Hodnocení kvality elektronických agend státní správy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení kvality elektronických agend státní správy"

Transkript

1 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika Abstrakt: Článek se zabývá hodnocením kvality elektronických agend české státní správy. Hodnocení bylo provedeno na základě nové metodiky CBG (Communication between Business and Government), která byla vyvinuta na katedře informačních technologií PEF ČZU v Praze. Autoři provedli dotazníkové šetření mezi uživateli elektronických agend, které poskytuje česká státní správa. Cílem hodnocení bylo zjistit kvalitu jednotlivých agend, četnost jejich využití a důležitost z pohledu potřeb jejich uživatelů. Abstract: The paper deals with the quality evaluation of electronic agendas provided by Czech state authorities. The evaluation was based on a new method CBG (Communication between Business and Government) that has been developed at the department of information technology FEM CULS in Prague. Authors conducted a questionnaire survey among users of electronic agendas that are provided by Czech state authorities. The goal of the survey was to evaluate the quality of electronic agendas, the rate of their use and their importance for the needs of users. Klíčová slova: Hodnocení kvality, státní správa, CBG, elektronická komunikace, elektronická agenda. Keywords: Evaluation of quality, state authorities, CBG, electronic communication, electronic agenda. 1. Úvod V současné době je v zemích Evropské unie a v dalších vyspělých státech prosazována elektronizace agend úřadŧ veřejné správy a jsou zaváděny prostředky elektronické komunikace státu s občany a podniky, tzv. egovernment. V rámci Digitální agendy pro Evropu si Evropská unie klade za cíl, aby do roku 2015 vyuţíval sluţeb elektronické správy kaţdý druhý občan a čtyři z pěti podnikŧ. Evropské vlády se zavázaly, ţe do roku 2015 budou sluţby elektronické veřejné správy orientované na uţivatele, personalizované a zaloţené na více platformách běţnou realitou [1]. Celková úroveň sluţeb veřejné správy je jedním z faktorŧ ovlivňující konkurenceschopnost celé ekonomiky. Je tedy nezbytné začít periodicky sledovat a vyhodnocovat kvalitu nabízených online aplikací a elektronických sluţeb státní správy na národní úrovni. Autoři článku si stanovili za cíl ohodnotit kvalitu klíčových ICT aplikací, které podporují agendy a poskytované sluţby orgánŧ státní a veřejné správy České republiky. Hodnocení bylo zaloţeno na metodě hodnocení kvality elektronické komunikace podniku se státní správou CBG (Communication between Business and Government). Tato metoda byla vyvinuta na katedře informačních technologií PEF ČZU v Praze [2], [3]. Jedná se o první aplikaci metodiky CBG pro hodnocení elektronických nástrojŧ pro komunikaci s orgány státní správy mezi širší skupinou uţivatelŧ. 26

2 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy 2. Cíle Byly stanoveny tři cíle pro hodnocení elektronických agend státní správy: 1. ohodnotit momentální kvalitu nejvýznamnějších elektronických agend státní správy ČR z pohledu uţivatelŧ, 2. zjistit četnost vyuţití jednotlivých elektronických agend a 3. analyzovat dŧleţitost agend z hlediska potřeb uţivatelŧ. 3. Metodika Data pro výzkum byla získána v dotazníkovém šetření, které bylo provedeno na podzim Data byla zpracována a vyhodnocena dle základních statistických ukazatelŧ. agendy byly hodnoceny z pohledu jejich uţivatelŧ dle kritérií: dŧleţitost, očekávaná úroveň realizace a skutečná úroveň realizace. Stupnice pro hodnocení všech kritérií byla zvolena ordinální. 4. Hodnocení kvality elektronické komunikace V současné době roste význam a míra vyuţití elektronické komunikace podnikŧ a jednotlivcŧ se státní správou nejen v České republice, ale i v ostatních vyspělých státech v Evropě a na celém světě, jak potvrzují například výzkumy Českého statistického úřadu [4] a OSN [5]. Nedávný prŧzkum provedený pro Evropskou komisi ukázal, ţe v roce 2010 dosáhla dostupnost 20 základních veřejných sluţeb online (např. registrace vozidla, daňové přiznání nebo registrace nové společnosti) v Evropě 82 %, coţ je podstatně více oproti roku 2009, kdy to bylo 69 % [6]. Organizace a podniky ovšem postrádají jednoduchý a okamţitě pouţitelný nástroj, kterým by mohla být ohodnocena aktuální kvalita ICT aplikací, jeţ státní, respektive veřejná správa provozuje a nabízí pro komunikaci a výměnu dat s jednotlivci a podniky. Proto byla vytvořena nová metodika hodnocení kvality elektronické komunikace podniku se státní správou - metodika CBG (Communication between Business and Government). Metodika CBG je určena pro hodnocení kvality procesu elektronické komunikace mezi podnikem a státní správou. Metodika nehodnotí pouze jednotlivé aplikace, které tuto komunikaci podporují, protoţe aplikace, jako např. datové schránky nebo elektronická podání, se neustále vyvíjejí, aktualizují a mění. Řídící pracovníky podnikŧ zajímá celkový efekt pouţití informačních systémŧ, proto měří tato metodika kvalitu uţití. Metodika vychází z definice poţadavku kvality, která je uvedena v normě ISO a volně navazuje na charakteristiky kvality uvedené v normě ČSN ISO/IEC 9126 Softwarové inţenýrství - Jakost produktu - Část 1: Model jakosti 2. Data pro hodnocení kvality jsou získána pomocí dotazníku, ve kterém respondent ve spolupráci s hodnotitelem formuluje poţadavky na kvalitu elektronické komunikace mezi podnikem a státní správou. Hlavními body metodiky jsou hodnocení dŧleţitosti poţadavku (ordinální stupnice %), očekávané úrovně realizace (vynikající úroveň 1 aţ nerealizováno 5) a skutečné úrovně realizace (vynikající úroveň 1 aţ 1 ČSN EN ISO 9000:2006. Systémy managementu kvality Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, ČSN ISO/IEC Softwarové inţenýrství Jakost produktu. Praha. Český normalizační institut. 27

