Profesní vzdělávací programy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní vzdělávací programy"

Transkript

1 Vážení, dovolujeme si Vás oslovit se speciální nabídkou našich profesních vzdělávacích programů. Zároveň Vás chceme požádat o souhlas se zasláním obchodních sdělení tohoto typu, které jsou rozesílány vždy před zahájením příslušného vzdělávacího cyklu, tzn. zhruba tři y ročně. Centrum právních studií při Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. letos otevře již devátý ročník profesních vzdělávacích programů. Studium bude zahájeno Program MBA nabízíme v modifikacích zaměřených na obchodní, nebo veřejné právo. Dalšími profesními vzdělávacími programy jsou program BBA a program Rozhodce specialista na rozhodčí řízení. Garanty těchto programů jsou prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) a (docent Katedry práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity). Výuka probíhá zásadně formou komunikačních prostředků na dálku (tzv. e- learningová forma) a je rozložena do dvou semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. V podrobnostech odkazuji na přiloženou anotaci Všeobecných studijních podmínek, přehled modulů a studijní harmonogram. Na závěr studia je vydáno osvědčení o absolvování a diplom a studentovi je udělen profesní titul MBA nebo BBA psaný za jménem, resp. profesní titul LL.A. (Law Litigation Arbiter). Cena profesních programů MBA a Rozhodce je ,- Kč za semestr (celkem tedy ,- Kč), cena programu BBA pak ,- Kč za celé studium (ceny jsou uvedeny bez DPH. Bližší informace získáte na webu nebo na e- mailu: předseda správní rady Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

2 ORGANIZACE STUDIJNÍHO CYKLU 2010/2011/I I. semestr zahájení semestru : termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 1-3) termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 4-6) (konec I. semestru) II. semestr zahájení semestru : termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 1-3) termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 4-5) (konec II. semestru) termín pro volbu tématu disertační práce : termín pro odevzdání disertační práce : termín závěrečných zkoušek :

3 Moduly profesního vzdělávacího programu MBA - Commercial Law I. semestr 1. Korporátní právo 2. Obchodně závazkové právní vztahy 3. Právo kapitálového trhu a cenných papírů JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 4. Management, manažerské a vůdcovské dovednosti Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Úvod do ekonomických teorií Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M. 6. Rozhodčí řízení II. semestr 1. Úpadkové právo 2. Hospodářské trestné činy 3. Právo nekalé soutěže 4. Rozvoj a řízení lidských zdrojů Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Principy ekonomické teorie Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M. 6. Disertační práce

4 Moduly profesního vzdělávacího programu MBA - Public Law I. semestr 1. Základy správního práva 2. Organizace veřejné správy 3. Správní řízení Mgr. Ivan Pavelka 4. Správní trestání 5. Trestněprávní ochrana pořádku ve věcech veřejných JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 6. Management, manažerské a vůdcovské dovednosti Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA II. semestr 1. Právo územně samosprávných celků 2. Správní soudnictví JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 3. Právo ES/EU 4. Rozvoj a řízení lidských zdrojů Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Právo na informace 6. Disertační práce

5 Moduly profesního vzdělávacího programu BBA I. semestr 1. Teorie práva 2. Management Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 3. Teorie dělby moci 4. Ústavní pořádek ČR II. semestr 1. Základy soukromého práva 2. Státověda 3. Základy správního práva 4. Disertační práce

6 Moduly profesního vzdělávacího programu Rozhodce I. semestr 1. Podmínky řízení prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 2. Rozhodčí smlouva 3. Subjekty a účastníci rozhodčího řízení JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. 4. Rozhodce JUDr. Josef Šípek, LL.A. 5. Stálý rozhodčí soud JUDr. Ing. Martin Kohout 6. Pravidla řízení II. semestr 1. Rozhodnutí v rozhodčím řízení prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 2. Rozhodčí nález JUDr. Ing. Martin Kohout 3. Zrušení rozhodčího nálezu soudem 4. Právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu JUDr. Josef Šípek, LL.A. 5. Mezinárodně právní aspekty arbitráží 6. Disertační práce

