K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže."

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Organizace a správa veřejných financí EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Vysvětlit vývoj komunitárního rozpočtu v kontextu evropské integrace; vývoj příjmové stránky rozpočtu (vlastních zdrojů); hlavní rozpočtové zásady; stukturu rozpočtu a financování politik Společenství. Tento tematický celek sestává ze dvou dílčích témat: 1) Charakteristika a vývoj veřejných financí na komunitární úrovni (ES / EU). 2) Chartakteristika komunitárního rozpočtu; rozpočtové zásady a rozpočtová politika. K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o Faktory ovlivňující vývoj veřejných financí v kontextu vývoje evropské integrace. o Faktory ovlivňující příjmy a výdaje rozpočtu ES / EU. o Cíle rozpočtu a reformy financování Společenství. Zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o První rozpočtová smlouva (lucemburská) o Druhá rozpočtová smlouva (bruselská) o Dohoda z Fontainebleau o Delorsův Balík I o Meziinstitucionální dohoda o Delorsův balík II o Agenda 2000 o Finanční perspektiva Po prostudování doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět politicko-ekonomickým souvislostem vývoje veřejných financí na komunitární úrovni v kontextu vývoje jednotlivých fází evropské integrace. o Znát základní strukturu příjmů a výdajů komunitárního rozpočtu. o Zodpovědět tyto otázky: - Jaký je charakter rozpočtu ES / EU; jaké úkoly plní. - Jaké jsou problémy fiskálního federalismus na komunitární úrovni. - Jaké jsou příčiny britského problému ve vztahu ke komunitárnímu rozpočtu. Ke druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte literaturu uvedenou níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:

2 o Rozpočtové zásady (budget principles); nařízení Rady č. 1605/2002) o Výše rozpočtu; sestavování a skladba rozpočtu. o Schvalování rozpočtu. o Plnění rozpočtu; priority a financování politik ES / EU. o Výdajové a příjmové operace. o Zadávání veřejných zakázek v EU (Public Procurement). o Účetnictví a audit; vnější audit a udělení absolutoria. o Kontrola rozpočtu; institucionální zabezpečení kontroly. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o Příjmy rozpočtu ES / EU; vlastní zdroje (own resources); struktura. o Výdaje rozpočtu ES / EU; financování politik a adminstrativy. o Zásada jednoty a zásada věrnosti zachycení (principle of unity and budget accuracy) o Zásada každoročnosti (principle of annuality) - s výhradou právních a rozpočtových závazků: příděly na závazky (commitment appropriations), příděly na platby (payment appropriations), rozdíl: nevyrovnané závazky (commitments outstanding) o Zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) o Zásada účetní jednotky (principle of unit of account) euro / (historicky: USD, jednotka zlaté parity, EUA, ECU) o Zásada všeobecnosti (principle of universality) - pravidlo nepřiřazenosti (non-assignment rule), pravidlo hrubého rozpočtu (gross budget rule) - max. 1,27 % HNP EU, limity (ceilings, caps) o Zásada přesného stanovení (principle of specification); rozpočet je rozdělen horizontálně do souhrnné bilance příjmů a osmi institucionálních sekcí; a vertikálně do titulů, kapitol, článků a bodů / položek; sekce III Komise má Část A (administrativní výdaje) a Část B (operativní výdaje); strukturální operace jsou zařazeny v sub-sekci B 2 o zásada řádného finančního hospodaření (principle of sound financial management economy, effectiveness, efficiency) o zásada průhlednosti (principle of transparency) Po prostudování uvedené doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět zejména problémům rozpočtových limitů, vyrovnanosti ročních rozpočtů a vazbám na střednědobé rozpočtové výhledy. o Dokázat uspokojivě vysvětlit rozpčtové operace a financování politik Společentví. o Objasnit zásadu řádného finančního řízení; vysvětlit vztah mezi kategoriemi výkonnostního auditu (performance audit, value-for-money-audit: economy, efficiency, effectiveness). o Zodpovědět tyto otázky - Jaké jsou prinicpy, kterými se řídí tvorba a realizace komunitárního rozpočtu. - Jaké je složení příjmů (vlastních zdrojů) a výdajů. - Jak přispívá rozpočet EU k realizaci politik Společenství. - Jaké jsou kontrolní mechanismy a procedury kontroly ve vztahu k ochraně finančních zájmů společenství. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje)

