Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s."

Transkript

1 Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím. 1. Pořadatel soutěže 1.1. Pořadatel soutěže je společnost Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, Praha 10, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1377 (dále jen Pořadatel ) Organizačně soutěž zajišťuje společnost DREAM COMMUNICATIONS s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, IČO: , DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Organizátor ). 2. Doba trvání soutěže 2.1. Soutěž probíhá v období od do (dále jen Soutěžní období ), a to v 6 soutěžních kolech, každé kolo začíná běžet prvním dnem příslušného kalendářního měsíce a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. 3. Podmínky účasti v soutěži 3.1. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, které dosáhly ke dni přihlášení do soutěže věku 18 let, mají doručovací adresu na území České republiky a jsou plně svéprávné Bez ohledu na výše uvedené se soutěže nemohou zúčastnit fyzické osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže. 4. Pravidla soutěže 4.1. Soutěže se lze zúčastnit pouze v Soutěžním období uvedeném ve čl. 2. těchto pravidel Osoba, která má zájem účastnit se soutěže a splňuje podmínky stanovené v čl. 3 výše (dále jen Účastník ), se zúčastní soutěže způsobem a za současného dodržení pravidel uvedených níže: Podmínka č. 1: Účastník v Soutěžním období zakoupí v kterékoli provozovně Tesco alespoň jedno balení Tesco Loves Baby plen ( TLB pleny ); a Podmínka č. 2: Účastník vyplní registrační formulář (dále jen registrace ), zadá číslo účtenky s nákupem TLB plen nebo číslo dodacího listu, pokud nakupoval prostřednictvím služby Potraviny online, případně zadá své číslo clubcard, a odpoví co nejpřesněji na soutěžní tipovací otázku a takto vyplněné údaje odešle kliknutím na příslušné pole. Pro každé soutěžní kolo je jiná tipovací otázka Nevyplní-li Účastník kterýkoli z údajů požadovaných v čl , nebude zařazen do vyhodnocení soutěže a ztrácí nárok na ceny Tipovací otázka bude zveřejněna na Účastník se může zúčastnit soutěže opakovaně, a to i v každém soutěžním kole, přičemž každou účtenku může použít pouze pro jednu registraci a jednu odpověď na tipovací otázku.

2 4.6. Účastník soutěže v této souvislosti prohlašuje, že je autorem odpovědi na tipovací otázku. Ukáže-li se prohlášení Účastníka soutěže ve smyslu předchozí věty jako nepravdivé, Pořadatel Účastníka soutěže ze soutěže vyloučí Registrací a vyplněním tipovací otázky a jejím odesláním Účastník prohlašuje a potvrzuje, že splňuje obecné podmínky pro účast v soutěži, a že výslovně a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a všemi podmínkami v nich obsaženými, včetně jejich případných změn a doplňků, zavazuje se je dodržovat a prohlašuje, že se s nimi předem v plném rozsahu seznámil a že jim rozumí; pokud je či se stane toto prohlášení a potvrzení Účastníka nepravdivým, nesprávným či neúplným (byť i jen v části) nebo pokud budou daným účastníkem porušena tato pravidla či aplikovatelný právní nebo jiný předpis jakýmkoli způsobem, je Pořadatel oprávněn vyloučit Účastníka ze soutěže. 5. Vyhodnocení soutěže a ceny 5.1. Výhercem soutěžního kola se stává ten Účastník soutěže, který všechny výše uvedené podmínky soutěže splnil a zároveň při plnění podmínky soutěže č. 2 (čl ) odeslal nejpřesnější odpověď na tipovací otázku daného soutěžního kola, přičemž nejpřesnější odpovědí se rozumí taková odpověď, která je svou číselnou hodnotou nejblíže správné odpovědi Výhrou v soutěži při splnění výše uvedených podmínek jsou poukázky na 24 balení plen TLB Ultra Dry všech velikostí (Mini Junior; balení od ks), v celkové hodnotě 6453 Kč; tato cena vychází z cen platných k okamžiku Soutěžního období. Jeden poukaz je uplatnitelný na jedno balení plen a lze ho uplatnit v kterékoliv prodejně v ČR s tímto sortimentem. Platnost každého poukazu je 1 měsíc (od 1. do posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Na každý měsíc obdrží výherce 4 poukázky. Pokud je výhercem současně držitel Clubcard, který zadal v rámci registrace svoje číslo clubcard, obdrží tento výherce poukázku na mega balení vlhčených ubrousků Tesco Loves Baby, 6x56ks, v hodnotě 179 Kč. Poukaz lze uplatnit v prodejně s tímto sortimentem V případě, že bude více Účastníků soutěže, jejichž tipy budou nejpřesnějšími odpověďmi na tipovací otázku, tzn. pokud dva a více Účastníků soutěže bude mít shodný nejpřesnější tip, bude druhým rozhodujícím kritériem pro určení výherce cen okamžik zaslání odpovědi, přičemž výhercem ceny se stane ten Účastník soutěže, který odeslal svou odpověď na tipovací otázku dříve Nebude-li možné určit výherce cen ani takto, náleží konečné rozhodnutí o určení výherce (výherců) cen Pořadateli V případě, že Účastník zaslal do soutěže více tipů, bude do soutěže zařazena pouze ta nejpřesnější z jeho odpovědí, přičemž ostatní jeho odpovědi budou ze soutěže vyřazeny. 6. Osobní údaje, oprávnění Organizátora 6.1. V souvislosti s přihlášením do soutěže zpracovává Pořadatel osobní údaje Účastníků. Za Účastníky se pro účely tohoto článku považují všechny fyzické osoby, které se přihlásí do soutěže a poskytnou své registrační údaje Přihlášením do soutěže udělují Účastníci Pořadateli svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby Pořadatel zpracoval jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže, včetně kontaktování výherce za účelem předání výhry, a dále pro účely nabízení obchodu a/nebo služeb Pořadatele nebo jeho obchodních partnerů dotyčnému subjektu údajů ze strany Pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas Účastníka ve smyslu předchozí věty zůstává v platnosti, i když je dotyčný Účastník ze soutěže vyloučen. Účastník souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, a to pouze v souvislosti s touto soutěží. Účastník dále uděluje svůj

