PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 4 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 5 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související V rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by 1 U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u) zákona. 4 Příjemce nebo jeho partner. 5 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek.

2 plnění realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho roku)? 6 měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky. Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 7 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 8? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? 9 4. Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 10 Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. Předběžné oznámení 1. Uveřejnil zadavatel předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek 11, popř. v Úředním věstníku Evropské unie? Pokud ano, zahájil zadavatel 13 zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení? II. Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uveřejnil zadavatel oznámení o 6 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné. 7 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 8 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 9 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 10 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 11 Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy. 12 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu 13 Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

3 zahájení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek 14, popř. v Úředním věstníku Evropské unie 15, a na stránkách? 2. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 3. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 4. Uveřejnil zadavatel provedené změny v informačním systému? 5. Oznámil provedení změny do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým uchazečům s uvedením důvodu? Uveřejnil zadavatel do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele odůvodnění: a) účelnosti veřejné zakázky (tato část se dává i do předběžného oznámení), b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele? III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 1. Byly podány žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám? 2. Pokud ano, sdělil zadavatel odpověď spolu se zněním dotazu ve lhůtě čtyř pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele? Věstníkem veřejných zakázek se se rozumí informační systém veřejné správy. 15 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu. 16 Jedná se o dodavatele, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a kteří o ni požádali. 17 Viz 49 zákona.

4 3. Sdělil zadavatel odpověď současně všem známým dodavatelům? 4. Uveřejnil zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, na profilu zadavatele? IV. Lhůta k podání nabídek 1. Nebyla lhůta pro podání nabídek kratší než 52 dnů? 2. Pokud ano, jedná se o zkrácení o 5 dnů v důsledku uveřejnění zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele 18? V. Zadávací dokumentace 1. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň: a) obchodní podmínky, 19 b) platební podmínky c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 20 d) předmět veřejné zakázky který může být vymezen technickými podmínkami e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 21 f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 22 g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? h) zadávací lhůtu dle 43 zákona Za první den lhůty se považuje den následující po rozhodné události. U podlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení, činí minimální lhůta pro podání nabídek 22 dnů. V případě významné veřejné zakázky podle 16a zákona musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podávání nabídek alespoň o polovinu. lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) 18 Zákon umožňuje zkrácení jen v tomto jediném případě u otevřeného řízení. 19 Obchodní podmínky může zadavatel vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 20 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH či inflace. 21 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 22 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

5 i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu 2. Pokud zadavatel vymezil technické podmínky, jsou stanoveny v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?23 3. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně použita referenční klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle 47 zákona? 4. Shoduje se obsah vyhlášení uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (na internetu IS VZ US, TED)? 5. Pokud zadavatel požadoval od uchazečů poskytnutí jistoty, byl takový požadavek v souladu se zákonem? 6. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na varianty nabídek, jsou tyto požadavky v souladu se zákonem? 7. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům v souladu se zákonem? 8. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům bezplatně, otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákonu a na webu V případě, že je dle 146 a 147 zákona dána povinnost VZ (nadlimitní) zveřejnit také v TED Úřední věstník EU, je třeba posoudit, zda obsah oznámení o zahájení je totožný s obsahem oznámení o zahájení VZ uvedeném v IS VZ US tzn., zda mají zahraniční dodavatelé stejné podmínky/informace o VZ, jako tuzemští dodavatelé. Viz. 67 zákona Přípustnost podle 70 zákona V případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení o zahájení, zadavatel musí ZD poskytnout všem dodavatelům, kteří jej o ni požádali, ZD musí poskytnout v zákonných termínech pro předání nebo zaslání zadávací dokumentace, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci pozn. zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma, úhrada by měla být žádána 23 Zadavatel je povinen vymezit své požadavky na plnění veřejné zakázky formulací technických podmínek, musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, nesmí zejména odkazovat na označení příznačná pro určitého dodavatele, výrobek nebo značku ( 44 odst. 11 zákona). Výjimkou, kdy zadavatel není povinen vymezit technické podmínky, jsou veřejné zakázky, u nichž je předmět způsob plnění dostatečně určitý a zřejmý ze samotné specifikace předmětu zakázky, např. u některých veřejných zakázek na služby, kdy odkaz na technické podmínky není odůvodněné uvádět, protože to s ohledem na charakter služeb není možné či účelné.