3 Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit na webových stránkách Evropské komise Doporučená literatura: o Rozpočet a politiky Evropské unie; König P., Lacina L., C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Evropská unie; Fiala P., Pitrová M.:, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o Základy práva Evropské unie pro ekonomy; Týč, V., Linde Praha, 2001 (ISBN: ) o European Union, Financial Report (2003); ISSN ; ISBN:

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s možnostmi čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU. Vysvětlit obecně platnou metodiku EU, mezinárodních finančních organizací a mezinárodních ekonomických organizací uplatňovanou při řízení programového a projektového cyklu. Vysvětlit používání této metodiky (obecně) při přípravě programů a projektů financovaných z rozpočtu EU a (specificky) při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Řízení programového a projektového cyklu. 2) Metodika programování a techniky projektování. 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. 4) Monitorování a hodnocení. Výklad těchto témat bude výklad na přednášce doplěn o metodické vzory (předlohy). Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení podstatných (koncpečních) prvků: Ad 1) Řízení programového a projektového cyklu A/ Pojetí (koncpce) metodiky EU, mezinárodních finančních institucí a ekonomických grémií v systému OSN při financování programů a projektů. B/ Řízení programového / projektového cyklu (Programme/Project Cycle Management - PCM ): Programování (Programming) Identifikace (Identification) Zpracování zadání (Formulation) Posouzení a schválení (Appraisal & Approval) Financování (Financing) Realizace (Implementation) Monitorování a hodnocení (Monitoring & Evaluation) Ad 2) Metodika programování a techniky projektování.

5 A/ Metodika a techniky programování / projektování: Koncepce integrovaného přístupu (Integrated Approach) Metodika zpracování logického rámce (Logical Framework) B/ Zpracování dokumentace na základě výše uvedené metodiky: Projektové zadání (Terms of Refernece) Základní podkladové dokumenty: studie proveditelnosti (Feasibility Study), podnikatelský záměr (Business Plan), rozbor nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis), Rozboru dopadů na životní prostředí (Environment Impact Analysis / EIA) C/ Finanční a ekonomická analýza programů / projektů: Analýza SWOT : rozbor silných a slabých stránek vnitřního prostředí (strength & weakeness) a rozbor příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí (opportunities & threats)- sumarizace analýz Analýza obecného prostředí ( SLEPT ), analýza oborového prostředí ( PORTER ), analýzy vnitřních faktorů ( 7S, modely EFQM aj.) D/ Nástroje finanční analýzy: Časová hodnota peněz / diskontování finančních toků (PPV, IRR, doba návratnosti) klíčová pro investiční rozhodování a různé typy projektů Analýza absolutních / stavových ukazatelů (trendů horizontální / indexová analýza; procentní rozbor vertikální analýza) analýza rozdílových a tokových ukazatelů (fondů finančních prostředků, cash flow ) Analýza poměrových ukazatelů (a/ analýza efektivnosti: rentability, výnosnosti, aktivity; b/ finanční ukazatelé likvidity, zadluženosti; c/ ukazatelé tržní hodnoty; d/ další ukazatelé) Analytická soustava ukazatelů (Du Pontův rozklad / pyramida ukazatelů, Altmanův model, metoda EVA, grafická analýza aj.) E/ Techniky řízení projektů. Grafické metody: Ganttův diagram (Gantt chart) Metody síťové analýzy: metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method); metoda PERT (Programme Evaluation and Review Technique) Histogram Kombinace Ganttova diagramu, histogramů a síťových grafů (PERT) Ad 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. A/ Audit trail : koncepční, metodické a právní pojetí (možnost dohledat finanční prostředky do posledního eura ; metodické příručky) operační aspekty (komplexní kontrola řídících a platebních systémů; kontrola odpovědnosti za realizaci programů a projektů na všech úrovních) B/ Implementační nařízení EK 438/2001, 1386/2002: Kontrola uskutečněných výdajů Certifikace uskutečněných výdajů Kontrola vzorků operací a projektů

