Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Houšková Internetový marketing restaurace Bakalářská práce 2012

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Internetový marketing restaurace zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 21. května 2012 Podpis

3 Poděkování Děkuji Ing. Radce Johnové Ph.D., za čas, který mně věnovala a za podnětné připomínky ke zlepšení mé bakalářské práce.

4 Abstrakt Tématem této práce je internetový marketing aplikovaný na vybranou restauraci. Je zde popsáno, jaké jsou možnosti využití internetového marketingu a jaké možnosti jsou v současnosti nejvyužívanější. Práce je nejdříve zaměřena na teoretickou část internetového marketingu, kde jsou popsány některé formy internetového marketingu. V praktické části jsem se zaměřila na prezentaci firmy hlavně na sociálních sítích, převážně na Facebooku. Dále jsem zde popsala využití SEO analýzy pro vybraný podnik. A pomocí konkurenčního benchmarkingu jsem se zaměřila na vzhled internetových stránek vybraných konkurentů. Na základě této analýzy jsem se pokusila o vytvoření nového designu pro webové stránky podniku Yami Sushi House. Klíčová slova: internet, marketing, reklama, webová prezentace, sociální sítě

5 Abstract The subject of this thesis is internet marketing applied to the case of a selected restaurant. I have described the possibilities of using internet marketing and options that are used most frequently. The first part of the thesis is focused on theoretical aspects of internet marketing, where I describe selected types of internet marketing. In the practical part I have focused on the presentation of a company mainly on social networks, predominantly on Facebook. I have also described the use of SEO analysis for a selected company and by applying competitive benchmarking I focused on the design of internet pages of selected competitors. Based on this analysis I have proposed new design for the internet pages of the Yami Sushi House. Keywords: Internet, marketing, advertisement, web presentation, social network

6 Obsah Abstrakt.4 Abstract.5 Úvod.8 1. Internet a marketing Definice marketingu Historie marketingu Definice Internetu Historie internetu Internetový marketing Historie internetového marketingu Formy internetového marketingu Webové sídlo firmy Plošná reklama banner ing Public Relation (PR) na internetu Virální marketing Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) Informace o podniku restauraci Sociální internetové sítě Facebook.com Další možnosti na Facebooku Youtube.com Další sociální sítě Optimalizace pro vyhledávače Analýza klíčových slov Nástroje pro analýzu klíčových slov Webové stránky Yami sushi House... 44

7 6.1 Výběr domény Vzhled webových stránek Konkurenční benchmarking Vybrané restaurace pro konkurenční benchmarking Internetové stránky Mr. Sushi Internetové stránky The Sushi Bar Internetové stránky Sushi Point Nová internetová stránka Yami Sushi House Závěr Použitá literatura Seznam obrázků...59

8 Úvod V současné době, kdy je Internet součástí každodenního života skoro každého člověka po celém světě, by mu měla být věnovaná velká pozornost, jak v osobním životě, tak i v profesním. Hlavně firmy by ho měly využívat pro svou prezentaci. Forma této reklamy je podstatně levnější než plošné reklamy, pokud vezmeme v úvahu, kolik by podnik musel umístit plošných reklam, aby měla takový dosah jako právě reklama umístěna na Internetu, která je dostupná komukoliv, odkudkoliv a kdekoliv. Nesmíme zapomínat na to, že Internet můžeme označit za supersíť, která může spojit celý svět. Můžeme pomocí Internetu komunikovat s kýmkoliv nezávazně na místě, kde se právě nachází a s minimálním časovým zpožděním. Plošnou reklamu po čase stáhnete, avšak reklamu na Internetu si můžete uchovat, po jakoukoliv dobu chcete, i když ji nebudete mít umístěnou na stránce největších vyhledávačů, jako je například seznam.cz, ale můžete si ji uložit v archivu svých domovských internetových stránek, či na Facebooku nebo jiných sociálních sítí. Téma této práce jsem si vybrala jednak z toho důvodu, že ve zvolené restauraci pracuji již téměř sedm let a byla jsem u toho, když se snažila prosazovat na trhu a také jsem seznámena s asijskou kulturou a dokážu rozeznat, co je právě asijský styl, který se snaží restaurace prezentovat a co je spíše evropský styl, který prezentují někteří z konkurentů vybrané sushi restaurace. Nevýhodou Yami Sushi House je to, že se moc nezajímá o marketing celkově, natož pak jen o internetový marketing, který v současné době nabízí spoustu možností, ať už jde o reklamy na Internetu, či ing nebo využití sociálních sítí k prezentaci firmy. Podnik se moc nestará ani o domovské internetové stránky, které jsou aktualizovány jen zřídka a to se značným zpožděním, a některé důležité věci jsou zde přehlíženy (například oddělení restaurací Yami Sushi House a Hanabi Sushi House). Tato práce je nejvíce zaměřená na možnosti reklamy, které jsou poskytovány prostřednictvím využití Internetu a na možnosti prezentaci podniku na sociálních sítích. Budu se zde snažit popsat funkce, které nabízí Facebook, jedna z vybraných sociálních sítí a na vybraném podniku budu tyto funkce ukazovat. Tato práce bude pro restauraci přínosem hlavně právě na sociálních sítích, jelikož jsem dostala přístup ke správě a vylepšení těchto stránek. Práci můžeme rozdělit do dvou částí. První část je spíše teoretická, kde se budu snažit popsat vývoj internetového marketingu a možnosti využití právě internetového

