PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Tato příloha zadávací dokumentace obsahuje ve smyslu Oddílu III. ZD zadavatelem požadované obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému týkající se následujících částí předmětu plnění veřejné zakázky, a to E) Provozování Systému a F) Údržba a podpora Systému. Předmětné obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému jsou pro uchazeče závazné, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému. Uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému musí odpovídat ustanovením obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na předmět plnění této veřejné zakázky, a musí odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. že po obsahové stránce musí odpovídat zadavatelem požadovaným obchodním, platebním a jiným podmínkám poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedeným v této příloze, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč je oprávněn níže uvedené obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému po obsahové i formální stránce upravit dle svých obchodních zvyklostí, s tím omezením, že provedené změny nesmí měnit rozsah a obsah práv a povinností smluvních stran uvedených v zadávací dokumentaci a v níže uvedených obchodních, platebních a jiných podmínkách poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, zejména pak uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému nesmí žádným způsobem omezovat či vyloučit práva zadavatele anebo rozšiřovat jeho povinnosti či mu ukládat nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče); v opačném případě se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení obchodních, platebních a jiných podmínek poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedených v této příloze. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu doloží uchazeč příslušnými listinami (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, smlouva o sdružení). OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A JINÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBY A PODPORY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 1. Obchodní podmínky V předkládaném návrhu smlouvy bude minimálně uvedeno: 1.1. Identifikace smluvních stran Ustanovení bude obsahovat identifikaci smluvních stran s uvedením osob oprávněných činit jménem nebo za smluvní strany právní úkony v plném rozsahu ve vztahu ke smlouvě. Identifikace smluvních stran musí obsahovat náležitosti stanovené v 13a obch. zák. Strana 1 (celkem 14)

2 1.2. Vymezení a výklad pojmů Ustanovení bude obsahovat zejména vymezení a výklad pojmů, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti Úvodní ustanovení Ustanovení bude obsahovat zejména popis rozhodných okolností, jež vedou smluvní strany k uzavření smlouvy. Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že: - je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy, a to s ohledem na předmětné části plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako veřejná zakázka); - se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětných částí plnění veřejné zakázky, s tím, že jsou mu známy veškeré funkční, technické a jiné podmínky a specifikace, nezbytné k realizaci předmětu plnění smlouvy, tj. poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému; - se před podáním nabídky a před uzavřením smlouvy řádně a v dostatečném rozsahu seznámil či měl možnost řádně se a v dostatečném rozsahu seznámit se zadávací dokumentací veřejné zakázky a souvisejícími dokumenty, které byly uchazečům v rámci zadávacího řízení předány či dány k dispozici zadavatelem, zejména pak dokumenty týkajícími se systému EESSI a budování AP, přičemž je považuje z hlediska specifikace předmětu plnění za úplné a správné; v této souvislosti uchazeč také prohlásí, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky z hlediska specifikace předmětu plnění nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění; - je s rozsahem a obsahem služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění požadovaných zadavatelem detailně obeznámen a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí; - veškeré takto stanovené podmínky a požadavky považuje z pohledu předmětu plnění veřejné zakázky i smlouvy za bezvýhradně závazné Účel smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména popis základního účelu, pro který se smlouva uzavírá, kterým je především realizace části předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, a související vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran v rámci poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Předmět smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu smlouvy dle zadávacích podmínek a nabídky uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Předmětem smlouvy bude především: a) závazek uchazeče na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době i) poskytnout a dodat služby, a ii) postoupit práva a poskytnout licence, vše včetně souvisejících plnění, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných ve smlouvě; a b) závazek zadavatele řádně a včas i) poskytnuté a dodané služby, a ii) postoupená práva a poskytnuté licence, vše včetně souvisejících plnění, přebírat a platit uchazeči dohodnutou cenu způsobem a za podmínek sjednaných smlouvě. Strana 2 (celkem 14)

