7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE"

Transkript

1 Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky (ČNB). Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů, se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy kvalifikované odhady a dopočy. Poznámky k abulkám 7. ĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Tab Peněžní agregáy a proipoložky Peněžní agregáy a jejich proipoložky jsou souhrnnou saisickou bilancí měnových finančních insiucí (FI), kerá poskyuje uživaelům základní přehled o pozici sekoru FI vůči osaním rezidenským a nerezidenským sekorům. Peněžní agregáy předsavují množsví peněz v ekonomice a jsou propočeny z pasiv měnového charakeru rezidenských měnových finančních insiucí (zv. sekoru vorby peněz) vůči jiným rezidenským sekorům (zv. sekoru držby peněz). Sekor držby peněz zahrnuje všechny rezideny České republiky jiné než FI (mimo úsřední vládní insiuce). Kromě domácnosí sem paří nefinanční podniky a finanční insiuce, keré nejsou FI, spolu s mísními vládními insiucemi a fondy sociálního zabezpečení. FI v podmínkách České republiky voří cenrální banka (S.121) a osaní měnové finanční insiuce (S.122 a S.123) j. banky, fondy peněžního rhu a družsevní záložny. Úsřední vládní insiuce jsou považovány za sekor zv. měnově neurální. Peněžní agregáy se liší podle supně likvidiy jednolivých složek. Úzký peněžní agregá 1 obsahuje oběživo a jednodenní vklady. Sřední peněžní agregá 2 zahrnuje peněžní agregá 1, vklady s výpovědní lhůou do ří měsíců a vklady se splanosí do dvou le. Široký peněžní agregá 3 obsahuje peněžní agregá 2, podílové lisy fondů peněžního rhu, emiované dluhové cenné papíry se splanosí do dvou le a repo operace. Hlavními proipoložkami peněžních agregáů jsou: Dlouhodobější finanční pasiva, kerá zahrnují vklady s výpovědní lhůou nad 3 měsíce, vklady se splanosí nad 2 roky, emiované dluhové cenné papíry nad 2 roky, kapiál a rezervy. Úvěry vládním insiucím (S.13) podle klasifikace ESA 2010 včeně nakoupených dluhových a majekových cenných papírů emiovaných ěmio insiucemi. Úvěry soukromému sekoru (S.11+S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129+S.14+S.15) podle klasifikace ESA 2010 včeně nakoupených dluhových a majekových cenných papírů emiovaných ěmio insiucemi. Čisá zahraniční akiva, kerá zahrnují zahraniční akiva FI České republiky (jako měnové zlao, hoovos jiná než Kč, cenné papíry emiované nerezideny ČR a úvěry poskynué nerezidenům ČR) minus zahraniční pasiva FI České republiky (jako vklady v držbě nerezidenů ČR, repo operace, podíly a akcie fondů peněžního rhu a dluhové cenné papíry s dobou splanosi do dvou le emiované FI a v držení nerezidenů). Základem pro sesavení peněžních agregáů a jejich proipoložek v České republice je harmonizovaná konsolidovaná rozvaha sekoru FI. Sesavuje se jako souče rozvahy cenrální banky a agregované rozvahy osaních měnových finančních insiucí s vyloučením vzájemných vzahů v oblasi úvěrů a vkladů, včeně neobchodovaelných cenných papírů, snížením emiovaného oběživa o hoovos na pokladnách FI a snížením závazků měnových finančních insiucí z emisí osaních dluhových cenných papírů a majekových cenných papírů o čásky ěcho násrojů v držbě měnových finančních insiucí na sraně akiv. Zdrojem da pro sesavování konsolidované bilance FI jsou údaje přebírané z výkazů měnové a bankovní saisiky doplněné o vlasní propočy ČNB. eodika zjišťování (saisické principy, definice sekorů, klasifikace insrumenů, způsob výpoču meziročních změn) je sladěna s evropskými i dalšími mezinárodními sandardy (nařízení a doporučení ECB, anuál měnové a finanční saisiky F ad.). Výpoče míry růsu íra růsu pro referenční období se počíá z objemů měsíčních finančních ransakcí a ze zůsakových hodno na počáku každého z měsíců. ěsíční ransakce jsou počíány z rozdílů zůsakových hodno očišěných o reklasifikace, osaní přecenění, pohyby směnných kurzů a případně osaní změny, keré nejsou důsledkem ransakcí. Tao daa pak odrážejí pouze y změny, keré vznikají z přijímání finančních akiv nebo poskyování finančních pasiv. Reklasifikace a osaní neransakční korekce jsou v ransakční saisice zaváděny z oho důvodu, aby byla zachována srovnaelnos posupných sledování a ím umožněny výpočy indexů předpokládaných zůsaků sledovaných hodno a odvození jejich míry růsu.

