PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Tato příloha zadávací dokumentace obsahuje ve smyslu Oddílu III. ZD zadavatelem požadované obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému týkající se následujících částí předmětu plnění veřejné zakázky, a to E) Provozování Systému a F) Údržba a podpora Systému. Předmětné obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému jsou pro uchazeče závazné, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému. Uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému musí odpovídat ustanovením obecně závazných právních předpisů, které se vztahují na předmět plnění této veřejné zakázky, a musí odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. že po obsahové stránce musí odpovídat zadavatelem požadovaným obchodním, platebním a jiným podmínkám poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedeným v této příloze, není-li v nich anebo těchto zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Uchazeč je oprávněn níže uvedené obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému po obsahové i formální stránce upravit dle svých obchodních zvyklostí, s tím omezením, že provedené změny nesmí měnit rozsah a obsah práv a povinností smluvních stran uvedených v zadávací dokumentaci a v níže uvedených obchodních, platebních a jiných podmínkách poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, zejména pak uchazečem předložený návrh smlouvy o poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému nesmí žádným způsobem omezovat či vyloučit práva zadavatele anebo rozšiřovat jeho povinnosti či mu ukládat nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče); v opačném případě se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení obchodních, platebních a jiných podmínek poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému uvedených v této příloze. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu doloží uchazeč příslušnými listinami (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc, smlouva o sdružení). OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A JINÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBY A PODPORY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 1. Obchodní podmínky V předkládaném návrhu smlouvy bude minimálně uvedeno: 1.1. Identifikace smluvních stran Ustanovení bude obsahovat identifikaci smluvních stran s uvedením osob oprávněných činit jménem nebo za smluvní strany právní úkony v plném rozsahu ve vztahu ke smlouvě. Identifikace smluvních stran musí obsahovat náležitosti stanovené v 13a obch. zák. Strana 1 (celkem 14)

2 1.2. Vymezení a výklad pojmů Ustanovení bude obsahovat zejména vymezení a výklad pojmů, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti Úvodní ustanovení Ustanovení bude obsahovat zejména popis rozhodných okolností, jež vedou smluvní strany k uzavření smlouvy. Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že: - je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle smlouvy, a to s ohledem na předmětné části plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako veřejná zakázka); - se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětných částí plnění veřejné zakázky, s tím, že jsou mu známy veškeré funkční, technické a jiné podmínky a specifikace, nezbytné k realizaci předmětu plnění smlouvy, tj. poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému; - se před podáním nabídky a před uzavřením smlouvy řádně a v dostatečném rozsahu seznámil či měl možnost řádně se a v dostatečném rozsahu seznámit se zadávací dokumentací veřejné zakázky a souvisejícími dokumenty, které byly uchazečům v rámci zadávacího řízení předány či dány k dispozici zadavatelem, zejména pak dokumenty týkajícími se systému EESSI a budování AP, přičemž je považuje z hlediska specifikace předmětu plnění za úplné a správné; v této souvislosti uchazeč také prohlásí, že v zadávací dokumentaci veřejné zakázky z hlediska specifikace předmětu plnění nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění; - je s rozsahem a obsahem služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění požadovaných zadavatelem detailně obeznámen a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí; - veškeré takto stanovené podmínky a požadavky považuje z pohledu předmětu plnění veřejné zakázky i smlouvy za bezvýhradně závazné Účel smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména popis základního účelu, pro který se smlouva uzavírá, kterým je především realizace části předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, a související vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran v rámci poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému Předmět smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu smlouvy dle zadávacích podmínek a nabídky uchazeče, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Předmětem smlouvy bude především: a) závazek uchazeče na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době i) poskytnout a dodat služby, a ii) postoupit práva a poskytnout licence, vše včetně souvisejících plnění, a to v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných ve smlouvě; a b) závazek zadavatele řádně a včas i) poskytnuté a dodané služby, a ii) postoupená práva a poskytnuté licence, vše včetně souvisejících plnění, přebírat a platit uchazeči dohodnutou cenu způsobem a za podmínek sjednaných smlouvě. Strana 2 (celkem 14)

