PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 1 k MD č. 27 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE OD 1 MIL. KČ BEZ DPH (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD V REŽIMU ZÁKONA) 12 (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 3 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 4 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 5 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související V rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by 1 U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u) zákona. 4 Příjemce nebo jeho partner. 5 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek.

2 plnění realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho roku)? 6 měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky. Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 7 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 8? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? 9 4. Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 10 Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. Předběžné oznámení 1. Uveřejnil zadavatel předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek 11, popř. v Úředním věstníku Evropské unie? Pokud ano, zahájil zadavatel 13 zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení? II. Oznámení o zahájení zadávacího řízení Uveřejnil zadavatel oznámení o 6 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné. 7 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 8 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 9 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 10 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 11 Věstníkem veřejných zakázek se rozumí informační systém veřejné správy. 12 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu 13 Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění.

3 zahájení zadávacího řízení ve věstníku veřejných zakázek 14, popř. v Úředním věstníku Evropské unie 15, a na stránkách? 2. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 3. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 4. Uveřejnil zadavatel provedené změny v informačním systému? 5. Oznámil provedení změny do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým uchazečům s uvedením důvodu? Uveřejnil zadavatel do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele odůvodnění: a) účelnosti veřejné zakázky (tato část se dává i do předběžného oznámení), b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele, d) stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele? III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 1. Byly podány žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám? 2. Pokud ano, sdělil zadavatel odpověď spolu se zněním dotazu ve lhůtě čtyř pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele? Věstníkem veřejných zakázek se se rozumí informační systém veřejné správy. 15 Uveřejnění v Úředním věstníku EU se týká pouze nadlimitních zakázek dle přílohy č. 1 k zákonu. 16 Jedná se o dodavatele, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a kteří o ni požádali. 17 Viz 49 zákona.

4 3. Sdělil zadavatel odpověď současně všem známým dodavatelům? 4. Uveřejnil zadavatel dodatečné informace, včetně přesného znění dotazu, na profilu zadavatele? IV. Lhůta k podání nabídek 1. Nebyla lhůta pro podání nabídek kratší než 52 dnů? 2. Pokud ano, jedná se o zkrácení o 5 dnů v důsledku uveřejnění zadávací dokumentace v plném rozsahu na profilu zadavatele 18? V. Zadávací dokumentace 1. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň: a) obchodní podmínky, 19 b) platební podmínky c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 20 d) předmět veřejné zakázky který může být vymezen technickými podmínkami e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 21 f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 22 g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? h) zadávací lhůtu dle 43 zákona Za první den lhůty se považuje den následující po rozhodné události. U podlimitní veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení, činí minimální lhůta pro podání nabídek 22 dnů. V případě významné veřejné zakázky podle 16a zákona musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podávání nabídek alespoň o polovinu. lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) 18 Zákon umožňuje zkrácení jen v tomto jediném případě u otevřeného řízení. 19 Obchodní podmínky může zadavatel vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 20 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH či inflace. 21 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 22 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

5 i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu 2. Pokud zadavatel vymezil technické podmínky, jsou stanoveny v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace?23 3. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně použita referenční klasifikace zboží, služeb a stavebních prací dle 47 zákona? 4. Shoduje se obsah vyhlášení uveřejněný na národní a mezinárodní úrovni (na internetu IS VZ US, TED)? 5. Pokud zadavatel požadoval od uchazečů poskytnutí jistoty, byl takový požadavek v souladu se zákonem? 6. Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky na varianty nabídek, jsou tyto požadavky v souladu se zákonem? 7. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům v souladu se zákonem? 8. Byla zadávací dokumentace poskytnuta dodavatelům bezplatně, otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákonu a na webu V případě, že je dle 146 a 147 zákona dána povinnost VZ (nadlimitní) zveřejnit také v TED Úřední věstník EU, je třeba posoudit, zda obsah oznámení o zahájení je totožný s obsahem oznámení o zahájení VZ uvedeném v IS VZ US tzn., zda mají zahraniční dodavatelé stejné podmínky/informace o VZ, jako tuzemští dodavatelé. Viz. 67 zákona Přípustnost podle 70 zákona V případě, že ZD není součástí výzvy/oznámení o zahájení, zadavatel musí ZD poskytnout všem dodavatelům, kteří jej o ni požádali, ZD musí poskytnout v zákonných termínech pro předání nebo zaslání zadávací dokumentace, popř. poskytne neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci pozn. zadávací dokumentace by měla být standardně zdarma, úhrada by měla být žádána 23 Zadavatel je povinen vymezit své požadavky na plnění veřejné zakázky formulací technických podmínek, musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, nesmí zejména odkazovat na označení příznačná pro určitého dodavatele, výrobek nebo značku ( 44 odst. 11 zákona). Výjimkou, kdy zadavatel není povinen vymezit technické podmínky, jsou veřejné zakázky, u nichž je předmět způsob plnění dostatečně určitý a zřejmý ze samotné specifikace předmětu zakázky, např. u některých veřejných zakázek na služby, kdy odkaz na technické podmínky není odůvodněné uvádět, protože to s ohledem na charakter služeb není možné či účelné.

