Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni 31.12.2010"

Transkript

1 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MJM Litovel a.s. ke dni Ve Zlíně dne 16. září 211

2 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. 1.2 PODKLADY A ZDROJE DAT Odhadci byly dostupné tyto podklady: - Výpis z obchodního rejstříku společnosti MJM Litovel a.s. - Účetní závěrka společnosti MJM Litovel a.s. za rok 21 - Účetní závěrka společnosti MJM Litovel a.s. za rok 29 - Účetní závěrka společnosti MJM Litovel a.s. za rok 28 - Výroční zpráva společnosti MJM Litovel a.s. za rok 21 - Výroční zpráva společnosti MJM Litovel a.s. za rok 29 - Výroční zpráva společnosti MJM Litovel a.s. za rok 28 - Znalecký posudek č /21 soudního znalce Ing. Miroslava Kořenka o tržní hodnotě čistého obchodního jmění společnosti MJM Litovel a.s. ze dne PŘEDMĚT ODHADU Předmětem posudku je ocenění 632 ks akcií v jednotkové jmenovité hodnotě 1,-Kč, na majitele vydaných společností MJM Litovel a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, dne 3. dubna 1992, oddíl B, vložka 342 (dále též jen jako MJM Litovel a.s. či Společnost ). Odhad předmětných akcií je proveden ke dni 31. prosince 21. Dražebník neměl ke dni vyhotovení odhadu k dispozici aktuálnější data o oceňované společnosti. Obchodní firma: MJM Litovel a.s. IČ: Sídlo: Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 7841 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 178,334.,- Kč Datum vzniku: 3. dubna 1992 Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka č. 342 Statutární orgán představenstvo: Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem předseda představenstva: Ing. Miroslav Šuba, r.č. 4594/438 Olomouc, Lazce, Václava III 19/1, PSČ 772 den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 2

3 místopředseda představenstva: Ing. Jitka Neischlová, r.č /41 Náklo 172, PSČ den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 člen představenstva: Ing. Michael Knajbl, r.č /417 Litovel, Zahradní 1175/23, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 člen představenstva: Ing. Radomír Šmoldas, r.č /5333 Pňovice 96, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 Dozorčí rada: Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Šoustal, r.č /41 Těšetice, Rataje 6, PSČ den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 21 člen dozorčí rady: Ing. Libor Ustrnul, r.č. 5542/222 Křelov, Záfaří 374/5, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 16.října 27 člen dozorčí rady: Jaroslava Köhlerová, r.č /418 Litovel, Havlíčkova 72/34, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku zahrnuje tyto činnosti: - výroba tepla - mlynářství - provozování drážní dopravy - měření emisí silničních vozidel - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zámečnictví, nástrojářství - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3

4 1.5 POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Hlavní činností společnosti je výroba krmiv, mlynářství a nákup zemědělských komodit od subjektů zemědělské prvovýroby, jejich posklizňová úprava a skladování a obchodní činnost zaměřená na hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty a služby s nimi spojené pro zemědělské podniky. Objemem výroby krmných směsí se společnost řadí mezi největší výrobce na Moravě a rovněž svou mlynářskou kapacitou patří k významným subjektům tuzemského trhu. Výroba krmných směsí v roce 21 činila tun. Ve vlastním mlýně ve Šternberku bylo vyrobeno celkem 2 78 tun mouky. Roční výkup v roce 21 činil cca 81 tis. tun obilovin všech druhů, dále cca 2 tisíc tun olejnin včetně máku a hořčice. Celková skladovací kapacita činí 85 tisíc tun v silech Šternberk a Uničov. Hlavní orientace na trhu je prováděna na území okresu Olomouc, Přerov, Prostějov a v podhorské oblasti okresu Bruntál a Šumperk. Oblast Olomouce je značným producentem potravinářského obilí, sladovnických ječmenů, řepky a máku, naopak Bruntál a Šumperk produkuje krmné obiloviny pro výrobu krmných směsí. 1.6 AKCIE Druh CP1: Forma CP1: Podoba: Registrace CP1: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: Druh CP1: Forma CP1: Podoba: Registrace CP1: Počet akcií: Nominální hodnota: Celkový objem emise: akcie kmenové akcie na jméno listinná nekótovaný CP ks 1,- Kč/akcie 57,663.,-Kč akcie kmenové akcie na majitele listinná nekótovaný CP ks 1,- Kč/akcie 12,671.,-Kč 1.7 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Neexistují osoby akcionářů, jejichž podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech společnosti činí více než 2%. 4

