PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Tato příloha zadávací dokumentace obsahuje ve smyslu Oddílu III. ZD zadavatelem požadované obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému týkající se následujících částí předmětu plnění veřejné zakázky, a to E) Provozování Systému a F) Údržba a podpora Systému. Předmětné obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému jsou pro uchazeče závazné, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému. Uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému musí odpovídat ustanovením obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na předmět plnění této veřejné zakázky, a musí odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. že po obsahové stránce musí odpovídat zadavatelem požadovaným obchodním, platebním a jiným podmínkám poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedeným v této příloze, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč je oprávněn níže uvedené obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému po obsahové i formální stránce upravit dle svých obchodních zvyklostí, s tím omezením, že provedené změny nesmí měnit rozsah a obsah práv a povinností smluvních stran uvedených v zadávací dokumentaci a v níže uvedených obchodních, platebních a jiných podmínkách poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, zejména pak uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému nesmí žádným způsobem omezovat či vyloučit práva zadavatele anebo rozšiřovat jeho povinnosti či mu ukládat nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče); v opačném případě se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení obchodních, platebních a jiných podmínek poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedených v této příloze. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu doloží uchazeč příslušnými listinami (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, smlouva o sdružení). OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A JINÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBY A PODPORY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 1. Obchodní podmínky V předkládaném návrhu smlouvy bude minimálně uvedeno: 1.1. Identifikace smluvních stran Ustanovení bude obsahovat identifikaci smluvních stran s uvedením osob oprávněných činit jménem nebo za smluvní strany právní úkony v plném rozsahu ve vztahu ke smlouvě. Identifikace smluvních stran musí obsahovat náležitosti stanovené v 13a obch. zák. Strana 1 (celkem 14)

2 1.2. Vymezení a výklad pojmů Ustanovení bude obsahovat zejména vymezení a výklad pojmů, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti Úvodní ustanovení Ustanovení bude obsahovat zejména popis rozhodných okolností, jež vedou smluvní strany k uzavření smlouvy. Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že: - je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy, a to s ohledem na předmětné části plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako veřejná zakázka); - se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětných částí plnění veřejné zakázky, s tím, že jsou mu známy veškeré funkční, technické a jiné podmínky a specifikace, nezbytné k realizaci předmětu plnění smlouvy, tj. poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému; - se před podáním nabídky a před uzavřením smlouvy řádně a v dostatečném rozsahu seznámil či měl možnost řádně se a v dostatečném rozsahu seznámit se zadávací dokumentací veřejné zakázky a souvisejícími dokumenty, které byly uchazečům v rámci zadávacího řízení předány či dány k dispozici zadavatelem, zejména pak dokumenty týkajícími se systému EESSI a budování AP, přičemž je považuje z hlediska specifikace předmětu plnění za úplné a správné; v této souvislosti uchazeč také prohlásí, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky z hlediska specifikace předmětu plnění nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění; - je s rozsahem a obsahem služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění požadovaných zadavatelem detailně obeznámen a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí; - veškeré takto stanovené podmínky a požadavky považuje z pohledu předmětu plnění veřejné zakázky i smlouvy za bezvýhradně závazné Účel smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména popis základního účelu, pro který se smlouva uzavírá, kterým je především realizace části předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, a související vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran v rámci poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Předmět smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu smlouvy dle zadávacích podmínek a nabídky uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Předmětem smlouvy bude především: a) závazek uchazeče na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době i) poskytnout a dodat služby, a ii) postoupit práva a poskytnout licence, vše včetně souvisejících plnění, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných ve smlouvě; a b) závazek zadavatele řádně a včas i) poskytnuté a dodané služby, a ii) postoupená práva a poskytnuté licence, vše včetně souvisejících plnění, přebírat a platit uchazeči dohodnutou cenu způsobem a za podmínek sjednaných smlouvě. Strana 2 (celkem 14)

