Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti"

Transkript

1 Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost ). Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní Pražský projekt a.s. 2. Sídlem společnosti je Praha. Článek 3 Předmět podnikání společnosti Předmětem podnikání společností je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Článek 4 Jednání za společnost Za společnost jedná představenstvo, a sice každý člen představenstva samostatně s výjimkou následující věty. V případě smluv či jiných právních jednání s plněním v hodnotě vyšší než ,- Kč jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané a vytištěné obchodní firmě společnosti. ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE Článek 5 Základní kapitál Základní kapitál společnosti činí ,-Kč (dva miliony korun českých). Článek 6 Akcie 1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na ks (dvě stě tisíc kusů) kmenových akcií. Akcie jsou cennými papíry na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,-Kč (deset korun českých). 1

2 2. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. 4. Společnost je oprávněna vydat všechny akcie jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie ve vlastnictví akcionářů, vyjma akcionářů, kteří jsou vlastníky toliko jednoho kusu akcie, když takovým akcionářům bude vydána přímo příslušná akcie. Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o vydání hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie společnosti v jím požadované struktuře nebo naopak o výměnu jím držené hromadné listiny za jednotlivé akcie společnosti nebo jiné hromadné listiny, a to bezplatně na základě písemné žádosti doručené představenstvu společnosti. 5. Výměna akcií se provádí zpravidla v sídle společnosti, pokud s akcionářem nebude dohodnuto jinak. K výměně akcií představenstvo akcionáře písemně vyzve. 6. Akcionáři se před uskutečněním výměny akcií prokáží platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem, jde-li o fyzické osoby, nebo výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců, jde-li o právnické osoby. Zplnomocnění zástupci se kromě platného průkazu totožnosti prokáží platnou plnou mocí zmocňující je k jednání za akcionáře a k převzetí akcií, resp. hromadných listin. 7. Po uskutečnění výměny je představenstvo povinno vrácené akcie bez zbytečného odkladu zničit. 8. Hromadná akcie obsahuje stejné náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie; navíc obsahuje hromadná akcie: a) číslo hromadné akcie, b) uvedení, kolik jednotlivých akcií a jakého druhu (s uvedením jejich čísla a jmenovité hodnoty) hromadná akcie nahrazuje. 9. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva (to platí i pro nabývání vlastní akcií). Představenstvo udělí souhlas vždy, pokud byly splněny předpoklady pro převod akcií, sjednané v dohodě akcionářů, uzavřené (v angličtině Joint Venture Agreement ; dále jen Dohoda akcionářů ). ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 7 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo a c) dozorčí rada. Oddíl I. Valná hromada Článek 8 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2

3 2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. 3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady. 4. Po dobu, po kterou má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář v její působnosti. 5. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti. Článek 9 Způsob svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. 3. Pozvánku na valnou hromadu představenstvo uveřejní nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být zaslána nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. 4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. V případě, že je valná hromada svolávána na základě takové žádosti, činí lhůta pro její svolání patnáct (15) dnů. 5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Článek 10 Působnost valné hromady Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, b) jmenování a odvolávání likvidátora, c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, d) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, e) nabytí nebo investice do jiné společnosti, f) uzavření transakce nebo dohody či ujednání (jiné než je management agreement, specifikovaná v Dohodě akcionářů) s akcionářem (nebo osobou, kterou akcionář kontroluje), změny takové dohody jakož i upuštění od postupování podle takové dohody, g) vydání dluhopisů nebo jiných cenných papírů s výjimkou těch, které upravuje obchodní plán, specifikovaný v Dohodě akcionářů (dále jen Obchodní plán ), h) uzavírání smluv o půjčce či úvěru s výjimkou případů, které upravuje Obchodní plán, i) zřízení jakéhokoliv zatížení majetku společnosti s výjimkou zatížení, vzniklého při běžné obchodní činnosti a zatížení, které stanoví Obchodní plán, j) schválení změny podnikatelské činnosti společnosti (včetně ukončení podnikatelské činnosti společnosti), k) schválení dodatků k Obchodnímu plánu včetně odchylek od Obchodního plánu jakož i změny rozpočtu, připraveného podle čl Dohody akcionářů, l) schválení změny Obchodního plánu, m) prodej či jiný převod, nájem či poskytnutí jiné formy užívání nemovité věci či podílu v jiné společnosti s výjimkou případů, které upravuje Obchodní plán, 3

