K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže."

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Organizace a správa veřejných financí EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Vysvětlit vývoj komunitárního rozpočtu v kontextu evropské integrace; vývoj příjmové stránky rozpočtu (vlastních zdrojů); hlavní rozpočtové zásady; stukturu rozpočtu a financování politik Společenství. Tento tematický celek sestává ze dvou dílčích témat: 1) Charakteristika a vývoj veřejných financí na komunitární úrovni (ES / EU). 2) Chartakteristika komunitárního rozpočtu; rozpočtové zásady a rozpočtová politika. K prvnímu z těchto dílčích témat se doporučuje literatura uvedená níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: o Faktory ovlivňující vývoj veřejných financí v kontextu vývoje evropské integrace. o Faktory ovlivňující příjmy a výdaje rozpočtu ES / EU. o Cíle rozpočtu a reformy financování Společenství. Zapamatujte vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o První rozpočtová smlouva (lucemburská) o Druhá rozpočtová smlouva (bruselská) o Dohoda z Fontainebleau o Delorsův Balík I o Meziinstitucionální dohoda o Delorsův balík II o Agenda 2000 o Finanční perspektiva Po prostudování doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět politicko-ekonomickým souvislostem vývoje veřejných financí na komunitární úrovni v kontextu vývoje jednotlivých fází evropské integrace. o Znát základní strukturu příjmů a výdajů komunitárního rozpočtu. o Zodpovědět tyto otázky: - Jaký je charakter rozpočtu ES / EU; jaké úkoly plní. - Jaké jsou problémy fiskálního federalismus na komunitární úrovni. - Jaké jsou příčiny britského problému ve vztahu ke komunitárnímu rozpočtu. Ke druhému z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte literaturu uvedenou níže. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům:

2 o Rozpočtové zásady (budget principles); nařízení Rady č. 1605/2002) o Výše rozpočtu; sestavování a skladba rozpočtu. o Schvalování rozpočtu. o Plnění rozpočtu; priority a financování politik ES / EU. o Výdajové a příjmové operace. o Zadávání veřejných zakázek v EU (Public Procurement). o Účetnictví a audit; vnější audit a udělení absolutoria. o Kontrola rozpočtu; institucionální zabezpečení kontroly. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku těchto pojmů: o Příjmy rozpočtu ES / EU; vlastní zdroje (own resources); struktura. o Výdaje rozpočtu ES / EU; financování politik a adminstrativy. o Zásada jednoty a zásada věrnosti zachycení (principle of unity and budget accuracy) o Zásada každoročnosti (principle of annuality) - s výhradou právních a rozpočtových závazků: příděly na závazky (commitment appropriations), příděly na platby (payment appropriations), rozdíl: nevyrovnané závazky (commitments outstanding) o Zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) o Zásada účetní jednotky (principle of unit of account) euro / (historicky: USD, jednotka zlaté parity, EUA, ECU) o Zásada všeobecnosti (principle of universality) - pravidlo nepřiřazenosti (non-assignment rule), pravidlo hrubého rozpočtu (gross budget rule) - max. 1,27 % HNP EU, limity (ceilings, caps) o Zásada přesného stanovení (principle of specification); rozpočet je rozdělen horizontálně do souhrnné bilance příjmů a osmi institucionálních sekcí; a vertikálně do titulů, kapitol, článků a bodů / položek; sekce III Komise má Část A (administrativní výdaje) a Část B (operativní výdaje); strukturální operace jsou zařazeny v sub-sekci B 2 o zásada řádného finančního hospodaření (principle of sound financial management economy, effectiveness, efficiency) o zásada průhlednosti (principle of transparency) Po prostudování uvedené doporučené literatury a po přednášce byste měli: o Porozumět zejména problémům rozpočtových limitů, vyrovnanosti ročních rozpočtů a vazbám na střednědobé rozpočtové výhledy. o Dokázat uspokojivě vysvětlit rozpčtové operace a financování politik Společentví. o Objasnit zásadu řádného finančního řízení; vysvětlit vztah mezi kategoriemi výkonnostního auditu (performance audit, value-for-money-audit: economy, efficiency, effectiveness). o Zodpovědět tyto otázky - Jaké jsou prinicpy, kterými se řídí tvorba a realizace komunitárního rozpočtu. - Jaké je složení příjmů (vlastních zdrojů) a výdajů. - Jak přispívá rozpočet EU k realizaci politik Společenství. - Jaké jsou kontrolní mechanismy a procedury kontroly ve vztahu k ochraně finančních zájmů společenství. Pokud jste se setkali v dřívějším studiu, praxi či jiné než uvedené literatuře s jiným vymezením pojmů či jiným řešením problému než jste nalezli v uvedené literatuře, uveďte je a srovnejte je s vymezením či řešením, které jste nalezli v uvedené literatuře. Pokuste se přesně určit vzájemné odlišnosti a identifikovat jejich příčiny (zdroje)

