Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní postavení minoritních společníků v akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Luděk Kortus Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ivana Slavíková Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech, dne Luděk Kortus

3 Poděkování Děkuji vedoucí bakalářské práce JUDr. Ivaně Slavíkové za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá otázkou ochrany menšinových společníků v akciové společnosti. Dále pak porovnáním změn právní úpravy v oblasti ochrany menšinových společníků a jejich ochrany. Také se zabývá otázkou rovnosti a konfliktů mezi majoritou a minoritou v akciové společnosti a uvádí výkladové a realizační problémy s ohledem na rekodifikaci soukromého práva. Klíčové pojmy: Majoritní akcionář, minoritní akcionář, ochrana akcionáře, akciová společnost, představenstvo, valná hromada, Zákon o obchodních korporacích, squeeze out.

5 Annotation: This thesis deals with the protection of minority shareholders in a corporation. Furthermore, by comparing changes in legislation regarding the protection of minority shareholders and their protection. It also addresses the issue of equality and conflicts between the majority and the minority in the company and provides interpretation and implementation issues with regard to the recodification of private law. Key words: The majority shareholder, minority shareholder protection of shareholders, joint stock company, the Board of Directors, the General Meeting, Business Corporations Act, squeeze out.

6 OBSAH Úvod Akciová společnost Akciová společnost (a.s.) Akcie Orgány a.s Majoritní a minoritní akcionář Systémy akciové společnosti Dualistický systém Představenstvo Dozorčí rada Monistický sytém Správní rada Statutární ředitel Historie právní úpravy akciové společnosti na českém území Do roku Od roku Od Zrušení obchodního zákoníku Obchodní zákoník Zákon o obchodních korporacích Souhrn nejdůležitějších změn u akciové společnosti na Povinná práva zakladatelských dokumentů Založení akciové společnosti Akcie Valná hromada Monistický model akciové společnosti Dualistický model akciové společnosti Povinnost společnosti zřídit si internetové stránky Změna úpravy odměňování členů orgánů společnosti Změna úpravy podle ustanovení 196a obchodního zákoníku... 23

7 5.10. Povinnost akcionáře mít bankovní účet v zemi, která je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Práva a povinnosti společníků v akciové společnosti Stávající úprava korporačního práva Nové typy právnických osob Rejstříky právnických osob Úprava jednotlivých typů obchodních korporací Rozhodná úprava Ochrana společníků Důvod ochrany Ochrana práv a rizika minoritních akcionářů Práva minoritních akcionářů Akcionářská žaloba Ochrana většinového společníka před,,zlým minoritním společníkem Squeeze-out analýza Squeeze-out Vývoj právní úpravy Majoritní akcionář Svolání valné hromady Přiměřené protiplnění Přechod vlastnického práva Dorovnání Vytěsnění menšinových společníků Zákon o obchodních korporacích v praxi Jaký je rozdíl v ochraně minoritních akcionářů u nás a v zahraničí? Německo Slovensko Velká Británie Skandinávie, resp. Finsko ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 50

8 ÚVOD Rozsah práv minoritních akcionářů se podstatně změnil. Menšinoví akcionáři už nejsou tolik znevýhodňováni, jak tomu mohlo bývat dříve. Cílem této práce je analýza a následné vyhodnocení právního postavení minoritních společníků akciové společnosti. Dále zdůraznění možnosti obrany jak menšinových, tak i většinových společníků. Dále se budu zabývat skutečností, že minoritní akcionáři se výplaty podílu na zisku domáhají stále razantněji. A poslední dobou zaznamenali i pár dílčích úspěchů u soudu. Zákon vyplácet dividendu sice neukládá, soudy se však přiklánějí k názoru, že společnost nesmí zisky bezdůvodně akumulovat. Situace je v mnoha ziskových organizacích podobná. Minoritní akcionáři si činí nárok na vyplácení svého podílu na zisku, majoritní akcionář je přehlasuje a dividendy se nevyplácejí. Jak se zdá, tak akumulovat zisk ve společnosti nebude v budoucnosti snadné. Z judikatury lze odvodit, že to lze pouze, má-li společnost konkrétnější investiční záměry, jak je použít. Filosofie soudu je stejná jako jinde v Evropě. Akcionáři se spojili za účelem dosažení cíle a jsou vázáni pravidlem vzájemné ohleduplnosti a loajality vůči společnosti. Vyvstává otázka, zda se tento posun v uvažování českých soudů promítne i opačným směrem. Zda budou hájit i zájmy majoritních akcionářů proti zneužívání minority. Popíši rozdíl oproti českému korporačnímu právu platnému do Zhodnotím jak se přiblížili práva akcionářů požadavkům evropské unie a provedu squeeze out analýzu. 8