6 nebo ve výjimečném případě, kdy bude hrazena, pouze za náklady na rozmnožení? (do poznámky uvést cenu) 9. Pokud zadavatel umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, byly podmínky takové prohlídky a její průběh v souladu se zákonem? VI. Kvalifikace 1. Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu veřejné zakázky a nevedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže? Obsahuje kvalifikace základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona? 3. Obsahuje kvalifikace profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona? 4. Obsahuje kvalifikace požadavek na čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku? 5. Obsahují kvalifikace požadavky na technické kvalifikační předpoklady? Pokud ano, byl u těchto předpokladů stanoven: - Rozsah požadovaných informací a dokladů, pouze u velmi objemných dokumentací (např. velké rámcové smlouvy), ale i tak maximálně za cenu nákladů na rozmnožení ZD. Zadavatel doloží vynaložené náklady na 1 kopii ZD. viz 49 zákona NE u tohoto bodu udělíme, pokud rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu. NE také udělíme, pokud by rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu a tato skutečnost vedla k podstatnému omezení hospodářské soutěže. Kvalifikační předpoklady musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky. V případě profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat pouze takovou kvalifikaci, kterou dodavatel využije při plnění zakázky (není možné požadovat kvalifikaci, která s předmětem nesouvisí, např. licenci na lodní dopravu nebo obchodování s cennými papíry pokud jde o standardní stavební zakázku). V případě technických kvalifikačních předpokladů musí opět jejich stanovení odpovídat předmětu veřejné zakázky, není možné požadovat reference, které neodpovídají předmětu zakázky nebo takovou kvalifikaci dodavatele, která nebude využita při plnění zakázky. 24 Při ověřování přiměřenosti rozsahu technických kvalifikačních předpokladů je třeba se zaměřit na to, zda kvalifikace není nastavena neúměrně vysoko v poměru k předmětu veřejné zakázky, a zda tedy není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Otázka přiměřenosti je posuzována v závislosti na předmětu zakázky, tedy na tom, co je v daném oboru veřejné zakázky obvyklé (příklad: Zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jazykového vzdělávání s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, není zadavatel například oprávněn požadovat, aby dodavatel doložil, že jeho celkový průměrný obrat v posledních třech letech byl vyšší než 50 mil. Kč; takový požadavek by byl zcela nepřiměřený). Ekonomická kvalifikace je od vypuštěna. Zadavatel tedy nemůže požadovat pojistnou smlouvu, obrat či rozvahu. Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ, např. pojistnou smlouvu).) požadovat v rámci obchodních podmínek. Uchazeč překládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 25 Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění zákonných požadavků na kvalifikaci (základních a profesních kvalifikačních předpokladů), čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku(povinni jsou pouze zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek). U technických kvalifikačních předpokladů jde o právo veřejného zadavatele, zda bude prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů požadovat.