5 1.8 VÝVOJ TRŽEB A JEJICH STRUKTURA 5

6 2. Ocenění akcií společnosti 2.1 VOLBA METODY OCENĚNÍ Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti. Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investorů na perspektivu podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných papírů na kapitálovém trhu. Cílem tohoto odhadu je stanovit tržní hodnotu akcií vydaných společností MJM Litovel a.s. za účelem stanovení ceny předmětu dražby. U oceňované společnosti se předpokládá trvání společnosti do nekonečna (going concern). Z účetních výkazů plyne závěr o existenci ziskového potenciálu společností. Oceňovanou společnost lze považovat za perspektivní podnik. Proto po prostudování předložených podkladů a dat z veřejně přístupných zdrojů bylo použito pro ocenění výnosového způsobu, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Za výnosovou oceňovací metodou byla zvolena paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Tato metoda je formou odhadu výnosové hodnoty u podniků, které mají určitou minulost, u nichž není ohrožena dlouhodobá existence podniku a kdy se předpokládá, že podnik v budoucím období dosáhne minimálně obdobný zisk jako v minulém období. Lze předpokládat, že podnik i pro budoucí období udrží svůj výnosový potenciál. Výsledek ocenění zjištěný substanční metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost, představuje hodnotu nákladů na znovupořízení podniku v jeho současném stavu. Metoda vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj akciový podíl proměnit v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu. Proto Jako další oceňovací metoda byla zvolena metoda výpočtu nevynucené likvidační hodnoty s cílem odhadnout výši likvidačního zůstatku na jednu akcii pro zjištění dolní meze ocenění. Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty srovnatelných podniků mezi nezávislými účastníky nejsou známé. 6

7 2.2 PAUŠÁLNÍ METODA MINULÝCH KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH ZISKŮ Podstatou této metody je, že se hodnota firmy, resp. jejího vlastního kapitálu odvozuje od tzv. trvale odnímatelného čistého výnosu. Předpokladem ocenění paušální metodou kapitalizovaných čistých zisků je skutečnost, že podnik bude v budoucnosti dosahovat alespoň takových výnosů jako dosahoval v minulosti a že nedojde k výrazné změně předmětu podnikání ani v tempu růstu zisku. Hlavními rysy této metody ocenění je, že základem ocenění je výnosový potenciál k datu ocenění, přičemž budoucí růstové možnosti podniku nejsou vzaty v úvahu. Předpokládá se, že dosavadní potenciál bude možné udržet investicemi ve výši odpisů. Základem ocenění je odhad výše trvale odnímatelného čistého výnosu k rozdělení tj. výsledku hospodaření, který je možno rozdělit, aniž by byla narušena majetková podstata podniku. Trvale dosažitelný zisk je stanovován z minulých dosažitelných výnosů, které představuje upravený hospodářský výsledek po zdanění. Z převzatých hodnot z finančních výkazů společnosti se vylučují nepravidelné operace, vliv tvorby a rozpouštění rezerv a opravných položek, mimořádné náklady a výnosy. Pomocí průměrné míry inflace se provádí přepočet běžných cen na úroveň stálých. Přiřazením váhy jednotlivým letem historie se stanovuje trvale dosažitelný zisk, přičemž bližším rokům datu ocenění je přiřazována vyšší váha. n = i=1 TOCV q i MCK i kde TOCV trvale odnímatelný čistý výnos q váhy určující význam čistého výnosu za daný minulý rok pro odhad budoucího trvale odnímatelného čistého výnosu MCK minulé upravené čisté výnosy n počet minulých let zahrnutých do výpočtu Dále se aplikuje diskontní sazba, která má povahu nákladů vlastního kapitálu. Při určení diskontní sazby je třeba zohlednit inflaci, riziko míry podnikání, země, odvětví a podniku samého. Provozní hodnota vlastního kapitálu se nyní stanoví pomocí perpetuity podle vztahu: TOCV Hv = r kde Hv provozní hodnota vlastního kapitálu TOCV trvale odnímatelný čistý výnos r diskontní sazba Zvýšením provozní hodnoty vlastního kapitálu o ocenění neprovozních aktiv se stanoví výsledná hodnota vlastního kapitálu. Výsledná hodnota firmy se opět stanoví přičtením cizího úročeného kapitálu k datu ocenění k výsledné hodnotě vlastního kapitálu. Vlastní výpočet výnosové hodnoty je proveden v příloze č. 1 tohoto odhadu. 7

