Profesní vzdělávací programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní vzdělávací programy"

Transkript

1 Vážení, dovolujeme si Vás oslovit se speciální nabídkou našich profesních vzdělávacích programů. Zároveň Vás chceme požádat o souhlas se zasláním obchodních sdělení tohoto typu, které jsou rozesílány vždy před zahájením příslušného vzdělávacího cyklu, tzn. zhruba tři y ročně. Centrum právních studií při Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. letos otevře již devátý ročník profesních vzdělávacích programů. Studium bude zahájeno Program MBA nabízíme v modifikacích zaměřených na obchodní, nebo veřejné právo. Dalšími profesními vzdělávacími programy jsou program BBA a program Rozhodce specialista na rozhodčí řízení. Garanty těchto programů jsou prof. JUDr. František Zoulík, CSc. (profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) a (docent Katedry práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity). Výuka probíhá zásadně formou komunikačních prostředků na dálku (tzv. e- learningová forma) a je rozložena do dvou semestrů. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. V podrobnostech odkazuji na přiloženou anotaci Všeobecných studijních podmínek, přehled modulů a studijní harmonogram. Na závěr studia je vydáno osvědčení o absolvování a diplom a studentovi je udělen profesní titul MBA nebo BBA psaný za jménem, resp. profesní titul LL.A. (Law Litigation Arbiter). Cena profesních programů MBA a Rozhodce je ,- Kč za semestr (celkem tedy ,- Kč), cena programu BBA pak ,- Kč za celé studium (ceny jsou uvedeny bez DPH. Bližší informace získáte na webu nebo na e- mailu: předseda správní rady Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

2 ORGANIZACE STUDIJNÍHO CYKLU 2010/2011/I I. semestr zahájení semestru : termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 1-3) termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 4-6) (konec I. semestru) II. semestr zahájení semestru : termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 1-3) termín pro odevzdání seminárních prací : (moduly 4-5) (konec II. semestru) termín pro volbu tématu disertační práce : termín pro odevzdání disertační práce : termín závěrečných zkoušek :

3 Moduly profesního vzdělávacího programu MBA - Commercial Law I. semestr 1. Korporátní právo 2. Obchodně závazkové právní vztahy 3. Právo kapitálového trhu a cenných papírů JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 4. Management, manažerské a vůdcovské dovednosti Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Úvod do ekonomických teorií Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M. 6. Rozhodčí řízení II. semestr 1. Úpadkové právo 2. Hospodářské trestné činy 3. Právo nekalé soutěže 4. Rozvoj a řízení lidských zdrojů Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Principy ekonomické teorie Ing. Jaroslav Charvát, MBA, LL.M. 6. Disertační práce

4 Moduly profesního vzdělávacího programu MBA - Public Law I. semestr 1. Základy správního práva 2. Organizace veřejné správy 3. Správní řízení Mgr. Ivan Pavelka 4. Správní trestání 5. Trestněprávní ochrana pořádku ve věcech veřejných JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 6. Management, manažerské a vůdcovské dovednosti Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA II. semestr 1. Právo územně samosprávných celků 2. Správní soudnictví JUDr. Ing. Bc. Martin Kohout 3. Právo ES/EU 4. Rozvoj a řízení lidských zdrojů Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 5. Právo na informace 6. Disertační práce

5 Moduly profesního vzdělávacího programu BBA I. semestr 1. Teorie práva 2. Management Mgr. Bc. Alice Strnadová, MBA 3. Teorie dělby moci 4. Ústavní pořádek ČR II. semestr 1. Základy soukromého práva 2. Státověda 3. Základy správního práva 4. Disertační práce

