Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra centrum univerzitního sportu Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Renáta Vychodilová Vypracoval: Jan Žák Management cestovního ruchu Brno, 2015

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích. V Brně dne podpis

3 PODĚKOVÁNÍ: Především bych chtěl poděkovat vedoucí této práce Mgr. Renátě Vychodilové za cenné rady, věnovaný čas a odborné vedení, které přispěly ke vzniku této bakalářské práce. Díky patří také mé rodině a nejbližším za podporu při studiu a psaní této bakalářské práce.

4 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Marketing Vývoj marketingu Definice marketingu Marketingová komunikace Marketingový mix Propagace Komunikační mix Event marketing Pojem event marketing Event marketing a komunikační mix Cíle event marketingu Marketing sportovních akcí Sportovní akce Sponzorování sportovní akcí CÍL A ÚKOLY PRÁCE Cíl práce Úkoly práce METODIKA PRÁCE PRAKTICKÁ ČÁST Základní informace o akci Rozhovor s vedoucím mediálního oddělení Marketing akce... 35

5 4.3.1 Obecné informace o akci Sponzoři Finance Propagace akce Závodníci Cílová skupina návštěvníků Média Vyhodnocení propagace SWOT analýza marketingu a propagace Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Výsledky SWOT analýzy Anketní šetření Anketní otázky Výsledky anketního šetření Shrnutí výsledků anketního šetření Marketingové strategie DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Literární zdroje Internetové zdroje Seznam použitých zkratek Seznam obrázků... 62

6 Seznam tabulek PŘÍLOHY Příloha č. 1: Okruhy rozhovoru s vedoucím mediálního oddělení Příloha č. 2: Záznamový arch anketního šetření RESUMÉ SUMMARY... 67

7 ÚVOD Za téma své bakalářské práce jsem si zvolil téma Analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Při práci na tomto tématu využiji znalostí a poznatků získaných studiem oboru Management sportu. Právě využití mých znalostí v praxi je mou hlavní motivací pro vypracování daného tématu. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části vymezuji za pomocí odborné literatury základní pojmy marketingu a jeho rozdělení a dále popisuji jednotlivé typy propagace. Poté se věnuji event marketingu, který v závěru teoretické části vymezuji ve vztahu ke sportovním akcím. V praktické části využívám teoretických poznatků k analyzování konkrétní sportovní akce. Sportovní akcí, kterou analyzuji, je snowboardový závod Snowjam 2015 ve Špindlerově Mlýně. Je to akce mezinárodního rozsahu, ale zároveň není masového charakteru, díky čemuž mi byl umožněn dobrý přístup k informacím. Pomocí rozhovoru na základě návodu s vedoucím mediálního oddělení této sportovní akce, popisuji její základní charakteristiku, její marketing a způsoby propagace směrem k zákazníkům. Informace získané od vedoucího mediálního oddělení, společně s mými poznatky založenými na osobním pozorování následně kompletuji a analyzuji s použitím SWOT analýzy. Dále provádím anketní šetření, jehož cílem je zjištění dopadu propagace na návštěvníky akce. Na závěr praktické části navrhuji, na základě vypracované SWOT analýzy a výsledků anketního šetření, marketingové strategie pro zlepšení organizace, marketingu a propagace dané sportovní akce. Cílem této bakalářské práce je analýza marketingu a propagace vybrané sportovní akce. Na základě SWOT analýzy, anketního šetření a porovnání dosažených výsledků vytvořím marketingové strategie a vytyčím návrhy, doporučení a opatření pro zkvalitnění organizace této sportovní akce. 7

