S T A N O V Y. společnosti Invelt Industry International, a.s. ke dni 16. června Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. společnosti Invelt Industry International, a.s. ke dni 16. června 2014. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení"

Transkript

1 S T A N O V Y společnosti Invelt Industry International, a.s. ke dni 16. června 2014 Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení čl.i. Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost (dále jen společnost) byla založena podle zakladatelské smlouvy ze dne 23. dubna Společnost průběžně uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích na adrese čl.ii. Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní Invelt Industry International, a.s. 1. Sídlem společnosti je Plzeň. čl.iii. Sídlo společnosti čl.iv. Předmět podnikání 1. Předmět podnikání společnosti tvoří: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - projektová činnost ve výstavbě. Část II. Základní kapitál společnosti a změna jeho výše čl.v. Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy dva milióny korun českých. čl.vi. Zvýšení základního kapitálu 1. Zvýšení základního kapitálu se provádí za podmínek a postupem stanovených zákonem o

2 obchodních korporacích a těmito stanovami. 2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 3. Ke zvýšení základního kapitálu může dojít: a) upsáním nových akcií; b) zvýšením z vlastních zdrojů společnosti; c) podmíněně, vydáním vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů. 4. Za podmínek stanovených zákonem a stanovami lze na základě usnesení valné hromady pověřit zvýšením základního kapitálu správní radu společnosti. 5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. čl.vii. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií společnosti je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií společnosti, které se splácí pouze nepeněžitými vklady, je přípustné i v případě nesplacení emisní kurzu dříve upsaných akcií. 2. Ke zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií může dojít na základě: a) využití přednostního práva akcionářů; b) dohody všech akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu; c) nabídky určitému zájemci nebo zájemcům; d) veřejné nabídky akcií. 3. Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je statutární ředitel společnosti povinen podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 4. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno s výjimkou, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Zbývající část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší. 5. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen pokud je to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí statutární ředitel předložit valné hromadě písemnou zprávu, v níž uveden důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu nebo způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení vkladatele před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. 6. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce následujícím po roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu. 7. Pokud se akcie upisují peněžitými vklady, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. 8. Přednostní právo lze v důležitém zájmu společnosti omezit nebo vyloučit pouze v usnesení 2

3 valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Statutární ředitel pak musí předložit valné hromadě písemnou zprávu s uvedením důvodů vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kurzu a způsobu jeho určení nebo pověření statutárního ředitele určit emisní kurs akcií. Přednostní právo lze v důležitém zájmu společnosti vyloučit jen pro všechny akcionáře. Přednostní právo lze v důležitém zájmu společnosti omezit jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje, pokud podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva. Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. 9. Statutární ředitel zašle akcionářům způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující alespoň: a) údaj o místě a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny od okamžiku doručení, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty; b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě nebo jaký podíl na jedné nové akcii připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; c) jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jejich, formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a jejich emisní kurs nebo způsob určení emisního kursu, anebo pověření statutárního ředitele, aby ho určil; emisní kurs se určí tak, aby byl pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, stejný, může se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak; d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže společnost vydala zaknihované akcie. 10. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Pokud je převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva. Jestliže na jednu dosavadní akcii nepřipadá jedna nová akcie, je přednostní právo na upisování akcií vždy volně převoditelné. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. 11. Na základě rozhodnutí valné hromady o určení, že nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. Tato dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě veřejné listiny. Tato dohoda musí obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, ledaže se ho vzdali již dříve nebo ho již vykonali, určení počtu, druhu, jmenovité hodnoty a výši emisního kursu akcií upisovaných každým akcionářem, formu akcií nebo údaj, že akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Je-li emisní kurs splácen v penězích, obsahuje dohoda i lhůtu a způsob jeho splacení. Je-li emisní kurs splácen nepeněžitými vklady, obsahuje dohoda i jeho popis a částku jeho ocenění určenou postupem podle zákona o obchodních korporacích. Dohoda musí obsahovat popřípadě i číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie. 12. Statutární ředitel je povinen podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, nevyžaduje-li usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu jejich splacení ve větším rozsahu, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. 13. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně 3