3 1.6. Předmět plnění Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu plnění smlouvy dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude zejména obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli bude i) poskytovat a dodávat služby, a ii) postupovat práva a poskytovat licence, vše včetně souvisejících plnění, v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako informační systém, systém anebo Systém) s tím, že konkrétně bude součástí předmětu plnění dle smlouvy: A) Provozování Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě), B) Údržba a podpora Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě). a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce uchazeče a zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako zadávací dokumentace), která jako příloha bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Uchazeč bude především poskytovat služby provozování, údržby a podpory Systému za použití jím anebo prostřednictvím jeho subdodavatele/subdodavatelů zajištěného materiálně-technického, prostorového, personálního a dalšího zázemí, vybavení a prostředků. Ustanovení bude dále obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli i) poskytne a dodá služby, a ii) postoupí práva a poskytne licence, vše včetně souvisejících plnění, které bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, a které současně bezvýhradně odpovídají nabídce. S ohledem na charakter a povahu této části předmětu plnění smlouvy musí poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému včetně souvisejících plnění splňovat a vyhovovat platným předpisům, technickým normám a smluvním ujednáním, zejména pak: a) zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, a příp. právním předpisům, kterými byla či bude provedena adaptace cit. nařízení do vnitrostátního právního řádu. Ustanovení bude dále zejména obsahovat prohlášení uchazeče, že součástí předmětu plnění jsou i jiné služby, práva (licence) a související plnění ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Poskytnutí a dodání takových služeb a poskytnutí a postoupení takových práv (licencí), vše včetně souvisejících plnění, je součástí sjednané ceny a nemá vliv na zvýšení ceny předmětu plnění smlouvy Poskytování služeb provozování informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb provozování informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Strana 3 (celkem 14)

4 Části 3., bodu 3.3., písm. E) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb provozování informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby provozování informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Nabídka uchazeče bude jako příloha tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Odměna za poskytování služeb provozování informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Poskytování služeb údržba a podpora informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb údržby a podpory informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Části 3., bodu 3.3., písm. F) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb údržby a podpory informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby údržby a podpory informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Ustanovení bude obsahovat také závazek uchazeče, že bude průběžně, nejméně však 1x za 6 měsíců dodávat zadavateli aktualizace Systému (včetně databáze Systému) na nosičích dat, včetně úplných zdrojových kódů a instalačních souborů, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce. K aktualizacím Systému (včetně databáze Systému) může docházet zejména na základě procesních požadavků, schválených na úrovni EU anebo ČR, anebo požadovaných zadavatelem. Odměna za poskytování služeb údržby a podpory informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Práva k duševnímu vlastnictví Ustanovení bude obsahovat především úpravu týkající se postoupení příslušných práv výkonu majetkových autorských práv, a v případě potřeby i poskytnutí a dodání příslušných licencí (oprávnění k výkonu užít), a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky a smlouvy, zejména pak pro řádné užívání Systému, resp. AP. a) Ustanovení bude obsahovat zejména závazek uchazeče, že bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledkem činnosti uchazeče či jeho subdodavatele/ subdodavatelů, resp. fyzických osob (autorů) s nimi ve smluvním vztahu, dílo požívající ochrany dle autorského zákona (autorské dílo), tak uchazeč zadavateli postoupí práva výkonu majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu (dále také jen jako práva/právo výkonu majetkových práv), příp. poskytne a dodá licence k jeho užití, v souladu s účelem smlouvy, a to nejpozději dnem poskytnutí autorského díla zadavateli k užívání, a bez jakýchkoliv dalších Strana 4 (celkem 14)

