Nádorová bolest a možnosti její léčby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nádorová bolest a možnosti její léčby"

Transkript

1 Nádorová bolest a možnosti její léčby O. Sláma, J. Vorlíček KLÍČOVÁ SLOVA nádorová bolest průlomová bolest opioidy koanalgetika nežádoucí účinky opioidů KEY WORDS cancer pain breakthrough pain opioids coanalgesics opioid adverse events SOUHRN Bolest je jedním z nejčastějších symptomů nádorového onemocnění. Kombinací farmakologických a nefarmakologických postupů dnes lze prakticky všechny bolestivé stavy onkologicky nemocných zmírnit na dobře snesitelnou míru. U většiny pacientů dosáhneme dobré úlevy od bolesti neinvazivním podáním analgetik a navíc bez výrazného ovlivnění psychického stavu. Léčba bolesti je nedílnou součástí péče o urologického pacienta a je plně v kompetenci ošetřujícího urologa. SUMMARY CANCER PAIN AND OPTIONS FOR ITS TREATMENT Pain is one of the most frequent symptoms of a cancerous disease. Today, practically all painful states of cancer patients can be relieved to a tolerable level by combining pharmacological and non-pharmacological procedures. Most patients obtain good relief from their pain after non-invasive administration of analgesic drugs, without a negative impact on their psychical condition. Pain treatment forms inseparable part of care for urological patients and is entirely up to the attending urologist. MUDr. Ondřej Sláma 1 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 2 1 Ambulance podpůrné a paliativní onkologie MOÚ, Žlutý kopec 7, Brno 2 Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno ÚVOD Bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších klinických symptomů nádorového onemocnění. V době stanovení diagnózy trpí bolestí 30 % pacientů, v pokročilých stadiích nemoci trpí bolestí % nemocných. Incidence a intenzita bolesti závisí na typu nádoru. Nedostatečně léčená bolest vede k nespavosti, únavě a depresi. Pacient s bolestí obvykle málo jí a pije. To přispívá ke zhoršení jeho nutričního stavu, imunity a celkové funkční zdatnosti. Neléčená bolest snižuje pacientovu motivaci k léčbě, zhoršuje jeho spolupráci a tím i výsledky protinádorové léčby. Základní teze o léčbě nádorové bolesti v ČR v roce 2007: bolest lze zmírnit na snesitelnou míru u všech onkologicky nemocných bolest lze u většiny nemocných (cca u %) zmírnit neinvazivním podáváním analgetik a navíc bez výraznějšího ovlivnění psychického stavu (útlum a zmatenost) základní lékovou skupinou pro léčbu silné onkologické bolesti jsou silné opioidy v ČR je dobrá dostupnost silných opioidů, jejich preskripce není vázána na odbornost; předepsat je může kterýkoliv lékař léčba bolesti je nedílnou součástí péče o urologického pacienta a je plně v kompetenci ošetřujícího specialisty odeslání pacienta do specializované ambulance léčby bolesti je indikováno u pacientů se složitými bolestivými stavy, u kterých se nedaří bolest zvládnout běžnými léčebnými postupy (tj. pravidelně podávanými perorálními nebo transdermálními opioidy a neopioidními analgetiky) u významné části onkologicky nemocných není v ČR v současné době bolest adekvátně léčená; hlavním důvodem je skutečnost, že bolesti není ze strany lékařů věnována dostatečná pozornost. DĚLENÍ NÁDOROVÉ BOLESTI Termín nádorová bolest je souhrnným označením pro celou řadu bolestivých stavů (syndromů). Tyto stavy se mohou lišit svým vztahem k nádorovému onemocnění a vyvolávajícím patogenetickým 14 Urol List 2007; 5(2): 14 20