9 1. AKCIOVÁ SPOLEČNOST 1.1. Akciová společnost (a.s.) Akciová společnost je typickým představitelem kapitálové obchodní společnosti. Společníci, resp. akcionáři se na ní podílejí poskytnutým kapitálem, přičemž samotný chod řídí profesionální management. Dalšími atributy je i nemožnost ručení akcionářů za závazky společnosti či téměř neomezená převoditelnost podílů (resp. akcií). Co do využití je akciová společnost vhodná především pro správu a provoz větších podniků, u kterých je potřeba velká kumulace kapitálu. Akciová společnost je z velké části regulována evropským právem, a proto je nejméně přístupná změnám. I přes tyto limity však Zákon o obchodních korporacích přinesl celkem výrazné úpravy. Kromě celkové systematiky došlo ke změnám i celé řady konkrétních aspektů jako je variabilita akcií, rozložení vnitřních orgánů společnosti apod Akcie Obdobně jako u s.r.o. se zavádí možnost, aby akcionář vlastnil akcie různého druhu tedy je zcela na společnosti, aby si ve svých stanovách určila, jaké druhy akcií vydá ( 276 a násl. Zákon o obchodních korporacích). Kromě kmenových (tedy běžných) akcií tak může vydat i akcie se zvláštními právy, které spočívají například v rozdílném podílu na zisku či váze hlasů. Tato variabilita však není bezmezná, neboť určitá omezení vyplývají například ze zásad stejného zacházení či dobrých mravů. Zákon též výslovně zakazuje, aby s akciemi bylo spojeno právo na úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. Novinkou jsou i tzv. kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. Ta se odvíjí na toho, kolik jich bylo reálně vydaných ( 257 Zákon o obchodních korporacích). Pokud společnost vydala např. 10 kusových akcií, představuje jedna akcie 10% podíl. Pokud jich následně vydá dalších 10, jedna akcie bude představovat podíl 5 %. Tyto akcie nejenom rozšiřují investorské možnosti, ale také ulehčují takové změny základního kapitálu, které se promítají do jmenovité hodnoty akcií (např. při zvyšování 9

10 z vlastních zdrojů), neboť v případě kusových akcií není nutné podstupovat nákladné vyznačování nové jmenovité hodnoty akcií. Praxe též jistě ocení dořešení některých drobností, které ovšem způsobovaly nemalé problémy. Jedná se například o výslovné umožnění nahrazení podpisu akcie jeho mechanickým otiskem, v případě že tato akcie má ochranné prvky proti padělání ( 260 Zákon o obchodních korporacích), či výslovné zakotvení dobrovolné výměny akcií, ke které dochází například v případech poškození listu akcie ( Zákon o obchodních korporacích) Orgány a.s. Inspirován úpravou evropské společnosti nabízí Zákon o obchodních korporacích možnost, aby si zakladatelé vybrali, zda má mít jejich společnost dualistickou či monistickou strukturu řídících orgánů. Zatímco v rámci prvně jmenované je okolo valné hromady nutné zřídit představenstvo a dozorčí radu ( 435 a násl. Zákon o obchodních korporacích), v rámci druhé se namísto těchto dvou orgánů zřizuje správní rada doplněná o statutárního ředitele ( 456 a násl. ZÁKON Zákon o obchodních korporacích). Zákon o obchodních korporacích navíc nově umožňuje, aby uvedené orgány byly jednočlenné. Ve svém důsledku tak v čele společnosti může stát pouze jeden člen správní rady zastávající zároveň funkci statutárního ředitele. Taková struktura může vyhovovat především začínajícím podnikatelům, kteří ocení nižší náklady na správu své společnosti (za současného stavu je počet členů volených orgánů a.s. minimálně šest tři v dozorčí radě a tři v představenstvu). Za další změny s výrazně praktickými dopady je možné označit zrušení povinnosti volit část členů dozorčí rady zaměstnanci, uvolnění pravidel rozhodování na valné hromadě (např. možnost snížit kvórum usnášeníschopnosti či možnost kumulace funkcí) či připuštění, aby členem orgánu byla přímo právnická osoba. 10