3 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná nerealizováno 5). Kvalita je dána mírou splnění poţadavkŧ na jednotlivé systémy, která se vyjadřuje jako rozdíl mezi očekávanou a skutečnou úrovní realizace. Agregací těchto rozdílŧ lze stanovit celkovou kvalitu komunikace v daném podniku nebo organizaci. Klíčové ICT aplikace, které podporují agendy státní správy, jsou uvedeny v Tabulce 1. Název ICT aplikace/agendy státní správy Informační systém datových schránek Transakční část Portálu veřejné správy (elektronické podání přehledŧ nemocenského a dŧchodového pojištění) Daňový portál MF ČR (elektronické podání daní) podání statistických výkazŧ na ČSÚ Vybrané výpisy z Czech POINT (ţivnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) Portál farmáře Integrovaný registr znečišťování podání hlášení poskytovatelŧ elektronických komunikací na ČTÚ podání výkazŧ a přehledŧ na Ministerstvo prŧmyslu a obchodu Elektronická komunikace se soudy podání ţádostí o podporu v podnikání podání ţádostí o dotaci z fondŧ EU celní řízení podání mýtného (Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací) podání na úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS) On-line adresa aplikace/agendy (pouze informační stránky) https://bezpecne.podani.gov.cz/ (nebo datová schránka) (pouze informační stránky) webové stránky rŧzných ministerstev e-podatelna Ministerstva dopravy e-podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe Tabulka 1 Přehled elektronických sluţeb státní správy České republiky Zdroj: Portál veřejné správy, webové stránky orgánŧ veřejné moci, upraveno,

4 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy 4.1 Hodnocení veřejných online služeb v Evropě Srovnávání v rámci zprávy Evropské komise o pokroku elektronické správy v EU probíhá od roku Cílem prŧzkumu je porovnat rŧzné evropské země a jejich pokrok a sdílet osvědčené postupy. Analyzuje se více neţ internetových stránek ve 27 členských státech EU a v Chorvatsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. Srovnává se 12 základních sluţeb online nabízených občanŧm daně z příjmu, hledání práce, dávky sociálního zabezpečení, osobní doklady, registrace vozidla, ţádost o stavební povolení, prohlášení pro policii, veřejné knihovny, rodné a oddací listy, přihlášky na vysoké školy, oznámení o přestěhování, zdravotní sluţby a 8 veřejných sluţeb online pro podniky sociální příspěvky za zaměstnance, daň z příjmŧ právnických osob, DPH, registrace nové společnosti, předávání údajŧ statistickému úřadu, celní prohlášení, povolení v souvislosti s ţivotním prostředím, zadávání veřejných zakázek [6]. V deváté srovnávací zprávě o elektronických sluţbách veřejných správ [7] bylo stanoveno pět hlavních kritérií hodnocení: stupeň sofistikovanosti sluţby, plná dostupnost sluţby online, uţivatelské hodnocení sluţby, stupeň sofistikovanosti portálu a analýza územních jednotek (NUTS). Podle těchto kritérií je hodnoceno všech dvacet veřejných sluţeb. Následující šetření hodnotí pouze aplikace a sluţby pro podniky. Výběr hodnocených sluţeb odpovídá výběru ve srovnávací zprávě Evropské komise (viz Tabulka 1). 5. Hodnocení elektronických agend státní správy V dotazníkovém šetření byly získány a zpracovány odpovědi od 253 respondentŧ. Převáţná většina respondentŧ je zaměstnána nebo podniká v soukromém sektoru, nebo se jedná o zaměstnance státního sektoru. Elektronický dotazník v první obecné části obsahoval základní údaje o typu organizace, v němţ jsou zaměstnáni (soukromá firma nebo státní správa), počet zaměstnancŧ, obor činnosti (klasifikace ekonomických činností CZ-NACE dle Českého statistického úřadu 3 ) a výčet pouţívaných elektronických prostředkŧ pro komunikaci se státní správou. V druhé části dotazníku respondenti ohodnotili jednotlivé elektronické agendy státní správy, které jsou v podniku vyuţívány. Na výběr bylo celkem sedmnáct rŧzných elektronických agend, které státní správa provozuje pro komunikaci s podniky. Respondenti u kaţdé agendy stanovili její dŧleţitost, očekávanou úroveň realizace a skutečnou úroveň realizace. Smyslem hodnocení je získat rozdíl mezi očekávanou a skutečnou kvalitou provedení dílčích agend. V případě, ţe konkrétní agenda nebyla vyuţívána, zŧstalo hodnocení nevyplněné. Celkově měli v šetření největší zastoupení zaměstnanci a podnikatelé v soukromém sektoru (54,94% všech dotázaných). Do kategorie státní správa byli zahrnuti i zaměstnanci státních podnikŧ. 3 Klasifikace ekonomických činností CZ NACE (ČSÚ) 29