3 1.6. Předmět plnění Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci předmětu plnění smlouvy dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace veřejné zakázky, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení předmětu plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude zejména obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli bude i) poskytovat a dodávat služby, a ii) postupovat práva a poskytovat licence, vše včetně souvisejících plnění, v rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako informační systém, systém anebo Systém) s tím, že konkrétně bude součástí předmětu plnění dle smlouvy: A) Provozování Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě), B) Údržba a podpora Systému (specifikace bude uvedena dále ve smlouvě). a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce uchazeče a zadávací dokumentaci veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (dále také jen jako zadávací dokumentace), která jako příloha bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Uchazeč bude především poskytovat služby provozování, údržby a podpory Systému za použití jím anebo prostřednictvím jeho subdodavatele/subdodavatelů zajištěného materiálně-technického, prostorového, personálního a dalšího zázemí, vybavení a prostředků. Ustanovení bude dále obsahovat závazek uchazeče, že zadavateli i) poskytne a dodá služby, a ii) postoupí práva a poskytne licence, vše včetně souvisejících plnění, které bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci, a které současně bezvýhradně odpovídají nabídce. S ohledem na charakter a povahu této části předmětu plnění smlouvy musí poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému včetně souvisejících plnění splňovat a vyhovovat platným předpisům, technickým normám a smluvním ujednáním, zejména pak: a) zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, a příp. právním předpisům, kterými byla či bude provedena adaptace cit. nařízení do vnitrostátního právního řádu. Ustanovení bude dále zejména obsahovat prohlášení uchazeče, že součástí předmětu plnění jsou i jiné služby, práva (licence) a související plnění ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však jsou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Poskytnutí a dodání takových služeb a poskytnutí a postoupení takových práv (licencí), vše včetně souvisejících plnění, je součástí sjednané ceny a nemá vliv na zvýšení ceny předmětu plnění smlouvy Poskytování služeb provozování informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb provozování informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Strana 3 (celkem 14)

4 Části 3., bodu 3.3., písm. E) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb provozování informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby provozování informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Nabídka uchazeče bude jako příloha tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Odměna za poskytování služeb provozování informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Poskytování služeb údržba a podpora informačního systému Ustanovení bude obsahovat zejména podrobnou a úplnou specifikaci, jakož i způsob provedení, poskytování služeb údržby a podpory informačního systému dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami při vyhodnocování plnění smlouvy, vše s ohledem na kritéria stanovená v Oddílu I, Části 3., bodu 3.3., písm. F) zadávací dokumentace a Přílohy č. 6 zadávací dokumentace. Zejména bude obsahovat obsah, způsob a rozsah poskytování služeb údržby a podpory informačního systému. Současně bude ustanovení obsahovat negativní vymezení předmětu této části plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Služby údržby a podpory informačního systému musí být poskytovány v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek uvedených či stanovených v zadávací dokumentaci, zejména v Příloze č. 6 ZD, tj. musí splňovat podmínky minimálně v uvedeném rozsahu a vyhovovat uvedeným technických a jiným specifikacím a požadavkům, a současně musí být poskytovány za podmínek uvedených v nabídce uchazeče a ve smlouvě. Ustanovení bude obsahovat také závazek uchazeče, že bude průběžně, nejméně však 1x za 6 měsíců dodávat zadavateli aktualizace Systému (včetně databáze Systému) na nosičích dat, včetně úplných zdrojových kódů a instalačních souborů, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce. K aktualizacím Systému (včetně databáze Systému) může docházet zejména na základě procesních požadavků, schválených na úrovni EU anebo ČR, anebo požadovaných zadavatelem. Odměna za poskytování služeb údržby a podpory informačního systému a souvisejících dalších plnění bude sjednána v samostatném článku smlouvy Práva k duševnímu vlastnictví Ustanovení bude obsahovat především úpravu týkající se postoupení příslušných práv výkonu majetkových autorských práv, a v případě potřeby i poskytnutí a dodání příslušných licencí (oprávnění k výkonu užít), a to v rozsahu a způsobem nezbytným pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky a smlouvy, zejména pak pro řádné užívání Systému, resp. AP. a) Ustanovení bude obsahovat zejména závazek uchazeče, že bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledkem činnosti uchazeče či jeho subdodavatele/ subdodavatelů, resp. fyzických osob (autorů) s nimi ve smluvním vztahu, dílo požívající ochrany dle autorského zákona (autorské dílo), tak uchazeč zadavateli postoupí práva výkonu majetkových autorských práv k tomuto autorskému dílu (dále také jen jako práva/právo výkonu majetkových práv), příp. poskytne a dodá licence k jeho užití, v souladu s účelem smlouvy, a to nejpozději dnem poskytnutí autorského díla zadavateli k užívání, a bez jakýchkoliv dalších Strana 4 (celkem 14)

