Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!"

Transkript

1 Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále jen akce ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 1. Termín a místo konání akce 1) Akce probíhá od do vyčerpání výher vložených do akce, nejpozději však do včetně (dále jen doba konání akce ) ve vybraných provozovnách s čepovaným pivem Radegast na území celé České republiky (dále jen místo konání akce ). Seznam provozoven zapojených do akce je zveřejněn na (dále jen provozovna ). Na každé provozovně je akce ukončena samostatně okamžikem vyčerpání výher, přidělených Pořadatelem na příslušnou provozovnu, na toto ukončení bude spotřebitel adekvátně upozorněn. 2. Pořadatel akce 1) Pořadatelem akce je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. se sídlem U Prazdroje 7, PSČ , Plzeň, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen Pořadatel ) 2) Pořadatel může zajištěním akce pověřit další subjekty. 3. Účast v akci 1) Akce je určena výhradně pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo s adresou pro doručování na území České republiky, které splní v plném rozsahu stanovená pravidla soutěže (dále jen účastník či účastník akce ). 2) Z účasti v akci jsou vyloučení zaměstnanci a přímí rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele stejně jako osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k subjektům pověřeným zajištěním této akce. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání či na jednání, které není v souladu se zásadami fair-play. Z akce jsou dále vyloučeni provozovatelé restaurací, stánků, pojízdných prodejen a obdobných zařízení, v nichž je provozována hostinská činnost, a jejich zaměstnanci (osoby v pracovním či obdobném vztahu). 3) Akce se vztahuje na všechny varianty čepovaných piv značky Radegast o objemu 0,5l (dále jen velké pivo ), které mají vybrané provozovny ve své nabídce. 4) Podmínkou účasti v akci je zakoupení 5 velkých piv Radegast ve vybraných provozovnách. Piva je nutné zakoupit v rámci jednoho nákupu, není však nutné je najednou zkonzumovat. Je tedy vhodné nakoupit piva pro sebe i své kamarády. Sdružená konzumace je povolena. S ohledem na akční mechaniku tak není nutné zakoupená piva zkonzumovat samostatně, naopak sdružená konzumace je DOPORUČENA, tedy je vhodné se akce účastnit společně s kamarády. Pijte zodpovědně (pořadatel akce uvádí max. 2 piva na osobu a den). Velké pivo nemusí účastník a jeho kamarádi ihned a najednou zkonzumovat! Pijte s rozumem! 5) Účastník se může účastnit akce opakovaně. Každá nová účast je podmíněna jednorázovým zakoupením dalších 5 velkých piv Radegast ve vybraných provozovnách. strana 1/5

2 4 Výhry, podmínky získání výher 1) Do akce jsou vloženy následující výhry: 480 ks poukázek pro dvě osoby na koncerty a hudební festivaly. Poukázky jsou rozděleny následovně: (1 ks = vstupenka pro dvě osoby, dál jen výhra vstupenky ) Ks Plakátů formátu A2 kapely Kabát Ks Plakátů formátu A2 kapely 3 Setry ks Samolepek Jsem Rocker, piju Radegast Výhry jsou pořadatelem rovnoměrně rozděleny mezi 480 provozoven účastnící se této akce (na každé vybrané provozovně je k dispozici 101 ks stíracích karet, přičemž každá je výherní). Na každé provozovně je možné získat 1x poukaz na dvě vstupenky na hudební akci, 25x plakát kapely Kabát, 25x plakát kapely 3 Sestry a 50x samolepku Jsem Rocker, piju Radegast. Vyčerpáním výher přidělených Pořadatelem pro konkrétní provozovnu, je akce na příslušné provozovně ukončena. 2) Jeden účastník může získat po dobu trvání akce libovolný počet výher, pokud splní všechny podmínky pro jejich získání. 3) Podmínky pro získání výhry: Za 5 jednorázově zakoupených velkých piv Radegast na vybrané provozovně je účastníkovi od obsluhy provozovny oproti předložení účtenky o zaplacení uvedených 5 velkých piv předána jedna stírací karta. Setřením plochy na stírací kartě účastník ihned zjistí, jakou výhru získal. Danou výhru účastník obdrží přímo od obsluhy, oproti předložení příslušné stírací karty. Po vydání výhry obsluha provozovny stírací kartu označí tak, aby ji nebylo možné opakovaně užít. Nárok na výhru je nutné uplatnit u obsluhy provozovny obratem po obdržení stírací karty, v případě neuplatnění této výhry okamžitě po převzetí stírací karty nárok na výhru zaniká. Pozdější uplatňování nároku na výhru či uplatňování nároku na okamžitou výhru v jiné provozovně není možné. strana 2/5