2 Způsob výpoču 1. ěsíční procenuální změna a pro měsíc se počíá podle vzahu: (a) 2. Roční míra růsu pro měsíc, j. změna za posledních 12 měsíců končící měsícem se počíá jako součin dvanáci součinielů každého předchozího měsíce. Výpoče roční míry růsu na základě meziměsíčních měr růsu ak umožňuje zohledni ransakční změny a neransakční vlivy v jednolivých měsících: (b) kde F ransakce v měsíci F = (L - L -1 ) - C - E - V a L zůsaek na konci měsíce C reklasifikace v měsíci E změny směnných kurzů v měsíci V změny ocenění v měsíci íry růsu pro jiná referenční období se odvozují od vzorce (b). Tab ěnová báze ČNB ěnová báze (rezervní peníze) zahrnuje oběživo a rezervy, keré drží obchodní banky a družsevní záložny (od roku 2012) na účech u cenrální banky. Obě yo položky předsavují užií měnové báze. ěnová báze vyjadřuje vzahy cenrální banky vůči osaním sekorům v ekonomice. Proo proipoložky měnové báze předsavují vnější sekor, vládní sekor, bankovní sekor a nebankovní sekor. Tyo fakory ovlivňující výši měnové báze se označují jako zdroje měnové báze. Vnější sekor předsavuje saldo krákodobých a dlouhodobých pohledávek a závazků cenrální banky ve vzahu k nerezidenům v domácí měně i v zahraničních měnách. Vzhledem k nevýznamné výši ao položka zahrnuje i devizovou pozici ve vzahu k rezidenům. Vládní sekor vyjadřuje rozdíl mezi akivy a pasivy cenrální banky vůči vládnímu sekoru. Pohledávky za nebankovními subjeky předsavují pohledávky cenrální banky vůči různým nebankovním subjekům. ezi ně paří např. banky bez licence. Čisá osaní akiva zahrnují různé jiné položky, např. vlasní prosředky cenrální banky, hmoný a nehmoný majeek, pohledávky za obchodními bankami z iulu čerpání oběživa, osaní vklady obchodních bank u cenrální banky, osaní nevládní vklady, nevládní cenné papíry a účasi ad. Objem realizovaných operací vyjadřuje serilizaci volné likvidiy, j. objem poukázek ČNB v držení obchodních bank, družsevních záložen, osaních nebankovních subjeků a minisersva financí. Sandby faciliy: zápůjční a depoziní faciliy se splanosí jeden den, keré umožňují jednolivým bankám a družsevním záložnám (od roku 2012) doladi svou denní rezervní pozici ak, aby docházelo k opimalizaci výše zůsaku na úču plaebního syku. Lombardní repo (zápůjční facilia): repo operace sloužící k dodání likvidiy obchodním bankám a družsevním záložnám (od roku 2012). Při poskynuí úvěru se uplaňuje 100% kryí cennými papíry, zpravidla sáními pokladničními poukázkami a poukázkami ČNB. Úvěr je úročen lombardní sazbou. inimální objem není sanoven. Overnigh (O/N) depozium (depoziní facilia): obchodní banky a družsevní záložny (od roku 2012) mají možnos uloži si volné prosředky u cenrální banky. Jedná se o nezajišěný vklad, je úročen diskonní sazbou. inimální objem je sanoven na 10 mil. Kč. Oběživo předsavuje závazek cenrální banky z iulu vydaných bankovek a mincí, keré se nacházejí v pokladnách bank, družsevních záložen (od roku 2012) a u nebankovní veřejnosi. Rezervy bank a družsevních záložen (od roku 2012) zahrnují povinné minimální rezervy a volné rezervy na účech u cenrální banky: Povinné minimální rezervy jsou banky a družsevní záložny (od roku 2012) povinny drže na účech u cenrální banky. Předepsaný objem činí 2 % z primárních závazků bank se splanosí do dvou le, a o v české a zahraniční měně. Povinné minimální rezervy jsou udržovány v měsíčních cyklech, jsou úročeny planou repo sazbou. Volné rezervy předsavují rozdíl mezi předepsaným a skuečným objemem povinných minimálních rezerv.