5 licenčních poplatků nebo jiných plateb nad rámec stanovené ceny plnění; cena za postoupení práva výkonu majetkových práv a cena licencí bude zahrnuta do celkové ceny plnění. Obdobně se bude postupovat i v případě, bude-li v rámci plnění předmětu smlouvy výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. b) Součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou postupuje či postoupí všechna práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu, s tím, že se zadavatel stane jediným a výlučným vykonavatelem majetkových práv k autorskému dílu, a bude tak oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora či autorů k autorskému dílu. Zadavatel bude zejména oprávněn uvedené právo výkonu majetkových práv k autorskému dílu dále zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez dalšího souhlasu autora / autorů či uchazeče. Zadavatel bude v rámci výkonu majetkových práv zejména oprávněn autorské dílo zveřejňovat, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, jakož i k tomu, aby jej uváděl na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), či dokončil (jsou-li nehotová). Zadavatel bude dále v rámci výkonu majetkových práv oprávněn autorské dílo užívat či poskytnout právo užívat třetím osobám, a to vše v nejméně v obdobném rozsahu, jak je dále uvedeno u licencí k užití autorského díla. Zadavatel však nebude povinen majetková práva k autorskému dílu vykonávat a ani nebude povinen autorské dílo užívat. c) Pokud by porušením povinností dle předchozích odstavců nedošlo uvedeným postupem k převodu či přechodu všech práv výkonu majetkových práv autorskému dílu na zadavatele (vůbec anebo v uvedeném rozsahu) anebo bude-li to nezbytné z jiných důvodů, tak součástí této části předmětu plnění smlouvy musí být tedy závazek uchazeče, že smlouvou poskytuje a dodává či poskytne a dodá práva - licence k užití autorského díla, včetně poskytnutí a dodání zvláštních práv pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení 88 a násl. aut.zák., a to v obdobném rozsahu jako poskytnutí a dodání uvedených licencí (dle povahy technického řešení). Licence musí být poskytnuty a uděleny v takovém rozsahu, aby umožňovaly současný přístup a neomezené užívání autorského díla všemi dotčenými subjekty a uživateli zejména pak zaměstnanci zadavatele, ZP, ČSSZ, MPSV a MZ. Současně musí být zajištěno, aby užívání autorského díla bylo legální pro všechny uživatele a subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla. Licence k užití autorského díla budou poskytnuty či uděleny jako výhradní (uchazeč tak nebude moci poskytnout licence třetí osobě a současně bude povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem), nebudou omezeny co do času (z hlediska časového rozsahu budou jako časově neomezené), místa (z hlediska územního rozsahu budou jako teritoriálně neomezené (bez územního omezení)), počtu osob (z hlediska osobního rozsahu budou jako multilicence s neomezeným počtem aktivních uživatelů i uživatelů s pasivním přístupem, umožňující současný přístup a neomezené užívání uživateli), způsobu jejich užití (z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) budou poskytnuty či uděleny tak, že zadavatel, ZP, ČSSZ, MPSV, příp. další subjekty dotčené procesy a výstupy v rámci užívání autorského díla, budou oprávněni ke všem způsobům užití díla ve smyslu ust. 12 odst. 4 aut.zák., a to za jakýmkoli účelem), a nebudou vázány či omezeny na osobu zadavatele. Zadavatel bude držitelem a vykonavatelem veškerých práv k výstupům autorského díla. Zadavatel bude dále oprávněn autorské dílo zcela nebo zčásti zveřejňovat, rozmnožovat, překládat, zpracovávat (včetně překladu), upravovat, rozdělit, či jinak měnit, či spojovat je anebo propojit je s jinými informačními systémy či databázemi anebo je do nich zahrnout, zařazovat do díla souborného, příp. dokončit nehotové autorské dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým názvem (bez uvedení autora či uchazeče), měnit jeho název, apod. Zadavatel bude dále oprávněn oprávnění tvořící součást licencí zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetím osobám, tj. udělit podlicence k autorskému dílu bez předchozího souhlasu uchazeče či autora / autorů, a to v rozsahu poskytnutých licencí. Nabyvatelé podlicence budou oprávněni využít autorské dílo v rozsahu poskytnutých podlicencí. Zadavatel či dotčené subjekty však nebudou povinny autorské dílo na základě poskytnutých či udělených licencí užívat (či licence využívat). Zadavatel bude oprávněn oprávnění poskytnutá na základě shora uvedených licencí k užití autorského díla zcela nebo zčásti a úplatně nebo bezúplatně postoupit kdykoliv na třetí osoby anebo v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci, a to vše bez předchozího písemného souhlasu uchazeče či autora / autorů. d) Dále musí součástí této části předmětu plnění smlouvy závazek uchazeče (dle povahy autorského díla), že: Strana 5 (celkem 14)

