KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s Praha dne 20. dubna 2005

2 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (mateřská společnost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost). Do konsolidace podle rozhodnutí společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. nebyla zahrnuta společnost pod podstatným vlivem SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, neboť dlouhodobá omezení významně brání konsolidující účetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledně nakládání s majetkem a jejím řízením. V době zpracování konsolidované účetní závěrky nebyla účetní závěrka společnosti SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci, vzhledem k neukončenému auditu, k dispozici. Mateřská společnost (emitent kótovaných cenných papírů) : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ : Právní forma : Akciová společnost IČ : Den zápisu : 20. ledna 1992 Základní kapitál : ,- Kč Vlastní kapitál : ,- Kč Předmět podnikání : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej realitní činnost činnost ekonomických a organizačních poradců zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic reklamní činnost a marketing správa a údržba nemovitostí služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkování obchodu zastavárenská činnost Obchodní společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci tř. 1.máje 52, ze dne a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne č. j. 2O/88/91. Firma je akciovou společností ve smyslu 154 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Je založena na dobu neurčitou a řídí se právním řádem ČR.

3 V posledních třech letech nedošlo k žádným změnám ve výši základního kapitálu, který je ve výši ,- Kč. Obchodní firma BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Internetová adresa : Dceřinná společnost: GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo: Pražská 125, Karlovy Vary IČ: Právní forma: Předmět podnikání: Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování v oblasti obchodu, průzkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí movitých Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí..

4 2. Údaje o cenných papírech Akcie BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. ISIN CZ Objem emise : ,- Kč Počet kusů : ks Jmenovitá hodnota : 800,- Kč Forma : na majitele Podoba : zaknihovaná Veřejný trh : RM SYSTÉM, a.s. Veřejně obchodované dluhopisy : Veřejně obchodované podílové listy : ne ne Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasování, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Akcionář má právo na podíl na zisku obchodní firmy, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku bude akcionáři určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Den splatnosti dividendy, místo a způsob její výplaty, popřípadě rozhodný den, je povinno oznámit představenstvo způsobem určeným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění a odvodu do rezervního fondu dle stanov a dle ustanovení obchodního zákoníku. Dne , po konci rozvahového dne, proběhla mimořádná valná hromada společnosti, která byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a platných Stanov společnosti. Hlavním bodem programu byla volba členů orgánů společnosti a schválení některých úkonů představenstva. Předsedou představenstva společnosti se stal Ing. Vladimír Maier. Dne proběhla řádná valná hromada společnosti, které se zúčastnili akcionáři, jejichž akcie představují hlasů, což odpovídá 41,23% zapsaného základního kapitálu společnosti. Valná hromada projednala zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a dozorčí rady o činnosti v roce Schválila roční účetní závěrku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2003 a návrh opatření zpracovaného představenstvem k ozdravění hospodářské situace v následujícím období. Společnost v hodnoceném období nevydala žádné prioritní akcie s prioritními právy a nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie.

5 3. Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. vlastní akcie v těchto společnostech Emitent druh CP počet akcií procentní podíl na ZK nominální hodnota v tis. Kč cena pořízení v tis. Kč Aero Holding a.s. Praha akcie ,15 0, v likvidaci zaknihované Crystalex a.s. akcie listinné 1 0, DEST- CZ a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované DESTA- NOVA a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované Sklárny Kavalier a.s. akcie listinné , TANEX a.s. akcie 161 0,03 0, zaknihované Skloexport a.s. v likvidaci akcie listinné , Golf Resort Karlovy Vary a.s. akcie listinné , Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou činnost emitenta. Společnosti konsolidačního celku nejsou žádným způsobem závislé na výše uvedených smlouvách, ani v této oblasti nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. 5. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních dvou účetních období, které mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta. Proti společnostem konsolidačního celku nejsou v současné době vedeny žádné spory.