3 Tab a 7-4. Úvěry klienům poskyované obchodními bankami celkem, podle účelu, sekorů a činnosí Přehled o savu a srukuře poskynuých úvěrů a pohledávek banky za klieny (včeně debeních zůsaků na běžných a konokorenních účech klienů) v členění podle zásad kaegorizace pohledávek na sandardní, sledované, nesandardní, pochybné a zráové, podle smluvní doby splanosi (do 1 roku včeně, nad 1 rok do 5 le včeně, nad 5 le), podle měn (CZK a cizí měny v rozsahu kurzovního lísku ČNB včeně zbyku měn), podle příslušnosi klienů-dlužníků do jednolivých ekonomických subsekorů, podle příslušnosi klienů-dlužníků do jednolivých ekonomických činnosí a podle účelu úvěru. Daový soubor VST (ČNB) 1-12: ěsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klieny. Tab a 7-6. Vklady klienů přijaé obchodními bankami celkem, podle sekorů, činnosí a délky uložení Přehled o savu a srukuře celkových vkladů a osaních úvěrů přijaých od klienů (včeně vládních insiucí) v členění podle sjednané doby rvání vkladu nebo splanosi přijaého úvěru, ekonomického charakeru klienů (podle ekonomického sekoru a ekonomické činnosi věřiele) a hlavních ypů vkladových produků. Daový soubor VST (ČNB) 11-12: ěsíční výkaz o vkladech a úvěrech od klienů. Tab Průměrné úrokové sazby na rhu mezibankovních depozi (roční průměry) PRIBOR (Prague Inerbank Offered Raes) jsou referenční úrokové sazby na rhu mezibankovních depozi vypočíané na základě koací vybraných bank (dále jen referenční banky). Fixing koací úrokových sazeb je prováděn ČNB denně v 11:00 hodin. Koací se rozumí zveřejnění orienační ceny, za kerou jsou banky ochony depozia proda ve sandardním objemu sandardní proisraně. ČNB definuje ermíny, pro keré jsou sazby PRIBOR sanovovány, algorimus pro jejich výpoče, složení referenčních bank, sandardní proisrany, sandardní objem a způsob zveřejňování koací. Sazby PRIBOR se sanovují pro následující splanosi: 1 den (overnigh), 1 a 2 ýdny, 1, 2, 3, 6, 9 a 12 měsíců a vypočíávají se z koací referenčních bank na rhu mezibankovních depozi následujícím způsobem: kouje-li úrokovou sazbu pro danou splanos více než pě referenčních bank, odsraní se nejvyšší koace (popř. jedna z nejvyšších koací) a nejnižší koace (popř. jedna z nejnižších koací) a PRIBOR se vypoče jako arimeický průměr ze zbylých koací zaokrouhlený na dvě deseinná mísa; koují-li úrokovou sazbu pro danou splanos čyři nebo pě referenčních bank, vypoče se PRIBOR jako arimeický průměr ze všech koací zaokrouhlený na dvě deseinná mísa; kouje-li úrokovou sazbu pro někerou splanos méně než čyři referenční banky, sazby PRIBOR se pro uo splanos nesanovují. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prosřednicvím agenur Reuers, Telerae a Bloomberg. Poče a složení referenčních bank je uveden v poznámkách k jednolivým abulkám hisorických hodno sazeb PRIBOR. Tab Repo sazba, diskonní sazba a lombardní sazba Hlavní měnový násroj má podobu repo operací prováděných formou endrů. Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebyečnou likvidiu a bankám předává jako kolaerál dohodnué cenné papíry. Obě srany se zároveň zavazují, že po uplynuí doby splanosi proběhne reverzní ransakce, v níž ČNB jako dlužník vráí věřielské bance zapůjčenou jisinu zvýšenou o dohodnuý úrok a věřielská banka vráí ČNB poskynuý kolaerál. Základní doba rvání ěcho operací je sanovena na 14 dní, avšak v závislosi na predikci vývoje likvidiy bankovního sekoru jsou čas od času prováděny i repo operace s dobou splanosi kraší než 14 dní. Vzhledem k sysémovému přebyku likvidiy v bankovním sekoru slouží v současné době repo endry pouze k odčerpávání likvidiy. ČNB provádí repo endry s zv. variabilní sazbou. To znamená, že vyhlášená repo sazba slouží jako maximální liminí sazba, za kerou mohou bý banky v repo endru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádány podle americké aukční procedury, j. ČNB přijme přednosně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a o až do výše predikovaného přebyku likvidiy na daný den. V případě, že objem objednaný bankami přesáhne predikovaný přebyek likvidiy, ČNB nabídky za nejvyšší sazby buď zcela odmíne, nebo proporcionálně zkráí. Repo endr je obvykle vyhlašován každý pracovní den kolem 9:30 hod. Banky mají možnos ve sanovené době předáva své objednávky, j. objem a požadovanou úrokovou sazbu. inimální akcepovaelný objem je 300 mil. Kč a dále celé násobky 100 mil. Kč. Diskonní sazba je základní sazba ČNB. Za uo sazbu poskyovala ČNB do 30. září 1997 směnečné úvěry bankám. Po jejich zrušení se od roku 1998 úročí diskonní sazbou depoziní faciliy, keré předsavují nezajišěná overnigh depozia, jež může u ČNB umísi jakákoliv česká banka před uzávěrkou účeního dne. inimální objem ěcho depozi je 10 mil. Kč. Lombardní sazba je sazba, za kerou ČNB poskyuje lombardní úvěr. Lombardní úvěr se poskyuje proi zásavě vybraných cenných papírů zveřejněných v Seznamu cenných papírů přijímaných do zásavy ČNB pro účely poskyování lombardního úvěru. Tab a Průměrné úrokové sazby z korunových klienských úvěrů a vkladů Průměrné sazby z korunových vkladů a úvěrů přijaých/poskynuých bankami od klienů/klienům. Průměrné sazby jsou sanoveny jako vážený průměr, kde vahami jsou objemy v příslušných kaegoriích vkladů a úvěrů.