5 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná Organizace dle typu státní správa soukromá firma Celkem Celkem v % ,06% ,94% Celkem % Tabulka 2 Podíl zastoupení organizací dle typu (státní správa/soukromá firma). Zdroj: autoři Dále bylo zjištěno, ţe největší podíl mají respondenti pocházející z organizací s více neţ 250 lidmi (41,11%). To odpovídá zjištění ČSÚ [3], ţe největší podíl podnikŧ vyuţívajících elektronickou komunikaci s veřejnou správou tvoří velké podniky s více neţ 250 zaměstnanci. Organizace dle počtu zaměstnanců Celkem Celkem v % méně neţ 10 lidí 38 15,02% lidí 54 21,34% lidí 54 21,34% více neţ 250 lidí ,11% neuvedeno 3 1,19% Celkem % Tabulka 3 Podíl zastoupení organizací dle počtu zaměstnancŧ. Zdroj: autoři Největší zastoupení měli respondenti pocházející z institucí veřejné správy (22,92%). Ze soukromého sektoru pocházelo nejvíce respondentŧ z kategorie ostatní činnosti (14,23%), dále zemědělství, lesnictví a rybářství (7,91%) a peněţnictví a pojišťovnictví (7,51%). Organizace dle typu ekonomické činnosti Celkem Celkem v % O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 58 22,92% S - OSTATNÍ ČINNOSTI 36 14,23% A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20 7,91% K - PENĚŢNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 19 7,51% Neuvedeno 18 7,11% P VZDĚLÁVÁNÍ 18 7,11% F - STAVEBNICTVÍ 13 5,14% G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŢBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 12 4,74% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 10 3,95% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 10 3,95% 30

6 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Organizace dle typu ekonomické činnosti Celkem Celkem v % N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŦRNÉ ČINNOSTI 10 3,95% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŦMYSL 8 3,16% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 8 3,16% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 4 1,58% Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 3 1,19% U - ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŦ 3 1,19% D VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 2 0,79% B - TĚŢBA A DOBÝVÁNÍ 1 0,40% E ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 0 0,00% I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 0 0,00% R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 0 0,00% T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŦ; 0 0,00% Celkem ,00% Tabulka 4 Podíl zastoupení organizací dle typu ekonomických činností. Zdroj: autoři. Největší zastoupení vyuţívaných aplikací měla podle očekávání elektronická pošta (27,06%) těsně následována novým informačním systémem datových schránek (22,88%), který je povinný pro všechny právnické osoby a úřady státní správy. Elektronický podpis ukazuje na vyuţívání elektronických podání, která musí být opatřena elektronickým podpisem. Výběr vyuţívaných aplikací je přibliţný a nezahrnuje všechny vyuţívané elektronické agendy. Prŧzkum hodnocení vybraných elektronických agend byl proveden v druhé části šetření. Využívání aplikací pro elektronickou komunikaci Celkem Celkem v % Elektronická pošta ,06% Datová schránka (ISDS) ,88% Elektronický podpis ,65% Elektronická podatelna dané instituce 82 10,72% podání přes Portál veřejné správy (např. přehledy pro ČSSZ) 69 9,02% daňové podání (Daňový portál MFČR) 54 7,06% Neuvedeno 33 4,31% Jiné 10 1,31% Tabulka 5 Přehled nejčastěji vyuţívaných aplikací pro elektronickou komunikaci se státní správou. Zdroj: autoři 31