6 6. Informace o politice a výzkumu nebo vývoji nových výrobků nebo postupů v běžném účetním období. Mateřská ani dceřinná společnost se neangažují v oblasti výzkumu nebo vývoje nových výrobků a technologií. 7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Společnosti konsolidačního celku neprovádějí podnikatelské aktivity, které by narušovaly životní prostředí a nevynakládají na ochranu životního prostředí žádné prostředky. Společnosti konsolidačního celku zaměstnávají stabilně již několik let pracovníků. Fluktuace pracovníků je minimální. 8. Osoby s vyšším podílem na základním kapitálu emitenta v roce 2004 DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 % PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 16,36 % 9. Zpráva o vztazích Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je ovládající osobou společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a GOLF RESORT Karlovy Vary je jedinou ovládanou osobou společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Akcie společnosti jsou z 93,53% vlastněny společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. V účetním období od do nebyla uzavřena ovládací smlouva ve smyslu 190b až 190d zákona č. 513/1991 Sb. Statutární orgán ovládané osoby proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku vypracoval pro toto účetní období Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. 10. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společností konsolidačního celku BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Od do Představenstvo člen Ing. Vladimír Maier člen Ing. Pavel Štěrbák člen Ing. Josef Matějo

7 Dozorčí rada předseda Ing. Oldřich Rutar člen RNDr. Juraj Vronka člen Ing. Jiří Kašpar Na mimořádné valné hromadě společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. konané dne 10. února 2004 došlo ke zvolení nového představenstva a dozorčí rady společnosti. Předsedou představenstva se stal Ing. Vladimír Maier. Tato skutečnost byla zapsána do OR vedeného Městským soudem v Praze, tj. k : Představenstvo předseda Ing. Vladimír Maier VŠE člen Ing. Pavel Štěrbák VŠE člen Ing. Josef Matějo VŠE Dozorčí rada předseda Ing. Oldřich Rutar VŠE člen RNDr. Juraj Vronka MFF UK člen Ing. Jiří Kašpar VŠE Informace o peněžitých a naturálních příjmech statutárních orgánů a vedoucích pracovníků společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.: BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Představenstvo: peněžité naturální peněžité naturální Ing. Vladimír Maier Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Pavel Štěrbák Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Josef Matějo Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Dozorčí rada: Ing. Oldřich Rutar Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry

8 peněžité naturální peněžité naturální RNDr. Juraj Vronka Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ing. Jiří Kašpar Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry Ředitel společnosti : JUDr. Josef Černý ,- Kč Nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřel žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřel žádný obchod s účastnickými cennými papíry. Příjem ze závislé činnosti je poskytován na základě uzavřené manažerské smlouvy. Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla emitentem poskytnuta žádná půjčka nebo úvěr. Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. K , resp. k Představenstvo předseda Vlastimil Argman člen Libor Černý člen Ing. Vladimír Mráz člen Ing. Oldřich Rutar člen Ing. Karel Mařík člen Ing. Václav Lupínek Ing. Václav Lupínek byl zvolen do funkce člena představenstva usnesením valné hromady konané dne , zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne Dne zanikla funkce členu představenstva Mgr. Petru Masákovi, tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Dozorčí rada člen Ing. Radek Zamrzla člen Ing. Jiří Šmejc člen Ing. Alena Halířová Členové představenstva a dozorčích rady společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. nevlastní žádné akcie společnosti ( ani osoby blízké ), neuzavřeli v letech 2003 a 2004 žádnou opční smlouvu a v hodnoceném účetním období neuzavřeli žádný obchod s účastnickými