9 marketingu. V praktické části se pokusím aplikovat teoretickou část alespoň z části na vybraný podnik a budu se snažit popsat, jaký to bude mít pro podnik přínosy nebo naopak, v čem by mohl uškodit. V této práci se budu soustředit spíše na reklamu, která je na Internetu nabízena zdarma.

10 1. Internet a marketing 1.1 Definice marketingu Definic marketingu můžeme najít mnoho, v podstatě jsou ale všechny více méně stejné, avšak každý marketér si pojem marketing přizpůsobí sobě, jak jemu nejvíce vyhovuje a co pro něj marketing znamená. Jako příklad si uvedeme pár definic marketingu od známých marketérů. Marketing je uměním a vědou o tom, jak vybírat cílové trhy a jak si prostřednictvím vytváření, komunikování a dodávání mimořádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy. (1) Anebo si můžeme uvést ještě Koetlerovu podrobnější verzi. Ta zní: Marketing je podnikatelskou funkcí, která rozpoznává nenaplněné potřeby a touhy, určuje a měří jejich rozsah a potenciální ziskovost, rozhoduje o tom, kterým cílovým trhům by podnik dokázal sloužit nejlépe, vybírá pro tyto trhy vhodné výrobky, služby a programy a vyžaduje od každého pracovníka organizace, aby měl neustále na paměti zákazníka a sloužil mu. (1) Marketing lze definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot to, co požadují. (2) Marketing je komplex činností, jejichž cílem je předvídat, zjišťovat, stimulovat a uspokojit potřeby zákazníka při současném dosažení dalších cílů subjektů, které jej uplatňují (dosažení zisku u ziskových organizací, sociální cíle u neziskových organizací. (3) Marketing je aktivita organizace a soubor procesů pro vytváření, sdělování, poskytování a změny nabídky, což přináší hodnotu zákazníkům, partnerům a společnosti jako celku. (4) Dříve se marketing soustředil na to, aby podnik vyrobil a prodal výrobky, které vyrobí. Dnešní marketing se přeci jen více zabývá zákazníkem, jaký má on potřeby, aby je mohl uspokojit a tím dosáhnout svého cíle, mít zisk. Marketing však usiluje o to, aby zisk neměl z jednorázového nákupu od zákazníka, ale aby se zákazník vracel. Snaží se dát do souladu zájmy firmy, zákazníka a celé společnosti.

11 Marketing se má k prodeji jako svádění k únosu. (5) Historie marketingu Historie marketingu sahá již k počátkům lidstva, avšak to není považováno za marketing, jaký známe dnes. Současný marketing se začal postupně vyvíjet až po roce 1910, ale až v 50. letech 20. století vývoj marketingu zaznamenává v etapách. První etapa je v 50. letech 20. století, kdy se firmy soustředily na výrobu a prodej. V této době se firmy soustředili tedy spíše na distribuci. Do této doby můžeme zařadit například Tomáše Baťu, jako českého průkopníka marketingu (zaváděl např. zaměstnanecké podíly na zisku, reklamy v médiích s pomocí známých lidí, orientace na globální trh, ) či Henryho Forda, jako amerického průkopníka velkovýroby. V 60. letech 20. století se začali kupující více zajímat o výrobky, které mají v úmyslu si pořídit, tím vyvinuli tlak na výrobní firmy, které začaly brát v ohledu potřeby zákazníka a svou orientaci na distribuci změnily na orientaci na zákazníka. V této době vstupují na trh i nová média, která jsou ve většině domácností, např. televize, tím se začaly rozvíjet reklamy. V 70. letech se začal rozvíjet vertikální marketing, což znamenalo, že firmy ztrácely svou plnou nezávislost a byly vázány odběrateli i dodavateli a musely respektovat přání a potřeby zákazníků. 80. léta byla poznamenána ropnou krizí, která se promítla i do celkové ekonomiky v podobě recese. V této době byl trh již přehlcen a výrobci se začaly více soustředit na marketing (reklama, ). V 90. letech se marketing již stává součástí funkce vedení firmy a je na něj kladen veliký důraz. Orientace firem se soustřeďuje opět na potřeby a přání svého okolí. Začíná se užívat pojem marketing-management. 1.2 Definice Internetu Internet nás obklopuje všude kolem nás, ať už v běžném životě či v podnikání. Na příklad chcete si vyhledat definici pojmu Internet a nemáte po ruce výkladový slovník, tak zapnete počítač a do vyhledávače zadáte slovo Internet, prohlížeč Vás přímo zahltí několika definicemi. Internet je ale také využíván v podnikatelské sféře. V současné

