K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže."

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Organizace a správa veřejných financí EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Vysvětlit vývoj komunitárního rozpočtu v kontextu evropské integrace; vývoj příjmové stránky rozpočtu (vlastních zdrojů); hlavní rozpočtové zásady; stukturu rozpočtu a financování politik Společenství. Tento tematický celek sestává ze dvou dílčích témat: 1) Charakteristika a vývoj veřejných financí na komunitární úrovni (ES / EU). 2) Chartakteristika komunitárního rozpočtu; rozpočtové zásady a rozpočtová politika. K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o Faktory ovlivňující vývoj veřejných financí v kontextu vývoje evropské integrace. o Faktory ovlivňující příjmy a výdaje rozpočtu ES / EU. o Cíle rozpočtu a reformy financování Společenství. Zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o První rozpočtová smlouva (lucemburská) o Druhá rozpočtová smlouva (bruselská) o Dohoda z Fontainebleau o Delorsův Balík I o Meziinstitucionální dohoda o Delorsův balík II o Agenda 2000 o Finanční perspektiva Po prostudování doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět politicko-ekonomickým souvislostem vývoje veřejných financí na komunitární úrovni v kontextu vývoje jednotlivých fází evropské integrace. o Znát základní strukturu příjmů a výdajů komunitárního rozpočtu. o Zodpovědět tyto otázky: - Jaký je charakter rozpočtu ES / EU; jaké úkoly plní. - Jaké jsou problémy fiskálního federalismus na komunitární úrovni. - Jaké jsou příčiny britského problému ve vztahu ke komunitárnímu rozpočtu. Ke druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte literaturu uvedenou níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:

2 o Rozpočtové zásady (budget principles); nařízení Rady č. 1605/2002) o Výše rozpočtu; sestavování a skladba rozpočtu. o Schvalování rozpočtu. o Plnění rozpočtu; priority a financování politik ES / EU. o Výdajové a příjmové operace. o Zadávání veřejných zakázek v EU (Public Procurement). o Účetnictví a audit; vnější audit a udělení absolutoria. o Kontrola rozpočtu; institucionální zabezpečení kontroly. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o Příjmy rozpočtu ES / EU; vlastní zdroje (own resources); struktura. o Výdaje rozpočtu ES / EU; financování politik a adminstrativy. o Zásada jednoty a zásada věrnosti zachycení (principle of unity and budget accuracy) o Zásada každoročnosti (principle of annuality) - s výhradou právních a rozpočtových závazků: příděly na závazky (commitment appropriations), příděly na platby (payment appropriations), rozdíl: nevyrovnané závazky (commitments outstanding) o Zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) o Zásada účetní jednotky (principle of unit of account) euro / (historicky: USD, jednotka zlaté parity, EUA, ECU) o Zásada všeobecnosti (principle of universality) - pravidlo nepřiřazenosti (non-assignment rule), pravidlo hrubého rozpočtu (gross budget rule) - max. 1,27 % HNP EU, limity (ceilings, caps) o Zásada přesného stanovení (principle of specification); rozpočet je rozdělen horizontálně do souhrnné bilance příjmů a osmi institucionálních sekcí; a vertikálně do titulů, kapitol, článků a bodů / položek; sekce III Komise má Část A (administrativní výdaje) a Část B (operativní výdaje); strukturální operace jsou zařazeny v sub-sekci B 2 o zásada řádného finančního hospodaření (principle of sound financial management economy, effectiveness, efficiency) o zásada průhlednosti (principle of transparency) Po prostudování uvedené doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět zejména problémům rozpočtových limitů, vyrovnanosti ročních rozpočtů a vazbám na střednědobé rozpočtové výhledy. o Dokázat uspokojivě vysvětlit rozpčtové operace a financování politik Společentví. o Objasnit zásadu řádného finančního řízení; vysvětlit vztah mezi kategoriemi výkonnostního auditu (performance audit, value-for-money-audit: economy, efficiency, effectiveness). o Zodpovědět tyto otázky - Jaké jsou prinicpy, kterými se řídí tvorba a realizace komunitárního rozpočtu. - Jaké je složení příjmů (vlastních zdrojů) a výdajů. - Jak přispívá rozpočet EU k realizaci politik Společenství. - Jaké jsou kontrolní mechanismy a procedury kontroly ve vztahu k ochraně finančních zájmů společenství. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje)