3 Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit na webových stránkách Evropské komise Doporučená literatura: o Rozpočet a politiky Evropské unie; König P., Lacina L., C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Evropská unie; Fiala P., Pitrová M.:, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o Základy práva Evropské unie pro ekonomy; Týč, V., Linde Praha, 2001 (ISBN: ) o European Union, Financial Report (2003); ISSN ; ISBN:

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s možnostmi čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU. Vysvětlit obecně platnou metodiku EU, mezinárodních finančních organizací a mezinárodních ekonomických organizací uplatňovanou při řízení programového a projektového cyklu. Vysvětlit používání této metodiky (obecně) při přípravě programů a projektů financovaných z rozpočtu EU a (specificky) při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Řízení programového a projektového cyklu. 2) Metodika programování a techniky projektování. 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. 4) Monitorování a hodnocení. Výklad těchto témat bude výklad na přednášce doplěn o metodické vzory (předlohy). Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení podstatných (koncpečních) prvků: Ad 1) Řízení programového a projektového cyklu A/ Pojetí (koncpce) metodiky EU, mezinárodních finančních institucí a ekonomických grémií v systému OSN při financování programů a projektů. B/ Řízení programového / projektového cyklu (Programme/Project Cycle Management - PCM ): Programování (Programming) Identifikace (Identification) Zpracování zadání (Formulation) Posouzení a schválení (Appraisal & Approval) Financování (Financing) Realizace (Implementation) Monitorování a hodnocení (Monitoring & Evaluation) Ad 2) Metodika programování a techniky projektování.

5 A/ Metodika a techniky programování / projektování: Koncepce integrovaného přístupu (Integrated Approach) Metodika zpracování logického rámce (Logical Framework) B/ Zpracování dokumentace na základě výše uvedené metodiky: Projektové zadání (Terms of Refernece) Základní podkladové dokumenty: studie proveditelnosti (Feasibility Study), podnikatelský záměr (Business Plan), rozbor nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis), Rozboru dopadů na životní prostředí (Environment Impact Analysis / EIA) C/ Finanční a ekonomická analýza programů / projektů: Analýza SWOT : rozbor silných a slabých stránek vnitřního prostředí (strength & weakeness) a rozbor příležitostí a hrozeb vnějšího prostředí (opportunities & threats)- sumarizace analýz Analýza obecného prostředí ( SLEPT ), analýza oborového prostředí ( PORTER ), analýzy vnitřních faktorů ( 7S, modely EFQM aj.) D/ Nástroje finanční analýzy: Časová hodnota peněz / diskontování finančních toků (PPV, IRR, doba návratnosti) klíčová pro investiční rozhodování a různé typy projektů Analýza absolutních / stavových ukazatelů (trendů horizontální / indexová analýza; procentní rozbor vertikální analýza) analýza rozdílových a tokových ukazatelů (fondů finančních prostředků, cash flow ) Analýza poměrových ukazatelů (a/ analýza efektivnosti: rentability, výnosnosti, aktivity; b/ finanční ukazatelé likvidity, zadluženosti; c/ ukazatelé tržní hodnoty; d/ další ukazatelé) Analytická soustava ukazatelů (Du Pontův rozklad / pyramida ukazatelů, Altmanův model, metoda EVA, grafická analýza aj.) E/ Techniky řízení projektů. Grafické metody: Ganttův diagram (Gantt chart) Metody síťové analýzy: metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method); metoda PERT (Programme Evaluation and Review Technique) Histogram Kombinace Ganttova diagramu, histogramů a síťových grafů (PERT) Ad 3) Kontrola a kontrolní mechanismy. Audit programů a projektů. A/ Audit trail : koncepční, metodické a právní pojetí (možnost dohledat finanční prostředky do posledního eura ; metodické příručky) operační aspekty (komplexní kontrola řídících a platebních systémů; kontrola odpovědnosti za realizaci programů a projektů na všech úrovních) B/ Implementační nařízení EK 438/2001, 1386/2002: Kontrola uskutečněných výdajů Certifikace uskutečněných výdajů Kontrola vzorků operací a projektů