4 Od roku 2004 je meodika sladěna s požadavky Nařízení Evropské cenrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o saisice úrokových sazeb uplaňovaných měnovými finančními insiucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34). Sledované úrokové sazby nejsou nadále sjednané nominální sazby, ale sazby sjednané a přepočené na roční základ. Savy obchodů jsou definovány jako bilanční zůsaky přijaých resp. poskynuých vkladů a úvěrů bankou k okamžiku vykazování. Jsou členěny podle původní sjednané doby splanosi. Nově byla zavedena saisika nových obchodů. Novým obchodem se rozumí jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klienem v daném období. Nové úvěrové obchody jsou členěny podle původní doby fixace úrokové sazby. Rozumí se jí období na počáku konraku, během kerého se výše úrokové sazby nemůže měni. Nové úvěrové obchody jsou pro sekor domácnosí a NISD pak v abulce 7-9. dále členěny dle kaegorie nového obchodu na: Čisé nové úvěry včeně navýšení obsahují úvěry, keré v daném měsíci vsoupily do ekonomiky poprvé. Součásí je i navýšení k refinancovaným úvěrům i osaním novým ujednáním. Refinancované úvěry obsahují úvěry, keré byly již dříve poskynuy jinou insiucí než vykazující bankou a na jejichž nesplacenou čás je znovu uzavřena úvěrová smlouva u vykazující banky. Jesliže při refinancování úvěru došlo zároveň k navýšení úvěru, ao kaegorie pak obsahuje pouze objem nenavýšené čási nového refinancovaného úvěru. Navýšení je součásí čisých nových úvěrů. V éo položce se dále vykazují konsolidované úvěry, jejichž původním věřielem byla jiná insiuce. Osaní nová ujednání ke sávajícím úvěrům obsahují úvěry, keré byly již dříve poskynuy vykazující bankou a došlo u nich pouze k novému ujednání (např. refixace úrokové sazby u úvěrů na bydlení). Dále se v éo položce vykazují konsolidované úvěry, jejichž původním věřielem je jak jiná/jiné insiuce, ak i vykazující banka nebo případně pouze vykazující banka. Případné navýšení úvěru je analogicky jako u refinancovaných úvěrů součásí kaegorie čisých nových úvěrů. Neobchodovaelné cenné papíry nejsou v jednolivých kaegoriích nových obchodů zahrnuy. Proo se úrokové sazby nemusí vždy rovna novým obchodům (na spořebu a na koupi byových nemoviosí) uvedeným v horní čási abulky 7-9. U ukazaelů jednodenní vklady, vklady s výpovědní lhůou a přečerpání bankovních účů se nové obchody shodují se savy. Celkové ukazaele nových obchodů, jejichž součásí byly nové obchody odpovídající zůsakům vkladů na konci sledovaného období, byly z meodických důvodů z výsupů úrokové saisiky odsraněny. Zdrojem da jsou výkazy úrokové saisiky, keré banky předkládají ČNB. Tab Poče činných komerčních bank Údaje jsou převzay z výkazu E (ČNB) 5-04 Hlášení o organizační srukuře a kvalifikovaných účasech banky. Banky jsou rozděleny do skupin podle podílu splaceného uzemského a zahraničního kapiálu. Tab Plaební bilance Plaební bilance zachycuje ekonomické ransakce se zahraničím (j. mezi rezideny a nerezideny) za určié časové období. Základní srukura plaební bilance vycházející z Příručky k sesavování plaební bilance F (6. vydání, 2009) zahrnuje běžný, kapiálový a finanční úče včeně změny rezervních akiv. V běžném úču jsou zachyceny oky zboží (vývoz a dovoz) a služeb (vývoz a dovoz služeb zpracování, oprav a údržby, dopravních služeb, služeb v zahraničním cesovním ruchu a osaních obchodních a neobchodních služeb), prvoní důchody z kapiálu, invesic a práce (úroky, dividendy, reinvesované zisky, pracovní příjmy a čás odvodů a doací ve vzahu k rozpoču Evropské unie) a kompenzující položky k reálným a finančním zdrojům poskynuým či získaným bez proihodnoy (druhoné důchody jako např. doace a odvody ve vzahu k rozpoču a dalším fondům Evropské unie, penze, zahraniční pomoc, příspěvky aj.). Kapiálový úče voří převody kapiálového charakeru související s promíjením dluhů, vlasnickými právy k fixním akivům, invesiční grany především z rozpoču a dalších fondů Evropské unie meodicky vykazované na kapiálovém úču, a převody nevyráběných, nefinančních hmoných akiv (např. půda pozemky pro zasupielské úřady) a nehmoných práv (paeny, licence, auorská práva, obchody s emisními povolenkami aj.). Finanční úče zahrnuje ransakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlasnicví finančních akiv a pasiv vlády, bankovní a podnikové sféry a osaních subjeků ve vzahu k zahraničí. Poskyuje informace o finančních (kapiálových) ocích v členění na přímé invesice (základní kapiál a reinvesování zisku, dluhové násroje), porfoliové invesice majekového a dluhového charakeru, finanční deriváy, osaní invesice a rezervní akiva. Základní členění osaních invesic je podle používaného finančního insrumenu (majekové a dluhové cenné papíry, oběživo a depozia, půjčky, pojisné, penzijní a sandardizované záruční programy, obchodní úvěry a zálohy, jiné pohledávky a závazky, a zvlášní práva čerpání), podle časového hlediska (dlouhodobé, krákodobé) a podle základních sekorů (ČNB, obchodní banky, vláda a osaní sekory). V položce rezervní akiva jsou zaznamenány ransakce se zahraničními akivy cenrální banky. Jedná se o snadno mobilizovaelná akiva využielná především jako zdroj přímého financování plaební nerovnováhy

