PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 4 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 5 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související V rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by 1 U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u) zákona. 4 Příjemce nebo jeho partner. 5 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek.

2 plnění realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho roku)? 6 měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky. Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 7 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 8? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? 9 4. Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 10 Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. Předběžné oznámení 1. Uveřejnil zadavatel předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek 11, popř. v Úředním věstníku Evropské unie? Pokud ano, zahájil zadavatel 13 zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení? II. Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uveřejnil zadavatel oznámení o 6 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné. 7 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 8 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 9 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 10 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 11 Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy. 12 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu 13 Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

3 zahájení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek 14, popř. v Úředním věstníku Evropské unie 15, a na stránkách? 2. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 3. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 4. Uveřejnil zadavatel provedené změny v informačním systému? 5. Oznámil provedení změny do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým uchazečům s uvedením důvodu? Uveřejnil zadavatel do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele odůvodnění: a) účelnosti veřejné zakázky (tato část se dává i do předběžného oznámení), b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele? III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 1. Byly podány žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám? 2. Pokud ano, sdělil zadavatel odpověď spolu se zněním dotazu ve lhůtě čtyř pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele? Věstníkem veřejných zakázek se se rozumí informační systém veřejné správy. 15 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu. 16 Jedná se o dodavatele, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a kteří o ni požádali. 17 Viz 49 zákona.

4 3. Sdělil zadavatel odpověď současně všem známým dodavatelům? 4. Uveřejnil zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, na profilu zadavatele? IV. Lhůta k podání nabídek 1. Nebyla lhůta pro podání nabídek kratší než 52 dnů? 2. Pokud ano, jedná se o zkrácení o 5 dnů v důsledku uveřejnění zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele 18? V. Zadávací dokumentace 1. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň: a) obchodní podmínky, 19 b) platební podmínky c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 20 d) předmět veřejné zakázky který může být vymezen technickými podmínkami e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 21 f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 22 g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? h) zadávací lhůtu dle 43 zákona Za první den lhůty se považuje den následující po rozhodné události. U podlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení, činí minimální lhůta pro podání nabídek 22 dnů. V případě významné veřejné zakázky podle 16a zákona musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podávání nabídek alespoň o polovinu. lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) 18 Zákon umožňuje zkrácení jen v tomto jediném případě u otevřeného řízení. 19 Obchodní podmínky může zadavatel vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 20 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH či inflace. 21 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 22 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

5 i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu 2. Pokud zadavatel vymezil technické podmínky, jsou stanoveny v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?23 3. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně použita referenční klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle 47 zákona? 4. Shoduje se obsah vyhlášení uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (na internetu IS VZ US, TED)? 5. Pokud zadavatel požadoval od uchazečů poskytnutí jistoty, byl takový požadavek v souladu se zákonem? 6. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na varianty nabídek, jsou tyto požadavky v souladu se zákonem? 7. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům v souladu se zákonem? 8. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům bezplatně, otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákonu a na webu V případě, že je dle 146 a 147 zákona dána povinnost VZ (nadlimitní) zveřejnit také v TED Úřední věstník EU, je třeba posoudit, zda obsah oznámení o zahájení je totožný s obsahem oznámení o zahájení VZ uvedeném v IS VZ US tzn., zda mají zahraniční dodavatelé stejné podmínky/informace o VZ, jako tuzemští dodavatelé. Viz. 67 zákona Přípustnost podle 70 zákona V případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení o zahájení, zadavatel musí ZD poskytnout všem dodavatelům, kteří jej o ni požádali, ZD musí poskytnout v zákonných termínech pro předání nebo zaslání zadávací dokumentace, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci pozn. zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma, úhrada by měla být žádána 23 Zadavatel je povinen vymezit své požadavky na plnění veřejné zakázky formulací technických podmínek, musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, nesmí zejména odkazovat na označení příznačná pro určitého dodavatele, výrobek nebo značku ( 44 odst. 11 zákona). Výjimkou, kdy zadavatel není povinen vymezit technické podmínky, jsou veřejné zakázky, u nichž je předmět způsob plnění dostatečně určitý a zřejmý ze samotné specifikace předmětu zakázky, např. u některých veřejných zakázek na služby, kdy odkaz na technické podmínky není odůvodněné uvádět, protože to s ohledem na charakter služeb není možné či účelné.