6 Moduly profesního vzdělávacího programu Rozhodce I. semestr 1. Podmínky řízení prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 2. Rozhodčí smlouva 3. Subjekty a účastníci rozhodčího řízení JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. 4. Rozhodce JUDr. Josef Šípek, LL.A. 5. Stálý rozhodčí soud JUDr. Ing. Martin Kohout 6. Pravidla řízení II. semestr 1. Rozhodnutí v rozhodčím řízení prof. JUDr. František Zoulík, CSc. 2. Rozhodčí nález JUDr. Ing. Martin Kohout 3. Zrušení rozhodčího nálezu soudem 4. Právní moc a vykonatelnost rozhodčího nálezu JUDr. Josef Šípek, LL.A. 5. Mezinárodně právní aspekty arbitráží 6. Disertační práce

7 ANOTACE VŠEOBECNÝCH STUDIJNÍCH PODMÍNEK I. Struktura profesních vzdělávacích programů a) Vzdělávací program je zpravidla členěn do dvou semestrů. Program prvního semestru je zpravidla členěn do šesti modulů (zpravidla čtyři právní moduly, jeden manažerský a jeden ekonomický modul). Program druhého semestru je zpravidla členěn do šesti modulů (zpravidla tři právní moduly, jeden manažerský a jeden ekonomický modul, šestým modulem je disertační práce). b) K žádosti studenta může Ústav studentovi umožnit studovat v individuálním studijním plánu. Individuální studijní plán schvaluje ředitel Ústavu. II. Základní formy kontroly studia a) Kontrola studia je prováděna průběžně (během semestru) a závěrečně (na konci vzdělávacího cyklu). b) Průběžnou formou kontroly studia je písemná seminární práce a opravná seminární práce, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného modulu. c) Závěrečnou formou kontroly studia je disertační práce, obhajoba disertační práce, závěrečná zkouška a opravná závěrečná zkouška. III. Hodnocení průběžné kontroly studia a) Hodnocení průběžné kontroly studia je uskutečňováno v této klasifikační stupnici: A, tzn. výborně (1) B, tzn. výborně minus (1-) C, tzn. velmi dobře D, tzn. velmi dobře minus (2-) E, tzn. dobře (3) F, tzn. nevyhověl (4). b) K hodnocení průběžné kontroly studia podle předchozího odstavce se zpravidla připojuje slovní hodnocení. IV. Hodnocení závěrečné kontroly studia a) Závěrečná kontrola studia je v případě disertační práce uskutečňována v této klasifikační stupnici: doporučuji k obhajobě nedoporučuji k obhajobě. b) Závěrečná kontrola studia je v případě obhajoby disertační práce uskutečňována v této klasifikační stupnici: obhájil neobhájil c) Závěrečná kontrola studia je v případě závěrečné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky uskutečňována v klasifikační stupnici jako v případě hodnocení průběžné kontroly studia. V. Seminární práce a) Seminární prací kontroluje příslušný lektor úroveň znalostí studenta v rozsahu příslušného modulu během semestru. b) Termíny pro odevzdávání seminárních prací jsou Ústavem zveřejňovány nejpozději ke dni zahájení daného semestru na webu Ústavu. c) Seminární práci student doručuje příslušnému lektorovi ke klasifikaci v elektronické podobě d) Poté, co je studentovi v elektronické podobě zaslána seminární práce, která byla klasifikována stupněm výborně (A) až dobře (E), vytiskne student tuto seminární práci, včetně klasifikační doložky a doručí seminární práci v tištěné podobě do sídla Ústavu. Vytištěná seminární práce musí být studentem vlastnoručně podepsaná.