5 licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec stanovené ceny plnění; cena za postoupení práva výkonu majetkových práv a cena licencí bude zahrnuta do celkové ceny plnění. Obdobně se bude postupovat i v případě, bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. b) Součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou postupuje či postoupí všechna práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu, s tím, že se zadavatel stane jediným a výlučným vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu, a bude tak oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora či autorů k autorskému dílu. Zadavatel bude zejména oprávněn uvedené právo výkonu majetkových práv k autorskému dílu dále zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez dalšího souhlasu autora / autorů či uchazeče. Zadavatel bude v rámci výkonu majetkových práv zejména oprávněn autorské dílo zveřejňovat, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, jakož i k tomu, aby jej uváděl na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), či dokončil (jsou-li nehotová). Zadavatel bude dále v rámci výkonu majetkových práv oprávněn autorské dílo užívat či poskytnout právo užívat třetím osobám, a to vše v nejméně v obdobném rozsahu, jak je dále uvedeno u licencí k užití autorského díla. Zadavatel však nebude povinen majetková práva k autorskému dílu vykonávat a ani nebude povinen autorské dílo užívat. c) Pokud by porušením povinností dle předchozích odstavců nedošlo uvedeným postupem k převodu či přechodu všech práv výkonu majetkových práv autorskému dílu na zadavatele (vůbec anebo v uvedeném rozsahu) anebo bude-li to nezbytné z jiných důvodů, tak součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou poskytuje a dodává či poskytne a dodá práva - licence k užití autorského díla, včetně poskytnutí a dodání zvláštních práv pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení 88 a násl. aut.zák., a to v obdobném rozsahu jako poskytnutí a dodání uvedených licencí (dle povahy technického řešení). Licence musí být poskytnuty a uděleny v takovém rozsahu, aby umožňovaly současný přístup a neomezené užívání autorského díla všemi dotčenými subjekty a uživateli zejména pak zaměstnanci zadavatele, ZP, ČSSZ, MPSV a MZ. Současně musí být zajištěno, aby užívání autorského díla bylo legální pro všechny uživatele a subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla. Licence k užití autorského díla budou poskytnuty či uděleny jako výhradní (uchazeč tak nebude moci poskytnout licence třetí osobě a současně bude povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem), nebudou omezeny co do času (z hlediska časového rozsahu budou jako časově neomezené), místa (z hlediska územního rozsahu budou jako teritoriálně neomezené (bez územního omezení)), počtu osob (z hlediska osobního rozsahu budou jako multilicence s neomezeným počtem aktivních uživatelů i uživatelů s pasivním přístupem, umožňující současný přístup a neomezené užívání uživateli), způsobu jejich užití (z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) budou poskytnuty či uděleny tak, že zadavatel, ZP, ČSSZ, MPSV, příp. další subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla, budou oprávněni ke všem způsobům užití díla ve smyslu ust. 12 odst. 4 aut.zák., a to za jakýmkoli účelem), a nebudou vázány či omezeny na osobu zadavatele. Zadavatel bude držitelem a vykonavatelem veškerých práv k výstupům autorského díla. Zadavatel bude dále oprávněn autorské dílo zcela nebo zčásti zveřejňovat, rozmnožovat, překládat, zpracovávat (včetně překladu), upravovat, rozdělit, či jinak měnit, či spojovat je anebo propojit je s jinými informačními systémy či databázemi anebo je do nich zahrnout, zařazovat do díla souborného, příp. dokončit nehotové autorské dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), měnit jeho název, apod. Zadavatel bude dále oprávněn oprávnění tvořící součást licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetím osobám, tj. udělit podlicence k autorskému dílu bez předchozího souhlasu uchazeče či autora / autorů, a to v rozsahu poskytnutých licencí. Nabyvatelé podlicence budou oprávněni využít autorské dílo v rozsahu poskytnutých podlicencí. Zadavatel či dotčené subjekty však nebudou povinny autorské dílo na základě poskytnutých či udělených licencí užívat (či licence využívat). Zadavatel bude oprávněn oprávnění poskytnutá na základě shora uvedených licencí k užití autorského díla zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez předchozího písemného souhlasu uchazeče či autora / autorů. d) Dále musí součástí této části předmětu plnění smlouvy závazek uchazeče (dle povahy autorského díla), že: Strana 5 (celkem 14)

6 - dodá autorské dílo na nosičích dat; - dodá úplné zdrojové kódy a instalační soubory vytvořeného autorského díla, příp. struktury autorského díla, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce; - dodá souhlasy konkrétního autora či autorů autorského díla s postoupením práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu. e) Za postoupení práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu a za poskytnutí a dodání licencí k užití autorského díla, včetně všech dalších licenčních poplatků, a souvisejících dalších plnění, a ani za poskytnutí podlicence či jejich postoupení, nebude uchazeči či autorovi / autorům svědčit nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu. f) Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že je v souladu s aut.zák. a v souladu s příslušnými souhlasy a oprávněními, která získal nebo která mu vznikla, oprávněn postoupit příslušná práva výkonu majetkových autorských práv a poskytnout a dodat příslušné licence (oprávnění k výkonu užít), v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci (zejména pak, že disponuje výslovnými souhlasy autorů) Doba a místo plnění Ustanovení bude obsahovat dobu a místo plnění, které budou uchazečem doplněny ve smyslu zadávacích podmínek. Doba plnění bude záviset na termínu spuštění a nasazení Systému do ostrého provozu Spolupráce, součinnost Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci spolupráce a součinnosti smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení spolupráce a součinnosti, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazek smluvních stran: a) vzájemně spolupracovat a poskytovat si navzájem veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků a potřebnou součinnost a podporu. Míra součinnosti a podpory ze strany zadavatele a dalších příjemců služeb však nesmí přesáhnout běžný rozsah nezbytný k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, tj. zejména nesmí nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz zadavatele, zdravotních pojištěn, MPSV a ČSSZ; b) učinit všechny potřebné kroky pro řádný průběh provádění předmětu plnění smlouvy a neprodleně informovat druhou smluvní stranu o vzniklých problémech nebo o zvýšení rizika vzniku problémů, které komplikují či by mohly komplikovat provádění předmětu plnění smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle smlouvy a statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků, přičemž zmocnění zástupce musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Práva a povinnosti smluvních stran Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci práv a povinností smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení práv a povinností smluvních stran, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména následující práva a povinnosti: Strana 6 (celkem 14)