3 Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit na webových stránkách Evropské komise Doporučená literatura: o Rozpočet a politiky Evropské unie; König P., Lacina L., C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Evropská unie; Fiala P., Pitrová M.:, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o Základy práva Evropské unie pro ekonomy; Týč, V., Linde Praha, 2001 (ISBN: ) o European Union, Financial Report (2003); ISSN ; ISBN:

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s možnostmi čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU. Vysvětlit obecně platnou metodiku EU, mezinárodních finančních organizací a mezinárodních ekonomických organizací uplatňovanou při řízení programového a projektového cyklu. Vysvětlit používání této metodiky (obecně) při přípravě programů a projektů financovaných z rozpočtu EU a (specificky) při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Řízení programového a projektového cyklu. 2) Metodika programování a techniky projektování. 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. 4) Monitorování a hodnocení. Výklad těchto témat bude výklad na přednášce doplěn o metodické vzory (předlohy). Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení podstatných (koncpečních) prvků: Ad 1) Řízení programového a projektového cyklu A/ Pojetí (koncpce) metodiky EU, mezinárodních finančních institucí a ekonomických grémií v systému OSN při financování programů a projektů. B/ Řízení programového / projektového cyklu (Programme/Project Cycle Management - PCM ): Programování (Programming) Identifikace (Identification) Zpracování zadání (Formulation) Posouzení a schválení (Appraisal & Approval) Financování (Financing) Realizace (Implementation) Monitorování a hodnocení (Monitoring & Evaluation) Ad 2) Metodika programování a techniky projektování.

5 A/ Metodika a techniky programování / projektování: Koncepce integrovaného přístupu (Integrated Approach) Metodika zpracování logického rámce (Logical Framework) B/ Zpracování dokumentace na základě výše uvedené metodiky: Projektové zadání (Terms of Refernece) Základní podkladové dokumenty: studie proveditelnosti (Feasibility Study), podnikatelský záměr (Business Plan), rozbor nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis), Rozboru dopadů na životní prostředí (Environment Impact Analysis / EIA) C/ Finanční a ekonomická analýza programů / projektů: Analýza SWOT : rozbor silných a slabých stránek vnitřního prostředí (strength & weakeness) a rozbor příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí (opportunities & threats)- sumarizace analýz Analýza obecného prostředí ( SLEPT ), analýza oborového prostředí ( PORTER ), analýzy vnitřních faktorů ( 7S, modely EFQM aj.) D/ Nástroje finanční analýzy: Časová hodnota peněz / diskontování finančních toků (PPV, IRR, doba návratnosti) klíčová pro investiční rozhodování a různé typy projektů Analýza absolutních / stavových ukazatelů (trendů horizontální / indexová analýza; procentní rozbor vertikální analýza) analýza rozdílových a tokových ukazatelů (fondů finančních prostředků, cash flow ) Analýza poměrových ukazatelů (a/ analýza efektivnosti: rentability, výnosnosti, aktivity; b/ finanční ukazatelé likvidity, zadluženosti; c/ ukazatelé tržní hodnoty; d/ další ukazatelé) Analytická soustava ukazatelů (Du Pontův rozklad / pyramida ukazatelů, Altmanův model, metoda EVA, grafická analýza aj.) E/ Techniky řízení projektů. Grafické metody: Ganttův diagram (Gantt chart) Metody síťové analýzy: metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method); metoda PERT (Programme Evaluation and Review Technique) Histogram Kombinace Ganttova diagramu, histogramů a síťových grafů (PERT) Ad 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. A/ Audit trail : koncepční, metodické a právní pojetí (možnost dohledat finanční prostředky do posledního eura ; metodické příručky) operační aspekty (komplexní kontrola řídících a platebních systémů; kontrola odpovědnosti za realizaci programů a projektů na všech úrovních) B/ Implementační nařízení EK 438/2001, 1386/2002: Kontrola uskutečněných výdajů Certifikace uskutečněných výdajů Kontrola vzorků operací a projektů