3 1.6. Předmět plnění Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu plnění smlouvy dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude zejména obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli bude i) poskytovat a dodávat služby, a ii) postupovat práva a poskytovat licence, vše včetně souvisejících plnění, v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako informační systém, systém anebo Systém) s tím, že konkrétně bude součástí předmětu plnění dle smlouvy: A) Provozování Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě), B) Údržba a podpora Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě). a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce uchazeče a zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako zadávací dokumentace), která jako příloha bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Uchazeč bude především poskytovat služby provozování, údržby a podpory Systému za použití jím anebo prostřednictvím jeho subdodavatele/subdodavatelů zajištěného materiálně-technického, prostorového, personálního a dalšího zázemí, vybavení a prostředků. Ustanovení bude dále obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli i) poskytne a dodá služby, a ii) postoupí práva a poskytne licence, vše včetně souvisejících plnění, které bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, a které současně bezvýhradně odpovídají nabídce. S ohledem na charakter a povahu této části předmětu plnění smlouvy musí poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému včetně souvisejících plnění splňovat a vyhovovat platným předpisům, technickým normám a smluvním ujednáním, zejména pak: a) zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, a příp. právním předpisům, kterými byla či bude provedena adaptace cit. nařízení do vnitrostátního právního řádu. Ustanovení bude dále zejména obsahovat prohlášení uchazeče, že součástí předmětu plnění jsou i jiné služby, práva (licence) a související plnění ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Poskytnutí a dodání takových služeb a poskytnutí a postoupení takových práv (licencí), vše včetně souvisejících plnění, je součástí sjednané ceny a nemá vliv na zvýšení ceny předmětu plnění smlouvy Poskytování služeb provozování informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb provozování informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Strana 3 (celkem 14)

4 Části 3., bodu 3.3., písm. E) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb provozování informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby provozování informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Nabídka uchazeče bude jako příloha tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Odměna za poskytování služeb provozování informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Poskytování služeb údržba a podpora informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb údržby a podpory informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Části 3., bodu 3.3., písm. F) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb údržby a podpory informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby údržby a podpory informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Ustanovení bude obsahovat také závazek uchazeče, že bude průběžně, nejméně však 1x za 6 měsíců dodávat zadavateli aktualizace Systému (včetně databáze Systému) na nosičích dat, včetně úplných zdrojových kódů a instalačních souborů, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce. K aktualizacím Systému (včetně databáze Systému) může docházet zejména na základě procesních požadavků, schválených na úrovni EU anebo ČR, anebo požadovaných zadavatelem. Odměna za poskytování služeb údržby a podpory informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Práva k duševnímu vlastnictví Ustanovení bude obsahovat především úpravu týkající se postoupení příslušných práv výkonu majetkových autorských práv, a v případě potřeby i poskytnutí a dodání příslušných licencí (oprávnění k výkonu užít), a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky a smlouvy, zejména pak pro řádné užívání Systému, resp. AP. a) Ustanovení bude obsahovat zejména závazek uchazeče, že bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledkem činnosti uchazeče či jeho subdodavatele/ subdodavatelů, resp. fyzických osob (autorů) s nimi ve smluvním vztahu, dílo požívající ochrany dle autorského zákona (autorské dílo), tak uchazeč zadavateli postoupí práva výkonu majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu (dále také jen jako práva/právo výkonu majetkových práv), příp. poskytne a dodá licence k jeho užití, v souladu s účelem smlouvy, a to nejpozději dnem poskytnutí autorského díla zadavateli k užívání, a bez jakýchkoliv dalších Strana 4 (celkem 14)