2 Tab. 1. Dělení bolesti podle vztahu k nádorovému onemocnění. vztah k nádorovému onemocnění bolest vyvolaná nádorem bolest vyvolaná diagnostikou a protinádorovou léčbou bolest bez přímé souvislosti s nádorovým onemocněním příklady mechanizmem. Pacienti mohou trpět několika typy bolesti současně. Každý z nich může vyžadovat poněkud odlišný léčebný postup. Základní dělení bolesti u onkologických pacientů uvádí tab. 1 a tab. 2. kostní metastázy prorůstání nádoru do měkkých tkání pánve a dutiny břišní bolest při obstrukci dutých orgánů (ureter, střevo) bolestivé diagnostické procedury: punkce, trepanobiopsie, pooperační bolest bolestivá neuropatie po chemoterapii (např. cisplatina, vinkristin, taxol) chronické bolesti po onkologických operacích (např. bolest v jizvě po nefrektomii) bolesti po radioterapii (poradiační dermatitida a plexopatie) postherpetická neuralgie migréna muskuloskeletální bolesti při degenerativních změnách kloubů a páteře Tab. 2. Dělení bolesti podle převažujícího patofyziologického mechanizmu. typ bolesti charakteristika příklady nociceptorová bolest vyvolaná drážděním nervových prorůstání nádoru somatická zakončení (nociceptorů) při místním do svalů a kůže tkáňovém poškození, je obvykle dobře kostní metastázy lokalizovaná v místě poškození nociceptorová bolest vyvolaná drážděním nociceptorů bolest při nádorovém viscerální v orgánech dutiny břišní a malé pánve, postižení slinivky břišní, bolest obvykle neostře lokalizovaná, střev, jater, močového někdy pacientem udávaná na jiném měchýře místě na povrchu těla ( přenesená ) neuropatická bolest vzniká v důsledku poškození bolestivá neuropatie struktur periferního nebo centrálního po chemoterapii, nervového systému, pacient udává plexopatie po radioterapii, pálivou, brnivou nebo elektrizující poškození nervových plexů bolest a přitom nenacházíme poškození přímou nádorovou infiltrací příslušné tkáně, často současně nacházíme i jiné senzomotorické poruchy smíšená bolest má současně vlastnosti nádor v oblasti malé nociceptorové i neuropatické bolesti pánve, který prorůstá do kostí a svalů pánevní stěny a současně destruuje nervové pleteně HODNOCENÍ NÁDOROVÉ BOLESTI Vyšetření onkologického pacienta s bolestí Objasnění příčiny bolesti (tedy zjištění, co pacienta vlastně bolí) je základním předpokladem úspěšné léčby. V kontextu onkologie je především třeba u každého bolestivého stavu zhodnotit jeho vztah k nádorovému onemocnění (tab. 1). Z hlediska léčby je významné zhodnotit pravděpodobný mechanizmus bolesti (tab. 2). V každodenní léčebné péči, při rozhodování o dávce analgetik se řídíme především intenzitou bolesti. Hodnocení intenzity bolesti Všechna významná mezinárodní doporučení pro léčbu nádorové bolesti považují intenzitu bolesti za nejvýznamnější parametr při rozhodování o vhodném léčebném postupu. Hodnocení intenzity bolesti bývá také obtížné tam, kde je verbální komunikace s nemocným ztížená nebo nemožná (např. malé děti, pacienti s dementním syndromem, pacienti s delirantním syndromem atd). V těchto situacích je velmi důležité doplnit celkové hodnocení bolesti o pečlivé pozorování projevů bolestivého chování. Jednoduché nástroje k měření intenzity bolesti Obecným principem těchto nástrojů je snaha vyjádřit jednou souhrnnou hodnotou komplexní prožitek bolesti. Nejčastěji užívané jednoduché nástroje jsou numerická škála, vizuální analogová škála a slovní škála (obr. 1). verbální škála bolesti pacient hodnotí intenzitu své bolesti pomocí nabídnutých kategorií (např. žádná mírná středně silná silná nesnesitelná) vizuální analogová škála pacient vyznačí intenzitu své bolesti na úsečce (někdy na trojúhelníku) znázorňující kontinuum intenzity bolesti od žádné bolesti až po nejhorší bolest, jakou si umí představit (obr. 1) numerická škála pacient přiřadí intenzitě své bolesti číslo (obvykle v rozmezí 0 10, popř ), větší číslo znamená větší bolest (obr. 1) Intenzita bolesti často během dne významně kolísá. Proto je někdy výhodné, aby si pacienti intenzitu bolesti pravidelně zaznamenávali v průběhu dne (tzv. deníky bolesti). U hospitalizovaných onkologic- Urol List 2007; 5(2):

3 Tab. 3. Farmakologické a nefarmakologické postupy při léčbě nádorové bolesti. postupy farmakologické systémové podávání analgetik a adjuvanntních léků ( koanalgetik ) spinální (epidurální a subarachnoidální) podávání analgetik bisfosfonáty postupy nefarmakologické neurochirurgické (neuroablativní) postupy stabilizační operace na páteři a dlouhých kostech rehabilitace, fyzikální léčba a protetika psychoterapie pastorační péče kých pacientů by mělo být hodnocení intenzity bolesti jedním z rutinně sledovaných parametrů (bolest jako pátý vitální parametr). Zhodnocení dosavadní analgetické léčby a jejího účinku V rámci farmakologické anamnézy je třeba podrobně zjistit, jaké léky pacient užíval, v jaké dávce, po jak dlouhou dobu, s jakými případnými nežádoucími účinky a s jakým analgetickým účinkem. LÉČBA NÁDOROVÉ BOLESTI Léčba bolesti je součástí komplexní onkologické léčby. Způsoby, kterých při léčbě bolesti využíváme, lze rozdělit na kauzální a symptomatické. Protinádorová (kauzální) léčba Z hlediska vlivu na bolest mají v klinické praxi největší význam metody chirurgické (např. přímé operační odstranění nádoru příklady perorálně, parenterálně, transdermálně, rektálně podávaná neopioidní a opioidní analgetika a koanalgetika aplikace opioidu nebo opioidu a lokálního anestetika do spinálního katétru, nověji se začínají využívat implantované podkožní pumpy spojené se spinálním katétrem. zpomalují resorpci kostí převážně inhibicí osteoklastů, vedou ke snížení rizika patologických fraktur, snížení počtu epizod hyperkalcemie, snížení nutnosti analgetických ozáření a snížení bolestivosti; dávkování (tab. 8) příklady chemická neurolýza ggl. celiacum při bolestech při nádoru slinivky; chordotomie při neztišitelných jednostranných bolestech v pánvi osteosystézy, vertebroplastika, kyfoplastika masáže, TENS, ortézy a protézy relaxační metody, řízená imaginace, distrakce, podpůrné pacientské skupiny podpora při hledání odpovědí na existenciální otázky (smysl života, vina, odpuštění, naděje, víra) může významně ovlivnit celkové prožívání nemoci (a tedy i vnímání bolesti) nebo stabilizace páteře a dlouhých kostí při patologických frakturách) a radioterapie (např. zevní ozáření bolestivých kostních metastáz, aplikace radionuklidů při mnohočetné kostní diseminaci). V některých případech může mít přímý analgetický účinek také protinádorová chemoterapie nebo hormonální léčba (např. antiandrogenní léčba nebo paliativní chemoterapie u bolestivých kostních metastáz karcinomu prostaty). Symptomatická léčba bolesti Přehled farmakologických a nefarmakologických metod v léčbě bolesti onkologických pacientů uvádí tab. 3. Základním pilířem léčby nádorové bolesti je farmakoterapie. Existuje řada doporučení a návodů, jak farmakologicky léčit nádorovou bolest. Za již klasické je považováno doporučení Světové zdravotnické organizace, jehož schematickým vyjádřením je analgetický žebříček WHO. Žebříček (obr. 2) představuje schematický návod k volbě analgetika a adjuvantního léku (koanalgetika) v závislosti na intenzitě a charakteru bolesti. ZÁKLADNÍ PRINCIPY LÉČBY NÁDOROVÉ BOLESTI DLE WHO Základním vodítkem pro volbu analgetika je intenzita bolesti, kterou pacient udává. K léčbě mírné bolesti jsou indikována neopioidní analgetika, k léčbě středně silné bolesti slabé opioidy v kombinaci s neopioidními analgetiky, k léčbě silné bolesti jsou indikovány silné opioidy, někdy v kombinaci s neopioidními analgetiky. Podle charakteru bolesti (např. neuropatická, viscerální) jsou indikována koanalgetika. Koanalgetika lze kombinovat s analgetiky na všech stupních žebříčku. U trvalé bolesti je třeba analgetika podávat v pravidelných intervalech (podle hodin), a nikoliv pouze podle potřeby. Dávkový interval by měl být takový, aby se udržela vyrovnaná plazmatická hladina léku a další dávka byla podána před znovuobjevením bolesti. Velikost dávky je přísně individuální. Dávku zvyšujeme vždy postupně (titrujeme) až dosáhneme dobré úlevy od bolesti při ještě snesitelných nežádoucích účincích. Analgetika je vhodné podávat co nejméně invazivním způsobem, který ještě poskytuje efektivní úlevu od bolesti. Užíváme přednostně perorální formy s prodlouženým nebo formy transdermální. Součástí léčby je pravidelné hodnocení analgetické účinnosti, nežádoucích účinků a celkového vlivu léčby na kvalitu života. Profylaxe a léčba nežádoucích účinků analgetik je nedílnou součástí léčebného plánu. Kromě bolesti je třeba aktivně řešit další symptomy onkologického onemocnění (únava, úzkost, deprese, nevolnost, anorexie-kachexie). Součástí léčby nádorové bolesti je hodnocení psychosociálních souvislostí 16 Urol List 2007; 5(2): 14 20