8 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Marketing Slovo marketing se stalo v posledních několika letech jedním z nejčastěji citovaných pojmů. A to buď ve smyslu spasitele nebo naopak příčiny všeho zlého, co naši společnost trápí. Takto glosuje pojem marketing Světlík (2003, p.3) v úvodu své publikace Marketing a reklama. Dodává, že většina z častých uživatelů pojmu marketing, ať již v jednom, či druhém slova smyslu, vůbec nezná jeho skutečný obsah. O podobné problematice špatného pochopení pojmu marketing mluví hned několik dalších autorů. Například podle Durdové (2004, p.6) často bývá tento pojem nesprávně vymezen, hlavně kvůli častému omezení pojmu marketing pouze na průzkum trhu a propagaci. Tyto pojmy samozřejmě do oblasti marketingu spadají, ale rozhodně nejsou jeho plným výčtem. Holešinská, Metelková, Šauer a Vystoupil (2007, p.16) popisují skutečnost, že většina lidí si pod pojmem marketing představuje pouze prodej a reklamu. Toto tvrzení zdůvodňují tím, že reklama a prodej jsou nejviditelnějšími projevy marketingových aktivit. Po zjištění, že většina autorů poukazuje na tento problém nepochopení, považuji za velmi důležité, hned v první části mé práce, pojem marketing blíže objasnit Vývoj marketingu Pro komplexní definování marketingu uvedu nejprve historický kontext slova marketing. Podle Pavlečky (2008) sahají prapůvodní kořeny marketingu až do starověkých civilizací. Už v Egyptě a Mezopotámii se objevovaly, podle objevů současných archeologů, první náznaky zavedení jakýchsi ochranných známek. Symboly jednotlivých výrobců odlišovaly zboží na trhu a pomáhaly vytvářet jeho hodnotu. Byly ukazatelem kvality a zárukou pro spotřebitele. Také středověká Evropa znala cechovní značky, podle kterých se zákazníci mohli orientovat." v těchto dobách se tedy jednalo spíše o pouhé první náznaky komerční komunikace. Světlík (2003, p.6) se podrobněji věnuje nástupu marketingu, jak ho známe dnes. Pojednává o marketingové podnikatelské koncepci, která se podle něj začíná 8

9 objevovat v rozvinutých tržních ekonomikách v padesátých a šedesátých letech minulého století.popisuje vznik rozvinutého trhu, který charakterizuje jako trh spotřebitele. Říká, že vzhledem k nasycenosti základních potřeb zákazníků a stále silnější konkurenci začínalo být složitější se na trhu prosadit. Firmy tedy byly trhem přinuceny hledat nové cesty k uspokojování potřeb svých zákazníků. Vzniká zde také zájem o poznání a o větší respektování zákazníka. Ke změně chápání marketingu a ke změně jeho postavení v řízení organizací došlo podle Holešinské et al. (2007, p.17) hlavně kvůli změnám v technickém pokroku, zvyšování produktivity, intenzifikaci konkurence, rozšiřování tržní poptávky, zvyšování úrovně řízení, změny společenských hodnot aj. Dále popisuje (podobně jako Světlík, 2003, p. 7) vývoj marketingu v průběhu tří rozdílných časových období: výroby, prodeje a marketingu. Vývoj chápání marketingu podle Holešinské et al.(2007, p.17): Období výrobní orientace (podle Světlíka tzv. Výrobková koncepce) - je prvním vývojovým stádiem. Toto období (doba od průmyslové revoluce do 20. let minulého století) charakterizuje převis poptávky nad nabídkou, kdy si každý výrobek na trhu našel svého kupce, tudíž cílem managementu byla pouze maximalizace výroby. Potřeby a přání zákazníků byly až druhořadé. Světlík (2003, p.7) tohle popisuje jako riziko tzv. marketingové krátkozrakosti, kdy výrobce je až příliš zahleděný do vlastního výrobku a jeho distribuce, že přestává vnímat co se na trhu děje a jaká jsou přání a chování zákazníka. Období prodejní orientace - již existoval dostatek výrobní kapacity pro uspokojování poptávky. Zvyšování konkurence začalo klást větší důraz na samotný prodej, nikoliv na výrobu. Základní prioritou organizace se v téhle době (od počátku 30. let) stala likvidace konkurence a zvyšování vlastního prodeje. Světlík (2003, p.7) popisuje toto období více z hlediska vztahu podnikatele se zákazníkem, kdy si podnikatelé začali více uvědomovat, že zákazník se pro koupi výrobku nemusí samostatně rozhodnout a je potřeba jeho rozhodování podpořit aktivním prodejem. Cílem výrobce je prodat to, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by prodal. (Světlík, 2003, p. 7). Období marketingové orientace - tuto vývojovou fázi popisuje Holešinská et al. (2007, p.17) jako důsledek intenzivní konkurence a technického 9