6 Vystavení Prohlášení při ukončení programu/projektu C/ Typy kontrol: podle časových termínů: předběžná (ex-ante), průběžná (on going); uprostřed programu (mid-term), následná kontrola (ex-post) podle kontrolního subjektu: vnitřní finanční kontrola, vnitřní audit, vnější (národní orgány a orgány EU) D/ Typy audit: Systémový audit a interní audit (prověřování funkčnosti, správného nastavení řídících a vnitřních kontrolních systémů, jejich průhlednosti v souladu s nařízením 438/2001; zavedení řízené dokumentace na všech úrovních, bezpečnosti informačních systémů, vyloučení konfliktu zájmů) Statutární audit stanovený v souladu s uzavřenými kontrakty E/ Úrovně auditu: z hlediska dodržení stanovených předpisů (compliance audit) z hlediska dodržování finančních předpisů (financial audit) z hlediska splnění cílů a efektivnosti vynaložených prostředků / výkonnosti (performance audit, value-for-money audit) F/ Uzavření programu (winding-up): náležitosti vyžadované EU (nař. 1260/1996, nař. 438/2001 a další) využití předchozích kontrol, kompletace zpráv kontroly vzorku operací (5 % u strukturálních fondů, 15 % u Fondu soudržnosti) uchovávání dokumentace orgán pověřený uzavřením programu G/ Koncepty Přenos nejlepší praxe (best practice) ze soukromé sféry do veřejného sektoru Koncepce dobrého řízení a správy (good governance) Kontrola vynakládané prostředky daňových poplatníků (value-for-money) H/ Analýza 3 E : Economy (hospodárnost) kritérium vstupu; dělat věci levně, minimalizovat náklady, ale ne na úkor kvality, alokovat správně zdroje, poměřovat proti plánu Effectiveness (účelnost) kritérium výstupu; dosahování stanovených cílů; dělat správné věci, poměřovat proti plánu Efficiency (účinnost, efektivita) kritérium hodnocení procesu, výkonnost; dělat věci správně, maximalizovat výstupy s minimem vstupů I/ Analýza 6 E (doplňuje 3 E ) Equity (poctivost, slušnost) konat správně / spravedlivě, vyloučit diskriminaci atd. Environment (prostředí) dělat věci odpovědně ve vztahu k pracovnímu a životnímu prostředí Ethics (etika) jednat a konat podle právních a morálních norem, etické etické chování managementu k ostatním zaměstnancům

7 J/ Mezinárodní standardy, sdružení IAS / IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards) IAS (International Audit Standards) IPSAS (International Public Sector Accounting / Audit Standards) Mezinárodní federace účetních (IFAC) Institut Interních Auditorů (IIA / IFCI) Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA) INTOSAI EUROSAI (sdružující evropské SAI) K/ Koncepce vnitřní kontroly: principy moderních kontrolních modelů (široká definice kontroly, trvalý proces, selfassessment / self-control, odpovědnost za kontrolní procesy, efektivnost operací, důvěryhodnost, dodržování zákonů a norem) složky vnitřní kontroly (kontrolní prostředí, hodnocení rizik, kontrolní činnosti, informace a komunikace, monitorování / dohled) COCO / Treadway Commission (USA) Cudbury Commission (UK) CoCo (Kanada) L/ Koncepce auditu: Prověřuje všechny druhy operací, účinnost řídících a kontrolních systémů a procesů, efektivnost řízení rizik; komplexní pohled Principy objektivnost, pravdivost, nezávislost, použití auditorských metod Audit výkonnosti (zejména z hlediska analýzy 3 E ) metodika INTOSAI Ad 4) Monitorování a hodnocení A/ Monitorování a hodnocení v programovém / projektovém řídícím cyklu vztah mezi politikou, programem, projekty monitorování (Monitoring) hodnocení (Evaluation) rozdíl mezi monitorováním a hodnocením odpovědnost za monitorování a hodnocení B/ Časové hledisko: monitorování v průběhu realizace programu a projektů (součást manažerského řízení, využití výstupů i pro externí účely) hodnocení před schválením programu (ex-ante), uprostřed nebo v průběhu programu (mid-term / intermediate / interim) a po ukončení programu (ex-post). C/ Kritéria hodnocení: význam (vzhledem ke stanoveným cílům) relevance kvantifikace quantification (against baselines) spolehlivost reliability dostupnost - availability