8 e) Student, jehož seminární práce je klasifikována stupněm nevyhověl (F), je povinen předložit příslušnému lektorovi opravenou či doplněnou seminární práci k nové klasifikaci. V.I Formální úprava seminární práce a) Seminární práce se předkládá v odborném českém nebo slovenském jazyce. b) Seminární práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 8 stran plynulého textu, přičemž by neměla překročit počet 12 stran. c) Do rozsahu textu seminární práce se nezapočítává poznámkový aparát, seznam literatury, obrazové a jiné přílohy a titulní strana. d) Titulní strana obsahuje titul, jméno a příjmení studenta a lektora, název vzdělávacího programu, označení studijního cyklu, název předmětu, název seminární práce a datum jejího vyhotovení. Práce musí být opatřena obsahem, který následuje po titulní straně. e) V celém textu seminární práce je možné použít pouze jeden typ písma, a to buď standardní patkové Times New Roman (maximální velikost 12pt v základním textu) nebo bezpatkové Arial (maximální velikost 12pt v základním textu), kolmé a bez grafické úpravy; vybrané pasáže v textu mohou být zvýrazněny tučně, podtržením nebo kurzívou. f) Nadpisy kapitol mohou být zvýrazněny tučně, podtržením a/nebo velikostí (maximální velikost 14pt v základním textu), nadpisy stejné úrovně by měly mít stejnou grafickou úpravu. g) Všechny okraje stran jsou maximálně 3 cm (minimálně 2 cm), text se zarovnává do bloku. Odstavce ani kapitoly se zleva neodsazují. h) Řádkování v textu seminární práce je maximálně 1,5 řádku. Mezi jednotlivými kapitolami a subkapitolami se vynechá 1 řádek. Pokud je v textu obsažen výčet s odrážkami, měl by být vynechán řádek mezi výčtem a následujícím textem. Stránka by neměla končit osamoceným řádkem, řádek předložkou. i) Text seminární práce se člení do číslovaných kapitol, a subkapitol, které na sebe logicky navazují a zároveň dělí práci do souvislých a vzájemně provázaných dílčích celků. Číslování se provádí jako víceúrovňové (tj. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 3.1 atd.), tečky se píší za všemi čísly s výjimkou poslední úrovně. j) Pokud jsou součástí seminární práce (v textu a/nebo v příloze) tabulky, obrázky, diagramy či grafy, pak se tyto průběžně číslují (např. Tabulka 10, Graf 13) tak, aby byl odkaz v textu, který se k nim vztahuje srozumitelný a určitý. k) Strany seminární práce se číslují bez přerušení arabskými číslicemi, a to v zápatí vpravo nebo uprostřed. Číslování se počítá od titulní strany, avšak uvádí se až od první strany samotného textu seminární práce dále a pokračuje i v přílohách. l) Za účelem standardizování grafické úpravy seminárních prací je studentům k dispozici Šablona seminární práce, která je ke stažení ve Studentské sekci na webu Ústavu. m) Výtisk seminární práce je po klasifikaci přijímán Ústavem k archivaci buď spojen kancelářským spojovačem v levém horním rohu, nebo svázán v kroužkové či obdobné vazbě. n) Seminární práce, která nebude zjevně odpovídat požadované úpravě, může být studentovi vrácena bez klasifikace k odstranění formálních nedostatků. o) Veškeré náklady spojené s vypracováním a zhotovením potřebného počtu výtisků seminární práce nese student. V.II Struktura, obsah a zpracování seminární práce a) V rozsahu příslušného modulu si student zvolí buď téma, které je uvedeno v sylabu každého modulu, nebo si zvolí téma individuální. b) Pokud si student zvolí individuální téma, pak jej elektronicky zašle k odsouhlasení příslušnému lektorovi. Seminární práci na individuální téma je student oprávněn zpracovat poté, co mu lektor oznámí, že s individuálně zvoleným tématem souhlasí. c) V seminární práci student prokazuje schopnost hlubšího zpracování zvolené problematiky, která přesahuje rámec obsahu látky a studijní literatury předmětu. d) Téma seminární práce, resp. problém, který student hodlá řešit, je třeba zvolit odpovídajícím způsobem vzhledem k stanovenému rozsahu seminární práce. e) Téma by mělo být poměrně specifické, aby je student na vymezeném prostoru zpracoval v dostatečné hloubce.