6 Vystavení Prohlášení při ukončení programu/projektu C/ Typy kontrol: podle časových termínů: předběžná (ex-ante), průběžná (on going); uprostřed programu (mid-term), následná kontrola (ex-post) podle kontrolního subjektu: vnitřní finanční kontrola, vnitřní audit, vnější (národní orgány a orgány EU) D/ Typy audit: Systémový audit a interní audit (prověřování funkčnosti, správného nastavení řídících a vnitřních kontrolních systémů, jejich průhlednosti v souladu s nařízením 438/2001; zavedení řízené dokumentace na všech úrovních, bezpečnosti informačních systémů, vyloučení konfliktu zájmů) Statutární audit stanovený v souladu s uzavřenými kontrakty E/ Úrovně auditu: z hlediska dodržení stanovených předpisů (compliance audit) z hlediska dodržování finančních předpisů (financial audit) z hlediska splnění cílů a efektivnosti vynaložených prostředků / výkonnosti (performance audit, value-for-money audit) F/ Uzavření programu (winding-up): náležitosti vyžadované EU (nař. 1260/1996, nař. 438/2001 a další) využití předchozích kontrol, kompletace zpráv kontroly vzorku operací (5 % u strukturálních fondů, 15 % u Fondu soudržnosti) uchovávání dokumentace orgán pověřený uzavřením programu G/ Koncepty Přenos nejlepší praxe (best practice) ze soukromé sféry do veřejného sektoru Koncepce dobrého řízení a správy (good governance) Kontrola vynakládané prostředky daňových poplatníků (value-for-money) H/ Analýza 3 E : Economy (hospodárnost) kritérium vstupu; dělat věci levně, minimalizovat náklady, ale ne na úkor kvality, alokovat správně zdroje, poměřovat proti plánu Effectiveness (účelnost) kritérium výstupu; dosahování stanovených cílů; dělat správné věci, poměřovat proti plánu Efficiency (účinnost, efektivita) kritérium hodnocení procesu, výkonnost; dělat věci správně, maximalizovat výstupy s minimem vstupů I/ Analýza 6 E (doplňuje 3 E ) Equity (poctivost, slušnost) konat správně / spravedlivě, vyloučit diskriminaci atd. Environment (prostředí) dělat věci odpovědně ve vztahu k pracovnímu a životnímu prostředí Ethics (etika) jednat a konat podle právních a morálních norem, etické etické chování managementu k ostatním zaměstnancům

7 J/ Mezinárodní standardy, sdružení IAS / IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards) IAS (International Audit Standards) IPSAS (International Public Sector Accounting / Audit Standards) Mezinárodní federace účetních (IFAC) Institut Interních Auditorů (IIA / IFCI) Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA) INTOSAI EUROSAI (sdružující evropské SAI) K/ Koncepce vnitřní kontroly: principy moderních kontrolních modelů (široká definice kontroly, trvalý proces, selfassessment / self-control, odpovědnost za kontrolní procesy, efektivnost operací, důvěryhodnost, dodržování zákonů a norem) složky vnitřní kontroly (kontrolní prostředí, hodnocení rizik, kontrolní činnosti, informace a komunikace, monitorování / dohled) COCO / Treadway Commission (USA) Cudbury Commission (UK) CoCo (Kanada) L/ Koncepce auditu: Prověřuje všechny druhy operací, účinnost řídících a kontrolních systémů a procesů, efektivnost řízení rizik; komplexní pohled Principy objektivnost, pravdivost, nezávislost, použití auditorských metod Audit výkonnosti (zejména z hlediska analýzy 3 E ) metodika INTOSAI Ad 4) Monitorování a hodnocení A/ Monitorování a hodnocení v programovém / projektovém řídícím cyklu vztah mezi politikou, programem, projekty monitorování (Monitoring) hodnocení (Evaluation) rozdíl mezi monitorováním a hodnocením odpovědnost za monitorování a hodnocení B/ Časové hledisko: monitorování v průběhu realizace programu a projektů (součást manažerského řízení, využití výstupů i pro externí účely) hodnocení před schválením programu (ex-ante), uprostřed nebo v průběhu programu (mid-term / intermediate / interim) a po ukončení programu (ex-post). C/ Kritéria hodnocení: význam (vzhledem ke stanoveným cílům) relevance kvantifikace quantification (against baselines) spolehlivost reliability dostupnost - availability