11 1.4. Majoritní a minoritní akcionář1 Minoritní akcionář je ten, který nevlastní největší počet akcií společnosti a ani nejedná ve shodě s jinými akcionáři, která by mu zajistila majoritní postavení. V platném českém právním řádu pojem minoritní akcionář neexistuje. Jediný předpis, ve kterém se toto spojení vyskytuje, a to je vyhláška č. 293/2005 Sb. Nicméně vyskytuje se pojem menšinový akcionář, který využívá převážně obchodní zákoník, například obchodní zákoník v 161 odst. 3 písm. b), a několik dalších předpisů. Pojmy minoritní a menšinový akcionář jsou totožné. To je možno odvodit ze sémantických výkladů slova minoritní a menšinový, nebo také z nálezů ústavního soudu 2. Mást však může uzance 3, která používá označení práva akciové minority pro práva přiznána skupině akcionářů uvedených v 181 odst. 1 Obchodního zákoníku. Bylo by vhodnější to nazývat práva akcionářů s nezanedbatelnou účastí, neboť tato práva svědčí všem akcionářům, kteří splní požadované kritérium na minimální účast ve společnosti, tedy i akcionářům většinovým. Je důležité také zmínit typy vlastnických struktur. 66a Obchodního zákoníku definuje většinového společníka v akciové společnosti jako akcionáře, který disponuje tolika akciemi, že je s nimi spojena většina hlasovacích práv. Z toho by tedy vyplývalo, že menšinový akcionář je ten, který takovýmto množstvím nedisponuje. Avšak v 66a Obchodního zákoníku většina znamená více než 50 % hlasů. 1 Slovník burzovních pojmů. Slovník burzovních pojmů: Makléřská zkouška [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.maklerska-zkouska.cz/slovnik/ 2 Nález ústavního soudu ze dne , sp. zn 1106/08, N 52/52 SbNU 519. In Ispis [cit ]. Dostupné z: https://ispis.cz/judikatura/iv.%c3%9as1106/08 3 Komentář k 181 č.513 /1991 Sb., obchodní zákoník. Původní texty ASPI In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 11

12 2. SYSTÉMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 2.1. Dualistický systém Tento systém je pro české právo tradiční. Klíčové funkce jsou zde rozděleny mezi představenstvo a dozorčí radu Představenstvo Veškerá působnost náleží statutárnímu orgánu jak stanový 163 a 164 Zákon o obchodních korporacích. Podle 435 Zákon o obchodních korporacích představenstvu náleží především obchodní vedení společnosti a právo společnost zastupovat ve všech záležitostech. Představenstvo je voleno valnou hromadou pokud stanovy neurčí jinak. Podle 439 Zákon o obchodních korporacích má představenstvo tři členy jen v případě, že jinak neurčí stanovy. Pokud má představenstvo více než jednoho člena, tak si volí předsedu, který má podle ustanovení 44 odst. 3 Zákon o obchodních korporacích, rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů. Pokud stanovy neurčí jinak, každý člen má jeden hlas. Pokud stanovy nebo smlouva o výkonu funkce neobsahují délku funkčního období, platí že délka funkčního období je jeden rok. Délka funkčního období může být stanovena i na dobu neurčitou a doba působení není omezena Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolní orgán. Dohlíží na výkon představenstva, ale především na činnost celé společnosti. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Oproti předchozí právní úpravě již není povinnost volit část členů dozorčí rady zaměstnanci. Zákon dovoluje si ve stanovách určit libovolný počet členů dozorčí rady. Pokud tam neudělá, podle 448 Zákon o obchodních korporacích má tři členy. Pokud tvoří dozorčí rada kolektivní orgán, zvolí si předsedu. Pro přijetí rozhodnutí se hlasuje většinovým způsobem přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. Podle 44 odst. 3 Zákon o obchodních korporacích má předseda rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů. Zákonná délka funkčního období je zákonem dána na tři roky, přičemž se dá sjednat na dobu jinou. 12