8 účelnost - effectiveness účinnost - efficiency udržitelnost - sustainability dopad (dlouhodobý) - impact D/ Ukazatele hodnocení: objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators / OVI) kvantitativní, kvalitativní, smíšené OVI hlavní charakteristiky OVI ( SMART specific, measurable, achievable, relevant / realistic, timely) A/ Právní rámec: Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech: Popis systémů monitorování a hodnocení (čl. 18, odst. 2, písm. d, iii) Monitoring (kap. I, čl. 34 Řízení Řídícím orgánem) Ukazatele monitorování a hodnocení (čl. 36) Monitorovací výbory pro programy CSF, OP, SPD (čl. 35) Hodnocení (kap. III, čl. 40): ex-ante (čl. 41), mid-term (čl. 42), ex-post (čl. 43) Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojení do přednášky byste měli být schopni se v zásadě orientovat v metodice programování a technikách projektování bude Vzhledem k omezeným časovým možnostem bude - z hlediska přípravy projektů - hlavní pozornost věnována zpracování návrhů projektů v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou na úrovni analýzy SWOT (identifikace záměrů a projektů) a na úrovni přípravy vlastních projektových zadání (uplatněním metody logického rámce souvztažností). Tyto kroky budou ukázány na praktickém příkladu. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v odborných publikacích věnovaných přípravě a řízení projektů a na webových stránkách Evropské komise (Generální ředitelstvi DG Regio) a na stránkách MMR a dalších orgánů státní správy ČR: Doporučená literatura obecně k celému kurzu: o König P., Lacina L.; Rozpočet a politiky Evropské unie; C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Fiala P., Pitrová M.; Evropská unie; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o P.M.Jackson, C.V.Brown; Ekonomie veřejného sektoru;; Eurolex Bohemia, Praha 2003 o František Ochrana; Veřejná volba a řízení veřejných výdajů; Ekopress 2003

9 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s charakterem a rozsahem pomoci České republice financované z rozpočtu ES / EU v procesu přípravy na členství a po přistoupení ČR do EU. Vysvětlit principy poskytování pomoci ze strukturálních nástrojů EU, možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na praktických příkladech objasnit předkládání a výběr projektů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Komunitární pomoc České republice 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. 3) Předkládání a výběr projektů 4) Veřejné zakázky Výklad těchto témat bude koncipován jako metodický výklad a praktické uplatnění této metodiky na jednotlivých případech. Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení koncepce, systému a provázané operativní činnosti. Ad 1) Komunitární pomoc České republice A/ Předstrukturální (předvstupní) finanční nástroje:(časová období, finanční alokace aj.) B/ Charakteristika programů, zaměření projektů, formy čerpání prostředků: - Phare (II) - příprava na čerpání prostředků z fondů ERDF a ESF; - ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) - příprava na čerpání prostředků z Fondu soudržnosti - SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) - příprava na využívání orientační sekce EAGGF a realizaci Společné zemědělské politiky (CAP) C/ Finanční alokace pro ČR od r do současnosti D/ Schválené příděly ze strukturálních nástrojů EU

10 Ad 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. A/ Základní dokumenty (ČR): - Národní rozvojový plán a Rámce podpory Společenství pro zkrácené programovací období Strategie regionálního rozvoje České republiky střednědobý programový dokument (usnesení vlády ČR č.682 ze dne Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (rámcově definuje zaměření strategie regionálního rozvoje a stanoví roli Regionálních rad) Spolufinancování programů ze státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů: - Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku (ISPROFIN Informační systém programového financování) - Usnesení vlády ČR č. 678/2003 k metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 26.června 2003 (a jeho novelizace) B/ Statistické jednotky NUTS v ČR: - NUTS I území celé České republiky; NUTS II 8 regionů soudržnosti; NUTS III 14 krajů; NUTS IV (býv.) okresy; NUTS V obce - Statistické jednotky NUTS II: Praha, Střední Čechy, Severovýchod (kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický), Severozápad (kraj Ústecký, Karlovarský), Jihozápad (kraj Budějovický, Plzeňský), Jihovýchod (kraj Brněnský, Jihlavský), Střední Morava (kraj Olomoucký, Zlínský), Moravskoslezsko C/ Role, odpovědnost a pravomoci orgánů: Evropská unie (Evropská komise / relevantní DG s; Evropský účetní dvůr; OLAF) Národní orgány: - Platební orgán (Paying Authority) Ministerstvo financí (odbor 55 Národní fond); Platební jednotky na resortech odpovědných za programy: MMR, MPO, MPSV, MDS, MŽP, Mze; - Řídící orgán (Managing Authority): Rámec podpory Společenství (CSF) - MMR; Společný regionální operační program (OP) MMR; OP průmyslu a podnikání - MPO; OP infrastruktura MŽp; OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Mze; OP rozvoj lidských zdrojů MPSV; Interreg MMR; Equal MPSF; SPD pro cíl 2 MMR; SPD pro cíl 3 MPSV - Monitorovací výbory (Monitoring Committee) - Zprostředkovatelský subjekt / Implementační agentury (Intermediary / Implementation Body/ IB); Realizační orgán (u Fondu soudržnosti) / implementační agentury - Konečný příjemce (Final Beneficiary) - Konečný uživatel (final recepient / ultimate beneficiary) D/ Finanční toky - Finanční toky mezi EK a Ministerstvem financí ČR (odbor 55 Národní fond)

