22. ročník ÚNOR 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. ročník ÚNOR 2012"

Transkript

1 ročník ÚNOR 2012 Vážení občané. začíná rok Jistě nebude rokem jednoduchým. Příjmy obcí v letošním roce pravděpodobně klesnou, příležitostí dotací výrazně ubylo. V současné době prochází změnou také personální obsazení městského úřadu. V minulém roce byla vyřešena problematika provozu infocentra, organizace kulturních akcí, propagace města zřízením místa referentky pro oblast kultury. Ve výběrovém řízení uspěla paní Mgr.I. Paseková. Ve výběrovém řízení na místo vedoucí odboru vnitřní správy zahrnující matriku a část sociální agendy uspěla Bc.Adéla Mašková. Enormnímu zájmu se těší právě probíhající výběrové řízení na obsazení funkce pokladní, vedení evidence obyvatel, správy poplatků a části matriční agendy. Přihlásilo se 20 zájemců. Výběrové řízení je proto dvoukolové s nutností prokázat písemně na počítači základní znalost problematiky obecní agendy. Dalším problémem, kterým se město zabývá je skutečnost, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) shledal chybu ve výběrovém řízení na zateplení naší základní školy a na výměnu oken. V obou částech zakázky byly ve výběrovém řízení vybrány nejlevnější firmy. Naše komise byla ale příliš mírná a úřad nám sdělil spolu s pokutou 100 tis.kč, že obě tyto firmy měly být vyloučeny. O co šlo? Ve výběrovém řízení město požadovalo, aby firmy provádějící zakázku, byly pojištěny na případné škody: u výměny oken na 5 mil.kč, u zateplení na 20 mil.kč. Firma na zateplení (Silba Elstav s.r.o., Plzeň) nám předložila příslib své pojišťovny, že v případě, že stavební firma ve výběrovém řízení zvítězí, uzavře s ní pojistnou smlouvu navýší pojistné plnění na 20 mil.kč - a to před uzavřením smlouvy o dílo. Naše výběrová komise tento příslib považovala podle terminologie zákona za jiný odpovídající doklad pro požadované pojištění. Bohužel více než rok po našem výběrovém řízení, rozhodl v jiném sporu Nejvyšší správní soud, že pojištění lze doložit pouze pojistnou smlouvou, nebo smlouvou o budoucí pojistné smlouvě. Přestože firma podle svého příslibu před podpisem smlouvy o dílo skutečně doložila pojistnou smlouvu, měla být dle ÚOHS vyloučena. Obdobně tomu bylo u dodávky oken. Jednalo se o dodávku atypických dřevěných oken. Firma Dřevoprogres podala nabídku se subdodavatelem firmou Drevoprogres výrobcem oken, na níž byla uzavřena pojistná smlouva. Obě firmy byly vlastněny jedním vlastníkem. 1

2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl, že jsme také tuto firmu měli vyloučit, neboť pojistná smlouva byla na subdodavatele a ne na hlavního uchazeče, přestože vlastník obou společností byl stejný a deklaroval, že z jeho pohledu jsou obě firmy jen pobočkami jednoho subjektu, podle toho, dodává-li zboží v Čechách či na Slovensku. Rozhodnutí ÚOHS nás samozřejmě mrzí, ale respektujeme ho, neboť výkladem zákona je skutečně oprávněn pouze soud. I když jsme bohužel výklad soudu v prvním případě - nemohli v době výběrového řízení znát, bylo to chybou a chybu je nutné přiznat. Situaci budeme dále řešit i s firmou, která nám výběrové řízení po právní stránce zajišťovala. Protože ale překážky, problémy a i chyby jsou součástí každé práce, snažíme se pokračovat v potřebných investicích a dál řešit ty největší problémy Spálenopoříčska. Největším problémem je určitě pitná voda. Nutnost posílení zásoby vody pro Spálené Poříčí potvrdily i letošní poruchy. Proto jsme již v loňském roce zřídili nový vrt, ten ale zatím není připojený. Nutností je vodovod v našich vesnicích Hořehledy, část Lipnice, Těnovice, Číčov. Na přípravě této investice intenzivně pracujeme. Práce na obci je podobně náročná jako osobní život nás, jejích obyvatel. A tato práce se bude dařit jen tehdy, když si budou zlepšení našeho městečka a vesnic přát právě jeho obyvatelé. Prosím proto o podporu našich aktivit a prosím i o konkrétní neanonymní připomínky. V čem a co máme zlepšovat, o co usilovat. Jen tak můžeme připravit něco, co pomůže zlepšit naše životní podmínky i vztahy nás všech v obci. Č.P. Vodovod v letošní zimě Na příchod opravdového zimního počasí jsme si letos museli počkat o něco déle než jindy, o to více nás však potrápily u nás ne příliš obvyklé, více než dva týdny trvající velmi nízké teploty. Kromě řady jiných potíží způsobily mrazy i problémy při provozu vodovodu. Tak jako v celé republice jsme museli řešit poruchy, které zapříčinily omezení dodávek vody. Město zatím zajišťuje provoz vodovodu vlastními pracovníky. Oproti firmám specializovaným na provozy vodovodů a kanalizací nemá pro případ poruch okamžitě k dispozici vlastní techniku pro jejich vyhledání a odstranění. Tyto služby si musíme objednávat, přesto se nám poruchy na vodovodu dařilo v poměrně krátké době po jejich vyhledání opravit, za což patří poděkování firmám ŠREAST Pavla Štucaura a Vodoinstalace Naujock a Pelikán. Pokud to v budoucnu umožní legislativní podmínky, bude město i nadále provozovat vodovod ve vlastní režii, což umožní pro občany Spáleného Poříčí udržet velmi příznivou cenu vodného a stočného, která již po několik let činí 30 Kč vč. DPH za 1 m 3. Pro srovnání cena vodného a stočného v sousedních Blovicích, kde provozuje vodovod a kanalizaci specializovaná firma, je v letošním roce za 1 m 3 81,70 Kč vč. DPH. Na závěr bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Slavíkovi a dalším zaměstnancům města, kteří v posledních dnech odpracovali při zajišťování provozu vodovodu desítky hodin nad rámec své pracovní doby, často o víkendu a ve večerních i nočních hodinách. J. Jindřich 2 Foto Josef Kubias, Neratovice

3 UPOZORNĚNÍ 2011 Přehled slavnostních událostí v obřadní síni radnice a obřadní síni na zámku: Svatby V roce 2011 bylo na zámku 16 svateb, 1 svatba byla na zahradě v Mítově. 4 svatby se konaly v obřadní síni v čp sňatek byl církevní v kostele ve Spáleném Poříčí. Celkem tedy 22 šťastných dvojic. Vítání občánků Slavnostní uvítání nových občánků do života proběhlo 2 x a to a Maturitní vysvědčení si tentokrát předávala CSOŠ sama převzala z rukou starosty závěrečné vysvědčení jedna třída ZŠ Spálené Poříčí. Zlatou svatbu s námi v roce 2011 oslavily tři manželské páry. Několik čísel z matriky a evidence obyvatel K má Spálené Poříčí /Spálené Poříčí + 10 částí obce/ 2651obyvatel a 73 hlášených cizinců. Samotné Spálené Poříčí má 1627 obyvatel. V roce 2011 se přistěhovalo do Spáleného Poříčí 37 občanů. Narodilo se 31 dětí a zemřelo 32 občanů. Nejstarším občanem je pan pan Bohuslav Votřel. Na zámku pořádáme obřady u příležitosti zlaté a diamantové svatby. Manželé, kteří máte zájem oslavit toto krásné výročí ať už doma nebo na zámku, přihlaste se, prosím, u matrikářky úřadu. M.Sedláčková - matrikářka 3

