STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s."

Transkript

1 STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. úplné znění ke dni

2 STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení akciové společnosti a rozhodné právo Akciová společnost Evropsko-ruská banka a.s. (dále jen Banka ) byla založena jednorázově společností PRVNÍ ČESKO-RUSKÁ BANKA, společnost s ručením omezeným, se sídlem Ruská Federace, , Moskva, Lobačovskogo 27 (dále jen zakladatel ), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny, obsahující zároveň i rozhodnutí zakladatele, sepsané ve formě notářského zápisu dne 7. dubna 2005 ve znění rozhodnutí zakladatele ve formě notářského zápisu ze dne 9. prosince 2007 a notářského zápisu ze dne 2. února Banka se při své činnosti řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o bankách ) a ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ), jemuž se Banka podřídila jako celku Čl. 2 Obchodní firma Banky Obchodní firma Banky zní: Evropsko-ruská banka, a. s Čl. 3 Sídlo Banky Sídlem Banky je Praha Čl. 4 Trvání Banky Banka byla založena na dobu neurčitou Čl. 5 Zápisy údajů o Bance do obchodního rejstříku Banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka Sbírku listin, která je součástí obchodního rejstříku, je Banka povinna doplňovat v rozsahu stanoveném zákonem

3 Čl. 6 Předmět podnikání Banky Předmětem podnikání Banky je: ) přijímání vkladů od veřejnosti, ) poskytování úvěrů, ) investování do cenných papírů na vlastní účet, ) finanční pronájem (finanční leasing), ) platební styk a zúčtování ) vydávání a správa platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, ) poskytování záruk ) otvírání akreditivů ) obstarávání inkasa ) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků ) poskytování bankovních informací ) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, ) činnosti, které přímo souvisejí s výše uvedenými činnostmi Čl. 7 Základní kapitál a způsob splácení emisního kursu akcií Výše základního kapitálu Banky činí ,- Kč (slovy: šest set šestnáct miliónů korun českých). Základní kapitál je splacen v plné výši Čl. 8 Akcie Základní kapitál Banky, uvedený v článku 7 stanov, je rozvržen na (slovy: šest set šestnáct tisíc) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou evidovány v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu centrálním depozitářem Akcie nejsou kótovanými cennými papíry Akcie Banky převést nebo zatížit pouze s předchozím souhlasem valné hromady Banky a při splnění podmínek zvláštních právních předpisů ohledně povinností Banky ve vztahu k ČNB

4 II. AKCIONÁŘI Čl. 9 Práva a povinnosti akcionářů Práva a povinnosti akcionářů upravují právní předpisy, zejména ZOK, a dále tyto stanovy Akcionář má právo podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení Banky, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku Banky Banka nevede seznam akcionářů. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů, vedenou centrálním depozitářem podle zvláštního právního předpisu Při uplatňování práv podle ZOK je akcionář Banky povinen doložit výpisem z centrální nebo navazující evidence cenných papírů, že je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1% základního kapitálu Banky, jinak je povinen uhradit Bance náklady spojené s pořízením výpisu z emise vyžádaného za účelem ověření této skutečnosti. To platí obdobně i pro případ, kdy právo podle ZOK uplatňuje několik akcionářů společně. -- III. ORGANIZACE BANKY Čl. 10 Orgány Banky Banka si zvolila dualistický systém vnitřní struktury Orgány Banky jsou: A. valná hromada B. představenstvo C. dozorčí rada A. VALNÁ HROMADA Čl. 11 Postavení a působnost valné hromady Valná hromada je nejvyšším orgánem Banky

5 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o otázkách, které ZOK a jiné právní předpisy a tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, zejména pak do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o každé změně stanov, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Bance proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, d) volba a odvolání členů dozorčí rady, pokud ZOK nestanoví jinak e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, f) rozhodování o odměňování členů dozorčí rady, g) volba a odvolání členů představenstva, schvalování systému zásad odměňování členů představenstva a smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva a poskytování plnění členům představenstva, na které těmto členům neplyne právo z právního předpisu, z vnitřního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce, h) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Banky k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, i) rozhodnutí o zrušení Banky s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, j) rozhodnutí o tom, že dosavadní Banka nebude nadále vykonávat činnost, ke které je třeba licence, k) rozhodování o přeměně Banky, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společnosti a družstev stanoví jinak, a to po předchozím souhlasu České národní banky, l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Banky, m) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o štěpení a spojení akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno, či její změně