10 pokroku. Nabídka produkce již v tomto období převyšuje poptávku. Začíná zde upřednostňování zákazníků před prodejem. Organizace začínají aplikovat marketingový přístup, kdy hlavní prioritou je uspokojování potřeb a i skrytých přání zákazníků. Světlík (2003, pp.7-8) definuje dvousměrnou komunikaci, kdy uvádí, že je nezbytná přítomnost zpětné vazby mezi trhem a výrobcem. Dále popisuje jednu z hlavních vlastností organizace a to pružnost na požadavky a přání zákazníků, která je podle autora hlavním předpokladem pro budoucí růst firmy. Zdůvodňuje to předpokladem budoucího úspěšného fungování firmy, kdy si její výrobky budou kupovat v zásadě dvě skupiny zákazníků: noví zákazníci a ti, kteří se opakují. Autor udává skutečnost, že získání nových zákazníků je podstatně nákladnější, než si udržet ty stávající. Jako klíč k věrnosti zákazníků Světlík určuje plné uspokojení zákazníka a to hlavně z důvodu: o přijde si opakovaně výrobek koupit, o kupuje si i jiné výrobky podniku, o nevěnuje tolik pozornosti výrobkům konkurenčním, o o podniku hovoří pozitivně se svým okolím. Ačkoliv tito dva autoři (Holešinská et al., 2007; Světlík, 2003) rozdělují tuto problematiku do stejných období, jejich hlubší popis se velmi liší. Světlíkovo (2003) pojetí je dle mého názoru praktičtější, jelikož se problematice věnuje z pohledu vztahu organizace se zákazníky. Připojuje praktické příklady, u kterých poukazuje na skutečnosti popsané v obecné teorii. Další autoři (McCarthy a Perreault, 1995; Kotler, 1992) přidávají ještě období čtvrté: Období marketingové koncepce - McCarthy a Perreault (1995, p. 45) udávají význam marketingové orientace jako snahu o realizaci marketingové koncepce. Přičemž přidávají definici marketingové koncepce jako zaměření veškerého úsilí organizace na spokojenost zákazníků a na určitý zisk, ve které jsou obsaženy tři základní myšlenky (Obr. 1): orientace na zákazníka, společné úsilí společnosti, zisk - ne pouze prodej - jako cíl. 10

11 Celkové úsilí společnosti Spokojenost zákazníka Zisk jako cíl Marketingová koncepce Obr. 1: Firmy s orientací na trh realizují marketingovou koncepci Zdroj: McCarthy a Perreault (1995, p. 46) Podle Kotlera (1992, p. 18) spočívá marketingová koncepce na čtyřech hlavních pilířích: na soustředění se na trh, orientaci na zákazníka, koordinovaném marketingu, výnosnosti Definice marketingu Výše uvedené teoretické poznatky definují podstatu pojmu marketing. Podle Durdové (2004, p.7) je marketing tvořen jednotným vzájemně propojeným komplexem činností, které společně vedou k zajištění potřeb a požadavků zákazníků, k dobře fungujícímu trhu a následnému růstu zisků firmy. Kotler (1992, p. 4) uvádí definici pojmu takto: Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními. 11

12 1.1.3 Marketingová komunikace Podle Kotlera (1992, p. 612) marketing vyžaduje mnohem více, než jen vyvinout dobrý výrobek, přitažlivě ho nacenit a zajistit jeho zpřístupnění potenciálním zákazníkům. Organizace musí také komunikovat se svými současnými a potencionálními tj. budoucími zákazníky. To, co je sdělováno, by nemělo být ponecháno náhodě. Kozák (2004, p. 11) vytyčuje základní cíle marketingové komunikace takto: Poskytnout informace - informovat trh o dostupnosti určitého výrobku či služby. Důležitá je zde také informovat o změnách. Informace mohou být směřovány jak k zákazníkům stávajícím, tak k potencionálním. Vytvořit a stimulovat poptávku - úspěšná komunikace může vést ke zvýšení poptávky a tím podpořit prodejní obrat bez nutnosti cenové redukce. Diferenciace produktu firmy - odlišení od konkurence. Na základě podobnosti nabízených produktů s konkurencí, považuje zákazník výrobky za takřka identické a nebere v potaz různé výrobce. Firma může svůj prodej podpořit dlouhodobou a konzistentní komunikací, kdy se snaží přesvědčit spotřebitele o jedinečnosti vlastního výrobku nebo firmě samotné. Důraz na užitek a hodnotu výrobku - snaha o představení výhody, jenž přináší zákazníkovi vlastnictví výrobku či využití nabízené služby. Stabilizace obratu - snaha marketingové komunikace o maximální možné vyrovnání kolísání obratu z hlediska sezónnosti a také snaha o stabilizování výrobních a skladovacích nákladů v čase. Stabilizace současného postavení na trhu a pozvolné zvyšování tržního podílu - snaha o udržení stávajících spotřebitelů, jakožto souběžná snaha o přesvědčení zákazníků konkurenčních firem o vlastní jedinečnosti. 12

