Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK"

Transkript

1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, Brno Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK

2 1. Údaje o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3, Brno Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje IČ: Kontaktní osoba: David Pospíšil, DiS., Ing. Blažek Miroslav Tel.: ; Úvod 1) Zadavatel a veřejná zakázka Jihomoravský kraj (dále jen zadavatel ) zavádí dle ustanovení 93 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku (dále jen DNS ) pro potřeby Jihomoravského kraje, jeho volených představitelů a zaměstnanců zařazených k výkonu práce na krajském úřadě Jihomoravského kraje. 2) Elektronický nástroj E-ZAK DNS je zaváděn elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje dostupného na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/ (dále jen elektronický nástroj E- ZAK ). Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní ovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/ezak-manual-dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/qcm.podepisovaci_applet.pdf). Odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje E-ZAK poskytne rovněž kontaktní osoba zadavatele. 3) Zadávací dokumentace Tato zadávací dokumentace je vypracována jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících předmět DNS v podrobnostech nezbytných pro vypracování a podání předběžné nabídky zájemců pro zavedení DNS a podmínky pro zařazení do DNS. Práva a povinnosti neupravené zadávací dokumentací či případně dodatečnými informacemi k zadávacím podmínkám poskytnutými zadavatelem v souladu s ustanovením 49 ZVZ se řídí zejména ZVZ a jeho prováděcími předpisy. 2

3 Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy: Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti zájemce Podáním předběžné nabídky do tohoto zadávacího řízení zájemce plně a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky včetně případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že zájemce před podáním předběžné nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a že se jimi bude řídit. Pokud zájemce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho předběžná nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek odmítnutí zařazení předběžné nabídky zájemce do tohoto DNS. Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS. DNS bude zaveden na dobu 24 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech a objemech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVANÝCH V DNS 1) Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybraného standardního kancelářského ICT vybavení pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Například zajištění servisní podpory, dle požadavků v dílčích zakázkách. 2) Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (dále jen CPV ): Druh dodávky CPV kód Přenosné počítače Stolní počítač Tablety (PC) Pracovní stanice Počítačové monitory a konzoly Skenery pro počítačové využití Laserové tiskárny Barevné grafické tiskárny Inkoustové tiskárny Média pro ukládání dat Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače Zadavatel upozorňuje, že podrobný výčet klasifikace předmětu pomocí číselníku CPV je uveden v zadávací dokumentaci, a to z důvodu, že ve formuláři oznámení zadávacího řízení je seznam CPV kódů omezen na pět. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu 95 ZVZ. 3) Technické podmínky zadavatele Technické podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu 95 ZVZ. 4) Termíny a místa plnění předmětu veřejných zakázek zadávaných v DNS Termíny a místa plnění předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou stanovovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu 95 ZVZ 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA DNS 1) Předpokládaná hodnota DNS činí Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). 2) Jde o předpokládanou hodnotu všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání DNS, tedy za dobu dvou let. 3

4 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 1) Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS ve smyslu 95 ZVZ. 2) Obchodní a platební podmínky budou stanovovány v standardních kupních smlouvách dle zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 6. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1) V souladu s 49 ZVZ jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání předběžných nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost se považuje za řádně doručenou jejím odesláním v zákonné lhůtě prostřednictvím tohoto elektronického nástroje. 2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení písemné žádosti. Dodatečné informace zadavatel zároveň zpřístupní všem dodavatelům, kteří se o veřejnou zakázku chtějí ucházet. 3) Zadavatel může v souladu s ustanovením 49 odst. 4 ZVZ poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 7. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 1) Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace. Splněním kvalifikace v tomto zadávacím řízení se ve smyslu ustanovení 50 odst. 1 ZVZ rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů, c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů. 2) Základní kvalifikační předpoklady: Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 ZVZ splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v ustanovení 53 odst. 1 písm. a) h) a j) - k) ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) - h) a j) - k) ZVZ se prokazují listinami uvedenými v 53 odst. 3 ZVZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 ZVZ. Pro prokázání splnění těch z výše zmíněných kvalifikačních předpokladů, které se podle ZVZ prokazují předložením čestného prohlášení, lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů musí v souladu s ustanovením 52 odst. 1 ZVZ prokazovat splnění kvalifikace uchazečem ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž však nesmějí být ke dni podání předběžné nabídky starší 90 dnů. 3) Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 zákona o VZ splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 54 písm. a) a b) ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 54 písm. a) a b) ZVZ se prokazují listinami uvedenými v 54 ZVZ a splňujícími požadavky podle ustanovení 57 ZVZ. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 54 písm. b) ZVZ se rozumí předložení dokladu o oprávnění provozovat živnost v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména výpis ze živnostenského 4