6 - dodá autorské dílo na nosičích dat; - dodá úplné zdrojové kódy a instalační soubory vytvořeného autorského díla, příp. struktury autorského díla, vše včetně srozumitelných, dostatečně podrobných a úplných poznámek a komentářů v českém jazyce; - dodá souhlasy konkrétního autora či autorů autorského díla s postoupením práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu. e) Za postoupení práva výkonu majetkových práv k autorskému dílu a za poskytnutí a dodání licencí k užití autorského díla, včetně všech dalších licenčních poplatků, a souvisejících dalších plnění, a ani za poskytnutí podlicence či jejich postoupení, nebude uchazeči či autorovi / autorům svědčit nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu. f) Ustanovení bude dále obsahovat prohlášení uchazeče, že je v souladu s aut.zák. a v souladu s příslušnými souhlasy a oprávněními, která získal nebo která mu vznikla, oprávněn postoupit příslušná práva výkonu majetkových autorských práv a poskytnout a dodat příslušné licence (oprávnění k výkonu užít), v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci (zejména pak, že disponuje výslovnými souhlasy autorů) Doba a místo plnění Ustanovení bude obsahovat dobu a místo plnění, které budou uchazečem doplněny ve smyslu zadávacích podmínek. Doba plnění bude záviset na termínu spuštění a nasazení Systému do ostrého provozu Spolupráce, součinnost Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci spolupráce a součinnosti smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení spolupráce a součinnosti, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazek smluvních stran: a) vzájemně spolupracovat a poskytovat si navzájem veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků a potřebnou součinnost a podporu. Míra součinnosti a podpory ze strany zadavatele a dalších příjemců služeb však nesmí přesáhnout běžný rozsah nezbytný k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, tj. zejména nesmí nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz zadavatele, zdravotních pojištěn, MPSV a ČSSZ; b) učinit všechny potřebné kroky pro řádný průběh provádění předmětu plnění smlouvy a neprodleně informovat druhou smluvní stranu o vzniklých problémech nebo o zvýšení rizika vzniku problémů, které komplikují či by mohly komplikovat provádění předmětu plnění smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle smlouvy a statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků, přičemž zmocnění zástupce musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění Práva a povinnosti smluvních stran Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci práv a povinností smluvních stran dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení práv a povinností smluvních stran, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména následující práva a povinnosti: Strana 6 (celkem 14)

7 a) uchazeč bude povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, zejména dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a technické normy, správní, soudní či jiná rozhodnutí, souhlasy či obvyklé postupy, a postupovat v souladu se zájmy zadavatele, které uchazeč zná nebo bez důvodných pochybností mohl či měl znát; b) uchazeč bude povinen zadavatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit vhodnou a přiměřenou formou na nevhodnost pokynů udělených na základě smlouvy, anebo na to, že tyto pokyny bez důvodných pochybností nepovedou k naplnění účelu smlouvy, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; uchazeč se také zaváže podle svého nejlepšího vědomí bez zbytečného odkladu písemně informovat zadavatele o veškerých okolnostech a rizicích, jež mají nebo mohou mít jakýkoli (i potencionální) vliv na řádné a včasné plnění předmětu smlouvy, a to vhodným a přiměřeným způsobem, který umožní zadavateli odpovídajícím způsobem bez zbytečného prodlení na takové okolnosti reagovat přijetím vhodných opatření, jinak uchazeč odpovídá zadavateli za vzniklou škodu; c) uchazeč bude povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; uchazeč se pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s citlivými či osobními údaji, zavazuje, že ihned přijme opatření k jejich ochraně, a že s nimi bude nakládat plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; v případě potřeby se uchazeč zaváže uzavřít dodatek ke smlouvě, spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů; d) uchazeč se zaváže ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů; e) uchazeč bude povinen postupovat analogicky dle ust. 5b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, dle kterého platí, že je třeba uplatňovat opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, a to s ohledem na charakter a povahu předmětu plnění smlouvy, a s vědomím existence skutečnosti, že informační systém bude zabezpečovat mj. procesy výměny elektronických dokumentů (SED) pro oblast dávek v nemoci a mateřství na vnitrostátní úrovni mezi zadavatelem, zdravotními pojišťovnami, ČSSZ a MPSV, a také na mezinárodní úrovni, a dále skutečnosti, že informační systém bude zpracovávat citlivé či osobní údaje; v této souvislosti bude uchazeč povinen uplatňovat bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy, zejména pak řídit se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; f) uchazeč bude oprávněn pro plnění předmětu smlouvy využít služeb třetí strany subdodavatele pouze v případě, že tuto skutečnost uvedl v rámci své nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak; seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, spolu s vymezením rozsahu činností zajišťovaných prostřednictvím subdodavatelů, bude uveden v příloze, která bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Pokud v průběhu plnění předmětu smlouvy vznikne na straně uchazeče potřeba využít služeb třetí strany - subdodavatele, jehož identifikační údaje uchazeč neuvedl nabídce, bude uchazeč oprávněn tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Odepře-li zadavatel tento souhlas udělit, nebude uchazeč oprávněn využít služeb jiné třetí strany - subdodavatele. Pokud by mělo dojít ke změně subdodavatele uchazeče, jehož prostřednictvím uchazeč prokazoval splnění kvalifikace, resp. její části, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, musí subdodavatel disponovat vždy minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za uchazeče. Poruší-li kterýkoli ze subdodavatelů uchazeče své povinnosti anebo budou-li existovat jiné závažné důvody, bude zadavatel oprávněn písemně požadovat po uchazeči výměnu takového subdodavatele a uchazeč se tak zaváže neprodleně učinit; neučiní-li tak do 30 dnů od doručení písemné žádosti zadavatele, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit; pro výběr nového subdodavatele se použijí pravidla stanovená výše v tomto bodě; g) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; h) uchazeč bude povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti certifikáty systému řízení jakosti a bezpečnosti v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci; i) uchazeč bude povinen umožnit zadavateli provádění průběžné kontroly plnění předmětu smlouvy; Strana 7 (celkem 14)