6 Vystavení Prohlášení při ukončení programu/projektu C/ Typy kontrol: podle časových termínů: předběžná (ex-ante), průběžná (on going); uprostřed programu (mid-term), následná kontrola (ex-post) podle kontrolního subjektu: vnitřní finanční kontrola, vnitřní audit, vnější (národní orgány a orgány EU) D/ Typy audit: Systémový audit a interní audit (prověřování funkčnosti, správného nastavení řídících a vnitřních kontrolních systémů, jejich průhlednosti v souladu s nařízením 438/2001; zavedení řízené dokumentace na všech úrovních, bezpečnosti informačních systémů, vyloučení konfliktu zájmů) Statutární audit stanovený v souladu s uzavřenými kontrakty E/ Úrovně auditu: z hlediska dodržení stanovených předpisů (compliance audit) z hlediska dodržování finančních předpisů (financial audit) z hlediska splnění cílů a efektivnosti vynaložených prostředků / výkonnosti (performance audit, value-for-money audit) F/ Uzavření programu (winding-up): náležitosti vyžadované EU (nař. 1260/1996, nař. 438/2001 a další) využití předchozích kontrol, kompletace zpráv kontroly vzorku operací (5 % u strukturálních fondů, 15 % u Fondu soudržnosti) uchovávání dokumentace orgán pověřený uzavřením programu G/ Koncepty Přenos nejlepší praxe (best practice) ze soukromé sféry do veřejného sektoru Koncepce dobrého řízení a správy (good governance) Kontrola vynakládané prostředky daňových poplatníků (value-for-money) H/ Analýza 3 E : Economy (hospodárnost) kritérium vstupu; dělat věci levně, minimalizovat náklady, ale ne na úkor kvality, alokovat správně zdroje, poměřovat proti plánu Effectiveness (účelnost) kritérium výstupu; dosahování stanovených cílů; dělat správné věci, poměřovat proti plánu Efficiency (účinnost, efektivita) kritérium hodnocení procesu, výkonnost; dělat věci správně, maximalizovat výstupy s minimem vstupů I/ Analýza 6 E (doplňuje 3 E ) Equity (poctivost, slušnost) konat správně / spravedlivě, vyloučit diskriminaci atd. Environment (prostředí) dělat věci odpovědně ve vztahu k pracovnímu a životnímu prostředí Ethics (etika) jednat a konat podle právních a morálních norem, etické etické chování managementu k ostatním zaměstnancům