7 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná Hlavní částí dotazníkového šetření bylo hodnocení kvality jednotlivých elektronických agend státní správy. Výsledkem šetření byly analýzy četnosti v obou výběrových souborech. agendy státní správy byly setříděny dle četnosti vyuţití, dŧleţitosti a kvality realizace. 5.1 Četnost využití a důležitost elektronických agend státní správy Výsledky byly vyhodnoceny pomocí analýzy četnosti a jednoduchých ukazatelŧ jako je aritmetický prŧměr a medián. Podstatné je výsledné pořadí jednotlivých agend neţ absolutní hodnoty daných ukazatelŧ, které mohou být ovlivněny subjektivním názorem respondentŧ. Pořadí hodnocených elektronických agend ukazuje úroveň zájmu o vyuţití konkrétní elektronické agendy. Dŧleţitost elektronických agend pro konkrétní podnik či orgán státní správy stanovili respondenti přímo v dotazníku pomocí ordinální stupnice: 0 % - ţádná dŧleţitost, 25 % - nepatrná dŧleţitost, 50 % - středně velká dŧleţitost, 75 % - velká dŧleţitost, 100 % - velmi vysoká dŧleţitost. V počtu případŧ vyuţití se dle očekávání na prvním místě umístily datové schránky (81,42%), následované výpisem z obchodního rejstříku v místech Czech POINT (59,29%). Třetí místo portálu pro komunikaci se soudy (57,31%), následovaném dalšími dvěma agendami v Czech POINT výpis z katastru nemovitostí (56,52%) a výpis z ţivnostenského rejstříku (54,15%). První desítku uzavírají elektronické podání přehledŧ nemocenského a dŧchodového pojištění (49,01%), elektronické podání daní (47,43%), statistické výkazy pro ČSÚ (46,25%), elektronické podání ţádostí o dotaci z fondŧ EU (38,34%) a elektronické celní řízení (24,51%). Z praktického hlediska je rozhodující hodnocení dŧleţitosti jednotlivých elektronických agend pro podniky a organizace. Zde se projevila skutečnost, ţe agendy, které byly hodnoceny méně neţ 25% respondentŧ, dostávaly hodnocení dŧleţitosti v prŧměru méně neţ 50% a podle hodnot mediánu dokonce 0%. Z tabulky je tedy patrné, ţe agendy na pořadovém místě 10 aţ 17 jsou z pohledu respondentŧ nejčastěji hodnoceny jako nepatrně dŧleţité (25%) aţ nedŧleţité (0%). Pořadí Agenda Celkem Celkem v % 1 2 Důležitost agendy Aritmetický průměr Medián Zasílání dokumentŧ prostřednictvím datové schránky ,42% 66,87% 75% Pořízení výpisu z obchodního rejstříku (CZECH POINT) ,29% 50,33% 50% Elektronická komunikace se soudy (www.justice.cz) ,31% 48,43% 50% Výpis z katastru nemovitostí (CZECH POINT) ,52% 47,10% 50% Pořízení výpisu z ţivnostenského rejstříku (CZECH POINT) ,15% 43,69% 50% 32

8 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Pořadí Agenda Celkem Celkem v % 6 7 Důležitost agendy Aritmetický průměr Medián podání přehledŧ nemocenského a dŧchodového pojištění (Portál veřejné správy) ,01% 44,64% 50% podání daní (Daňový portál MFČR) ,43% 46,15% 50% 8 9 podání statistického výkazu na ČSÚ ,25% 35,42% 25% podání ţádosti o dotaci z fondŧ EU (rŧzná ministerstva) 97 38,34% 36,46% 25% celní řízení (www.celnisprava.cz) 62 24,51% 19,42% 0% podání na úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS) 61 24,11% 18,66% 0% podání do Integrovaného registru znečišťování (www.izr.cz) 60 13,44% 19,19% 0% podání výkazŧ a přehledŧ na Ministerstvo prŧmyslu a obchodu (www.mpo.cz) 57 22,53% 16,21% 0% podání ţádosti o podporu v podnikání (Ministerstvo pro místní rozvoj) 54 21,34% 17,70% 0% podání hlášení poskytovatelŧ elektronických komunikací na ČTÚ (www.ctu.cz) 47 23,72% 11,69% 0% podání mýtného (Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací) 41 16,21% 12,07% 0% podání na Portálu farmáře (www.eagri.cz) 34 59,29% 10,82% 0% Tabulka 6 Pořadí elektronických agend státní správy dle četnosti vyuţití a dŧleţitosti. Zdroj: autoři Hodnocení dŧleţitosti jednotlivých agend z pohledu uţivatelŧ přináší několik závěrŧ. Czech POINT, Daňový portál MFČR a Informační systém datových schránek, dále elektronická podání statistických výkazŧ a elektronická podání ţádostí o dotace u rŧzných ministerstev, byly vnímány jako prŧměrně dŧleţité aţ velmi vysoce dŧleţité. To 33