4 bez bolesti Obr. 1. Vizuální analogová škála (nahoře) a numerická škála (dole). I. stupeň mírná bolest neopioidní analgetikum II. stupeň středně silná bolest slabé opioidy + neopioidní analgetikum +/- koanalgetika Tab. 4. Přehled nejčastěji užívaných neopioidních analgetik. nejhorší bolest, jakou si umíte představit III. stupeň silná bolest silné opioidy +/- neopioidní analgetikum Obr. 2. Analgetický žebříček WHO (podle Metodických pokynů pro léčbu farmakoterapie nádorové bolesti 2004). látka aplikace nástup obvyklá max. denní poznámka účinku dávka (mg) dávka (mg) ANALGETIKA- ANTIPYRETIKA paracetamol p.o., p.r. 30 min metamizol p.o., i.v. 30 min vzhledem k riziku agranulocytózy není vhodný k dlouhodobé léčbě COX 2 NESELEKTIVNÍ NSA ibuprofen p.o min diclofenac p.o., p.r., i.m., i.v., 30 min naproxen p.o. 2 hod indometacin p.o., p.r. 60 min COX 2 PREFERENČNÍ NSA nimesulid p.o. 60 min pacienty lépe snášen než neselektivní NSA meloxicam p.o., p.r. 90 min pacienty lépe snášen než neselektivní NSA vnímání, prožívání a exprese bolesti a jejich kvalifikované ovlivňování (psychoterapie, sociální poradenství atd). V případě nedostatečné úlevy od bolesti při použití systémového podávání analgetik je třeba zvažovat invazivní analgetické postupy (regionální anestezie a neurochirurgické metody). 1. stupeň žebříčku WHO léčba mírné bolesti Pacienti s mírnou bolestí by měli být léčeni neopioidním analgetikem. Do této skupiny zařazujeme 2 velké podskupiny, a to analgetika-antipyretika (kyselina acetylsalicylová, paracetamol, metamizol) a nesteroidní antiflogistika (ibuprofen, diklofenak, indometacin, nimesulid, celekoxib) - tab. 4. V případě neuropatického charakteru bolesti přidáváme koanalgetikum. U čistě neuropatické bolesti můžeme zkusit monoterapii vhodným koanalgetikem tab stupeň žebříčku WHO léčba středně silné bolesti U nemocných se středně silnou bolestí, u kterých nebylo dosaženo dostatečné úlevy neopioidními analgetiky, je indikováno použití kombinace neopioidního analgetika a tzv. slabého opioidu. Mezi slabé opioidy bývá obvykle zařazován kodein, dihydrokodein, tramadol. V praxi je nejvíce používán tramadol. Jeho výhodou je kromě příznivého poměru účinek/nežádoucí účinky také dostupnost v řadě lékových forem (tablety, kapky, čípky, ampule k injekčnímu podání), jež umožňují flexibilní dávkování a aplikaci s ohledem na aktuální klinický stav pacienta. Poměr analgetické účinnosti parenterálních a perorálních forem tramadolu je 1,5 2 : 1. Nežádoucí účinky slabých opioidů jsou velmi podobné jako u silných opioidů (počáteční nauzea, sedace, dlouhodobě zácpa). 3. stupeň žebříčku WHO léčba silné bolesti Tzv. silné opioidy jsou indikovány u pacientů se silnou bolestí nebo u nemocných se středně silnou bolestí, u kterých se však bolest nepodařilo zmírnit léky 2. stupně žebříčku WHO. Přehled silných opioidů dostupných v ČR uvádí tab. 6. Urol List 2007; 5(2):