4 MEZI POŘÍČÍM A BLOVICEMI CESTA OTEVŘENÁ Možná leckdo z vás již zaznamenal nějakou z aktivit spojenou s projektem CESTA OTEVŘENÁ, jehož cílem je pěší zprůchodnění spojnice Spálené Poříčí Blovice. Tou prozatím nejviditelnější byla brigáda na odstranění křovin z cesty, která vede starou třešňovou alejí od statku Karlov k lesu zvanému Velký Remíz. Navzdory tomu, že teploměr v hodinu srazu ukazoval -17 o C, sešlo se 19 lidí (blovičáci i poříčáci) a do odpoledne se podařilo zprůchodnit skoro 300 m cesty (to je skoro polovina třešňové aleje). Ale postupně. Bezprostředním popudem ke vzniku projektu, a vlastně i našeho občanského sdružení Topland Brd (trochu více si o nás můžete přečíst na byla dvě veřejná setkání nad Krajinným plánem ve Spáleném Poříčí v předjaří loňského roku. Zdálo se, že pro účastníky je velkým tématem průchodnost krajiny, obnova historických cest Mimo jiné byla zmíněna i cesta do Blovic. Koncem listopadu 2011 se nám s nápadem propojit obě města pěší spojnicí o délce asi 6 km podařilo uspět v grantovém programu Nadace VIA Velké komunitní granty ČSOB. S velkou vstřícností a aktivní podporou jsme se setkali i na obou městských úřadech, Komise pro krajinu a cestovní ruch při MěÚ ve Spáleném Poříčí se účastnila příprav projektu od samého počátku. Velkou pomocí je i účast poříčského Ekocentra ČSOP a Klubu Českých turistů z Blovic. Trasa Cesty otevřené vede po pozemcích historických cest (nyní v majetku měst Poříčí a Blovice) kolem statku Karlov k lesu Velký Remíz, po jeho okraji vchází do dubové aleje, dotýká se struhařské silnice a pokračuje po panelce poli a pastvinami k rybníku Cecima v Blovicích. Zprůchodňování cesty jsme zahájili vyřezáváním křovin v třešňovce za Karlovským statkem. Podotýkáme, že se jedná o odstranění keřů a mladých náletů (především šípků, ostružin, trnek a bezinek) z bývalé cesty, do okolních porostů nijak nezasahujeme. Za třešňovou alejí nás čeká krátký zarostlý úsek při vstupu do lesa Velký Remíz, odtud vede trasa pohodlnou udržovanou cestou okrajem lesa do dalšího neprostupného úseku - dubové aleje směřující ke struhařské silnici. Kácení křovin je potřeba dokončit během doby vegetačního klidu (úředně do 31.3.) a před zahájením hnízdění ptáků. S příchodem jara počítáme se zahájením výsadeb stromů v úsecích, kde cesta prochází poli. Jedná se především o část panelka mezi struhařskou silnicí a Cecimou. Na této trase nás čeká také několik rozbahněných úseků. Na jejich odvodnění budeme spolupracovat s městem Blovice. Další výsadby jsou plánovány nad Spáleným Poříčím, při cestě na Karlov. Zde by měla být alej doplněna i podsadbou keřů, které by cestu v zimě chránily před zafoukáváním sněhem. Do projektu je zařazena i výsadba stromů podél odvodňovacího příkopu od Šmoulova k Pastvišti a doplnění neujmutých ovocných stromků do aleje mezi židovským hřbitovem a kapličkou. Na přípravě návrhu výsadeb pracují pod odborným vedením mladí ekologové - studenti poříčské CSOŠ a několik studentů blovického gymnázia. Výsledný návrh představí veřejnosti v Blovicích, v rámci přednášky Krajina našeho regionu pořádané ČSOP Spálené Poříčí a informačním centrem Envic. (Termín představení návrhu v Poříčí bude upřesněn). Protože se při obnově cesty nechceme soustředit jen na pohodlnou chůzi či přírodní aspekt, obracíme svou pozornost i k historii a kulturní krajině. Trochu symbolicky cesta propojuje dva židovské hřbitovy. V rámci projektu bychom chtěli zlepšit přístup k tomu v blovickému a k oběma umístit informační tabule připomínající historii zdejší židovské komunity. A pokud by obyvatele Poříčí či Blovic nelákala návštěva sousedů za kopcem, chceme nabídnout i jiný možný cíl procházky: hraniční kámen, který by měl být vztyčen na vyhlídce na hranicích obou katastrů (mezi lesem Velký remíz a karlovskou třešňovou alejí). V tomto směru spolupracujeme se studenty sochařiny a landartu z atelieru prof. Beránka Ústavu umění a designu na Západočeské universitě. I jejich návrhy budou představeny veřejnosti. 4

5 Realizace projektu je velkou měrou opřena o práci dobrovolníků. Pokud Vás projekt zaujal, budeme velmi rádi, pokud se s Vámi potkáme na některé z dalších brigád či jiných akcích, které budou probíhat až do listopadu 2012, kdy bude projekt Cesta otevřená dokončen. Mezi Spáleným Poříčím a Blovicemi CESTA OTEVŘENÁ se nás sešlo více než 30 a podařilo se nám zprůchodnit téměř celou třešňovku. V sobotu PŘEKROČÍME HRANICE katastrů Spáleného Poříčí a Blovic a budeme pokračovat lesem Velký Remíz. Chcete být při tom? Sraz v 10 hod U Lajtnerů ve Spáleném Poříčí nebo U Liďáku v Blovicích, případně v 10:15 u statku na Karlově. Můžete-li, vezměte s sebou pracovní rukavice. Dopravu na místo i oběd zajistíme. STOPY,FAKTA,TAJEMSTVÍ Tajemství dnešní doby Za organizační tým Zuzana Kejhová Přenosilová, občanské sdružení Topland Brd. * * * STOPY - Už po dvakrát se objevily stopy, které vedly na Karlov. Nejen stopy aut ve sněhu, lidí z Chynína, Spáleného Poříčí, K.Varů a Blovic, ale i opravdové stopy - šlépěje lidí, kteří tam i zpět, došli pěšky. Stopy lidí, kteří přišli obnovit starou historickou cestu ze Spáleného Poříčí do Blovic. FAKTA - Faktem je, že se to stalo v sobotu 11. února 2012, za poměrně velkého mrazu a nepřízně počasí a následující sobotu 18. února za pěkného počasí, které bylo předzvěstí oblevy. Sešlo se v prvním případě 20 a v druhém 29 lidí. Lidí, kteří si přivezli s sebou nejen elán a nadšení, ale i nářadí od malých ručních pilek, mačet, nůžek na keře, ale i několik motorových pil a křovinořezů. TAJEMSTVÍ - Tajemstvím pro ostatní, kteří se nezúčastnili je to, že je hotový úsek asi půl km ve velmi těžkém terénu.odhaleným tajemstvím je i to, že se prací aktivně zúčastnil i dvouletý chlapec, až po nás dva důchodce. A mezi námi mnoho, převážně MLADÝCH lidí. Je ale třeba ještě dodělat poslední úsek až k hraničnímu kameni. Nelekejte se. Ani do Rudy, ani do Všerub, ale k hraničnímu kameni bývalých panství Spálenopoříčska a Blovicka. A teprve pak, až se v klidu projdeme celou trasou do Blovic, kterou jezdili a chodili naši předkové, se odhalí poslední tajemství - tajemství lidí, kteří i v dnešní složité době dokáží naší krajině a budoucím generacím vrátit to, co nám předaly generace před námi. Škoda jen, že tak rychle nejde obnovit i duchovní a morální odklon naší společnosti!!! Díky přátelé za Vaše stopy, fakta a tajemství, které jsou stále více u nás znát! Jaroslav Hodek Měšťanská beseda Startér, aneb všeho dobrého i počtvrté Již po čtvrté se neformální skupiny v různých složeních uchází o grant z programu MAS-Startér. Dvakrát za sebou se v letech uskutečnil tento grantový program zaměřený na podporu aktivit mládeže, v roce 2011 pak na podporu žen. MAS získala za zavedení a realizaci tohoto programu čestné uznání Ministerstva zemědělství a Národní sítě MAS. 5