12 době skoro většina podniků má své internetové stránky, kde jsou prezentovány informace o podniku, ale i služby, které jsou poskytované potenciálním zákazníkům. Pomocí Internetu ale může podnikatel řídit nejen vztah se zákazníkem, ale také s odběratelem, dodavatelem či státní správou. Pod pojmem Internet si každý představí něco jiného. Jinak bude Internet definovat počítačový specialista a jinak ho bude definovat marketing manažer. Počítačový specialista Vám řekne, že je to nejrozsáhlejší počítačová síť světa. Internet je dnes veřejná celosvětová (globální) decentralizovaná síť (přesněji propojení mnoha dílčích sítí síť sítí)založená na určitých standardech. Internet jako celek nikomu nepatří a jeho řídící struktury jsou velmi otevřené, decentralizované a neformální (často založené na práci dobrovolníků). (6) Síť internet je množina komunikačních (počítačových) sítí, které jsou vzájemně propojeny na základě bilaterálních nebo multilaterálních smluv, vytvářející globální (celosvětovou) síť. V rámci této množiny mohou oprávnění uživatelé využívat jak přenosové kapacity sítí, tak i zdroje, které jsou do sítí připojené (počítače, servery, služby, data). Jednotlivé prvky sítí při komunikaci využívají dohodnutá pravidla, která jsou označována jako protokolová sada TCP/IP. (7) Internet je globální počítačová síť, která má několik milionů účastníků, a která poskytuje různé služby, zejména přístup k hypertextovým dokumentům (World Wide Web), elektronickou poštu ( ), audiovizuální přenos, přenos datových souborů a programů, atd. Internet je volně organizovaná mezinárodní spolupráce propojených autonomních sítí, která umožňuje komunikaci připojených počítačů díky dobrovolnému přijetí a dodržování standardních protokolů a procedur. Internet nikdo nevlastní ani neřídí. (8) Z pohledu marketingu nám Internet umožňuje získávat informace, které jsou volně dostupné všem a kdykoliv. Pomocí Internetu můžeme řídit podnik můžeme poskytovat své výrobky na Internetu nebo naopak nakupovat produkty, které potřebujeme. Můžeme poskytovat informace o našem podniku, o produktech či akcích, které podnik nabízí. Pomocí Internetu můžeme získávat informace o konkurentech a o trzích či nových trendech. V podstatě by se dalo říct, že podnikání je s pomocí Internetu hračku, ale není to vše. Člověk musí Internet umět využít a spojit ho s dalšími aspekty, které je potřeba využít pro úspěšné podnikání.

13 Zdaleka největší výhoda Internetu je rychlost přenosu informace. Jakákoliv změna na Internetu se nám při každé aktualizaci zobrazí takřka okamžitě Historie internetu Vznik internetu je spjat se společností ARPA, která byla založena roku 1958 a tato firma také zprovoznila první internetovou síť. Stalo se tak roku První internetová síť byla zkonstruována k vojenským účelům a výzkumům, aby mohli mít propojené radarové stanice. Po úspěšném zavedení v této sféře se internetová síť zavedla i do školství. Postupně se internet začal vyvíjet a začátkem 80. let minulého století vznikl první ový program, internet se začal rozšiřovat do komerční sféry. Až koncem 90. let minulého století vzniká pojem internet a ten se také začíná komercializovat a rozšiřovat i do domácností.