13 1.1.4 Marketingový mix Kotler (1992) definuje marketingový mix jako: ovlivnitelné proměnné, které firma spojí, aby uspokojila cílový trh. Firma řídí komplexní marketingové komunikace. Hlavními komunikačními procesy jsou: Firmy komunikují se svými prostředníky, spotřebiteli a s veřejností. Prostředníci firmy komunikují se svými zákazníky a také s veřejností. Spotřebitelé ústně komunikují s ostatními spotřebiteli a s veřejností. Zároveň si všechny tyto skupiny navzájem poskytují zpětnou vazbu. Odborná literatura (Holešinská et al., 2007; Kotler, 1992; Kozák, 2004; Světlík, 2003) na tomto místě vytyčuje hlavní čtyři nástroje marketingového komunikačního mixu: marketingovou propagaci, produkt, cenu, místo. Tyto nástroje uvádí většina zdrojů jako tzv. čtyři P. Toto označení vychází z anglických názvů výše uvedených pojmů (promotion, product, price, place). Někteří marketingoví odborníci přidávají nástroje další, jako například lidé - people (Světlík, 2003, p. 69). Tohle rozdělení uvádí většina autorů, proto se mu budu věnovat důkladněji. Hlavním zdrojem mi zde bude McCarthy a Perreault (1995, pp ) a to proto, že jejich popis těchto nástrojů je, dle mého názoru, nejlépe organizovaný a definovaný. Propagace (promotion) - jedná se o oznámení a prodej zákazníkovi. K propagaci patří osobní prodej, hromadný prodej a propagace prodeje. Problematiku propagace budu rozebírat podrobněji v další části mé práce. Produkt (product) - se zabývá vývojem produktu pro daný cílový trh. Obecnou podstatou produktu či služby je uspokojení potřeb zákazníků. McCarthy a Perreault (1995, p. 54) upozorňují na skutečnost, že produkt není omezen jen na fyzické zboží a přidává praktický příklad kdy produkt firmy je i vyplněný formulář daňového přiznání. Cena (price) - jde o rozhodnutí o finální ceně produktu. Při stanovení ceny je podle McCarthyho a Perreaulta (1995, p. 56) nejdůležitější zvážit, 13

14 jaká je na trhu konkurence a uvážit i náklady na celý marketingový mix. V neposlední řadě je nutné předpovědět reakci zákazníků na stanovenou cenu. Místo (place) - jedná se o úkol dostat na místo cílového trhu právě ten nejvhodnější výrobek, což je pochopitelné, protože pokud není výrobek dostupný tam, kde je o něj zájem, je k ničemu. Tento nástroj souvisí i se samotnou cestou - distribučními kanály. 14

15 1.2 Propagace Komunikační mix Jednou z nejvýznamnějších složek marketingového mixu je propagace. Zatímco někteří autoři (například Majaro, 1996, p. 147) popisují hlavní poslání propagace pouze jako předání škály sdělení, jiní autoři (např. Holešinská et al., 2007, p.96; Světlík, 2003, p.70) přidávají do definice i snahu informovat, přesvědčovat a v neposlední řadě také zákazníka ovlivňovat. Tedy celkově modifikovat zákazníkovo spotřební chování. Několik autorů (Světlík, 2003, p. 70; Durdová, 2004, p. 41) upozorňuje na častou chybu, kdy pojem propagace bývá milně zaměněn s pojmem reklama. Propagace je ve skutečnosti vůči reklamě pojmem nadřazeným. Všichni výše uvedení autoři (Durdová, 2004; Holešinská et al., 2007; Majaro, 1996; Světlík, 2003) se ale shodují na tzv. komunikačním (propagačním) mixu. Jedná se o hlavní komunikační cesty vedoucí k zákazníkovi. Reklama Osobní prodej Podpora prodeje Přímý marketing Public relations Reklama Vznik pojmu reklama naznačuje Durdová (2004, p. 41). Poukazuje na latinské reklamare, jehož překlad znovu křičet, opakovaně křičeti dozajista vystihuje komunikaci dřívějších obchodníků. Autorka dále obecně definuje reklamu jako formu komunikace s komerčním záměrem. Hesková (2015, p. 156) vymezuje pojem takto: Reklama je podle zákona o reklamě vymezena jako každá placená forma neosobní komunikace s trhem. Jejím úkolem je dostat službu do povědomí zákazníků a odlišit ji od ostatních nabídek, rozšířit znalosti zákazníka o službě a přesvědčit jej, aby si službu koupil. 15