8 účelnost - effectiveness účinnost - efficiency udržitelnost - sustainability dopad (dlouhodobý) - impact D/ Ukazatele hodnocení: objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators / OVI) kvantitativní, kvalitativní, smíšené OVI hlavní charakteristiky OVI ( SMART specific, measurable, achievable, relevant / realistic, timely) A/ Právní rámec: Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech: Popis systémů monitorování a hodnocení (čl. 18, odst. 2, písm. d, iii) Monitoring (kap. I, čl. 34 Řízení Řídícím orgánem) Ukazatele monitorování a hodnocení (čl. 36) Monitorovací výbory pro programy CSF, OP, SPD (čl. 35) Hodnocení (kap. III, čl. 40): ex-ante (čl. 41), mid-term (čl. 42), ex-post (čl. 43) Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojení do přednášky byste měli být schopni se v zásadě orientovat v metodice programování a technikách projektování bude Vzhledem k omezeným časovým možnostem bude - z hlediska přípravy projektů - hlavní pozornost věnována zpracování návrhů projektů v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou na úrovni analýzy SWOT (identifikace záměrů a projektů) a na úrovni přípravy vlastních projektových zadání (uplatněním metody logického rámce souvztažností). Tyto kroky budou ukázány na praktickém příkladu. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v odborných publikacích věnovaných přípravě a řízení projektů a na webových stránkách Evropské komise (Generální ředitelstvi DG Regio) a na stránkách MMR a dalších orgánů státní správy ČR: Doporučená literatura obecně k celému kurzu: o König P., Lacina L.; Rozpočet a politiky Evropské unie; C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Fiala P., Pitrová M.; Evropská unie; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o P.M.Jackson, C.V.Brown; Ekonomie veřejného sektoru;; Eurolex Bohemia, Praha 2003 o František Ochrana; Veřejná volba a řízení veřejných výdajů; Ekopress 2003

9 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s charakterem a rozsahem pomoci České republice financované z rozpočtu ES / EU v procesu přípravy na členství a po přistoupení ČR do EU. Vysvětlit principy poskytování pomoci ze strukturálních nástrojů EU, možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na praktických příkladech objasnit předkládání a výběr projektů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Komunitární pomoc České republice 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. 3) Předkládání a výběr projektů 4) Veřejné zakázky Výklad těchto témat bude koncipován jako metodický výklad a praktické uplatnění této metodiky na jednotlivých případech. Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení koncepce, systému a provázané operativní činnosti. Ad 1) Komunitární pomoc České republice A/ Předstrukturální (předvstupní) finanční nástroje:(časová období, finanční alokace aj.) B/ Charakteristika programů, zaměření projektů, formy čerpání prostředků: - Phare (II) - příprava na čerpání prostředků z fondů ERDF a ESF; - ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) - příprava na čerpání prostředků z Fondu soudržnosti - SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) - příprava na využívání orientační sekce EAGGF a realizaci Společné zemědělské politiky (CAP) C/ Finanční alokace pro ČR od r do současnosti D/ Schválené příděly ze strukturálních nástrojů EU