9 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná je ovlivněno tím, ţe tyto aplikace podporují sluţby, které jsou pro všechny typy subjekŧ nezbytné. Poskytovatelé a správci těchto sluţeb by měli pravidelně vyhodnocovat jejich vyuţití a spokojenost ze strany uţivatelŧ. celní řízení bylo vzhledem ke skladbě respondentŧ (největší podíl z veřejné správy) hodnoceno jako nepatrně dŧleţité aţ nedŧleţité. zadávání veřejných zakázek (eprocurement) nebylo v šetření hodnoceno, ale nabývá na stále větším významu a bude nutné jej také sledovat a hodnotit, jak vyplývá ze závěrŧ evropské hodnotící zprávy o veřejných elektronických sluţbách [6]. 5.2 Kvalita elektronických agend státní správy z pohledu uživatelů Metodika CBG hodnotí kvalitu elektronické komunikace pomocí rozdílu mezi očekávanou a skutečnou úrovní realizace jednotlivých poţadavkŧ. Poţadavky jsou hodnoceny na definované ordinální stupnici: 1 - realizováno dokonale; 2 - realizováno velmi kvalitně; 3 - realizováno prŧměrně; 4 - realizováno částečně; 5 - dosud nerealizováno. Provedené dotazníkové šetření omezilo hodnocení na jednotlivé agendy bez rozlišení podrobnějších uţivatelských poţadavkŧ u jednotlivých agend. Uţivatel v dotazníku přiřadil ke kaţdé agendě hodnocení očekávané úrovně realizace a hodnocení skutečné úrovně realizace. Prostým rozdílem hodnot mezi očekávanou a skutečnou úrovní realizace dostáváme kladný, záporný nebo nulový rozdíl. Váţený rozdíl podává stejnou informaci jako prostý rozdíl a navíc zahrnuje dŧleţitost, kterou respondent stanovil pro danou agendu. Kladný rozdíl (prostý i váţený) znamená, ţe skutečná úroveň realizace agendy je lepší neţ očekávaná úroveň realizace. Tento výsledek se nezapočítává, protoţe nelze prohlásit, ţe kvalita hodnoceného produktu je vyšší, kdyţ skutečnost je lepší neţ očekávání. Kladný rozdíl zahrnuje vliv subjektivity respondenta v hodnocení vnímané kvality. Záporný rozdíl vyjadřuje, ţe skutečná úroveň realizace je horší neţ očekávaná úroveň realizace a nulový rozdíl znamená, ţe skutečná úroveň odpovídá očekávané úrovni realizace. Za kvalitně realizovanou agendu se povaţuje ta, která má nejvyšší procentuální zastoupení nulových rozdílŧ (tzn. shoda očekávání a skutečnosti). Pořadí Agenda Pořízení výpisu z ţivnostenského rejstříku (CZECH POINT) Pořízení výpisu z obchodního rejstříku (CZECH POINT) Výpis z katastru nemovitostí (CZECH POINT) Shoda očekávané a skutečné kvality Analýza kvality agendy v % Skutečná kvalita je lepší než očekávaná Skutečná kvalita je horší než očekávaná Průměrný rozdíl mezi očekávanou a skutečnou kvalitou 67,15% 1,46% 31,39% -0,45 60,00% 5,33% 34,67% -0,47 59,44% 3,50% 37,06% -0,53 34

10 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Pořadí Agenda podání výkazŧ a přehledŧ na Ministerstvo prŧmyslu a obchodu (www.mpo.cz) podání mýtného (Ministerstvo dopravy - odbor pozemních komunikací) podání na Portálu farmáře (www.eagri.cz) podání statistického výkazu na ČSÚ podání hlášení poskytovatelŧ elektronických komunikací na ČTÚ (www.ctu.cz) podání do Integrovaného registru znečišťování (www.izr.cz) celní řízení (www.celnisprava.c z) podání daní (Daňový portál MFČR) Shoda očekávané a skutečné kvality Analýza kvality agendy v % Skutečná kvalita je lepší než očekávaná Skutečná kvalita je horší než očekávaná Průměrný rozdíl mezi očekávanou a skutečnou kvalitou 57,89% 10,53% 31,58% -0,33 56,10% 12,20% 31,71% -0,34 55,88% 8,82% 35,29% -0,41 55,56% 7,69% 36,75% -0,54 55,32% 10,64% 34,04% -0,43 55,00% 8,33% 36,67% -0,45 51,61% 6,45% 41,94% -0,60 50,83% 0,83% 48,33% -0,79 35

11 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná Pořadí Agenda podání ţádosti o dotaci z fondŧ EU (rŧzná ministerstva) Elektronická komunikace se soudy (www.justice.cz) podání přehledŧ nemocenského a dŧchodového pojištění (Portál veřejné správy) podání na úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (ÚOHS) podání ţádosti o podporu v podnikání (Ministerstvo pro místní rozvoj) Zasílání dokumentŧ prostřednictvím datové schránky Shoda očekávané a skutečné kvality Analýza kvality agendy v % Skutečná kvalita je lepší než očekávaná Skutečná kvalita je horší než očekávaná Průměrný rozdíl mezi očekávanou a skutečnou kvalitou 50,52% 4,12% 45,36% -0,73 49,66% 4,14% 46,21% -0,69 49,19% 5,65% 45,16% -0,65 49,18% 4,92% 45,90% -0,66 44,44% 9,26% 46,30% -0,70 35,92% 3,40% 60,68% -0,85 Tabulka 7 Pořadí elektronických agend dle kvality realizace (řazeno dle shody očekávané a skutečné kvality) Zdroj: autoři V hodnocení agend dle rozdílŧ očekávané a skutečné realizace se na prvních třech místech s nejlepším hodnocením kvality umístily agendy Czech POINT. Zajímavé bylo zjištění, ţe respondenti hodnotili kladně agendy, které obdrţely v hodnocení četnosti vyuţití méně neţ 40%. Naopak, často vyuţívané agendy (více neţ 50%) obdrţely přibliţně stejný počet záporného a kladného hodnocení kvality. Datové schránky skončily v hodnocení kvality na posledním místě, s velkou převahou záporného hodnocení kvality. 60,68% respondentŧ vyjádřilo svojí nespokojenost s kvalitou systému datových schránek a pouze 35,92% bylo spokojeno s kvalitou. 36