9 f) Téma seminární práce by zároveň mělo být orientované problémově tak, aby se práce neomezovala na pouhý popis, tj. práce by měla vycházet z precizní formulace problému, resp. otázky, na niž se snaží odpovědět. g) Seminární práce je odborným textem. Student se seminární prací obrací na odborníky, aby odborným způsobem tlumočil závěry, k nimž dospěl vlastním studiem. h) Pokud je studentem zvolené téma uvedené v sylabu příslušného modulu příliš obecné, student se zaměří pouze na dílčí problém vztahující se k tomuto tématu, což buď vyargumentuje v úvodu seminární práce, případně zohlední v názvu seminární práce (např. původní téma Založení akciové společnosti, specifikované téma Založení akciové společnosti se zaměřením na založení s veřejnou nabídkou akcií ). i) Seminární práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly (struktura seminární práce): Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr. j) Teoreticko-metodologická a analytická část seminární práce se dále člení do příslušných subkapitol. k) Úvod seminární práce obsahuje zejména zdůvodnění volby tématu a formulaci problému, který student bude řešit, stanovení cíle práce a otázky, které si student v souvislosti se zvoleným tématem klade, představení struktury práce. l) Teoreticko-metodologická část obsahuje zejména teoretické poznatky, vztahující se k danému problému základní pojmy, současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se ke zvolenému tématu, charakteristiku metod a postupů, které jsou pro řešení problému v seminární práci použity. V seminární práci s převažující teoreticko-metodologickou částí jsou vyšší nároky kladeny na šíři zpracování pramenů, srovnání získaných poznatků o alternativních přístupech a jejich vyhodnocení v literatuře (judikatuře) i z hlediska samotného studenta. m) Analytická část práce zahrnuje zejména charakteristiku a prezentaci použitých údajů (poznatků, judikatury) a jejich analýzu, charakteristiku souvislostí analýzy, vyhodnocení (interpretaci) této analýzy. V seminární práci s převažující analytickou částí jsou vyšší nároky kladeny na prokázání schopnosti aplikace základních teoretických a metodologických poznatků na zkoumaný problém, včetně judikatury. n) Závěr seminární práce obsahuje shrnutí, které prezentuje nejvýznamnější poznatky a odpovědi na otázky formulované v úvodu seminární práce, jakož i doporučení a návrhy pro řešení daného problému (úvahy de lege ferenda), vlastní stanoviska a jejich zdůvodnění. V.III Hodnocení seminární práce a) Seminární práce se klasifikuje (hodnotí) jako průběžná kontrola studia. b) Na závěr každé seminární práce je pro účely hodnocení lektora umístěn formulář Klasifikační doložka, který v elektronické podobě vyplňuje příslušný lektor. c) Klasifikační doložka obsahuje položky, které lektor klasifikuje a slovně hodnotí zvlášť a položku Celková klasifikace seminární práce, která obsahuje celkovou klasifikaci bez slovního hodnocení. d) Lektor zvlášť slovně hodnotí: Formulaci cílů a metodiku zpracování seminární práce. Logickou strukturu a členění seminární práce. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace (ČSN ISO 690) a poznámkový aparát. Jazykovou, stylistickou úroveň a formální úpravu seminární práce. Formulaci vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda). Odbornou kvalitu zpracování tématu seminární práce. e) Pokud je jakákoliv samostatně hodnocená položka klasifikována stupněm nevyhověl (F), pak lektor takto klasifikuje celou seminární práci v položce Celková klasifikace seminární práce.