7 ANOTACE VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PODMÍNEK I. Struktura profesních vzdělávacích programů a) Vzdělávací program je zpravidla členěn do dvou semestrů. Program prvního semestru je zpravidla členěn do šesti modulů (zpravidla čtyři právní moduly, jeden manažerský a jeden ekonomický modul). Program druhého semestru je zpravidla členěn do šesti modulů (zpravidla tři právní moduly, jeden manažerský a jeden ekonomický modul, šestým modulem je disertační práce). b) K žádosti studenta může Ústav studentovi umožnit studovat v individuálním studijním plánu. Individuální studijní plán schvaluje ředitel Ústavu. II. Základní formy kontroly studia a) Kontrola studia je prováděna průběžně (během semestru) a závěrečně (na konci vzdělávacího cyklu). b) Průběžnou formou kontroly studia je písemná seminární práce a opravná seminární práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného modulu. c) Závěrečnou formou kontroly studia je disertační práce, obhajoba disertační práce, závěrečná zkouška a opravná závěrečná zkouška. III. Hodnocení průběžné kontroly studia a) Hodnocení průběžné kontroly studia je uskutečňováno v této klasifikační stupnici: A, tzn. výborně (1) B, tzn. výborně minus (1-) C, tzn. velmi dobře D, tzn. velmi dobře minus (2-) E, tzn. dobře (3) F, tzn. nevyhověl (4). b) K hodnocení průběžné kontroly studia podle předchozího odstavce se zpravidla připojuje slovní hodnocení. IV. Hodnocení závěrečné kontroly studia a) Závěrečná kontrola studia je v případě disertační práce uskutečňována v této klasifikační stupnici: doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě. b) Závěrečná kontrola studia je v případě obhajoby disertační práce uskutečňována v této klasifikační stupnici: obhájil neobhájil c) Závěrečná kontrola studia je v případě závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky uskutečňována v klasifikační stupnici jako v případě hodnocení průběžné kontroly studia. V. Seminární práce a) Seminární prací kontroluje příslušný lektor úroveň znalostí studenta v rozsahu příslušného modulu během semestru. b) Termíny pro odevzdávání seminárních prací jsou Ústavem zveřejňovány nejpozději ke dni zahájení daného semestru na webu Ústavu. c) Seminární práci student doručuje příslušnému lektorovi ke klasifikaci v elektronické podobě d) Poté, co je studentovi v elektronické podobě zaslána seminární práce, která byla klasifikována stupněm výborně (A) až dobře (E), vytiskne student tuto seminární práci, včetně klasifikační doložky a doručí seminární práci v tištěné podobě do sídla Ústavu. Vytištěná seminární práce musí být studentem vlastnoručně podepsaná.