12 Hodnocení kvality elektronických agend státní správy Výsledkem hodnocení kvality elektronických agend byla tedy nejčastěji převaha kladného hodnocení nebo přibliţně stejný počet kladného a záporného hodnocení. Na prvních třech místech dle kvality se umístily agendy Czech POINT (výpisy z ţivnostenského rejstříku, obchodní rejstříku a z katastru nemovitostí). Czech POINT je v ostrém provozu od ledna 2008 a nyní funguje spolehlivě a získal na popularitě u české veřejnosti (více neţ 4,6 mil vydaných výstupŧ k ) [8]. Na dalších pozicích se umístily aplikace pro elektronické podání daní a podání výkazŧ na rŧzná ministerstva a jiné sloţky státní správy. Datové schránky se umístily aţ na posledním místě, coţ znamená, ţe uţivatelé byli převáţně nespokojeni s úrovní realizace datových schránek. Datové schránky jsou zamýšleny jako plošný systém komunikace podnikŧ s orgány státní správy a uvnitř úřadŧ. Ze všech hodnocených agend je Informační systém datových schránek nejnovější, dosud se vyvíjí a je postupně upravován. Provozovatelé informačního systému datových schránek, kterými jsou Ministerstvo vnitra ČR a Česká pošta s.p., by měli věnovat úsilí pro vyladění funkčnosti tohoto systému a také dŧkladnému proškolení jejich uţivatelŧ zejména z řad zaměstancŧ veřejné správy, kteří tento systém pouţívají nejvíce. Velká pozornost by měla být zaměřena na konsolidaci současných aplikací poskytovaných veřejnou správou pro komunikaci s občany a podniky. Některé aplikace se svojí funkčností překrývají, jako např. elektronické podání přehledŧ sociálního pojištění přes transakční část portálu veřejné správy oproti zaslání datové zprávy přes ISDS. Dalším milníkem a příleţitostí ke skokové změně kvality a přínosŧ elektronických sluţeb veřejné správy bude napojení těchto aplikací na informační systém základních registrŧ od roku Závěr Pouţitá metodika CBG se ukázala být jednoduchým a okamţitě pouţitelným nástrojem pro ohodnocení četnosti vyuţití a kvality vybraných elektronických agend státní správy. V současné době existuje rámec pro hodnocení přínosŧ sluţeb egovernmentu na úrovni Evropské unie. Metodika CBG jde v souladu s tímto hodnotícím rámcem. V provedeném výzkumu se podařilo získat údaje od skupiny 253 respondentŧ, kteří představují reprezentativní vzorek uţivatelŧ elektronických agend státní správy. V prŧzkumu četnosti vyuţití jednotlivých agend se na předních místech umístily datové schránky, coţ je dáno jejich plošným nasazením a povinností pro všechny právnické osoby a úřady státní správy. Ukázalo se ale, ţe stále ještě většina uţivatelŧ vyuţívá pro komunikaci se státní správou elektronickou poštu a v řadě případŧ také elektronický podpis. Subjekty, které nemají statut právnické osoby a nejsou nuceny si zřídit datovou schránku, pravděpodobně raději volí elektronické podání formou elektronické zprávy opatřené elektronickým podpisem, neţ zřízení datové schránky a pořízení software na archivaci a správu datových zpráv. V hodnocení kvality jednotlivých agend se podle očekávání projevila stabilita a ověřenost systému Czech POINT a systémŧ pro podání přehledŧ pojištění a daňových přiznání. Systém datových schránek byl dotázanými uţivateli nejčastěji hodnocen s horší skutečnou kvalitou horší, neţ bylo očekáváno. Velmi dŧleţitá je také skutečnost, aby začaly být hodnoceny aplikace pro elektronické zadávání veřejných zakázek, pro které zatím v České republice neexistuje jednotná platforma. Oblast elektronické komunikace se neustále vyvíjí a má dopad nejen na státní sféru, které mŧţe přinést větší efektivitu a úsporu veřejných finančních prostředkŧ, ale silně se dotýká činnosti soukromých firem a osob. Pro provozovatele a návrháře aplikací elektronických sluţeb veřejné správy je dŧleţité získávat a periodicky vyhodnocovat zpětnou vazbu od uţivatelŧ těchto aplikací. Některé současné aplikace egovernmentu 37