6 Zkušenosti z programu Startér umožnily uspět některým realizátorům i v celorepublikových programech Nadace O2 a Nadace Vodafone, příp. iniciovat leaderovský k prospěchu celého okolí. Nyní, po čtvrté, mezi sebou soutěžily v rámci programu Startér neformální skupiny v různých provedeních. Na území MAS svatého Jana z Nepomuku se jich nakonec našlo celkem pět, což potvrzuje standardní zájem o program z minulých let. Žadatel Projekt Místo realizace Sestry v akci Bramborový jarmark Radochovy a Partoltice Klub přátel knihovny Co v knihovně nenajdeme Spálené Poříčí Památkáři Svědkové času Nepomuk + území MAS Pétanqueisti Pétanque víkend Nepomuk Žinkováci sobě Turnaj ve stolním fotbálku Žinkovy Pozvánky na akce, spojené s jednotlivými projekty, budeme v průběhu března - května pravidelně zveřejňovat na stránkách Na těchto stránkách naleznete postupně rovněž informace o tom, jak se aktivně zapojit. Informace o projektech i týmech přineseme samozřejmě také na stránkách těchto novin. VIII. Výzva MAS již v březnu Termín vyhlášení VIII. Výzvy se kvapem blíží, máte-li jakékoliv projektové záměry v těchto opatřeních, neváhejte je s námi konzultovat Představení a poznání dědictví regionu 2.4. Vzdělávání, informovanost a volnočasové aktivity 3.8. Vznik a podpora informačních a návštěvnických center a jejich spolupráce 4.9. Diversifikace činnosti zemědělských subjektů Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání Navštivte stránky příp. volejte mob * * * Jaroslav Hodek kreslí do kalendáře i knih Stalo se milou tradicí obce Tojice u Nepomuku, že každoročně vydává vlastní kalendář. Ten letošní, třináctý ročník, zdobí krásné obrázky sakrálních staveb Nepomucka od Jaroslava Hodka ze Spáleného Poříčí. Není tedy žádný div, že kalendář pochvalně kvitoval i prezident Václav Klaus, kterému je každoročně zasílán. Jistě si při prohlížení obrázků zavzpomínal na svého otce, který pocházel z nedaleké obce Mileč. Další Hodkovy ilustrace můžete nalézt v publikacích Zámek Žinkovy, perla jižního Plzeňska a nově také v publikaci Srdce obce Tojice bude znovu bít, o níž je blíže psáno na jiné stránce tohoto zpravodaje. Někdo kreslí proto, aby tím vydělával hezké peníze, pan Hodek kreslí proto, aby tím hezky pomáhal. A to je rozhodně mnohem víc. Pavel Motejzík 6

7 Mám doma plno zajímavých knížek V prvních týdnech letošního roku 2012 nejčastěji listuji Velkou knihou o klimatu zemí Koruny České. Napsali, spíš z valné části opsali, ji tři autoři : Cílek, Svoboda, Vašků. A opravdu opisovali z historických kronik od let kolem jednoho tisíce našeho letopočtu až po poslední údaje z měření teplot v pražském Klementinu ze srpna Kniha má 650 stran a hemží se neuvěřitelnými údaji. Dnešní umrzlí bezdomovci si například nezadají se záznamem z roku 1743 : Byla pak toho roku zima nadmíru příkrá, takže zemřelých Francouzů od Prahy až do Chebu jako much leželo. To bylo za válek o rakouské dědictví a francouzské okupační vojsko tehdy v zimě opouštělo Prahu. Je zde však také uvedeno, že počátky měření teplot spadají do počátku 17.století, kdy Galileo Galilei v Itálii využil rozvoje sklářství a vytvořil si velmi primitivní termoskop, který se stal základním kamenem moderní meteorologie. Po skončení a vyhodnocení letošních dvou zimních mimořádných měsíců se pokusím o jejich zhodnocení z hlediska srovnání s mojí Velkou knihou. Ing.M.Tupý V Domě P.Františka Ferdy se nezahálí! Každý nový rok slibuje předsevzetí a ani obyvatelé Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí nezůstávají pozadu. Od ledna 2012, každý čtvrtek, probíhá v jídelně cvičení seniorů, za laskavého vedení paní Martiny Muchové a odborného dozoru Páji Tupého. Cvičení není náročné, protáhne a připomene svaly, na které se již dávno zapomnělo. Jako cvičební pomůcky používáme speciální míčky s hroty tzv. ježci. Tyto cviky posilují a zpevňují horní i dolní část těla. Společně je nám příjemně a veselo, protože v rámci těchto cviků také pochodujeme a zpíváme to pro posílení plic a srdce. Děkujeme paní Martině Muchové za trpělivost a dobrou vůli při našem snažení a věřte, že se na společné čtvrteční chvíle vždy moc těšíme. Za cvičence z Domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí Iva Jakubčíková. 7

