S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s."

Transkript

1 S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově zakladateli bez výzvy k upisování akcií. II. Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní: FANO TeX, a. s. 2) Sídlo společnosti je: Ústí nad Orlicí, Drážní 211, PSČ Společnost se zakládá na dobu neurčitou. III. Trvání společnosti IV. Předmět podnikání Předmět podnikání společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V. Základní kapitál, jeho změny, vklady zakladatelů, splácení akcií 1) Základní kapitál společnosti činí celkem ,-- Kč (slovy: dvamilióny korun českých). 2) Při založení společnosti byl celý základní kapitál ve výši ,-- Kč upsán zakladateli s tím, že zakladatelé se zavázali splatit své vklady do základního kapitálu v penězích tak, že 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných každým z nich splatí před tím, než učiní rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti, a zbývajících 70 % jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií splatí do 1, slovy: jednoho, roku od vzniku společnosti. 3) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Zvýšení základního kapitálu je možné všemi způsoby upravenými zákonem. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Záležitosti týkající se zvyšování a snižování základního kapitálu stanovami neupravené se řídí zákonem a usneseními valné hromady.

2 VI. Jmenovitá hodnota, počet a druh akcií, omezení převoditelnosti akcií 1) Společnost vydala akcie na jméno. Akcie společnosti musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. 2) Jmenovitá hodnota jedné akcie je ,-- Kč, slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých. Základní kapitál je rozdělen na 16 akcií této jmenovité hodnoty. 3) Akcie nejsou zaknihovanými cennými papíry a nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu. 4) Společnost vydává pouze jediný druh akcií, tedy akcie kmenové. 5) Obsah práv a povinností spojených s držením akcií na jméno se řídí úpravou občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. 6) Do splacení emisního kursu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii, nebyl-li vydán zatímní list. 7) Společnost vede seznam akcionářů v podobě, jak je upraven v zákoně. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost je povinna zapsat nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 8) Akcie jsou omezeně převoditelné. K převodu akcií je třeba písemného souhlasu všech ostatních akcionářů. Část II. Organizace společnosti VII. Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. 2. Orgány společnosti jsou: - valná hromada - představenstvo - dozorčí rada. A. Valná hromada VIII. Postavení a působnost valné hromady 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem na základě pověření valné hromady nebo o změnu na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o případném vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 2

3 c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu, e) volba a odvolávání členů představenstva, f) volba a odvolávání členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky, schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, h) rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty, včetně výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, i) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, k) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, m) schválení převodu nebo zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, n) schválení a smlouvy o tichém společenství a jejích změn či zrušení, o) rozhodnutí o zřízení fondů společnosti a stanovení způsobu jejich použití, p) rozhodnutí o koupi, prodeji a dlouhodobých (přesahujících jeden rok) nájmech či pachtech nemovitostí v hodnotách nemovitostí či plnění přesahujících ,-- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských, q) rozhodnutí o dalších otázkách, avšak pouze o těch, které zahrnuje do působnosti valné hromady zákon nebo stanovy. IX. Účast na valné hromadě 1) Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti zejména prostřednictvím své účasti na valné hromadě. Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazených na pořad valné hromady. Dále je oprávněn podávat na valné hromadě protesty proti usnesení valné hromady. 2) Akcionář se účastní osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. X. Svolání valné hromady 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení účetního období. Svolává ji představenstvo nebo člen představenstva, pokud se na jejím svolání představenstvo nedohodlo bez zbytečného odkladu a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. 2) Valná hromada se svolává pozvánkou. Náležitosti pozvánky stanoví zákon. Pozvánku svolavatel uveřejní nejméně 30, slovy: třicet, dní před konáním valné hromady na 3

4 internetových stránkách společnosti a současně ji zašle na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno tím, že mu bude pozvánka ve stejné lhůtě předána členem představenstva osobně s tím, že potvrdí její převzetí podpisem. 3) Bude-li na valné hromadě schvalována účetní závěrka, musí být na pozvánce uvedeny nebo k pozvánce připojeny hlavní údaje z účetní závěrky, a to výše aktiv, z toho výše stálých aktiv, oběžných aktiv a ostatních aktiv, dále výše pasiv, z toho výše vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv, dále výnosy celkem a náklady celkem a dále hospodářský výsledek. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30, slovy: třicet, dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30, slovy: třicet, dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, není třeba s pozvánkou hlavní údaje z účetní závěrky zasílat. Představenstvo pouze upozorní, kde na internetových stránkách je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 5) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 6) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) z jiného obdobně vážného důvodu, c) požádá-li o její svolání dozorčí rada, d) požádá-li o to akcionář, popř. akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí. 7) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada, a nesvolá-li jí, kterýkoli její člen. 8) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. XI. Jednání valné hromady 1) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady rozhodnutí, o němž má být sepsán notářský zápis, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře. 2) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, který tím byl pověřen. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady. 3) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. O průběhu jednání valné hromady pořizuje představenstvo zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. XII. Rozhodování valné hromady 4