5 licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec stanovené ceny plnění; cena za postoupení práva výkonu majetkových práv a cena licencí bude zahrnuta do celkové ceny plnění. Obdobně se bude postupovat i v případě, bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. b) Součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou postupuje či postoupí všechna práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu, s tím, že se zadavatel stane jediným a výlučným vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu, a bude tak oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora či autorů k autorskému dílu. Zadavatel bude zejména oprávněn uvedené právo výkonu majetkových práv k autorskému dílu dále zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez dalšího souhlasu autora / autorů či uchazeče. Zadavatel bude v rámci výkonu majetkových práv zejména oprávněn autorské dílo zveřejňovat, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, jakož i k tomu, aby jej uváděl na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), či dokončil (jsou-li nehotová). Zadavatel bude dále v rámci výkonu majetkových práv oprávněn autorské dílo užívat či poskytnout právo užívat třetím osobám, a to vše v nejméně v obdobném rozsahu, jak je dále uvedeno u licencí k užití autorského díla. Zadavatel však nebude povinen majetková práva k autorskému dílu vykonávat a ani nebude povinen autorské dílo užívat. c) Pokud by porušením povinností dle předchozích odstavců nedošlo uvedeným postupem k převodu či přechodu všech práv výkonu majetkových práv autorskému dílu na zadavatele (vůbec anebo v uvedeném rozsahu) anebo bude-li to nezbytné z jiných důvodů, tak součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou poskytuje a dodává či poskytne a dodá práva - licence k užití autorského díla, včetně poskytnutí a dodání zvláštních práv pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení 88 a násl. aut.zák., a to v obdobném rozsahu jako poskytnutí a dodání uvedených licencí (dle povahy technického řešení). Licence musí být poskytnuty a uděleny v takovém rozsahu, aby umožňovaly současný přístup a neomezené užívání autorského díla všemi dotčenými subjekty a uživateli zejména pak zaměstnanci zadavatele, ZP, ČSSZ, MPSV a MZ. Současně musí být zajištěno, aby užívání autorského díla bylo legální pro všechny uživatele a subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla. Licence k užití autorského díla budou poskytnuty či uděleny jako výhradní (uchazeč tak nebude moci poskytnout licence třetí osobě a současně bude povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem), nebudou omezeny co do času (z hlediska časového rozsahu budou jako časově neomezené), místa (z hlediska územního rozsahu budou jako teritoriálně neomezené (bez územního omezení)), počtu osob (z hlediska osobního rozsahu budou jako multilicence s neomezeným počtem aktivních uživatelů i uživatelů s pasivním přístupem, umožňující současný přístup a neomezené užívání uživateli), způsobu jejich užití (z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) budou poskytnuty či uděleny tak, že zadavatel, ZP, ČSSZ, MPSV, příp. další subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla, budou oprávněni ke všem způsobům užití díla ve smyslu ust. 12 odst. 4 aut.zák., a to za jakýmkoli účelem), a nebudou vázány či omezeny na osobu zadavatele. Zadavatel bude držitelem a vykonavatelem veškerých práv k výstupům autorského díla. Zadavatel bude dále oprávněn autorské dílo zcela nebo zčásti zveřejňovat, rozmnožovat, překládat, zpracovávat (včetně překladu), upravovat, rozdělit, či jinak měnit, či spojovat je anebo propojit je s jinými informačními systémy či databázemi anebo je do nich zahrnout, zařazovat do díla souborného, příp. dokončit nehotové autorské dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), měnit jeho název, apod. Zadavatel bude dále oprávněn oprávnění tvořící součást licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetím osobám, tj. udělit podlicence k autorskému dílu bez předchozího souhlasu uchazeče či autora / autorů, a to v rozsahu poskytnutých licencí. Nabyvatelé podlicence budou oprávněni využít autorské dílo v rozsahu poskytnutých podlicencí. Zadavatel či dotčené subjekty však nebudou povinny autorské dílo na základě poskytnutých či udělených licencí užívat (či licence využívat). Zadavatel bude oprávněn oprávnění poskytnutá na základě shora uvedených licencí k užití autorského díla zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez předchozího písemného souhlasu uchazeče či autora / autorů. d) Dále musí součástí této části předmětu plnění smlouvy závazek uchazeče (dle povahy autorského díla), že: Strana 5 (celkem 14)