14 2 Internetový marketing Internet můžeme využívat z mnoha důvodů, nejčastěji je využíván k běžné mezilidské komunikaci, či vyhledávání informací, ale také k internetovému obchodování či využití internetu k marketingové komunikaci. Internetový marketing se zabývá například elektronickou komercí, internetovou reklamou, měření návštěvnosti internetových stránek, či v současné době využití sociálních sítí nebo slevových portálů. Propojením internetu a marketingu je docíleno snadnější komunikace. Pojem komunikace mají marketing i internet společnou. Aby se mohl marketing orientovat na zákazníka, potřebuje k tomu provádět efektivní komunikaci, kterou mu může poskytnout například internet. To tyto dva pojmy spojuje. Internet je v marketingové praxi již běžně používán a jen těžko by se v současné době hledal podnik, či osoba, která by internet nepoužívala k nákupu, prezentaci sebe, či jen získávání informací o produktech či firmách. Internetový marketing je součástí moderního marketingu. Když si spustíte jakýkoliv prohlížeč, tak se Vám tam zobrazí bannerové reklamy, či když si otevřete , tak Vám přijde reklamní leták, či jen informace o výhodných slevách. Názory na efektivnost užití klasického marketingu oproti marketingu internetovému se liší. Některé firmy opouštějí od klasického (offline) marketingu a soustřeďují se pouze na internetový marketing, naopak firmy, které se dříve soustředili pouze na internetový marketing, si začínají budovat kamenné prodejny a prezentují se i jinak než jen pomocí internetu. Každý má své výhody i nevýhody. Mezi výhody internetového marketingu bezesporu patří například nepřetržitá dostupnost, to se vyplatí jak firmám (informace poskytnuté na internetu o produktech či firmě se můžou kdykoliv měnit, či aktualizovat) a zákazník ocení to, že si může informace vyhledat v kteroukoliv dobu i na kterémkoliv místě, pokud má připojení k internetu. Mezi další výhody patří také počítadla návštěvnosti internetových stránek, ty zaznamenávají, jak jsou webové stránky používané a zda jsou efektivní. Definicí internetového marketingu je opět mnoho, avšak zase mají podstatu stejnou. Marketing na internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami nebo zbožím pomocí internetu. (8) Marketing na internetu představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit. (9)

15 Moderní internetový marketing nabízí řadu cest jako např. marketing, firemní blog, extranetové aplikace nebo SEO (Search Engines Optimisation). Ale všechny musejí být v souladu s celkovou marketingovou strategií. (10) Internetový marketing je aplikace internetu a příbuzných digitálních technologií za účelem dosažení marketingových cílů. (11) Cílem každého marketingu je pomocí určitého procesu dosáhnout zlepšení. Nejdůležitější tedy pro podnik je, aby si hned ze začátku řešení určitého problému, stanovil cíl, čeho chce dosáhnout. A získal o tomto problému co nejvíce informací o potenciálních zákaznících, ale i o trhu jako celku, tudíž si musíme zjistit údaje i o konkurenci či zprostředkovatelích. V rámci této etapy je důležitá komunikace se zákazníkem, kdy musíme zvolit vhodnou metodu, jak ho oslovit. V rámci internetového marketingu můžeme zvolit třeba ing. Následuje etapa, kdy marketéři určují, jakými způsoby budou cíle dosaženy a jak tento proces bude efektivní. Již ze začátku, by nám mělo být známé, zda dosáhneme požadovaných cílů a k jakému zlepšení dosažením těchto cílů dojdeme. V rámci internetového marketingu si musíme dát pozor na záměnu pojmů. Nejčastější omyl vzniká se záměnou pojmu online marketing a internetový marketing. Internetový marketing chápeme jako marketing provozovaný pomocí internetu. Online marketing je marketing pomocí mobilních telefonů či podobná zařízení. V současné době ale tyto dva pojmy opravdu skoro splývají. Jelikož je doba smart phonů, tak už je internetový prohlížeč skoro ve všech mobilních telefonech, tudíž se můžeme připojit kdekoliv i kdykoliv i pomocí telefonů. Pro správnost je ale určitě lepší používat termín internetový marketing, který má širší význam. 2.1 Historie internetového marketingu Internetový marketing se začal vyvíjet poměrně pozdě, tudíž je to stále nová a rozvíjející se metoda marketingu. Na internetový marketing se čekalo ještě dlouho po vzniku internetu. První internetová síť byla zprovozněna roku 1969, ale až od roku 1994 byla zavedena na internet reklama, a tím vznikl i internetový marketing, který se pomalu vyvíjel a stále se ještě vyvíjí. Zpočátku internetová reklama nebyla zdaleka tak efektivní, jako je tomu v dnešní době. Bylo to způsobeno hlavně tím, že internet v domácnostech nebyl tak běžná záležitost. V současnosti se jen těžko najde člověk, který nemá přístup k internetu. Poté, co se začal internet rozšiřovat mezi uživateli, se