5 rejstříku s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor činnosti Velkoobchod a maloobchod či jeho ekvivalent. 4) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmětnou veřejnou zakázku podepsané oprávněnou osobou dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. Pro prokázání splnění výše zmíněného kvalifikačního předpokladů lze využít nezávazný vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. 5) Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje ve smyslu ustanovení 51 odst. 1 ZVZ splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ. Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení 56 odst. 1 písm. a) ZVZ se prokazují seznamem významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemž přílohou seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečněném plnění dodavatele není-li současně možné osvědčení dle písm. b) tohoto odstavce od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Uchazeč v rámci prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu doloží údaje o minimálně 2 významných dodávkách, přičemž významnou dodávkou se rozumí řádně a včas realizovaná dodávka výpočetní techniky odpovídající předmětu veřejné zakázky ve finančním objemu minimálně 500 tis. Kč bez DPH za takovouto dodávku. 6) Doklady k prokazování kvalifikace Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace budou předloženy v prosté kopii. Je- li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno uchazečem, je-li fyzickou osobou, nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, v případě podpisu čestného prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí nabídky. Zadavatel může požadovat před podpisem smlouvy dle 57 odst. 1 ZVZ originály nebo ověřené kopie dokladů předložených uchazečem k prokázání splnění kvalifikace. 7) Prokazování splnění kvalifikace Při prokazování splnění kvalifikace postupují uchazeči v souladu se ZVZ. Při prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatelů nebo při společné nabídce několika dodavatelů postupují uchazeči v souladu se ZVZ (zejména 51 ZVZ). Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) získaných při prokazovaní splnění kvalifikace budou použity kurzy České národní banky platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 8. POŽADAVKY A DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY 1) Požadavky na obsah předběžné nabídky V souladu s ustanovením 68 odst. 4 ZVZ předběžná nabídka v DNS obsahuje údaje rozhodné pro posouzení, zda dodavatel splňuje podmínky pro zařazení do tohoto DNS. Zadavatel stanovuje, že předběžná nabídka musí obsahovat: a) Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zájemce; 5

