Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období 2004 2008"

Transkript

1 Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje volební období Rada Jihočeského kraje, zvolená na úvodním zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 10. prosince 2004, si je vědoma své odpovědnosti, vzešlé z výsledků voleb do zastupitelstva kraje v listopadu Rada chce navázat na výsledky, dosažené v prvním volebním období v letech Zejména si cení velmi dobré politické kultury, která existovala v zastupitelstvu a snaží se o korektní vztahy s opozicí i v současném volebním období. Rada souhlasí se členstvím příslušníků opozičních stran ve výborech zastupitelstva a funkci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje navrhla svěřit představiteli ČSSD. Rada s uspokojením konstatuje, že v minulém volebním období byla zdárně ukončena náprava škod, které občanům kraje způsobily povodně v roce 2002 a obnova území po nich. Hlavní zásluhu na tom mají samotní občané kraje, kteří dokázali obnovit nejen své domovy, ale ve velké míře také své podnikatelské aktivity. Bylo toho dosaženo zejména zapojením prostředků občanů, ale také státu, kraje, obcí a v neposlední řadě Fondu solidarity Evropské unie. Rada proto jako hlavní úkol pro volební období vidí všestranný rozvoj Jihočeského kraje jako nedílné součásti České republiky, ale zároveň jako příslušníka velké rodiny regionů Evropské unie. Cílem je prosperita kraje a dosažení toho, že jeho občané budou mít pro svou práci, podnikání, odpočinek a vůbec pro spokojený život ty nejlepší podmínky. Přehled hlavních priorit, cílů a prostředků k jejich dosažení předkládá Rada v členění do osmi částí, které odpovídají rozdělení kompetencí jednotlivým uvolněných členům zastupitelstva, které bylo schváleno Zastupitelstvem kraje na jeho úvodním zasedání. I. Rozvoj kraje Úsilí Rady o rozvoj Jihočeského kraje vychází z Programu rozvoje kraje, který schválilo Zastupitelstvo kraje a který je každoročně rozpracováván do Akčního plánu. Rada naváže na zkušenosti získané v minulém volebním období při administrování projektů a grantových programů v rámci PRK a využije je v úspěšné účasti kraje v soutěži o prostředky z fondů EU. V oblasti územního rozvoje považujeme za prioritu dokončení, projednání a schválení územního plánu VÚC Jihočeský kraj. Rada má v této oblasti následující priority: Aktualizace Programu rozvoje kraje pro podmínky členství ČR v EU. Reforma AP PRK kladoucí důraz na zaostalé a strukturálně postižené regiony definované usnesením ZK č. 290/2003/ZK. Podpora podnikatelských aktivit, zejména udržení tradičních druhů podnikání v kraji a jejich inovace. Aktivní podpora přílivu investic do Jihočeského kraje. Podpora malého a středního podnikání, jednoho z pilířů ekonomického života Jihočeského kraje. Úspěšná účast kraje, jím zřizovaných organizací i dalších subjektů v soutěži o prostředky ze strukturálních fondů EU. Aktivní podpora obcí, mikroregionů směřující k jejich zapojení do programů EU v oblasti strukturálních a kohezních fondů. Ve spolupráci se SMOJK podpořit formou grantů tvorbu projektů do programů EU. 1