10 Ad 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. A/ Základní dokumenty (ČR): - Národní rozvojový plán a Rámce podpory Společenství pro zkrácené programovací období Strategie regionálního rozvoje České republiky střednědobý programový dokument (usnesení vlády ČR č.682 ze dne Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (rámcově definuje zaměření strategie regionálního rozvoje a stanoví roli Regionálních rad) Spolufinancování programů ze státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů: - Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku (ISPROFIN Informační systém programového financování) - Usnesení vlády ČR č. 678/2003 k metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 26.června 2003 (a jeho novelizace) B/ Statistické jednotky NUTS v ČR: - NUTS I území celé České republiky; NUTS II 8 regionů soudržnosti; NUTS III 14 krajů; NUTS IV (býv.) okresy; NUTS V obce - Statistické jednotky NUTS II: Praha, Střední Čechy, Severovýchod (kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický), Severozápad (kraj Ústecký, Karlovarský), Jihozápad (kraj Budějovický, Plzeňský), Jihovýchod (kraj Brněnský, Jihlavský), Střední Morava (kraj Olomoucký, Zlínský), Moravskoslezsko C/ Role, odpovědnost a pravomoci orgánů: Evropská unie (Evropská komise / relevantní DG s; Evropský účetní dvůr; OLAF) Národní orgány: - Platební orgán (Paying Authority) Ministerstvo financí (odbor 55 Národní fond); Platební jednotky na resortech odpovědných za programy: MMR, MPO, MPSV, MDS, MŽP, Mze; - Řídící orgán (Managing Authority): Rámec podpory Společenství (CSF) - MMR; Společný regionální operační program (OP) MMR; OP průmyslu a podnikání - MPO; OP infrastruktura MŽp; OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Mze; OP rozvoj lidských zdrojů MPSV; Interreg MMR; Equal MPSF; SPD pro cíl 2 MMR; SPD pro cíl 3 MPSV - Monitorovací výbory (Monitoring Committee) - Zprostředkovatelský subjekt / Implementační agentury (Intermediary / Implementation Body/ IB); Realizační orgán (u Fondu soudržnosti) / implementační agentury - Konečný příjemce (Final Beneficiary) - Konečný uživatel (final recepient / ultimate beneficiary) D/ Finanční toky - Finanční toky mezi EK a Ministerstvem financí ČR (odbor 55 Národní fond)

11 - Finanční toky mezi Ministerstvem financí a příjemci pomoci (Platební jednotky- PU, konečný příjemce FB, konečný uživatel - FR) - Spolufinancování programů / projektů / akcí (co-financing) - Veřejné a soukromé zdroje; národní a zahraniční zdroje - Principy spolufinancování - Smlouvy o financování - Dispoziční oprávnění k účtům - Rozpočtování / střednědobý výhled rozpočtová pravidla (novel. zák. 218/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - Účtování podle novel. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v manažerském a účetním informačním systému VIOLA - Informační systémy MF ISPROFIN (reprodukce majetku), CEDR (dotace) - Monitorovací systém strukturálních fondů: MSSF / Monit, Benefit aj. - Zálohové platby (na účet NF), průběžné platby, platby konečného zůstatku - Časový harmonogram (disbursement period) E/ Finanční kontrola / audit: - Finanční kontrola (fyzická kontrola realizace projektů, certifikace uskutečněných výdajů); zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a nařízení Rady č. 1605/2002 o společném rozpočtu ES - Audit (systému, 5 % SF / 15 % CF vzorku operací) - Interní audit - Porušení rozpočtové kázně (u dotací) (zák. č. 218/2000 Sb., 44, odst. 1, písm.b) - Nesrovnalosti (irregularities) předpisy o ochraně finančních zájmů ES (nařízení Rady 2988/1995) - Podávání zpráv NKÚ o nesrovnalostech orgánu OLAF v případech, kde dopad nesrovnalosti je vyšší než 4 tis. - Řízená dokumentace / manuály (odpovědnost řídících orgánů) - MF ČR jako ústřední správní úřad metodicky řídí a koordinuje výkon celého sytému finanční kontroly SF/CF (zák. č. 320/2001 Sb., 7) Ad 3) Předkládání a výběr projektů A/ Definice pojmů: - Cíle podpory, finanční nástroje strukturální politiky - Programové financování (strukturální fondy), projektové financování (Fond soudržnosti) - Regiony soudržnosti (NUTS II) strukturální fondy / cíl 1; - Programové dokumenty: Rámec podpory Společenství (Community Support Framework / CSF), Operační program (Operational Programme), Jednotný programový dokument (Single Programming Document / SPD), Programový dodatek ( Programme Complement) - Prioritní osy (Priority axes), priority (Priorities), opatření (Measures), projekty (Projects), akce (Actions) - Definice projektu / akce (u grantových schéchat) - Individuální projekty, grantová schémata (Grant Schemes)