13 Miloš Ulman, Zdeněk Havlíček, Irena Pokorná v České republice bude nutné konsolidovat, aby se nepřekrývala jejich funkčnost a tím se zbytečně neprodraţoval jejich provoz. Klíčovým momentem a příleţitostí ke skokové změně kvality poskytovaných elektronických sluţeb bude napojení aplikací na informační systém základních registrŧ v prŧběhu roku Seznam použitých zdrojů [1] Evropská komise. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŦ Digitální agenda pro Evropu. [on-line]. Brusel, [cit ]. Dostupné z: < [2] ULMAN, M., HAVLÍČEK, Z. Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, vol. II, no. 1. PEF CULS, ISSN: [3] ULMAN, M. Přenositelnost dat mezi informačními systémy. Disertační práce. PEF ČZU v Praze, [4] Český statistický úřad. Informační a komunikační technologie ve veřejné správě ČR v roce [on-line]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/publ/ v_roce_2009>. [5] United Nations. UN E-Government Survey United Nations, ISBN: [6] Z veřejných služeb online v EU má užitek více občanů. Tisková zpráva Evropské komise, [on-line]. [cit ]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_206_cs.htm>. [7] European Comission, DG for Information Society and Media. Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark Measurement. December [on-line]. [cit ]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display &doc_id=747>. [8] Ministerstvo vnitra ČR. Aktuální statistiky Czech POINT.[on-line]. [cit ]. Dostupné z: < 38

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji Hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. čtvrtletí v tom správní obvody Kraj. Kraj celkem Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 1. 1. 2016) Rozloha v km 2 49 616 554 419 648 3 230 3 509 5 609 1 047 Části obce díly 147 7 4 4 12 10 15 4 Městské

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 8. prosince 2014 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti

Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti 17. prosince 2015 Z0027 Geografická analýza trhu práce Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena s účinností od 1. ledna 2008 NACE

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem

Nejvyšší ukončené vzdělání, ekonomická aktivita, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti. z toho podle národnosti. Obyvatelstvo celkem Tab. 154 Obyvatelstvo podle národnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví definitivní výsledky podle obvyklého

Více

Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture

Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture Využití egovernmentu v oblasti zemědělství Use egovernment in Agriculture Hana Rysová Abstrakt Podle průzkumu Evropské komise (Capgemini et al. 2010) existuje osm hlavních veřejných služeb pro podniky,

Více

Digitální agenda a ČR. Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz

Digitální agenda a ČR. Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz Digitální agenda a ČR Jiří Průša jiri.prusa@mvcr.cz Digitální agenda - úvod Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 Pro členské státy doporučující charakter (Sdělení) 101 opatření často ale

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem.

SOUHRNNÝ PŘEHLED. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí Kraj celkem. Tab. C.1 Vybrané ukazatele v kraji H. m. podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2015) Rozloha v km 2 496,2 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl (ÚTJ) 147

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem

SOUHRNNÝ PŘEHLED Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. Praha v 1. až 2. čtvrtletí 2013 Kraj celkem Tab. C.1 Srovnání vybraných ukazatelů mezi 22 správními obvody v kraji Hl. m. v 1. až 2. čtvrtletí 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (k 31. 12. 2011) Rozloha v km 2 496,1 5,5 4,2 6,5 32,3 35,1 56,1 10,5 Části obce-díl

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 47/2017 ze dne: Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu ve 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 2 3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 3 4 Výroba textilií, textilních a oděvních

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

Elektronizace veřejné správy Datové schránky

Elektronizace veřejné správy Datové schránky Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_02_CZSŘ_4.02_ Elektronizace veřejné správy Datové schránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Ing. Bohuslava Boučková, CSc. Katedra ekonomiky Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha Osnova příspěvku Definice a kategorie disparity

Více

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti Aktuální dotační příležitosti ICT a vzdělávání Tomáš Palko 7. 4. 2010 Struktura prezentace Představení PNO Consultants Služby PNO Consultants Dotační příležitosti ICT a vzdělávání Jiné zajímavé dotační

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování,

Více

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE

MZDY V ČESKÉ REPUBLICE MZDY V ČESKÉ REPUBLICE Dalibor Holý, Jitka Erhartová Tisková konference, 6. červen 2016, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Rychlá informace 1. čtvrtletí 2016

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty

Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Využití výhod egovernmentových projektů soukromoprávními subjekty Ing. Aleš Kučera Předseda smíšené pracovní komise ICT Unie a České bankovní asociace Sdílení dat nejen veřejnou správou 22. 9.2014, Poslanecká

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Analýza egovernment sluţeb v regionu bakalářská práce Autor: Michael Fiedler Vedoucí práce: ing. Mirka Sigmundová

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Informační systém základních registrů a Policie ČR Bc. Lenka Hajská 2014 ČZU v Praze

Více

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů

Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů Česká pošta a Czech POINT ve znamení nových plánů e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Czech POINT - milníky 28.3.2007 spuštění pilotního provozu - zúčastnilo se 37 úřadů 1.8.2007