7 J/ Mezinárodní standardy, sdružení IAS / IFRS (International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards) IAS (International Audit Standards) IPSAS (International Public Sector Accounting / Audit Standards) Mezinárodní federace účetních (IFAC) Institut Interních Auditorů (IIA / IFCI) Evropská konfederace Institutů pro interní audit (ECIIA) INTOSAI EUROSAI (sdružující evropské SAI) K/ Koncepce vnitřní kontroly: principy moderních kontrolních modelů (široká definice kontroly, trvalý proces, selfassessment / self-control, odpovědnost za kontrolní procesy, efektivnost operací, důvěryhodnost, dodržování zákonů a norem) složky vnitřní kontroly (kontrolní prostředí, hodnocení rizik, kontrolní činnosti, informace a komunikace, monitorování / dohled) COCO / Treadway Commission (USA) Cudbury Commission (UK) CoCo (Kanada) L/ Koncepce auditu: Prověřuje všechny druhy operací, účinnost řídících a kontrolních systémů a procesů, efektivnost řízení rizik; komplexní pohled Principy objektivnost, pravdivost, nezávislost, použití auditorských metod Audit výkonnosti (zejména z hlediska analýzy 3 E ) metodika INTOSAI Ad 4) Monitorování a hodnocení A/ Monitorování a hodnocení v programovém / projektovém řídícím cyklu vztah mezi politikou, programem, projekty monitorování (Monitoring) hodnocení (Evaluation) rozdíl mezi monitorováním a hodnocením odpovědnost za monitorování a hodnocení B/ Časové hledisko: monitorování v průběhu realizace programu a projektů (součást manažerského řízení, využití výstupů i pro externí účely) hodnocení před schválením programu (ex-ante), uprostřed nebo v průběhu programu (mid-term / intermediate / interim) a po ukončení programu (ex-post). C/ Kritéria hodnocení: význam (vzhledem ke stanoveným cílům) relevance kvantifikace quantification (against baselines) spolehlivost reliability dostupnost - availability

8 účelnost - effectiveness účinnost - efficiency udržitelnost - sustainability dopad (dlouhodobý) - impact D/ Ukazatele hodnocení: objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators / OVI) kvantitativní, kvalitativní, smíšené OVI hlavní charakteristiky OVI ( SMART specific, measurable, achievable, relevant / realistic, timely) A/ Právní rámec: Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech: Popis systémů monitorování a hodnocení (čl. 18, odst. 2, písm. d, iii) Monitoring (kap. I, čl. 34 Řízení Řídícím orgánem) Ukazatele monitorování a hodnocení (čl. 36) Monitorovací výbory pro programy CSF, OP, SPD (čl. 35) Hodnocení (kap. III, čl. 40): ex-ante (čl. 41), mid-term (čl. 42), ex-post (čl. 43) Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojení do přednášky byste měli být schopni se v zásadě orientovat v metodice programování a technikách projektování bude Vzhledem k omezeným časovým možnostem bude - z hlediska přípravy projektů - hlavní pozornost věnována zpracování návrhů projektů v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou na úrovni analýzy SWOT (identifikace záměrů a projektů) a na úrovni přípravy vlastních projektových zadání (uplatněním metody logického rámce souvztažností). Tyto kroky budou ukázány na praktickém příkladu. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v odborných publikacích věnovaných přípravě a řízení projektů a na webových stránkách Evropské komise (Generální ředitelstvi DG Regio) a na stránkách MMR a dalších orgánů státní správy ČR: Doporučená literatura obecně k celému kurzu: o König P., Lacina L.; Rozpočet a politiky Evropské unie; C.H.Beck Praha, 2004 (ISBN: ) o Fiala P., Pitrová M.; Evropská unie; Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2003, (ISBN: ) o P.M.Jackson, C.V.Brown; Ekonomie veřejného sektoru;; Eurolex Bohemia, Praha 2003 o František Ochrana; Veřejná volba a řízení veřejných výdajů; Ekopress 2003

9 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu ORGANIZACE A SPRAVA VEREJNYCH FINANCI V EU Název tematického celku: Organizace a správa veřejných financí EU Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je: Seznámit s charakterem a rozsahem pomoci České republice financované z rozpočtu ES / EU v procesu přípravy na členství a po přistoupení ČR do EU. Vysvětlit principy poskytování pomoci ze strukturálních nástrojů EU, možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na praktických příkladech objasnit předkládání a výběr projektů. Tento tematický celek sestává ze čtyř dílčích propojených témat: 1) Komunitární pomoc České republice 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. 3) Předkládání a výběr projektů 4) Veřejné zakázky Výklad těchto témat bude koncipován jako metodický výklad a praktické uplatnění této metodiky na jednotlivých případech. Jednotlivé body budou probírány s důrazem na znázornění komplexnosti a propjenosti problematiky a se zaměřením na pochopení koncepce, systému a provázané operativní činnosti. Ad 1) Komunitární pomoc České republice A/ Předstrukturální (předvstupní) finanční nástroje:(časová období, finanční alokace aj.) B/ Charakteristika programů, zaměření projektů, formy čerpání prostředků: - Phare (II) - příprava na čerpání prostředků z fondů ERDF a ESF; - ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) - příprava na čerpání prostředků z Fondu soudržnosti - SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) - příprava na využívání orientační sekce EAGGF a realizaci Společné zemědělské politiky (CAP) C/ Finanční alokace pro ČR od r do současnosti D/ Schválené příděly ze strukturálních nástrojů EU