9 cennými papíry. Nepřijali v r ani v r žádné naturální ani peněžní příjmy od společností zahrnutých do konsolidačního celku. Výše uvedeným statutárním orgánům a vedoucím pracovníkům nebyla společností poskytnuta žádná půjčka nebo úvěr. Společnost za ně nepřevzala žádné ručení, nebo jiná plnění či zajištění. Žádný z členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích pracovníků společnosti nebyl odsouzen pro trestný čin majetkové povahy. 11. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti emitenta Hodnocené období bylo i nadále negativně ovlivněno vývojem světové ekonomiky. Tato situace se promítala i do české ekonomiky, zejména do situace na akciovém trhu a také ve vztahu při zhodnocování volných finančních prostředků společnosti. Došlo pro společnost k nepříznivému vývoji kurzu Kč vůči EUR. Výnosy dosažené vyúčtováním úroků z poskytnutých půjček tak byly nepříznivě ovlivněny kurzovými rozdíly z přepočtu cizoměnových aktiv k Vzhledem k dosaženým pozitivním ekonomickým výsledkům společnosti v roce 2003, nebyla měněna strategie firmy schválená akcionáři společnosti. Bylo pokračováno ve vyhledávání možností vedoucích ke zhodnocení volných finančních prostředků za podmínek výhodnějších než poskytují peněžní ústavy. Opatření představenstva společnosti ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti v roce 2004 bylo nadále zaměřeno na společnosti působící v oblasti výroby a prodeje výrobků ze skla. Toto opatření bylo schváleno akcionáři na řádné valné hromadě dne Obchodní spolupráce tak byla i nadále zaměřena na společnosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral Aktiengesellschaft. K těmto společnostem je nutno uvést, že jsou nejen předními producenty zajímavé obchodní komodity, ale zabývají se zejména vývozem tradičního českého zboží do zahraničí. Tyto výrobky jsou chráněny světově proslulými ochrannými známkami. Z těchto důvodů bude v této spolupráci pokračováno i v dalším období, pokud valná hromada akcionářů na valné hromadě v roce 2005 nerozhodne jinak. Představenstvu společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. bylo uloženo valnou hromadou akcionářů věnovat zvláštní pozornost společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Vzhledem k významným investicím do rekonstrukce areálu zde bylo dosaženo jeho významného zhodnocení. V roce 2004 bylo dosaženo pozitivního konsolidovaného hospodářského výsledku bez menšinového podílu ve výši tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se i nadále nachází pod polovinou základního kapitálu. Společnost je však schopna plnit své splatné závazky. Představenstvo o této skutečnosti informovalo valnou hromadu akcionářů, která se konala dne a předložilo již výše citovaný návrh na přijetí Opatření ke zvýšení ekonomické výkonnosti společnosti a dosažení budoucích výnosů, které akcionáři schválili. Tato situace se zcela jistě stane předmětem jednání valné hromady akcionářů v roce 2005, kdy bude výše uvedené opatření představenstva hodnoceno a posouzeny dosažené ekonomické výsledky společnosti za rok 2004

10 Strategie hospodářské činnosti společnosti v hodnoceném období vycházela ze schváleného návrhu Opatření představenstva společnosti projednaného a schváleného na poslední valné hromadě. Po rozvahové dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro tuto konsolidovanou výroční zprávu. Za účetní období 2001, 2002 a 2003 nebyla vyplácena dividenda. V roce 2004 měla společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. jednoho zaměstnance. 12. Informace o minulém vývoji účetní jednotky a jejím postavení za dvě předcházející období Valnou hromadou akcionářů byla schválena orientace obchodní spolupráce společnosti na přední výrobce a vývozce výrobků ze skla a porcelánu. Tato nová strategie přinesla pozitivní výsledky. V roce 2002 již bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. V tomto roce společnost odkoupila ks akcií společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a počátkem roku 2003 ještě 115 ks těchto akcií. V roce 2003 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Podstatná je však skutečnost, že se v tomto období podařilo zastavit nepříznivé hospodářské výsledky posledních let a vytvořit podmínky pro ekonomickou stabilizaci společnosti. v Kč rok 2002 rok 2003 rok 2004 Zisk na akcii - z řádné účetní závěrky mateřské společnosti 34,87 20,58 0,00 Zisk na akcii - z konsolidované účetní závěrky - 15,89 2,92 vyplácená dividenda na akcii v uvedeném roce 0,00 0,00 0, Informace o předpokládaném budoucím vývoji společnosti Akcionáři společnosti uložili představenstvu úkoly, které jsou zakotveny v Opatření představenstva přijatého valnou hromadou společnosti dne a v tomto trendu představenstvo společnosti vyvíjí svou činnost. Základním úkolem zůstává nadále případná investice do českých sklářských firem a rozšíření majetkového portfolia společnosti. Dalším zásadním úkolem je pokračování v pozitivním rozvoji společnosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. V těchto trendech bude pokračováno i v dalším období, pokud akcionáři představenstvu společnosti neuloží jiné úkoly.