4 ověřeny a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. 14. Je-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, upisovatel splní své povinnosti, i kdyby usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo upsání akcií bylo neplatné nebo neúčinné. To neplatí, vysloví-li neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu soud. 15. Pokud bude návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zamítnut, je upsání akcií neúčinné. čl.viii. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu nebo jeho části, bylli zřízen, anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. 2. Společnost může zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, pokud jsou splněny podmínky dané zákonem. 3. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka podle bodu 1. tohoto článku byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. 4. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. 5. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 6. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem statutárního ředitele. Statutární ředitel vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. 7. Pokud mají být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve statutární ředitel akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Pokud akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od doručení výzvy k převzetí akcií, je společnost oprávněna nové akcie prodat. Tím není dotčeno právo akcionáře na plnění z výtěžku prodeje akcií. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň: a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen; b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře; c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, pokud je akcionář nepřevezme do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. 4

5 čl.ix. Zvýšení základního kapitálu správní radou 1. Valná hromada může pověřit správní radu, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. čl.x. Snížení základního kapitálu 1. Snížení základního kapitálu se provádí za podmínek a postupem stanovených zákonem a těmito stanovami. 2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 3. Ke snížení základního kapitálu může dojít a) zničením nebo zrušením vlastních akcií; b) snížením jmenovité hodnoty; c) upuštěním od vydání akcií. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. 4. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává statutární ředitel bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady. 5. Statutární ředitel je povinen oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě uvedené v bodě Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní statutární ředitel nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle bodu Věřitelé společnosti uvedení v bodě 5. a 6. jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy podle bodu 6., aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností. 8. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. čl.xi. Zničení nebo zrušení vlastních akcií 1. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle 5

6 druhu akcií. 2. Společnost použije vlastní akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě. čl.xii. Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů 1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kurzu akcií. 2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy s podpisem statutárního ředitele. Statutární ředitel vyzve způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. čl.xiii. Upuštění od vydání akcií 1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost upisovatele nevyloučí. 2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že statutární ředitel vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs akcií po započtení pohledávek společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená. čl.xiv. Souběžné snížení i zvýšení základního kapitálu 1. Na jedné valné hromadě lze přijmout rozhodnutí o souběžném snížení i zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, pokud se základní kapitál snižuje za předpokladů stanovených v čl.xiii. těchto stanov. 2. Při postupu podle bodu 1. tohoto článku může společnost zahájit zvyšování základního kapitálu až poté, co bude snížení základního kapitálu účinné. Část III. Akcie, jejich převody, práva a povinnosti akcionářů čl.xv. Akcie společnosti 1. Společnost vydala 200 kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu ,- Kč. 6

7 2. Všechny akcie jsou vydány jako cenné papíry v listinné podobě a jsou téhož druhu (kmenové akcie). 1. Akcie na jméno lze převádět bez omezení. čl.xvi. Převody akcií čl.xvii. Podíl na zisku 1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu na základním kapitálu. 2. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, ke kterému bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 3. Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. čl.xviii. Účast na valné hromadě 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, pokud je takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Jedné akcii náleží jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, mohou požádat statutárního ředitele o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. 4. Akcionář nebo akcionáři, uvedení v bodě 3. mohou požádat statutárního ředitele, aby zařadilo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. čl.xix. Způsob splácení emisního kurzu akcií 1. Zakladatelé splatili celou hodnotu emisního kurzu akcií, které upsali. 2. Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie po vzniku společnosti, splatí celou hodnotu emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 90 dnů ode dne upsání předmětných akcií. Úroky z prodlení se určují ve výši 15 % p. a. z dlužné částky. 3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej statutární ředitel, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí statutární ředitel ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby odevzdal zatímní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem nebo stanovami jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečné lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený akcionář v určené lhůtě zatímní list, byl-li vydán, nevrátí, prohlásí statutární ředitel tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí oznámí akcionářům statutární ředitel způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle akcionáři a současně rozhodnutí zveřejní. 7

8 Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál. Plnění, které získá společnost prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na plnění podle předchozí věty započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže. Část IV. Organizace společnosti čl.xx. Orgány společnosti 1. Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada; b) statutární ředitel; c) správní rada. A) Valná hromada čl.xxi. 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. čl.xxii. 1. Do působnosti valné hromady náleží zejména: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání statutárního ředitele; f) volba a odvolání členů správní rady; g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora; l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstat- 8