12 - Finanční plán (OP), finanční rámec opatření, finanční plán projektu / akce - Implementační Řídící orgán (Managing Authority), Monitorovací výbor (Monitoring Committee), Zprostředkující orgán (Intermediary Body) / Implementační agentura (Implementing Agency) - Platební orgán (Paying Authority), Platební jednotka (Paying Unit) - Konečný příjemce (Final Beneficiary), konečný uživatel (Final Recepient) - Sociálně ekonomičtí partneři projektu - Podnikatelský subjekt - Malé a střední podniky (definice) - Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) B / Monitorovací systémy strukturálních fondů - MSSF Central (Monitorovací systém strukturálních fondů - informační systém řídícího orgánu / MMR) - VIOLA (monitorovací systém peněžních toků, Národní fond) - MONIT (informační systém Zprostředkujících subjektů) - ELZA (systém pro podávání žádostí) C/ Financování: - Smlouva o financování (Financing Agreement) - Uznatelné náklady (eligible costs) - Opravy financování - vyšetření nesrovnalostí / nesprávnosti (financial corrections) - Veřejná podpora (pravidlo de minimis aj.) - Vykazování počtu zaměstnanců D/ Ukazatele (Indicators) a jejich kvantifikace: - Monitorovací ukazatele programu / projektu - Indikátory výstupu (aktivity) - Indikátory výsledků (okamžité účinky) - Indikátory dopadu (následky programu, globální dopady) - Objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators) E/ Postupy pro předkládání stanovené v základních programových dokumentech: - Výzvy k předkládání projektů - Rámce podpory, subjekty, kritéria, podmínky, náležitosti - Individuální projekty - Grantová schémata F/ Fáze posouzení projektů: - Posouzení formálních náležitostí / administrativní souhlas (Ano/Ne) - Posouzení přijatelnosti / kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) - Hodnocení projektu / výběrová kritéria - Metodika výpočtu bodových ohodnocení

13 Kritéria posouzení a výběru: - Kritéria formálních náležitostí - Horizontální kritéria: - soulad s politikami a principy Společenství - soulad s cíli programu, prioritami a opatřeními - Obecná kritéria přijatelnosti - Specifická kritéria přijatelnosti - Ekonomická a finanční kritéria Hodnocení projektu: - Metodika výpočtu bodového ohodnocení - Skupiny kritérií a jejich váha - Bodové hodnoty - Kombinace kritérií Procedury výběru: - Ustanovení programových dokumentů, specifikace (Programme Complement) - Postupy stanovené Řídícím orgánem (programu) - Řazení projektů ( long list, short list ) Ad 4) Veřejné zakázky A / Mezinárodní a národní právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek a) Právo Evropských společenství: (Public Procurement Law): - Směrnice Rady o koordinaci postupů č. při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Services) č. 92/50/EC; služby (Supplies) č. 93/36/EC; stavební práce (Works) č. 93/37/EC; - Směrnice Rady č. 93/38/EC o koordinaci postupů v odvětvích vodního hospodářství, energetiky dopravy a telekomunikací; - Tyto směrnice byly nahrazeny konsolidovanými směrnicemi EP a Rady č. 2004/18/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby a směrnicí EP a Rady č. 2004/17/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb; tento legislativní balíček byl uveřejněn Ústředním věstníku (Official Journal) ES pod č. L 134/1 a č. 1634/14 ze dne ; konsolidované směrnice je třeba transponovat do vnitrostátní legislativy do ; - Nadále platí směrnice o koordinaci právních předpisů č. 89/665/EC (dodávky a stavební práce) a č. 92/13/ES (v síťových odvětvích) - Judikatura Evropského soudního dvora (opravné prostředky) b) Multilaterální právní úprava: - General Procurement Agreement (GPA) dohoda uzavřena na půdě Světové obchodní organizace (WTO) ; reciprocita na základě zásady MFN