16 začal rozšiřovat i internetový marketing, firmy se začaly prezentovat na internetu pomocí WWW stránek. Tam mohly prezentovat sebe samé, ale také své produkty. Postupem času se zde rozvinul i internetový obchod, kdy firmy kromě své prezentace a prezentace svých produktů, byly schopny tyto produkty přes internet i prodávat. Zdokonalováním a vývojem se zrodil marketing pomocí internetu, jak ho známe dnes. 2.2 Formy internetového marketingu Tak jako klasický marketing má spoustu forem, jak ho můžeme aplikovat, tak i internetový marketing je na tyto formy bohatý. Avšak z důvodu jeho mládí se stále vyvíjí nové metody a člověk se je musí naučit umět využívat se vším všudy a správně, aby jeho užití nevedlo náhodou k nežádoucímu užitku. Mezi formy internetového marketingu můžeme zařadit například webovou stránku firmy (jedná se např. o bannerová reklama, ingový marketing, sociální sítě, či mnoho dalších. Nejdůležitější formou internetového marketingu je určitě webové sídlo. Ale v současné době je zdaleka nejefektivnější formou bannerová reklama Webové sídlo firmy Webové sídlo firmy bych pro zjednodušení mohla přirovnat ke klasickému sídlu firmy v určité ulici. Pokud potřebuje firma mít reprezentativní prostory, tak si vybere jistě lepší a lukrativnější adresu, než jakou si vybere například instalatér. U webového sídla je to také tak. Jako první důležitý krok je, koupit si doménu (webovou adresu). V této fázi bychom měli vsadit na jednoduchost, zapamatovatelnost a jistě by neměla chybět souvislost s názvem společnosti. Každý z nás může vyjmenovat nějaké známé domény (například: seznam.cz, facebook.com, alza.cz, ). Tyto domény vsadili na jednoduchost a název firmy je obsažen i v názvu domény. Pomocí webhostingu, který nabídne zvolená webhostingová firma, můžeme na internet umisťovat tuto naší doménu a můžeme si jí začít budovat, vkládat do ní informace, udělat si vlastní design, Na co by měl být ale každý, kdo si vytváří své webové sídlo opatrný je, že doména má svou životnost. Pokud se blíží konec lhůty, po kterou jsme ji mohli využívat, je třeba prodloužit smlouvu o poskytnutí domény. Jinak nám doména skončí a může jí začít používat někdo jiný. Jako jeden s posledních kroků je volba koncovek internetových stránek. Vlastník internetových stránek by se měl zamyslet, na kterém trhu hodlá vyniknout. Pokud se chce soustředit pouze na český trh, tak by měl určitě zvolit koncovku cz. Pokud ovšem chce, aby jeho internetové stránky byly navštěvovány hojně

17 i v zahraničí, tak je doporučováno vybrat si koncovku, která je známá po celém světě, například anglosaská koncovka com, či evropská koncovka eu. Webové sídlo je pro podnik výhodné už z toho důvodu, že nemusí vynakládat velké finanční prostředky na zřízení webových stránek a po určité stránce lze webové sídlo firmy považovat jako vizitku. V současné době, kdy se rozvíjí tzv. QR kódy, je spoustu firem umisťuje i na svůj web a návštěvník stránek si pomocí tohoto kódu a stažené aplikaci v jeho mobilním telefonu může stáhnout údaje zabudované v tomto QR kódu. Většinou si do něj podniky ukládají informace, které naleznete právě na vizitce, či odkaz, který když se připojí k internetu, Vás přesměruje přímo na stánky dané firmy. I když budou po designové i uživatelské stránce výborné, nutně to neznamená pro podnik zaručeně vyšší zisky, avšak je to velice výhodné a pro prezentaci firmy na internetu, to nejlepší řešení. Mezi výhody webového sídla firmy můžeme zahrnout například to, že jsme schopni spočítat, kolik návštěvníku navštívilo tyto stránky. Pomocí webového sídla firmy je schopen podnik se zákazníky přímo komunikovat, ať už se jedná o informace, které potřebuje firma sdělit návštěvníkovi stránek, či potenciálním zákazníkům, anebo naopak, když se návštěvník (či zákazník) potřebuje o něčem informovat, tak může přímo pomocí těchto webových stránek. Mezi další výhody patří možnost zřídit si zde internetový obchod a obchodovat se zákazníkem přímo zde. Údaje tu může podnik kdykoliv upravit, či aktualizovat a zákazníkovi i podniku internetový obchod může ušetřit spoustu času. Dále si zde firma může také budovat svou image. Pokud zvolí vhodný design, který bude charakteristický pro tento podnik, tak si ho návštěvník snáz zapamatuje Plošná reklama banner Mezi nejefektivnější plošnou reklamu můžeme určitě zařadit bannerovou reklamu. Avšak v současnosti její efektivita klesla oproti tomu, jak efektivní byla, když se po roce 1994 zavedla. Při jejím zavedení její efektivnost byla desítky procent, v dnešní době už to jsou jen desetiny procenta. V současné době už jsou lidé zvyklý na bannerovou reklamu ve vyhledávačích, a proto už ji ani neregistrují, tím vzniká tzv. bannerová slepota. Lidé už bannery nevnímají. Co to vůbec je bannerová reklama?