13 Smlouva o výkonu funkce musí být písemnou formou a musí být schválena valnou hromadou Monistický systém U monistického systému je řídí společnost pouze jeden orgán, který má výkonné členy, kteří vykonávají statutární a kontrolní činnost. Podle Zákona o obchodních korporacích je však správní rada doplněna o statutárního ředitele. Statutární orgán je statutární ředitel. Je dovolena kumulace funkce předsedy správní rady a statutárního ředitele a kontrolním orgánem je na obtíž správní rada Správní rada Pokud není ve stanovách dáno jinak, má tři členy a je volena valnou hromadou. Dle 460 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je její působností cokoliv týkající se společnosti, pokud tato působnost není zákonem dána valné hromadě. Správní rada tedy určuje zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádné fungování. Členem správní rady může být i právnická osoba, kde výjimkou je funkce voleného předsedy správní rady. Tím může být pouze osoba fyzická. Pro správní radu platí ustanovení zákona o dozorčí radě Statutární ředitel Dle ustanovení 463 Zákona o obchodních korporacích je statutárnímu řediteli svěřeno vedení společnosti, ale musí se řídit základním zaměřením, které určila správní rada. Statutární ředitel obchodním vedením a musí jednat hospodárně. Nese také odpovědnost za případnou způsobenou újmu vztahují se na něj zákonná ustanovení jako pro představenstvo 5. Statutárním ředitelem může být pouze fyzická osoba. Je umožněna kumulace funkcí statutárního ředitele s funkcí předsedy správní rady. Může tedy nastat to, že společnost řídí jediný člověk, který bude člen správní rady a statutární ředitel. V tomto případě tu vzniká rozpor, jaký orgán ho tedy do funkce volí, jelikož 463 odst. 1 Zákon o obchodních korporacích,,říká, že toto svěřuje do působnosti správní rady. 4 Dozorčí rada In: Zákon o obchodních korporacích Dostupné z: 5 Představenstvo In: Zákon o obchodních korporacích Dostupné z: ss.center.cz /business/pravo/zakony/obchodni-korporace/cast1h5d5.aspx 13

14 Proti tomu 421 Zákona o obchodních korporacích svěřuje volbu a odvolání statutárního ředitele působnost právě valné hromadě. 14

15 3. HISTORIE PRÁVNÍ ÚPRAVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA ČESKÉM ÚZEMÍ 3.1. Do roku 1990 V dobách vzniku samostatného Československa podle rakouského Všeobecného zákoníku (čl ). Podle něj platil do roku 1948, kdy přišla změna opravdu dramatická. Československo se vydalo na cestu totalitního státu. Veškeré podniky přešly do rukou státu. Zůstaly pouze státní banky, které měly formu akciových společností pouze z formálního důvodu, kterými byl například styk se zahraničními bankami. Takto to bylo až do roku Od roku 1990 Se změnou po roce 1989 přišla i potřeba podrobně upravit právo obchodních společností. S tím přichází první rozsáhlá novela občanského zákoníku přijata roku Ta vymezovala komanditní společnost, komanditní společnost na akcie, společnost s ručením omezeným, tichou společnost a konzorcium. Akciová společnost byla upravena samostatně v zákoně o akciových společnostech. V roce 1991 přišla novelizace, která společnosti upravila na veřejnou obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a akciovou společnost. Tím byl zrušen zákon o akciových společnostech. Stále zde ale byly aplikační a výkladové problémy. Byl předpokládán vstup do Evropské unie a tak se české obchodní právo snažilo přiblížit evropskému právu Od Novinky v České republice přinesl zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích). Některé změny se dotýkají nejen akciových společností (a.s.) nově zakládaných, ale vzhledem k přechodným ustanovením Zákon o obchodních korporacích také již existujících. Akciové společnosti jsou rovněž 15