10 VI. Disertační práce a) Disertační prací se prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem v psaném projevu s následnou ústní obhajobou závěrů, k nimž student v disertační práci dospěl. b) V rozsahu právních modulů, které byly obsahem vzdělávacího programu, si student volí individuální téma disertační práce a zašle jej elektronicky ke schválení tajemníkovi Ústavu, spolu se stručnou anotací. c) Tajemník Ústavu bezodkladně vyrozumí studenta o schválení nebo neschválení tématu disertační práce. Pokud téma nebylo schváleno, zašle tajemník Ústavu studentovi zároveň alespoň tři alternativní návrhy témat disertační práce, která by měla zpravidla zohledňovat původní neschválené téma. Z těchto témat si pak student vybírá téma disertační práce, které již nemusí být schvalováno. Tím není dotčeno právo studenta, v případě neschválení tématu disertační práce, navrhnout ke schválení zcela nové téma disertační práce. d) Termíny pro volbu témat disertačních prací, jejich odevzdání, odevzdání formuláře Zadání disertační práce, jakož i další podrobnosti jsou průběžně zveřejňovány na webu Ústavu. e) Po schválení tématu disertační práce vyplní student formulář Zadání disertační práce, který je ke stažení ve Studentské sekci na webu Ústavu. f) Jednou z položek formuláře Zadání disertační práce je fakultativní žádost o přidělení konzultanta. Přidělení konzultanta disertační práce je zpoplatněno částkou 4.000,- Kč (k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši). Konzultant je povinen poskytnout studentovi nezbytné ové konzultace, rady a doporučení, zejména pokud jde o strukturu práce, formulaci hypotéz, literaturu a jiné prameny. g) Student je povinen odevzdat disertační práci elektronicky a zároveň v tištěné podobě, a to jednou v pevné knihařské vazbě. Tento výtisk se studentovi nevrací a je archivován Ústavem. h) Pokud si student zvolil konzultanta disertační práce, hodnotí konzultant disertační práci vyplněním formuláře Posudek konzultanta disertační práce. Pro hodnocení konzultanta disertační práce platí ustanovení o hodnocení seminární práce. Posudek se odevzdává spolu s disertační prací. i) Závěrečnou kontrolu disertační práce provádí oponent disertační práce, a to vyplněním formuláře Posudek oponenta disertační práce. Pro hodnocení oponenta disertační práce platí obdobně ustanovení o hodnocení seminární práce. Posudek se zasílá studentovi elektronicky zpravidla minimálně týden před obhajobou disertační práce. Oponenta jmenuje ředitel Ústavu. j) Student, jehož disertační práce nebyla doporučena k obhajobě anebo ji student neobhájil, je povinen předložit opravenou či doplněnou disertační práci k nové klasifikaci v individuálně určeném termínu. k) Disertační práce musí být vypracována v rozsahu minimálně stran plynulého textu, přičemž by neměla překročit počet 50 stran. Pro formální a obsahovou úpravu, jakož i další náležitosti disertační práce jinak platí obdobně ustanovení o formální úpravě, struktuře, obsahu a zpracování seminární práce. VII. Společná ustanovení pro seminární a disertační práci a) Před odevzdáním seminární či disertační práce (v tomto článku společně dále jen práce ) je student povinen provést korekturu textu, a to korekturu odbornou (terminologie, jména autorů, citovaných zdrojů apod.), korekturu technickou (řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol apod.) a korekturu jazykovou (překlepy, gramatika, stylizace apod.). b) Student může v textu práce použít své již dříve v rámci jednotlivých modulů zpracované seminární práce, které je nezbytné citovat stejně jako jiné prameny použité při zpracování práce. c) Je nepřípustné předložit jako práci text, který již byl obhájen, a to i jako obdobná práce na vysoké škole či jiné vzdělávací instituci v rámci profesního vzdělávání. d) Každý citát či parafráze z použitých pramenů musí být v textu doprovázeny bibliografickou citací. Bibliografická citace slouží zejména jako vazba mezi místem, na kterém se v textu cituje, a bibliografickým záznamem v seznamu použité literatury, jakož i k poskytnutí údajů potřebných k tomu, aby byl čtenář práce schopen citovaný dokument nalézt a ověřit si uvedené teze, případně zasadit citovaný či parafrázovaný text do širšího kontextu. Bibliografické citace též slouží k zachování informační etiky a k zamezení plagiátorství.