10 Ad 2) Institucionální zabezpečení programů/ projektů z fondů EU. Finanční toky. A/ Základní dokumenty (ČR): - Národní rozvojový plán a Rámce podpory Společenství pro zkrácené programovací období Strategie regionálního rozvoje České republiky střednědobý programový dokument (usnesení vlády ČR č.682 ze dne Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje (rámcově definuje zaměření strategie regionálního rozvoje a stanoví roli Regionálních rad) Spolufinancování programů ze státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů: - Zákon č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku (ISPROFIN Informační systém programového financování) - Usnesení vlády ČR č. 678/2003 k metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ze dne 26.června 2003 (a jeho novelizace) B/ Statistické jednotky NUTS v ČR: - NUTS I území celé České republiky; NUTS II 8 regionů soudržnosti; NUTS III 14 krajů; NUTS IV (býv.) okresy; NUTS V obce - Statistické jednotky NUTS II: Praha, Střední Čechy, Severovýchod (kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický), Severozápad (kraj Ústecký, Karlovarský), Jihozápad (kraj Budějovický, Plzeňský), Jihovýchod (kraj Brněnský, Jihlavský), Střední Morava (kraj Olomoucký, Zlínský), Moravskoslezsko C/ Role, odpovědnost a pravomoci orgánů: Evropská unie (Evropská komise / relevantní DG s; Evropský účetní dvůr; OLAF) Národní orgány: - Platební orgán (Paying Authority) Ministerstvo financí (odbor 55 Národní fond); Platební jednotky na resortech odpovědných za programy: MMR, MPO, MPSV, MDS, MŽP, Mze; - Řídící orgán (Managing Authority): Rámec podpory Společenství (CSF) - MMR; Společný regionální operační program (OP) MMR; OP průmyslu a podnikání - MPO; OP infrastruktura MŽp; OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Mze; OP rozvoj lidských zdrojů MPSV; Interreg MMR; Equal MPSF; SPD pro cíl 2 MMR; SPD pro cíl 3 MPSV - Monitorovací výbory (Monitoring Committee) - Zprostředkovatelský subjekt / Implementační agentury (Intermediary / Implementation Body/ IB); Realizační orgán (u Fondu soudržnosti) / implementační agentury - Konečný příjemce (Final Beneficiary) - Konečný uživatel (final recepient / ultimate beneficiary) D/ Finanční toky - Finanční toky mezi EK a Ministerstvem financí ČR (odbor 55 Národní fond)