7 a) uchazeč bude povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy, správní, soudní či jiná rozhodnutí, souhlasy či obvyklé postupy, a postupovat v souladu se zájmy zadavatele, které uchazeč zná nebo bez důvodných pochybností mohl či měl znát; b) uchazeč bude povinen zadavatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit vhodnou a přiměřenou formou na nevhodnost pokynů udělených na základě smlouvy, anebo na to, že tyto pokyny bez důvodných pochybností nepovedou k naplnění účelu smlouvy, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; uchazeč se také zaváže podle svého nejlepšího vědomí bez zbytečného odkladu písemně informovat zadavatele o veškerých okolnostech a rizicích, jež mají nebo mohou mít jakýkoli (i potencionální) vliv na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy, a to vhodným a přiměřeným způsobem, který umožní zadavateli odpovídajícím způsobem bez zbytečného prodlení na takové okolnosti reagovat přijetím vhodných opatření, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; c) uchazeč bude povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; uchazeč se pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s citlivými či osobními údaji, zavazuje, že ihned přijme opatření k jejich ochraně, a že s nimi bude nakládat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; v případě potřeby se uchazeč zaváže uzavřít dodatek ke smlouvě, spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů; d) uchazeč se zaváže ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů; e) uchazeč bude povinen postupovat analogicky dle ust. 5b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle kterého platí, že je třeba uplatňovat opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, a to s ohledem na charakter a povahu předmětu plnění smlouvy, a s vědomím existence skutečnosti, že informační systém bude zabezpečovat mj. procesy výměny elektronických dokumentů (SED) pro oblast dávek v nemoci a mateřství na vnitrostátní úrovni mezi zadavatelem, zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a MPSV, a také na mezinárodní úrovni, a dále skutečnosti, že informační systém bude zpracovávat citlivé či osobní údaje; v této souvislosti bude uchazeč povinen uplatňovat bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, zejména pak řídit se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; f) uchazeč bude oprávněn pro plnění předmětu smlouvy využít služeb třetí strany subdodavatele pouze v případě, že tuto skutečnost uvedl v rámci své nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak; seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, spolu s vymezením rozsahu činností zajišťovaných prostřednictvím subdodavatelů, bude uveden v příloze, která bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy vznikne na straně uchazeče potřeba využít služeb třetí strany - subdodavatele, jehož identifikační údaje uchazeč neuvedl nabídce, bude uchazeč oprávněn tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Odepře-li zadavatel tento souhlas udělit, nebude uchazeč oprávněn využít služeb jiné třetí strany - subdodavatele. Pokud by mělo dojít ke změně subdodavatele uchazeče, jehož prostřednictvím uchazeč prokazoval splnění kvalifikace, resp. její části, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, musí subdodavatel disponovat vždy minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Poruší-li kterýkoli ze subdodavatelů uchazeče své povinnosti anebo budou-li existovat jiné závažné důvody, bude zadavatel oprávněn písemně požadovat po uchazeči výměnu takového subdodavatele a uchazeč se tak zaváže neprodleně učinit; neučiní-li tak do 30 dnů od doručení písemné žádosti zadavatele, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit; pro výběr nového subdodavatele se použijí pravidla stanovená výše v tomto bodě; g) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; h) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti certifikáty systému řízení jakosti a bezpečnosti v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; i) uchazeč bude povinen umožnit zadavateli provádění průběžné kontroly plnění předmětu smlouvy; Strana 7 (celkem 14)