8 Nebyli jste tam ještě? Nemusíte litovat! Léčebna TRN v Janově u Mirošova má pro své pacienty plně k dispozici mimo jiné i krásnou velkou knihovnu bohatého knižního fondu, kterou vede velmi zodpovědně paní D.Fotrová Kosnarová z Lipnice. Při jedné mé návštěvě mi nabídla zajímavou knihu učitele Jaroslava Falce (starší Poříčáci se na něj budou jistě pamatovat učil také na Míšově, než přišel trvale do Mirošova. Skořice, Trokavec, Kolvín, Padrťské rybníky, Mešenský potok, Kornatice, Šťáhlavice... Je tady toho hodně ale mne snad nejvíc zaujala historie zříceniny hradu Lopata. V lese mezi železničními zastávkami Kornatice Šťáhlavice, zub času neúprosně ohlodává poslední zbytky kdysi pevného a výstavného gotického hradu Lopaty. Kolem protéká Kornatický potok a je tam i velký rybník, v létě zcela zaplněný koupajícími se turisty, chataři a chalupáři... O tom, že byl postaven v letech Heřmanem z Potštejna z mocného rodu Drslaviců, že se stal i královským majetkem (Václav IV.), stál proti husitům měšťané horažďovičtí, sušičtí, klatovští, ale i domažličtí a tachovští jej obklíčili, ale hrad odolával! Byla snaha posádku vyhladovět, ale ani to nepomáhalo! Nakonec byl hrad zapálen, lehl popelem a v rozvalinách pak zůstal až do našich časů... Další osudy bývalého hradu jsou pak spjaté s osudy šťáhlavského panství. A teď si představte tohle : asi tak před 80ti roky jsem navštěvoval 5.třídu spálenopoříčské školy. Blížil se konec školního roku a náš pan učitel Koukolík připravoval školní výlet. Ale pozor! Byla třicátá léta, celý svět ohromila hospodářská a finanční krize a v Německu se dostal k moci Adolf Hitler. Ten chtěl krizi řešit podle svého však se dobře pamatujeme, jak to všechno dopadlo! A do toho teď ten školní výlet! Byla velká nezaměstnanost (větší, než je ta dnešní!), nebyly peníze, bylo nutno šetřit! Pan učitel rozhodl: půjdeme pěšky na Lopatu, každý si vezme svačinu z domova a těch pár desetníků na limonádu snad rodiče dětem dají. Tak to také dopadlo. Ovšem u Kornatického rybníka nám chataři museli podrobně vysvětlit, kde máme vlastně Lopatu hledat. Nedivte se (byla to ještě méně než zřícenina) jen obrovská hromada kamení a na jejím vrcholu pár zbytků hradní brány! Moc jsme tam toho opravdu neviděli ale i tak se nám výlet líbil! prom.ped.v.karásek Jezdí už hodně přes sto let! Zveme vás na malou, ale moc hezkou projížďku mirošovskou lokálkou. V jízdním řádu má číslo 173. Rokycansko (a zde projížďku začneme) mělo už v minulosti pěkně rozvinutou železářskou výrobu. Byly zde městské hutě i železárny, jejichž tradice sahá až do let ! A k tomu přibyla v 19.století výroba kyseliny sírové, těžba uhlí a navíc i sklářský, chemický a samozřejmě i dřevozpracující průmysl. I v současnosti je rokycanský region hodně průmyslový Kovohutě Rokycany, koncern Škoda zde má tři provozy, velkou tradici (od r.1923) má i výroba jízdních kol. Nezapomeňme na Marilu a vaše malé děti určitě budou mít nějakého plyšového medvídka z Hamira. Hned kousek za nádražím zastaví lokálka na zastávce Rokycany předměstí; vystupovat! Kovohutě Rokycany. Nu a pak je na řadě Kamenný Újezd. Jsme na 3.kilometru a z dálky už nás vítá pěkná roubená chaloupka, rekreační středisko. Hned potom na 5.kilometru je Nová Huť však má dlouhou (od r.1854!) hutnickou tradici. Tomu nejlépe odpovídá rozsáhlý objekt původně Železárny Bílá Cerkev. V archivu zjistíte, že tu býval staročeský vodní mlýn s malým hamrem těch na Padrťském potoce stávalo několik. Ten nejstarší patříval panu Adamu Vratislavu z Mitrovic. Roku 1900 zakoupil hamr za 16 tisíc korun úředník pražské železářské společnosti Rudolf Hudlický, přebudoval jej na kujnou huť a začal s výrobou ručního nářadí. Práce se dařila a nakonec z toho byla první hrádecká válcovna. Psal se rok 1912 a do provozu byla dána železniční vlečka! Hned potom se rozběhla i první siemens-martinská pec. Hned po ní druhá, pak třetí válcovna. Postavila se i parní elektrárna a dnes tu máme Železárny Hrádek a.s. A to už jsme na 6.kilometru! 8

9 A 8.kilometr? To je přece tady u nás, to jsme vlastně doma, to je přece Mirošov! Zastávka a potom i město. Tady je třeba připomenout takzvanou dedikační listinu plzeňského dominikánského kláštera, podle které Dobrohost z Ronšperka někdy r.1366 daroval dva dvory ve vsi Mirošově právě klášteru. Z historických památek je tady zámek, původně renesanční. A vidíte, znovu se tu objevují jména pánů z Griespeku a z Mitrovic! Připomeňme ještě devadesátiletou léčebnu Janov a o nějakou desítku let mladší Harmonii se skoro čtyřmi sty klienty! Příkosická zastávka tu si vybudovali občané ze Štítova někdy r Pak už přijdou vlastní Příkosice. Tady některé vlaky křižují, ale my pokračujeme v cestě. Projedeme lesíkem nabízí se nám hezký pohled na mešenský kostelíček (původně byl dřevěný!), Mirošovka trochu klesá a jsme v Mešně. V zimě prý je zde moc hezká podívaná, kdy sníh vytváří v korunách stromů Na počátku jen parní lokomotiva; krásný, přímo pohádkový tunel. Nu a pak už přijde dnes ovšem jezdí motoráček. vlastně kousíček Poříčí spodní Lipnice. V r.1939 byla zde ze zastávky utvořena skutečná stanice s prodejem jízdenek a nákladištěm. Jsme na 20.kilometru jízdy a v polích trčí opuštěná zastávka Kornatice. Od 15.prosince 1895 slouží cestujícím dnes je tu jen dřevěná bouda. Pak už jenom kousíček dál a na 22.kilometru jsme u zastávky Kornatice rybník. Je pěkně ve skrytu lesa, v létě plně obsazený rekreanty. Je zde i pěkný potok a pak malý kousek v lese zřícenina hradu Lopata. Na 24.kilometru pak vjíždíme do poslední zastávky, do Šťáhlavic. Kolem roku 1936 se začínají na pravém břehu Úslavy od Nezvěstic až ke Kozlu a po obou březích Kornatického potoka stavět chaty a chalupy a brzy se celá tato oblast přímo hemží rekreanty. Nu a na jejich žádost zde byla zřízena zastávka Pacifiku, jak tehdy s oblibou říkali lokálce. Nyní ještě přejdeme most přes Úslavu a jsme na posledním, 27.kilometru, v konečné stanici v Nezvěsticích. Leží na Úslavě ta přibírá zprava naši Bradavu a zleva Střížovický potok. Historik vám řekne, že část obce s kostelem k hradu Vlčtejnu patřila pánu Heřmanu z Litic a pak bratrům Kokořovcům z Kokořova. Poštu zde založili r.1886 a s ní i spoj Nezvěstice Nové Mitrovice. Jsme na posledním, 27.kilometru mirošovské lokálky. A k tomu jednu málo příjemnou zprávu : z Nezvěstic (podle jiných pramenů to mělo být z Blovic), měla odbočovat uvažovaná trať Plzeň-Rožmitál-Brno. V r.1922 se začalo s jejím vyměřováním. Až do 2.svět.války se hledaly a shromažďovaly důvody pro její stavbu ale přišla hospodářská krize třicátých let, po ní 2.svět.válka a k její stavbě už nedošlo. Škoda! Takže : v roce 1869 to všechno začalo : 19.května rokycanský děkan Kasper trať vysvětil a byl zahájen provoz, zatím jen na úseku Rokycany-Mirošov; ovšem jenom nákladní doprava. Šlo samozřejmě hlavně o Železničáři Mirošovky ve stanici Nezvěstice; mirošovské uhlí. nebylo jich málo, co myslíte? Od r.1879 se zde mohli vozit i zaměstnanci. Od 1.srpna 1882 byl zahájen provoz i na úseku Nezvěstice-Mirošov a od 1.srpna 1883 zahájena doprava na celé trati, tedy Rokycany-Nezvěstice! Tehdy také vznikl název Mirošovka platí dodnes! prom.ped.v.karásek 9