6 nebo ve výjimečném případě, kdy bude hrazena, pouze za náklady na rozmnožení? (do poznámky uvést cenu) 9. Pokud zadavatel umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, byly podmínky takové prohlídky a její průběh v souladu se zákonem? VI. Kvalifikace 1. Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu veřejné zakázky a nevedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže? Obsahuje kvalifikace základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona? 3. Obsahuje kvalifikace profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona? 4. Obsahuje kvalifikace požadavek na čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku? 5. Obsahují kvalifikace požadavky na technické kvalifikační předpoklady? Pokud ano, byl u těchto předpokladů stanoven: - Rozsah požadovaných informací a dokladů, pouze u velmi objemných dokumentací (např. velké rámcové smlouvy), ale i tak maximálně za cenu nákladů na rozmnožení ZD. Zadavatel doloží vynaložené náklady na 1 kopii ZD. viz 49 zákona NE u tohoto bodu udělíme, pokud rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu. NE také udělíme, pokud by rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu a tato skutečnost vedla k podstatnému omezení hospodářské soutěže. Kvalifikační předpoklady musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky. V případě profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat pouze takovou kvalifikaci, kterou dodavatel využije při plnění zakázky (není možné požadovat kvalifikaci, která s předmětem nesouvisí, např. licenci na lodní dopravu nebo obchodování s cennými papíry pokud jde o standardní stavební zakázku). V případě technických kvalifikačních předpokladů musí opět jejich stanovení odpovídat předmětu veřejné zakázky, není možné požadovat reference, které neodpovídají předmětu zakázky nebo takovou kvalifikaci dodavatele, která nebude využita při plnění zakázky. 24 Při ověřování přiměřenosti rozsahu technických kvalifikačních předpokladů je třeba se zaměřit na to, zda kvalifikace není nastavena neúměrně vysoko v poměru k předmětu veřejné zakázky, a zda tedy není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Otázka přiměřenosti je posuzována v závislosti na předmětu zakázky, tedy na tom, co je v daném oboru veřejné zakázky obvyklé (příklad: Zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jazykového vzdělávání s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, není zadavatel například oprávněn požadovat, aby dodavatel doložil, že jeho celkový průměrný obrat v posledních třech letech byl vyšší než 50 mil. Kč; takový požadavek by byl zcela nepřiměřený). Ekonomická kvalifikace je od vypuštěna. Zadavatel tedy nemůže požadovat pojistnou smlouvu, obrat či rozvahu. Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ, např. pojistnou smlouvu).) požadovat v rámci obchodních podmínek. Uchazeč překládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 25 Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění zákonných požadavků na kvalifikaci (základních a profesních kvalifikačních předpokladů), čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku(povinni jsou pouze zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek). U technických kvalifikačních předpokladů jde o právo veřejného zadavatele, zda bude prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů požadovat.

7 - Způsob prokázání splnění, - Minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky? VII. Otevírání obálek 1. Byla ustanovena komise pro otevírání obálek s min. třemi členy? Byla informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek 27 / zadavatel uchazeče písemně vyrozuměl o termínu, a to nejméně pět pracovních dnů před otevíráním obálek? 3. Bylo zahájeno otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle 71 odst. 4 zákona? 4. Byl vyhotoven protokol o otevírání obálek a obsahoval všechny relevantní náležitosti dle 73 zákona: a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách? Byl protokol o otevírání obálek podepsán všemi přítomnými členy komise a součástí byla také listina přítomných uchazečů a seznam nabídek? 6. Byl vyhotoven protokol o posouzení kvalifikace? 7. Obsahuje protokol všechny relevantní náležitosti dle 59 odst. 5 zákona: a) identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, b) seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, c) údaj o tom, zda uchazeč 26 Stanoví-li tak veřejný zadavatel, může funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise. V takovém případě se komise pro otevírání obálek neustavuje. Zákon nestanoví povinnost ustanovit náhradníky za členy komise pro otevírání obálek. 27 Zadávacími podmínkami se rozumí Oznámení o zakázce uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek, výzva, resp. zadávací dokumentace a její přílohy. 28 Komise v protokolu uvede u každé nabídky výsledek obsahové a formální kontroly nabídek (tj. jazyk, v němž byla nabídka zpracována a podpis relevantních dokumentů oprávněnou osobou), a to v pořadí, v jakém nabídky otevírá.

