Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009"

Transkript

1 Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p Mošnov LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA, STROJE A ZAŘÍZENÍ II. STUDIE INOVACE ICT V RÁMCI PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA VČETNĚ PORADENSKÝCH SLUŽEB Výzva k podání nabídky Datum zveřejnění výzvy: zadavatel: Letiště Ostrava, a.s. se sídlem: Letiště Ostrava, č. p. 401, PSČ Mošnov právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 2764 (dále také jako zadavatel ) č.j.: Va/358/OSR/09 vyzývá uchazeče k účasti ve výběrovém řízení u veřejné zakázky malého rozsahu pro předložení nabídky na zpracování STUDIE INOVACE ICT VČ. DATOVÉ SÍTĚ A AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE PRO VYBUDOVÁNÍ INTEGROVANÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO REGIONÁLNÍ LETIŠTĚ V RÁMCI DÍLČÍHO PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA VČETNĚ POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO PROJEKT STROJE A ZAŘÍZENÍ II. (Toto výběrové řízení je vyhlášeno v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo jeho rámec a v souladu s platným Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek, vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, článek 3. Zadávání zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nepřevyšující ,- Kč bez DPH /v případě služeb/) Bankovní spojení: OR: IČ: tel.: Komerční banka Ostrava Krajský soud v Ostravě, DIČ: CZ fax: č.ú.: /0100 oddíl B, vložka

2 Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout předložené nabídky, - změnit podmínky zadání veřejné zakázky, - zrušit zadání veřejné zakázky, - smlouvu neuzavřít. I. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu Předmětem veřejné zakázky je zpracování Studie inovace informačních a komunikačních technologií (ICT) vč. datové sítě a aktualizace stávající dokumentace pro vybudování integrovaného informačního systému pro regionální letiště (dále jen Studie inovace ICT ) v rámci dílčího projektu Informační technologie pro systém IT na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále jen Letiště Ostrava ) a poskytování souvisejících poradenských služeb. Časový harmonogram realizace projektu Informační technologie pro systém IT na Letišti Leoše Janáčka Ostrava (dále jen Projekt IT LLJO ) závisí na přesné specifikaci projektu, Studie inovace ICT bude podkladem pro následné zadávací řízení, jehož předmětem bude výběr vhodného technického řešení informačních technologií pro regionální letiště a realizaci informačního systému včetně datové sítě. Podrobný časový plán přípravy Projektu IT LLJO se bude odvíjet od výstupů Studie inovace ICT, tato studie by měla určit jeho optimální ekonomickou strukturu a aktualizovat stávající dokumenty vztahující se k problematice informačních technologií používaných na Letišti Ostrava. Předpokládá se, že Projekt IT LLJO bude spolufinancován z fondu ERDF v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen ROP ), prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava v rámci projektu Stroje a zařízení II. V současné době jsme obdrželi k projektu Stroje a zařízení II. kladné Rozhodnutí Evropské komise ve věci notifikace strojů a zařízení pro různé oblasti provozu letiště (projednávaný případ podpory pod označením N307/08 Pořízení strojů a zařízení pro letiště Ostrava). Aktuální informace jsou uvedeny také na webových stránkách Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a webových stránkách Evropské komise. Zhotovitel je dále povinen postupovat v souladu s platnými metodickými pokyny ROP. (Metodické pokyny jsou ke stažení na stránkách Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit termíny realizace veřejné zakázky v případě změny podmínek financování Evropské unie v rámci ROP. Zpracování specializované expertízy Studie inovace ICT je spolu se souvisejícím poradenstvím zajišťováno zpravidla u externího poradce, který vyhodnotí technickou proveditelnost IT systému a aktualizuje stávající řešení zohledňující všechny útvary regionálního letiště. Výsledný dokument vyhodnotí aktuální popis opatření v návaznosti na notifikační formulář připravovaného projektu Stroje a zařízení II. : Informační technologie: Realizace HW a SW inovací pro zajištění informačních potřeb systému řízení Letiště Ostrava, a.s., tj. výměna dosluhujícího HW - servery, aktivní prvky, záložní zdroje, příprava vybavení Bezpečnostního centra na nový HW. Příslušenství technologických místností (skříně, lávky, klimatizační jednotky, čidla, hasicí systémy). strana 2