8 1.13. Záruka j) věci, práva a jiné majetkové hodnoty, příp. další plnění či služby, které jsou potřebné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit uchazeč, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří zadavatel. Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci záruky dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení záruky, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Ustanovení bude obsahovat zejména závazky uchazeče, že bude odpovídat za to, že: a) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli právních vad, zejména pak, že nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; b) předmět plnění smlouvy bude prost jakýchkoli faktických vad, zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté ve smlouvě nebo stanovené v nabídce a zadávací dokumentaci, příp. vlastnosti obvyklé; Uchazeč se současně zaváže, že bude odpovídat za vady, které bude mít předmět plnění smlouvy v době jeho předání a převzetí, nebo které se projeví později v uchazečem poskytnuté záruční době. Uchazeč se v této souvislosti zaváže, že poskytne na provedený předmět plnění smlouvy záruku na jakost s tím, že záruční doba bude činit nejméně 60 měsíců. Uchazeč se dále zaváže odstranit vady v záruční době bezplatně. Ustanovení bude dále obsahovat zejména způsoby oznamování a odstraňování vad a dále lhůty pro odstranění vad, které musí být shodné se lhůtami pro odstranění provozních problémů, a to dle charakteru závažnosti vady Sankce Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) v případě prodlení zadavatele se zaplacením peněžité částky se zadavatel zaváže zaplatit uchazeči úrok z prodlení z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení; výše úroku z prodlení se bude řídit příslušnými právními předpisy; b) zadavatel bude oprávněn v případě prodlení uchazeče s termínem odstranění nahlášených provozních problémů anebo vad, tj. že nebudou dodrženy lhůty pro odstranění nahlášených provozních problémů anebo záručních vad dle nabídky a smlouvy, požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady významně omezující funkčnost systému, ,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady omezující funkčnost systému, a 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení pro provozní problémy anebo vady nepatrně anebo soustavně omezující funkčnost systému; c) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.9. písm. a), b), c), d) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; d) zadavatel bude oprávněn v případě porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.8. předposlední odstavec, dále bodu písm. c), d), e), f), g) a h) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; e) zadavatel bude oprávněn v případě, ukáže-li se nepravdivým prohlášení uchazeče dle bodu 1.9. písm. f) těchto podmínek požadovat po uchazeči uhrazení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; f) v případech stanovených pod písm. c) až e) tohoto bodu podmínek bude možno smluvní pokutu uplatnit pouze v případě, že uchazeč přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů, neodstranil; g) vznikne-li zadavateli nárok na několik smluvních pokut, bude oprávněn uplatnit každou z nich; Strana 8 (celkem 14)

9 h) uplatněním anebo zaplacením smluvní pokuty nebude dotčeno nebo omezeno právo na náhradu škody Náhrada škody Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že každá ze smluvních stran ponese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zaváží k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Dále se každá ze smluvních stran zaváže upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění předmětu smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Ustanovení bude dále obsahovat ujednání, že v případě, že uchazeč v rámci realizace předmětu plnění smlouvy použije k jeho splnění jiné osoby, tj. využije služeb třetí strany subdodavatele, bude zadavateli odpovídat za svého subdodavatele, jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu Výpověď, odstoupení od smlouvy Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy; b) smlouva zanikne uplynutím sjednané doby trvání smlouvy; c) před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy může být smlouva ukončena: i) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebo ii) způsoby sjednanými smluvními stranami ve smlouvě, nebo iii) způsoby, či právními skutečnostmi stanovenými právními normami v příslušných právních předpisech, pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodly odchylně od právní úpravy. Ustanovení bude dále obsahovat zejména ujednání, že smlouva může být ukončena výpovědí, a to za dále uvedených podmínek: a) zadavatel bude oprávněn smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to i bez udání důvodu; b) uchazeč bude oprávněn smlouvu písemně vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě, a to pouze v případě, jestliže bude zadavatel v prodlení s plněním peněžitých závazků delší než 60 kalendářních dnů; c) výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně; výpověď nabude účinnosti uplynutím výpovědní lhůty. Ustanovení bude dále také obsahovat zejména ujednání, že smlouva může být ukončena odstoupením, a to za dále uvedených podmínek: a) zadavatel bude oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě stanoví-li tak smlouva anebo podstatného porušení smlouvy ze strany uchazeče; podstatným porušením smlouvy se pro účely tohoto odstavce smlouvy rozumí zejména: i) prodlení uchazeče s odstraněním nahlášených provozních problémů anebo vad delší než maximálně 50-ti násobek časových limitů k jejich odstranění obsažených v nabídce a uvedených ve smlouvě, dále ii) stav, kdy systém bude bez zavinění uživatelů (zadavatele) celkově nefunkční déle než 14 kalendářních dnů nebo opakovaně celkově nefunkční déle než 7 kalendářních dnů od nahlášení provozního problému anebo vady uchazeči zadavatelem (a současně nebude zajištěn provoz dle havarijního plánu), anebo stav, kdy systém bude provozován v režimu havarijního plánu déle než 15 dní od nahlášení provozního problému anebo vady uchazeči zadavatelem, anebo bude-li zjištěn neodstranitelný provozní problém anebo neodstranitelná vada, který/á způsobuje technické, provozní, či funkční problémy při užívání systému omezující funkčnost systému; dále iii) porušení kterékoli povinnosti uchazeče dle bodu 1.8. předposlední odstavec anebo dle bodu 1.9. písm. a), b), c), d) anebo dle bodu písm. c), d), e), f), g) a h) těchto podmínek; dále iv) ukáže-li se nepravdivým prohlášení uchazeče dle bodu 1.9. písm. f) těchto podmínek; a v) v případě bodu 2.1. písm. c) těchto podmínek. Strana 9 (celkem 14)