6 nebo ve výjimečném případě, kdy bude hrazena, pouze za náklady na rozmnožení? (do poznámky uvést cenu) 9. Pokud zadavatel umožnil dodavatelům prohlídku místa plnění veřejné zakázky, byly podmínky takové prohlídky a její průběh v souladu se zákonem? VI. Kvalifikace 1. Byl rozsah kvalifikace stanoven přiměřeně předmětu veřejné zakázky a nevedl k podstatnému omezení hospodářské soutěže? Obsahuje kvalifikace základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona? 3. Obsahuje kvalifikace profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona? 4. Obsahuje kvalifikace požadavek na čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku? 5. Obsahují kvalifikace požadavky na technické kvalifikační předpoklady? Pokud ano, byl u těchto předpokladů stanoven: - Rozsah požadovaných informací a dokladů, pouze u velmi objemných dokumentací (např. velké rámcové smlouvy), ale i tak maximálně za cenu nákladů na rozmnožení ZD. Zadavatel doloží vynaložené náklady na 1 kopii ZD. viz 49 zákona NE u tohoto bodu udělíme, pokud rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu. NE také udělíme, pokud by rozsah kvalifikace nebyl stanoven přiměřeně předmětu a tato skutečnost vedla k podstatnému omezení hospodářské soutěže. Kvalifikační předpoklady musí odpovídat předmětu, objemu a složitosti veřejné zakázky. V případě profesních kvalifikačních předpokladů musí zadavatel požadovat pouze takovou kvalifikaci, kterou dodavatel využije při plnění zakázky (není možné požadovat kvalifikaci, která s předmětem nesouvisí, např. licenci na lodní dopravu nebo obchodování s cennými papíry pokud jde o standardní stavební zakázku). V případě technických kvalifikačních předpokladů musí opět jejich stanovení odpovídat předmětu veřejné zakázky, není možné požadovat reference, které neodpovídají předmětu zakázky nebo takovou kvalifikaci dodavatele, která nebude využita při plnění zakázky. 24 Při ověřování přiměřenosti rozsahu technických kvalifikačních předpokladů je třeba se zaměřit na to, zda kvalifikace není nastavena neúměrně vysoko v poměru k předmětu veřejné zakázky, a zda tedy není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Otázka přiměřenosti je posuzována v závislosti na předmětu zakázky, tedy na tom, co je v daném oboru veřejné zakázky obvyklé (příklad: Zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jazykového vzdělávání s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, není zadavatel například oprávněn požadovat, aby dodavatel doložil, že jeho celkový průměrný obrat v posledních třech letech byl vyšší než 50 mil. Kč; takový požadavek by byl zcela nepřiměřený). Ekonomická kvalifikace je od vypuštěna. Zadavatel tedy nemůže požadovat pojistnou smlouvu, obrat či rozvahu. Zadavatel může některé z nich (pokud souvisí s plněním VZ, např. pojistnou smlouvu).) požadovat v rámci obchodních podmínek. Uchazeč překládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. 25 Veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání splnění zákonných požadavků na kvalifikaci (základních a profesních kvalifikačních předpokladů), čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku(povinni jsou pouze zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek). U technických kvalifikačních předpokladů jde o právo veřejného zadavatele, zda bude prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů požadovat.