16 Durdová (2004, p. 42) popisuje základní funkce reklamy takto: Informativní - díky této funkci se zákazník prvotně dovídá o existenci daného produktu. Reklama je podle autorky mířena hlavně na rozum zákazníka - jedná se o tzv. racionální reklamu. Ovlivňovací - snaha o získání zákazníka, kdy se reklama působením na emoce zákazníka (slevy, výhody, dárky, atd.) snaží přimět zákazníka ke koupi výrobku určitého výrobce - tzv. emocionální reklama. Upomínací - reklama upozorňuje zákazníka, že výrobek, pro zákazníka již znám, je stále na trhu dostupný. Světlík (2003, p. 83) definuje jiné základní funkce reklamy a to z pohledu toho, jakou roli hraje reklama v podnikání a ve společnosti: Funkce marketingová - spočívá ve skutečnosti, že reklama je velmi důležitým prostředkem pro komunikaci firmy se zákazníky. Reklama informuje o nabízeném produktu a přesvědčuje zákazníka k nákupu. Zákazníkova znalost výrobce (či prodejce) a produktu samotného je pro prodej zásadní. Funkce komunikační - reklama je hlavním komunikačním nástrojem pro komunikaci se zákazníkem. Funkce ekonomická - reklama zvyšuje poptávku po daném zboží či službách. Autor zde taky definuje pojem úspora z rozsahu, kdy díky zvýšení poptávky umožní podniku zvyšovat výrobu. Samotná úspora je pak dosahována vyšším objemem výroby a nižším podílem fixních nákladů. Funkce sociální - reklama často informuje o nových či inovovaných výrobcích, čímž zákazníkům přibližuje využití nových technologií. Taktéž například může přispívat k estetickému cítění, když zobrazuje trendy v módě a designu. Zásadní znalosti pro úspěšné provedení reklamy popisuje Durdová (2004, p. 42). Podle ní jsou pro stanovení úspěšného komunikačního působení důležité tyto znalosti: znalost cílové skupiny, znalost jak, kdy a kde se zákazníkem komunikovat. 16

17 Cílová skupina Cílovou skupinou rozumíme určitý okruh lidí, které chceme reklamou oslovit, uvádí Světlík (2003, p. 104). Dodává, že pro ideální zacílení reklamy je tedy třeba nalézt společné charakteristiky a vlastnosti cílové skupiny zákazníků. Na základě těchto charakteristik můžeme segmentovat potenciální zákazníky. Termínem segmentace rozumí autor nalezení cílové skupiny dle stanovených kritérií. Jedná se o skupinu vnitřně homogenní, ale navenek heterogenní. Pro praktický účel se při vymýšlení zacílení reklamy transformuje cílová skupina do (abstraktního) typického zástupce, který co nejlépe představuje charakteristiky a vlastnosti dané cílové skupiny. Tomuto zákazníkovi se pak vytváří reklama přímo na tělo. Nejtypičtějšími zkoumanými charakteristikami bývá demografický profil (pohlaví, věk, vzdělání, příjem, atd.), ekonomické hledisko a sociální postavení (Světlík, 2003, pp ). Volba médií Při tvorbě reklamy je nezbytné vybrat odpovídající média. Výběr je proveden optimálním způsobem, aby reklama oslovila cílovou skupinu. (Vysekalová, 2010, p. 37). Autorka dále popisuje dva kroky prováděné při rozhodování, jaká média organizace použije: 1. Stanovení typů médií v mediálním mixu (podle toho, jak odpovídají cílům kampaně). 2. Stanovení optimální kombinace médií (přesné určení samotného nasazení reklamy do jednotlivých médií). Každé médium má své charakteristiky, klady i zápory. Mezi nejčastěji využívané řadíme: Tisková média Do této skupiny médií patří především noviny a časopisy, dále pak katalogy, ročenky a interní publikace. Podle Světlíka (2003, pp ) se jedná hlavně o tištěný obraz skládající se ze slov, fotografií, kreseb, barev a bílé plochy. Autor dodává, že tištěná reklama se vyznačuje u čtenářů vysokou důvěryhodností. 17