14 - Přizpůsobení finančních limitů zadání (v průměru zvýšení o 25 %) c) Zadávací právo ČR: - Zákon č. 40/2004 Sb. ze dne , ve znění pozdějších předpisů (změny č. 437/2004 Sb. a 436/2004 Sb.) - Vyhláška MMR ze dne , kterou se stanová podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (č.239) - Vyhláška MMR ze dne o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (č. 240) B/ Zásady zadávacího práva: - průhlednost (transparency) - rovné zacházení (equal treatment) - vyloučení diskriminace (exclusion of discrimination) - proporcionalita (proportionality) C/ Definice veřejné zakázky: - definice ze zákona ( 6 9): kategorie veřejné zakázky předpokládaná cena na dodávky, služby nebo stavební práce přesáhne 2 miliony Kč - veřejná zakázka na dodávku (Public Supply) - veřejná zakázka na služby (Public Service ) - veřejná zakázka na stavební práce (Public Works) - dodávky, služby a stavební práce pod 2 mil. Kč je nutné zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění ( 6, odst. 3) D/ Subjekty zadávacího práva: - veřejný zadavatel (ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, instituce státní a veřejné správy a jimi zřizované příspěvkové organizace atd. ( 2, odst.1, písm. a), body 1 4); - jiné právnické nebo fyzické osoba definované v 2, odst. 1. písm. b) a c) zákona - zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací ( 3 zákona) - určení zadavatele (výjimky) - dodavatel ( 11), zájemce ( 12), uchazeč ( 13) E/ Druhy zadávacího řízení: ( 25) - otevřené řízení (open tender) - užší řízení (restricted tender) - jednací řízení s uveřejněním (negotiated procedure with prior publication of contract notice); ( 26) - jednací řízení bez uveřejnění (negotiated procedure with prior publication of contract notice) ( 27) - výzva k podání nabídek - výzva k podání žádosti

15 F/ Postupy zadávacího práva: - nadlimitní veřejné zakázky: kategorie podle 14, odst. 2: - limit 130 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejného zadavatele: ČR, státní příspěvkové organizace) - limit 200 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejné zadavatele: územně samosprávné celky a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace; FNM, ČNB, ČKA a další zákonem taxativně určené instituce - limity 400 tis. a 600 tis. pro síťové zadavatele - limit 5 mil. pro v.z. na stavební práce (kategorie podle 14, odst. 3): - podlimitní veřejné zakázky: 15 - cena předmětu veřejné zakázky / předpokládaná cena ( 18) - zadávání částí veřejných zakázek ( 24) limity: 1 mil. ; 80 tis. ; 20 % - předběžné oznámení( 29) - kvalifikace dodavatelů: základní kvalifikační kritéria ( 30-31) - prokazování finanční a ekonomické způsobilosti ( 32) - prokazování technické způsobilosti ( 33) - prokazování jakosti a splnění požadavků systému podniků ( 37) G/ Zadávací řízení: - zahájení zadávacího řízení - předběžná oznámení: limity 750 tis. a 5 mil. ( 29) - oznámení otevřeného řízení, oznámení užšího řízení, oznámení jednacího řízení s uveřejněním ( 41 44) - centrální adresa - výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ( 45) - výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním ( 46) - poskytnutí jistoty (( 47) - zadávací dokumentace ( 48) - technická specifikace ( 49) - nabídky ( 53 56) / podání nabídky, lhůty pro podání nabídky (52, 40, 36, 20 dnů) H/ Kritéria pro zadání veřejné zakázky ( 55-56): - ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídkové cena - varianty nabídky I/ Hodnotící komise: - složení hodnotící komise - počet, náhradníci, nepodjatost ( 57) - jednání hodnotící komise ( 58) J/ Posuzování a hodnocení nabídek: - otvírání obálek s nabídkami protokol ( 59 60) - posuzování nabídek splnění zadávacích podmínek, nabídková cena ( 61) - hodnocení nabídek kritéria stanovená v oznámení, metody ( 62); - prováděcí právní předpis pro hodnocení nabídek (vyhláška č. 240/2004, 8) - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