11 14. Vlastnictví nemovitosti Mateřská společnost (emitent) v současné době nevlastní žádné nemovitosti. Dceřinná společnost je vlastníkem pozemků v pořizovací hodnotě tis. Kč a staveb v pořizovací hodnotě tis. Kč. Z výše uváděné hodnoty vlastněných nemovitostí byly v r pořízeny nemovitosti v pořizovací ceně 50 mil. Kč. 15. Změny v přijatých úvěrech Společnosti konsolidačního celku v minulých letech, ani v hodnoceném období nepřijaly žádné bankovní úvěry. 16. Dopad přechodu na IAS/IFRS Společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů, vzniká povinnost od , na základě novely zákona č. 563/1991 Sb., použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem EU. Společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. má k povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku dle IAS/IFRS. Na základě doporučení Výboru evropských regulátorů kapitálového trhu společnost sestavila a postupně realizuje plán přechodu na IAS/IFRS, spolu s identifikací klíčových rozdílů mezi účetní legislativou ČR a IAS/IFRS: vést účetnictví dle národní úpravy ( zejména pro daňové účely ) a vést účetnictví dle IAS/IFRS sestavit a zveřejnit k mezitímní závěrku sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně srovnatelných údajů k sestavit a zveřejnit účetní závěrku k sestavenou dle IAS/IFRS a to včetně srovnatelných údajů k Přechod z účtování, dle národní úpravy na IAS/IFRS nebude mít na účetní závěrku k společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. významný dopad, neboť národní úprava účetnictví se významně přiblížila úpravě účtování dle IAS/IFRS a zároveň je možno konstatovat, že v oblastech které jsou významně rozdílně upraveny, nevyvíjí společnost aktivitu.

12 17. Údaje o finanční situaci emitenta Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. vč. příloh k těmto účetním závěrkám za rok 2004, jsou v nezkrácené formě v příloze k této konsolidované výroční zprávě. Tyto dokumenty byly společně s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2004 ověřeny auditorem. Pokud zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu požadované informace nejsou uvedeny přímo v textu této konsolidované výroční zprávy, jsou zmíněny v příloze ke konsolidované účetní závěrce společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je její součástí. Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za rok 2004 v tis. Kč ( stav k ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobý finanční majetek Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopisů 0 Výsledek hospodaření Vybrané položky z roční účetní závěrky mateřského podniku za poslední tři roky ověřené auditorem Stav k běžného roku ( v tis. Kč ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobá půjčka* Vlastní kapitál Základní kapitál / Závazky celkem Emise dluhopisů Výsledek hospodaření * V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. je tato pohledávka vykázána va výkazu Rozvaha na ř. B.II.5. jako Jiný dlouhodobý finanční majetek

13 Vybrané položky z konsolidované roční účetní závěrky Aktiva celkem Pohledávky celkem (netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho jiný dlouhodobý finanční majetek (půjčka) Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopisů 0 0 Výsledek hospodaření konsolidovaný Výsledek hospodaření konsolidovaný bez menšinového podílu Auditor mateřské společnosti v roce 2001: Markéta Henžlíková, auditor, osvědčení KA ČR č MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora: bez výhrad Auditor mateřské společnosti v roce 2002 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení KA ČR č.1337 MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor mateřské společnosti v roce 2003 : Vladislav Mírek, auditor, osvědčení KA ČR č MAC s.r.o. auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 169 Havlíčkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Náklady na audit účetní závěrky za společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. (mateřská společnost) činí ročně 175 tis. Kč. Náklady na audit konsolidovaného celku činí ročně cca 200 tis. Kč

14 18. Prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány člen představenstva předseda představenstva BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Ing. Pavel Štěrbák Ing. Vladimír Maier