18 Banner je reklamní proužek, obvykle animovaný plní vlastně roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného reklamního spotu. Banner má svou standardní velikost (výšku a šířku), standardní umístění a také své aspoň relativně standardní ceníky. (12) Bannerová reklama představuje nejstarší a stále jednu z nejčastěji používaných forem reklamy na internetu. Banner je reklamní proužek, který nese určité reklamní sdělení a po kliknutí přesměruje uživatele na www stránky inzerenta. (13) každé místo na www stránce, jež slouží k umístění reklamního sdělení a zároveň není reklamním odkazem, (14) Bannerová reklama se v současnosti doporučuje užívat už jen při budování a posílení značky, kdy potřebujeme, aby se naše značka dostala lidem do podvědomí. Dostání se lidem do podvědomí nám banner dokáže zařídit svou poutavostí. Většinou se jedná o animace či video-banner. V tomto případě není důležité, kolik lidí na banner klikne, ale kolik lidí si ho prohlídne. Ovšem mezi jednu z největších nevýhod bannerů určitě patří nemožnost soustředit se jen na cílovou skupinu. Další nevýhodou je finanční náročnost bannerové reklamy. Podnik musí zaplatit za zhotovení banneru, což nejsou vysoké částky, co je nákladné je ale provoz bannerů. Odvíjí se to od toho, zda podnik platí za počet zobrazení banneru, či za časový úsek, v tomto úseku by ale měl proběhnout určitý počet zobrazení této plošné reklamy. Kvůli této finanční náročnosti se proto bannerové reklamy doporučují užívat jen větším firmám, které si to můžou dovolit. Náklady na takovouto reklamu můžou dosáhnout až stovek tisíc korun, v některých případech můžou jít i do milionů. A co by podnik měl brát určitě také v potaz je to, že spousta webových prohlížečů blokuje tyto reklamy, takže se nám vůbec nemusí zobrazit. Mezi takovéto prohlížeče patří například Opera či Firefox. Reklama se tudíž k uživateli vůbec nemusí dostat. Ukázka banneru

19 Mezi další plošné reklamy můžeme zařadit ještě vyskakovací okna (tzv. pop-up) a tlačítka (tzv. button). Vyskakovací okna je asi nejvíc obtěžující reklama na internetu. Její podstata je v tom, když si uživatel prohlíží jednu stránku, tak se mu otevře nový prohlížeč a v něm se objeví stránka, která je načtena v té původní. Uživatelé se proti této reklamě můžou bránit pomocí filtru, které mu vyskakovací okna zablokují. Naopak reklama pomocí tlačítka je naprosto neutrální. Nikoho neobtěžuje a není ani finančně náročná. Její podstata je v tom, že na určitých internetových stránkách je odkaz (tlačítko), které nás přesměruje na související internetovou stránku. Většinou se umisťuje dolů na stránce pod hlavní obsah sdělení. Používá se například v případě, když má firma více poboček, tak si na konec stránky může vložit toto tlačítko, které návštěvníka může přesměrovat z jedné provozovny na druhou ing Mezi odesílateli ové reklamy patří rozhodně mezi oblíbené, avšak mezi příjemci už tak oblíbená není. I přesto ale patří mezi efektivnější reklamy na internetu. Její účinnost je zhruba od 4-19%. ing není náročný po finanční stránce, ale musí být udělaný dokonale po marketingové stránce a i po právní stránce. Odesílatel by měl být velice opatrný, aby se jeho reklamní nestal spamem. V ČR se odesílatel reklamního u musí řídit těmito zákony: 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který upravuje odpovědnost odesilatele za obsah informací poskytovaných na internetu, zákon také reguluje nevyžádanou korespondenci, tzv. spam a dovoluje tedy obchodní korespondenci, které je odesílaná na základě předchozího souhlasu adresáta, další částí tohoto zákona jsou také podmínky při obchodování přes internet. V potaz se také musí vzít zákon o ochraně osobních údaje, zákon č. 101/2000 Sb., který upravuje činnosti spojené s poskytováním a zacházením s osobními údaji. Formou ingu odesílatel může odesílat například informace o slevách, aktuálních nabídkách, či jen změně informací. ing nám zprostředkovává přímou komunikaci se zákazníkem. Výhodou je, že je přesně cílený danému adresátovi, musíme si však dát pozor, aby došel opravdu tomu správnému člověku. Pozornost by odesílatel měl také věnovat počtu odeslaných ů jednomu adresátovi, při zahlcení přílišným počtem těchto zpráv, už je příjemce ani číst nebude a rovnou smaže, tímto způsobem ztrácí zpráva svou efektivitu a důvěryhodnost. Můžeme se setkat také s tím, když se vyplňuje souhlasný formulář na zasílání ové reklamy, že adresát přesně uvede, jaký typ zprávy požaduje, aby mu byl zasílán.

