KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s Praha dne 20. dubna 2005

2 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (mateřská společnost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost). Do konsolidace podle rozhodnutí společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. nebyla zahrnuta společnost pod podstatným vlivem SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, neboť dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledně nakládání s majetkem a jejím řízením. V době zpracování konsolidované účetní závěrky nebyla účetní závěrka společnosti SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, vzhledem k neukončenému auditu, k dispozici. Mateřská společnost (emitent kótovaných cenných papírů) : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ : Právní forma : Akciová společnost IČ : Den zápisu : 20. ledna 1992 Základní kapitál : ,- Kč Vlastní kapitál : ,- Kč Předmět podnikání : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej realitní činnost činnost ekonomických a organizačních poradců zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic reklamní činnost a marketing správa a údržba nemovitostí služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkování obchodu zastavárenská činnost Obchodní společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci tř. 1.máje 52, ze dne a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne č. j. 2O/88/91. Firma je akciovou společností ve smyslu 154 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Je založena na dobu neurčitou a řídí se právním řádem ČR.

3 V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je ve výši ,- Kč. Obchodní firma BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Internetová adresa : Dceřinná společnost: GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo: Pražská 125, Karlovy Vary IČ: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování v oblasti obchodu, průzkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí movitých Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí..

4 2. Údaje o cenných papírech Akcie BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. ISIN CZ Objem emise : ,- Kč Počet kusů : ks Jmenovitá hodnota : 800,- Kč Forma : na majitele Podoba : zaknihovaná Veřejný trh : RM SYSTÉM, a.s. Veřejně obchodované dluhopisy : Veřejně obchodované podílové listy : ne ne Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasování, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Akcionář má právo na podíl na zisku obchodní firmy, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku bude akcionáři určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den, je povinno oznámit představenstvo způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění a odvodu do rezervního fondu dle stanov a dle ustanovení obchodního zákoníku. Dne , po konci rozvahového dne, proběhla mimořádná valná hromada společnosti, která byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a platných Stanov společnosti. Hlavním bodem programu byla volba členů orgánů společnosti a schválení některých úkonů představenstva. Předsedou představenstva společnosti se stal Ing. Vladimír Maier. Dne proběhla řádná valná hromada společnosti, které se zúčastnili akcionáři, jejichž akcie představují hlasů, což odpovídá 41,23% zapsaného základního kapitálu společnosti. Valná hromada projednala zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a dozorčí rady o činnosti v roce Schválila roční účetní závěrku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2003 a návrh opatření zpracovaného představenstvem k ozdravění hospodářské situace v následujícím období. Společnost v hodnoceném období nevydala žádné prioritní akcie s prioritními právy a nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie.

5 3. Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. vlastní akcie v těchto společnostech Emitent druh CP počet akcií procentní podíl na ZK nominální hodnota v tis. Kč cena pořízení v tis. Kč Aero Holding a.s. Praha akcie ,15 0, v likvidaci zaknihované Crystalex a.s. akcie listinné 1 0, DEST- CZ a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované DESTA- NOVA a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované Sklárny Kavalier a.s. akcie listinné , TANEX a.s. akcie 161 0,03 0, zaknihované Skloexport a.s. v likvidaci akcie listinné , Golf Resort Karlovy Vary a.s. akcie listinné , Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. Společnosti konsolidačního celku nejsou žádným způsobem závislé na výše uvedených smlouvách, ani v této oblasti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. 5. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, které mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta. Proti společnostem konsolidačního celku nejsou v současné době vedeny žádné spory.

6 6. Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období. Mateřská ani dceřinná společnost se neangažují v oblasti výzkumu nebo vývoje nových výrobků a technologií. 7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Společnosti konsolidačního celku neprovádějí podnikatelské aktivity, které by narušovaly životní prostředí a nevynakládají na ochranu životního prostředí žádné prostředky. Společnosti konsolidačního celku zaměstnávají stabilně již několik let pracovníků. Fluktuace pracovníků je minimální. 8. Osoby s vyšším podílem na základním kapitálu emitenta v roce 2004 DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 % PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 16,36 % 9. Zpráva o vztazích Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je ovládající osobou společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a GOLF RESORT Karlovy Vary je jedinou ovládanou osobou společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Akcie společnosti jsou z 93,53% vlastněny společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. V účetním období od do nebyla uzavřena ovládací smlouva ve smyslu 190b až 190d zákona č. 513/1991 Sb. Statutární orgán ovládané osoby proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku vypracoval pro toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 10. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společností konsolidačního celku BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Od do Představenstvo člen Ing. Vladimír Maier člen Ing. Pavel Štěrbák člen Ing. Josef Matějo