7 - Způsob prokázání splnění, - Minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky? VII. Otevírání obálek 1. Byla ustanovena komise pro otevírání obálek s min. třemi členy? Byla informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek 27 / zadavatel uchazeče písemně vyrozuměl o termínu, a to nejméně pět pracovních dnů před otevíráním obálek? 3. Bylo zahájeno otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle 71 odst. 4 zákona? 4. Byl vyhotoven protokol o otevírání obálek a obsahoval všechny relevantní náležitosti dle 73 zákona: a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách? Byl protokol o otevírání obálek podepsán všemi přítomnými členy komise a součástí byla také listina přítomných uchazečů a seznam nabídek? 6. Byl vyhotoven protokol o posouzení kvalifikace? 7. Obsahuje protokol všechny relevantní náležitosti dle 59 odst. 5 zákona: a) identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, b) seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, c) údaj o tom, zda uchazeč 26 Stanoví-li tak veřejný zadavatel, může funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise. V takovém případě se komise pro otevírání obálek neustavuje. Zákon nestanoví povinnost ustanovit náhradníky za členy komise pro otevírání obálek. 27 Zadávacími podmínkami se rozumí Oznámení o zakázce uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek, výzva, resp. zadávací dokumentace a její přílohy. 28 Komise v protokolu uvede u každé nabídky výsledek obsahové a formální kontroly nabídek (tj. jazyk, v němž byla nabídka zpracována a podpis relevantních dokumentů oprávněnou osobou), a to v pořadí, v jakém nabídky otevírá.

8 splnění kvalifikace prokázal, nebo neprokázal 8. Obsahuje seznam (viz druhá odrážka) tyto položky: - název dokladu - označení osoby, která doklad vyhotovila - datum vyhotovení - označení referenční zakázky - identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy - označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace? 9. Byl protokol o posouzení kvalifikace podepsán všemi přítomnými členy komise? 29 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek 1. Byla ustavena hodnotící komise s min. pěti členy (a jejich náhradníky)? 2. Měla jedna třetina členů příslušnou odbornost? Nebyli členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati 31 a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti? 4. Byla hodnotící komise při svém jednání usnášeníschopná, tj. byly přítomny nejméně dvě třetiny členů/jejich náhradníků? 5. Byl z jednání vyhotoven protokol o jednání hodnotící komise a podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise? 6. Pokud byly identifikovány nejasnosti při posouzení nabídek, bylo postupováno podle 76 odst. 3 a 4 zákona? 7. Byla u některé nabídky identifikována mimořádně nízká 29 Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Kvalifikaci může však posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel. 30 Na rozdíl od komise pro otevírání obálek s nabídkami stanoví zákon požadavky na odbornou způsobilost členů hodnotící komise, avšak pouze v případě, že je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (specializované veřejné zakázky). Odbornou způsobilostí, relevantní k předmětu veřejné zakázky, pak musí disponovat nejméně jedna třetina členů hodnotící komise. 31 To znamená, že se zejména nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

9 nabídková cena? 8. Pokud ano, bylo postupováno dle 77 zákona? Byla některá nabídka vyřazena? 10. Pokud ano, bylo toto vyřazení v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami? 11. Obdržel zadavatel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka? 12. Pokud ano zrušil zadavatel výběrové řízení? Hodnotila hodnotící komise 2-3 nabídky? 34 viz. poznámka pod čarou 14. Byly nabídky hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách? 15. Byla hodnotící kritéria stanovena tak, aby respektovala základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? Byl hodnotící komisí doporučen uchazeč s nejnižší cenou, resp. s nejvyšší ekonomickou výhodností? Vypracovala hodnotící komise zprávu o posouzení a hodnocení nabídek se všemi náležitostmi: a) seznam posouzených nabídek; b) seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodu c) popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním; d) výsledek hodnocení nabídek (tj. 32 Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 33 Viz 84 odst. 1 písm. c) zákona. 34 Otázka neplyne ze zákona, nicméně fakt, že byly hodnoceny pouze 2-3 nabídky, může v praxi naznačovat, že došlo k "umělému" soutěžení, a to s ohledem na požadavek zákona hodnotit minimálně jednu nabídku. 35 Požadavek, který má povahu kvalifikačního kritéria, nemůže být předmětem hodnocení (a to ani tehdy, pokud jej zadavatel v rámci zadávacího řízení jako kvalifikační požadavek nevymezil) např. zkušenosti dodavatele, délka praxe na straně dodavatele, referenční zakázky. Jednotlivá hodnotící kritéria nesmí být diskriminační a znevýhodňovat určité dodavatele. Jako příklad diskriminačního hodnotícího kritéria lze uvést např. kritérium vzdálenosti závodu dodavatele od místa plnění veřejné zakázky, kdy určití dodavatelé budou již předem znevýhodněni polohou svého závodu, nebo požadavek na poskytování služeb výhradně zaměstnanci dodavatele, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. smluvní pokuta). 36 Na základě novely zákona je od není již povinným dílčím hodnotícím kritériem u hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti cena avšak cena do hodnocení promítnuta být musí. Zadavatel je povinen stanovit taková kritéria, která se váží k předmětu zakázky, a zároveň vyjadřují zásadu nejlepší hodnoty v poměru k ceně.