3 4) Podmínky převzetí výhry: Pokud účastník po setření plochy na stírací kartě zjistí, že získal výhru vstupenky na hudební akci, obdrží od obsluhy vybrané provozovny voucher na 2 vstupenky. Výherce vstupenky se dále musí obratem po získání voucheru od obsluhy provozovny zaregistrovat na webu prostřednictvím zde umístěného registračního formuláře, kde je výherce povinen při registraci poskytnout veškeré požadované informace tak, aby bylo možno zajistit zaslání vstupenek. Zejména se jedná o jméno a příjmení výherce, jeho kompletní doručovací adresu, ovou adresu a datum narození. Dále je povinen pořídit fotografii výherního voucheru a následně ji nahrát na web ke svojí registraci. Na fotografii musí být viditelné číslo voucheru. Pokud tyto podmínky nebudou ze strany účastníka splněny, a to ani po upozornění em ze strany Organizátora, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá Pořadateli akce bez nároku na náhradu. V případě splnění podmínek registrace bude výherci zaslán do tří pracovních dnů od obdržení registrace potvrzovací o typu jeho výhry na ovou adresu, kterou uvedl v registraci, a následně mu bude výhra zaslána jako cenné psaní s dodejkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, na kontaktní adresu uvedenou při registraci. Účastník je povinen si pro účely kontroly účasti v akci a kontroly nároku na výhru ponechat jednotlivé vouchery na výhru vstupenky, s nimiž se zaregistroval jako výherce min. po dobu do ! Nejzazší termín pro uplatnění nároku na výhru vstupenek na hudební akci prostřednictvím registrace je do 23:59:59 hod, v případě, že výherce vstupenek uplatní na webu svůj nárok na vstupenky po :59:59 hod, pak nárok na výhru zaniká bez náhrady. Organizátor a Pořadatel akce si vyhrazují právo vyžádat vouchery na výhru vstupenek, se kterými se do akce registrovali, od všech účastníků, a to zejména od účastníků, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník je povinen ve lhůtě do 7 dnů od výzvy Organizátora či Pořadatele doručit poukaz na adresu, která mu bude sdělena a na obálku uvede Radegast - originál (ověřenou kopii) voucheru (v úplném stavu), se kterým registroval svou výhru, s tím, že doporučujeme tuto zásilku zasílat prostřednictvím doporučené pošty. Pokud účastník v této zásilce řádně nepředloží originál (ověřenou kopii) těchto voucherů v uvedené lhůtě, ztrácí účastník nárok na výhru a výhra mu nebude předána, případně je povinen vydanou výhru Organizátorovi dle pokynů navrátit. 5) Výhra vstupenek je podmíněna registrací výherců na webu 6) Výhry v akci jsou vydávány za podmínek výše stanovených po dobu trvání akce nebo do vyčerpání zásob. 5. Infolinka Pro potřeby účastníků zřizuje Organizátor infolinku Infolinka bude v provozu od do , v pracovní dny v době hod. Na infolinku se mohou účastník obracet se svými dotazy, týkajícími se pravidel akce, její mechaniky, distribuce výher, apod. Pořadatel si vyhrazuje právo hovory směřující na infolinku nahrávat za účelem zkvalitnění chodu akce a řešení případných sporů. Cena hovoru na infolinku je dle platného tarifu každého účastníka. Účastníci mohou své dotazy zasílat také na 6. Obecná ujednání 1) Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce a potvrzuje, že je osobou starší 18 ti let s plnou způsobilostí k právům a povinnostem a že je oprávněn produkty resp. velká piva zakoupit a výhry čerpat sám. 2) Na žádost Organizátora, obsluhy provozovny je účastník povinen doložit předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, že je osobou starší 18 let. strana 3/5

4 3) Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří úplně splní stanovené podmínky akce. Organizátor akce má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky. 4) Organizátor akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, a to v případě, že bude mít podezření, že účastník dosáhl výsledku v akci podvodným jednáním např.: neoprávněným získáním stírací karty nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této akce. Toto rozhodnutí Organizátora je konečné a bez možnosti odvolání. 5) V případě, že se nepodaří předat výhru stanoveným způsobem, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele této akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 6) Výhry, které nebylo možné v rámci akce rozdělit, propadají ve prospěch Pořadatele této akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 7) Výhry není možné alternativně plnit v penězích. V případě pochybností o osobě výherce se za výherce považuje osoba, která předložila stírací kartu. 8) Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. 9) Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 10) Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. 11) Vstupem do akce se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 12) V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku k Pravidlům akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny! zveřejněno na internetových stránkách: Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 13) Pořadatel ani Organizátor nenesou zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher. 14) Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení vstupenek na hudební akci v případě chyby na straně provozovatele poštovních služeb, či v případě uvedení chybné adresy ze strany účastníka. 15) Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o jakémkoli jednání ze strany účastníka, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pořadatel si vyhrazuje právo předat v takovém případě výhru náhradnímu účastníkovi. Stejně tak si Pořadatel vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, že účastník akce uvede v rámci registrace nepravdivé údaje. 16) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, sporných případech, stížnostech týkajících se této akce s konečnou platností. 17) Úplná pravidla akce jsou po celou dobu její platnosti k nahlédnutí na adrese zkrácená pravidla akce jsou k dispozici na propagačních materiálech. 7. Osobní údaje, autorská práva 1) Účastí v akci (získáním stírací karty od obsluhy vybrané provozovny) každý účastník souhlasí s tím, že Pořadatel akce je oprávněn bezplatně užít jména, příjmení, názvu obce a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích (včetně internetu) a propagačních materiálech Pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i jejich zvukové a obrazové záznamy, a to po dobu 10 let po ukončení této akce bez omezení území. 2) Účastí v akci (získáním stírací karty od obsluhy vybrané provozovny) uděluji bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu , MOBILNÍ TELEFON, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PSČ, MĚSTO, ULICE, ČÍSLO DOMU společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se sídlem U Prazdroje 7, PSČ , Plzeň, IČ: , jakožto správce (dále jen Společnost ), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. zejména agentury pro účely realizace akce a předání výher tento souhlas uděluji na dobu konání akce a předávání výher, a dále i pro marketingové účely správce, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Potvrzuji, že jsem byl/a strana 4/5

5 správcem poučen/a o svých právech v souladu s ust. 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., jakož i informován/a o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Beru na vědomí, že osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Beru na vědomí, že mám dle zákona dále právo, pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li má žádost shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Jsem srozuměn/a s tím, že požádám-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Poskytnutí osobních údajů činím na dobrovolné bázi a jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat. Jsem srozuměn/a s tím, že dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů V Praze, strana 5/5

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát

Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Úplná pravidla soutěže Vyhraj lístky na Kabát Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhraj lístky na Kabát (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více