3 Pořízení centrálních záložních zdrojů pro jednotlivé datové, telekomunikační uzly a pro technologická zařízení IT. Přechod na nový SW u serverových zařízení, aktualizace stávajícího SW. Vytvoření masivního zálohovacího systému, nejlépe rozděleného do více středisek. Centrální informační systém pro řízení podniku, s napojením na stávající IS, včetně implementace, školení a servisu. Upgrade kancelářského SW pro klasickou práci - MS Office, - multilicence Office 2007 apod. Upgrade Operačních systémů pro stávající HW dostačující výkonem - multilicence Win XP, případně Win Vista. Reorganizace tiskových řešení. Rekonstrukce strategických metalických rozvodů pro hlasové a datové služby. Pořízení nového HW. Software pro management zavazadel SW pro správu, výuku a vyhodnocování provádění bezpečnostní kontroly zapsaných zavazadel K výše uvedenému popisu položky dle notifikačního formuláře připravovaného projektu Stroje a zařízení II. zadavatel uvádí, že část technologií již byla z provozních důvodů zadavatelem zajištěna (Upgrade kancelářského SW pro klasickou práci - MS Office, - multilicence Office 2007 apod. Upgrade Operačních systémů pro stávající HW dostačující výkonem - multilicence Win XP, případně Win Vista. Reorganizace tiskových řešení. Pořízení nového HW.) Dále zadavatel upřesňuje, že součástí studie bude návrh informačního a řídícího SW Letiště Ostrava, a.s. (ERM) s příslušným HW, který bude obsahovat základní prvky pro řízení podniku (akciové společnosti) a speciální prvky pro řízení letištních procesů a systémů, včetně návrhu implementace, školení a servisu. Datová síť LKMT: V součinnosti se stavbou Bezpečnostního centra (dále jen BC ) bude vybudována datová síť LKMT tak, aby byla zabezpečena výměna dat mezi stávajícími systémy Letiště Ostrava a BC, budovou telefonní ústředny a dalšími spolupracujícími subjekty a provedeno upgrade telefonní ústředny na verzi schopnou podpory IP telefonie. Dále je nutné rekonstruovat datové rozvody v administrativní části budově L2, příletové hale a zajistit propojení budovy 52 se stávajícími systémy. Datová síť LKMT - Optické trasy s dostatečnou rezervou kapacity nejlépe redundantní (dvě) pro konektivitu - Aktivní prvky v BC, Nové hale a dalších koncových nebo technologických bodech - Kabelová trasa mezi BC a stávajícími budovami (nová hala, budova L2) Upgrade telefonní ústředny - Upgrade z verze MD110 na Mx-one nebo vyšší (podporující IP i analogovou telefonii) - Rekonstrukce datových okruhů na metalických rozvodech Rekonstrukce LAN - rekonstrukce LAN budova L2 - rekonstrukce LAN budova Příletu, Montované haly (a L1) K výše uvedenému popisu položky dle notifikačního formuláře připravovaného projektu Stroje a zařízení II. zadavatel uvádí zpřesnění požadavků textem v závorkách. Zadavatel si vyhrazuje právo aktuálně vyhodnotit své požadavky v době plnění veřejné zakázky v návaznosti na výše uvedený popis položek uvedený v notifikačním formuláři. strana 3

4 Studie ICT se stane podkladem pro následné zadávací řízení realizované dle platné legislativy ČR v oblasti veřejných zakázek a dle platné metodiky ROP, jehož předmětem bude finální výběr vhodného technického řešení informačních technologií pro regionální letiště a realizace informačního systému včetně datové sítě. Výstupem musí být Studie inovace ICT, ze které bude vyplývat aktualizace stávající dokumentace, kterou zadavatel disponuje a doporučení řešení, proveditelnost a inovace ICT v období zohledňující realizaci dalších rozvojových projektů ROP na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, širší souvislosti doporučující návrh dalších projektových a realizačních prací včetně návrhu konzultační činnosti při zadávacím řízení na dodavatele informačních technologií. Předmět plnění zahrnuje především zpracování Studie proveditelnosti ICT vč. datové sítě a poskytování souvisejících odborných poradenských při předkládaných výstupech technických návrhů a výstupů na základě požadavků zadavatele. Navazující výběrové řízení zahrnující definitivní návrh technického řešení realizační fáze dílčího Projektu IT LLJO a samotnou realizační fázi včetně implementace bude předmětem samostatného zadávacího řízení a není předmětem plnění této veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zpracování Studie inovace ICT a související poradenství činí ,-- Kč bez DPH. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy specifikaci zadávacích podmínek. Další požadavky zadavatele jsou zmíněny v příloze č. 2 této výzvy obchodních podmínkách. Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení. II. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky: 1. Písemný návrh smlouvy respektující požadavky uvedené v obchodních podmínkách podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). 2. Předložení příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé. Dokumenty lze doložit v prosté kopii. 3. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu. 4. Uchazeč ve své nabídce předloží přehled významných realizovaných zakázek obdobného charakteru s uvedením názvu, objednatele včetně telefonického kontaktu, rozsahu a doby realizace a finančního objemu zakázky. Uchazeč doloží jako součást seznamu realizovaných zakázek minimálně 2 studie nebo analýzy informačních technologií realizované za poslední tři roky zahrnující poskytování odborných poradenských služeb v oblasti IT. strana 4