10 b) uchazeč bude oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zadavatele; podstatným porušením smlouvy se pro účely tohoto odstavce smlouvy rozumí pouze: i) stav, kdy zadavatel i přes písemné upozornění uchazeče na nevhodné pokyny výslovně trvá na dalším postupu uchazeče s použitím udělených pokynů, anebo ani v průběhu 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění uchazeče na nevhodné pokyny zadavatel neudělí nové pokyny uchazeči, ii) stav, kdy zadavatel opakovaně neposkytuje uchazeči nezbytnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy, a to ani přes doručenou písemnou výzvu k poskytnutí konkrétní součinnosti, jež nebyla poskytnuta ani v dodatečné lhůtě, která musí činit nejméně 60 kalendářních dnů. Ustanovení bude dále také obsahovat prohlášení smluvních stran, že ukončení smlouvy se nedotýká zejména: i) postoupených práv výkonu majetkových práv a dodaných licencí (oprávnění k výkonu práva užít), ii) povinnosti mlčenlivosti (ochrany informací). Ustanovení bude také obsahovat specifikaci, podmínky a postup při realizaci tzv. exit plánu dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy Ochrana informací Ustanovení bude obsahovat zejména povinnost uchazeče zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrné informace. Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) žádná ze smluvních stran nebude oprávněna zveřejnit či zpřístupnit třetí straně důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, pokud by jejich zveřejnění či zpřístupnění třetí straně mohlo poškodit druhou smluvní stranu či systém EESSI či budování AP. To nebude platit, mají-li být za účelem plnění smlouvy potřebné důvěrné informace zpřístupněny zaměstnancům, orgánům smluvních stran anebo jejich členům anebo subdodavatelům uchazeče či zadavatele podílejícím se na plnění předmětu smlouvy za stejných podmínek, jaké budou stanoveny smluvním stranám v tomto ujednání, a to v jen rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění smlouvy. Dále to nebude platit, mají-li být důvěrné informace zpřístupněny zdravotním pojišťovnám, ČSSZ, MPSV, právnímu nástupci zadavatele, příp. dalším subjektům dotčeným procesy a výstupy v rámci provozu informačního systému včetně databázového zdroje. K poskytnutí informací či dokumentů týkajících se systému EESSI a budování AP však bude vždy třeba předchozí písemný souhlas zadavatele; b) smluvní strany budou považovat za důvěrné informace: i) týkající se systému EESSI a budování AP, ii) jako důvěrné výslovně písemně označené, a iii) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy; c) ochrana informací se nebude vztahovat na případy, kdy: i) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana, ii) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem, iii) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci, iv) pokud to smlouva výslovně umožňuje, iv) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci; d) povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, nebude ustanoveními smlouvy jakkoli dotčena; e) každá ze smluvních stran se zaváže, že bude dodržovat přiměřená avšak dostatečná bezpečností opatření za účelem zamezení neoprávněného přístupu třetích osob k důvěrným informacím anebo k citlivým či osobním údajům, jež jsou v držení příslušné smluvní strany; f) veškeré dokumenty týkající se systému EESSI a budování AP se uchazeč zaváže po splnění předmětu plnění smlouvy (či po ukončení právního vztahu založeného smlouvou) fyzicky zničit, a to s ohledem na skutečnost, že obsahují důvěrné informace týkající se bezpečnostních pravidel a bezpečnostní Strana 10 (celkem 14)