6 o) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti Banky a o stavu jejího majetku zpracované představenstvem, p) schválení nabývání vlastních akcií v případech, q) rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno a se zastavením akcií na jméno, r) výběr externího auditora na základě doporučení dozorčí rady, s) stanovit zásady a dohlížet na odměňování vedoucího útvaru vnitřního auditu, útvaru řízení rizik a compliance, útvaru řízení rizik a compliance ---- t) vyjadřovat se ke jmenování ostatních vedoucích zaměstnanců Banky a k jejich odvolání, u) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat souhrnné zásady odměňování zaměstnanců, jejichž činnost má významný vliv na celkový rizikový profil Banky v) předchozí schválení smluv a dalších právních úkonů, které Banka zamýšlí uzavřít a jejichž celková hodnota nebo souhrnná hodnota opakovaného plnění převyšuje v každém jednotlivém případě 25 (dvacet pět) procent výše vlastního kapitálu Banky, nebo které se týkají nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitostí Bankou w) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, zákon o bankách nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo stanovy K rozhodnutí valné hromady o tom, že dosavadní Banka nebude nadále vykonávat činnosti, ke které je třeba licence, k rozhodnutí o zrušení Banky, k rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení Banky, převodu jmění na Banku jakožto společníka, k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho části, a ke snížení základního kapitálu Banky, nejedná-li se o snížení základního kapitálu Banky k úhradě ztráty, je Banka povinna si vyžádat předchozí souhlas České národní banky Čl. 12 Rozhodný den Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem jejího konání Představenstvo je povinno podat žádost o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu centrálním depozitářem k rozhodnému dni

7 3. Právo účasti na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu centrálním depozitářem Čl. 13 Svolávání valné hromady Řádnou valnou hromadu svolává nejméně jednou za kalendářní rok, a to tak, aby se konala nejpozději do konce dubna příslušného kalendářního roku, představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Banky na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Banky by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se Banka dostala do úpadku, c) požádají-li o její svolání písemně akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1% základního kapitálu Banky a navrhnou-li konkrétní záležitosti k projednání, d) vyplývá-li to z usnesení předchozí valné hromady Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 6 tohoto článku se zkracuje na 15 dní před konáním valné hromady. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady V případě, kdy Banka nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Banky. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady Pokud představenstvo v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) tohoto článku nesplní povinnost svolat valnou hromadu, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady, o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Současně může soud určit i bez návrhu předsedu valné hromady

8 6. Akcionáři s akciemi na jméno jsou k účasti na valné hromadě svoláváni pozvánkou na valnou hromadu v souladu s článkem 58 odst. 1 stanov nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla Banky. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionářů účastnit se valné hromady Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo Banky, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, případně upozornění podle odstavce 11 tohoto článku a další náležitosti, uložené ZOK, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady Pozvánka na valnou hromadu schvalující účetní závěrku navíc obsahuje hlavní údaje účetní závěrky (jimiž jsou aktiva celkem, závazky celkem, vlastní kapitál, výsledek hospodaření před zdaněním, výsledek hospodaření po zdanění) s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře Banky Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Banky, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Banky ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu V případě mimořádné valné hromady svolávané akcionáři Banky na základě zmocnění soudem podle odstavce 5 tohoto článku musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat výrok rozhodnutí soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal, a dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit dobu jejího konání na pozdější datum za předpokladu, že odvolání nebo změna budou oznámeny akcionářům způsobem uvedeným v odstavcích 6 a 7 tohoto článku, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Banka povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu konanou podle odstavce 2 písm. c) tohoto článku lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu jen tehdy, pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři uvedení v odstavci 2 písm. c) tohoto článku Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 1% základního kapitálu Banky, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání i jimi navrhovanou záležitost. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve

9 lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem podle odstavců 6 a 7 tohoto článku. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad jednání této valné hromady pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Banky Čl. 14 Náhradní valná hromada Není-li valná hromada po uplynutí dvou hodin od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 13, odstavcích 6 a 7 stanov s tím, že tam uvedená lhůta se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení článku 20 odstavce 1 stanov. --- Čl. 15 Účast na valné hromadě Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (nestanoví-li ZOK, zákon o bankách nebo tyto stanovy jinak), požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Banky a záležitostí týkajících se osob ovládaných Bankou, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy (článek 18 odstavec 5 stanov) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady Banky Akcionáři přítomní na valné hromadě jsou zapsáni u prezence prostřednictvím prezenčních lístků, na kterých akcionář vyplní svou obchodní firmu, název a sídlo nebo jméno a příjmení a bydliště, číslo a jmenovitou hodnotu akcií, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování, dále bankovní spojení pro bezhotovostní převod dividendy, a podepíše se. Je-li akcionář zastoupen, uvede se na prezenční lístek i tento údaj spolu s identifikací zástupce ve stejném rozsahu, jaký se vyžaduje u akcionáře. Podle prezenčních lístků se sestaví listina přítomných na valné hromadě; prezenční lístky tvoří její nedílnou součást Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit následující dokumenty, a to v originále či (s výjimkou průkazů totožnosti) v úředně ověřené kopii: a) u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce (v případě zastupování i plnou moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení);

10 b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm akcionář zapsán, jinak aktuální výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je akcionář zapsán; pokud z výpisu z obchodního nebo jiného úředního rejstříku, ve kterém je akcionář zapsán, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba předložit též další dokumenty, které takové oprávnění prokazují. Pokud právnická osoba není zapisována do obchodního rejstříku nebo jiného úředního rejstříku právnických osob, musí předložit zřizovací listinu nebo jinou listinu prokazující existenci této právnické osoby a kdo je osobou oprávněnou jednat jménem této právnické osoby. Pokud je akcionářem obec, odevzdá její zástupce dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanoveními zákona o obcích. Dále musí být předložen platný průkaz totožnosti osoby jednající jménem akcionáře nebo jejích zástupce (v případě zastupování i plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo doklad mající charakter veřejné listiny, z něhož vyplývá zákonné zastoupení) Pokud uvedené výpisy, případně další dokumenty budou v cizím jazyce (s výjimkou jazyka slovenského), musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka; u zahraničních dokumentů s charakterem veřejných listin či listin s úředně ověřenými podpisy se vyžaduje apostilace, příp. superlegalizace, pokud mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba, platí pro způsob, jakým se prokazuje, stejná pravidla jako v případě akcionáře právnické osoby. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán na účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů Dokumenty uvedené v předchozím odstavci (s výjimkou průkazů totožnosti) je akcionář, popř. jeho zástupce povinen odevzdat při prezenci pro potřeby Banky Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Pokud Banka odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Přílohu listiny přítomných tvoří prezenční lístky a plné moci zástupců akcionářů. Za přípravu listiny přítomných je odpovědné představenstvo Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady a osoby pověřené představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn zúčastnit se i auditor, aby seznámil akcionáře se svým zjištěním v souvislosti se schvalováním účetní závěrky. Valné hromady se dále mohou účastnit osoby určené představenstvem, jejichž účast bude