8 splnění kvalifikace prokázal, nebo neprokázal 8. Obsahuje seznam (viz druhá odrážka) tyto položky: - název dokladu - označení osoby, která doklad vyhotovila - datum vyhotovení - označení referenční zakázky - identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy - označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace? 9. Byl protokol o posouzení kvalifikace podepsán všemi přítomnými členy komise? 29 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek 1. Byla ustavena hodnotící komise s min. pěti členy (a jejich náhradníky)? 2. Měla jedna třetina členů příslušnou odbornost? Nebyli členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati 31 a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti? 4. Byla hodnotící komise při svém jednání usnášeníschopná, tj. byly přítomny nejméně dvě třetiny členů/jejich náhradníků? 5. Byl z jednání vyhotoven protokol o jednání hodnotící komise a podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise? 6. Pokud byly identifikovány nejasnosti při posouzení nabídek, bylo postupováno podle 76 odst. 3 a 4 zákona? 7. Byla u některé nabídky identifikována mimořádně nízká 29 Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Kvalifikaci může však posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel. 30 Na rozdíl od komise pro otevírání obálek s nabídkami stanoví zákon požadavky na odbornou způsobilost členů hodnotící komise, avšak pouze v případě, že je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (specializované veřejné zakázky). Odbornou způsobilostí, relevantní k předmětu veřejné zakázky, pak musí disponovat nejméně jedna třetina členů hodnotící komise. 31 To znamená, že se zejména nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

9 nabídková cena? 8. Pokud ano, bylo postupováno dle 77 zákona? Byla některá nabídka vyřazena? 10. Pokud ano, bylo toto vyřazení v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami? 11. Obdržel zadavatel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka? 12. Pokud ano zrušil zadavatel výběrové řízení? Hodnotila hodnotící komise 2-3 nabídky? 34 viz. poznámka pod čarou 14. Byly nabídky hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách? 15. Byla hodnotící kritéria stanovena tak, aby respektovala základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? Byl hodnotící komisí doporučen uchazeč s nejnižší cenou, resp. s nejvyšší ekonomickou výhodností? Vypracovala hodnotící komise zprávu o posouzení a hodnocení nabídek se všemi náležitostmi: a) seznam posouzených nabídek; b) seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodu c) popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním; d) výsledek hodnocení nabídek (tj. 32 Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 33 Viz 84 odst. 1 písm. c) zákona. 34 Otázka neplyne ze zákona, nicméně fakt, že byly hodnoceny pouze 2-3 nabídky, může v praxi naznačovat, že došlo k "umělému" soutěžení, a to s ohledem na požadavek zákona hodnotit minimálně jednu nabídku. 35 Požadavek, který má povahu kvalifikačního kritéria, nemůže být předmětem hodnocení (a to ani tehdy, pokud jej zadavatel v rámci zadávacího řízení jako kvalifikační požadavek nevymezil) např. zkušenosti dodavatele, délka praxe na straně dodavatele, referenční zakázky. Jednotlivá hodnotící kritéria nesmí být diskriminační a znevýhodňovat určité dodavatele. Jako příklad diskriminačního hodnotícího kritéria lze uvést např. kritérium vzdálenosti závodu dodavatele od místa plnění veřejné zakázky, kdy určití dodavatelé budou již předem znevýhodněni polohou svého závodu, nebo požadavek na poskytování služeb výhradně zaměstnanci dodavatele, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. smluvní pokuta). 36 Na základě novely zákona je od není již povinným dílčím hodnotícím kritériem u hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti cena avšak cena do hodnocení promítnuta být musí. Zadavatel je povinen stanovit taková kritéria, která se váží k předmětu zakázky, a zároveň vyjadřují zásadu nejlepší hodnoty v poměru k ceně.