7 - Způsob prokázání splnění, - Minimální úroveň odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky? VII. Otevírání obálek 1. Byla ustanovena komise pro otevírání obálek s min. třemi členy? Byla informace o termínu otevírání obálek součástí zadávacích podmínek 27 / zadavatel uchazeče písemně vyrozuměl o termínu, a to nejméně pět pracovních dnů před otevíráním obálek? 3. Bylo zahájeno otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek podle 71 odst. 4 zákona? 4. Byl vyhotoven protokol o otevírání obálek a obsahoval všechny relevantní náležitosti dle 73 zákona: a) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku b) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách? Byl protokol o otevírání obálek podepsán všemi přítomnými členy komise a součástí byla také listina přítomných uchazečů a seznam nabídek? 6. Byl vyhotoven protokol o posouzení kvalifikace? 7. Obsahuje protokol všechny relevantní náležitosti dle 59 odst. 5 zákona: a) identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, b) seznam dokladů, kterými uchazeči prokazovali technické kvalifikační předpoklady, c) údaj o tom, zda uchazeč 26 Stanoví-li tak veřejný zadavatel, může funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami hodnotící komise. V takovém případě se komise pro otevírání obálek neustavuje. Zákon nestanoví povinnost ustanovit náhradníky za členy komise pro otevírání obálek. 27 Zadávacími podmínkami se rozumí Oznámení o zakázce uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek, výzva, resp. zadávací dokumentace a její přílohy. 28 Komise v protokolu uvede u každé nabídky výsledek obsahové a formální kontroly nabídek (tj. jazyk, v němž byla nabídka zpracována a podpis relevantních dokumentů oprávněnou osobou), a to v pořadí, v jakém nabídky otevírá.

8 splnění kvalifikace prokázal, nebo neprokázal 8. Obsahuje seznam (viz druhá odrážka) tyto položky: - název dokladu - označení osoby, která doklad vyhotovila - datum vyhotovení - označení referenční zakázky - identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého je prokazována kvalifikace, a datum uzavření smlouvy - označení dodatečně předložených dokladů k objasnění prokázání kvalifikace? 9. Byl protokol o posouzení kvalifikace podepsán všemi přítomnými členy komise? 29 VIII. Posouzení a hodnocení nabídek 1. Byla ustavena hodnotící komise s min. pěti členy (a jejich náhradníky)? 2. Měla jedna třetina členů příslušnou odbornost? Nebyli členové hodnotící komise ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati 31 a podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti? 4. Byla hodnotící komise při svém jednání usnášeníschopná, tj. byly přítomny nejméně dvě třetiny členů/jejich náhradníků? 5. Byl z jednání vyhotoven protokol o jednání hodnotící komise a podepsán všemi přítomnými členy hodnotící komise? 6. Pokud byly identifikovány nejasnosti při posouzení nabídek, bylo postupováno podle 76 odst. 3 a 4 zákona? 7. Byla u některé nabídky identifikována mimořádně nízká 29 Pro účely posouzení kvalifikace může veřejný zadavatel ustanovit zvláštní komisi. Kvalifikaci může však posoudit hodnotící komise, stanoví-li tak veřejný zadavatel. 30 Na rozdíl od komise pro otevírání obálek s nabídkami stanoví zákon požadavky na odbornou způsobilost členů hodnotící komise, avšak pouze v případě, že je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (specializované veřejné zakázky). Odbornou způsobilostí, relevantní k předmětu veřejné zakázky, pak musí disponovat nejméně jedna třetina členů hodnotící komise. 31 To znamená, že se zejména nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr.