7 Dozorčí rada předseda Ing. Oldřich Rutar člen RNDr. Juraj Vronka člen Ing. Jiří Kašpar Na mimořádné valné hromadě společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. konané dne 10. února 2004 došlo ke zvolení nového představenstva a dozorčí rady společnosti. Předsedou představenstva se stal Ing. Vladimír Maier. Tato skutečnost byla zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze, tj. k : Představenstvo předseda Ing. Vladimír Maier VŠE člen Ing. Pavel Štěrbák VŠE člen Ing. Josef Matějo VŠE Dozorčí rada předseda Ing. Oldřich Rutar VŠE člen RNDr. Juraj Vronka MFF UK člen Ing. Jiří Kašpar VŠE Informace o peněžitých a naturálních příjmech statutárních orgánů a vedoucích pracovníků společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.: BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Představenstvo: peněžité naturální peněžité naturální Ing. Vladimír Maier Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Pavel Štěrbák Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Josef Matějo Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Dozorčí rada: Ing. Oldřich Rutar Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry

8 peněžité naturální peněžité naturální RNDr. Juraj Vronka Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Jiří Kašpar Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ředitel společnosti : JUDr. Josef Černý ,- Kč Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry. Příjem ze závislé činnosti je poskytován na základě uzavřené manažerské smlouvy. Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla emitentem poskytnuta žádná půjčka nebo úvěr. Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. K , resp. k Představenstvo předseda Vlastimil Argman člen Libor Černý člen Ing. Vladimír Mráz člen Ing. Oldřich Rutar člen Ing. Karel Mařík člen Ing. Václav Lupínek Ing. Václav Lupínek byl zvolen do funkce člena představenstva usnesením valné hromady konané dne , zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne Dne zanikla funkce členu představenstva Mgr. Petru Masákovi, tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Dozorčí rada člen Ing. Radek Zamrzla člen Ing. Jiří Šmejc člen Ing. Alena Halířová Členové představenstva a dozorčích rady společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřeli v letech 2003 a 2004 žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřeli žádný obchod s účastnickými

9 cennými papíry. Nepřijali v r ani v r žádné naturální ani peněžní příjmy od společností zahrnutých do konsolidačního celku. Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla společností poskytnuta žádná půjčka nebo úvěr. Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. 11. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti emitenta Hodnocené období bylo i nadále negativně ovlivněno vývojem světové ekonomiky. Tato situace se promítala i do české ekonomiky, zejména do situace na akciovém trhu a také ve vztahu při zhodnocování volných finančních prostředků společnosti. Došlo pro společnost k nepříznivému vývoji kurzu Kč vůči EUR. Výnosy dosažené vyúčtováním úroků z poskytnutých půjček tak byly nepříznivě ovlivněny kurzovými rozdíly z přepočtu cizoměnových aktiv k Vzhledem k dosaženým pozitivním ekonomickým výsledkům společnosti v roce 2003, nebyla měněna strategie firmy schválená akcionáři společnosti. Bylo pokračováno ve vyhledávání možností vedoucích ke zhodnocení volných finančních prostředků za podmínek výhodnějších než poskytují peněžní ústavy. Opatření představenstva společnosti ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti v roce 2004 bylo nadále zaměřeno na společnosti působící v oblasti výroby a prodeje výrobků ze skla. Toto opatření bylo schváleno akcionáři na řádné valné hromadě dne Obchodní spolupráce tak byla i nadále zaměřena na společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral Aktiengesellschaft. K těmto společnostem je nutno uvést, že jsou nejen předními producenty zajímavé obchodní komodity, ale zabývají se zejména vývozem tradičního českého zboží do zahraničí. Tyto výrobky jsou chráněny světově proslulými ochrannými známkami. Z těchto důvodů bude v této spolupráci pokračováno i v dalším období, pokud valná hromada akcionářů na valné hromadě v roce 2005 nerozhodne jinak. Představenstvu společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. bylo uloženo valnou hromadou akcionářů věnovat zvláštní pozornost společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Vzhledem k významným investicím do rekonstrukce areálu zde bylo dosaženo jeho významného zhodnocení. V roce 2004 bylo dosaženo pozitivního konsolidovaného hospodářského výsledku bez menšinového podílu ve výši tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se i nadále nachází pod polovinou základního kapitálu. Společnost je však schopna plnit své splatné závazky. Představenstvo o této skutečnosti informovalo valnou hromadu akcionářů, která se konala dne a předložilo již výše citovaný návrh na přijetí Opatření ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti a dosažení budoucích výnosů, které akcionáři schválili. Tato situace se zcela jistě stane předmětem jednání valné hromady akcionářů v roce 2005, kdy bude výše uvedené opatření představenstva hodnoceno a posouzeny dosažené ekonomické výsledky společnosti za rok 2004