5 5. Uchazeč doloží v nabídce osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, která bude odpovědná za realizaci veřejné zakázky s minimálně pětiletou praxí v oblasti zpracování obdobných projektů (v oboru informačních technologií a souvisejícího poradenství) doložením kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání, profesního životopisu a profesních referencí včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu této osoby k dodavateli formou čestného prohlášení. 6. Součástí nabídky uchazeče bude struktura poradenského týmu zahrnující další osoby odpovědné za realizaci veřejné zakázky. Poradenský tým bude zahrnovat tyto níže uvedené odborníky: - Rozpočtový analytik je požadována praxe v oboru ekonomického poradenství, minimálně však po dobu 3 let, přičemž se v posledních 3 letech podílel na přípravě min. 2 obdobných projektů v České republice nebo v zahraničí. - Technický odborník (IT expert) je požadována praxe v oboru technického poradenství v oboru informačních technologií, minimálně však po dobu 3 let, přičemž se v posledních 3 letech podílel na přípravě min. 2 obdobných projektů v České republice nebo v zahraničí. - HW analytik - je požadována praxe v oblasti HW v oboru informačních technologií min. po dobu 3 let, přičemž se v posledních 3 letech podílel na přípravě min. 2 obdobných projektů v České republice nebo v zahraničí. - SW analytik - je požadována praxe v oblasti SW v oboru informačních technologií min. po dobu 3 let, přičemž se v posledních 3 letech podílel na přípravě min. 2 obdobných projektů v České republice nebo v zahraničí. Tyto výše uvedené skutečnosti uchazeč prokáže doložením profesních životopisů včetně uvedení pracovněprávního nebo obdobného vztahu těchto osob k dodavateli formou čestného prohlášení. 7. Dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč závazně využije přílohu č. 3 Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky (vzor). Pokud bude uchazeč plnit předmět zakázky sám, uvede to ve své nabídce formou čestného prohlášení a přílohu nevyplňuje. 8. Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH. 9. Místo plnění: Letiště Ostrava, a.s., Letiště Ostrava č. p. 401, Mošnov 10. Termín plnění: viz příloha č. 2 Obchodní podmínky 11. Součástí nabídky bude i kopie textové části nabídky včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *.doc, *.rtf, *.odt nebo v případě tabulek *.xls, *.ods (příp. ve formátu *.dwg nebo *.dwf). V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem, bude vzat v úvahu písemný originál. 12. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. strana 5

6 III. Termín podání nabídky Nabídka bude doručena nejpozději do do 10:00 hodin. IV. Kontaktní osoba Ing. Veronika Bordovská, telefon: , V. Doručení nabídky Nabídku v českém jazyce v písemné formě (v jednom originále) a v elektronické formě (CD- ROM) doručte v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji (tzn. název firmy, sídlo, IČ), příp. razítkem odesílatele a označené: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Letiště Leoše Janáčka Ostrava, Stroje a zařízení II. Studie inovace ICT v rámci projektu Informační technologie pro systém IT na Letišti Leoše Janáčka Ostrava vč. poradenských služeb n e o t v í r a t na adresu: Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p Mošnov nebo osobně do kanceláře sekretariátu generálního ředitele v budově č. 52, tel , ve dnech: pondělí pátek od 7,00 do 15,00 hod. V Mošnově dne Ing. Lubomír Vavroš generální ředitel Letiště Ostrava, a.s. Příloha č. 1 Specifikace zadávacích podmínek Příloha č. 2 Obchodní podmínky Příloha č. 3 Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky strana 6

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ETH7R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 131779/2014 Sp. zn.: KŘ/27502/2014/Vil 091.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Jana Vilášková Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GKJA9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 20199/2015 Sp. zn.: KŘ/3704/2015/Roj 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Veronika Rójová Odbor. Odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1. Identifikační údaje zadavatele a osoba zastupující zadavatele. Zadavatelem zakázky je: Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 Zadavatel, společnost Cukrovary a lihovary TTD,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ve smyslu Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ k dispozici na http://www.esfcr.cz/file/6500/ Název veřejné zakázky: Vytvoření webové platformy www.socialnidialog.cz

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více