16 K/ Ukončení zadávacího řízení: - přidělení veřejné zakázky ( 65) - uzavření smlouvy ( 66) - uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67) - další právní úkony L/ Typy kontraktů: - zakázka na dodávku zboží (Public Supply Contract) - zakázka na stavební práce (Public Works Contract) - zakázka na poskytnutí služeb (Public Service Contract) - rámcová smlouva (Framework Contract) M/ Informační systém o zadávání v.z.: - Informační systém veřejné správy ( 83) zákon č. 365/2000 Sb. - Centrální adresa (vyhláška č. 240/2004, 2-7) - Úřední věstník Evropských společenství (Offcial Journal of European Communities); série S / veřejné zakázky (Public Procurement) - Systémy e-procurement (Electronic Procurement) - Databáze EU TED - Pravidla pro zveřejňování (Advertising rules: Indicative Notice, Contract Notice, Contact Award Notice) N/ Dohled nad zadáváním v.z. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - Právní ochrana - Boj proti korupci O/ Trendy zadávacího práva: - posílení sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek - rozšíření elektronického zadávacího řízení (včetně možností provádění inverzních on-line aukcí) - zavedení soutěžního dialogu jako nového druhu řízení - možnost pořízení katalogu, zřízení centrálních zadavatelů Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojením do přednášky by měli být posluchači schopni se v zásadě orientovat v metodice přípravy, předkládání, hodnocení a výběru projektů. Vzhledem k rozsáhlé problematice a omezeným časovým možnostem budou posluchči s dalšími komponenty přednášky seznámeni spíše rámcově. Výklad bude průběžně doplňován praktickými příklady. Hlouběji a obšírněji se mohou posluchači seznámit s přednášenou tématikou v odborných publikacích věnovaných přípravě a výběru projektů a na webových stránkách Evropské

17 komise (Generální ředitelstvi DG Regio) a na stránkách MMR a dalších orgánů státní správy ČR: Doporučená literatura obecně k celému kurzu: o König P., Lacina L.; Rozpočet a politiky Evropské unie; C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Fiala P., Pitrová M.; Evropská unie; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o P.M.Jackson, C.V.Brown; Ekonomie veřejného sektoru;; Eurolex Bohemia, Praha 2003 o František Ochrana; Veřejná volba a řízení veřejných výdajů; Ekopress 2003

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU

PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 407 PŘÍLOHA II ZALOŽENÍ SYSTÉMU NÁRODNÍHO FONDU Tato příloha nabízí návod/doporučení pro založení systému Národního fondu v zemích střední a východní Evropy, které

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

03/27 Finanční prostředky na regionální operační programy na úrovni NUTS II

03/27 Finanční prostředky na regionální operační programy na úrovni NUTS II Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 290 03/27 Finanční prostředky na regionální operační programy na úrovni NUTS II Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ing. František Beckert Význam fondů EU v ČR Čistý příjemce zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování podíl cca

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola

Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF. Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Zobecnění výsledků veřejnosprávních kontrol MF Ing. Jan Hurda Ministerstvo financí odbor kontrola oddělení veřejnosprávní kontrola Program Obecně o kontrole Plánování kontrol Kontroly vykonávané MF Rizikové

Více

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Petr Štěpánek BDO Česká republika Mariánské lázně, 14. března 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 2013, 2014, 2015 Připravujme se na PO

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce

Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 4 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro vyplnění Závěrečné zprávy o projektu (Project Completion Report - PCR) Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: 27.3.2013

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jan Kříž ředitel odboru fondů EU Ministerstvo životního prostředí ČR Jan Kříž, 32 let, je ředitelem

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol.

Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. Veřejné zakázky v kontextu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (FPM) V Jámě 1, Praha 1 www.fpm.cz Založení 1990 PŘEDSTAVENÍ FPM Jediný ČR člen

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více