11 - Finanční toky mezi Ministerstvem financí a příjemci pomoci (Platební jednotky- PU, konečný příjemce FB, konečný uživatel - FR) - Spolufinancování programů / projektů / akcí (co-financing) - Veřejné a soukromé zdroje; národní a zahraniční zdroje - Principy spolufinancování - Smlouvy o financování - Dispoziční oprávnění k účtům - Rozpočtování / střednědobý výhled rozpočtová pravidla (novel. zák. 218/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - Účtování podle novel. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v manažerském a účetním informačním systému VIOLA - Informační systémy MF ISPROFIN (reprodukce majetku), CEDR (dotace) - Monitorovací systém strukturálních fondů: MSSF / Monit, Benefit aj. - Zálohové platby (na účet NF), průběžné platby, platby konečného zůstatku - Časový harmonogram (disbursement period) E/ Finanční kontrola / audit: - Finanční kontrola (fyzická kontrola realizace projektů, certifikace uskutečněných výdajů); zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a nařízení Rady č. 1605/2002 o společném rozpočtu ES - Audit (systému, 5 % SF / 15 % CF vzorku operací) - Interní audit - Porušení rozpočtové kázně (u dotací) (zák. č. 218/2000 Sb., 44, odst. 1, písm.b) - Nesrovnalosti (irregularities) předpisy o ochraně finančních zájmů ES (nařízení Rady 2988/1995) - Podávání zpráv NKÚ o nesrovnalostech orgánu OLAF v případech, kde dopad nesrovnalosti je vyšší než 4 tis. - Řízená dokumentace / manuály (odpovědnost řídících orgánů) - MF ČR jako ústřední správní úřad metodicky řídí a koordinuje výkon celého sytému finanční kontroly SF/CF (zák. č. 320/2001 Sb., 7) Ad 3) Předkládání a výběr projektů A/ Definice pojmů: - Cíle podpory, finanční nástroje strukturální politiky - Programové financování (strukturální fondy), projektové financování (Fond soudržnosti) - Regiony soudržnosti (NUTS II) strukturální fondy / cíl 1; - Programové dokumenty: Rámec podpory Společenství (Community Support Framework / CSF), Operační program (Operational Programme), Jednotný programový dokument (Single Programming Document / SPD), Programový dodatek ( Programme Complement) - Prioritní osy (Priority axes), priority (Priorities), opatření (Measures), projekty (Projects), akce (Actions) - Definice projektu / akce (u grantových schéchat) - Individuální projekty, grantová schémata (Grant Schemes)