6 - dodá autorské dílo na nosičích dat; - dodá úplné zdrojové kódy a instalační soubory vytvořeného autorského díla, příp. struktury autorského díla, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce; - dodá souhlasy konkrétního autora či autorů autorského díla s postoupením práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu. e) Za postoupení práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu a za poskytnutí a dodání licencí k užití autorského díla, včetně všech dalších licenčních poplatků, a souvisejících dalších plnění, a ani za poskytnutí podlicence či jejich postoupení, nebude uchazeči či autorovi / autorům svědčit nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu. f) Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že je v souladu s aut.zák. a v souladu s příslušnými souhlasy a oprávněními, která získal nebo která mu vznikla, oprávněn postoupit příslušná práva výkonu majetkových autorských práv a poskytnout a dodat příslušné licence (oprávnění k výkonu užít), v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci (zejména pak, že disponuje výslovnými souhlasy autorů) Doba a místo plnění Ustanovení bude obsahovat dobu a místo plnění, které budou uchazečem doplněny ve smyslu zadávacích podmínek. Doba plnění bude záviset na termínu spuštění a nasazení Systému do ostrého provozu Spolupráce, součinnost Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci spolupráce a součinnosti smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení spolupráce a součinnosti, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazek smluvních stran: a) vzájemně spolupracovat a poskytovat si navzájem veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků a potřebnou součinnost a podporu. Míra součinnosti a podpory ze strany zadavatele a dalších příjemců služeb však nesmí přesáhnout běžný rozsah nezbytný k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, tj. zejména nesmí nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz zadavatele, zdravotních pojištěn, MPSV a ČSSZ; b) učinit všechny potřebné kroky pro řádný průběh provádění předmětu plnění smlouvy a neprodleně informovat druhou smluvní stranu o vzniklých problémech nebo o zvýšení rizika vzniku problémů, které komplikují či by mohly komplikovat provádění předmětu plnění smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle smlouvy a statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků, přičemž zmocnění zástupce musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Práva a povinnosti smluvních stran Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci práv a povinností smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení práv a povinností smluvních stran, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména následující práva a povinnosti: Strana 6 (celkem 14)

7 a) uchazeč bude povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy, správní, soudní či jiná rozhodnutí, souhlasy či obvyklé postupy, a postupovat v souladu se zájmy zadavatele, které uchazeč zná nebo bez důvodných pochybností mohl či měl znát; b) uchazeč bude povinen zadavatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit vhodnou a přiměřenou formou na nevhodnost pokynů udělených na základě smlouvy, anebo na to, že tyto pokyny bez důvodných pochybností nepovedou k naplnění účelu smlouvy, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; uchazeč se také zaváže podle svého nejlepšího vědomí bez zbytečného odkladu písemně informovat zadavatele o veškerých okolnostech a rizicích, jež mají nebo mohou mít jakýkoli (i potencionální) vliv na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy, a to vhodným a přiměřeným způsobem, který umožní zadavateli odpovídajícím způsobem bez zbytečného prodlení na takové okolnosti reagovat přijetím vhodných opatření, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; c) uchazeč bude povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; uchazeč se pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s citlivými či osobními údaji, zavazuje, že ihned přijme opatření k jejich ochraně, a že s nimi bude nakládat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; v případě potřeby se uchazeč zaváže uzavřít dodatek ke smlouvě, spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů; d) uchazeč se zaváže ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů; e) uchazeč bude povinen postupovat analogicky dle ust. 5b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle kterého platí, že je třeba uplatňovat opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, a to s ohledem na charakter a povahu předmětu plnění smlouvy, a s vědomím existence skutečnosti, že informační systém bude zabezpečovat mj. procesy výměny elektronických dokumentů (SED) pro oblast dávek v nemoci a mateřství na vnitrostátní úrovni mezi zadavatelem, zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a MPSV, a také na mezinárodní úrovni, a dále skutečnosti, že informační systém bude zpracovávat citlivé či osobní údaje; v této souvislosti bude uchazeč povinen uplatňovat bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, zejména pak řídit se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; f) uchazeč bude oprávněn pro plnění předmětu smlouvy využít