15

16 Konsolidovaná ROZVAHA ke dni (v celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Ctiradova 508/1 Praha 4 - Nusle Ozn. Položky konsolidované rozvahy ř. č. Běžné účetní období Minulé účetní období A. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. B.V. Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Kladný konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl 007 B.VI. Cenné papíry a podíly v ekvivalenci 008 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.V. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení AKTIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. A.III. Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. A.V.1. A.V.2. A.VI. Výsledek hospodaření za účetní odbobí bez menšinového podílu Výsledek hospodaření běžného účetního období Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond

17 Ozn. Položky konsolidované rozvahy ř. č. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Minulé účetní období B. B.I. B.II. B.III. B.IV. C. D. D.I. D.II. Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Menšinový vlastní kapitál Menšinový základní kapitál Menšinové kapitálové fondy D.III. D.IV. Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období PASIVA CELKEM Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky:

18 Konsolidovaný VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Ctiradova 508/1 Praha 4 - Nusle Ozn. I. A. + II. B. + C. D. E. III. F. IV. G. H. V. I VI. J. * VII. K. VIII. IX. L. X. M. N. XI. O XII. P. XIII. Q. * Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu 10 Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů TEXT Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření ř. č Skutečnost v účetním období sledovaném minulém

19 Ozn. R. ** XIV. S. T. * U. *** Daň z příjmů za běžnou činnost TEXT Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence z toho: výsledek hospodaření běžného účetního obodbí bez menšinových podílů menšinový podíl na výsledku hospodaření běžného účetního období podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci 46 ř. č Skutečnost v účetním období sledovaném minulém **** Konsolidovaný výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutátního orgánu účetní jednotky:

20 BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Příloha ke konsolidované účetní závěrce sestavené k datu (úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. Kč) Okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu:

21 I. Obecné informace 1. Rozsah konsolidace Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena k za období Okamžik sestavení konsolidované účetní závěrky je Konsolidační celek je tvořen ovládající osobou BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (mateřská společnost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceřinná společnost). 2. Obecné údaje o společnostech zahrnutých do konsolidačního celku Mateřská společnost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo Ctiradova 508/1, PSČ: , Praha 4 Nusle Identifikační číslo Právní forma Předmět podnikání Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - realitní činnost - činnost ekonomických a organizačních poradců - zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic - reklamní činnost a marketing -správa a údržba nemovitostí -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - pronájem a půjčování věcí movitých - zprostředkování obchodu - zastavárenská činnost Rozvahový den Okamžik sestavení řádné účetní závěrky Účetní období Datum vzniku Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Název Výše vkladu v procentech k Výše vkladu v procentech k DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 39,11 PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 16,36 16,36 Celkem 55,47 55,47 BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Strana 2 (celkem 21) Příloha ke konsolidované účetní závěrce

22 Jména a příjmení členů statutárních orgánů Složení k Složení k a) ing. Vladimír Maier předseda představenstva a) ing. Vladimír Maier člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák člen představenstva b) ing. Pavel Štěrbák člen představenstva c) ing. Josef Matějo člen představenstva c) ing. Josef Matějo člen představenstva Jména a příjmení členů dozorčích orgánů: Složení k Složení k a) ing. Oldřich Rutar předseda a) ing. Oldřich Rutar předseda b) RNDr. Juraj Vronka člen b) RNDr. Juraj Vronka člen c) ing. Jiří Kašpar člen c) ing. Jiří Kašpar člen Dceřinná společnost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo Pražská 125, Karlovy Vary Identifikační číslo Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování v oblasti obchodu, průzkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní činnost, úprava porostů a kácení zeleně, zakládání povrchové úpravy hřišť a jejich údržba, poradenská činnost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hřišť a sportovních zařízení, zpracování návrhů na výstavbu a rekonstrukci golfových hřišť, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tělovýchovných služeb, pronájem a půjčování věcí movitých Rozvahový den Okamžik sestavení řádné účetní závěrky Účetní období Datum vzniku BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Strana 3 (celkem 21) Příloha ke konsolidované účetní závěrce

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1. Základní údaje o emitentovi 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cinnosti 4. Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách:

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě květen 2010

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě květen 2010 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V Uherském Brodě květen 2010 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009

Více

Ustavení a založení družstva

Ustavení a založení družstva Ustavení a založení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva a bylo založeno Stavební bytové družstvo občanů

Více