16 dotčeny nově účinnou obecnou úpravou právnických osob a korporací obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nová úprava přináší akciovým společnostem povinnost zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím internetových stránek, údaje ze svých obchodních listin a dále pak údaje stanovené Zákonem o obchodních korporacích. Důležitá je například povinnost svolavatele valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání. Oproti tomu záleží na a.s., zda se dobrovolně rozhodne zveřejnit na internetových stránkách informaci o existenci koncernu, aby tak eliminovala riziko případné povinnosti nahradit řízené osobě újmu způsobenou uplatňováním svého vlivu. Zákon o obchodních korporacích přináší nově možnost vydání více druhů akcií. Dosud se rozlišovaly akcie kmenové a prioritní. Nyní je možné zavést si více druhů akcií, s nimiž budou spojena zvláštní práva. Zvláštní práva a jejich obsah musejí být určeny ve stanovách. Například s nimi může být spojen pevný podíl na zisku či rozdílná váha hlasů. Pokud jde o ostatní zvláštní práva spojitelná s akciemi, nepanuje v současné odborné praxi jistota ohledně rozsahu jejich přípustnosti. Zakázány jsou však akcie přiznávající úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Tyto akcie usnadní například změny výše základního kapitálu, jelikož již nebudou nutně spojeny se svou výměnou nebo vyznačováním své nové hodnoty. V Zákoně o obchodních korporacích dochází k obrácení právní úpravy nesplacených akcií. Před účinností Zákona o obchodních korporacích bylo s neplacením akcie automaticky spojeno vydání zatímního listu. Nově bude muset společnost, pokud bude chtít spojit práva a povinnosti z nesplacených akcií se zatímním listem, zakotvit tento postup ve stanovách. Pokud taková možnost ve stanovách obsažena nebude, do splacení emisního kurzu akcie představují akcionářská práva a povinnosti tzv. nesplacenou akcii. Tyto nesplacené akcie lze převádět postoupením. Nově dochází k rozšíření okruhu práv převoditelných samostatně bez akcie. Dle Zákona o obchodních korporacích se převodem akcie převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Zákon dále uvádí, která práva jsou samostatně převoditelná. Tento výčet je však otevřený, jelikož zákon umožňuje vymezit stanovami jako samostatně převoditelná i další práva. 16

17 Společnost se nově zakládá pouze jedním způsobem, a to bez veřejné nabídky akcií. Možnost založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií byla ze zákona vypuštěna, a to z důvodu jejího mizivého praktického využití. Při založení a.s. odpadá nutnost uzavření zakladatelské smlouvy, resp. vyhotovení zakladatelské listiny, jelikož Zákon o obchodních korporacích nově počítá pouze s přijetím stanov společnosti. 6 6 Novinky v právní úpravě akciových společností. Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/novinky-v-pravni-uprave-akciovych-spolecnosti html 17

18 4. ZRUŠENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 4.1. Obchodní zákoník Předchozí Obchodní zákoník byl přijat již v roce 1991 z důvodu potřeby obměny staršího, který byl ještě z dob devastace nastolené po roce Po tomto roce s ním byly ještě velmi malé zkušenosti. Jeho vytvoření bylo inspirováno především prvorepublikovou právní úpravou, německou právní úpravou a zákoníkem mezinárodního obchodu. Důsledkem toho však byla nesourodost pravidel, kvůli které byla potřeba záhy mnoha novelizací. V další době své existence se však stále potýkala s řadou nutnosti změn. Důležitým důvodem byla harmonizace s právem EU, ale také potřeby transformující se ekonomiky. Nakonec se vyvinul do celistvého kodexu, který do jisté míry vytvořil nezávislé odvětví soukromého práva. Bylo k němu však potřeba i mnoho dodatků z občanského zákona. To ovšem přinášelo řadu komplikací. Často nebylo jasné, zda se mají právní vztahy řídit občanským nebo obchodním zákoníkem. Hlavně z těchto důvodů bylo rozhodnuto o zrušení obchodního zákoníku a bylo integrováno soukromé právo do občanského zákoníku. Středním bodem práva soukromého se stal nový občanský zákoník. Velká část obchodního zákoníku byla zrušena a část převedena do nového občanského zákoníku. Mezi přenesené části patří například obecná ustanovení o firmě, obchodních tajemstvích a smluvních typech a zajištění závazků. V druhé části obchodního zákoníku byl vyhrazen nový zákon, kterým je zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích Zákon o obchodních korporacích je druhou částí rekodifikace soukromého práva. Ta je úzce provázána s novým občanským zákoníkem. Zákon o obchodních korporacích není pokračováním obchodního zákoníku, ale je to zvláštní předpis zabývající se obchodními korporacemi v okruhu právnických osob. Zahrnuje všechny formy obchodních společností a družstev. Jelikož jsou však evropské korporace primárně upraveny zvláštními předpisy EU, úprava dopadá především na korporace tuzemské. 18