10 celkové pořadí uchazečů); e) údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií (tj. uvedení hodnot, které byly nabídkám přiděleny); f) údaj o složení hodnotící komise? 18. Byla tato zpráva podepsána všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno? 19. Byla ve zprávě uvedena rozdílná hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise? 20. Splňuje vítězná nabídka podmínky zadávacího řízení, tj. neměla být vyřazena? 21. Jsou body obsažené v hodnotících tabulkách ve zprávě z posouzení/hodnocení nabídek správně spočítány? IX. Výběr nejvhodnější nabídky 1. Rozhodl zadavatel o výběru nabídky, která byla doporučena hodnotící komisí? 2. Pokud ne, zdůvodnil toto rozhodnutí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek? Odeslal zadavatel oznámení (rozhodnutí 38 ) o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí a obsahovalo toto oznámení: - Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, - Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek? - Poučení o lhůtě pro podání námitek X. Obsah nabídek Obsahuje podaná nabídka: 1. Identifikační údaje uchazeče; 2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Je nezbytné posoudit, zda vítězná nabídka splňuje jak zákonné podmínky, tak podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda tato neměla být vyřazena ze zadávacího řízení. Jde o kontrolu součtů přidělených bodů za jednotlivá dílčí kritéria Zkontrolujte především u nabídky vyhodnocené jako nejvýhodnější 37 Zadavatel se může odchýlit od doporučení hodnotící komise, postupuje-li v souladu s 81 odst. 3 písm. c) zákona. Toto musí být odůvodněno a musí být uvedeno, jaké konkrétní údaje z nabídky byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, a popis toho, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. 38 Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

11 uchazeče; 3. Dokumentaci prokazující kvalifikaci 39 ; 4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Další dokumenty požadované zadávací dokumentací XI. Námitky a přezkum 1. Byly podány námitky proti postupu zadavatele? 2. Pokud ano, byly vypořádány v souladu s 111 zákona, tj. byly přezkoumány zadavatelem a do 10 dnů od jejich obdržení bylo odesláno rozhodnutí o vypořádání? 3. Byli o podaných námitkách informováni ostatní uchazeči? 4. Byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS? 5. Pokud ano, byla uložena předběžná nebo nápravná opatření? 6. Pokud ano, splnil zadavatel tato opatření? XII. Uzavření smlouvy 1. Uzavřel zadavatel smlouvu až po uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v případě, že nebyly žádné námitky podány? 2. Dodržel zadavatel tzv. blokační lhůtu v případě nevyhovění podaným námitkám? Proveďte také kontrolu faktického splnění kvalifikačních předpokladů, a to především u nabídky vybrané jako nevhodnější, včetně stáří dokladů u základních kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dále skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídky.