8 1.13. Záruka j) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, příp. další plnění či služby, které jsou potřebné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit uchazeč, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří zadavatel. Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci záruky dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení záruky, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazky uchazeče, že bude odpovídat za to, že: a) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli právních vad, zejména pak, že nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; b) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli faktických vad, zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté ve smlouvě nebo stanovené v nabídce a zadávací dokumentaci, příp. vlastnosti obvyklé; Uchazeč se současně zaváže, že bude odpovídat za vady, které bude mít předmět plnění smlouvy v době jeho předání a převzetí, nebo které se projeví později v uchazečem poskytnuté záruční době. Uchazeč se v této souvislosti zaváže, že poskytne na provedený předmět plnění smlouvy záruku na jakost s tím, že záruční doba bude činit nejméně 60 měsíců. Uchazeč se dále zaváže odstranit vady v záruční době bezplatně. Ustanovení bude dále obsahovat zejména způsoby oznamování a odstraňování vad a dále lhůty pro odstranění vad, které musí být shodné se lhůtami pro odstranění provozních problémů, a to dle charakteru závažnosti vady Sankce Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) v případě prodlení zadavatele se zaplacením peněžité částky se zadavatel zaváže zaplatit uchazeči úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení; výše úroku z prodlení se bude řídit příslušnými právními předpisy; b) zadavatel bude oprávněn v případě prodlení uchazeče s termínem odstranění nahlášených provozních problémů anebo vad, tj. že nebudou dodrženy lhůty pro odstranění nahlášených provozních problémů anebo záručních vad dle nabídky a smlouvy, požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady významně omezující funkčnost systému, ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady omezující funkčnost systému, a 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady nepatrně anebo soustavně omezující funkčnost systému; c) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.9. písm. a), b), c), d) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; d) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.8. předposlední odstavec, dále bodu písm. c), d), e), f), g) a h) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; e) zadavatel bude oprávněn v případě, ukáže-li se nepravdivým prohlášení uchazeče dle bodu 1.9. písm. f) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; f) v případech stanovených pod písm. c) až e) tohoto bodu podmínek bude možno smluvní pokutu uplatnit pouze v případě, že uchazeč přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů, neodstranil; g) vznikne-li zadavateli nárok na několik smluvních pokut, bude oprávněn uplatnit každou z nich; Strana 8 (celkem 14)

9 h) uplatněním anebo zaplacením smluvní pokuty nebude dotčeno nebo omezeno právo na náhradu škody Náhrada škody Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že každá ze smluvních stran ponese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zaváží k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Dále se každá ze smluvních stran zaváže upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Ustanovení bude dále obsahovat ujednání, že v případě, že uchazeč v rámci realizace předmětu plnění smlouvy použije k jeho splnění jiné osoby, tj. využije služeb třetí strany subdodavatele, bude zadavateli odpovídat za svého subdodavatele, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu Výpověď, odstoupení od smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy; b) smlouva zanikne uplynutím sjednané doby trvání smlouvy; c) před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy může být smlouva ukončena: i) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebo ii) způsoby sjednanými smluvními stranami ve smlouvě, nebo iii) způsoby, či právními skutečnostmi stanovenými právními normami v příslušných právních předpisech, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodly odchylně od právní úpravy. Ustanovení bude dále obsahovat zejména ujednání, že smlouva může být ukončena výpovědí, a to za dále uvedených podmínek: a) zadavatel bude oprávněn smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to i bez udání důvodu; b) uchazeč bude oprávněn smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to pouze v případě, jestliže bude zadavatel v prodlení s plněním peněžitých závazků delší než 60 kalendářních dnů; c) výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně; výpověď nabude účinnosti uplynutím výpovědní lhůty. Ustanovení bude dále také obsahovat zejména ujednání, že smlouva může být ukončena odstoupením, a to za dále uvedených podmínek: a) zadavatel bude oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě stanoví-li tak smlouva anebo podstatného porušení smlouvy ze strany uchazeče; podstatným porušením smlouvy se pro účely tohoto odstavce smlouvy rozumí zejména: i) prodlení uchazeče s odstraněním nahlášených provozních problémů anebo vad delší než maximálně 50-ti násobek časových limitů k jejich odstranění obsažených v nabídce a uvedených ve smlouvě, dále ii) stav, kdy systém bude bez zavinění uživatelů (zadavatele) celkově nefunkční déle než 14 kalendářních dnů nebo opakovaně celkově nefunkční déle než 7 kalendářních dnů od nahlášení provozního problému anebo vady uchazeči zadavatelem (a současně nebude zajištěn provoz dle havarijního plánu), anebo stav, kdy systém bude provozován v režimu havarijního plánu déle než 15 dní od nahlášení provozního problému anebo vady uchazeči zadavatelem, anebo bude-li zjištěn neodstranitelný provozní problém anebo neodstranitelná vada, který/á způsobuje technické, provozní, či funkční problémy při užívání systému omezující funkčnost systému; dále iii) porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.8. předposlední odstavec anebo dle bodu 1.9. písm. a), b), c), d) anebo dle bodu písm. c), d), e), f), g) a h) těchto podmínek; dále iv) ukáže-li se nepravdivým prohlášení uchazeče dle bodu 1.9. písm. f) těchto podmínek; a v) v případě bodu 2.1. písm. c) těchto podmínek. Strana 9 (celkem 14)