9 nou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; q) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, r) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. čl.xxiii. Svolání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději však do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. 2. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. 3. Valnou hromadu může za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami svolat správní rada nebo soudem zmocněný akcionář či akcionáři. čl.xxiv. Pozvánka na valnou hromadu 1. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu způsobem určeným zákonem a těmito stanovami. 2. Svolavatel uveřejňuje pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být uveřejněna nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady. Pokud je valná hromada společnosti svolána statutárním ředitelem na základě žádosti akcionáře nebo akcionářů společnosti uvedených v čl. XVIII. odst. 3 těchto stanov, musí být pozvánka zaslána nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání valné hromady. 3. Pozvánka musí obsahovat minimálně: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti; e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. 4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. 5. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 6. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 9

10 čl.xxv. Osoby zúčastněné na valné hromadě 1. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále přítomný akcionář). Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 2. Zasedání valné hromady je neveřejné. Valné hromady se mohou zúčastnit statutární ředitel, členové správní rady a hosté, které svolavatel na valnou hromadu pozval. 3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště nebo sídlo ohledně zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. čl.xxvi. Usnášení schopnost valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50 %) základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na čl. XXVI. odst. 1. těchto stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle čl. XXIV. odst. 3. písm. d) těchto stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. čl.xxvii. Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční (1/2) většinou hlasů přítomných akcionářů. 2. K rozhodnutí podle čl. XXII. odst. 1. písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 3. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle čl. XXVII. odst. 2 těchto stanov a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 4. K rozhodnutí podle čl. XXII. odst. 1. písm. m), o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 10

11 6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. 7. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. čl.xxviii. Průběh valné hromady 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě měly náležitosti stanovené zákonem a aby byly tyto listiny podepsány předsedou valné hromady a zapisovatelem. V případech, když valná hromada má rozhodovat o věcech, o kterých se obligatorně pořizuje notářský zápis, zajistí svolavatel nebo jím určená osoba účast notáře. 2. Zápis o valné hromadě obsahuje minimálně: a) firmu a sídlo společnosti; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; f) obsah protestu akcionáře, statutárního ředitele nebo správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných ve valné hromadě. 3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Každý akcionář může požádat statutárního ředitele o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle čl. XXVIII. odst. 3 těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. 4. Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. čl.xxix. Hlasování na valné hromadě 1. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o protinávrhu. Pokud se valná hromada nerozhodne o tajném způsobu hlasování, hlasuje se zásadně aklamací. 11

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s.

Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Příloha č. 1 Stanovy akciové společnosti KORDIS JMK, a.s. Část I. Obecná ustanovení 1 1. Akciová společnost KORDIS JMK, a.s. (dále jen společnost ) změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZLT a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZLT a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZLT a.s. OBSAH: I. Základní ustanovení Čl.1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti Čl.2 - Obchodní firma a sídlo společnosti Čl.3 - Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY společnosti ZEVETA AMMUNITION s.r.o. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost Jednatel společnosti s ručením omezeným ZEVETA AMMUNITION s.r.o., IČO: 26950065,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s.

stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. stanovy akciové společnosti ABSOLUTE OIL a.s. K naplnění požadavků vyplývajících ze změny právní úpravy vyhlašuje akciová společnost ABSOLUTE OIL a.s. toto úplné znění stanov. Společnost se podle 777 odst.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. IČ 25496565 www.fvs.cz 2 STANOVY akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. IČ 25496565 3 4 I. Základní ustanovení

Více

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Předmětem podnikání společnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Návrh nového znění stanov společnosti společnosti e Flow a.s.,se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 795/40, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 247 29 973, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond

S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond S T A N O V Y akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond I. Vznik, firma, sídlo společnosti, systém vnitřní struktury společnosti 1. V souladu s československým právním řádem, na základě zákona číslo

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha

Úplné znění stanov akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha V Praze dne 5. listopadu 2013 Klient: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 - Holešovice Poskytovatel: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát, evid. č. ČAK: 11

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM ČÁST I. Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI 1) Společnost Vimperská masna, a.s. vznikla dnem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Agrostav Svitavy,

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod.

Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Uveřejnění stanoviska představenstva TZP, a.s ke změně stanov, která bude projednávána na valné hromadě konané dne 22. května 2014 od 10.30 hod. Představenstvo obdrželo dne 9. května 2014 protinávrh akcionáře

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY AKCENTA GROUP SE

STANOVY AKCENTA GROUP SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AKCENTA GROUP SE (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO (1) Obchodní firma Společnosti zni: AKCENTA GROUP SE. (2) Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Hradec Králové,

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Tereos TTD, a.s. - 1 - I. ZÁKLADNÍ U STANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s. Sídlo

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA

STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 30. DUBNA 201025.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Více