8 e) Student, jehož seminární práce je klasifikována stupněm nevyhověl (F), je povinen předložit příslušnému lektorovi opravenou či doplněnou seminární práci k nové klasifikaci. V.I Formální úprava seminární práce a) Seminární práce se předkládá v odborném českém nebo slovenském jazyce. b) Seminární práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 8 stran plynulého textu, přičemž by neměla překročit počet 12 stran. c) Do rozsahu textu seminární práce se nezapočítává poznámkový aparát, seznam literatury, obrazové a jiné přílohy a titulní strana. d) Titulní strana obsahuje titul, jméno a příjmení studenta a lektora, název vzdělávacího programu, označení studijního cyklu, název předmětu, název seminární práce a datum jejího vyhotovení. Práce musí být opatřena obsahem, který následuje po titulní straně. e) V celém textu seminární práce je možné použít pouze jeden typ písma, a to buď standardní patkové Times New Roman (maximální velikost 12pt v základním textu) nebo bezpatkové Arial (maximální velikost 12pt v základním textu), kolmé a bez grafické úpravy; vybrané pasáže v textu mohou být zvýrazněny tučně, podtržením nebo kurzívou. f) Nadpisy kapitol mohou být zvýrazněny tučně, podtržením a/nebo velikostí (maximální velikost 14pt v základním textu), nadpisy stejné úrovně by měly mít stejnou grafickou úpravu. g) Všechny okraje stran jsou maximálně 3 cm (minimálně 2 cm), text se zarovnává do bloku. Odstavce ani kapitoly se zleva neodsazují. h) Řádkování v textu seminární práce je maximálně 1,5 řádku. Mezi jednotlivými kapitolami a subkapitolami se vynechá 1 řádek. Pokud je v textu obsažen výčet s odrážkami, měl by být vynechán řádek mezi výčtem a následujícím textem. Stránka by neměla končit osamoceným řádkem, řádek předložkou. i) Text seminární práce se člení do číslovaných kapitol, a subkapitol, které na sebe logicky navazují a zároveň dělí práci do souvislých a vzájemně provázaných dílčích celků. Číslování se provádí jako víceúrovňové (tj. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 3.1 atd.), tečky se píší za všemi čísly s výjimkou poslední úrovně. j) Pokud jsou součástí seminární práce (v textu a/nebo v příloze) tabulky, obrázky, diagramy či grafy, pak se tyto průběžně číslují (např. Tabulka 10, Graf 13) tak, aby byl odkaz v textu, který se k nim vztahuje srozumitelný a určitý. k) Strany seminární práce se číslují bez přerušení arabskými číslicemi, a to v zápatí vpravo nebo uprostřed. Číslování se počítá od titulní strany, avšak uvádí se až od první strany samotného textu seminární práce dále a pokračuje i v přílohách. l) Za účelem standardizování grafické úpravy seminárních prací je studentům k dispozici Šablona seminární práce, která je ke stažení ve Studentské sekci na webu Ústavu. m) Výtisk seminární práce je po klasifikaci přijímán Ústavem k archivaci buď spojen kancelářským spojovačem v levém horním rohu, nebo svázán v kroužkové či obdobné vazbě. n) Seminární práce, která nebude zjevně odpovídat požadované úpravě, může být studentovi vrácena bez klasifikace k odstranění formálních nedostatků. o) Veškeré náklady spojené s vypracováním a zhotovením potřebného počtu výtisků seminární práce nese student. V.II Struktura, obsah a zpracování seminární práce a) V rozsahu příslušného modulu si student zvolí buď téma, které je uvedeno v sylabu každého modulu, nebo si zvolí téma individuální. b) Pokud si student zvolí individuální téma, pak jej elektronicky zašle k odsouhlasení příslušnému lektorovi. Seminární práci na individuální téma je student oprávněn zpracovat poté, co mu lektor oznámí, že s individuálně zvoleným tématem souhlasí. c) V seminární práci student prokazuje schopnost hlubšího zpracování zvolené problematiky, která přesahuje rámec obsahu látky a studijní literatury předmětu. d) Téma seminární práce, resp. problém, který student hodlá řešit, je třeba zvolit odpovídajícím způsobem vzhledem k stanovenému rozsahu seminární práce. e) Téma by mělo být poměrně specifické, aby je student na vymezeném prostoru zpracoval v dostatečné hloubce.

9 f) Téma seminární práce by zároveň mělo být orientované problémově tak, aby se práce neomezovala na pouhý popis, tj. práce by měla vycházet z precizní formulace problému, resp. otázky, na niž se snaží odpovědět. g) Seminární práce je odborným textem. Student se seminární prací obrací na odborníky, aby odborným způsobem tlumočil závěry, k nimž dospěl vlastním studiem. h) Pokud je studentem zvolené téma uvedené v sylabu příslušného modulu příliš obecné, student se zaměří pouze na dílčí problém vztahující se k tomuto tématu, což buď vyargumentuje v úvodu seminární práce, případně zohlední v názvu seminární práce (např. původní téma Založení akciové společnosti, specifikované téma Založení akciové společnosti se zaměřením na založení s veřejnou nabídkou akcií ). i) Seminární práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly (struktura seminární práce): Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr. j) Teoreticko-metodologická a analytická část seminární práce se dále člení do příslušných subkapitol. k) Úvod seminární práce obsahuje zejména zdůvodnění volby tématu a formulaci problému, který student bude řešit, stanovení cíle práce a otázky, které si student v souvislosti se zvoleným tématem klade, představení struktury práce. l) Teoreticko-metodologická část obsahuje zejména teoretické poznatky, vztahující se k danému problému základní pojmy, současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se ke zvolenému tématu, charakteristiku metod a postupů, které jsou pro řešení problému v seminární práci použity. V seminární práci s převažující teoreticko-metodologickou částí jsou vyšší nároky kladeny na šíři zpracování pramenů, srovnání získaných poznatků o alternativních přístupech a jejich vyhodnocení v literatuře (judikatuře) i z hlediska samotného studenta. m) Analytická část práce zahrnuje zejména charakteristiku a prezentaci použitých údajů (poznatků, judikatury) a jejich analýzu, charakteristiku souvislostí analýzy, vyhodnocení (interpretaci) této analýzy. V seminární práci s převažující analytickou částí jsou vyšší nároky kladeny na prokázání schopnosti aplikace základních teoretických a metodologických poznatků na zkoumaný problém, včetně judikatury. n) Závěr seminární práce obsahuje shrnutí, které prezentuje nejvýznamnější poznatky a odpovědi na otázky formulované v úvodu seminární práce, jakož i doporučení a návrhy pro řešení daného problému (úvahy de lege ferenda), vlastní stanoviska a jejich zdůvodnění. V.III Hodnocení seminární práce a) Seminární práce se klasifikuje (hodnotí) jako průběžná kontrola studia. b) Na závěr každé seminární práce je pro účely hodnocení lektora umístěn formulář Klasifikační doložka, který v elektronické podobě vyplňuje příslušný lektor. c) Klasifikační doložka obsahuje položky, které lektor klasifikuje a slovně hodnotí zvlášť a položku Celková klasifikace seminární práce, která obsahuje celkovou klasifikaci bez slovního hodnocení. d) Lektor zvlášť slovně hodnotí: Formulaci cílů a metodiku zpracování seminární práce. Logickou strukturu a členění seminární práce. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace (ČSN ISO 690) a poznámkový aparát. Jazykovou, stylistickou úroveň a formální úpravu seminární práce. Formulaci vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda). Odbornou kvalitu zpracování tématu seminární práce. e) Pokud je jakákoliv samostatně hodnocená položka klasifikována stupněm nevyhověl (F), pak lektor takto klasifikuje celou seminární práci v položce Celková klasifikace seminární práce.