9 nabídková cena? 8. Pokud ano, bylo postupováno dle 77 zákona? Byla některá nabídka vyřazena? 10. Pokud ano, bylo toto vyřazení v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami? 11. Obdržel zadavatel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka? 12. Pokud ano zrušil zadavatel výběrové řízení? Hodnotila hodnotící komise 2-3 nabídky? 34 viz. poznámka pod čarou 14. Byly nabídky hodnoceny dle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách? 15. Byla hodnotící kritéria stanovena tak, aby respektovala základní zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace? Byl hodnotící komisí doporučen uchazeč s nejnižší cenou, resp. s nejvyšší ekonomickou výhodností? Vypracovala hodnotící komise zprávu o posouzení a hodnocení nabídek se všemi náležitostmi: a) seznam posouzených nabídek; b) seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny, spolu s uvedením důvodu c) popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním; d) výsledek hodnocení nabídek (tj. 32 Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. 33 Viz 84 odst. 1 písm. c) zákona. 34 Otázka neplyne ze zákona, nicméně fakt, že byly hodnoceny pouze 2-3 nabídky, může v praxi naznačovat, že došlo k "umělému" soutěžení, a to s ohledem na požadavek zákona hodnotit minimálně jednu nabídku. 35 Požadavek, který má povahu kvalifikačního kritéria, nemůže být předmětem hodnocení (a to ani tehdy, pokud jej zadavatel v rámci zadávacího řízení jako kvalifikační požadavek nevymezil) např. zkušenosti dodavatele, délka praxe na straně dodavatele, referenční zakázky. Jednotlivá hodnotící kritéria nesmí být diskriminační a znevýhodňovat určité dodavatele. Jako příklad diskriminačního hodnotícího kritéria lze uvést např. kritérium vzdálenosti závodu dodavatele od místa plnění veřejné zakázky, kdy určití dodavatelé budou již předem znevýhodněni polohou svého závodu, nebo požadavek na poskytování služeb výhradně zaměstnanci dodavatele, pokud to není odůvodněno předmětem zakázky. Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, nebo platební podmínky (např. smluvní pokuta). 36 Na základě novely zákona je od není již povinným dílčím hodnotícím kritériem u hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti cena avšak cena do hodnocení promítnuta být musí. Zadavatel je povinen stanovit taková kritéria, která se váží k předmětu zakázky, a zároveň vyjadřují zásadu nejlepší hodnoty v poměru k ceně.

10 celkové pořadí uchazečů); e) údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií (tj. uvedení hodnot, které byly nabídkám přiděleny); f) údaj o složení hodnotící komise? 18. Byla tato zpráva podepsána všemi členy hodnotící komise, kteří se účastnili jednání hodnotící komise, na němž bylo hodnocení nabídek provedeno? 19. Byla ve zprávě uvedena rozdílná hodnocení jednotlivých členů hodnotící komise? 20. Splňuje vítězná nabídka podmínky zadávacího řízení, tj. neměla být vyřazena? 21. Jsou body obsažené v hodnotících tabulkách ve zprávě z posouzení/hodnocení nabídek správně spočítány? IX. Výběr nejvhodnější nabídky 1. Rozhodl zadavatel o výběru nabídky, která byla doporučena hodnotící komisí? 2. Pokud ne, zdůvodnil toto rozhodnutí ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek? Odeslal zadavatel oznámení (rozhodnutí 38 ) o výběru nejvhodnější nabídky do pěti pracovních dnů po rozhodnutí a obsahovalo toto oznámení: - Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, - Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek? - Poučení o lhůtě pro podání námitek X. Obsah nabídek Obsahuje podaná nabídka: 1. Identifikační údaje uchazeče; 2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Je nezbytné posoudit, zda vítězná nabídka splňuje jak zákonné podmínky, tak podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách a zda tato neměla být vyřazena ze zadávacího řízení. Jde o kontrolu součtů přidělených bodů za jednotlivá dílčí kritéria Zkontrolujte především u nabídky vyhodnocené jako nejvýhodnější 37 Zadavatel se může odchýlit od doporučení hodnotící komise, postupuje-li v souladu s 81 odst. 3 písm. c) zákona. Toto musí být odůvodněno a musí být uvedeno, jaké konkrétní údaje z nabídky byly hodnoceny jinak než hodnotící komisí, a popis toho, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií. 38 Zadavatel může místo oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odeslat přímo i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

11 uchazeče; 3. Dokumentaci prokazující kvalifikaci 39 ; 4. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 5. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 6. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 7. Další dokumenty požadované zadávací dokumentací XI. Námitky a přezkum 1. Byly podány námitky proti postupu zadavatele? 2. Pokud ano, byly vypořádány v souladu s 111 zákona, tj. byly přezkoumány zadavatelem a do 10 dnů od jejich obdržení bylo odesláno rozhodnutí o vypořádání? 3. Byli o podaných námitkách informováni ostatní uchazeči? 4. Byl podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS? 5. Pokud ano, byla uložena předběžná nebo nápravná opatření? 6. Pokud ano, splnil zadavatel tato opatření? XII. Uzavření smlouvy 1. Uzavřel zadavatel smlouvu až po uplynutí 15 denní lhůty pro podání námitek v případě, že nebyly žádné námitky podány? 2. Dodržel zadavatel tzv. blokační lhůtu v případě nevyhovění podaným námitkám? Proveďte také kontrolu faktického splnění kvalifikačních předpokladů, a to především u nabídky vybrané jako nevhodnější, včetně stáří dokladů u základních kvalifikačních předpokladů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Dále skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídky.