19 Zákon o obchodních korporacích upravuje podmínky korporací od založení, přes vnitřní strukturu orgánů, jejich odpovědnost, činnosti v rámci koncernů až po zrušení. Některé jsou řešeny v novém občanském zákoníku, avšak pouze na obecnější úrovní. Více specifičtěji jsou například v zákoně o přeměnách obchodní společnosti nebo v zákoně o veřejných rejstřících. Zákon o obchodních korporacích je tedy podstatný, ale stále je jen dílčím článkem víceúrovňové struktury právních úprav obchodních korporací, ne však všezahrnující kodex organizací. 19

20 5. SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN U AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA Povinná práva zakladatelských dokumentů Akciové společnosti si mohly vybrat ze dvou možností. Řídit se dosavadní,,starou právní úpravou, kdy by se jejich zakladatelské smlouvy popř. zakladatelské listiny řídily nadále obchodním zákoníkem a pokud by jejich stanový byly v rozporu se současnou úpravou pak se daná ustanovení zrušily. Druhou možností bylo, že se mohly plně podřídit současné,,nové právní úpravě 5.2. Založení akciové společnosti Stále bylo možné založit a.s. jen jednorázově, protože se ustoupilo na veřejné nabídky akcií. Minimální výše základního kapitálu Kč zůstala zachována. Rezervní fond již není povinný. Akciovou společnost může založit již jen jedna fyzická osoba, což dříve nebylo možné a tento zákon byl různými způsoby obcházen. K založení stačí přijetí stanov i bez zakladatelské smlouvy či listiny. Akciové společnosti mohou po vzniku vypustit údaje týkající se založení společnosti. Tomu tak je proto, aby se stanovy staly přehlednějšími Akcie Akcie jsou stále na jméno. Mohou existovat jen jako zaknihovaný, neboli imobilizovaný, cenný papír. Zákon o obchodních korporacích upravuje nevydané a nesplacené akcie a možnost jejich převodu. Základní kapitál je rozdělej do určitého počtu akcií. Zákon o obchodních korporacích také stanoví, že společnost musí zacházet se všemi akcionáři za stejných podmínek stejně. Kromě kmenových a prioritních akcií další druhy akcií jako například upravená rozdílná váha hlasu na valné hromadě, upravený podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku. Zákon o obchodních korporacích zavedl kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. Představují stejný podíl na základním kapitálu. Hodnota se určí tak, že se základní kapitál 20

21 vydělí počtem akcií. Výhodou je, že tím že není uvedena jejich hodnota a nemusí být tedy vyměněny při zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Na kusových akciích je povinností uvést, že jsou to akcie kusové Valná hromada Valná hromada zůstala nejvyšším orgánem společnosti. Zákon o obchodních korporacích upravil možnost rozhodování,,per rollam, což je korespondenční hlasování bez nutné účasti pokud to stavy společnosti dovolují. Byla povolena i možnost upravit ve stanovách jinou hodnotu hlasu, kterými se na valné hromadě rozhoduje o základních otázkách a jinou hranici usnášeníschopnosti. Pozvánka na valnou hromadu musí být vyvěšena na internetové stránce společnosti Monistický model akciové společnosti V případě, že společnost zvolí tento model vnitřní struktury, statutární ředitel je statutárním orgánem a stará se o obchodní vedení společnosti. Pak je zde správní rada, která určuje zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho dodržování. Počet členů správní rady si může společnost ve stanovách upravit jinak, než je dáno zákonem (zákon jsou dáni tři členi). Toho se využívá zejména u společnosti, kde není potřebná kontrola a zvolí se tedy jeden člen, který je zároveň statutárním ředitelem. Vhodné je to u společnosti s jediným akcionářem, který je pak tedy předsedou správní rady a statutárním ředitelem. Ve stanovách společnosti musí být údaj jaký systém vnitřní struktury je zvolen a dále údaje o počtu členů dozorčí rady a představenstva Dualistický model akciové společnosti U tohoto modelu je představenstvo statutárním orgánem a dozorčí rada zde vykonává funkci kontrolní. Stejně jako u modelu monistického, i zde je možné ve stanovách určit jiný počet členů, než je dán zákonem. Stále však platí neslučitelnost funkcí. Není již nutné, aby třetinu členů dozorčí rady u společnosti s více než 50ti zaměstnanci volili zaměstnanci. Změna oproti dřívějšímu obchodnímu zákoníku je, že je možné stanovit libovolnou délku funkčního období. 21