10 VI. Disertační práce a) Disertační prací se prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem v psaném projevu s následnou ústní obhajobou závěrů, k nimž student v disertační práci dospěl. b) V rozsahu právních modulů, které byly obsahem vzdělávacího programu, si student volí individuální téma disertační práce a zašle jej elektronicky ke schválení tajemníkovi Ústavu, spolu se stručnou anotací. c) Tajemník Ústavu bezodkladně vyrozumí studenta o schválení nebo neschválení tématu disertační práce. Pokud téma nebylo schváleno, zašle tajemník Ústavu studentovi zároveň alespoň tři alternativní návrhy témat disertační práce, která by měla zpravidla zohledňovat původní neschválené téma. Z těchto témat si pak student vybírá téma disertační práce, které již nemusí být schvalováno. Tím není dotčeno právo studenta, v případě neschválení tématu disertační práce, navrhnout ke schválení zcela nové téma disertační práce. d) Termíny pro volbu témat disertačních prací, jejich odevzdání, odevzdání formuláře Zadání disertační práce, jakož i další podrobnosti jsou průběžně zveřejňovány na webu Ústavu. e) Po schválení tématu disertační práce vyplní student formulář Zadání disertační práce, který je ke stažení ve Studentské sekci na webu Ústavu. f) Jednou z položek formuláře Zadání disertační práce je fakultativní žádost o přidělení konzultanta. Přidělení konzultanta disertační práce je zpoplatněno částkou 4.000,- Kč (k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši). Konzultant je povinen poskytnout studentovi nezbytné ové konzultace, rady a doporučení, zejména pokud jde o strukturu práce, formulaci hypotéz, literaturu a jiné prameny. g) Student je povinen odevzdat disertační práci elektronicky a zároveň v tištěné podobě, a to jednou v pevné knihařské vazbě. Tento výtisk se studentovi nevrací a je archivován Ústavem. h) Pokud si student zvolil konzultanta disertační práce, hodnotí konzultant disertační práci vyplněním formuláře Posudek konzultanta disertační práce. Pro hodnocení konzultanta disertační práce platí ustanovení o hodnocení seminární práce. Posudek se odevzdává spolu s disertační prací. i) Závěrečnou kontrolu disertační práce provádí oponent disertační práce, a to vyplněním formuláře Posudek oponenta disertační práce. Pro hodnocení oponenta disertační práce platí obdobně ustanovení o hodnocení seminární práce. Posudek se zasílá studentovi elektronicky zpravidla minimálně týden před obhajobou disertační práce. Oponenta jmenuje ředitel Ústavu. j) Student, jehož disertační práce nebyla doporučena k obhajobě anebo ji student neobhájil, je povinen předložit opravenou či doplněnou disertační práci k nové klasifikaci v individuálně určeném termínu. k) Disertační práce musí být vypracována v rozsahu minimálně stran plynulého textu, přičemž by neměla překročit počet 50 stran. Pro formální a obsahovou úpravu, jakož i další náležitosti disertační práce jinak platí obdobně ustanovení o formální úpravě, struktuře, obsahu a zpracování seminární práce. VII. Společná ustanovení pro seminární a disertační práci a) Před odevzdáním seminární či disertační práce (v tomto článku společně dále jen práce ) je student povinen provést korekturu textu, a to korekturu odbornou (terminologie, jména autorů, citovaných zdrojů apod.), korekturu technickou (řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod.) a korekturu jazykovou (překlepy, gramatika, stylizace apod.). b) Student může v textu práce použít své již dříve v rámci jednotlivých modulů zpracované seminární práce, které je nezbytné citovat stejně jako jiné prameny použité při zpracování práce. c) Je nepřípustné předložit jako práci text, který již byl obhájen, a to i jako obdobná práce na vysoké škole či jiné vzdělávací instituci v rámci profesního vzdělávání. d) Každý citát či parafráze z použitých pramenů musí být v textu doprovázeny bibliografickou citací. Bibliografická citace slouží zejména jako vazba mezi místem, na kterém se v textu cituje, a bibliografickým záznamem v seznamu použité literatury, jakož i k poskytnutí údajů potřebných k tomu, aby byl čtenář práce schopen citovaný dokument nalézt a ověřit si uvedené teze, případně zasadit citovaný či parafrázovaný text do širšího kontextu. Bibliografické citace též slouží k zachování informační etiky a k zamezení plagiátorství.