12 3. Byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem dle zprávy, resp. dle rozhodnutí zadavatele? 4. Odmítnul vítězný uchazeč uzavřít smlouvu či neposkytnul dostatečnou součinnost k uzavření smlouvy? Existuje o tomto relevantní doklad ( / dodejka lístek či podací lístek / písemné potvrzení)? 6. Oslovil zadavatel uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí, příp. jako třetí? 7. Byla smlouva uzavřena v souladu s návrhem smlouvy, který byl obsahem nabídky vybraného uchazeče? Je smlouva uzavřena na stejnou částku a objem plnění jako je uvedeno ve výzvě/zadávací dokumentaci a v nabídce? 9. Oznámil zadavatel písemně informaci o uzavření smlouvy všem uchazečům, kteří se na základě hodnocení nabídek umístili na prvních třech místech v pořadí (pokud byl takový počet nabídek hodnocen)? XIII. Dodatečné práce/služby/dodávky 1. Došlo ke změně uzavřené smlouvy? vybraného uchazeče 2. Pokud ano nejedná se o tyto druhy změn, kdy by změna: a) rozšířila předmět veřejné zakázky (tím nejsou dotčeny dodatečné dodávky dle 23 odst. 5 písm. b) zákona a dodatečné stavební práce a služby dle 23 odst. 7) zákona, b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo 40 V případě, že byly podány námitky, musí je zadavatel vypořádat, a v případě nevyhovění námitkám nesmí být smlouva uzavřena v rámci 10-denní lhůty pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS (počítáno ode dne obdržení rozhodnutí o námitkách). Je-li tento návrh podán včas, nesmí zadavatel ve lhůtě 45 dnů (blokační lhůta) ode dne doručení návrhu o přezkum úkonů na ÚOHS (námitek k ÚOHS 2.kolo ) uzavřít smlouvu. 41 Viz 82 odst. 3 zákona. 42 S ohledem na ustanovení zákona nelze v návrhu smlouvy činit žádné podstatné úpravy či doplnění s výjimkou změn formálního charakteru (např. změny některých kontaktních údajů, změna záhlaví smlouvy z hlediska toho, kdo bude smlouvu za jednotlivé strany podepisovat, atp.).

13 d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče? IX. Výsledek 1. Odeslal zadavatel oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění do 15 dnů od uzavření smlouvy do ve Věstníku veřejných zakázek, popř. v Úředním věstníku Evropské unie po uzavření smlouvy? 2. Uveřejnil zadavatel smlouvu na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření včetně všech změn a dodatků? 3. Uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele: a) výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) u smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu uhrazenou za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce? 4. Uveřejnil zadavatel na pro profilu zadavatele seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % ceny, nejpozději do: a) 90 dnů od splnění smlouvy, nebo b) 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok? Písemná zpráva zadavatele 1. Vyhotovil zadavatel písemnou zprávu a uveřejnil ji na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení 43? 2. Má zpráva alespoň tyto náležitosti: a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě, b) zvolený druh zadávacího řízení, c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě 43 Zadavatel tuto zprávu vyhotovuje i v případě zrušení zadávacího řízení. Ukončením se tedy rozumí uzavření smlouvy, ale i zrušení zadávacího řízení.