18 Noviny Novinová reklama patří mezi nejstarší formy. Dnes její oblíbenost odeznívá, ale stále je tato forma reklamy pro spoustu podnikatelských subjektů lákavá. (Světlík 2003, p. 134). Výhody reklamy v novinách (Vysekalová, 2010, pp ; Světlík, 2003, pp ): masové publikum; místní médium (pokrývá určitou oblast); selektivita čtenářů (přesně zasažitelná cílová skupina); flexibilita inzerce (možnost konkrétního přizpůsobení inzerátu); rychlost (velmi krátká doba mezi zadáním inzerátu a jeho vydání); důvěryhodnost (daná historickým kontextem). Nevýhody reklamy v novinách velmi krátká životnost; omezená selektivita (např. špatně zasažitelná věková skupina pod 20 let); přeplněnost inzercí (riziko přehlédnutí inzerátu). Časopisy Časopis je opakovaně vycházející tiskovina. Od novin se odlišuje zejména nižší frekvencí vydávání a konkrétním zaměření. Výhody reklamy v časopisech (Vysekalová, 2010, pp ; Světlík, 2003, pp ): zasažení specifické cílové skupiny (pestrost titulů vytváří možnost zasáhnout relativně malou cílovou skupinu); delší životnost než noviny (časopisy jsou čteny výrazně pomaleji a podrobněji a zůstávají v dosahu zákazníku výrazně delší dobu a dokonce se půjčují); vyšší kvalita reprodukce (oproti novinám jsou zpravidla v lepším kvalitativním provedení, což ovlivňuje vnímání); 18

19 využití redakčního kontextu (např. inzerát na kosmetiku v časopise o kosmetice). Nevýhody reklamy v časopisech přeplněnost reklamou (výrazně vyšší než ostatní média); celoplošnost (na rozdíl od novin nejsou časopisy vydávány regionálně); nízká frekvence reklamy (týdenní, měsíční, čtvrtletní). Televize Televizní reklama je podle Světlíka (2003, p. 127) velmi účinným komunikačním prostředkem. Autor dokonce dodává, že televize jako společenský fenomén překračuje hranici reklamy, stala se mocným médiem ovlivňující životy a formujícím životní styl milionů lidí. Výhody televizní reklamy (Vysekalová, 2010, pp ; Světlík, 2003, pp ): působení na více smyslů diváka (využití vizualizace, zvuku, pohybu a barvy; možnost ukázat předmět reklamy i jeho použití); masový dosah (televize je jediným médiem, které oslovuje celou rodinu); selektivita (dle charakteru programu možnost oslovit cílovou skupinu); působení v rovině one-to-one komunikace (zákazníkovi navozuje pocit osobního jednání). Nevýhody televizní reklamy: vysoké náklady (jak na samotnou výrobu spotu, tak na jeho vysílání); přeplněnost (v návalů různých reklam hrozí nebezpečí přehlédnutí); přeskakování reklamy - tzv. zipping (zvyk diváka přepnout na jiný kanál, když začne na sledovaném kanálu reklamní blok). 19

20 Rozhlas Rozhlas je osobním médiem (jeho poslech je většinou individuální záležitostí). Zvláštností rozhlasové reklamy je podle Světlíka (2003, p. 130) i působení na zákazníky podtextově a v situacích, kam ostatní typy reklamy neproniknou (při jízdě v automobilu, při poslechu rádia v domácnosti). Výhody rozhlasové reklamy: (Vysekalová, 2010, pp ; Světlík, 2003, pp ): vysoká segmentace (možnost zasažení cílových skupin, díky rozmanitosti rozhlasových stanic); cenová dostupnost (cena tvorby a vysílání rozhlasového spotu je relativně nízká); osobní forma oslovení. Nevýhody rozhlasové reklamy: pouze zvukové působení na zákazníka (omezuje prezentaci produktů); tzv. médium v pozadí (lidé se často během poslechu rádia zabývají jinými činnostmi); přeplněnost (tzv. reklamní bloky - kdy posluchač přepne na jinou stanici - tzv. zipping); Venkovní reklama Venkovní reklama patří mezi historicky nejstarší formu reklamy. Jedná se o reklamu ve formě billboardů, reklamních panelů, vývěsných tabulí, reklamy na prostředcích městské hromadné dopravy, atd.). Výhody venkovní reklamy (Vysekalová, 2010, pp ; Světlík, 2003, pp ): pestrost forem (venkovní reklama zahrnuje vše od vývěsných tabulí až po reklamní létající balóny); novátorské tvůrčí příležitosti (stále nové formy zvyšující účinek dopadu na zákazníky); široký zásah zákazníků a vysoká úroveň frekvence zásahu; 20