10 b) uchazeč bude oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zadavatele; podstatným porušením smlouvy se pro účely tohoto odstavce smlouvy rozumí pouze: i) stav, kdy zadavatel i přes písemné upozornění uchazeče na nevhodné pokyny výslovně trvá na dalším postupu uchazeče s použitím udělených pokynů, anebo ani v průběhu 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění uchazeče na nevhodné pokyny zadavatel neudělí nové pokyny uchazeči, ii) stav, kdy zadavatel opakovaně neposkytuje uchazeči nezbytnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy, a to ani přes doručenou písemnou výzvu k poskytnutí konkrétní součinnosti, jež nebyla poskytnuta ani v dodatečné lhůtě, která musí činit nejméně 60 kalendářních dnů. Ustanovení bude dále také obsahovat prohlášení smluvních stran, že ukončení smlouvy se nedotýká zejména: i) postoupených práv výkonu majetkových práv a dodaných licencí (oprávnění k výkonu práva užít), ii) povinnosti mlčenlivosti (ochrany informací). Ustanovení bude také obsahovat specifikaci, podmínky a postup při realizaci tzv. exit plánu dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy Ochrana informací Ustanovení bude obsahovat zejména povinnost uchazeče zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrné informace. Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) žádná ze smluvních stran nebude oprávněna zveřejnit či zpřístupnit třetí straně důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, pokud by jejich zveřejnění či zpřístupnění třetí straně mohlo poškodit druhou smluvní stranu či systém EESSI či budování AP. To nebude platit, mají-li být za účelem plnění smlouvy potřebné důvěrné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran anebo jejich členům anebo subdodavatelům uchazeče či zadavatele podílejícím se na plnění předmětu smlouvy za stejných podmínek, jaké budou stanoveny smluvním stranám v tomto ujednání, a to v jen rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění smlouvy. Dále to nebude platit, mají-li být důvěrné informace zpřístupněny zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, MPSV, právnímu nástupci zadavatele, příp. dalším subjektům dotčeným procesy a výstupy v rámci provozu informačního systému včetně databázového zdroje. K poskytnutí informací či dokumentů týkajících se systému EESSI a budování AP však bude vždy třeba předchozí písemný souhlas zadavatele; b) smluvní strany budou považovat za důvěrné informace: i) týkající se systému EESSI a budování AP, ii) jako důvěrné výslovně písemně označené, a iii) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy; c) ochrana informací se nebude vztahovat na případy, kdy: i) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana, ii) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, iii) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, iv) pokud to smlouva výslovně umožňuje, iv) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci; d) povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nebude ustanoveními smlouvy jakkoli dotčena; e) každá ze smluvních stran se zaváže, že bude dodržovat přiměřená avšak dostatečná bezpečností opatření za účelem zamezení neoprávněného přístupu třetích osob k důvěrným informacím anebo k citlivým či osobním údajům, jež jsou v držení příslušné smluvní strany; f) veškeré dokumenty týkající se systému EESSI a budování AP se uchazeč zaváže po splnění předmětu plnění smlouvy (či po ukončení právního vztahu založeného smlouvou) fyzicky zničit, a to s ohledem na skutečnost, že obsahují důvěrné informace týkající se bezpečnostních pravidel a bezpečnostní Strana 10 (celkem 14)