12 3. Byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem dle zprávy, resp. dle rozhodnutí zadavatele? 4. Odmítnul vítězný uchazeč uzavřít smlouvu či neposkytnul dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy? Existuje o tomto relevantní doklad ( / dodejka lístek či podací lístek / písemné potvrzení)? 6. Oslovil zadavatel uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, příp. jako třetí? 7. Byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který byl obsahem nabídky vybraného uchazeče? Je smlouva uzavřena na stejnou částku a objem plnění jako je uvedeno ve výzvě/zadávací dokumentaci a v nabídce? 9. Oznámil zadavatel písemně informaci o uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří se na základě hodnocení nabídek umístili na prvních třech místech v pořadí (pokud byl takový počet nabídek hodnocen)? XIII. Dodatečné práce/služby/dodávky 1. Došlo ke změně uzavřené smlouvy? vybraného uchazeče 2. Pokud ano nejedná se o tyto druhy změn, kdy by změna: a) rozšířila předmět veřejné zakázky (tím nejsou dotčeny dodatečné dodávky dle 23 odst. 5 písm. b) zákona a dodatečné stavební práce a služby dle 23 odst. 7) zákona, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo 40 V případě, že byly podány námitky, musí je zadavatel vypořádat, a v případě nevyhovění námitkám nesmí být smlouva uzavřena v rámci 10-denní lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (počítáno ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách). Je-li tento návrh podán včas, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů (blokační lhůta) ode dne doručení návrhu o přezkum úkonů na ÚOHS (námitek k ÚOHS 2.kolo ) uzavřít smlouvu. 41 Viz 82 odst. 3 zákona. 42 S ohledem na ustanovení zákona nelze v návrhu smlouvy činit žádné podstatné úpravy či doplnění s výjimkou změn formálního charakteru (např. změny některých kontaktních údajů, změna záhlaví smlouvy z hlediska toho, kdo bude smlouvu za jednotlivé strany podepisovat, atp.).

13 d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče? IX. Výsledek 1. Odeslal zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy do ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie po uzavření smlouvy? 2. Uveřejnil zadavatel smlouvu na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření včetně všech změn a dodatků? 3. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele: a) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce? 4. Uveřejnil zadavatel na pro profilu zadavatele seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny, nejpozději do: a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok? Písemná zpráva zadavatele 1. Vyhotovil zadavatel písemnou zprávu a uveřejnil ji na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení 43? 2. Má zpráva alespoň tyto náležitosti: a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh zadávacího řízení, c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě 43 Zadavatel tuto zprávu vyhotovuje i v případě zrušení zadávacího řízení. Ukončením se tedy rozumí uzavření smlouvy, ale i zrušení zadávacího řízení.

14 uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny, e) identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení, f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, g) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno? XIV. Archivace Uchovává zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce? 44 XV. Zastoupení zadavatele 1. Nechal se zadavatel smluvně zastoupit v zadávacím řízení? 2. Pokud ano, splňoval zástupce podmínky nepodjatosti a neúčastnil se tohoto zadávacího řízení? 3. Nebylo této osobě uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky: - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, - uzavření smlouvy, - vyloučení dodavatele z účasti v řízení, - rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek - zrušení výběrového řízení? 45 XVI. Zrušení zadávacího řízení Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Příjemce je však povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu, a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány. 45 Zmocnění pro tyto úkony je v takové části neplatné. 46 Zrušit výběrové řízení lze do doby uzavření smlouvy.

15 1. Zrušil zadavatel předmětné zadávací řízení? 2. Pokud ano, byly splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení uvedené v 84 zákona? Odeslal zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázky do 3 dnů ode přijetí rozhodnutí o zrušení a současně všem známým uchazečům? XVII. Dodržení ostatních závazných zásad 1. Byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení? 2. Naplňoval zadavatel při zadávání zakázek pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků? Diskriminací může být např. nevyzvání, potažmo vyloučení, jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni. Diskriminací může být také příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění. Je zakázka nezbytná pro naplnění cílů projektu, nepožaduje zadavatel více, nebo lepší plnění, nežli potřebuje k naplnění cílů projektu? Poznámky nahraďte skutečnými zjištěními, delší zjištění a závěry kontroly uveďte do Poznámek na konci dokumentu Otázky označené modře jsou informativní a odpověď na ně nemá vliv na způsobilost posuzované veřejné zakázky Výsledek EX-POST kontroly Pozitivní, bez závad a porušení PPP nebo ZVZ Pozitivní, pouze s drobnými závadami, které nemají vliv na výběr vítězného dodavatele. Negativní, zjištěny závažné závady, které by mohly ovlivnit konečný výsledek Stav Všechny otázky jsou zodpovězeny ANO, popř. N/A - nerelevantní Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na způsobilost veřejné zakázky Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na nezpůsobilost veřejné zakázky. 47 Zadavatel již není oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z toho důvodu, že si toto právo vyhradí v zadávacích podmínkách. Veřejný zadavatel může dle zákona zrušit zadávací řízení pouze tehdy, jsou-li pro to dány důvody uvedené v předmětném ustanovení. V 84 zákona jsou zakotveny dva základní přístupy týkající se zrušení zadávacího řízení, a to: a) povinnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 1), b) možnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 2 a 3).