11 e) Závaznou podobu bibliografických citací upravují ČSN ISO 7144 Dokumentace Formální úprava disertací a podobných dokumentů, ČSN ISO 690 Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura a ČSN ISO Informace a dokumentace - bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. f) V pracích se doporučuje používat tzv. citování pomocí průběžných poznámek a k těmto citacím využít poznámkový aparát práce. g) Pro zpracování bibliografických citací (seznamu literatury) se doporučuje k využití dokument Bratková, E.: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, který je dostupný z Dále se doporučuje generátor bibliografických citací, který je dostupný z VIII. Závěrečná zkouška a) Závěrečnou zkouškou se komplexně prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané v rozsahu celého studia. b) K závěrečné zkoušce může přistoupit pouze student, který má úspěšně splněny veškeré studijní povinnosti (seminární práce) a jeho disertační práce byla doporučena k obhajobě. c) Závěrečná zkouška je jednodenní v rozsahu nejvýše tří hodin. d) Závěrečná zkouška sestává z: Obhajoby disertační práce. Ústního přezkoušení v celkovém rozsahu studia vzdělávacího programu. e) Závěrečná zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí. VIII.I Obhajoba disertační práce a) Smyslem a účelem obhajoby disertační práce je umožnit studentovi ústně prezentovat svoji disertační práci, objasnit její cíle a závěry a obhájit je před zkušební komisí. b) Student může přistoupit k obhajobě disertační práce pouze tehdy, pokud tato byla doporučena k obhajobě. VIII.II Ústní závěrečná zkouška a) Závěrečnou zkouškou se prověřují vědomosti a znalosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. b) Studentovi jsou během ústního přezkoušení položeny tři otázky s možností položit doplňující otázku v případě, kdy to bude nezbytné pro rozhodnutí zkušební komise, zda student vyhověl či nevyhověl. IX. Diplom a titul Studentovi, který absolvoval závěrečnou zkoušku s klasifikací vyhověl a obhájil disertační práci, je udělován příslušný profesní titul, vydán diplom, jakož i další doklady o průběhu studia.

mající povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb.

mající povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb. V Š E O B E C N É S T U D I J N Í P O D M Í N K Y obecně prospěšné společnosti Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Bakalářský a diplomový seminář 2013

Bakalářský a diplomový seminář 2013 Bakalářský a diplomový seminář 2013 Tematický blok 3 Program semináře 2013 5. Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba. Upřesnění způsobu odevzdání 1. Verze Úvodu

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r. Příkaz ředitele č. 8a Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou Název předpisu: vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 1. února 2016 Inovace

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015

Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015 Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4/2014-2015 Den vydání: 10. 12. 2014 Den účinnosti: 10. 12. 2014 Vydal: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické (Doplnění Studijního a zkušebního řádu MVŠO, čl. 20 Bakalářské práce) Verze: 1 Platnost od: 1. 9. 2012 Zpracoval: Schválil: Prorektorát pro studijní a pedagogické

Více

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E

S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E S T A N D A R D M A T U R I T N Í P R Á C E Žáci zpracovávají maturitní práci na závěr svého studia v posledním ročníku k naplnění maturitních zkoušek. Standard se týká všech čtyřletých oborů vzdělávání.

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa: Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více