8 2.3 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY Likvidační hodnota společnosti spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z tohoto pohledu budou jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny. Likvidace podniku může probíhat různou rychlostí a intenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, které bude likvidátor pro rozprodej podniku potřebovat. Intenzitou se rozumí míra rozdělení podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány. Podstatné také je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů nebo zda se jedná o likvidaci dobrovolnou. Lze předpokládat, že likvidační hodnota pod tlakem bude podstatně nižší než likvidační hodnota za podmínek řízeného rozprodeje z hlediska výhodnosti. Vlastní likvidační hodnota plyne dle rychlosti likvidace z příjmů prodeje majetku ponížených o náklady na likvidaci: + Příjmy z prodeje majetku Pokud se očekává, že rozprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu z prodeje majetku - Výdaje na vyrovnání dluhů na úhradu nákladů na likvidaci ± Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běžné podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné investiční výdaje U příjmů z prodeje jednotlivých složek majetku je uplatňována srážka z jeho hodnoty podle druhu majetku v závislosti na rychlosti a míře intenzity likvidace. Čím více by bylo nutné do hodnoty zakalkulovat rychlý prodej nebo určitý vnější tlak, tím více by byly prodejní ceny a následně hodnota podniku nižší. Při kalkulaci nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i položky, které vznikají až v důsledku likvidace. Patří sem především závazky plynoucí ze sociálních nároků zaměstnanců podniku (odstupné při propouštění apod.) a náklady spojené s vlastním odprodejem, případně i fyzickou likvidací majetku. Rovněž je třeba pamatovat na již zmíněný faktor času a kalkulovat současnou hodnotu peněžních toků spojených s likvidací. Vlastní výpočet likvidační hodnoty je proveden v příloze č. 2 tohoto odhadu. 8

9 2.4 KOREKCE PŘEDBĚŽNÉHO OCENĚNÍ Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují kontrolu nad podnikem a podstatný vliv v podniku. Kontrolou nad podnikem se rozumí moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak, aby bylo dosaženo užitku z jeho činnosti. Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje určovat strategii podniku, rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách, rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování, rozhodovat o přeměnách podniku, změnách právní formy a likvidaci podniku a rozhodovat o dividendách Podstatným vlivem se rozumí účast na rozhodnutích o finanční a provozní politice podniku. Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 2 až 5 %), prostřednictvím stanov nebo pomocí dohod. Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost, má samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je zvyklostí uplatnit srážku z hodnoty akcie určené výnosovou metodou. Srážka za menší společnost byla již aplikována v nákladech vlastního kapitál. Srážku za likviditu vlastnických podílů v tomto ocenění uplatníme dle znaleckých uzancí 1 ve výši 3%, poněvadž oceňovaná společnost nemusí být v pozici ovládané osoby a oceňovaný balík akcií představuje,35% podíl na základním kapitálu společnosti. Tab. Výše srážky za vlastnický podíl Podíl na celkovém počtu akcií Srážka za základní hodnoty 1 akcie neexistuje velkoakcionář existuje velkoakcionář - 9,9% 3% 5% 1-24,9% 25% 35% 25-49,9% 15% ,5% 1% ,5% 5% % % - Předběžná výsledná hodnota zjištěná dle KČV 2791 Kč Srážka - 3% Kč Výsledná hodnota na akcii dle KČV 1954 Kč U hodnoty akcie zjištěné likvidační metodou nebude odpočítávána žádná srážka za likviditu vlastnických podílů. Důvodem toho je skutečnost, že likvidací firmy obdrží každý vlastník akcií stejný likvidační zůstatek na akcii bez ohledu na množství vlastněných akcií. 1 M.Mařík a kolektiv: Metody oceňování podniku, str.382 9

10 2.5 SHRNUTÍ METOD OCENĚNÍ Pro účely ocenění akcií společnosti MJM LItovel a.s. byla použita paušální metoda kapitalizovaných čistých zisků a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti. Výsledkem ocenění jsou tyto dílčí výsledky Metoda kapitalizovaných čistých zisků Likvidační hodnota Kč/akcie 2 76 Kč/akcie Metoda minulých kapitalizovaných čistých zisků vyjadřuje udržitelný ekonomický potenciál podniku. Přepočtená hodnota tohoto potenciálu, vyjádřená kapitalizovaným trvale odnímatelným čistým výnosem, je nižší než likvidační hodnota akcie. Hodnotu společnosti MJM Litovel a.s. je třeba spatřovat v jeho likvidační hodnotě. Odráží tak pohled investora, který chce vystoupit ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky. Tuto metodu považuji v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci. Výslednou hodnotu akcie společnosti MJM Litovel a.s. stanovenou metodou likvidační hodnoty jsem odhadl ve výši 276,-Kč. 1