16 Poznámky: Datum. Vypracoval: (jméno, příjmení, podpis)

17 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE V REŽIMU ZÁKONA 48 (OD 1 MIL. KČ BEZ DPH) (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD ) 49 (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 50 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 51 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 52 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související plnění 53 realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho v rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které 48 Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u). 51 Příjemce nebo jeho partner. 52 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek. 53 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.

18 roku)? 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 54 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 55? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 57 jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. II. Podmínka pro použití zjednodušeného řízení Byla splněna podmínka pro použití zjednodušeného podlimitní řízení, tj. předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod limitem pro nadlimitní zakázky? 58 III. Výzva k podání nabídek 1. Vyzval zadavatel písemně minimálně pět vhodných zájemců? Obsahuje písemná výzva minimálně povinné tyto povinné náležitosti: a) Identifikační údaje zadavatele b) Informaci o druhu a předmětu 54 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 55 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 56 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 57 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 58 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu stanoveného Nařízením vlády č. 447/2011 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku veřejného zadavatele. 59 Zákon nezná žádnou výjimku, která by veřejnému zadavateli umožňovala vyzývat v některých případech nižší počet zájemců, než je zákonný limit, například z toho důvodu, že na trhu není dostupných ani pět zájemců, kteří by byli objektivně schopni plnění veřejné zakázky poskytnout. V takovém případě je veřejný zadavatel povinen použít pro zadání veřejné zakázky jiný druh zadávacího řízení.

19 veřejné zakázky c) Zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace d) Lhůtu a místo pro podání nabídek e) Údaje o hodnotících kritériích (vč. jejich vah, bylo-li stanoveno více kritérií), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci f) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace g) Zadávací dokumentaci jako přílohu, nebo, nebyla-li přílohou, podmínky přístupu či poskytnutí (zadavatel musí uveřejnit textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy, viz níže)? 3. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň tyto náležitosti: a) obchodní podmínky 60, b) platební podmínky, c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 61, d) předmět veřejné zakázky, který může být vymezen technickými podmínkami, e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 62, f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 63, g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? 60 Obchodní podmínky zadavatel může vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 61 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH, inflace. 62 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 63 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

20 h) Zadávací lhůtu dle 43 zákona i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu IV. Další požadavky k výzvě 1. Existuje o písemné výzvě doklad? 2. Nevyzval zadavatel opakovaně stejný okruh zájemců (není-li odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi)? 3. Byla výzva k podání uveřejněna na na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek? 4. Byla textová část zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele 64? 5. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 6. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 7. Byly tyto změny oznámeny všem osloveným dodavatelům a uveřejněny na profilu zadavatele? 8. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce 38 odst. 3 zákona stanoví tuto povinnost v zájmu zachování konkurence. Zadavatel ustanovení naplní i v případě, kdy okruh oslovených dodavatelů obmění pouze částečně. Jedná se o bližší rozvedení základní zásady rovného přístupu a zásady zákazu diskriminace dle 6 odst. 1 zákona. nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákona na webu 64 Profil zadavatele je upraven v 17 písm. x) zákona.

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více