11 - Finanční toky mezi Ministerstvem financí a příjemci pomoci (Platební jednotky- PU, konečný příjemce FB, konečný uživatel - FR) - Spolufinancování programů / projektů / akcí (co-financing) - Veřejné a soukromé zdroje; národní a zahraniční zdroje - Principy spolufinancování - Smlouvy o financování - Dispoziční oprávnění k účtům - Rozpočtování / střednědobý výhled rozpočtová pravidla (novel. zák. 218/2000 Sb. a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - Účtování podle novel. zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v manažerském a účetním informačním systému VIOLA - Informační systémy MF ISPROFIN (reprodukce majetku), CEDR (dotace) - Monitorovací systém strukturálních fondů: MSSF / Monit, Benefit aj. - Zálohové platby (na účet NF), průběžné platby, platby konečného zůstatku - Časový harmonogram (disbursement period) E/ Finanční kontrola / audit: - Finanční kontrola (fyzická kontrola realizace projektů, certifikace uskutečněných výdajů); zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a nařízení Rady č. 1605/2002 o společném rozpočtu ES - Audit (systému, 5 % SF / 15 % CF vzorku operací) - Interní audit - Porušení rozpočtové kázně (u dotací) (zák. č. 218/2000 Sb., 44, odst. 1, písm.b) - Nesrovnalosti (irregularities) předpisy o ochraně finančních zájmů ES (nařízení Rady 2988/1995) - Podávání zpráv NKÚ o nesrovnalostech orgánu OLAF v případech, kde dopad nesrovnalosti je vyšší než 4 tis. - Řízená dokumentace / manuály (odpovědnost řídících orgánů) - MF ČR jako ústřední správní úřad metodicky řídí a koordinuje výkon celého sytému finanční kontroly SF/CF (zák. č. 320/2001 Sb., 7) Ad 3) Předkládání a výběr projektů A/ Definice pojmů: - Cíle podpory, finanční nástroje strukturální politiky - Programové financování (strukturální fondy), projektové financování (Fond soudržnosti) - Regiony soudržnosti (NUTS II) strukturální fondy / cíl 1; - Programové dokumenty: Rámec podpory Společenství (Community Support Framework / CSF), Operační program (Operational Programme), Jednotný programový dokument (Single Programming Document / SPD), Programový dodatek ( Programme Complement) - Prioritní osy (Priority axes), priority (Priorities), opatření (Measures), projekty (Projects), akce (Actions) - Definice projektu / akce (u grantových schéchat) - Individuální projekty, grantová schémata (Grant Schemes)

12 - Finanční plán (OP), finanční rámec opatření, finanční plán projektu / akce - Implementační Řídící orgán (Managing Authority), Monitorovací výbor (Monitoring Committee), Zprostředkující orgán (Intermediary Body) / Implementační agentura (Implementing Agency) - Platební orgán (Paying Authority), Platební jednotka (Paying Unit) - Konečný příjemce (Final Beneficiary), konečný uživatel (Final Recepient) - Sociálně ekonomičtí partneři projektu - Podnikatelský subjekt - Malé a střední podniky (definice) - Nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) B / Monitorovací systémy strukturálních fondů - MSSF Central (Monitorovací systém strukturálních fondů - informační systém řídícího orgánu / MMR) - VIOLA (monitorovací systém peněžních toků, Národní fond) - MONIT (informační systém Zprostředkujících subjektů) - ELZA (systém pro podávání žádostí) C/ Financování: - Smlouva o financování (Financing Agreement) - Uznatelné náklady (eligible costs) - Opravy financování - vyšetření nesrovnalostí / nesprávnosti (financial corrections) - Veřejná podpora (pravidlo de minimis aj.) - Vykazování počtu zaměstnanců D/ Ukazatele (Indicators) a jejich kvantifikace: - Monitorovací ukazatele programu / projektu - Indikátory výstupu (aktivity) - Indikátory výsledků (okamžité účinky) - Indikátory dopadu (následky programu, globální dopady) - Objektivně ověřitelné ukazatele (objectively verifiable indicators) E/ Postupy pro předkládání stanovené v základních programových dokumentech: - Výzvy k předkládání projektů - Rámce podpory, subjekty, kritéria, podmínky, náležitosti - Individuální projekty - Grantová schémata F/ Fáze posouzení projektů: - Posouzení formálních náležitostí / administrativní souhlas (Ano/Ne) - Posouzení přijatelnosti / kritéria přijatelnosti (Ano/Ne) - Hodnocení projektu / výběrová kritéria - Metodika výpočtu bodových ohodnocení