11 e) Závaznou podobu bibliografických citací upravují ČSN ISO 7144 Dokumentace Formální úprava disertací a podobných dokumentů, ČSN ISO 690 Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura a ČSN ISO Informace a dokumentace - bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. f) V pracích se doporučuje používat tzv. citování pomocí průběžných poznámek a k těmto citacím využít poznámkový aparát práce. g) Pro zpracování bibliografických citací (seznamu literatury) se doporučuje k využití dokument Bratková, E.: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, který je dostupný z Dále se doporučuje generátor bibliografických citací, který je dostupný z VIII. Závěrečná zkouška a) Závěrečnou zkouškou se komplexně prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané v rozsahu celého studia. b) K závěrečné zkoušce může přistoupit pouze student, který má úspěšně splněny veškeré studijní povinnosti (seminární práce) a jeho disertační práce byla doporučena k obhajobě. c) Závěrečná zkouška je jednodenní v rozsahu nejvýše tří hodin. d) Závěrečná zkouška sestává z: Obhajoby disertační práce. Ústního přezkoušení v celkovém rozsahu studia vzdělávacího programu. e) Závěrečná zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí. VIII.I Obhajoba disertační práce a) Smyslem a účelem obhajoby disertační práce je umožnit studentovi ústně prezentovat svoji disertační práci, objasnit její cíle a závěry a obhájit je před zkušební komisí. b) Student může přistoupit k obhajobě disertační práce pouze tehdy, pokud tato byla doporučena k obhajobě. VIII.II Ústní závěrečná zkouška a) Závěrečnou zkouškou se prověřují vědomosti a znalosti studenta a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem. b) Studentovi jsou během ústního přezkoušení položeny tři otázky s možností položit doplňující otázku v případě, kdy to bude nezbytné pro rozhodnutí zkušební komise, zda student vyhověl či nevyhověl. IX. Diplom a titul Studentovi, který absolvoval závěrečnou zkoušku s klasifikací vyhověl a obhájil disertační práci, je udělován příslušný profesní titul, vydán diplom, jakož i další doklady o průběhu studia.

mající povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb.

mající povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb. V Š E O B E C N É S T U D I J N Í P O D M Í N K Y obecně prospěšné společnosti Ústav práva a právní vědy, o.p.s. zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Smlouva o studiu profesního vzdělávacího programu Master of Public Administration (MPA)

Smlouva o studiu profesního vzdělávacího programu Master of Public Administration (MPA) Smlouva o studiu profesního vzdělávacího programu Master of Public Administration (MPA) Smluvní strany: I. ACCON human resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 IČ: 27 20

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Bakalářský a diplomový seminář 2013

Bakalářský a diplomový seminář 2013 Bakalářský a diplomový seminář 2013 Tematický blok 3 Program semináře 2013 5. Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace. 6. Závěr ZP, dokončení ZP a obhajoba. Upřesnění způsobu odevzdání 1. Verze Úvodu

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA

O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 6/2012 O VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEZINÁRODNÍ MEZIFAKULTNÍ STUDIA Den vydání: 2. 7. 2012 Platnost: 2. 7. 2012 Účinnost:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

^ Business In štitú t

^ Business In štitú t ^ Business In štitú t SMLOUVA O STUDIU PROFESNIHO VZDELÁVACIHO PROGRAMU Master of Business Administration (MBA) - Executive management (on-line) Smluvní strany I. Business Institut EDU a.s. IČO: 28873017,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník zaměření číšník servírka Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace. K Rybníku 800, Jesenice, PSČ Obor NÁZEV OBORU.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace. K Rybníku 800, Jesenice, PSČ Obor NÁZEV OBORU. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42 Obor NÁZEV OBORU Oborová práce Název práce Autor: Jméno Příjmení Třída: třída (římskou číslicí

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Kuchař číšník Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU

Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU Pravidla zadávání, zpracování, odevzdávání, archivace a zveřejňování bakalářských a diplomových prací na ČZU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem této směrnice je vymezit pravidla pro zadávání, zpracování,

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Pravidla pro závěrečné práce

Pravidla pro závěrečné práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ruská 87, Praha 10 V Praze dne 24. září 2010 Č. j. 9-27/2010 3LF Počet listů: 5 Počet příloh: -- PŘÍKAZ DĚKANA č. 27/2010, kterým se vydává toto Opatření

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r. Příkaz ředitele č. 8a Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou Název předpisu: vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 1. února 2016 Inovace

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více