12 - Finanční plán (OP), finanční rámec opatření, finanční plán projektu / akce - Implementační Řídící orgán (Managing Authority), Monitorovací výbor (Monitoring Committee), Zprostředkující orgán (Intermediary Body) / Implementační agentura (Implementing Agency) - Platební orgán (Paying Authority), Platební jednotka (Paying Unit) - Konečný příjemce (Final Beneficiary), konečný uživatel (Final Recepient) - Sociálně ekonomičtí partneři projektu - Podnikatelský subjekt - Malé a střední podniky (definice) - Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) B / Monitorovací systémy strukturálních fondů - MSSF Central (Monitorovací systém strukturálních fondů - informační systém řídícího orgánu / MMR) - VIOLA (monitorovací systém peněžních toků, Národní fond) - MONIT (informační systém Zprostředkujících subjektů) - ELZA (systém pro podávání žádostí) C/ Financování: - Smlouva o financování (Financing Agreement) - Uznatelné náklady (eligible costs) - Opravy financování - vyšetření nesrovnalostí / nesprávnosti (financial corrections) - Veřejná podpora (pravidlo de minimis aj.) - Vykazování počtu zaměstnanců D/ Ukazatele (Indicators) a jejich kvantifikace: - Monitorovací ukazatele programu / projektu - Indikátory výstupu (aktivity) - Indikátory výsledků (okamžité účinky) - Indikátory dopadu (následky programu, globální dopady) - Objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators) E/ Postupy pro předkládání stanovené v základních programových dokumentech: - Výzvy k předkládání projektů - Rámce podpory, subjekty, kritéria, podmínky, náležitosti - Individuální projekty - Grantová schémata F/ Fáze posouzení projektů: - Posouzení formálních náležitostí / administrativní souhlas (Ano/Ne) - Posouzení přijatelnosti / kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) - Hodnocení projektu / výběrová kritéria - Metodika výpočtu bodových ohodnocení

13 Kritéria posouzení a výběru: - Kritéria formálních náležitostí - Horizontální kritéria: - soulad s politikami a principy Společenství - soulad s cíli programu, prioritami a opatřeními - Obecná kritéria přijatelnosti - Specifická kritéria přijatelnosti - Ekonomická a finanční kritéria Hodnocení projektu: - Metodika výpočtu bodového ohodnocení - Skupiny kritérií a jejich váha - Bodové hodnoty - Kombinace kritérií Procedury výběru: - Ustanovení programových dokumentů, specifikace (Programme Complement) - Postupy stanovené Řídícím orgánem (programu) - Řazení projektů ( long list, short list ) Ad 4) Veřejné zakázky A / Mezinárodní a národní právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek a) Právo Evropských společenství: (Public Procurement Law): - Směrnice Rady o koordinaci postupů č. při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Services) č. 92/50/EC; služby (Supplies) č. 93/36/EC; stavební práce (Works) č. 93/37/EC; - Směrnice Rady č. 93/38/EC o koordinaci postupů v odvětvích vodního hospodářství, energetiky dopravy a telekomunikací; - Tyto směrnice byly nahrazeny konsolidovanými směrnicemi EP a Rady č. 2004/18/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby a směrnicí EP a Rady č. 2004/17/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb; tento legislativní balíček byl uveřejněn Ústředním věstníku (Official Journal) ES pod č. L 134/1 a č. 1634/14 ze dne ; konsolidované směrnice je třeba transponovat do vnitrostátní legislativy do ; - Nadále platí směrnice o koordinaci právních předpisů č. 89/665/EC (dodávky a stavební práce) a č. 92/13/ES (v síťových odvětvích) - Judikatura Evropského soudního dvora (opravné prostředky) b) Multilaterální právní úprava: - General Procurement Agreement (GPA) dohoda uzavřena na půdě Světové obchodní organizace (WTO) ; reciprocita na základě zásady MFN

14 - Přizpůsobení finančních limitů zadání (v průměru zvýšení o 25 %) c) Zadávací právo ČR: - Zákon č. 40/2004 Sb. ze dne , ve znění pozdějších předpisů (změny č. 437/2004 Sb. a 436/2004 Sb.) - Vyhláška MMR ze dne , kterou se stanová podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (č.239) - Vyhláška MMR ze dne o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (č. 240) B/ Zásady zadávacího práva: - průhlednost (transparency) - rovné zacházení (equal treatment) - vyloučení diskriminace (exclusion of discrimination) - proporcionalita (proportionality) C/ Definice veřejné zakázky: - definice ze zákona ( 6 9): kategorie veřejné zakázky předpokládaná cena na dodávky, služby nebo stavební práce přesáhne 2 miliony Kč - veřejná zakázka na dodávku (Public Supply) - veřejná zakázka na služby (Public Service ) - veřejná zakázka na stavební práce (Public Works) - dodávky, služby a stavební práce pod 2 mil. Kč je nutné zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění ( 6, odst. 3) D/ Subjekty zadávacího práva: - veřejný zadavatel (ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, instituce státní a veřejné správy a jimi zřizované příspěvkové organizace atd. ( 2, odst.1, písm. a), body 1 4); - jiné právnické nebo fyzické osoba definované v 2, odst. 1. písm. b) a c) zákona - zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací ( 3 zákona) - určení zadavatele (výjimky) - dodavatel ( 11), zájemce ( 12), uchazeč ( 13) E/ Druhy zadávacího řízení: ( 25) - otevřené řízení (open tender) - užší řízení (restricted tender) - jednací řízení s uveřejněním (negotiated procedure with prior publication of contract notice); ( 26) - jednací řízení bez uveřejnění (negotiated procedure with prior publication of contract notice) ( 27) - výzva k podání nabídek - výzva k podání žádosti