3 souhlas k tomu, aby zpracování jeho osobních údajů pro Pořadatele zajišťoval Organizátor jako zpracovatel ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Účastník uděluje souhlasy dle tohoto čl. 6.2 do doby jeho odvolání ze strany soutěžícího, nejdéle však na dobu 5 let Pořadatel a zpracovatel se zavazují dbát o to, aby Účastníci v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů neutrpěli újmu na svých právech, a zavazují se přijmout taková technická opatření, která budou data chránit před neoprávněnými nebo nahodilými zásahy a přístupy ze strany třetích osob, před jejich změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jakož i před jiným zneužitím Účastníci berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům a pracovníkům Pořadatele a/nebo výše uvedeného zpracovatele; tyto osoby jsou ohledně osobních údajů Účastníků vázány povinností mlčenlivosti. Účastníci berou dále na vědomí, že mají (i) právo přístupu ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu svých osobních údajů, (iii) právo požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení v případě, že se dotčený Účastník bude domnívat, že Pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jakož i právo, aby takový závadný stav byl odstraněn (zejména provedením opravy nebo likvidace osobního údaje), případně je oprávněn se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Výherce souhlasí, že jeho jméno, příjmení a zkrácena adresa (obec) bude uveřejněno webových na stránkách soutěže a 1x až 2x v letáku Tesco (ať již v tištěné nebo elektronické podobě), a to výhradně v souvislosti s touto soutěží Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje v rámci soutěže poskytuje dobrovolně, tj. není nijak (na základě zákona či jinak) povinen své osobní údaje Pořadateli poskytnout. Účastník je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto bez zbytečného odkladu oznámí Pořadateli Účastník bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů před vyhlášením výsledků soutěže má za následek vyřazení Účastníka ze soutěže. 7. Oznámení o výhře a předání cen 7.1. Nejpozději 5 pracovních dnů po skončení daného soutěžního kola oznámí znění správné odpovědi Pořadatel na webové stránce Nejpozději 30 dnů po skončení soutěžního kola vyhodnotí Pořadatel správnost zaslaných odpovědí Účastníků a na základě výše uvedených pravidel určí výherce Příslušný výherce bude kontaktován prostřednictvím u, který uvedl při registraci do soutěže, přičemž mu Pořadatelem bude oznámeno, že je výhercem a bude vyzván, aby Pořadateli sdělil, resp. potvrdil své jméno, příjmení a poštovní adresu Pokud příslušný výherce nesdělí Pořadateli uvedené osobní údaje způsobem stanoveným Pořadatelem ve lhůtě 10 pracovních dnů od odeslání uvedeného oznámení, jeho nárok na ceny zaniká a výhra propadá Pořadateli Výhra bude výherci zaslána na výhercem uvedenou poštovní adresu, a to do 60 dnů od skončení příslušného soutěžního kola. 8. Závěrečná ustanovení 8.1. Technické zajištění soutěže bude provádět Organizátor soutěže nebo jiná osoba určená Pořadatelem.

4 8.2. Účastníci soutěže berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud tato pravidla soutěže odkazují na určitá jednání, kroky, postupy a/nebo oprávnění Pořadatele, je Pořadatel oprávněn k jejich realizaci pověřit třetí osobu dle své volby, zejména osobu provádějící technické zajištění soutěže Pořadatel soutěže neodpovídá za přechodnou nefunkčnost či chybný provoz webové stránky, kde soutěž probíhá, nebo za nefunkčnost či chybný provoz serverů zajišťujících elektronickou komunikaci Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webové stránce Žádná cena nebude poskytnuta, pokud výherce nesplní všechny podmínky a povinnosti vyplývající z těchto pravidel. Pokud vyjde najevo, že výherce porušil v souvislosti s účastí v soutěži platné právní předpisy, tato soutěžní pravidla nebo dobré mravy, uvedl nepravdivé či neúplné údaje, jeho jednání je v rozporu se zájmy Pořadatele nebo má Pořadatel vážné podezření na nekalé jednání Účastníka, může takového Účastníka ze soutěže vyloučit, pokud jde o výherce, jeho nárok na ceny zaniká. V takovém případě je výherce povinen poskytnuté ceny vrátit Pořadateli, a to ve lhůtě a způsobem, které mu Pořadatel sdělí Na ceny z této soutěže nevzniká právní nárok a jejich poskytnutí se nelze domáhat soudní cestou. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Pořadatel nenese odpovědnost v důsledku vyčerpání zásob TLB plen na některé své prodejně Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení. Rozhodnutí Pořadatele jsou konečná a nelze proti nim podávat jakékoli opravné prostředky, Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž anebo její pravidla, a to i bez uvedení důvodu, a dále si vyhrazuje právo změnit cenu v soutěži při zachování její hodnoty. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů. V Praze dne

5 Dodatek pravidel marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tento dodatek upravuje prodloužení pravidel soutěže. 9. Prodloužení soutěže 9.1. Akce Pleny na půl roku zdarma se prodlužuje až do V období od do bude probíhat v 6 kolech. Ostatní ustanovení pravidel se nemění a zůstává v platnosti. V Praze dne

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více