4 n) nabytí nemovité věci a uzavření nájemní smlouvy na nemovitou věc na dobu přesahující tři roky s výjimkou případů, které upravuje Obchodní plán, o) poskytnutí úvěru či půjčky nebo zajištění dluhu třetí osoby v jakékoliv formě. Článek 11 Postavení akcionáře na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce včetně toho, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. 3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Článek 12 Jednání valné hromady 1. Akcionáři, kteří se dostaví najednání valné hromady jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11, odst. 2 těchto stanov. 2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, 3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Článek 13 Schopnost usnášení valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 75 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií (ustanovení článku 14 odst. 1 tím není dotčeno). Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Článek 14 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší většinu. Ve věcech, uvedených v čl.10 písm. a) až o) rozhoduje valná hromada většinou 75% hlasů všech akcionářů společnosti; to platí i pro náhradní valnou hromadu. 4

5 2. O rozhodnutích valné hromady musí být sepsán notářský zápis v případech, kdy to vyžaduje zákon. Oddíl II. Představenstvo Článek 15 Složení, ustavení a funkční období představenstva 1. Představenstvo společnosti má čtyři členy. 2. Představenstvo volí předsedu představenstva. 3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 4. Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá pět let. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné. 5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dovědělo. 6. Při skončení funkce člena představenstva před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců od skončení jeho funkčního období nového člena představenstva. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady, Článek 16 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. 2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů. 3. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 4. V rámci své působnosti je představenstvo povinno zejména: a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti, b) svolávat valnou hromadu, c) zařadit na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady, d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: i) návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti, ii) návrhy na změnu stanov, iii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, iv) řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku, v) návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, vi) roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, vii) návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, viii) návrhy na zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti, jakož i na vymezení 5

6 jejich postavení a působnosti, ix) návrh na zrušení společnosti, e) zabezpečovat vyhotovení zápisu o valné hromadě a nakládání se zápisy o valných hromadách v souladu se zákonem, f) vykonávat usnesení valné hromady, g) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: i) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo poté, co zjistí, že společnost se dostala do úpadku. Této valné hromadě navrhne představenstvo zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. ii) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, iii) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na valné hromadě. Pokud představenstvo v tomto případe nesvolá valnou hromadu tak, aby se konala do 40ti dnů ode dne, kdy mu došel návrh na její svolám, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře; h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, i) předkládat řádnou a mimořádnou účetní závěrku k prověření auditorovi, j) vykonávat jménem společnosti práva a plnit povinnosti související s jejím postavením jako zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci společnosti, k) zajišťovat zveřejňování skutečností o společnosti, které je společnost povinna zveřejňovat v souladu se zákonem a těmito stanovami. Článek 17 Rozhodování představenstva 1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Pokud požádá o svolání zasedání představenstva kterýkoliv jeho člen a předseda zasedání nesvolá, může zasedání svolat ten jeho člen, který o svolání požádal. Zasedání představenstva se svolávají alespoň dva pracovní dny předem; to neplatí, pokud všichni členové souhlasí se svolání v kratší lhůtě nebo se zasedáním bez svolání. V pozvánce je třeba uvést, co bude předmětem jednání představenstva. Mají-li být podkladem pro jednání písemnosti, zasílají se spolu s pozvánkou. 3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby 4. Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň tři jeho členové. 5. Představenstvo rozhoduje alespoň většinou tří (3) hlasů všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. 6. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. 7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání a to písemně nebo s využitím technických prostředků. 8. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda představenstva zašle písemně návrh rozhodnutí 6

7 ostatním členům představenstva. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do pěti dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí. 9. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí ostatním členům představenstva faxem s jeho podpisem nebo e- mailem jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu písemně vyjádří do pěti dnů poté, kdy jej obdrželi a to buď faxem s jejich podpisem nebo em, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem daného člena představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo e- mailem, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí. 10. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Článek 18 Další ustanovení o členech představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu. 2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 1. Dozorčí rada má šest členů. Oddíl III. Dozorčí rada Článek 19 Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady 2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 3. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 4. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné. 5. Člen dozorčí rady může odstoupit písemným prohlášením, které je doručeno předsedovi dozorčí rady. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. 6. Při skončení funkce člena dozorčí rady před vypršením jeho funkčního období zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců od skončení jeho funkčního období nového člena dozorčí rady. Skončila-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady. Článek 20 Postaveni a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 7