5 i nepřímé regulace velikosi éo nerovnováhy prosřednicvím inervencí na devizovém rhu. Rezervní akiva jsou zahrnua ve finančním úču plaební bilance. Chyby a opomenuí jsou dopočovou položkou mezi výsledným saldem běžného a kapiálového úču na jedné sraně a saldem finančního úču na sraně druhé. Předsavují saldo neidenifikovaných oků v běžném, kapiálovém a finančním úču. Podkladem pro sesavení plaební bilance je saisika zahraničního obchodu se zbožím a službami (ČSÚ), v národním pojeí, údaje z výkazů bankovních a nebankovních subjeků, informace z adminisraivních zdrojů od cenrálních orgánů a dalších insiucí, a dále vlasní propočy ČNB. Tab a Přímé zahraniční invesice do České republiky podle zemí a činnosí Údaje o přímých zahraničních invesicích jsou vypracovány na základě informací a podkladů ve formě saisických výkazů nebankovních subjeků vyplývajících z 41, ods. 1, písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a ve znění zákona č. 227/2013 Sb. Obsah, formu, lhůy a způsob sesavování a předkládání sanoví vyhláška č. 235/2013 Sb. Jako hlavní zdroj jsou využívány čvrlení výkazy o vybraných akivech a pasivech vůči zahraničí a roční výkazy nefinančních podniků o savech přímých invesic v uzemsku a v zahraničí, Doplňujícími informačními zdroji jsou výkazy bankovních subjeků, minisersva financí o zahraničních plabách, informace z burzy cenných papírů, obchodní věsník a isk. Vykazované údaje zachycují příliv (ok) přímých zahraničních invesic v daném roce do základního kapiálu včeně reinvesovaných zisků a úvěrové vzahy s přímým invesorem. Za přímé zahraniční invesice se v souladu s definicí ezinárodního měnového fondu považují vklady zahraničních invesorů do českých podniků a společnosí, keré předsavují minimálně 10 % základního kapiálu nebo nejméně 10 % hlasovacích práv. Podmínkou je rvalý zájem invesora na společnosi a jeho podíl na řízení. Tab Invesiční pozice vůči zahraničí Invesiční pozice vůči zahraničí poskyuje přehled o celkové skladbě finančních akiv a pasiv jednoek národního hospodářsví (rezidenů) ve vzahu k zahraničí (nerezidenům) k určiému dau. Invesiční pozice odpovídá svou srukurou finančnímu úču plaební bilance; v akivech i pasivech je členěna podle insrumenů na přímé invesice (základní kapiál včeně reinvesovaného zisku a dluhové násroje), porfoliové invesice (majekové a dluhové), finanční deriváy a osaní invesice, keré jsou členěny podle finančních insrumenů (majekové a dluhové cenné papíry, oběživo a depozia, půjčky, pojisné, penzijní a sandardizované záruční programy, obchodní úvěry a zálohy, jiné pohledávky a závazky, a zvlášní práva čerpání), podle splanosi (dlouhodobé a krákodobé) a podle základních skupin insiucionálních sekorů. Na sraně akiv jsou dále uvedeny rezervní akiva ČNB. Zlao jako součás jejích rezerv (obdobně i zlao v držení obchodních bank) je od roku 2000 oceněno ržní cenou. Na sraně pasiv jsou odděleně uvedeny závazky z alokace Zvlášních práv čerpání (SDR). Saldo invesiční pozice (j. rozdíl mezi úhrnnými akivy a pasivy) předsavuje čisý vzah vůči zahraničí (věřielskou či dlužnickou pozici). Ve savu akiv a pasiv zachycených v invesiční pozici k určiému dau se odrážejí vedle ransakcí uskuečněných v předcházejících obdobích a vykázaných v plaební bilanci kurzové, cenové a další vlivy. Zdroje da pro sesavení invesiční pozice jsou následující: Přímé invesice čvrlení šeření nefinančních podniků zaměřené na akiva a pasiva a roční výkazy nefinančních podniků o savech přímých invesic v uzemsku a v zahraničí. Porfoliové invesice měsíční výkaz měnových a osaních finančních insiucí, čvrlení šeření nefinančních podniků zaměřené na akiva, měsíční výkaz obchodníků s cennými papíry (na úče zákazníka a na vlasní úče), oznámení uzemců o emisích cenných papírů na zahraničních rzích a údaje SKD (Sysém krákodobých dluhopisů spravovaný ČNB). Získaná daa jsou porovnávána s údaji CDCP (Cenrální depoziář cenných papírů). Finanční deriváy měsíční výkaz zahraničních akiv a pasiv bankovního sekoru (ČNB a osaní měnové a finanční insiuce), čvrlení výkazy zahraničních akiv a pasiv sekoru nefinančních podniků, pojišťoven a cenrální vlády a měsíční výkaz o akivech a pasivech sekoru penzijních fondů. Osaní invesice měsíční výkaz zahraničních akiv a pasiv bankovního sekoru (ČNB a osaní měnové a finanční insiuce), čvrlení šeření nefinančních podniků zaměřené na akiva a pasiva (obchodní úvěry), měsíční výkaz o finančních úvěrech a účech v zahraničí nefinančních podniků a osaních finančních insiucí, měsíční výkaz vládních akiv a pasiv, adminisraivní zdroje. Rezervní akiva rozvaha ČNB. Tab Zahraniční zadluženos České republiky Zahraniční zadluženos předsavuje sav finančních pasiv (s pevně sanovenou lhůou splanosi) jednoek národního hospodářsví (rezidenů) ve vzahu k zahraničí (nerezidenům), j. hodnou čerpaných (na základě smluvního ujednání) a k určiému dau nesplacených (dlužných) čásek. Nezahrnuje majekové invesice, j. přímé invesice základní kapiál včeně reinvesovaného zisku, porfoliové invesice majekové cenné papíry, osaní účasi a deriváy.