21 Nevýhody venkovní reklamy: nízká či žádná selektivnost (prakticky nemožné zacílení na cílovou skupinu); omezená dostupnost některých forem (omezení vyhláškami a zákonnými předpisy); obecný negativní postoj veřejnosti. Internet Toto médium zažívá v posledních letech obrovský rozvoj. Výhody internetové reklamy (Vysekalová, 2010, p. 43; Světlík, 2003, pp ): rychlost (umístění reklamy na internet je prakticky okamžité); okamžité přesměrování zákazníka (jednoduchým kliknutím na reklamu je zákazník ihned přesměrován na stránku produktu); velký dosah a přesné cílení; nízké náklady. Nevýhody internetové reklamy: přeplněnost informací (neustálé opakování může vyvolat negativní vztah k firmě); selektivita (omezené návštěvníky webu). Sociální sítě Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Jejich obrovská popularita mezi uživateli pochopitelně nabádá firmy k využití sociálních sítí jako možnost kontaktu se zákazníkem a zároveň jako reklamní plochu. Jejich marketingové využití představuje potenciál při oslovení cílových skupin formou přímého marketingu, budování image, značky a jsou i zdrojem informací o spotřebiteli. (Vysekalová, 2010, p. 18). Díky částečné povinnosti sdělit na sociální síti své základní údaje (pohlaví, věk, bydliště), jsou sociální sítě naprosto ideálním místem pro vysoce směřovanou a cílenou reklamu. Příklad takové velmi cílené 21

22 reklamy uvádí Masterman (2009, p. 263), kdy byla v roce 2008 v Anglii uskutečněna kampaň pro rozšíření řad hráčů házené. Pomocí sociálních sítí byli vyhledáni a kontaktováni mladí lidé ve věku let, kteří splňovali výškové předpoklady pro úspěšné hráče házené (ženy vyšší než 180 cm a muži s výškou přes 190 cm). Takovýto způsob zacílení by byl, dle mého názoru, jen velmi obtížný pomocí jiného reklamního média. Výhody reklamy na sociální sítích (Vysekalová, 2010, pp ; Masterman, 2009, pp ): kontaktování cílové skupiny; sledování odezvy v reálném čase (sociální sítě umožňují sledovat dobu věnování pozornosti reklamě a i reakční dobu zákazníka - to vše může přispět k přehodnocení a neustálé vylepšování reklamy); velký počet uživatelů; možnost virové reklamy (reklama se šíří samovolně mezi uživateli - tzv. sdílením); Nevýhody reklamy na sociálních sítích: nelze oslovit všechny cílové skupiny (omezeno pouze uživateli využívající služeb sociálních sítí - především mladší generace); nespokojenost zákazníků s využívání jejich osobních dat; velká konkurence; přeplněnost Osobní prodej Jedná se o formu komunikace s jedním nebo více zákazníky. Hlavním rozdílem oproti ostatním formám komunikace je její podstata a tou je přímá komunikace tváří v tvář. Podle Světlíka (2003, pp ) to vyvolává specifické nároky na pracovníky. Durdová (2004, p.43) doplňuje skutečnost, že těsný kontakt s potencionálním zákazníkem nabízí širokou škálu možností, jak upoutat pozornost a zvýšit zájem o nabízený produkt. Světlík (2003, p.164) dále popisuje osoby, které osobní prodej uskutečňují - jsou to obchodní zástupci a obchodní prodejci. Autor dále vytyčuje tři hlavní funkce těchto pracovníků: 22