8 3. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhovat na valné hromadě potřebná opatření, d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih společnosti, f) účastnit se zasedání představenstva a valné hromady společnosti, g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti. Článek 21 Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. 2. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Zasedání dozorčí rady se konají alespoň dvakrát ročně. 3. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Pokud požádá o svolání zasedání dozorčí rady kterýkoliv její člen a předseda zasedání nesvolá, může zasedání svolat ten její člen, který o svolání požádal. Zasedání dozorčí rady se svolávají alespoň dva pracovní dny předem; to neplatí, pokud všichni členové souhlasí se svolání v kratší lhůtě nebo se zasedáním bez svolání. V pozvánce je třeba uvést, co bude předmětem jednání dozorčí rady. Mají-li být podkladem pro jednání písemnosti, zasílají se spolu s pozvánkou. 4. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím zasedání přítomno alespoň pět jejích členů. 5. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí vždy souhlasu nejméně pěti členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. 7. O průběhu zasedám dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. 8. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání a to písemně nebo s využitím technických prostředků. 9. Písemné rozhodování probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle písemně návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do pěti dnů poté, kdy jej obdrželi. Jejich vyjádření musí obsahovat jejich vlastnoruční podpis. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce nebo pokud jeho vyjádření neobsahuje jeho vlastnoruční podpis, platí, že s návrhem nesouhlasí. 10. Rozhodování s využitím technických prostředků spočívá v tom, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí ostatním členům dozorčí rady faxem s jeho podpisem nebo em jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem. Ostatní členové dozorčí rady se k tomuto návrhu písemně vyjádří do pěti dnů poté, kdy jej obdrželi a to buď faxem s jejich podpisem nebo em jehož přílohou bude scan rozhodnutí s podpisem daného člena dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve lhůtě podle věty druhé tohoto odstavce, nebo pokud jeho vyjádření není provedeno faxem s jeho podpisem nebo em, jehož přílohou bude scan rozhodnutí s jeho podpisem, platí, že s návrhem nesouhlasí. 11. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. 8

9 Článek 22 Další ustanovení o členech dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. ČÁST ČTVRTÁ Článek 23 Vedení účetnictví 1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, 2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. ČÁST PÁTÁ Článek 24 Zvyšování a snižování základního kapitálu a finanční asistence a rozdělování zisku 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. 3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. 4. Společnost je oprávněna vyplácet zálohy na podíl na zisku. 5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem. 3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních společnostech) jako celku. 4. Rezervní fond společnosti se zrušuje. 9

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti. Článek 4 Předmět podnikání společnosti Obchodní firma společnosti je: ERFLEX, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Sídlo společnosti je: Praha Článek 2 Sídlo společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. Předmětem podnikání

Více

Schneider Electric, a.s.

Schneider Electric, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: 482 07 985, zapsané v obchodním rejstříku

Více

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení

PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231. Program jednání: 1. Zahájení PREFA KOMPOZITY, a.s. se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akcionářů, (rozhodnutí jediného akcionáře) která se koná dne 18. 6. 2014 ve 13.00 hod v notářské kanceláři JUDr.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI HALLA, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: HALLA, a.s. ----------------------------------------------------------------- 1.2 Sídlo Společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Stanovy AGRS, a.s. 1

Stanovy AGRS, a.s. 1 Stanovy AGRS, a.s. 1 Obsah 1. Základní ustanovení... 4 1.1. Rozhodné právo... 4 1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti... 4 1.3. Trvání společnosti... 4 1.4. Vznik společnosti...

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í ČLÁNEK 1 Založení akciové společnosti GEPUS akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. STANOVY akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 1 Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále také jen ZOK)

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ATAS elektromotory Náchod a. s. (Návrh změny stanov na jednání valné hromady 26.06.2014) 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost ATAS

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni 4.9.2014, založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek

Více