10 Strategie hospodářské činnosti společnosti v hodnoceném období vycházela ze schváleného návrhu Opatření představenstva společnosti projednaného a schváleného na poslední valné hromadě. Po rozvahové dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro tuto konsolidovanou výroční zprávu. Za účetní období 2001, 2002 a 2003 nebyla vyplácena dividenda. V roce 2004 měla společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. jednoho zaměstnance. 12. Informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za dvě předcházející období Valnou hromadou akcionářů byla schválena orientace obchodní spolupráce společnosti na přední výrobce a vývozce výrobků ze skla a porcelánu. Tato nová strategie přinesla pozitivní výsledky. V roce 2002 již bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. V tomto roce společnost odkoupila ks akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a počátkem roku 2003 ještě 115 ks těchto akcií. V roce 2003 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Podstatná je však skutečnost, že se v tomto období podařilo zastavit nepříznivé hospodářské výsledky posledních let a vytvořit podmínky pro ekonomickou stabilizaci společnosti. v Kč rok 2002 rok 2003 rok 2004 Zisk na akcii - z řádné účetní závěrky mateřské společnosti 34,87 20,58 0,00 Zisk na akcii - z konsolidované účetní závěrky - 15,89 2,92 vyplácená dividenda na akcii v uvedeném roce 0,00 0,00 0, Informace o předpokládaném budoucím vývoji společnosti Akcionáři společnosti uložili představenstvu úkoly, které jsou zakotveny v Opatření představenstva přijatého valnou hromadou společnosti dne a v tomto trendu představenstvo společnosti vyvíjí svou činnost. Základním úkolem zůstává nadále případná investice do českých sklářských firem a rozšíření majetkového portfolia společnosti. Dalším zásadním úkolem je pokračování v pozitivním rozvoji společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. V těchto trendech bude pokračováno i v dalším období, pokud akcionáři představenstvu společnosti neuloží jiné úkoly.

11 14. Vlastnictví nemovitosti Mateřská společnost (emitent) v současné době nevlastní žádné nemovitosti. Dceřinná společnost je vlastníkem pozemků v pořizovací hodnotě tis. Kč a staveb v pořizovací hodnotě tis. Kč. Z výše uváděné hodnoty vlastněných nemovitostí byly v r pořízeny nemovitosti v pořizovací ceně 50 mil. Kč. 15. Změny v přijatých úvěrech Společnosti konsolidačního celku v minulých letech, ani v hodnoceném období nepřijaly žádné bankovní úvěry. 16. Dopad přechodu na IAS/IFRS Společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, vzniká povinnost od , na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem EU. Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. má k povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku dle IAS/IFRS. Na základě doporučení Výboru evropských regulátorů kapitálového trhu společnost sestavila a postupně realizuje plán přechodu na IAS/IFRS, spolu s identifikací klíčových rozdílů mezi účetní legislativou ČR a IAS/IFRS: vést účetnictví dle národní úpravy ( zejména pro daňové účely ) a vést účetnictví dle IAS/IFRS sestavit a zveřejnit k mezitímní závěrku sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně srovnatelných údajů k sestavit a zveřejnit účetní závěrku k sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně srovnatelných údajů k Přechod z účtování, dle národní úpravy na IAS/IFRS nebude mít na účetní závěrku k společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. významný dopad, neboť národní úprava účetnictví se významně přiblížila úpravě účtování dle IAS/IFRS a zároveň je možno konstatovat, že v oblastech které jsou významně rozdílně upraveny, nevyvíjí společnost aktivitu.