10 Nabídka pracovních míst PilsnerGolf Resort Hořehledy je progresivně se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti sportu, rekreace a stravování. U všech pozic můžete jako benefit očekávat: - nadstandardní finanční ohodnocení, přizpůsobivou pracovní dobu, stabilní práci a jistotu kvalitního zázemí, benefitní systém na stravovaní a další služby resortu. Na sezónu 2012 s nástupem 1.4. vypisujeme výběrové řízení na následující pozice: ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU pro restauraci Pod Kokšínem Požadujeme : praxi v oboru, spolehlivost a zodpovědný přístup, zdvořilé a příjemné vystupování k zákazníkům, časovou flexibilitu včetně práce o víkendech, znalost AJ výhodou. MARSHALA pro Golf Club Hořehledy Požadujeme : ochotu pracovat o víkendech, vstřícné, přátelské a příjemné vystupování, znalost golfového prostředí a pravidel golfu je výraznou výhodou. Komplexní výpomoc resortu Náplň práce : úklid restauračních a ubytovacích prostor, zajištění běžného provozu, případná výpomoc s údržbou hřiště. V případě zájmu se obracejte na pana Martina Kopčáka: nebo * * * Srdce obce Tojice začne bít na Bílou sobotu Tojice - malá, ale přesto velmi živá vesnička, kde se pravidelně připomínají lidové tradice (Masopust, Velikonoce, stavění máje, pálení čarodějnic či pouť u kapličky), organizují sportovní turnaje, Den matek, loučení s prázdninami či výlov rybníčka. Přes množství tradic dosud chybí jedna z nejtradičnějších: zvon v místní kapličce je řadu let tichý, není zvoněno klekání ani poledne, úctu mrtvým zastupuje obecní rozhlas, heslo živé svolává, mrtvé oplakává, je pouhá fráze bez významu. Ač si dnes v regálech obchodů dopřáváme potraviny bez ohledu na roční období, dokážeme překonat neuvěřitelné vzdálenosti a díky internetu a televizi mít v okamžiku přehled o celém světě, stále méně toho víme o tom nejcennějším místě, o místě, kterému říkáme domov. Stále méně a méně se v běžném dni zastavujeme se sousedy na ulici a povídáme si, stále méně si vzájemně pomáháme a ještě méně je slyšet ono pověstné a milé: Teto! Strejdo! Sousede! Pojďte na hrátky, pojďte pobejt. Uzavřeli jsme se nejen do sebe, ale i do svých příbytků. A něco v tom našem světě tak není správně. Jednou ze snah OS Pod Zelenou Horou je tento stav alespoň částečně změnit, a coby předseda sdružení pevně věřím, že se nám to díky Nadaci VIA a jejímu Fondu místních iniciativ, ale také díky partnerům, kterými jsou Obec Tojice, OBRETA, s.r.o., FK VRATA, Restaurace U Karlů, MAS sv. Jana z Nepomuku a MEZI KOPCI o.s., podaří nejen v této vesnici, ale třeba i o kousek dál. Představíme Vám naši novou publikaci Srdce obce Tojice bude znovu bít, na jejíž přípravě se podíleli členové sdružení, řada pamětníků i dalších obyvatel. 10

11 Díky tomu v ní najdete nejen historii Tojic a celého kraje, ale především cenné vzpomínky, čtivé pověsti a legendy, tradiční staré recepty, rady tojických babek kořenářek, kapitolu ze slovníčku našich dědečků, vzpomínku na prababičku či zvyky a obyčeje staré vesnice. Snahou publikace totiž bylo zachytit na venkově střípky vzpomínek poslední generace babiček a dědečků žijících v mládí bez výdobytků moderní společnosti. Knihu doplňují současné i dobové fotografie a také kresby od Jaroslava Hodka ze Spáleného Poříčí. Zveme tímto místní i přespolní na Bílou sobotu 7. dubna v 16:30 hod. ke kapličce do Tojic, na besedu se členy OS Pod Zelenou Horou, partnery a pamětníky obce, na křest knihy a především na zahájení pravidelného zvonění v místní kapličce. Dle tradice se na Bílou sobotu vracejí zvony z Říma a v poledne slavnostně zvoní: Byl jsem tam! Byl jsem tam! Tohle zvonění má podle lidových tradic kouzelnou moc. Naším přáním je, aby se tak zvonění stalo novým stmelujícím prvkem všech zdejších obyvatel. Zkrátka nemusíte přijít ani vy ostatní, stačí přestat hledat příběhy na internetu či v televizi, a přijet za nimi k nám, na tojickou náves. Pavel Motejzík, předseda OS Pod Zelenou Horou Environmentální informační centrum ve Spáleném Poříčí Od 1. října 2010 je naše organizace Český svaz ochránců přírody Spálené Poříčí zapojena do sítě Environmentálních informačních center Plzeňského kraje (ENVIC). Navazuje tak na projekt ENVIC, který byl realizován v letech Celý projekt je financován Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Plzeňským krajem.jedná se celkem o 7 environmentálních informačních center, působících v našem kraji, které poskytují bezplatně informace, týkající se životního prostředí. Fungují především jako informační místa pro veřejnost a dalším cílem projektu je osvětová činnost týkající se všech oblastí životního prostředí. Jsou to především nejrůznější přednášky, semináře, výstavy, vycházky do přírody, exkurze a podobně. Všechny akce jsou pro veřejnost uspořádány bezplatně. Během roku 2011 jsme odpověděli celkem na stovku dotazů a uspořádali 29 akcí. Oslovili jsme tak 1794 lidí, kteří se zúčastnili našich akcí. Sami jsme se také v nejrůznějších oblastech proškolili, abychom mohli podávat podložené informace. Celý projekt by měl být ukončen v září 2012 a naše organizace si klade za cíl uspořádat do té doby, ale i poté, ještě celou řadu zajímavých a inspirativních akcí a zodpovědět co nejvíce dotazů. Cílem je přispět k informovanosti veřejnosti a tak k zlepšení vztahu k životnímu prostředí.děkujeme všem, kteří se našich akcí zúčastnili a těšíme se na všechny v roce Další informace naleznete na: nebo v přímo v Ekocentru ve Spáleném Poříčí, Plzeňská 55. Výčet některých akcí Informačního centra ENVIC uspořádaných v roce * Přednáška "Energie" * Informační stánek + výstava Ekosystémy * Seminář "Kořenové čistírny odpadních vod" * Exkurse na biofarmu Moulisových v Milí- * Výlet do Botanické zahrady Praha výstava orchidejí nově * Akce Řez ovocných stromků * Dílny - Výroba krmítek * Den Země - Pletení adventních věnců - výstava fotografií - radnice Spálené Poříčí * Přednáška Fair trade obchod, který mění - Den otevřených dveří na Ekocentru ve Spáleném Poříčí lidské životy - prohlídka záchranné stanice a doprovodný program pro děti i rodiče * Přednáška Českou divočinou * May-Day - informační stánek v ZOO Plzeň * Ornitologická vycházka * Seminář "Kořenové čistírny odpadních vod" * Mykologická vycházka, mykologická výstava * Výstava fotografií "Za stromy roku 2010" * Přednáška "Život netopýrů * 10. ročník Drakiády Za ČSOP a IC ENVIC Spálené Poříčí Petr Jandík 11

12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí a informační centrum Envic Spálené Poříčí vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže na téma Příroda kolem nás Soutěž je určena pro amatérské fotografy Pravidla soutěže: - každý soutěžící smí zaslat pouze jeden snímek do každé z kategorií - snímek musí být alespoň ve formátu A4 - každá fotografie musí být opatřena jménem, věkem, adresou a em, popř. telefonním číslem soutěžícího, názvem kategorie, do které má být zařazen a názvem snímku Kategorie: 1) Fauna 2) Flora 3) Krajina Ukončení soutěže: Vaše fotografie můžete zasílat do Snímky budou hodnoceny pětičlennou nezávislou porotou proběhne vyhlášení vítězných snímků a předání cen na vernisáži výstavy nejlepších fotografií. Snímky budou k vidění celý měsíc ve výstavním sále Spálenopoříčského špejcharu. Soutěžní fotografie můžete přinést osobně, nebo zaslat na adresu: ZO ČSOP Spálené Poříčí Plzeňská 55 Spálené Poříčí Kontakty na organizátora soutěže: Tel , mob , , Fotosoutěž probíhá v rámci projektu Envic za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Plzeňského kraje. 12

13 Pozvání mítovských zahrádkářů : - V sobotu 10.března 2012 od 14 hod. se v kult.zařízení v Hořehledech uskuteční zahrádkářská přednáška na téma: Houby jedlé, jedovaté apod. Přednášejícím bude pan Červený z Blovic. - V sobotu 31.března od 20 hod. pořádáme v kult.zařízení v Nových Mitrovicích tradiční Zahrádkářský ples. Vyhrávat bude kapela Dupalka z Chodska. Připravíme bohatou tombolu! Vstupenky je možno objednávat u pana Václava Bílka, Mítov : tel.: ,