11 3. Závěr Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve smyslu ustanovení 13 odst.1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. Předmětem odhadu je ocenění akcií vydaných společností MJM Litovel a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ: Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 21. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v odhadu obsažených považuji za cenu obvyklou částku 2.76,-Kč (slovy:---dvatisícesedmseátšestkorunčeských---) za 1 akcii v nominální hodnotě 1,-Kč 1,312.32,-Kč (slovy:---jedenmiliontřistadvanácttisíctřicetdvěkorunyčeské---) za 632 akcií v celkové nominální hodnotě 632.,-Kč Ve Zlíně dne 16. září 211 za FINANCE Zlín, a.s. Ing. Libor Buček 11

12 Soupis příloh 1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti MJM Litovel a.s. 2. Ocenění akcií metodou kapitalizovaných čistých zisků 3. Ocenění akcií metodou likvidační hodnoty 4. Výkaz zisku a ztráty, rozvaha k Výkaz zisku a ztráty, rozvaha k Výkaz zisku a ztráty, rozvaha k

13 Příloha č.1

14 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 342!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud. Datum zápisu: 3.dubna 1992 Obchodní firma: MJM Litovel a.s. Sídlo: Litovel, Cholinská 148/19, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost - výroba tepla - mlynářství - provozování drážní dopravy - měření emisí silničních vozidel - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zámečnictví, nástrojářství - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: Ing. Miroslav Šuba, r.č. 4594/438 Olomouc, Lazce, Václava III 19/1, PSČ 772 den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 místopředseda představenstva: Ing. Jitka Neischlová, r.č /41 Náklo 172, PSČ den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 člen představenstva: Ing. Michael Knajbl, r.č /417 Litovel, Zahradní 1175/23, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 člen představenstva: Ing. Radomír Šmoldas, r.č /5333 Pňovice 96, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 25.června 21 J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda

15 představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně, nebo všichni členové představenstva společně. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Ing. Zdeněk Šoustal, r.č /41 Těšetice, Rataje 6, PSČ den vzniku funkce: 25.června 21 den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 21 člen dozorčí rady: Ing. Libor Ustrnul, r.č. 5542/222 Křelov, Záfaří 374/5, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 16.října 27 člen dozorčí rady: Jaroslava Köhlerová, r.č /418 Litovel, Havlíčkova 72/34, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 25.června 21 Akcie: ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč v listinné podobě ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Základní kapitál: Ostatní skutečnosti: ,- Kč - Den vzniku: Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí Přeměny společnosti: Na společnost MJM Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ přešlo z důvodu sloučení jmění zanikajících společností, a to společnosti MJM group, a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ , společnosti Agropodnik Litovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ a společnosti MJM - agroslužby, spol. s r.o. se sídlem Litovel, Cholinská 148/19, PSČ 784 1, IČ Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: :33:47 Údaje platné ke dni , 6:

16 Příloha č.2

17 VÝNOSOVÉ OCENĚNÍ - METODA KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ Paušální metoda MJM Litovel a.s Součet Provozní výsledek hospodaření před zdaněním (+) Odpisy (+) Změna stavu rezerv a opravných položek (-) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (+) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (-) Nákladový úrok (-) Mimořádné výnosy (+) Mimořádné náklady Upravený výsledek hospodaření UVH před odpisy Cenový index řetězový 1,28 1,63 1,1 1,15 Cenový index bazický vztažený k roku 21,918,975,985 1, UVH upravený o inflaci Váhy UVH upravený o inflaci x váhy Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy Odpisy z reprodukčních cen ze zadání Trvale odnímatelný čistý výnos před daní Daň 1155 Trvale odnímatelný čistý výnos po dani Předpokládaná dlouhodobá inflace 2,% Kalkulovaná úroková míra (n VK bez inflace) 11,2% Výnosová hodnota provozní Neprovozní majetek k datu ocenění Hodnota vlastního kapitálu podle KČV Počet akcií v ZK Počet vlastních akcií v ZK Přepočtený počet akcií v ZK Hodnota 1 akcie o NH = 1 Kč 2791 NÁKLADY VLASTNÍHO KAPITÁLU - CAPM S RIZIKOVOU PRÉMIÍ ZEMĚ r f (aktuální výnosnost 1letých vládních dluhopisů USA) 3,3% Beta nezadlužené pro Food Procesing,71 Riziková prémie kap. trhu USA (průměr ) 4,31% Rating České republiky Baa1 Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů Baa1 oproti AAA) 1,% Odhad poměru rizikové prémie u akcií oproti dluhopisům 1,5 Riziková prémie země 1,5% Inflace US 2,17% Inflace ČR 2,5% Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 1,38% Riziková přirážka za menší společnost - odhad 3,% Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad,% Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 98%,984 Daňová sazba 19% Beta zadlužené 1,276 Náklady vlastního kapitálu 13,17% Předpokládaná dlouhodobá inflace 2,% Kalkulavaná úroková míra (n VK bez inflace) 11,2%