6 b) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání předběžných nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 písm. a) ZVZ; c) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání předběžných nabídek, ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 písm. b) ZVZ; d) Prohlášení zájemce o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti s tímto DNS, ve smyslu ustanovení 68 odst. 3 písm. c) ZVZ; e) Prohlášení zájemce o tom, že žádá o zařazení do tohoto DNS a že je schopen dodávat předmět plnění definovaný v článku 3 zadávací dokumentace. f) Prohlášení zájemce, že se zavazuje posoudit každou výzvu k podání nabídek, kterou v rámci předmětného DNS obdrží a rozhodne-li se podat nabídku, zavazuje se k respektování základních obchodních, technických a dalších podmínek vymezených zadavatelem 2) Doklady, které jsou součástí nabídky, musí být podepsány osobou k tomu oprávněnou. Součástí nabídky musí být doklad o oprávněnosti osoby jednat za zájemce nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony zájemce nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. 3) Forma předběžné nabídky a) V souladu s ustanovením 93 odst. 8 ZVZ při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle 149 ZVZ. b) Předběžnou nabídku je možno podat pouze v elektronické podobě. c) Předběžné nabídky v elektronické podobě musí být podány v souladu s ustanovením 149 ZVZ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. d) Zadavatel upozorňuje, že předběžná nabídka podaná v elektronické podobě musí být v souladu s ustanovením 149 odst. 4 ZVZ opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat zájemce. e) Předběžná nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého nebo slovenského jazyka. 4) Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou dodavatelé svými předběžnými nabídkami vázáni, na 24 měsíců (tj. po dobu trvání DNS). Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením 94 odst. 5 ZVZ zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS dodavateli upravit předběžnou nabídku, a to za předpokladu, že zůstane nadále v souladu s podmínkami pro zařazení do DNS. 5) Členění předběžné nabídky Zadavatel doporučuje členit předběžnou nabídku následujícím způsobem: a) Identifikační údaje zájemce; c) Doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zájemce; d) Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zájemce; e) Doklady k prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku; f) Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zájemce. 6) Předběžná nabídka má zadavateli umožnit posoudit splnění podmínek pro zařazení zájemce do DNS, nikoliv zadat konkrétní veřejnou zakázku v DNS, a proto zadavatel upozorňuje, že předběžné nabídky nebudou předmětem hodnocení. 6

7 9. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 1) Předběžné nabídky je nutné podat nejpozději do , 09:00 hodin prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 2) S ohledem na ustanovení 94 odst. 1 ZVZ, podle kterého zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat předběžnou nabídku, zadavatel upozorňuje, že je možné, aby dodavatelé podali předběžnou nabídku pomocí elektronického nástroje E-ZAK kdykoliv po celou dobu trvání DNS. 10. OTEVÍRÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 1) Otevírání předběžných nabídek se koná dne od 09:30 hodin. 2) V souladu s 72 odst. 4 ZVZ zadavatel informuje zájemce o tom, že se nebude konat veřejné otevírání předběžných nabídek dle 71 odst. 7 ZVZ. 11. POŽADAVKY NA VARIANTY PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 12. POSOUZENÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 1) Zadavatel posoudí došlé předběžné nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. 2) Do DNS budou zařazení zájemci, kteří podali předběžnou nabídku prokazující splnění požadavků dle této zadávací dokumentace. 3) Zájemce, jehož předběžná nabídka při posuzování předběžných nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně odmítne a do DNS tohoto zájemce nezařadí. Odmítnutí, včetně uvedení důvodů, zadavatel odmítnutým zájemcům bezodkladně písemně oznámí. 13. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, v souladu s ustanovením 40 odst. 3 ZVZ současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání předběžných nabídek. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel dodavatelům poskytne v souladu se ZVZ ve spojení s článkem 6. zadávací dokumentace. 2) Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 3) Předběžné nabídky se zájemcům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace k zadávacímu řízení. 4) V případě, že v době trvání DNS dojde ke změně skutečností a údajů uvedených v předběžné nabídce, je zájemce povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci zájemce, je třeba postupovat dle ustanovení 58 ZVZ. 5) Základním hodnotícím kritériem pro zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému bude dle 93 odst. 7 písm. c ZVZ nejnižší nabídková cena. 14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 2) Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti zájemce 7

8 Příloha 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK VZOR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) - g) a j) - k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč: Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: tímto prohlašuje, že je uchazečem: který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci, který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V dne. razítko a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče 8

9 Příloha 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Dynamický nákupní systém na vybranou výpočetní techniku pro JMK VZOR ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k prokázání splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 50 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč: Název/obchodní firma/jméno a příjmení: Zastoupený: Sídlo/místo podnikání: IČ: DIČ: tímto prohlašuje, že je uchazečem: který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku. V dne. razítko a podpis uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče Konec textu zadávací dokumentace V Brně dne Mgr. Marek Šlapal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje 9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb. Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné ejné zakázky Dodávky kancelářských potřeb 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více