5 Dávkování silných opioidů je přísně individuální. Analgetický účinek je závislý na velikosti dávky. Uvedené počáteční dávky je často třeba v závislosti na intenzitě bolesti postupně zvyšovat. Není-li danou dávkou dosaženo dostatečné úlevy, obvykle denní dávku zvyšujeme o %. U většiny nemocných dosáhneme analgezie dávkami, jež odpovídají mg morfinu p.o. denně. Někteří pacienti však potřebují k dobrému zmírnění bolesti denní dávky odpovídající až mg morfinu p.o. Pro posouzení účinnosti dané dávky je třeba vyčkat dosažení vyrovnané plazmatické hladiny. U tablet s řízeným je vyrovnané plazmatické hladiny dosaženo po 2 dnech, u transdermálních lékových forem po 3 5 dnech léčby. Teprve poté můžeme zhodnotit, zda je tato dávka dostatečná a případně ji zvýšit. Pro nastavení účinné dávky jsou proto někdy výhodnější lékové formy s rychlým účinkem (např. Sevredol, magistraliter morfinový sirup nebo parenterálně aplikovaný morfin). U pacientů s intenzivní nebo nestabilní bolestí používáme při zahájení léčby obvykle perenterální opioid. Po nalezení účinné dávky přecházíme na neinvazivní lékové formy s řízeným (tj. tablety nebo náplasti). Opioidy nevhodné k léčbě chronické nádorové bolesti Petidin (DOLSIN) při delším pravidelném podávání dochází k hromadění neurotoxického metabolitu norpetidinu spojeného s rizikem zmatenosti až epileptiformních křečí. Krátkodobé užívání je bezpečné, ale nemá žádné výhody oproti morfinu. Pentazocin (FORTRAL), butorfanol (BE- FORAL) antagonisté μ-receptorů, agonisté κ- a δ-receptorů, velké riziko rozvoje závislosti a stavů zmatenosti, riziko antagonizace účinku jiných silných opioidů. U pacientů s chronickou nádorovou bolestí jsou zcela nevhodné! Průlomová (epizodická) bolest Intenzita bolesti u onkologických pacientů často během dne výrazně kolísá. Kromě stabilní trvalé (bazální) bolesti může docházet k přechodnému zesílení intenzity bolesti v závislosti na některých pohybech Tab. 5. Přehled slabých opioidů. látka aplikace nástup obvyklá max. denní účinku dávka (mg) dávka (mg) kodein p.o min dihydrokodein p.o. 2 3 hod tramadol p.o., p.r., i.v., i.m., s.c min Tab. 6. Přehled silných opioidů pro léčbu chronické nádorové bolesti. látka aplikace nástup trvání obvyklá max. poznámka účinku účinku počáteční denní (dávkový dávka dávka interval) morfin p.o., p.r., hod 10 mg není ekvianalgetické s rychlým s.c., i.v. min à 4 hod stanovena poměrné dávky: p.o. : p.r. = 1 : 1 p.o. : s.c. = 2-3 : 1 p.o. : i.v. = 3 : 1 morfin p.o., p.r. 3 5 h 12 hod 30 mg není s řízeným à 12 hod stanovena fentanyl TTS náplast 8 12 h 72 hod 25 μg/hod není stanovena oxykodon p.o., p.r. 1 3 h mg není s řízeným hod à 12 hod stanovena buprenorfin sublingv. 0,5 1 h 8 hod 0,2 mg 0,4 mg s rychlým à 8 hod à 8 hod buprenorfin náplast h 72 hod 35 μg/hod 140 μg/hod novější klinická data TDS naznačují, že lze bezpečně podat i dávky vyšší hydromorfon p.o. 3 5 h 12 hod 4 mg není s řízeným à 12 hod stanovena a činnostech (např. chůze, kašel, defekace, převaz chronické rány). Tato vzplanutí bolesti, jež nasedají na jinak dobře kontrolovanou bolest bazální, se nazývají průlomová nebo epizodická bolest. Základní strategií léčby průlomových bolestí je podání doplňkové (záchranné) dávky rychle působícího opioidního nebo neopioidního analgetika v případě objevení bolestí (podle potřeby). Pacient současně pokračuje v pravidelném užívání zavedené dávky léků s řízeným. Pacient léčený pro chronickou nádorovou bolest byl měl být lékařem vybaven léky k zvládání základní chronické bolesti (obvykle perorální nebo transdermální lékové formy) a záchrannou medikací k léčbě průlomových bolestí. Velikost záchranné dávky je třeba stanovit individuálně. Obvykle se ale v případě opioidů pohybuje v rozmezí 5 15 % celkové denní dávky opioidu. (Příklad: Pacient s karcinomem prostaty diseminovaným do skeletu užívá pravidelně morfin s řízeným MST Continus 100 mg tbl po 12 hod (DD je 200 mg). Jako záchrannou léčbu pro případ průlomových bolestí při pohybu spojeném 18 Urol List 2007; 5(2): 14 20