2 Kofinancování a předfinancování programů a grantových schémat podle zásad schválených Zastupitelstvem kraje a ve výši podle rozpočtového výhledu. Dokončení zpracování, projednání a schválení Územního plánu VÚC Jihočeský kraj a podpora zpracování územních plánů obcí. Optimalizace pojištění majetku Jihočeského kraje, vyhledávání majetku nepotřebného, jeho prodej a využití získaných prostředků pro reprodukci majetku potřebného. Budování jednotného varovného systému kraje podle schválené koncepce a podpora SDH obcí. II. Hospodaření kraje Rada si je vědoma toho, že po schválení novely zákona o rozpočtovém určení výnosu daní je příjem kraje téměř z poloviny závislý na výběru sdílených daní. Hned v úvodu volebního období schválilo zastupitelstvo kraje střednědobý rozpočtový výhled, který představuje základní osnovu pro tvorbu rozpočtu na jednotlivé roky volebního období. Schválený rozpočtový výhled je přílohou tohoto Programového prohlášení. Hlavní priority v této oblasti jsou tyto: Rozpočet v každém roce volebního období s rozpočtovou rezervou tak, aby ke skončení volebního období tato rezerva činila minimálně 50 mil. Kč. Vytvoření mimorozpočtové rezervy na řešení nepředvídaných událostí v dostatečné výši. Vytvoření jednoho odpovědného místa na Krajském úřadě Jihočeského kraje pro správu grantové a dotační politiky. Koordinace systému kofinancování a předfinancování programů a grantových schémat EU s tím, že prostředky kraje budou uvolňovány v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje o čerpání krajských prostředků pro fondy EU. III. Doprava, silniční hospodářství a dopravní obslužnost Jihočeský kraj jako majitel a správce silnic 2. a 3. třídy vidí hlavní prostředek rozvoje podnikání, tvorby a udržení pracovních míst a spokojeného života občanů v zajištění rychlé, plynulé a bezpečné dopravy. V rámci kompetencí svěřených kraji zákonem považuje Rada za prvořadý úkol postupně napravit špatný stav, ve kterém předal kraji síť silnic 2. a 3. třídy stát. Rada bude pokračovat v ověřeném způsobu hospodaření v této oblasti prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o. SÚS Jihočeského kraje bude i v tomto volebním období zajišťovat veškeré práce související se údržbou, opravami a se zajištěním provozu na komunikacích pomocí vlastních zdrojů. V oblasti základní dopravní obslužnosti se Rada snaží navázat na princip solidarity, který úspěšně fungoval v minulých čtyřech letech se zachováním přiměřeného podílu obcí. Tento systém umožňuje efektivní kontrolu vynakládání veřejných financí. Rada bude pokračovat v zásadní podpoře výstavby dálnice D 3 a rychlostní komunikace R 3, rychlostní komunikace R 4, modernizace IV. tranzitního železničního koridoru Praha České Budějovice Horní Dvořiště a v úsilí o udržení a rozvoj provozu na letišti v Českých Budějovicích. Prioritami v této oblasti jsou: 2

3 Podpora výstavby dálnice D 3 a rychlostní komunikace R 3 jako krajské priority s případným hledáním finančních prostředků na stavbu ve zdrojích EU a soukromých subjektů formou PPP. Obnovení snahy o zařazení stavby D 3 mezi prioritní stavby sítě TEN. Spolupráce s investorem stavby dálnice D 3 na její přípravě s tím, že kraj maximálně urychlí projednávání příslušných dokumentů. Podpora výstavby rychlostní komunikace R 4 jako priority rychlého spojení severozápadní části kraje s centrem ČR a s její západní hranicí s Bavorskem jako významným hospodářským partnerem. Podpora modernizace IV. TŽK s jeho prodloužením k hranicím s Rakouskem. Změna provozu na Jihočeském letišti České Budějovice na civilní provoz v rámci akciové společnosti založené společně s městem České Budějovice, rozvoj dopravy osob i nákladů. Obnova sítě silnic 2. a 3. třídy nákladem 2,2 mld. Kč za volební období s možným užitím úvěru. V rámci základní dopravní obslužnosti vytvoření podmínek pro vznik integrovaného dopravního systému na území kraje. IV. Zdravotnictví a sociální péče Rada si je vědoma odpovědnosti kraje za zajištění nemocniční a neodkladné přednemocniční péče pro občany kraje. V současném právním prostředí považuje Rada za jedinou možnou cestu reálného provozování nemocnic jejich transformaci na obchodní společnosti a jejich řízení formou holdingu. V oblasti zdravotnické záchranné služby Rada prosazuje transformaci současných právních subjektů do jedné příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. V oblasti sociální péče Rada považuje stávající síť krajských zařízení za dostačující a postaví jejich ekonomiku na reálný základ. Prioritami Rady jsou: Transformaci okresních nemocnic na akciové společnosti. Založení akciové společnosti Jihočeské nemocnice a.s. jako holdingové matky akciových společností, vzniklých transformací okresních nemocnic a nemocnice České Budějovice a.s.. Vypracování Plánu poskytování péče v nemocnicích Jihočeského kraje, v jehož rámci dojde k optimalizaci nemocniční péče v rámci holdingu. Po jejím provedení bude zdravotnictví v kraji fungovat efektivně a účinně z hlediska péče o pacienty i z hlediska hospodaření nemocnic s rovnoměrným teritoriálním rozložením veřejné zdravotní péče. Uskutečnění opatření v rámci programu Aktivní podpora zdraví. Schválení finančních plánů a investičních výhledů na celé volební období v rámci holdingu. Uvážlivé investování prostředků kraje do majetku nemocnic a ZZS JK v celkové roční výši dané střednědobým rozpočtovým výhledem tak, aby vzniklé kapacity byly v souladu se zdravotním plánem. Založení příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, zajištující komplexně přednemocniční neodkladnou péči na území kraje. Kapacitní a ekonomická restrukturalizace a stabilizace zařízení sociální péče zřizovaných Jihočeským krajem 3

