a. s. (Návrh změny stanov na jednání valné hromady 26.06.2014) 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost ATAS

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837

S T A N O V Y. Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 S T A N O V Y Dobrosev a.s. Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12 IČ: 634 93 837 0 Obsah stanov: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII Čl. IX Čl. X Čl. XI Čl. XII Čl. XIII Čl. XIV

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost")

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen společnost) Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost") I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s. b) Sídlo společnosti je: Brno Společnost

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s.

STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s. STANOVY akciové společnosti Rašelina a.s. - 1 - ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Rašelina a.s. (dále jen společnost ) je českou právnickou

Více