6 s postavením se z lehu užívá Sevredol (rychle působící morfin) 20 mg morfinu, někdy až 3 tbl denně. Tato léčba mu vyhovuje.) Rotace opioidů Mezi pacienty existuje značná variabilita ve vnímavosti k analgetickému účinku a nežádoucím účinkům jednotlivých opioidů. Někdy je třeba k dosažení lepšího poměru benefit/nežádoucí účinky změnit druh opioidu (např. morfin hydromorfon, oxykodon buprenorfin atd). Ke změně druhu podávaného opioidu (tzv. rotaci opioidu) se uchylujeme v situaci, kdy se nám přes dostatečné zvyšování dávky u pacienta nedaří bolest dostatečně zmírnit nebo pokud je toto zvyšování provázeno příliš zatěžujícími nežádoucími účinky. Při rotaci musíme u nového opioidu vypočítat tzv. ekvianalgetickou dávku, tedy dávku, která by měla mít srovnatelný účinek s původním opioidem. Tab. 7. uvádí příklady ekvianalgetických dávek nejčastěji užívaných opioidů. Základním porovnávacím parametrem je analgezie navozená 10 mg morfinu s.c. Přepočet má orientační hodnotu a je Tab. 7. Ekvianalgetické dávky opioidů. nutno brát v úvahu četné interindividuální rozdíly. Podle toho je třeba vypočtenou dávku ještě přizpůsobit. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY OPIOIDŮ Profylaxe a léčba nežádoucích účinků opioidů a jsou nedílnou součástí komplexní léčby onkologické bolesti. Na počátku podávání opioidů pacienti trpí obvykle 3 10 dní nevolností, někdy spojenou se zvracením, obluzeností a útlumem. Při delším užívání tyto symptomy obvykle zcela ustupují. Pacienta je třeba o možnosti přechodné nevolnosti a utlumenosti předem poučit. Profylaxe nevolnosti spočívá v podávání běžných antiemetik (metoklopramid, thiethylperazin) podle potřeby, popř. v pravidelných intervalech. Po týdnu je obvykle možné tuto profylaxi ukončit. Počáteční celkový útlum při podávání opioidů nevyžaduje specifickou léčbu. Pacienta musíme poučit. Významný celkový útlum při vysokých dávkách silných opioidů obvykle řešíme rotací opioidu nebo využitím invazivních anesteziologických metod. Podání opioidů je někdy morfin s.c. (i.m.) mg morfin p.o. 1 mg morfin i.v. mg 7, TTS fentanyl v mg/24 hod 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 6,0 TTS fentanyl μg/hod oxykodon p.o. mg (15) (30) (45) (60) (75) (90) (120) (150) buprenorfin i.m. mg 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 buprenorfin s.l. mg v mg/24 hod 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 TDS buprenorfin 0,84 1,26 1,68 2,10 2,52 3,36 v mg/24 hod TDS buprenorfin μg/hod 35 52, , hydromorfon p.o. mg piritramid i.m./s.c./i.v. mg petidin - meperidin i.m. 100 (75) tramadol p.o. mg tramadol i.m./i.v. mg dihydrokodein p.o. mg provázeno rozvojem deliria (poruchy soustředění, spánková inverze, zmatenost, halucinace). V této situaci obvykle provedeme rotaci opioidu nebo použijeme některou z invazivních metod. Při agitovaném deliriu podáváme neuroleptika. Klinicky nejzávažnějším nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby opioidy je zácpa. Obvykle trvá po celou dobu léčby. Po dobu podávání opioidů je tedy třeba pacientům pravidelně podávat laxativa (osmotická, stimulační nebo v kombinaci, např. laktulóza a bisakodyl). Útlum dechového centra je při správně vedené léčbě onkologické bolesti velmi vzácný. V případě rozvoje významného dechového útlumu (dechová frekvence pod 8/min, respirační insuficience) podáváme opioidní antagonisty (naloxon). Léčba opioidy je při správném dávkování a aktivní profylaxi nežádoucích účinků bezpečná a jednoznačně přispívá ke zlepšení kvality života pacientů. ADJUVANTNÍ ANALGETIKA, KOANALGETIKA Primární indikací této heterogenní skupiny léků jsou stavy jiné než bolest. Přesto mohou mít také významný analgetický účinek. V léčbě onkologické bolesti je obvykle užíváme současně s analgetiky, a to v léčbě takových bolestivých stavů, které se samotnými analgetiky nedaří uspokojivě zvládnout. Přehled koanalgetik užívaných v léčbě onkologické bolesti a jejich obvyklé dávkování uvádí tab. 8. ANESTEZIOLOGICKÉ (INVAZIVNÍ) POSTUPY V LÉČBĚ NÁDOROVÉ BOLESTI V klinické praxi nejčastěji využíváme tzv. centrální (neuroaxiální) blokády. Tyto metody obecně spočívají v aplikaci léků do blízkosti nervových kořenů vně tvrdé pleny (epidurální podání) nebo přímo do mozkomíšního moku (intratekální subarachnoidální podání). Indikací spinální anestezie jsou bolesti lokalizované do jedné oblasti (např. bolest končetiny nebo pánve), kterou se nedaří zvládnout systémově podávanými opioidy a koanalgetiky. Vlastní místo blokády (míšní etáž), typ (epidurální, intratekální), Urol List 2007; 5(2):