5 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v zastoupení zástupcem na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 60 % základního kapitálu společnosti. 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna usnášení, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, novou pozvánkou zaslanou akcionářům nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada, přičemž pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do patnácti dnů, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce na náhradní valnou hromadu upozornit. 3) Na každých ,-- Kč jmenovité hodnoty připadá jeden hlas, tedy s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 16. 4) Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Stanoví-li zákon pro přijetí vyšší počet hlasů, platí tato většina stanovená zákonem Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Je-li protinávrh schválen, o původním návrhu se již nehlasuje. Čl. XIII. Rozhodování valné hromady per rollam 1) Valná hromada může rozhodovat též mimo zasedání per rollam. V takovém případě osoba, která je oprávněn ke svolání valné hromady, zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí v písemné podobě nebo elektronické podobě. 2) Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení rozhodnutí, která činí 15, slovy: patnáct, dní ode dne doručení návrhu akcionáři, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 3) Akcionář se musí vyjádřit písemně. Nevyjádří-li ve lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového poštu hlasů všech akcionářů. 4) Výsledek rozhodování oznámí svolavatel způsobem stanoveným pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. B. Představenstvo XIV. Postavení a působnost představenstva 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná za ni způsobem upraveným těmito stanovami. 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3) Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami společnosti, usneseními valného hromady a jednacím řádem představenstva. 4) Představenstvu přísluší zejména: a) řídit činnost společnosti a jednat za ni, 5

6 b) vykonávat práva zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům společnosti, c) uskutečňovat obchodně ekonomické vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, d) svolávat valnou hromadu, e) zajistit zpracování a předkládat dozorčí radě a valné hromadě: - návrh koncepce podnikatelské činnosti, - návrh na změnu stanov, - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů, - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní uzávěrku, návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělů do fondů; tím není dotčeno právo dozorčí rady navrhnout výši tantiém svých členů, - zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou za rok, - návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti, - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, - návrh na zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace, včetně zpracování zprávy o přeměně, pokud se vyžaduje. f) zpracování pololetních zjednodušených zpráv o hospodaření společnosti a předložit je dozorčí radě, g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z případných fondů společnosti, h) navrhovat způsob výplaty dividend a tantiém, i) realizovat vydání dluhopisů na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, j) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, k) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno, XV. Složení a funkční období představenstva 1) Představenstvo společnosti má dva členy. 2) Členové představenstva jsou volení a odvoláváni valnou hromadou společnosti. 3) Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. 4) Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena představenstva do 2, slovy: dvou měsíců od takového skončení funkčního období. Avšak pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl v důsledku skončení funkčního období pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy, kteří mohou působit ve funkci pouze do příštího zasedání valné hromady. 5) Jestliže člen představenstva odstoupí z funkce, je povinen to oznámit představenstvu. Valná hromada musí projednat jeho odstoupení na tom zasedání, na kterém se o odstoupení dověděla od představenstva. Představenstvo je povinno za tím účelem a za účelem volby nového člena představenstva svolat valnou hromadu. Výkon funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím 2, slovy: dvou měsíců, od doručení tohoto oznámení, nejpozději však volbou nového člena představenstva, dojde-li k ní dříve, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 6) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. XVI. 6

7 Svolávání a zasedání představenstva 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za měsíc. 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. ovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, a je-li písemná, tak na adresu jejich trvalého bydliště, pokud nesdělí pro doručování adresu jinou. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou. 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu. 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak. 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady. 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. XVII. Rozhodování představenstva 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 3) Jestliže s tím, souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně ( em) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. XVIII. Práva a povinnosti členů představenstva 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, jinak odpovídají za škodu tím způsobenou. 2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v tom smyslu, že nesmí: 7

8 a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. 3) Porušení povinností podle předchozího odstavce má za následek povinnost vydat prospěch z toho získaný anebo převést na společnost tomu odpovídající práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv, a dále právo společnosti požadovat úhradu způsobené škody. Tím není dotčeno právo valné hromady odvolat z funkce člena představenstva, který shora uvedený zákaz konkurenčního jednání porušil. 4) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku tantiéma. Vztah člena představenstva ke společnosti se řídí přiměření ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona plyne něco jiného. Veškeré plnění ve prospěch člena představenstva musí být schváleno valnou hromadou. C. Dozorčí rada XIX. Postavení a působnost dozorčí rady 1) Dozorčí rada je kontrolní orgánem společnosti. 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. 3) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usnesením valné hromady. 4) Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, těchto stanov a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, d) předkládat valné hromadě i svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí, e) nahlížet do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny, f) schvalovat na návrh představenstva auditora k ověření účetní závěrky, g) navrhovat valné hromadě tantiémy pro své členy, h) přezkoumávat výkon působnosti představenstva, i) účastnit se svým zástupcem jednání představenstva, j) určit svého člena, který bude zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. 1) Dozorčí rada společnosti má dva členy. XX. Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 8