13 Kritéria posouzení a výběru: - Kritéria formálních náležitostí - Horizontální kritéria: - soulad s politikami a principy Společenství - soulad s cíli programu, prioritami a opatřeními - Obecná kritéria přijatelnosti - Specifická kritéria přijatelnosti - Ekonomická a finanční kritéria Hodnocení projektu: - Metodika výpočtu bodového ohodnocení - Skupiny kritérií a jejich váha - Bodové hodnoty - Kombinace kritérií Procedury výběru: - Ustanovení programových dokumentů, specifikace (Programme Complement) - Postupy stanovené Řídícím orgánem (programu) - Řazení projektů ( long list, short list ) Ad 4) Veřejné zakázky A / Mezinárodní a národní právní předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek a) Právo Evropských společenství: (Public Procurement Law): - Směrnice Rady o koordinaci postupů č. při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Services) č. 92/50/EC; služby (Supplies) č. 93/36/EC; stavební práce (Works) č. 93/37/EC; - Směrnice Rady č. 93/38/EC o koordinaci postupů v odvětvích vodního hospodářství, energetiky dopravy a telekomunikací; - Tyto směrnice byly nahrazeny konsolidovanými směrnicemi EP a Rady č. 2004/18/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek na práce, dodávky a služby a směrnicí EP a Rady č. 2004/17/EC o koordinaci postupu při zadávání zakázek v odvětví vody, energie, dopravy a poštovních služeb; tento legislativní balíček byl uveřejněn Ústředním věstníku (Official Journal) ES pod č. L 134/1 a č. 1634/14 ze dne ; konsolidované směrnice je třeba transponovat do vnitrostátní legislativy do ; - Nadále platí směrnice o koordinaci právních předpisů č. 89/665/EC (dodávky a stavební práce) a č. 92/13/ES (v síťových odvětvích) - Judikatura Evropského soudního dvora (opravné prostředky) b) Multilaterální právní úprava: - General Procurement Agreement (GPA) dohoda uzavřena na půdě Světové obchodní organizace (WTO) ; reciprocita na základě zásady MFN

14 - Přizpůsobení finančních limitů zadání (v průměru zvýšení o 25 %) c) Zadávací právo ČR: - Zákon č. 40/2004 Sb. ze dne , ve znění pozdějších předpisů (změny č. 437/2004 Sb. a 436/2004 Sb.) - Vyhláška MMR ze dne , kterou se stanová podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby (č.239) - Vyhláška MMR ze dne o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti (č. 240) B/ Zásady zadávacího práva: - průhlednost (transparency) - rovné zacházení (equal treatment) - vyloučení diskriminace (exclusion of discrimination) - proporcionalita (proportionality) C/ Definice veřejné zakázky: - definice ze zákona ( 6 9): kategorie veřejné zakázky předpokládaná cena na dodávky, služby nebo stavební práce přesáhne 2 miliony Kč - veřejná zakázka na dodávku (Public Supply) - veřejná zakázka na služby (Public Service ) - veřejná zakázka na stavební práce (Public Works) - dodávky, služby a stavební práce pod 2 mil. Kč je nutné zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění ( 6, odst. 3) D/ Subjekty zadávacího práva: - veřejný zadavatel (ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, instituce státní a veřejné správy a jimi zřizované příspěvkové organizace atd. ( 2, odst.1, písm. a), body 1 4); - jiné právnické nebo fyzické osoba definované v 2, odst. 1. písm. b) a c) zákona - zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací ( 3 zákona) - určení zadavatele (výjimky) - dodavatel ( 11), zájemce ( 12), uchazeč ( 13) E/ Druhy zadávacího řízení: ( 25) - otevřené řízení (open tender) - užší řízení (restricted tender) - jednací řízení s uveřejněním (negotiated procedure with prior publication of contract notice); ( 26) - jednací řízení bez uveřejnění (negotiated procedure with prior publication of contract notice) ( 27) - výzva k podání nabídek - výzva k podání žádosti