12 17. Údaje o finanční situaci emitenta Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. vč. příloh k těmto účetním závěrkám za rok 2004, jsou v nezkrácené formě v příloze k této konsolidované výroční zprávě. Tyto dokumenty byly společně s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2004 ověřeny auditorem. Pokud zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu požadované informace nejsou uvedeny přímo v textu této konsolidované výroční zprávy, jsou zmíněny v příloze ke konsolidované účetní závěrce společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je její součástí. Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za rok 2004 v tis. Kč ( stav k ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobý finanční majetek Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopisů 0 Výsledek hospodaření Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za poslední tři roky ověřené auditorem Stav k běžného roku ( v tis. Kč ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobá půjčka* Vlastní kapitál Základní kapitál / Závazky celkem Emise dluhopisů Výsledek hospodaření * V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. je tato pohledávka vykázána va výkazu Rozvaha na ř. B.II.5. jako Jiný dlouhodobý finanční majetek

13 Vybrané položky z konsolidované roční účetní závěrky Aktiva celkem Pohledávky celkem (netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho jiný dlouhodobý finanční majetek (půjčka) Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopisů 0 0 Výsledek hospodaření konsolidovaný Výsledek hospodaření konsolidovaný bez menšinového podílu Auditor mateřské společnosti v roce 2001: Markéta Henžlíková, auditor, osvědčení KA ČR č MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora: bez výhrad Auditor mateřské společnosti v roce 2002 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení KA ČR č.1337 MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor mateřské společnosti v roce 2003 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení KA ČR č MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Náklady na audit účetní závěrky za společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. (mateřská společnost) činí ročně 175 tis. Kč. Náklady na audit konsolidovaného celku činí ročně cca 200 tis. Kč

14 18. Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány člen představenstva předseda představenstva BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Ing. Pavel Štěrbák Ing. Vladimír Maier

15

16 Konsolidovaná ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Ctiradova 508/1 Praha 4 - Nusle Ozn. Položky konsolidované rozvahy ř. č. Běžné účetní období Minulé účetní období A. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Kladný konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl 007 B.VI. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 008 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.V. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení AKTIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. A.III. Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. A.V.1. A.V.2. A.VI. Výsledek hospodaření za účetní odbobí bez menšinového podílu Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond

17 Ozn. Položky konsolidované rozvahy ř. č. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Minulé účetní období B. B.I. B.II. B.III. B.IV. C. D. D.I. D.II. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Menšinový vlastní kapitál Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy D.III. D.IV. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období PASIVA CELKEM Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky:

18 Konsolidovaný VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Ctiradova 508/1 Praha 4 - Nusle Ozn. I. A. + II. B. + C. D. E. III. F. IV. G. H. V. I VI. J. * VII. K. VIII. IX. L. X. M. N. XI. O XII. P. XIII. Q. * Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 10 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů TEXT Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření ř. č Skutečnost v účetním období sledovaném minulém

19 Ozn. R. ** XIV. S. T. * U. *** Daň z příjmů za běžnou činnost TEXT Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence z toho: výsledek hospodaření běžného účetního obodbí bez menšinových podílů menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného účetního období podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 46 ř. č Skutečnost v účetním období sledovaném minulém **** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky:

20 BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce sestavené k datu (úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. Kč) Okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu:

21 I. Obecné informace 1. Rozsah konsolidace Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k za období Okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky je Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (mateřská společnost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost). 2. Obecné údaje o společnostech zahrnutých do konsolidačního celku Mateřská společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo Ctiradova 508/1, PSČ: , Praha 4 Nusle Identifikační číslo Právní forma Předmět podnikání Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - realitní činnost - činnost ekonomických a organizačních poradců - zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic - reklamní činnost a marketing -správa a údržba nemovitostí -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - pronájem a půjčování věcí movitých - zprostředkování obchodu - zastavárenská činnost Rozvahový den Okamžik sestavení řádné účetní závěrky Účetní období Datum vzniku Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Název Výše vkladu v procentech k Výše vkladu v procentech k DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 39,11 PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 16,36 16,36 Celkem 55,47 55,47 BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Strana 2 (celkem 21) Příloha ke konsolidované účetní závěrce

22 Jména a příjmení členů statutárních orgánů Složení k Složení k a) ing. Vladimír Maier předseda představenstva a) ing. Vladimír Maier člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák člen představenstva c) ing. Josef Matějo člen představenstva c) ing. Josef Matějo člen představenstva Jména a příjmení členů dozorčích orgánů: Složení k Složení k a) ing. Oldřich Rutar předseda a) ing. Oldřich Rutar předseda b) RNDr. Juraj Vronka člen b) RNDr. Juraj Vronka člen c) ing. Jiří Kašpar člen c) ing. Jiří Kašpar člen Dceřinná společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo Pražská 125, Karlovy Vary Identifikační číslo Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování v oblasti obchodu, průzkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí movitých Rozvahový den Okamžik sestavení řádné účetní závěrky Účetní období Datum vzniku BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Strana 3 (celkem 21) Příloha ke konsolidované účetní závěrce

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více