9 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 3) Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je desetileté. Opětovná volba je možná. 4) Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena do 2, slovy: dvou měsíců od takového skončení funkčního období. Avšak pokud počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl v důsledku skončení funkčního období pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy, kteří mohou působit ve funkci pouze do příštího zasedání valné hromady. 5) Jestliže člen dozorčí rady odstoupí z funkce, je povinen to oznámit dozorčí radě. Dozorčí rada je povinna informovat o tom představenstvo. Valná hromada musí projednat jeho odstoupení na tom zasedání, na kterém se o odstoupení dověděla od představenstva nebo dozorčí rady. Představenstvo je povinno za tím účelem a za účelem volby nového člena dozorčí rady svolat valnou hromadu. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím 2, slovy: dvou měsíců, od doručení tohoto oznámení, nejpozději však volbou nového člena dozorčí rady, dojde-li k ní dříve, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. XXI. Svolávání a zasedání dozorčí rady 1) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním a to na adresu jejich trvalého bydliště, pokud nesdělí pro doručování adresu jinou. Pokud s tím, souhlasí všichni členové dozorčí rady je možné její zasedání svolat em. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat shora uvedené náležitosti. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden důvod jejího svolání. 4) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti. 5) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. 6) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. XXII. Usnášení dozorčí rady 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů. 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. XXIII. 9

10 Práva a povinnosti členů dozorčí rady 1) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada nebo je-li to stanoveno zákonem. 2) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, jinak odpovídají za škodu tím způsobenou. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 3) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu, jak je uveden výše pro členy představenstva a jeho porušení má stejné důsledky. 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně. 5) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku tantiéma. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti se řídí přiměření ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona plyne něco jiného. Veškeré plnění ve prospěch člena dozorčí rady musí být schváleno valnou hromadou. Část III. Jednání za společnost XXIV. Způsob jednání statutárního orgánu 1) Za společnost jedná představenstvo tak, že za něj jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 2) Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Část IV. Hospodaření společnosti XXV. Evidence a účetnictví společnosti 1) Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem, je-li to třeba. 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. 10

11 XXVI. Řádná účetní závěrka 1) Po skončení účetního období je představenstvo povinno sestavit bez zbytečného odkladu řádnou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Obdobně musí být sestavena mimořádná, konsolidovaná nebo mezitímní účetní závěrka. 2) Řádnou účetní závěrku, spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, mimořádnou, konsolidovanou, a stanoví-li tak zákon, i mezitímní účetní závěrku, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. XXVII. Rozdělení zisku společnosti a způsob úhrady ztráty 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, v pořadí: a) naplnění fondů společnosti, jsou-li zřízeny b) výplata dividend, c) výplata tantiém, d) jiné účely. 2) Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělený. 3) Shora uvedeným není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. 4) Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku a určení výše dividend a tantiém a výplatě dividend a tantiém se řídí úpravou uvedenou v zákoně. 5) Ztráta společnosti se především uhrazuje z nerozděleného zisku minulých let. O jiném způsobu úhrady ztráty může rozhodnout valná hromada. XXVIII. Fondy společnosti Společnost může vytvářet fondy k účelům, které si určíf. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Rozhodne-li valná hromada o zřízení takového fondu, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a aby fond a nakládání s ním bylo v souladu s právními předpisy. Způsoby zrušení společnosti jsou: Část V. Zrušení a zánik společnosti XXIX. Způsoby zrušení společnosti 11

12 a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti bez likvidace, tedy o fúzi, zrušení společnosti s převodem jmění na akcionáře a o rozdělení, b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, d) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující. XXX. Likvidace 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Část VI. Závěrečná ustanovení XXXI. Oznamování Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují obecně závazné právními předpisy, tyto stanovy a usnesení valné hromady, přičemž způsob zveřejnění není výslovně uveden, zveřejňuje společnost oznámením v Obchodním věstníku. XXXII. Výkladové ustanovení V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. XXXIII. Právní poměry společnosti Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012, o obchodních korporacích, jako celku. 12

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol.

Více

STANOVY Moravel a.s.

STANOVY Moravel a.s. STANOVY Moravel a.s. se sídlem Olomouc Holice, Sladkovského 42, PSČ: 78371 IČ: 45192511 Úplné znění schválené valnou hromadou dne 27. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti STORY DESIGN, a.s., IČ: 632 16 281, se sídlem Litomyšl, Moravská 949, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více