11 politiky systému EESSI a budování AP, které by mohly být zneužity, a nelze je tak považovat za běžně zveřejňované, poskytované anebo sdělované informace Postoupení práv a povinností Zadavatel bude oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést v rámci příp. organizačních změn svému právnímu nástupci anebo kdykoliv na jiné subjekty, a to bez dalšího předchozího souhlasu uchazeče. Uchazeč nebude oprávněn zcela nebo zčásti anebo úplatně nebo bezúplatně postoupit nebo převést na třetí osoby svá práva a povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. 2. Platební podmínky 2.1. Cena Ustanovení bude obsahovat zejména specifikaci ceny předmětu plnění smlouvy dle nabídky uchazeče a zadávací dokumentace, a to kvantitativně a kvalitativně, určitě a srozumitelným způsobem tak, aby nedocházelo k rozporům mezi smluvními stranami i při vyhodnocování plnění smlouvy. Současně bude obsahovat negativní vymezení ceny předmětu plnění smlouvy, bude-li to považovat uchazeč za vhodné či nutné, zejména z hlediska určitosti a srozumitelnosti. Cena předmětu plnění smlouvy (celková cena), tj. cena za poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, bude stanovena v souladu s nabídkou uchazeče (která musí být v souladu se zadávací dokumentací). Cena musí být shodná s dílčí cenou na krycím listu nabídky (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace). Cena předmětu plnění smlouvy (celková cena) bude tvořena úhrnným součtem dílčích cen za poskytování služeb provozování informačního systému dle smlouvy a za poskytování služeb údržby a podpory informačního systému dle smlouvy. Cena bude uvedena v Kč: a) celkově dle jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy (celková cena), a to v členění cena bez DPH, % sazba DPH, a cena včetně DPH, b) za každý měsíc trvání smluvního vztahu, a to v členění cena bez DPH/měsíčně, % sazba DPH, a cena včetně DPH/měsíčně. Část předmětu plnění Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Provozování Systému [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Údržba a podpora Systému [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč Celková cena [ ],-Kč [ ],-Kč Období (měsíc) Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH Cena za každý měsíc trvání [ ],-Kč [ ]% [ ],-Kč smluvního vztahu [přesná specifikace ceny plnění bude doplněna uchazečem ve smyslu nabídky] Podrobná kalkulace ceny bude zpracována formou položkově oceněného rozpočtu jednotlivých částí předmětu plnění smlouvy, který jako příloha bude tvořit nedílnou obsahovou součást smlouvy. Ustanovení bude dále zejména obsahovat: a) prohlášení uchazeče, že bere na vědomí, že plnění předmětu smlouvy bude financováno z provozního rozpočtu zadavatele pro rok 2012 a následující roky. V roce 2011 tedy zadavatel nebude uchazeči poskytovat žádné úhrady; cena plnění v roce 2011 tak musí činit 0,00,- Kč bez DPH. Strana 11 (celkem 14)

12 2.2. Zálohy b) prohlášení uchazeče, že bere na vědomí, že předpokladem plnění předmětu smlouvy a úhrady ceny plnění bude schválení příslušných finančních prostředků v potřebné výši určených pro tento účel na příslušné období v rozpočtu zadavatele; c) ujednání, že v případě, že nastane stav, kdy v rozpočtu zadavatele nebude schválen dostatek finančních prostředků nezbytných pro úhradu ceny plnění, bude zadavatel oprávněn od smlouvy odstoupit; v takovém případě však bude zadavatel povinen uhradit uchazeči poměrnou část ceny plnění za již dodanou část plnění předmětu smlouvy; d) ujednání, že cena plnění bude cenou pevnou (fixní), maximální, nepřekročitelnou, a platnou po celou dobu trvání smlouvy, není-li dále uvedeno jinak; e) ujednání, že cena plnění bude cenou paušální a bude zahrnovat i veškeré náklady a hotové výdaje (včetně cestovních náhrad a výdajů v případě, že bude nezbytné služby poskytnout i v místě mimo sídlo či provozovnu uchazeče) nutné k úplné a řádné realizaci předmětu plnění smlouvy (včetně všech předpokládaných rizik); zejména pak budou součástí sjednané ceny i jiné služby, věci, práva či jiné majetkové hodnoty, a úkony ve smlouvě, nabídce a zadávací dokumentaci neuvedené či nespecifikované, které však budou k řádné realizaci předmětu plnění nezbytné a o kterých uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět; f) ujednání, že cena plnění může být navýšena pouze v případě změny výše relevantní sazby DPH, mající prokazatelný vliv na cenu plnění, a dále v případě zadavatelem písemně schváleného a potvrzeného upřesnění při rozšíření předmětu plnění smlouvy nad rámec požadovaných služeb, s tím, že musí být respektována příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel nebude uchazeči poskytovat žádné zálohy Doba a způsob vystavení daňového dokladu Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že: a) cena předmětu plnění smlouvy, tj. cena za poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému, včetně daně z přidané hodnoty, bude fakturována čtvrtletně, vždy k 15. dni měsíce následujícího po období, za které je poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému fakturováno; vždy však musí být uchazečem respektováno ust těchto podmínek; b) zadavatel bude uchazeči hradit cenu předmětu plnění smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených uchazečem; předpokladem vystavení daňového dokladu (faktury) bude předchozí písemné schválení (odsouhlasení) a podepsání podrobného soupisu a popisu fakturovaných služeb provozování, údržby a podpory informačního systému poskytnutých v příslušném období; c) součástí daňového dokladu (faktury) bude i schválený a podepsaný podrobný soupis a popis služeb provozování, údržby a podpory informačního systému poskytnutých ve fakturovaném období; d) splatnost daňového dokladu (faktury) vystaveného uchazečem bude nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli; e) veškeré daňové doklady (faktury) budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktur) zadavateli Další platební podmínky Ustanovení bude obsahovat zejména ujednání, že platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu, s tím, že uhrazení dlužné částky bude považováno za provedené okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 3. Jiné podmínky Strana 12 (celkem 14)