10 celkové pořadí uchazečů); e) údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií (tj. uvedení hodnot, které byly nabídkám přiděleny); f) údaj o složení hodnotící komise? 18. Byla tato zpráva podepsána všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno? 19. Byla ve zprávě uvedena rozdílná hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise? 20. Splňuje vítězná nabídka podmínky zadávacího řízení, tj. neměla být vyřazena? 21. Jsou body obsažené v hodnotících tabulkách ve zprávě z posouzení/hodnocení nabídek správně spočítány? IX. Výběr nejvhodnější nabídky 1. Rozhodl zadavatel o výběru nabídky, která byla doporučena hodnotící komisí? 2. Pokud ne, zdůvodnil toto rozhodnutí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek? Odeslal zadavatel oznámení (rozhodnutí 38 ) o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí a obsahovalo toto oznámení: - Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, - Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek? - Poučení o lhůtě pro podání námitek X. Obsah nabídek Obsahuje podaná nabídka: 1. Identifikační údaje uchazeče; 2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Je nezbytné posoudit, zda vítězná nabídka splňuje jak zákonné podmínky, tak podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda tato neměla být vyřazena ze zadávacího řízení. Jde o kontrolu součtů přidělených bodů za jednotlivá dílčí kritéria Zkontrolujte především u nabídky vyhodnocené jako nejvýhodnější 37 Zadavatel se může odchýlit od doporučení hodnotící komise, postupuje-li v souladu s 81 odst. 3 písm. c) zákona. Toto musí být odůvodněno a musí být uvedeno, jaké konkrétní údaje z nabídky byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, a popis toho, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. 38 Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

11 uchazeče; 3. Dokumentaci prokazující kvalifikaci 39 ; 4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Další dokumenty požadované zadávací dokumentací XI. Námitky a přezkum 1. Byly podány námitky proti postupu zadavatele? 2. Pokud ano, byly vypořádány v souladu s 111 zákona, tj. byly přezkoumány zadavatelem a do 10 dnů od jejich obdržení bylo odesláno rozhodnutí o vypořádání? 3. Byli o podaných námitkách informováni ostatní uchazeči? 4. Byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS? 5. Pokud ano, byla uložena předběžná nebo nápravná opatření? 6. Pokud ano, splnil zadavatel tato opatření? XII. Uzavření smlouvy 1. Uzavřel zadavatel smlouvu až po uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v případě, že nebyly žádné námitky podány? 2. Dodržel zadavatel tzv. blokační lhůtu v případě nevyhovění podaným námitkám? Proveďte také kontrolu faktického splnění kvalifikačních předpokladů, a to především u nabídky vybrané jako nevhodnější, včetně stáří dokladů u základních kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dále skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídky.

12 3. Byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem dle zprávy, resp. dle rozhodnutí zadavatele? 4. Odmítnul vítězný uchazeč uzavřít smlouvu či neposkytnul dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy? Existuje o tomto relevantní doklad ( / dodejka lístek či podací lístek / písemné potvrzení)? 6. Oslovil zadavatel uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, příp. jako třetí? 7. Byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který byl obsahem nabídky vybraného uchazeče? Je smlouva uzavřena na stejnou částku a objem plnění jako je uvedeno ve výzvě/zadávací dokumentaci a v nabídce? 9. Oznámil zadavatel písemně informaci o uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří se na základě hodnocení nabídek umístili na prvních třech místech v pořadí (pokud byl takový počet nabídek hodnocen)? XIII. Dodatečné práce/služby/dodávky 1. Došlo ke změně uzavřené smlouvy? vybraného uchazeče 2. Pokud ano nejedná se o tyto druhy změn, kdy by změna: a) rozšířila předmět veřejné zakázky (tím nejsou dotčeny dodatečné dodávky dle 23 odst. 5 písm. b) zákona a dodatečné stavební práce a služby dle 23 odst. 7) zákona, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo 40 V případě, že byly podány námitky, musí je zadavatel vypořádat, a v případě nevyhovění námitkám nesmí být smlouva uzavřena v rámci 10-denní lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (počítáno ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách). Je-li tento návrh podán včas, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů (blokační lhůta) ode dne doručení návrhu o přezkum úkonů na ÚOHS (námitek k ÚOHS 2.kolo ) uzavřít smlouvu. 41 Viz 82 odst. 3 zákona. 42 S ohledem na ustanovení zákona nelze v návrhu smlouvy činit žádné podstatné úpravy či doplnění s výjimkou změn formálního charakteru (např. změny některých kontaktních údajů, změna záhlaví smlouvy z hlediska toho, kdo bude smlouvu za jednotlivé strany podepisovat, atp.).