20 Rozpočty na ing v roce 2009 (4) Doručení % Otevření % Proklik 20 % Nákup 1-5 % Efektivnost ingu (15) Newsletter je pravidelně posílaný s informacemi, který nesmí mít ani prodejní ani reklamní charakter. Liší se proto od promo u v obsahu i formě. Nejlépe působí jako běžný , a pokud je graficky zpracován, pak má stále stejný design a umístění prvků. (4) Newsletter můžeme označit za součást ového marketingu. Často dochází k chybám, kdy se newsletter považuje za možnou formu reklamy. Newsletter je zasílán nejčastěji do ových schránek a obsahem tohoto u je leták s informacemi o produktech, novinkách, inovacích, slevách, radách na využití. Úkolem newsletteru není přesvědčit zákazníka o koupi produktu, ale spíš mu doporučit, jak tento produkt může využívat, co mu užívání přinese. Cílem newsletteru je především budování vztahu se zákazníkem, zvyšovat důvěryhodnost podniku u zákazníků a budovat si u nich dobré jméno a značku. Pro zasílání newsletteru musí dát adresát souhlas. Podmínky jsou

21 stejné jako u ového marketingu. Musí se respektovat zákon ohledně ochrany osobních údajů a zákon o informačních službách. První newsletter, kterým podnik chce upoutat budoucího odběratele, musí být poutavý, aby se s adresáta stal případný zákazník. Součástí newslettového u musí být kolonka, kde adresát souhlasí se zasíláním těchto ů, pokud nebude souhlasit, newslettery mu nesmí chodit. Další součástí by také měl být postup, jak tento souhlas v budoucnu zrušit. Napsáním dobrého newsletteru ještě práce ale nekončí. V této praxi můžeme získat celkem směrodatnou zpětnou vazbu. Tím nám může být například potvrzení o přečtení (resp. otevření e- mailu), pokud se v newsletteru nachází jen odkaz na stránky, tak je to snáze měřitelné, protože se dá přesně změřit počet, kolik návštěvníků se na stránky dostalo. Z následujícího grafu lze vyčíst, že marketing využívá téměř 60% z dotázaných marketérů. Dotazník byl prováděn v šesti evropských zemích, a sice: v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku a Nizozemí. Typy online marketingu a jejich využití (16) Public Relation (PR) na internetu Public Relation (PR) na internetu se stejně jako v offline marketingu používá především k budování značky nebo podvědomí o firmě. Nejsou to ovšem jen webové stránky, které pomáhají budovat toto podvědomí nebo branding, ale řada dalších aktivit. Stejně jako reklama nebo účast v sociálních sítích, public relation rozšiřuje možnost, jak se o vás zákazníci mohou dozvědět. (4) Online PR se v podstatě moc neliší od offline PR marketingu. Online PR marketing má jistě své výhody, ty se nám ale můžou stát i nevýhodou. Jak už jsme uvedli na začátku práce, na internetu jsou informace dostupné odkudkoliv a kdykoliv (pokud se lze

22 připojit k síti). Tudíž pokud je online PR kladné, firma na tom může stavět při svém budoucím rozvoji. Budoucí zákazník si může kdykoliv najít články, certifikace, recenze, atd. V případě kladného PR se návštěvník těchto stránek zřejmě rozhodne v prospěch firmy. Pokud se ale na internetu vyskytne negativní PR, je to pro firmu problém. Dobré zprávy se šíří rychle, ale špatné zprávy se šíří ještě rychleji. Z toho důvodu by se chyby podniku měli eliminovat. Mezi online PR můžeme zařadit novinky a zprávy, články o podniku, podcasting a vodcasting, virální marketing, Výhodou PR pomocí článku je to, že to není přímá reklama a je to velice efektivní marketingová metoda. Většina uživatelů internetu mají jako domovskou stránku například seznam.cz, kde se hned na začátku objeví zpravodajský portál Novinky.cz, kde tyto zprávy a následné články můžeme najít. Lidé se zajímají o dění kolem sebe, tudíž když si nepřečtou celý článek, tak alespoň nadpis k němu, jakmile se v článku objeví i jen název podniku, už je nám k dispozici i při zadání jen názvu tohoto podniku. Ukázka PR článku (17) Pod pojmem podcasting rozumíme: Přenos digitálního audio obsahu přes internet do PC nebo mobilních zařízení. Toto slovo vzniklo ze dvou částí: - pod = ipod (digitální přehrávač hudby od společnosti Apple Inc.) - část = broadcast (vysílat audio nebo video signál) (4)