14 Pozvánka na vlastivědnou konferenci V letošním roce si vlastivědný sborník jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého založení a 15 let od polistopadového obnovení. Zatímco původní podoba sborníku, vydávaného jako školní časopis učitelskou obcí bývalého politického okresu Přeštického, vycházela v rozmezí let , až do úředního zastavení německými okupanty, současný čtvrtletník svého předchůdce délkou existence již předběhl. Je to zásluhou všech, kteří se na jeho tvorbě a vydávání spolupodílejí. Ale bez přízně a podpory těch, kteří Zelenou Horu čtou, využívají, nebo jí prostě jen udělají radost svým blízkým, by to nedávalo žádný smysl. U příležitosti významných jubileí bývá dobrým zvykem ohlédnout trochu zpátky a bilancovat. Ale je nutné zadívat se současně i do budoucna, jak přizpůsobovat zaměření časopisu nárokům a úrovni jeho dnešních čtenářů. Oba tyto póly se bude snažit svým programem naplnit konference Regionální periodika - pramen poznání místní historie a kultury, která proběhne ve dnech března 2012 v Přešticích. Připravují ji společně Kulturní a komunitní centrum Přeštice a Kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci s oběma vydavateli sborníku Městy Nepomuk a Přeštice a občanskými sdruženími Aktivios a Pod Zelenou Horou. Nad celou akci převzal záštitu Plzeňský kraj prostřednictvím pana radního pro kulturu Václava Koubíka a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Již nyní se lze například těšit na referát Historická bibliografie a regionální periodika v éře digitalizace, s nímž vystoupí zástupce Historického ústavu AV ČR, na příspěvek mapující ochranu kulturního dědictví Plzeňska v zatím běžně nedostupném Atlase krajiny ČR, či na přiblížení osobnosti prvního redaktora Zelené Hory hudebního skladatele Jaroslava Bradáče z pohledu etnologa. Pořadatelé uvítají, když se konference zúčastní vydavatelé podobně laděných periodik, historici, archiváři, muzejní pracovníci, regionální profesionální i amatérští badatelé, kronikáři, učitelé a studenti s referáty nebo diskusními příspěvky na dané téma. Samozřejmě že zvláště vítáni budou mezi účastníky naši pravidelní i příležitostní čtenáři a dopisovatelé. Součástí konference by měl být i večerní diskusní kulatý stůl a odborná exkurze po historických památkách v okolí Přeštic a Nepomuku. Zájemci o vystoupení, účast na konferenci a exkurzi si mohou stáhnout a vyplnit přihlášku na příp. zavolat na tel. č (Věra Kokošková). Přihlásit se je možné do konce února. Věra Kokošková VENKOVSKÁ TRŽNICE bezplatná reklama přes dotazník Během února dostali někteří z vás do své ové schránky dotazník a upozornění na vznik REGIONÁLNÍ DATABÁZE podnikatelů a neziskových organizací. Registrace přes dotazník pro každého zdarma. MAS sv. Jana z Nepomuku zahájila projekt Venkovská tržnice a nabízí možnost bezplatné reklamy v tištěném katalogu i na internetu. Pokud se podaří během roku 2012 zaregistrovat co nejvíce regionálních subjektů do databáze, vznikne kolem vánoc TIŠTĚNÝ KATALOG s poměrně velkou hodnotou. Bude k dispozici všem domácnostem v 25 obcích spadajících pod působnost MAS sv. Jana z Nepomuku. Jednoduše očekávejte, že se vám jako milý předvánoční dárek objeví ve schránce KATALOG podnikatelů a neziskových organizací, všech, které chtějí, abyste o nich věděli, využívali jejich služeb, počítali s nimi ve svém každodenním životě. Protože tištěný katalog je věc, která snadno ztratí svoji aktuálnost, objeví se kontakty a informace také jako internetová verze. DATABÁZE bude oproti katalogu šikovnější o vyhledavač, díky kterému snadno najdete nejbližšího prodejce medu, nabídku elektrikářů nebo specialistu kupř. na lymfomasáže. 14

15 Rychle si zvykneme na snadné vyhledávání kontaktů. A ať již jsme podnikatelé, členové neziskové organizace, studenti, důchodci, starostové aj. začneme využívat na také KALENDÁŘ regionálních akcí a BAZAR. Vše bez poplatků. Budeme moci inzerovat svoje sazenice, prodej půdních pokladů, darovat knihy, oblečení po dítěti nebo nakoupíme či vyměníme. Nemáte-li internet, pošlete váš inzerát poštou a bude také zveřejněn. Aby projekt Venkovské tržnice byl úspěšný, je nutné zdůraznit prostý fakt: Pokud se k vyplnění dotazníku, který vám přijde em nebo jej dostanete od tazatele či kamaráda (k dispozici je také na webu MAS), hned na začátku postavíme jako ke zbytečnosti, pak se zbytečností opravdu stane. Vznikne neúplný přehled a vytiskne se další zbytečná brožura. Prosíme každého, kdo dotazník em nebo jinou cestou dostane, aby zvážil svých 10 minut na vyplnění a především, aby dotazník přeposlal dál. Pomůže tak vzniku velmi užitečné a veřejně přístupné databáze plus možná potěší mnohé v regionu upozorněním na možnost reklamy zdarma. Pošlete dotazník dalším a pod stromečkem budete mít konečně aktuální regionální katalog. Michal Arnošt, Mirka Brožová za tým Venkovská tržnice Projekt Venkovská tržnice III. je podpořený v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR. Názor na Venkovskou tržnici Jako opravdu první z regionu odeslal dotazník a zaregistroval se starosta města Nepomuk Václav Kovář. Požádali jsme ho o jeho názory k projektu Venkovská tržnice. - Která část Venkovské tržnice bude nejvíce využívaná? Bazar kalendář akcí tištěný katalog - internetová databáze. Jaký je váš názor? To se ukáže až časem, ale tipuji internetovou databázi kontaktů a kalendář akcí. - A co vám osobně pomůže? Z hlediska starosty města Nepomuk. Pokud se to dobře rozběhne, budu mít větší přehled o akcích pořádaných organizacemi v našem městě, ale i po okolních obcích. Při hledání dodavatelů pro zakázky města pak na jednom místě kontakty na jednotlivé firmy a živnostníky z regionu. - Podíváte-li se na projekt jako podnikatel, majitel zahradnictví Vidím to jako možnost pro prezentaci aktivit naší společnosti. Spoustu lidí využívá služeb firem z Plzně či větší vzdálenosti se slovy, že nic podobného tady v regionu není (což samozřejmě není pravda) a na místo, aby podporovali místní ekonomiku, využívají služeb společností mimo Nepomucko. Ať už vezmeme tištěný katalog nebo internetovou databázi, obě varianty přinesou větší povědomí obyvatelstvu a samosprávám, co zde v okolí funguje. Každý podnikatel v tomto musí vnímat kladný přínos registrace. - Jste také člen neziskové organizace N.O.S. V čem bude mít Venkovská tržnice přínos pro spolky, neziskovky, kluby? Přínosné to vidím ve dvou rovinách. Jednou z nich je to, že jednotlivé organizace dají o sobě vědět, že existují (vím, že kolikrát obyvatelé neví, co u nich v obci působí za spolky, natož pak v okolních obcích) a jednak mohou Venkovskou tržnici využívat pro bezplatnou propagaci všech svých akcí, ať už to jsou hasičské soutěže, bály, přednášky či jiné. - Kolik času vás stálo vyplnění dotazníku pro registraci? Odhaduji tak 5 minut. Děkujeme za rozhovor a pomoc při rozesílání dotazníku dalším lidem z regionu. Diskusní fórum k tématu bylo otevřeno na Ing.Michal Arnošt 15