23 ovlivňování kupujících v procesu rozhodování; zprostředkovávání informací o výrobky (zároveň sledování jeho reakcí a přinášení připomínek a přání zpět k výrobci - tj. přímá zpětná vazba); poskytování servisu (zajištění dodání výrobku, poskytování doplňkových služeb) Podpora prodeje Tato forma komunikace má za cíl krátkodobě stimulovat prodej výrobků a služeb. Jde o neosobní komunikaci, která má podle Durdové (2004, p.42) zdůraznit produkt, dále pomoci zákazníkovi se rozhodnout. Světlík (2003, p.146) přidává náhled vhodných stimulů - například peníze, cena, dárky, akce 1+1 zdarma, a jiné. Tyto podněty vedou zákazníka k návštěvě daného obchodu, k pátrání po dalších informací i k samotnému nákupu. Autor dodává konkrétní příklady z praxe, kdy podpora prodeje zapříčinila: opětovné vyzkoušení výrobku zákazníkem; opětovný nákup produktu; zvýšení objemu spotřeby příslušného produktu; neutralizaci marketingových aktivit konkurence Přímý marketing Durdová (2004, p.44) říká, že přímý marketing (často uváděný jako Direct marketing) umožňuje přesné zaměření se na určitý marketingový problém s okamžitou zpětnou vazbou - kontrola a vyhodnocení akce. Definici doplňuje nejčastějšími prostředky přímého marketingu: prospekty, přímá rozesílka, katalogy, časopisy pro zákazníky, aj. 23

24 Public relations Na rozdíl od ostatních nástrojů komunikačního mixu není hlavním cílem public relations (často prezentováno jako publicita či práce s veřejností) zvýšení prodeje výrobků nebo služeb. Hlavním úkolem je vytváření příznivých představ (image), které firma bude na mít na veřejnosti. Většina autorů (Masterman, 2009; Světlík, 2003; Durdová, 2004) se shoduje na podobnosti PR s reklamou nebo s podporou prodeje. Public relations jsou podobně uskutečňovány prostřednictvím médií, podobný je i způsob plánování (je rovněž založený na marketingovém výzkumu). Všechny výše zmíněné publikace uvádí nějaké cíle práce s veřejností (public relations). Durdová (2004, p.42) vytyčuje přehledný seznam hlavních cílů: budování a udržování image firmy, podpora ostatních komunikačních aktivit, řešení aktuálních problémů a otázek, podpora umísťování produktů na trhu, ovlivňování konkrétní spotřebitelské skupiny, pomoc při zavádění nových služeb. 1.3 Event marketing V této části budu výše popsané skutečnosti, sepsané pomocí obecné odborné literatury zabývající se marketingem a propagací, vztahovat k pořádání akcí, tedy k event marketingu. Nepůjde zde o přesné vymezení celého procesu tvorby akcí, ale pouze o porovnání poznatků a vymezení případných rozdílů oproti obecnému marketingu a propagaci. Jak uvádí Šindler (2003, p. 11) již v předmluvě své publikace, o event marketingu bohužel stále ještě více tušíme než víme. Tohle tvrzení dokládá i nedostatek literárních zdrojů, který je pro vypracování této části mé bakalářské práce velmi limitující Pojem event marketing Již v úvodech svých publikací narážejí Šindler (2003, pp ) a Kotíková (2008, pp. 8-9) na problém vymezit pojem event. Oba autoři uvádějí 24

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Reklama nástroj propagace

Reklama nástroj propagace VY_32_INOVACE_MAR_100 Reklama nástroj propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015

+ PŘEDSTAVENÍ. Michal Dovrtěl. Ředitel, Fit Monster 2015 + PŘEDSTAVENÍ Fit Monster 2015 je v pořadí již druhý ročník těchto závodů. V dubnu roku 2014 jsme spustili naši první registraci do závodů a přihlásilo se na 100 závodníků během několika týdnů. Závod byl

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE

az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE az havířov REKLAMNÍ NABÍDKA 2014/2015 1. LIGA LEDNÍHO HOKEJE Spojte se s dalšími významnými partnery klubu a staňte se součástí naší rodiny... az havířov Návštěvnost v sezóně 2010-2011: 37.319 fanoušků

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti,

Marketingový mix. Předmluva. Milé studenky/ti, Marketingový mix Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový mix, který vás podrobněji seznámí s touto tematikou, kterou budete aplikovat ve své semestrální

Více