11 nutná k zajištění řádného průběhu valné hromady. Dále se jí mohou účastnit další osoby, kterým umožní účast představenstvo Čl. 16 Hlasovací právo S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, podle ZOK, jiného právního předpisu nebo těchto stanov vykonávat Akcionář nevykonává své hlasovací právo: a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, c) v jiných případech stanovených ZOK nebo jiným právním předpisem Zákaz výkonu hlasovacích práv, uvedený v odstavci 3 písm. b) až c) tohoto článku se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě Čl. 17 Příprava valné hromady Pokud je k rozhodnutí o určité záležitosti, která má být předmětem pořadu valné hromady, zapotřebí notářského zápisu, představenstvo, popř. jiný orgán Banky či osoby zmocněné svolat valnou hromadu (článek 13 stanov), jsou povinny notáři předložit nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady: a) aktuální výpis z obchodního rejstříku Banky, b) stanovy v úplném znění, c) doklad o změnách v orgánech Banky, došlo-li k těmto změnám a nejsou-li dosud zapsány v obchodním rejstříku, d) doklad prokazující oprávnění jednat jménem právnické osoby, která je akcionářem Banky, e) kopii pozvánky na valnou hromadu a doklad o jejím doručení, f) návrhy předpokládaných rozhodnutí včetně protinávrhů, nejde- li o návrhy (protinávrhy), které jsou osoby zákonem oprávněné uplatnit až přímo na valné hromadě (článek 18 odstavec 5 stanov) Představenstvo Banky je povinno předložit České národní bance výpis všech akcionářů a správců z emise akcií Banky, pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady. Tento výpis musí být doručen České národní bance nejpozději 6 dní před konáním valné hromady. Česká národní banka schválí seznam akcionářů

12 uvedených ve výpisu z emise akcií Banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise akcií Banky, označí bez zbytečného odkladu ty akcionáře, kterým byla již dříve pozastavena jejich akcionářská práva, se kterými se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv, nebo u kterých nově shledala důvod pro pozastavení akcionářských práv, a výpis, spolu se svým vyjádřením vrátí Bance nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady Bez písemného vyjádření České národní banky k výpisu z emise akcií Banky se valná hromada Banky nesmí konat, to neplatí, vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář Čl. 18 Jednání valné hromady, jednací řád Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady a do doby jeho volby člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo, nestanoví-li zákon jinak Po zahájení valné hromady navrhne pověřený člen představenstva jako prvý bod jednání valné hromady návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a nejméně dvou osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů). Případný protinávrh na obsazení orgánů valné hromady musí obsahovat konkrétní jméno osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s případnou kandidaturou vyslovit souhlas. Do doby zvolení orgánů valné hromady vykonávají jejich povinnosti osoby pověřené k tomuto svolavatelem valné hromady V případě řádně podaného protinávrhu, dá pověřený člen představenstva hlasovat nejdříve o původním návrhu představenstva. Pokud není tento návrh schválen, hlasuje se postupně o všech podaných protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly předneseny nebo písemně předány až do doby, kdy jsou zvoleni všichni členové orgánů valné hromady Po zahájení valné hromady, popř. v případě změny počtu přítomných akcionářů v průběhu konání valné hromady způsobující změnu usnášeníschopnosti valné hromady, prohlásí předsedající, popř. pověřený člen představenstva, zda je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí, popř. že se tato způsobilost v průběhu změnila-- 5. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit přesné písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Banky nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Banky. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to vždy alespoň na vývěsní tabuli Banky

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2008 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. úplné znění 29. dubna 2010 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále jen "banka"). (2) Obchodní

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520

Více

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne 26. 6. 2002

Stanovy. KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne 26. 6. 2002 Stanovy KOMERČNÍ BANKY, a. s. návrh změn pro valnou hromadu konanou dne 26. 6. 2002 I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma akciové společnosti zní: "Komerční banka, a. s." (dále

Více

Schneider Electric, a.s.

Schneider Electric, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: 482 07 985, zapsané v obchodním rejstříku

Více

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014

STANOVY. Akciové společnosti. Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Park, a.s. Úplné znění ke dni 3. června, 2014 1. Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma společnosti zní: Nupharo Park, a.s. (dále jen společnost ). (2) Obec, ve které

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost")

Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen společnost) Stanovy akciové společnosti GEOtest, a.s. (dále jen "společnost") I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti a) Firma společnosti zní: GEOtest, a.s. b) Sídlo společnosti je: Brno Společnost

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 1. července 2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00

PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 PROSPERITA holding, a. s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní č. 213/10, PSČ: 702 00 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1884. STANOVY akciové

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti

Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo  Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 4 Čl. V Výše základního

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více