7 aplikační systém (zevní tunelizovaný katétr, podkožně implantovaný systém), podávané léky (nejčastěji opioidy a lokální anestetika) závisí na charakteru bolestivého stavu, na předpokládané délce léčby a délce přežití pacienta. Provedení centrální blokády indikuje algeziolog. Pokud se daří u pacienta bolest zvládnout neinvazivními postupy, je třeba jej však odeslat na specializované pracoviště léčby bolesti. Analgetická radioterapie Zevní analgetická radioterapie může významně ovlivnit bolestivost kostních i měkkotkáňových nádorových ložisek. Nejčastější indikací jsou bolestivé kostní metastázy. K analgetickému efektu dochází u více než 70 % pacientů, účinek nastupuje po 2 3 týdnech a maxima dosahuje cca měsíc po ukončení ozařování. Analgetický účinek pozorujeme také u metastáz relativně radiorezistentních nádorů (např. Grawitzův tumor). U mnohočetného postižení skeletu, kde nelze jednoduše provést zevní ozáření, je třeba zvážit analgetickou aplikaci radionuklidů stroncia nebo samaria. Tato metoda přináší úlevu u % nemocných a aplikaci lze po několika měsících opakovat. Překážkou častějšího využití je poměrně vysoká cena. ZÁVĚR Komplexním léčebným přístupem lze dnes prakticky všechny bolestivé stavy onkologicky nemocných zmírnit na dobře snesitelnou míru. Pro pacienty je to dobrá zpráva. Pro lékaře navíc výzva, aby bolesti věnovali náležitou pozornost a dostupných možností skutečně využívali. Literatura 1. WHO. Cancer pain relief: report of a WHO Expert Committee (WHO Technical Report Series, No. 804). 1. ed.geneva: World Health Organisation Doležal T, Hakl M, Kozák J et al. Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti update. Bolest 2006; 9(suppl 3): Sláma O, Ševčík P, Vorlíček J. Léčba bolesti u onkologicky nemocných. Postgr Med 2003; 5(1): Ševčík P, Vorlíček J. Bolest a možnosti jejího léčení. In: Vorlíček J, Adam Z et al (eds). Paliativní medicína. 2.ed. Praha: Grada Publishing 2004: 537. Tab. 8. Přehled adjuvantních analgetik. název léku počáteční dávka obvyklá účinná dávka KOANALGETIKA K LÉČBĚ NEUROPATICKÉ BOLESTI antidepresiva tricyklická antidepresiva amitriptylin 12,5 25 mg na noc mg 1 3 denně nortriptylin mg na noc mg 3 denně imipramin mg na noc mg na noc dosulepin mg na noc mg 2 3 denně SSRI paroxetin mg 1 denně mg 1 denně citalopram mg 1 denně mg 1 denně NSRI venlafaxin 37,5 mg 1 denně 37,5 112,5 mg 2 denně mitrazapin 15 mg na noc mg/d antikonvulziva karbamazepin 200 mg 1 2 denně mg 2 denně gabapentin mg na noc mg 3 denně lamotrigin 25 mg 1 denně mg 2 denně fenytoin mg na noc mg 3 denně pregabalin 150 mg 1 denně mg 2 denně topiramát 25 mg 1 denně mg 2 denně valproát sodný 150 mg 1 denně mg 2 denně antiarytmika a lokální anestetika trimekain i.v. 2 mg/kg za 30 min 2 5 mg/kg 1 2 denně lidokain k lokálnímu užití KOANALGETIKA K LÉČBĚ BOLESTI KOSTNÍCH METASTÁZ kortikoidy prednison 5 10 mg 1 denně individuální dexametazon 1 2 mg 1 2 denně individuální metylprednizolon 4 8 mg 1 denně individuální kalcitonin bisfosfonáty klodronát pamidronát ibandronát zoledronát 200 IU intranazálně 1 denně 800 mg p.o. 2 denně mg i.v. po 4 týdnech 4 mg i.v. po 4 týdnech 50 mg p.o./denně 4 mg i.v. po 3 4 týdnech KOANALGETIKA K LÉČBĚ MUSKULOSKELETÁLNÍ BOLESTI myorelaxancia tolperison mg na noc mg 3 denně mefenoxalon 200 mg na noc 200 mg 3 denně tizanidin 2 mg na noc Individuální baklofen 5 mg 3 denně mg 3 denně 20 Urol List 2007; 5(2): 14 20

Farmakoterapie nádorové bolesti

Farmakoterapie nádorové bolesti Farmakoterapie nádorové bolesti Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená úplnou

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

30. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

30. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 30. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

METODICKÁ DOPORUČENÍ

METODICKÁ DOPORUČENÍ ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 3 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 89 METODICKÁ DOPORUČENÍ METODICKÉ POKYNY PRO FARMAKOTERAPII NÁDOROVÉ BOLESTI 5 Tomáš DOLEŽAL, 1 Marek HAKL, 1 Jiří KOZÁK, 5 Miloslav KRŠIAK, 1 Jan

Více

Farmakoterapie nádorové bolesti

Farmakoterapie nádorové bolesti Farmakoterapie nádorové bolesti Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená úplnou

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno

Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Racionální analgetická léčba vertebrogenních onemocnění Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN a LFMU Brno Bolest - definice Nepříjemný senzorický a emocionální prožitek spojený se skutečným

Více

Onkologická bolest - léčba

Onkologická bolest - léčba Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/037 Onkologická bolest - léčba

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha

Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Je důležitou součástí pooperační péče. Hlavní principy se příliš neliší od všeobecných zásad pooperační léčby

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.

Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie. Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s. Neuroaxiální analgezie - základy anatomie a fyziologie Pavel Svoboda Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.; Mostiště Domácí hospic sv. Zdislavy, a.s.; Třebíč II. brněnský den klinické farmacie, 11. února 2016 Obsah

Více

Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha

Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Pooperační analgezie po císařském řezu - systémová Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Pooperační analgezie Je důležitou součástí pooperační péče. Hlavní principy se příliš neliší od všeobecných

Více

Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno

Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno Neuropatické bolestivé syndromy v onkologii MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Masarykův onkologický ústav Brno Osnova Základní dělení neuropatických syndromů v onkologii Etiopatogeneze několik poznámek Klinický

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PALIATIVNÍ MEDICÍNA

Více

Farmakoterapie v léčbě bolesti

Farmakoterapie v léčbě bolesti Farmakoterapie v léčbě bolesti MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Ambulance podpůrné a paliativní onkologie Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav Brno Připomenutí patofyziologie bolesti

Více

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno

Léčba akutní bolesti. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Léčba akutní bolesti Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Typy akutních bolestí Pooperační bolesti Bolesti při úrazech Bolesti jako příznak řady onemocnění Porodní bolesti Pooperační analgezie Zmírňuje

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18

Úvod Základní pojmy a rozdělení anestezie Základní pojmy Rozdělení anestezie 18 Obsah Úvod 10 1 Historie anesteziologie 11 1.1 Horace Wells a oxid dusný 11 1.2 Mortonův úspěch 12 1.3 Historie místní anestezie 13 1.4 Začátky anestezie v Českých zemích 14 1.5 Vznik samostatného oboru

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Léčba akutní pooperační bolesti

Léčba akutní pooperační bolesti Léčba akutní pooperační bolesti dle Doporučených postupů ČSARIM Autoři: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - FN Brno doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. - FNKV Přednášející MUDr. Boris Leštianský Centrum pro léčbu

Více

Léčba bolesti (nejen) u onkologických nemocných Pavel Ševčík LF MU a FN كریم Brno كریم čti: KARIM V arabštině ctihodný, úctyhodný Převzaly další jazyky příbuzné arabštině velkorysý šlechetný Typy

Více

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno

Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek. O. Sláma, MOU Brno Možnosti a úskalí léčby bolesti ve stáří Několik poznámek O. Sláma, MOU Brno Osnova Co bolí naše seniory Proč je důležité rozpoznat a léčit bolest Několik poznámek k léčbě bolesti u seniorů Bolest u seniorů

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI CMG. Tázající: Lenka Walterová Odpovídající: Evžen Gregora M Y E L O M A CZECH GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

OTÁZKY A ODPOVĚDI CMG. Tázající: Lenka Walterová Odpovídající: Evžen Gregora M Y E L O M A CZECH GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA OTÁZKY A ODPOVĚDI Tázající: Lenka Walterová Odpovídající: Evžen Gregora Klinická studie 2002 Přípustné / nepřípustné odchylky od protokolu? Nepodání studijní medikace vyřazení Záměna cytostatik (vcr/vbl)

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Léčba chronické bolesti

Léčba chronické bolesti MUDr. Marek Hakl, Ph.D. Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Souhrn Hakl M.. Remedia 2015; 25: 422 426. Chronická bolest představuje významný celospolečenský

Více

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu

Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové, NSA a paracetamolu MUDr. Michal Prokeš PharmDr. Josef Suchopár WWW.INFOPHARM.CZ Lékové interakce kyseliny acetylsalicylové (ASA) ASA zvyšuje: Krvácivost při

Více

FARMAKOTERAPIE BOLESTI

FARMAKOTERAPIE BOLESTI FARMAKOTERAPIE BOLESTI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 FARMAKOTERAPIE AKUTNÍ BOLESTI Autoři: Miloslav Kršiak, Jiří Kozák, Jan Lejčko, Bohumil Skála Oponenti:

Více

LÉČBA BOLESTI U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PETR LOKAJ, BRNO, KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE

LÉČBA BOLESTI U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PETR LOKAJ, BRNO, KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE LÉČBA BOLESTI U DĚTÍ S HEMATOONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM PETR LOKAJ, BRNO, KLINIKA DĚTSKÉ ONKOLOGIE BOLEST JAKO SIGNÁL NESMÍ ZNÍT PŘÍLIŠ DLOUHO OBÁVANÁ ALE OVLIVNITELNÁ BOLEST PŘEDCHÁZÍ DIAGNOSU (TUMORY MOZKU

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík

Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík Chyby, mýty a omyly v léčbě bolesti Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Cíle léčby akutní bolesti Cílem je kvalitní analgezie (VAS 0-3) při minimálních NÚ Respektovat signální ochranný

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti. J. Málek

Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti. J. Málek Doporučené postupy ČSARIM pro léčbu akutní pooperační bolesti J. Málek Význam léčby pooperační bolesti (LPB) Bolest je pátá vitální funkce (vědomí, dýchání, oběh, metabolismus, bolest) - American Pain

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti 1z18 Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Kolektiv autorů(v abecedním pořadí): Doležal T., Hakl M., Kozák J., Kršiak M., Lejčko J., Skála B., Sláma O., Ševčík P., Vorlíček

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti

Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti Metodické pokyny byly v tomto znění k 15.4.2004 schváleny výbory SSLB ČLS JEP, ČOS ČLS JEP a SVL ČLS JEP, ČSARIM ČLS JEP a ČSEKFT

Více

Komplexní regionální bolestivý syndrom

Komplexní regionální bolestivý syndrom Komplexní regionální bolestivý syndrom Naďa Petrová, Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol DEFINICE : Termín, označující různé bolestivé stavy, které vznikají převážně jako

Více

ANALGETIKA ANODYNA. MUDr. Jana Nováková, Ph.D.; PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.; PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D.