4 V. Školství, mládež a tělovýchova Významným posláním kraje je zřizovatelská povinnost k soustavě středních škol. Rada proto zajistí existenci efektivní soustavy středních škol zajišťující ucelenou nabídku oborů pro celoživotní vzdělávání Jihočechů i občanů z ostatních regionů, kteří se u nás chtějí vzdělávat. Rada si je vědoma klesajícího počtu dětí a proto vidí jako nutnou věc optimalizaci soustavy škol. Při jejím provádění bude Rada brát ohled na relaci kapacity školy a její naplněnosti, na zájem uchazečů o studium na škole a v neposlední řadě i na regionální hledisko. Základními prioritami jsou: Rozvoj kvality vzdělávání ve školách zřizovaných Jč. krajem Optimalizace soustavy škol v kraji prostřednictvím slučování škol s cílem snížit celkovou kapacitu škol v kraji v souladu s očekávaným vývojem stavu populace v kraji a zajistit zvýšení kvality vzdělávání. Pokračovat v tendenci transformovat péči o reprodukci majetku škol přímo na zřizované organizace formou odpisové politiky. K vyrovnávání disproporcí v odpisové kapacitě škol využívat Fond rozvoje školství a tento fond dotovat převážně z části výtěžku za prodej nepotřebného majetku, případně i přímým převodem financí z rozpočtu kraje. Formou grantů, řízených jedním odpovědným místem na KÚ podporovat zvyšování kapacit sportovních zařízení v obcích sloužících veřejnosti s důrazem na rovnoměrné teritoriální rozložení takových zařízení. Podpora vzniku vědeckých a výzkumných center a jejich zapojování do evropských a světových sítí s cílem nastartovat vývoj nových aktivit pro podnikání v kraji. Podpora propojení těchto center se školami v Jihočeském kraji. Podpora vzniku a rozvoje technického vysokého školství v Jč. kraji. Podpora sportovních aktivit mládeže jako nejlepší prevence v boji proti drogám VI. Zemědělství, životní prostředí, venkov Rada kraje si je vědoma neopakovatelných duchovních i materiálních hodnot jihočeského venkova. Ochranu přírody vnímá jako samozřejmou povinnost, považuje ji však nikoli za cíl, ale za prostředek jejího uchování pro budoucí generace. Jihočeskou krajinu chceme zachovat pro plnohodnotný život obyvatel. I obyvatelé Šumavy mají právo na svých horách kvalitně žít, pracovat a podnikat. Zemědělství, rybářství a lesnictví patří k tradičním způsobům obživy obyvatel jižních Čech, proto Rada podporuje zejména jeho produkční funkci, nezapomíná však ani na jeho funkci krajinotvornou. Rada má tyto priority: Zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny odpovídající principům rozvoje kraje a založené na principu, že ochrana přírody není cílem, ale prostředkem k jejímu zachování. Zachování a rozvoj jihočeského venkova jako místa pro plnohodnotný život jeho obyvatel. Rozvoj Šumavy jako místa pro kvalitní život, práci a podnikání jejích obyvatel a pro spokojený pobyt jejích návštěvníků. Podpora uvážlivých postupů při řešení otázek ochrany přírody na Šumavě. 4