11 politiky systému EESSI a budování AP, které by mohly být zneužity, a nelze je tak považovat za běžně zveřejňované, poskytované anebo sdělované informace Postoupení práv a povinností Zadavatel bude oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci anebo kdykoliv na jiné subjekty, a to bez dalšího předchozího souhlasu uchazeče. Uchazeč nebude oprávněn zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést na třetí osoby svá práva a povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. 2. Platební podmínky 2.1. Cena Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci ceny předmětu plnění smlouvy dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení ceny předmětu plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Cena předmětu plnění smlouvy (celková cena), tj. cena za poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, bude stanovena v souladu s nabídkou uchazeče (která musí být v souladu se zadávací dokumentací). Cena musí být shodná s dílčí cenou na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace). Cena předmětu plnění smlouvy (celková cena) bude tvořena úhrnným součtem dílčích cen za poskytování služeb provozování informačního systému dle smlouvy a za poskytování služeb údržby a podpory informačního systému dle smlouvy. Cena bude uvedena v Kč: a) celkově dle jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy (celková cena), a to v členění cena bez DPH, % sazba DPH, a cena včetně DPH, b) za každý měsíc trvání smluvního vztahu, a to v členění cena bez DPH/měsíčně, % sazba DPH, a cena včetně DPH/měsíčně. Část předmětu plnění Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Provozování Systému [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Údržba a podpora Systému [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Celková cena [ ],-Kč [ ],-Kč Období (měsíc) Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Cena za každý měsíc trvání [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč smluvního vztahu [přesná specifikace ceny plnění bude doplněna uchazečem ve smyslu nabídky] Podrobná kalkulace ceny bude zpracována formou položkově oceněného rozpočtu jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy, který jako příloha bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Ustanovení bude dále zejména obsahovat: a) prohlášení uchazeče, že bere na vědomí, že plnění předmětu smlouvy bude financováno z provozního rozpočtu zadavatele pro rok 2012 a následující roky. V roce 2011 tedy zadavatel nebude uchazeči poskytovat žádné úhrady; cena plnění v roce 2011 tak musí činit 0,00,- Kč bez DPH. Strana 11 (celkem 14)

12 2.2. Zálohy b) prohlášení uchazeče, že bere na vědomí, že předpokladem plnění předmětu smlouvy a úhrady ceny plnění bude schválení příslušných finančních prostředků v potřebné výši určených pro tento účel na příslušné období v rozpočtu zadavatele; c) ujednání, že v případě, že nastane stav, kdy v rozpočtu zadavatele nebude schválen dostatek finančních prostředků nezbytných pro úhradu ceny plnění, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit; v takovém případě však bude zadavatel povinen uhradit uchazeči poměrnou část ceny plnění za již dodanou část plnění předmětu smlouvy; d) ujednání, že cena plnění bude cenou pevnou (fixní), maximální, nepřekročitelnou, a platnou po celou dobu trvání smlouvy, není-li dále uvedeno jinak; e) ujednání, že cena plnění bude cenou paušální a bude zahrnovat i veškeré náklady a hotové výdaje (včetně cestovních náhrad a výdajů v případě, že bude nezbytné služby poskytnout i v místě mimo sídlo či provozovnu uchazeče) nutné k úplné a řádné realizaci předmětu plnění smlouvy (včetně všech předpokládaných rizik); zejména pak budou součástí sjednané ceny i jiné služby, věci, práva či jiné majetkové hodnoty, a úkony ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však budou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět; f) ujednání, že cena plnění může být navýšena pouze v případě změny výše relevantní sazby DPH, mající prokazatelný vliv na cenu plnění, a dále v případě zadavatelem písemně schváleného a potvrzeného upřesnění při rozšíření předmětu plnění smlouvy nad rámec požadovaných služeb, s tím, že musí být respektována příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel nebude uchazeči poskytovat žádné zálohy Doba a způsob vystavení daňového dokladu Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) cena předmětu plnění smlouvy, tj. cena za poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, včetně daně z přidané hodnoty, bude fakturována čtvrtletně, vždy k 15. dni měsíce následujícího po období, za které je poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému fakturováno; vždy však musí být uchazečem respektováno ust těchto podmínek; b) zadavatel bude uchazeči hradit cenu předmětu plnění smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených uchazečem; předpokladem vystavení daňového dokladu (faktury) bude předchozí písemné schválení (odsouhlasení) a podepsání podrobného soupisu a popisu fakturovaných služeb provozování, údržby a podpory informačního systému poskytnutých v příslušném období; c) součástí daňového dokladu (faktury) bude i schválený a podepsaný podrobný soupis a popis služeb provozování, údržby a podpory informačního systému poskytnutých ve fakturovaném období; d) splatnost daňového dokladu (faktury) vystaveného uchazečem bude nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli; e) veškeré daňové doklady (faktury) budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktur) zadavateli Další platební podmínky Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu, s tím, že uhrazení dlužné částky bude považováno za provedené okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 3. Jiné podmínky Strana 12 (celkem 14)