13 d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče? IX. Výsledek 1. Odeslal zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy do ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie po uzavření smlouvy? 2. Uveřejnil zadavatel smlouvu na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření včetně všech změn a dodatků? 3. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele: a) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce? 4. Uveřejnil zadavatel na pro profilu zadavatele seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny, nejpozději do: a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok? Písemná zpráva zadavatele 1. Vyhotovil zadavatel písemnou zprávu a uveřejnil ji na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení 43? 2. Má zpráva alespoň tyto náležitosti: a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh zadávacího řízení, c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě 43 Zadavatel tuto zprávu vyhotovuje i v případě zrušení zadávacího řízení. Ukončením se tedy rozumí uzavření smlouvy, ale i zrušení zadávacího řízení.

14 uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny, e) identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení, f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, g) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno? XIV. Archivace Uchovává zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce? 44 XV. Zastoupení zadavatele 1. Nechal se zadavatel smluvně zastoupit v zadávacím řízení? 2. Pokud ano, splňoval zástupce podmínky nepodjatosti a neúčastnil se tohoto zadávacího řízení? 3. Nebylo této osobě uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky: - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, - uzavření smlouvy, - vyloučení dodavatele z účasti v řízení, - rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek - zrušení výběrového řízení? 45 XVI. Zrušení zadávacího řízení Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Příjemce je však povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu, a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány. 45 Zmocnění pro tyto úkony je v takové části neplatné. 46 Zrušit výběrové řízení lze do doby uzavření smlouvy.

15 1. Zrušil zadavatel předmětné zadávací řízení? 2. Pokud ano, byly splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení uvedené v 84 zákona? Odeslal zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázky do 3 dnů ode přijetí rozhodnutí o zrušení a současně všem známým uchazečům? XVII. Dodržení ostatních závazných zásad 1. Byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení? 2. Naplňoval zadavatel při zadávání zakázek pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků? Diskriminací může být např. nevyzvání, potažmo vyloučení, jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni. Diskriminací může být také příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění. Je zakázka nezbytná pro naplnění cílů projektu, nepožaduje zadavatel více, nebo lepší plnění, nežli potřebuje k naplnění cílů projektu? Poznámky nahraďte skutečnými zjištěními, delší zjištění a závěry kontroly uveďte do Poznámek na konci dokumentu Otázky označené modře jsou informativní a odpověď na ně nemá vliv na způsobilost posuzované veřejné zakázky Výsledek EX-POST kontroly Pozitivní, bez závad a porušení PPP nebo ZVZ Pozitivní, pouze s drobnými závadami, které nemají vliv na výběr vítězného dodavatele. Negativní, zjištěny závažné závady, které by mohly ovlivnit konečný výsledek Stav Všechny otázky jsou zodpovězeny ANO, popř. N/A - nerelevantní Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na způsobilost veřejné zakázky Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na nezpůsobilost veřejné zakázky. 47 Zadavatel již není oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z toho důvodu, že si toto právo vyhradí v zadávacích podmínkách. Veřejný zadavatel může dle zákona zrušit zadávací řízení pouze tehdy, jsou-li pro to dány důvody uvedené v předmětném ustanovení. V 84 zákona jsou zakotveny dva základní přístupy týkající se zrušení zadávacího řízení, a to: a) povinnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 1), b) možnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 2 a 3).