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management

Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Elektronické dokumenty v ČSSZ Document Management Systém a e - Podání Ing. Zuzana Hájková Ing. Radka Poláková Odbor koncepcí a systémové integrace ISSS Hradec Králové, 4. a 5. dubna 2011 1 Obsah 1/ Význam

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

Novinky e - Podání v ČSSZ

Novinky e - Podání v ČSSZ Novinky e - Podání v ČSSZ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Petra Langová oddělení systémové integrace a projektového řízení Konference ISSS 6. - 7. dubna 2009 Lidé na prvním místě Obsah ČSSZ elektronizace

Více

2.3.1 Produktová inovace

2.3.1 Produktová inovace 2.3.1 Produktová inovace Produktově inovující podniky se v období 2008 2010 soustředily zejména na inovaci svých výroků. Inovaci výrobků zavedlo celkem 80,5 % produktově inovujících podniků. Pouze samostatné

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SHRNUJÍCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SHRNUJÍCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SHRNUJÍCÍ VÝSLEDKYANALÝZY POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR V Praze dne 24. 08. 2010 Vypracovalo: Aspectio a.s. Mánesova 27 120 00 Praha 2 Úvod

Více

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ

DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESKRIPCE A APLIKACE KOMUNIKAČNÍCH E-KANÁLŮ VYUŽITELNÝCH VE VZTAHU OBČANŮ A OBCÍ DESCRIPTION AND APPLICATION OF THE COMMUNICATION E- CANALS AVAILABLE IN RELATION AMONG CITIZENS AND MUNICIPALITIES Petr

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Celní správa ČR ICT. Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010

Celní správa ČR ICT. Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010 Celní správa ČR ICT Ing. Michael Lojda ředitel odboru informatiky GŘC 22.3.2010 Postavení CS v rámci MF Ministerstvo financí ČR Generální ředitelství cel Generální finanční ředitelství 8 Celních ředitelství

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, Zlín - Louky ISPV ISPV Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické, mechanické, optické, magnetické aj.) bez písemného

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4.1. Zaměstnaní, nezaměstnaní, ekonomicky neaktivní Počet ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních Ekonomicky aktivní tvoří pracovní sílu Stupeň ekonomické aktivity

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Tvorba veřejných projektů příklad Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Bc. David Póč Katedra veřejné ekonomie Oddělení pro strategii a rozvoj 1 Veřejný projekt Realizace projektů moţnost

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY

EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY EGOVERNMENT PRO OBČANY A FIRMY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KDE JSME Česká republika má v oblasti poskytování služeb e-governmentu stále velký kus cesty před sebou. Dosavadní nízká úroveň hodnocení rozvoje elektronických

Více

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ)

Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle kategorií OKEČ (ČSÚ) Tabulková příloha č.2 k článku: Pracovní úrazy v ČR v roce 2003 podle OKEČ z oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) Tabulka č. 1.1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v roce 2003 podle

Více

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II.

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II. Úspory energie Informace o programu podpory Výzva II. Program Úspory energie Výzva II. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

ehealth a egovernment

ehealth a egovernment ehealth a egovernment Aleš Kučera Vedoucí Pracovní skupiny eidas ICTU ehealth Day, 16. 2. 2016 ehealth a egovernment Využívá ehealth vymoženosti egovernmentu? Jaký bude dopad Nařízení EU 910/2104 (eidas)

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Dotazník si uložte do svého PC a vyplňte v elektronické podobě, poté jej vložte do složky studijních materiálů Odevzdávárny POT 3.

Dotazník si uložte do svého PC a vyplňte v elektronické podobě, poté jej vložte do složky studijních materiálů Odevzdávárny POT 3. Dotazník si uložte do svého PC a vyplňte v elektronické podobě, poté jej vložte do složky studijních materiálů Odevzdávárny POT 3. Na úvodní straně vyplňte Vaše jméno, příjmení a přidělené UČO. Oddíl I.

Více

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do

ŠKOLENÍ JE ŠANCE II. Ozvěte se co nejdříve, žádosti o dotace lze předkládat do Váţená paní, váţený pane, dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci při zpracování projektové ţádosti, která umoţňuje získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců a náhradu mzdových nákladů zaměstnanců

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Rekultivace skládky

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb

VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1. Contracting veřejných služeb 1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA 1 Contracting veřejných služeb VEŘEJNÁ EKONOMIKA Analýza struktury fungování a financování veřejného sektoru neziskový sektor vládní, přerozdělovací procesy Racionální, efektivní a

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP. Ing. Ivan Pavle

Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP. Ing. Ivan Pavle Aktuální informace CzechPoint, technologické centrum ORP Ing. Ivan Pavle Ivan.Pavle@mesto-domazlice.cz CzechPoint po přihlášení EPUSA zavedení uživatele CzP Změna vzhledu výpisu po aktivaci CzP Přihl.

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ Zastoupený: Ing.

Více

v rámci EU Dostupný z

v rámci EU Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.01.2017 Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v České republice jeden z nejvyšších v rámci EU28 Petráňová,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza efektivnosti zavedení datových schránek v organizaci 10/2012 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) JMÉNO A PŘÍJMENÍ

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více