13 3.1. Změny předmětu smlouvy v průběhu plnění Ustanovení bude obsahovat zejména podmínky změny předmětu plnění smlouvy v průběhu jejího trvání s tím, že jakékoliv změny předmětu plnění smlouvy: a) musí být sjednány písemně dodatkem ke smlouvě, b) musí být provedeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách Místní příslušnost soudu Ustanovení bude obsahovat, že v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, bude místně příslušným soudem pro řešení případných sporů věcně příslušný soud podle sídla zadavatele Rozhodné právo Ustanovení bude obsahovat, že veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Právní režim smlouvy bude ve smyslu ust. 262 odst. 1 a 269 odst. 2 obch. zák. podřízen obch. zákoníku Salvatorní klauzule Ustanovení bude obsahovat, že pokud by se kterékoliv ustanovení smlouvy stalo či ukázalo být neplatným nebo neúčinným, zejména z důvodu rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost působí neplatnost nebo neúčinnost pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavážou takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší smyslu a účelu takového neplatného nebo neúčinného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů Závěrečná ustanovení Ustanovení bude zejména obsahovat: a) prohlášení smluvních stran, že jejich způsobilost a volnost uzavřít smlouvu, jakož i způsobilost k souvisejícím právním úkonům není nijak omezena, či vyloučena a že závazky, založené smlouvou jsou platnými závazky, vymahatelnými za splnění podmínek, ujednaných smlouvou; b) ujednání, že smlouva vychází plně ze zadávací dokumentace veřejné zakázky Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství, zejména pak z Přílohy č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace. Pokud smlouva obsahuje takové změny či rozdíly, které oproti Příloze č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace znamenají změnu rozsahu a obsahu práv a povinností smluvních stran uvedené v zadávací dokumentaci a v uvedené Příloze č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému zadávací dokumentace, zejména pak omezují či vylučují práva zadavatele anebo rozšiřují jeho povinnosti či mu ukládají nové povinnosti (nejednoznačný výklad jde k tíži uchazeče), tak se k těmto ustanovením nepřihlíží a uplatní se v potřebném rozsahu původní ustanovení Přílohy č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ; c) ujednání, že smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy; d) ujednání, že v případě jakéhokoliv rozporu smlouvy a nabídky, se uplatní výslovné ustanovení nabídky; v případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení nabídky (má se zato, že taková část nabídky je nedílnou obsahovou součástí smlouvy). V případě jakékoliv Strana 13 (celkem 14)

14 rozporu mezi smlouvou a některou z jejích příloh má přednost smlouva. V případě rozporu mezi přílohami smlouvy má přednost příloha vyššího čísla; e) ujednání, že smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu smlouvy vychází z nabídky a ze zadávací dokumentace, s tím, že smluvní strany se dohodly, že nabídka a zadávací dokumentace slouží jako případný podpůrný pramen pro stanovení práv a povinností zadavatele a uchazeče z této smlouvy a jako interpretační zdroj této smlouvy; f) ujednání, že smlouvu je možné měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami; g) ujednání, že smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá smluvní strana Přílohy Ustanovení bude zejména obsahovat, že níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást smlouvy. Přílohy: Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace Příloha č. 2 - Nabídka Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 4 - Rozpočet předmětu plnění Příloha č. 5 - [ ] Strana 14 (celkem 14)

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/213-0 Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky Se

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Pozn.: Uchazeči jsou povinni doplnit pouze žlutě vyznačená místa a nejsou oprávněni provádět v návrhu smlouvy žádné další úpravy. Místa vyznačená zeleně doplní před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více