14 uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny, e) identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich vyloučení, f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení, g) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno? XIV. Archivace Uchovává zadavatel dokumentaci o veřejné zakázce? 44 XV. Zastoupení zadavatele 1. Nechal se zadavatel smluvně zastoupit v zadávacím řízení? 2. Pokud ano, splňoval zástupce podmínky nepodjatosti a neúčastnil se tohoto zadávacího řízení? 3. Nebylo této osobě uděleno zmocnění k zadání veřejné zakázky: - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, - uzavření smlouvy, - vyloučení dodavatele z účasti v řízení, - rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek - zrušení výběrového řízení? 45 XVI. Zrušení zadávacího řízení Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů). Příjemce je však povinen uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti se zadáváním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení financování svého projektu, a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány. 45 Zmocnění pro tyto úkony je v takové části neplatné. 46 Zrušit výběrové řízení lze do doby uzavření smlouvy.

15 1. Zrušil zadavatel předmětné zadávací řízení? 2. Pokud ano, byly splněny podmínky pro zrušení zadávacího řízení uvedené v 84 zákona? Odeslal zadavatel oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázky do 3 dnů ode přijetí rozhodnutí o zrušení a současně všem známým uchazečům? XVII. Dodržení ostatních závazných zásad 1. Byly dodrženy zásady transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení? 2. Naplňoval zadavatel při zadávání zakázek pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků? Diskriminací může být např. nevyzvání, potažmo vyloučení, jednoho uchazeče k doplnění tam, kde ostatní byli vyzváni. Diskriminací může být také příliš přísné nastavení podmínek veřejné zakázky, kvalifikačních předpokladů, nebo hodnocení podle kritérií, která zcela nesouvisí s předmětem plnění. Je zakázka nezbytná pro naplnění cílů projektu, nepožaduje zadavatel více, nebo lepší plnění, nežli potřebuje k naplnění cílů projektu? Poznámky nahraďte skutečnými zjištěními, delší zjištění a závěry kontroly uveďte do Poznámek na konci dokumentu Otázky označené modře jsou informativní a odpověď na ně nemá vliv na způsobilost posuzované veřejné zakázky Výsledek EX-POST kontroly Pozitivní, bez závad a porušení PPP nebo ZVZ Pozitivní, pouze s drobnými závadami, které nemají vliv na výběr vítězného dodavatele. Negativní, zjištěny závažné závady, které by mohly ovlivnit konečný výsledek Stav Všechny otázky jsou zodpovězeny ANO, popř. N/A - nerelevantní Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na způsobilost veřejné zakázky Zde uveďte čísla oddílů a odstavců, ve kterých bylo uděleno NE, která mají vliv na nezpůsobilost veřejné zakázky. 47 Zadavatel již není oprávněn zrušit zadávací řízení pouze z toho důvodu, že si toto právo vyhradí v zadávacích podmínkách. Veřejný zadavatel může dle zákona zrušit zadávací řízení pouze tehdy, jsou-li pro to dány důvody uvedené v předmětném ustanovení. V 84 zákona jsou zakotveny dva základní přístupy týkající se zrušení zadávacího řízení, a to: a) povinnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 1), b) možnost zrušit řízení v taxativně vymezených případech (odst. 2 a 3).

16 Poznámky: Datum. Vypracoval: (jméno, příjmení, podpis)

17 KONTROLNÍ LIST NA KONTROLU VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ K ZAKÁZCE V REŽIMU ZÁKONA 48 (OD 1 MIL. KČ BEZ DPH) (PLATNÝ PRO ZAKÁZKY ZADANÉ OD ) 49 (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNÝ A DOTOVANÝ 50 ZADAVATEL) Číslo a název projektu Zadavatel 51 Číslo a název zakázky Profil zadavatele 52 Vybraný dodavatel Smlouva (název, popř. číslo, den uzavření) Předpokládaná hodnota / skutečná cena ANO/ Otázka NE/ NR Komentář I. Fáze před zahájením řízení stanovení předpokládané hodnoty zakázky 1. Byla předmětem této zakázky všechna obdobná a spolu související plnění 53 realizovaná v průběhu jednoho účetního období (jednoho v rámci této otázky je třeba posoudit i to, zda zadavatel v rámci projektu účelově nerozděluje předmět zakázky na několik obdobných, které by měly tvořit jednu zakázku, např. pokud zadává samostatně 2 nebo více obdobných plnění, které 48 Zákonem se v celém kontrolním listu rozumí zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), ve znění novely č. 55/2012 Sb. s účinností od U zakázek zadávaných do použije kontrolní skupina v případě dotovaných zadavatelů kontrolní listy uvedené v Příručce pro kontrolu ve verzi Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů přesahují Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných zdrojů i v případě, že jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby. Veřejné zdroje jsou definované v 17 písm. u). 51 Příjemce nebo jeho partner. 52 Profil zadavatele musí být registrován ve Věstníku veřejných zakázek. 53 Toto pravidlo konstituuje povinnost zadavatele sečíst přepokládané hodnoty obdobných a spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu jednoho roku. Pravidlo sčítání se tedy týká obdobných (tedy stejných) a spolu souvisejících zakázek. Musí jít o dodávky či služby, které jsou stejné, tak spolu souvisejí. Dodávky a služby, které jsou stejné, ale spolu nesouvisejí, této povinnosti nepodléhají, stejně tak dodávky a služby, které spolu souvisejí, ale nejsou stejné.