13 3.1. Změny předmětu smlouvy v průběhu plnění Ustanovení bude obsahovat zejména podmínky změny předmětu plnění smlouvy v průběhu jejího trvání s tím, že jakékoliv změny předmětu plnění smlouvy: a) musí být sjednány písemně dodatkem ke smlouvě, b) musí být provedeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách Místní příslušnost soudu Ustanovení bude obsahovat, že v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, bude místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně příslušný soud podle sídla zadavatele Rozhodné právo Ustanovení bude obsahovat, že veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Právní režim smlouvy bude ve smyslu ust. 262 odst. 1 a 269 odst. 2 obch. zák. podřízen obch. zákoníku Salvatorní klauzule Ustanovení bude obsahovat, že pokud by se kterékoliv ustanovení smlouvy stalo či ukázalo být neplatným nebo neúčinným, zejména z důvodu rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost působí neplatnost nebo neúčinnost pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavážou takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší smyslu a účelu takového neplatného nebo neúčinného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů Závěrečná ustanovení Ustanovení bude zejména obsahovat: a) prohlášení smluvních stran, že jejich způsobilost a volnost uzavřít smlouvu, jakož i způsobilost k souvisejícím právním úkonům není nijak omezena, či vyloučena a že závazky, založené smlouvou jsou platnými závazky, vymahatelnými za splnění podmínek, ujednaných smlouvou; b) ujednání, že smlouva vychází plně ze zadávací dokumentace veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, zejména pak z Přílohy č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace. Pokud smlouva obsahuje takové změny či rozdíly, které oproti Příloze č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace znamenají změnu rozsahu a obsahu práv a povinností smluvních stran uvedené v zadávací dokumentaci a v uvedené Příloze č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace, zejména pak omezují či vylučují práva zadavatele anebo rozšiřují jeho povinnosti či mu ukládají nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče), tak se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení Přílohy č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ; c) ujednání, že smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy; d) ujednání, že v případě jakéhokoliv rozporu smlouvy a nabídky, se uplatní výslovné ustanovení nabídky; v případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení nabídky (má se zato, že taková část nabídky je nedílnou obsahovou součástí smlouvy). V případě jakékoliv Strana 13 (celkem 14)

14 rozporu mezi smlouvou a některou z jejích příloh má přednost smlouva. V případě rozporu mezi přílohami smlouvy má přednost příloha vyššího čísla; e) ujednání, že smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu smlouvy vychází z nabídky a ze zadávací dokumentace, s tím, že smluvní strany se dohodly, že nabídka a zadávací dokumentace slouží jako případný podpůrný pramen pro stanovení práv a povinností zadavatele a uchazeče z této smlouvy a jako interpretační zdroj této smlouvy; f) ujednání, že smlouvu je možné měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami; g) ujednání, že smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá smluvní strana Přílohy Ustanovení bude zejména obsahovat, že níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást smlouvy. Přílohy: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace Příloha č. 2 - Nabídka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 4 - Rozpočet předmětu plnění Příloha č. 5 - [ ] Strana 14 (celkem 14)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU . ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Dodávka posuvných regálů pro Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest PŘÍLOHA Č.3 Návrh smlouvy o dílo Dle

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě, který přiloží k originálu

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Petrem Vráblíkem, Ph.D., ředitelem úřadu Regionální rady,

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy IČ: 63608944 Sídlo: Kostelní náměstí č.o. 21, 571 01 Moravská

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátcem DHP Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :..

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. Poskytovatel :. se sídlem :. zastoupený : IČ: :.. NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1 SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE

SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE SMLOUVA O PROVEDENÍ EVALUACE (uzavřená podle 269, odst.2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na provedení evaluace na základě veřejné zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější.

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější. Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek Česká republika Česká inspekce životního prostředí se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 IČO: 41693205 jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel bankovní

Více

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany

S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB. Smluvní strany S M L O U V A o zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance MMB Smluvní strany Statutární město Brno se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem k podpisu

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více