5 Podpora aktivit státu směřujících k odstranění starých ekologických zátěží včetně podpory jeho evropských projektů. Převedení území Vojenského újezdu Boletice pod veřejnou správu s cílem revitalizace tohoto území při současném zachování jeho přírodních hodnot. VII. Kultura Rada kraje si uvědomuje nutnost podpory kultury v celé její šíři, tady zejména živé kulturu, odpovídající jihočeským tradicím. Kromě toho má kraj specifickou povinnost zřizovat celou řadu kulturních institucí. Našimi prioritami jsou: Zajištění fungování krajských kulturních zařízení a zlepšení jejich nabídky pro návštěvníky. Podpora jihočeské živé kultury a spolkového života v obcích. Podpora zachování přírodního divadla v Českém Krumlově. VIII. Památky a cestovní ruch Má-li být jedním z významných ekonomických potenciálů kraje cestovní ruch, musíme věnovat velkou pozornost množství památek, které nám zůstaly jako dědictví po našich předcích. V oblasti cestovního ruchu Rada podpoří zejména ty aktivity, které budou znamenat rozšíření turistické sezóny na celý rok a které přinesou nové nabídky trávení volného času pro naše návštěvníky a tím přinesou i multiplikační efekty jihočeské ekonomice. Naše priority jsou: Rozšíření nabídky aktivit pro trávení volného času s cílem udržet návštěvníky v kraji co nejdelší dobu a prodloužit turistickou sezónu. Rozvoj jihočeského lázeňství a podpora projektů péče o zdraví. Podpora projektů rozvoje cestovního ruchu celokrajského významu. Cyklistika a vodní turistika jako typicky jihočeský způsob trávení volného času. Systematická obnova památek kladoucí důraz na aktivitu jejich vlastníků. Zvýšená podpora incomingu, podpora tvorby ubytovací kapacity v místech kde zcela chybí nebo je nedostatečná. Vyšší důraz na ekonomickou životaschopnost podporovaných projektů. Podpora realizace projektů v partnerství se soukromým sektorem s vysokými přínosy pro zaměstnanost a prosperitu regionů kraje. Vytvoření grantového programu na zlepšení stavu odpočívadel a parkovišť u příjezdových komunikací do jižních Čech. Podpora Jihočeské centrály cestovního ruchu a propagace jižních Čech a Šumavy, jako jednoho produktu cestovního ruchu. 5

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje

Programové prohlášení. Rady Libereckého kraje Programové prohlášení Rady Libereckého kraje Aktualizace, duben 2015 Preambule Programové prohlášení Rady Libereckého kraje vychází z uzavřené koaliční smlouvy a vymezuje základní programový rámec pro

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Srovnání Článku 2 koaliční smlouvy ČSSD a KSČM podepsané 8. 11. 2012 s volebním programem Jihočechů 2012

Srovnání Článku 2 koaliční smlouvy ČSSD a KSČM podepsané 8. 11. 2012 s volebním programem Jihočechů 2012 Srovnání Článku 2 koaliční smlouvy ČSSD a KSČM podepsané 8. 11. 2012 s volebním programem Jihočechů 2012 (Plné znění koaliční smlouvy lze nalézt na webu Jihočeského kraje zde.) VYSVĚTLIVKY: neoznačený

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více