16 Poznámky: Datum. Vypracoval: (jméno, příjmení, podpis)

17 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE V REŽIMU ZÁKONA 48 (OD 1 MIL. KČ BEZ DPH) (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD ) 49 (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 50 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 51 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 52 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související plnění 53 realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho v rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které 48 Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u). 51 Příjemce nebo jeho partner. 52 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek. 53 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.

18 roku)? 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 54 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 55? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 57 jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. II. Podmínka pro použití zjednodušeného řízení Byla splněna podmínka pro použití zjednodušeného podlimitní řízení, tj. předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod limitem pro nadlimitní zakázky? 58 III. Výzva k podání nabídek 1. Vyzval zadavatel písemně minimálně pět vhodných zájemců? Obsahuje písemná výzva minimálně povinné tyto povinné náležitosti: a) Identifikační údaje zadavatele b) Informaci o druhu a předmětu 54 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 55 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 56 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 57 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 58 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu stanoveného Nařízením vlády č. 447/2011 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku veřejného zadavatele. 59 Zákon nezná žádnou výjimku, která by veřejnému zadavateli umožňovala vyzývat v některých případech nižší počet zájemců, než je zákonný limit, například z toho důvodu, že na trhu není dostupných ani pět zájemců, kteří by byli objektivně schopni plnění veřejné zakázky poskytnout. V takovém případě je veřejný zadavatel povinen použít pro zadání veřejné zakázky jiný druh zadávacího řízení.

19 veřejné zakázky c) Zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace d) Lhůtu a místo pro podání nabídek e) Údaje o hodnotících kritériích (vč. jejich vah, bylo-li stanoveno více kritérií), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci f) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace g) Zadávací dokumentaci jako přílohu, nebo, nebyla-li přílohou, podmínky přístupu či poskytnutí (zadavatel musí uveřejnit textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy, viz níže)? 3. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň tyto náležitosti: a) obchodní podmínky 60, b) platební podmínky, c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 61, d) předmět veřejné zakázky, který může být vymezen technickými podmínkami, e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 62, f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 63, g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? 60 Obchodní podmínky zadavatel může vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 61 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH, inflace. 62 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 63 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

20 h) Zadávací lhůtu dle 43 zákona i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu IV. Další požadavky k výzvě 1. Existuje o písemné výzvě doklad? 2. Nevyzval zadavatel opakovaně stejný okruh zájemců (není-li odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi)? 3. Byla výzva k podání uveřejněna na na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek? 4. Byla textová část zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele 64? 5. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 6. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 7. Byly tyto změny oznámeny všem osloveným dodavatelům a uveřejněny na profilu zadavatele? 8. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce 38 odst. 3 zákona stanoví tuto povinnost v zájmu zachování konkurence. Zadavatel ustanovení naplní i v případě, kdy okruh oslovených dodavatelů obmění pouze částečně. Jedná se o bližší rozvedení základní zásady rovného přístupu a zásady zákazu diskriminace dle 6 odst. 1 zákona. nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákona na webu 64 Profil zadavatele je upraven v 17 písm. x) zákona.

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 4 k usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. Kontaktní osoba Mgr. Michal Minařík, minarik.m@czechglobe.cz, +420 511 192 220 Z ADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE V ÝKONNÉ PRACOVNÍ STANICE A NOTEBOOKY I. V EŘEJNÝ ZADAVATEL Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO 67179843 Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZŠ Valtická PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická ZADAVATEL:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla

Dodávka kancelářského a laboratorního nábytku Pavilon Bělidla V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka kancelářského

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

Výzva k veřejné zakázce

Výzva k veřejné zakázce Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 Vaše zn.: - - - Naše zn.:zzs JmK/15- /Pet

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací Rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště při ZŠ Velké Karlovice Zadavatel veřejné zakázky Základní škola Velké Karlovice,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více