služeb třetí strany subdodavatele pouze v případě, že tuto skutečnost uvedl v rámci své nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak; seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, spolu s vymezením rozsahu činností zajišťovaných prostřednictvím subdodavatelů, bude uveden v příloze, která bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy vznikne na straně uchazeče potřeba využít služeb třetí strany - subdodavatele, jehož identifikační údaje uchazeč neuvedl nabídce, bude uchazeč oprávněn tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Odepře-li zadavatel tento souhlas udělit, nebude uchazeč oprávněn využít služeb jiné třetí strany - subdodavatele. Pokud by mělo dojít ke změně subdodavatele uchazeče, jehož prostřednictvím uchazeč prokazoval splnění kvalifikace, resp. její části, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, musí subdodavatel disponovat vždy minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Poruší-li kterýkoli ze subdodavatelů uchazeče své povinnosti anebo budou-li existovat jiné závažné důvody, bude zadavatel oprávněn písemně požadovat po uchazeči výměnu takového subdodavatele a uchazeč se tak zaváže neprodleně učinit; neučiní-li tak do 30 dnů od doručení písemné žádosti zadavatele, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit; pro výběr nového subdodavatele se použijí pravidla stanovená výše v tomto bodě; g) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; h) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti certifikáty systému řízení jakosti a bezpečnosti v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; i) uchazeč bude povinen umožnit zadavateli provádění průběžné kontroly plnění předmětu smlouvy; Strana 7 (celkem 14)

8 1.13. Záruka j) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, příp. další plnění či služby, které jsou potřebné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit uchazeč, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří zadavatel. Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci záruky dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení záruky, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazky uchazeče, že bude odpovídat za to, že: a) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli právních vad, zejména pak, že nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; b) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli faktických vad, zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté ve smlouvě nebo stanovené v nabídce a zadávací dokumentaci, příp. vlastnosti obvyklé; Uchazeč se současně zaváže, že bude odpovídat za vady, které bude mít předmět plnění smlouvy v době jeho předání a převzetí, nebo které se projeví později v uchazečem poskytnuté záruční době. Uchazeč se v této souvislosti zaváže, že poskytne na provedený předmět plnění smlouvy záruku na jakost s tím, že záruční doba bude činit nejméně 60 měsíců. Uchazeč se dále zaváže odstranit vady v záruční době bezplatně. Ustanovení bude dále obsahovat zejména způsoby oznamování a odstraňování vad a dále lhůty pro odstranění vad, které musí být shodné se lhůtami pro odstranění provozních problémů, a to dle charakteru závažnosti vady Sankce Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) v případě prodlení zadavatele se zaplacením peněžité částky se zadavatel zaváže zaplatit uchazeči úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení; výše úroku z prodlení se bude řídit příslušnými právními předpisy; b) zadavatel bude oprávněn v případě prodlení uchazeče s termínem odstranění nahlášených provozních problémů anebo vad, tj. že nebudou dodrženy lhůty pro odstranění nahlášených provozních problémů anebo záručních vad dle nabídky a smlouvy, požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady významně omezující funkčnost systému, ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady omezující funkčnost systému, a 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady nepatrně anebo soustavně omezující funkčnost systému; c) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.9. písm. a), b), c), d) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; d) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.8. předposlední odstavec, dále bodu písm. c), d), e), f), g) a h) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; e) zadavatel bude oprávněn v případě, ukáže-li se nepravdivým prohlášení uchazeče dle bodu 1.9. písm. f) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; f) v případech stanovených pod písm. c) až e) tohoto bodu podmínek bude možno smluvní pokutu uplatnit pouze v případě, že uchazeč přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů, neodstranil; g) vznikne-li zadavateli nárok na několik smluvních pokut, bude oprávněn uplatnit každou z nich; Strana 8 (celkem 14)

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb Příloha č.2 Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb (dále jen VOP ) blíže upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více