16 Zachyťte pomíjivost! Fotíte? Touláte se krajinou? Máte rádi památky a historické stavby? Není Vám lhostejné Vaše okolí? Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, čtěte dál! Čechy, Nepomucko nevyjímaje, jsou bohaté na památky. Stav mnohých těchto staveb je bohužel předzvěstí jejich brzkého zániku. Nemálo panských dvorů, venkovských chalup, zámečků či kapliček zřejmě čeká stejný osud, jaký měly tisíce podobných objektů v druhé polovině dvacátého století. Nevhodné využití, nedostatečná údržba, chátrání, necitlivé přestavby či rovnou demolice. Stačí se podívat do obory pod Zelenou Horou, bývalý dvůr Šternberk je rok od roku v horším stavu. Chybějící střešní krytina, rozpadající se komíny, propadlé stropy. Ale ani spousta menších objektů na tom není o mnoho lépe. Při procházce Nepomukem nám na spočítání chátrajících domů prsty jedné ruky stačit nebudou. Několik historických domků bylo v posledních letech i odstraněno. A obdobná situace je téměř v každé vesnici. Málo platné, domy se staví a bourají, nic není na věky. Přesto se starými stavbami cosi neodvratně odchází, kousek našeho domova, tradic i naší duše. Skupinku místních nadšenců napadlo, že by nebylo od věci na problematiku ohroženého kulturního dědictví poukázat, trochu ji zviditelnit a připomenout veřejnosti. Nejlépe prostřednictvím nějakého snadno uchopitelného a obecně sdílného média třeba fotografie. Tak vznikl nápad uspořádat veřejnou fotografickou soutěž a putovní výstavu na toto téma. Třeba to pomůže záchraně některých historických objektů, možná se najde štědrý donátor nebo parta místních patriotů, kteří přidají ruku k dílu a pomohou něco zachránit a uchovat. Anebo si alespoň někdo uvědomí, jak mohou být staré věci krásné. Projekt jsme v únoru přihlásili do malého grantového programu Startér MAS sv. Jana z Nepomuku a ve výběrovém řízení získali pro jeho realizaci nejen finanční podporu, ale i zvláštní cenu poroty. Stojíme tedy právě na startovní čáře a rádi bychom prostřednictvím tohoto článku vyzvali všechny, kteří rádi fotografují k účasti. Míjíte denně nějakou chátrající chalupu? Rozpadá se Vám kaplička na návsi, nebo jste na výletu narazili na zapomenutý křížek v polích? Vyfoťte je a pošlete snímek do soutěže. Není nutné dělat dokumentární fotografie, možná právě naopak, nálada a atmosféra mohou sdělit mnohem víc. Není ani nezbytně nutné, aby zachycené stavbě hrozil bezprostřední zánik a rozhodně nemusí jít o prohlášenou kulturní památku. I snímky, z nichž sálá pouze poetika stáří, budou vítány. Přesto bychom všechny zúčastněné fotografy požádali o dodržení několika pravidel: Snímek musí pocházet z území MAS SJN (Nepomucko a Spálenopoříčsko), musí být přesně uvedeno, jaký objekt zachycuje. Je žádoucí, aby každá fotografie byla doprovázena velmi stručným textem, který nějak vystihuje a přibližuje zvěčněný předmět. Může jít o krátký přehled přibližující historii objektu nebo o zcela subjektivní pocit, který ve Vás vyvolal. Literatura faktu nebo poezie, to je jedno. Každý, ať již profesionální či zcela amatérský, fotograf může až do konce dubna zaslat své snímky (nejvýše tři) na adresu: svedkovecasu gmail.com. Snímky musí být v digitální formě a v použitelném rozlišení (min. 2600x1950 DPI). Podrobnosti najdete na webové adrese svedkovecasu.cz. V květnu budou snímky vybrané odbornou porotou vytištěny, zarámovány a výstavní kolekce se vydá na pouť naším krajem. Nejprve se s nimi setkáme v Nepomuku a pak ve Spáleném Poříčí, další obce budou, dle zájmu, následovat. Všechny zaslané obrázky budou navíc vystaveny v on-line galerii na stránkách projektu. Hodnotit bude moci nejen porota, ale i všichni, kdož navštíví putovní výstavu či internetové stránky. Pro vítězné autory budou přichystány stylové ceny, památkám se dostane publicity a také, aspoň doufáme, naděje v jejich uchování. Pokud Vás akce zaujala, neváhejte a přidejte se. Dejte vědět o zajímavém místě, pozoruhodné stavbě, svědkovi uplynulého času. Zachyťte kouzlo pomíjivosti pro nás i další generace! za projektový tým Pavel Kroupa 16

17 STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ Nedá mně to, abych se nevrátil k poslednímu, osmému dílu seriálu Stopy, fakta, tajemství. Přišel jsem na to, že sokolovna má ještě jedno tajemství. Vlastně tajemství o tajemství. Tajemství, které kdyby bylo v určité době vyzrazeno, mělo by za následek smrt mnoha lidí Spáleného Poříčí, ale hlavně Sokolů. Mnozí z vás víte, že v sokolovně byla promítací kabina kina. Promítačky stály na praktikáblech a právě pod jedním z nich byla přes celou II. svět. válku ukryta funkční vojenská nebo policejní puška i s náboji.více raději nedomyslet a jsem rád, že toto tajemství nikdo za války neodhalil, nebo neprozradil. Vidíte, že je výjímečně nutné, aby tajemství někdy zůstalo tajemstvím. STOPY, FAKTA, TAJEMSTVÍ NAŠE SLAVNÁ RODAČKA díl devátý V dnešním díle seriálu Stopy, fakta, tajemství, se zmíním o naší rodačce, na kterou se tak nějak zapomíná. Bez urážky našich spálenopoříčských žen mohu říci, že se jí žádná ve vzdělání zatím nemůže rovnat. Narodila se 26.ledna 1897 ve Spáleném Poříčí, kde vychodila obecnou školu, v Plzni měšťanskou školu a ústav učitelek. Zde později i maturovala. Jako externistka vykonala maturitní zkoušku na klasickém gymnáziu na Královských Vinohradech v Praze r Poté studovala na univerzitě a studia ukončila doktorátem filozofie r Po svém návratu do Plzně organizovala péči o tzv. mládež opožděnou v Plzni a stala se ředitelkou první plzeňské veřejné pomocné školy. Byla i vedlejší učitelkou na dívčím učitelském ústavu v Plzni. V Českém Deníku byla členem redakce, kde řídila sekci radioamatérskou!!!, fotoamatérskou, ženskou hlídku a byla i dopisovatelkou do nedělních Třetích sloupců, které si všímají aktualit a dělají výběr z kulturních, uměleckých a technických oborů.už tento záběr by stačil k tomu, jaká to byla emancipovaná žena. Ale milé dámy a pánové - to není vše! Z oboru pedagogického publikovala své populárně lidovýchovné - (jak se tenkrát říkalo) přednášky. Jen malý výběr : Co by měli vědět rodiče, a z fyzikálního oboru dokonce Zdroje elektřiny pro rádio. A to byla doktorka filozofie! Sbírkou básní Svět ze všech nejkrásnější, kterou vydala knižně, v nichž roztomilá, skromná a prostá dětská dušička se zaobírá říší pohádek a sbírkou na jiné téma Cestou už jen doplňuje svou činnost. Píše a přispívá do mnoha časopisů, ať už skautských, sokolských nebo odbornými články do auto klubových věstníků. Ještě je to málo k poznání osoby a tím dalšího spálenopoříčského tajemství? Budu tedy ještě pokračovat. Byla jednatelkou dámského odboru Západočeského autoklubu, Župní předsedkyní ženských komisí v župě plzeňské, členem sokolských žurnalistů, výboru radioreferentů, výboru svazu učitelstva pomocných škol Ve výčtu snad nejde skončit. Její články se otiskují v zahraničí ve skautských a sokolských listech v Jugoslávii, Vídni, Americe atd. Přispívá do Úchylné mládeže - (pro nás dnes divného názvu), v Praze odbornými publikacemi a do Glasu neduživých v Jugoslávii. I když je výčet činnosti ještě větší, raději prozradím jméno této skvělé a emancipované ženy a dámy. Je jí PhDr. MARIE NESNÍDALOVÁ, naše rodačka. Jaroslav Hodek, MĚŠŤANSKÁ BESEDA 17