15 F/ Postupy zadávacího práva: - nadlimitní veřejné zakázky: kategorie podle 14, odst. 2: - limit 130 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejného zadavatele: ČR, státní příspěvkové organizace) - limit 200 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejné zadavatele: územně samosprávné celky a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace; FNM, ČNB, ČKA a další zákonem taxativně určené instituce - limity 400 tis. a 600 tis. pro síťové zadavatele - limit 5 mil. pro v.z. na stavební práce (kategorie podle 14, odst. 3): - podlimitní veřejné zakázky: 15 - cena předmětu veřejné zakázky / předpokládaná cena ( 18) - zadávání částí veřejných zakázek ( 24) limity: 1 mil. ; 80 tis. ; 20 % - předběžné oznámení( 29) - kvalifikace dodavatelů: základní kvalifikační kritéria ( 30-31) - prokazování finanční a ekonomické způsobilosti ( 32) - prokazování technické způsobilosti ( 33) - prokazování jakosti a splnění požadavků systému podniků ( 37) G/ Zadávací řízení: - zahájení zadávacího řízení - předběžná oznámení: limity 750 tis. a 5 mil. ( 29) - oznámení otevřeného řízení, oznámení užšího řízení, oznámení jednacího řízení s uveřejněním ( 41 44) - centrální adresa - výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ( 45) - výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním ( 46) - poskytnutí jistoty (( 47) - zadávací dokumentace ( 48) - technická specifikace ( 49) - nabídky ( 53 56) / podání nabídky, lhůty pro podání nabídky (52, 40, 36, 20 dnů) H/ Kritéria pro zadání veřejné zakázky ( 55-56): - ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídkové cena - varianty nabídky I/ Hodnotící komise: - složení hodnotící komise - počet, náhradníci, nepodjatost ( 57) - jednání hodnotící komise ( 58) J/ Posuzování a hodnocení nabídek: - otvírání obálek s nabídkami protokol ( 59 60) - posuzování nabídek splnění zadávacích podmínek, nabídková cena ( 61) - hodnocení nabídek kritéria stanovená v oznámení, metody ( 62); - prováděcí právní předpis pro hodnocení nabídek (vyhláška č. 240/2004, 8) - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

16 K/ Ukončení zadávacího řízení: - přidělení veřejné zakázky ( 65) - uzavření smlouvy ( 66) - uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67) - další právní úkony L/ Typy kontraktů: - zakázka na dodávku zboží (Public Supply Contract) - zakázka na stavební práce (Public Works Contract) - zakázka na poskytnutí služeb (Public Service Contract) - rámcová smlouva (Framework Contract) M/ Informační systém o zadávání v.z.: - Informační systém veřejné správy ( 83) zákon č. 365/2000 Sb. - Centrální adresa (vyhláška č. 240/2004, 2-7) - Úřední věstník Evropských společenství (Offcial Journal of European Communities); série S / veřejné zakázky (Public Procurement) - Systémy e-procurement (Electronic Procurement) - Databáze EU TED - Pravidla pro zveřejňování (Advertising rules: Indicative Notice, Contract Notice, Contact Award Notice) N/ Dohled nad zadáváním v.z. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - Právní ochrana - Boj proti korupci O/ Trendy zadávacího práva: - posílení sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek - rozšíření elektronického zadávacího řízení (včetně možností provádění inverzních on-line aukcí) - zavedení soutěžního dialogu jako nového druhu řízení - možnost pořízení katalogu, zřízení centrálních zadavatelů Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojením do přednášky by měli být posluchači schopni se v zásadě orientovat v metodice přípravy, předkládání, hodnocení a výběru projektů. Vzhledem k rozsáhlé problematice a omezeným časovým možnostem budou posluchči s dalšími komponenty přednášky seznámeni spíše rámcově. Výklad bude průběžně doplňován praktickými příklady. Hlouběji a obšírněji se mohou posluchači seznámit s přednášenou tématikou v odborných publikacích věnovaných přípravě a výběru projektů a na webových stránkách Evropské