6 Zdroje da pro sesavení zahraniční zadluženosi jsou shodné se zdroji da invesiční pozice vůči zahraničí (viz meodika k abulce 7-15.). Tab Rezervní akiva Rezervní akiva předsavují krákodobá (likvidní) zahraniční akiva ČNB ve směnielných měnách (vklady v zahraničních bankách, poskynué úvěry, cenné papíry, valuy a zlao, zvlášní práva čerpání, rezervní pozice u F) použielná k financování a regulování nerovnováhy plaební bilance. Podkladem pro jejich propoče je bilance ČNB. Tab Indexy nominálního a reálného efekivního kurzu koruny Nominální efekivní kurz koruny (NEER) vyjádřený indexem uvádí zhodnocení (index nad 100) či znehodnocení (index pod 100) národní měny vůči koši vybraných měn za určié období oproi základnímu období (rok 2010). K výpočům byla použia nejrozšířenější meoda váženého geomerického průměru nominálních směnných kurzů se zohledněním váhových podílů celkového exporu a imporu zemí, keré paří k našim nejvýznamnějším obchodním parnerům a jejichž podíl na zahraničním obchodu České republiky zaujímá cca 90 %. imo země eurozóny, zohledněné jedním váhovým podílem a kurzem EUR, je o Rusko, Polsko, Velká Briánie, Spojené sáy, Japonsko, aďarsko, Švýcarsko, Švédsko, Dánsko, Čína, Korejská republika a Rumunsko. Váhové podíly byly zpracovány ve dvou varianách. První variana, uplaňovaná ezinárodním měnovým fondem, se vzahuje k celému obchodnímu obrau zahraničního obchodu České republiky. Druhá variana, uplaňovaná Evropskou cenrální bankou, se vzahuje pouze ke čyřem komodiním skupinám zahraničního obchodu České republiky, mezi keré paří komodiní skupiny (5 8) podle klasifikace OSN Sandard Inernaional Trade Classificaion (SITC). Zdroj da: kurzovní lísek ČNB; publikace ČSÚ o zahraničním obchodu ČR. Reálný efekivní kurz koruny (REER) je jedním z indikáorů vývoje mezinárodní konkurenceschopnosi země a obecně se jím rozumí různé míry relaivních cen nebo nákladů vyjádřené v určié měně. Z ohoo pohledu index REER nad 100 signalizuje endenci ke snižování konkurenceschopnosi země proi základnímu období, pokles indexu REER pod 100 znamená zvyšování konkurenceschopnosi země oproi základnímu období (rok 2010). Z meod používaných pro výpoče REER byla použia nejrozšířenější meoda váženého geomerického průměru poměru indexu nominálního kurzu a cenového diferenciálu, přičemž vahami jsou podíly nejvěších obchodních parnerů na obrau zahraničního obchodu. Při konsrukci indexu reálného efekivního kurzu koruny byly použiy spořebielské ceny a ceny průmyslových výrobců 12 zemí mimo eurozónu a všech zemí eurozóny. Jednolivé země eurozóny jsou pro výpočy uváděny jako jedna měnová a cenová oblas. Poče zemí eurozóny se mění podle akuálního savu. Srukura zemí a jejich váhové podíly jsou shodné s meodikou výpoču indexu NEER. V první varianě se váhy vzahují k celému obrau zahraničního obchodu, ve druhé varianě se váhové podíly vzahují pouze na obra v komodiních skupinách (5 8) podle klasifikace SITC. Zdroj da: saisiky ECB; indexy nominálního kurzu z propočů ČNB. Vzorec výpoču indexu REER: kde S i bazický index uzemské měny k měně i-ého obchodního parnera v období P i poměr bazického cenového indexu i-ého obchodního parnera v období k bazickému cenovému indexu ČR v období, kde bazický rok je sejný jako bazický rok při výpoču S i w i normalizované váhy měny i-ého obchodního parnera Tab Devizové kurzy hlavních měn Průměrné roční kurzy zahraničních měn vůči Kč byly počíány z denních kóovaných hodno uváděných v kurzovním lísku vydávaném ČNB. Podrobnější přehledy a akuální údaje z oblasi měnové saisiky a plaební bilance jsou k dispozici na inerneových sránkách ČNB:

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE 7. ĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky. Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v éo kapiole byly převzay z České národní banky (ČNB). Ve všech abulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů, se jedná o vyčerpávající šeření, v osaních případech jsou použiy kvalifikované odhady

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE 7. ĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v této kapitole byly převzaty z České národní banky. Ve všech tabulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů se jedná o vyčerpávající šetření, v ostatních případech jsou

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE

7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE 7. ĚNA A PLATEBNÍ BILANCE Údaje uváděné v této kapitole byly převzaty z České národní banky. Ve všech tabulkách, kde jsou uvedeny názvy výkazů se jedná o vyčerpávající šetření, v ostatních případech jsou

Více

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka. Metodický list Metodický list Harmonizovaná měnová statistika podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) I. Definice a

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Částka 12 Ročník Vydáno dne 8. listopadu 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 12 Ročník Vydáno dne 8. listopadu 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 12 Ročník 2012 Vydáno dne 8. lsopadu 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. lsopadu 2012 k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

KONCEPT UDRŽITELNOSTI NEGATIVNÍ ČISTÉ INVESTIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH KONCEP UDRŽIELNOSI NEGAIVNÍ ČISÉ INVESIČNÍ POZICE A JEHO APLIKACE NA PŘÍKLADU ČESKÉ REPUBLIKY V LEECH 1999 2011 Karel Brůna, Vysoká škola ekonomická v Praze 1 1. Úvod Pro ranziivní ekonomiky je ypické,

Více

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává

Úvod. Ve finanční oblasti má důležitou roli regulace a dohled. Tento dohled v ČR vykonává Úvod Ve finanční oblasi má důležiou roli regulace a dohled. Teno dohled v ČR vykonává Česká národní banka. Ta mimo hlavních úkolů jako je např. oběh peněz ad. vydává aké vyhlášky a opaření. Dnem přisoupení

Více

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh

Finanční trhy. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Finanční trh Finanční trhy Doc Ing Jana Korytárová, PhD Finanční trh trh peněz (trh krátkodobých úvěrů splatnost do 1 roku), trh kapitálu (respektive zahrnuje ještě devizový trh a trh drahých kovů) 1 Historický vývoj

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Oceňování finančních investic

Oceňování finančních investic Oceňování finančních invesic A. Dluhopisy (bondy, obligace). Klasifikace obligací a) podle kupónu - konvenční obligace (sraigh, plain vanilla, bulle bond) vyplácí pravidelný (roční, pololení) kupón po

Více

Měnová statistika Září 2010

Měnová statistika Září 2010 Měnová statistika Září 2010 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby (str.4) Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů (str.4) Komentáře k tabulkám 1-2 (str.5) Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

Věstník ČNB částka 19/2002 ze dne 9. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. prosince 2002

Věstník ČNB částka 19/2002 ze dne 9. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. prosince 2002 Třídící znak 2 1 6 0 2 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 2. prosince 2002 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu I. Obecná ustanovení 1. Česká národní banka (dále

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 8. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Centrální banka také národní banka je základní banka státu je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 314 VYHLÁŠKA ze dne 17. září 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Změna: vyhláška č. 215/2014 Sb. (znění platné od 1. ledna 2015) Česká národní

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU

ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU ZÁKLADNÍ POPIS DATOVÉHO SOUBORU : : RISIFE31 Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty VST (ČNB) 1-12 Přehled o stavu a struktuře poskytnutých úvěrů a pohledávek banky za klienty (včetně debetních

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 202/54 Úřední věstník Evropské unie 4.8.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 26.2 tohoto statutu, L 68/54 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 2015/425 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2014/55) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 320/18 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2239 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2017/36) RADA

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E

Název Security-by-security - držené cenné papíry. Název Security-by-security - emitované cenné papíry. = 9997 Technologický subjekt externí E POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI33 Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů FKI Výkaz "Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování" se sestavuje

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC

MĚNOVÁ STATISTIKA PROSINEC PROSINEC 2014 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015

Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015 Ilustrativní příklady vykazování sekuritizace úvěrů a jiných převodů úvěrů pro banky jako vykazující subjekty v metodice platné od roku 2015 pracovní pomůcka pro účely kompilace statistických výkazů a

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

STATISTIKA ECB STRUČNÝ PŘEHLED SRPEN 2005

STATISTIKA ECB STRUČNÝ PŘEHLED SRPEN 2005 STATISTIKA ECB STRUČNÝ PŘEHLED SRPEN 5 CS Hlavním cílem práce statistiků v Evropské centrální bance (ECB) je poskytovat podklady k rozhodování o měnové politice ECB a podílet se na plnění dalších úkolů

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ŘÍJEN

MĚNOVÁ STATISTIKA ŘÍJEN ŘÍJEN 2016 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

Řetězení stálých cen v národních účtech

Řetězení stálých cen v národních účtech Řeězení sálých cen v národních účech Michal Široký msiroky@gw.czso.cz Odbor čvrleních národních účů Na adesáém 8, 00 82 Praha 0 Řeězení sálých cen Podsaa řeězení Výhody a nevýhody řeězení Neadiivia objemů

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více