ANALGETIKA ANODYNA. MUDr. Jana Nováková, Ph.D.; PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.; PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D. ANALGETIKA ANODYNA MUDr. Jana Nováková, Ph.D.; PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.; PharmDr. Jana Kučerová, Ph.D. Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení předmětu Farmakologie II studentů

Více

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty

Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Klinika onkologická Fakultní nemocnice Ostrava a Mobilní hospicová jednotka Ondrášek Paliativní péče o mladého pacienta s generalizovaným karcinomem prostaty Atestační práce v oboru : paliativní medicína

Více

METODICKÁ DOPORUČENÍ

METODICKÁ DOPORUČENÍ 54 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 2 METODICKÁ DOPORUČENÍ METODICKÉ POKYNY PRO FARMAKOTERAPII AKUTNÍ A CHRONICKÉ NENÁDOROVÉ BOLESTI 5 Tomáš DOLEŽAL, 1 Marek HAKL, 1 Jiří KOZÁK, 5 Miloslav

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

Silné opioidy v léčbě chronické bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy v léčbě chronické bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy v léčbě chronické bolesti Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Produkce opia Afghánistán 87 % celosvět. produkce (2005) Do konce 20. stol. vedl tzv. Zlatý trojúhelník Afghánistán přes 6000

Více

Jak (vy)budovat Acute Pain Service

Jak (vy)budovat Acute Pain Service Jak (vy)budovat Acute Pain Service Marek Hakl Centrum pro léčbu bolesti ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně Acute Pain Servis (APS) Projekt bezbolestné nemocnice Součást nemocničních standardů pro schválení

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Silné opioidy. klinické použití pro léčbu chronické. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Silné opioidy klinické použití pro léčbu chronické bolesti výhody a rizika Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Chronická bolest - metody analgezie farmakoterapie 90-95 % invazivní metody 5-10 % rehabilitační

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI

LÉČBA AKUTNÍ POOPERAČNÍ BOLESTI ÚVOD V posledních letech se v České republice podá více než 800 tisíc celkových a regionálních anestezií ročně. V naprosté většině se jedná o anestezie pro operace, po kterých lze očekávat pooperační bolesti,

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ Helena Ondrášková Iveta Zimová Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH

Více

Úloha farmakoterapie v léčbě bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Úloha farmakoterapie v léčbě bolesti. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Úloha farmakoterapie v léčbě bolesti Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Bolest - definice Bolest je nepříjemný senzorický, emoční a mentální pocit (prožitek) spojený s doprovodnými psychickými a případně

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Akutní bolest. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno

Akutní bolest. Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Akutní bolest Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LF MU Brno Typy akutních bolestí Pooperační bolesti Bolesti při úrazech Bolesti jako příznak řady onemocnění Porodní bolesti Akutní bolest - charakteristika A.b.

Více

Farmakologie. Farmakoterapie bolesti Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Farmakoterapie bolesti Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Farmakoterapie bolesti Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10 Novinky ve farmakoterapii bolesti Tomáš Gabrhelík KARIM FN a LF UP v Olomouci CHRONICKÁ BOLEST III. stupeň II. stupeň Silný opioid I. stupeň Slabý opioid Neopioid + kombinace + adjuvancia + neopioid +

Více

3. z hlediska lokalizace nádoru - nádory z exokrinní části pankreatu - nádory endokrinní

3. z hlediska lokalizace nádoru - nádory z exokrinní části pankreatu - nádory endokrinní ROČNÍK LXXIII, 2004, č. 3 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 85 OBSTRUKČNÍ IKTERUS JEDEN Z ČASNÝCH PŘÍZNAKŮ KARCINOMU HLAVY PANKREATU 1, 2 Ladislav SLOVÁČEK, 2 Martin BLAŽEK, 1, 3 Richard ZACHOVAL, 1, 2 Ladislav

Více

Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout

Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout Léčba akutní bolesti z pohledu NÚ NSA Aneb Jak se rozhodnout MUDr. Bohumil Skála,PhD LF UK Hradec Králové, SVL ČLS JEP MUDr. Petr Herle IPVZ Praha, SVL ČLS JEP Bolest Homér: Aristoteles: Platon: Descartes:

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jana ŠPULÁKOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jana ŠPULÁKOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jana ŠPULÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Analgetická léčba kostních metastáz, efektivita a toxicita

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Korekční ortopedický výkon u dítěte

Korekční ortopedický výkon u dítěte Korekční ortopedický výkon u dítěte Dva periferní katétry místo kaudální blokády? Petr Čáka FN Hradec Králové, KARIM Bez konfliktu zájmů k danému tématu Petr Čáka FN Hradec Králové, KARIM Obsah Možnosti

Více

LÉČBA BOLESTI. Bolest druhy bolesti, možnosti léčby

LÉČBA BOLESTI. Bolest druhy bolesti, možnosti léčby LÉČBA BOLESTI Bolest varuje organizmus před poškozením a signalizuje onemocnění. Při léčbě bolesti musíme mít na paměti, že analgetika jsou léky symptomatické, neřeší tedy příčinu bolesti. Určitě bychom

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl

LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl LÉČBA BOLESTI V UROLOGII I. díl MUDr. Pavel Dušek Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ÚVOD Bolest je nejen důsledkem a projevem choroby, ale také velmi důležitým příznakem, často vedoucím k určení

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

KONTROLNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKÁRNÍKY

KONTROLNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKÁRNÍKY KONTROLNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO PŘEDEPISUJÍCÍ LÉKÁRNÍKY Seznam činností pro lékárníka vydávajícího přípravek Instanyl nosní sprej s jednou dávkou Následující činnosti musejí být provedeny před tím, než je

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI

PALIATIVNÍ MEDICÍNA. Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et al. PRO PRAXI Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi publikace PALIATIVNÍ MEDICÍNA Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka, Jiří Vorlíček et

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení průlomové bolesti u onkologicky nemocných pacientů Bc. Aneta Václavková 213 Diplomová práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více