18 Příloha č.3

19 Firma MJM LItovel a.s. Ú etní hodnota Likvida ní koef. Likvida ní hodnota AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Z izovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , 3. Software , 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1, 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek , 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky , Stavby , Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí , P stitelské celky trvalých porost Základní stádo a tažná zví ata Jiný dlouhodobý hmotný majetek , 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce ovací rozdíl k nabytému majetku , B. III. Dlouhodobý finan ní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách , Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly , P j ky a úv ry ovládaným a ízeným osobám a ú etním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek , C. Ob žná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál , Nedokon ená výroba a polotovary 34,8 3. Výrobky , Zví ata 36 1, 5. Zboží , Poskytnuté zálohy na zásoby , C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah 4 2. Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami 41,9 3. Pohledávky za ú etními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Dohadné ú ty aktivní Jiné pohledávky , Odložená da ová pohledávka 46, C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah , Pohledávky za ovládanými a ízenými osobami Pohledávky za ú etními jednotkami pod podstatným vlivem 5 4. Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Stát - da ové pohledávky , Ostatní poskytnuté zálohy , Dohadné ú ty aktivní , Jiné pohledávky , C. VI. Krátkodobý finan ní majetek (. 58 až 61) C. IV. 1. Peníze , Ú ty v bankách , Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 1, 4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 61 D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady p íštích období , 2. Komplexní náklady p íštích období P íjmy p íštích období 65 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Tržní hodnota Netto 4 MIMOBILAN NÍ AKTIVA ,

20 Závazky Ú etní ocen ní 5 Znalecké ocen ní 6 ZÁVAZKY CELKEM B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky k ovládaným a ízeným osobám Závazky k ú etním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Dlouhodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé sm nky k úhrad Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky k ovládaným a ízeným osobám Závazky k ú etním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Krátkodobé p ijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné ú ty pasívní Jiné závazky 112 B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úv ry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úv ry Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje p íštích období 118 C. I. 2. Výnosy p íštích období VLASTNÍ KAPITÁL istý obchodní majetek Podíl na základním kapitálu Srážka za podíl Srážka za obchodovatelnost VÝSLEDNÁ SUBSTAN NÍ HODNOTA, 3,64 2,811 NÁKLADY NA LIKVIDACI Odstupné Odm na likvidátora 1 2 Právní služby 5 Vedení ú etnictví 48 Audit 2 Da z p evodu nemovitostí, Ostatní 1 istý obchodní majetek Náklady na likvidaci Likvida ní hodnota Délka trvání likvidace v letech 2 Diskont 13,17% Sou asná hodnota likvida ní hodnoty Po et akcií v ZK Sou asná hodnota likvida ní hodnoty na 1 akcii 2 76

21 Příloha č.4

22

23

24

25

26

27

28 Příloha č.5

29

30

31

32

33

34

35 Příloha č.6

36

37

38

39

40

41

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 29. května 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ ZNALECKÝ POSUDEK Č. P42769/14 STANOVENÍ HODNOTY 1 PRIORITNÍ AKCIE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. O NOMINÁLNÍ HODNOTĚ JEDNÉ AKCIE 400,- KČ OBJEDNATEL: ZNALECKÝ ÚKOL: PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. POD ŠANCEMI 444/1

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Hutní druhovýroba reality a.s. Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 0405/08 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost, se sídlem Kolárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46708715, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného

Více

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3

Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 1 Obsah: 1. Základní údaje o společnosti PRISKO a.s. 3 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2013 4 3. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014 a v dalších letech 5 4. Zpráva dozorčí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. WALTER a.s.,

ZNALECKÝ POSUDEK. WALTER a.s., ZNALECKÝ POSUDEK č. 09-04 / 07 o obvyklé ceně akcií společnosti WALTER a.s., se sídlem Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, IČ: 000 10 561 Objednavatel: CYRRUS, a.s. Veveří 111 616 00 Brno IČ: 639 07 020

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více