15 F/ Postupy zadávacího práva: - nadlimitní veřejné zakázky: kategorie podle 14, odst. 2: - limit 130 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejného zadavatele: ČR, státní příspěvkové organizace) - limit 200 tis. pro v.z. na služby (platí pro veřejné zadavatele: územně samosprávné celky a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace; FNM, ČNB, ČKA a další zákonem taxativně určené instituce - limity 400 tis. a 600 tis. pro síťové zadavatele - limit 5 mil. pro v.z. na stavební práce (kategorie podle 14, odst. 3): - podlimitní veřejné zakázky: 15 - cena předmětu veřejné zakázky / předpokládaná cena ( 18) - zadávání částí veřejných zakázek ( 24) limity: 1 mil. ; 80 tis. ; 20 % - předběžné oznámení( 29) - kvalifikace dodavatelů: základní kvalifikační kritéria ( 30-31) - prokazování finanční a ekonomické způsobilosti ( 32) - prokazování technické způsobilosti ( 33) - prokazování jakosti a splnění požadavků systému podniků ( 37) G/ Zadávací řízení: - zahájení zadávacího řízení - předběžná oznámení: limity 750 tis. a 5 mil. ( 29) - oznámení otevřeného řízení, oznámení užšího řízení, oznámení jednacího řízení s uveřejněním ( 41 44) - centrální adresa - výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění ( 45) - výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním ( 46) - poskytnutí jistoty (( 47) - zadávací dokumentace ( 48) - technická specifikace ( 49) - nabídky ( 53 56) / podání nabídky, lhůty pro podání nabídky (52, 40, 36, 20 dnů) H/ Kritéria pro zadání veřejné zakázky ( 55-56): - ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídkové cena - varianty nabídky I/ Hodnotící komise: - složení hodnotící komise - počet, náhradníci, nepodjatost ( 57) - jednání hodnotící komise ( 58) J/ Posuzování a hodnocení nabídek: - otvírání obálek s nabídkami protokol ( 59 60) - posuzování nabídek splnění zadávacích podmínek, nabídková cena ( 61) - hodnocení nabídek kritéria stanovená v oznámení, metody ( 62); - prováděcí právní předpis pro hodnocení nabídek (vyhláška č. 240/2004, 8) - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

16 K/ Ukončení zadávacího řízení: - přidělení veřejné zakázky ( 65) - uzavření smlouvy ( 66) - uveřejnění výsledku zadávacího řízení ( 67) - další právní úkony L/ Typy kontraktů: - zakázka na dodávku zboží (Public Supply Contract) - zakázka na stavební práce (Public Works Contract) - zakázka na poskytnutí služeb (Public Service Contract) - rámcová smlouva (Framework Contract) M/ Informační systém o zadávání v.z.: - Informační systém veřejné správy ( 83) zákon č. 365/2000 Sb. - Centrální adresa (vyhláška č. 240/2004, 2-7) - Úřední věstník Evropských společenství (Offcial Journal of European Communities); série S / veřejné zakázky (Public Procurement) - Systémy e-procurement (Electronic Procurement) - Databáze EU TED - Pravidla pro zveřejňování (Advertising rules: Indicative Notice, Contract Notice, Contact Award Notice) N/ Dohled nad zadáváním v.z. - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - Právní ochrana - Boj proti korupci O/ Trendy zadávacího práva: - posílení sociálních a ekologických aspektů při zadávání veřejných zakázek - rozšíření elektronického zadávacího řízení (včetně možností provádění inverzních on-line aukcí) - zavedení soutěžního dialogu jako nového druhu řízení - možnost pořízení katalogu, zřízení centrálních zadavatelů Po vyslechnutí výkladu a inter-aktivním zapojením do přednášky by měli být posluchači schopni se v zásadě orientovat v metodice přípravy, předkládání, hodnocení a výběru projektů. Vzhledem k rozsáhlé problematice a omezeným časovým možnostem budou posluchči s dalšími komponenty přednášky seznámeni spíše rámcově. Výklad bude průběžně doplňován praktickými příklady. Hlouběji a obšírněji se mohou posluchači seznámit s přednášenou tématikou v odborných publikacích věnovaných přípravě a výběru projektů a na webových stránkách Evropské

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY editorka Helena Součková editorka Ing. Helena Součková, CSc. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP)

PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD CZ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU (PPP) TÉMA IV LEGISLATIVA 4. PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Vzděláváním ke

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances

The Role of Tax Office as the Control Authority in the Flow of Public Finances MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Anna Drápalová Role finančního úřadu jako kontrolního orgánu v toku veřejných financí The Role of Tax Office as the Control Authority in the

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti Oto

Více