18 roku)? 2. Uvedl zadavatel, na základě jakých postupů 54 byla stanovena předpokládaná hodnota zakázky 55? 3. Postupoval zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty hospodárně a jedná se o cenu v čase a místě obvyklou? Je poptávaný předmět veřejné zakázky (dodávky/služby/stavební práce) v souladu s popisem v klíčových aktivitách projektu/v žádosti o finanční podporu? 57 jsou vyráběny stejnými výrobci nebo standardně dodávány stejnými obchodníky Předmětem této otázky je též posouzení, zda ZD neobsahuje požadavky na spolu nesouvisející plnění či příliš náročné plnění (které by šlo účelně rozdělit do více zakázek), a které je nedůvodně přilepeno zakázce obecné povahy, čímž je bezdůvodně snížen počet možných soutěžitelů Zvláštní pozornost věnujte případům, kdy je VZ rozdělena na části, je obsaženo opční právo ve VZ, cílem VZ je uzavření rámcové smlouvy, nebo se jedná o uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba posoudit, zda jsou peněžní prostředky z OP VK využity v souladu s 3E, resp. zda dané výběrové řízení je v souladu s cíli projektu. II. Podmínka pro použití zjednodušeného řízení Byla splněna podmínka pro použití zjednodušeného podlimitní řízení, tj. předpokládaná hodnota veřejné zakázky pod limitem pro nadlimitní zakázky? 58 III. Výzva k podání nabídek 1. Vyzval zadavatel písemně minimálně pět vhodných zájemců? Obsahuje písemná výzva minimálně povinné tyto povinné náležitosti: a) Identifikační údaje zadavatele b) Informaci o druhu a předmětu 54 Předpokládanou hodnotu stanoví zadavatel v souladu s pravidly stanovenými v tomto zákoně a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. 55 Zadavatel má povinnost tyto údaje a informace vážící se ke stanovení předpokládané hodnoty uchovávat spolu s další dokumentací týkající se zakázky jako důkaz řádného stanovení přepokládané hodnoty. Zadavatel nemusí vyhotovovat samostatnou listinu stanovení předpokládané hodnoty, ale je povinen archivovat veškeré údaje a informace jako doklad o řádném stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 56 Viz Metodika způsobilých výdajů kap. 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů. 57 Tam, kde je žádost o finanční podporu přílohou právního aktu. 58 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu stanoveného Nařízením vlády č. 447/2011 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku veřejného zadavatele. 59 Zákon nezná žádnou výjimku, která by veřejnému zadavateli umožňovala vyzývat v některých případech nižší počet zájemců, než je zákonný limit, například z toho důvodu, že na trhu není dostupných ani pět zájemců, kteří by byli objektivně schopni plnění veřejné zakázky poskytnout. V takovém případě je veřejný zadavatel povinen použít pro zadání veřejné zakázky jiný druh zadávacího řízení.