18 - Konverzace s Australankou Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí nabízí v dubnu a květnu hodiny anglické konverzace s Anna - Rose z Austrálie. Lekce budou vždy ve středu od 18:00 do 19:30 h. Cena za lekci 100 Kč. Přihlášky zasílejte na: 18

19 19

20 INZERÁTY FIRMA ŽMIJÁK HOŘEHLEDY VRTÁNÍ STUDNÍ PROHLUBOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ STUDNÍ PRÁCE S MINIBAGREM Tel.: CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ AUT, PO DOHODĚ I OSTATNÍ. Miroslava Bláhová, Luční 496, Spálené Poříčí Tel. : Bohemia-Comercio s.r.o. Výhradní distributor značky GLS dogs pro ČR a Slovensko Zdeněk PŘIBYL Náměstí Svobody 317, Spálené Poříčí, tel.: PRODEJ KRMIVA PRO PSY Kvalitní prémiové krmení pro psy s vysokým obsahem kuřecího masa 20% až 28%. U tohoto krmiva se snoubí vysoká kvalita za rozumnou cenu. Dále prodáváme: španělské víno, medovinu, med, olivový olej PRODEJNÍ DOBA : ST h PÁ h SO 8 12 h Prodej možný i mimo otevírací hodiny. Pro Po Út Jedete v zimě na lyže nebo snowboard? St Jedete na letní dovolenou? Pronajměte si naše střešní boxy! Čt Jsou vždy po ruce, bez nákladů na pořízení, bez nutného místa na uskladnění a za velmi příznivé ceny. Naše střešní boxy jsou značkové (výrobce THULE Švédsko), uzamykatelné a vždy dokonale ochrání vaše lyže, snowboardy a zavazadla. Se střešními boxy od nás je jednoduchá manipulace, jsou prostorné a aerodynamicky tvarované. Půjčujeme ve Spáleném Poříčí a v Plzni. Těšíme se na vás nebo volejte Dřevěná okna v provedení EURO s izolačním dvojsklem Výměna dřevěných Eurooken včetně demontáže a montáže. Cenová nabídka v zaměření ZDARMA. Vchodové dveře v Euro provedení dle katalogu nebo vlastního návrhu. Tel. : Fax : Arbesova 1002, ROKYCANY P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen : Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnů, cena Kč / ks, starší 20 týdnů -158 Kč / ks. Prodej se uskuteční v sobotu 24.března, Spálené Poříčí za kostelem v 16:00 h. Případné bližší informace :

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy.

22. ročník DUBEN 2012. Pozemkové úpravy. 4. 22. ročník DUBEN 2012 Pozemkové úpravy. V současné době probíhají v katastrech Vlkov, Spálené Poříčí, Těnovice a Hořehledy pozemkové úpravy. Tyto úpravy jsou pro vlastníky pozemků zdarma, organizuje

Více

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané.

LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015. Vážení občané. 1. LEDEN 2015 25. ročník KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2015 Vážení občané. Začátek roku je dobou, kdy si více než kdy jindy uvědomujeme, co se nám v minulém roce podařilo a připravujeme se na nové úkoly. Podobné

Více

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara.

Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 3. BŘEZEN 2015 25. ročník PŘÁNÍ Všem čtenářům přejeme vše nejlepší k Velikonocům, radost ze Vzkříšení a z počínajícího jara. 1 POMOC POTŘEBNÝM Je velmi dobře, když se každý z nás snaží pomoci něčemu dobrému.

Více

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání

Vážení občané, 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání 7. 21. ročník ČERVENEC 2011 Letní vydání Vážení občané, zatím si příliš neužíváme prázdninového počasí, neboť se nám Medard nějak protáhl. A tak jsme se na obci více věnovali údržbě našich protipovodňových

Více

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník

10. OPRAVY SILNIC. Zelená škola Plzeňského kraje. Ř Í J E N 2013-23. ročník 10. Ř Í J E N 2013-23. ročník OPRAVY SILNIC Jeden z největších problémů, které jsme v letošním roce řešili, byl stav krajských silnic. Po zimě byl nejhorší stav silnic Lipnice Těnovice Záluží Lučiště Číčov,

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 14. ročník 12. prosinec 2004 V Á N O Č N Í V Y D Á N Í ************************************************************************************* Vážení občané. Prožíváme advent. Dobu

Více

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník

EVROPSKÉ VOLBY. DUBEN 2014 24. ročník 4. DUBEN 2014 24. ročník EVROPSKÉ VOLBY V minulých zpravodajích jsme se věnovali obecním službám, tomu, co by obec měla dělat jako servis pro své občany. Dnes bych chtěl toto téma přerušit a věnovat se

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

Spálenopoříčský zpravodaj

Spálenopoříčský zpravodaj Spálenopoříčský zpravodaj 15. ročník 9.-10. Září, říjen 2005 ****************************************************************************************** VÍTÁME STUDENTKY A STUDENTY všech našich spálenopoříčských

Více

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální?

Vážení spoluobčané, sousedé! Sociální? 283 krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč 24. srpna 2006 Vážení spoluobčané, sousedé! Ještě nedávno jsme byli opět svědky nechutné celostátně vedené předvolební kampaně plné urážek, trestných oznámení, napadání,

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané.

************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE. Vážení občané. S p á l e n o p oř í č s k ý z p r a v o d a j 14. ročník 8. 9. srpen, září 2004 ************************************************************************************ DOKONČENÍ SILNICE Vážení občané. Ti,

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch 5 květen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK. Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem. Strana č. 2 Cesta porcelánu. Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK TÉMA MĚSÍČNÍKU: CESTA PORCELÁNU PROPOJÍ BAVORSKO SE ZÁPADNÍMI ČECHY ZDARMA 11 2012 Strana č. 2 Cesta porcelánu Strana č. 7 Ohlédnutí za festivalem Strana č. 13 Rozhovor s Richardem Langerem

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Spálenopoříčský zpravodaj 11.

Spálenopoříčský zpravodaj 11. Spálenopoříčský zpravodaj 11. FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 15. ročník VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ SOKOLOVNA 24. 11. 26. 11. 2005 Listopad 2005. *************************************************************************************

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu

Co seminář nabídne? Především možnost odborných konzultací se špičkovými profesionály, kterými lektoři akademie ve svých oborech bezesporu 7 červenec 2013 ROČNÍK XXIV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu FČA číslo 19! Novinka akademie? Jedna, ale podle mě významná.

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla

2 /2015 ZDARMA. Téma: Ať žije masopust! Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou. Vydejte se za krásami skla 2 /2015 ZDARMA ROČNÍK 9 Rozhovor se spisovatelkou Ludmilou Vaňkovou Téma: Ať žije masopust! Vydejte se za krásami skla + více zpráv z regionu, kultury a ze sportu www.idobnet.cz 1 DOBNETINZERCE v Hlásné

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více