17 komise (Generální ředitelstvi DG Regio) a na stránkách MMR a dalších orgánů státní správy ČR: Doporučená literatura obecně k celému kurzu: o König P., Lacina L.; Rozpočet a politiky Evropské unie; C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Fiala P., Pitrová M.; Evropská unie; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o P.M.Jackson, C.V.Brown; Ekonomie veřejného sektoru;; Eurolex Bohemia, Praha 2003 o František Ochrana; Veřejná volba a řízení veřejných výdajů; Ekopress 2003

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA

Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA Dohled nad fondy EU : Prevence korupce a podvodů ve fondech EU LITVA This is part of the project supported by the European Union Programme Hercule II (2007-2013). This programme is implemented by the European

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

3 Veřejné zakázky. Obsah. Zadávání zakázek. Zadávání zakázek (Procurement) Postup zadávání zakázek. Zadávání zakázek. zadávací dokumentace.

3 Veřejné zakázky. Obsah. Zadávání zakázek. Zadávání zakázek (Procurement) Postup zadávání zakázek. Zadávání zakázek. zadávací dokumentace. Obsah 3 Veřejné zakázky Zadávání zakázek Zadávání veřejných zakázek Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. tomankov@fsv.cvut.cz Zadávání zakázek (Procurement) Zadávací řízení nositelé poptávky tj. zadavatelé

Více

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy PhDr. Tomáš Vyhnánek Sekce Finanční řízení a audit 29. 10. 2015 Obsah 1. Legislativní rámec veřejného nakupování 2. Veřejná zakázka z pohledu veřejného nakupování

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Proces certifikace výdajů. Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR

Proces certifikace výdajů. Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR Proces certifikace výdajů Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Systém implementace v ČR, legislativa 2. Úloha Ministerstva financí ČR 3. Informační systémy při správě

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti Ing. Vladimír Hubáček O B S A H: Z čeho čerpáme Přehled základní legislativy a kde čerpat informace Kdo se zúčastní (několik hráčů na trhu) Lidské

Více

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR

5. Komunikační úředník. Koordinaci (NOK) Tvorba reportingu o využití národních zdrojů a zdrojů EU v regionech ČR Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovém období 2007-2013 aktualizace k 1. březnu 2013 Pořadí Typová pozice

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický

Hodnocení čerpání prostředků. v podmínkách MV. Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Hodnocení čerpání prostředků EU v podmínkách MV Ing. Vladimír Hubáček Ing. Martin Vohnický Odbor interního auditu a supervize Praha 12 / 2 / 2009 Obsah Jaké jsou možnosti čerpání z čeho čerpáme Ministerstvo

Více

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů Programové období 2014 2020 Informace Auditního orgánu Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 15.8.2014 Obsah Ověření určení orgánů audit designace Auditní činnost 2 Audit designace - východiska

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 NIPEZ / NEN

OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 NIPEZ / NEN OTIDEA - Veřejné zakázky 2014/2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Jiří Svoboda Praha 2. 10. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Tabulky. Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity Tab.

Tabulky. Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity Tab. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.. orgán veřejné správy Tabulky údajů o výsledcích veřejnosprávní kontroly v oblasti prostředků soustředěných v Národním fondu a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

STRUKTURÁLN LNÍ FONDY EU

STRUKTURÁLN LNÍ FONDY EU STRUKTURÁLN LNÍ FONDY EU ČR 2004-2006 Konf. 1.3.2005 Rámcová informace Oldřich Balhar ! PŘI VŠECH ÚVAHÁCH O DOTACÍCH MĚJME NA PAMĚTI! NA DOTACE NENÍ PRÁVNÍ NÁROK DOTACE MŮŽE VĚTŠINOU UHRADIT ČÁST UZNATELNÝCH

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Kontrola veřejné podpory v rámci auditů prováděných u projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU

Kontrola veřejné podpory v rámci auditů prováděných u projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU Kontrola veřejné podpory v rámci auditů prováděných u projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU Stanislav Bureš ředitel odboru 52 Auditní orgán MF BRNO, 18. 5. 2016 Obsah: 1. Role MF 2. Úloha

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více