22 5.7. Povinnost společnosti zřídit si internetové stránky Podle Zákona o obchodních korporacích je dána povinnost, aby každá akciová společnost měla internetové stránky, kde musí být údaje týkající se firmy jako sídlo, IČ, zápis do obchodního rejstříku a dále zde musí být pozvánky na valnou hromadu, ale i další údaje uvedené v Zákoně o obchodních korporacích Změna úpravy odměňování členů orgánů společnosti 777 odst. 3 Zákon o obchodních korporacích stanovil, že bylo nutné přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně členů do 6ti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak by byl výkon funkce neplatný. Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti, ale stejně tak i u s.r.o., musí být sjednána písemně a nejvyšší orgán společnosti ji schvaluje. Jsou zde však dvě výjimky. Tou první je, že pokud dozorčí rada volí členy představenstva podle 438 odst. 2 Zákon o obchodních korporacích, pak smlouvu o výkonu funkce s jednotlivými členy dozorčí rada i schvaluje. Druhou výjimkou je u modelu akciové společnosti s monistickou vnitřní strukturou smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. Podle ustanovení 60 Zákona o obchodních korporacích pokud má člen orgánu vykonávat za úplatu svou funkci, pak ve smlouvě o výkonu funkce musí být uvedeny údaje o odměňování, kterými jsou: 7 a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. 7 Codexis. Codexis uno [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 5.9. Změna úpravy podle ustanovení 196a obchodního zákoníku Toto ustanovení upravilo především uzavírání obchodů mezi společností a akcionářem, prokuristou, dozorčí radou, členem představenstva nebo osobou jinou, která má oprávnění takovou smlouvu za společnost uzavřít. 256 Zákon o obchodních korporacích reguluje obdobnou situaci. Podle toho platí omezení v něm uvedená jen 2 roky na vzniku společnosti. Pokud společnost nabývá na akcionáře nebo zakladatele majetek za úplatu vyšší než 10 % svého upsaného kapitálu, musí být tato úplata stanovena s přihlédnutím na posudek soudního znalce a valnou hromadou musí být schváleno nabytí majetku včetně výše úplaty. Toto omezení se však nevztahuje na majetek nabytý v rámci běžného obchodního styku. Při porušení tohoto pravidla je odpovědnost na bedrech členů představenstva, kteří pro nabytí majetku hlasovali, a pak je tedy akcionář nebo zakladatel povinen cenu rozdíl ceny stanovené soudním znalcem doplatit Zákon o obchodních korporacích ustanovují další ochranu před podobnými obchody a vymezují pravidla pro střet zájmů. Podle toho valná hromada může zakázat uzavření smlouvy mezi členem orgánu společnosti, společností, osobou jemu blízkou nebo osobou, která je jím či prokuristou ovlivněna či ovládána. Je dána také povinnost těchto osob informovat příslušný orgán společnosti Povinnost akcionáře mít bankovní účet v zemi, která je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 264 odst. 2 Zákon o obchodních korporacích stanoví, že,,do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů 8. Tato změna byla přijata v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2013 Sb. transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. zákon o některých opatřeních ke zvýšení 8 Seznam akcionářů. In: Zákon o obchodních korporacích Dostupné z: 23

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 10.12.2013

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Společnost s ručením omezeným I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady.

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, prohlášení o usnášeníschopnosti valné hromady. UPRAVENÁ POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Obchodní společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ: 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsané v obchodního rejstříku vedeným

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.12.2013

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více