19 veřejné zakázky c) Zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace d) Lhůtu a místo pro podání nabídek e) Údaje o hodnotících kritériích (vč. jejich vah, bylo-li stanoveno více kritérií), pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci f) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud nejsou součástí zadávací dokumentace g) Zadávací dokumentaci jako přílohu, nebo, nebyla-li přílohou, podmínky přístupu či poskytnutí (zadavatel musí uveřejnit textovou část zadávací dokumentace na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy, viz níže)? 3. Obsahuje zadávací dokumentace alespoň tyto náležitosti: a) obchodní podmínky 60, b) platební podmínky, c) objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny (není povinné) 61, d) předmět veřejné zakázky, který může být vymezen technickými podmínkami, e) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 62, f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky 63, g) způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií přesná specifikace hodnotících kritérií včetně popisu metody hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií? 60 Obchodní podmínky zadavatel může vymezit v podobě smluvního textu návrhu smlouvy, který je uchazeč povinen použít. 61 Zadavatel si sám zvažuje, zda připustí objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny. Tyto podmínky musí být objektivní - nepředstavují tedy subjektivní potřebu zadavatele či vybraného uchazeče. Mezi objektivní podmínky se řadí změna sazby DPH, inflace. 62 Jak mají být nabídkové ceny kalkulovány a strukturovány jak mají uchazeči koncipovat nabídkovou cenu. 63 Jedná se o formální požadavky na zpracování nabídky např. struktura nabídky, počet kopií nabídky apod. Za nesplnění těchto podmínek nelze uchazeče vyloučit!

20 h) Zadávací lhůtu dle 43 zákona i) informace o skutečnosti, že zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění j) údaje podle čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, včetně informace, že se jedná o zakázku financovanou z ESF k) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu IV. Další požadavky k výzvě 1. Existuje o písemné výzvě doklad? 2. Nevyzval zadavatel opakovaně stejný okruh zájemců (není-li odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi)? 3. Byla výzva k podání uveřejněna na na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek? 4. Byla textová část zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele 64? 5. Došlo během lhůty pro podání nabídek ke změně výzvy/zadávacích podmínek? 6. Pokud ano, prodloužil zadavatel současně přiměřeně lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy / v případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužil zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek? 7. Byly tyto změny oznámeny všem osloveným dodavatelům a uveřejněny na profilu zadavatele? 8. Je v oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzvě při vymezení předmětu veřejné zakázky (platí pouze pro zakázky podle zákona) správně lhůta, po kterou je potencionální dodavatel vázán svou nabídkou (měla by být dostatečně dlouhá, aby byl schopen vyjednat / uzavřít smlouvu) otázka se týká toho, zda je tam ona informace, nikoliv, zda zadávací řízení podléhá, resp. nepodléhá zákonu viz kap. 11 PPP PUBLICITA (každý zadavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v PPP, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce 38 odst. 3 zákona stanoví tuto povinnost v zájmu zachování konkurence. Zadavatel ustanovení naplní i v případě, kdy okruh oslovených dodavatelů obmění pouze částečně. Jedná se o bližší rozvedení základní zásady rovného přístupu a zásady zákazu diskriminace dle 6 odst. 1 zákona. nařízení ES č. 2151/2003 touto klasifikací se rozumí tzv. CPV, což je jednotná klasifikace předmětů VZ, která je uvedena v přílohách k zákona na webu 64 Profil zadavatele je upraven v 17 písm. x) zákona.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK I. PŘEDMĚT ÚPRAVY 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) upravuje postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek a je závazným předpisem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 394 Sbírka zákonů č. 55 / 2012 55 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení

SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Článek 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č.5/2014 SMĚRNICE PRO STANOVENÍ POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Účelem této Směrnice je zabezpečení jednotného postupu Státního

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová

Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky. Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Zákon versus dotační pravidla fondů EU při podávání nabídky Lektor: Ing. Dagmar Lešnerová Čím se řídí VZ Zákon č. 137/2006 Sb. (dále jen ZVZ ) technická novela zákona 6.3.2015 zcela nový zákon od roku

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0006

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice městyse Stádlec o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV

Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Západočeská univerzita v Plzni Zařízení interiéru objektu NTIS a CTPVV Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek

Veřejné zakázky. Změny v oblasti veřejných zakázek Veřejné zakázky Změny v oblasti veřejných zakázek Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis plánovaných změn 4. Diskuze Právní

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE v jednacím řízení s uveřejněním podle 22, odst. 1. a 2, zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku města Svitavy, odpovědnosti

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Rozšíření použití elektronických nástrojů

Rozšíření použití elektronických nástrojů KAPITOLA 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů 1.1 Úvod Tato kniha záměrně začíná kapitolou o rozšíření použití elektronických nástrojů, a nikoliv komentářem vlastních ustanovení zákona o veřejných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více