23 Celosvětová reklama na Pepsi Pomocí podcastingu můžeme shlédnout např. epizodu seriálu, kterou jsme nestihli, ale také reklamu, kterou jsme zahlédli, zaujala nás a chceme si jí prohlédnout ještě jednou. Podcast firmy T-mobile na YouTube.com Rozdíl mezi těmito dvěma reklamami je ten, že T-mobile zvolil osobnost známou v České republice, možná ještě v Polsku a na Slovensku, tudíž jí nebude vysílat ve Spojených státech amerických, je zaměřená na český trh. Kdežto reklama na Pepsi je

24 zaměřená na celosvětový trh, využila známosti zpěváků, které v ní účinkují. Američtí marketéři většinou dělají reklamy pro celosvětový trh Virální marketing Virální marketing je marketingový jev, který umožňuje (usnadňuje, pomáhá) předávat marketingové sdělení a povzbuzuje k této činnosti lidi. (4) Virální marketing je takový způsob komunikace, kdy se sdělení s reklamním obsahem jeví příjemci natolik zajímavé, že je samovolně a vlastními prostředky šíří dále. Virální zpráva je exponenciálně šířena mediálním prostorem bez kontroly jejího iniciátora, tudíž ji lze přirovnat k virové epidemii. Odtud pramení název této metody. (13) Základem virálního marketingu je nutnost zaujmout. Nemusí se to týkat jen vtipnosti, ale například výbornými vlastnostmi produktu nebo něčím jiným. Reklama na sociální sítě či na komunikační programy nikdy nebyla a přesto je Facebook známý a vyhledávaný. Proč? Vše je založeno na doporučení. Jeden si založí Facebook a tuto zkušenost před dál svému kamarádovi s doporučením, že by si ho měl také založit, ten si ho založí a zprávu šíří dál. Toto je podstata virálního marketingu. Pokud je podnik schopen vyvolat zájem u veřejnosti, tak ta má potřebu tuto zprávu šířit dále a podělit se o ni s ostatními. Proto náklady na tuto reklamu nemusí být tak veliké, bude se šířit sama. Pokud se o něčem dozvíte od někoho, už v tom bude kousek doporučení a vy máte alespoň trochu jistotu, že to nebude zajíc v pytli. Marc Zuckerberg (zakladatel Facebooku) v roce 2007 vystihl podstatu Facebooku ve 2 větách: Lidé se ovlivňují navzájem. Nic na ně nemá takový vliv jako doporučení od člověka, kterého dobře znají.

25 Zimní reklama na Kofolu Jako ukázku virálního marketingu můžeme uvést například vánoční reklamu na Kofolu. Každý rok, když se blíží doba Vánoc, mezi lidmi v davu jistě zaslechnete: Nene, já nemusím, já už ho vidím. Lidé co tvořili tuto reklamu, vsadili na jednoduchý nápad, vtip a malou holčičku, která všechny diváky naprosto nadchla. Lidem se tato reklama líbila a sami si jí při nákupu na vánoční stůl opakují, a koupí si právě zmíněnou Kofolu. Virální marketing je internetová verze marketingu z doslechu, word-of-mouth- ové zprávy nebo jiné marketingové akce, které jsou tak nakažlivé, že se o ně chce zákazník podělit se svými přáteli. (5) Vývoj virální kampaně je pozvolný, není tak rapidní jako u klasické kampaně, ale zato je dlouhotrvající a při dosažení vrcholu je po delší dobu konstantní. Virální formu reklamy má také Guerilla marketing. Guerilla marketing vyžaduje trochu odvahy a také odhodlání skoncovat se starými pravidly. Guerilla reklama se neumisťuje na obvyklých reklamních místech (která jsou placená). Guerilla reklama přichází neohlášeně a nečekaně sází se na efekt překvapení. (18) Termín Guerilla marketing definoval Jay C. Levinson, který ho začal užívat na konci 70. let 20. století.

26 Při tvorbě guerillové reklamy se nesleduje ani tak rozpočet, jako její nápaditost, což může být někdy časově náročné. Guerilla se nezabývá jen reklamou, ale i akcemi, ve kterých se nachází guerillový marketing. Takovouto akci před několika lety uspořádal Starbucks, kdy na střechu vozidla umístil kelímek s kávou a lidé na ulici si měli tohoto kelímku všimnout a upozornit řidiče na to, aby si ho nerozlil. Tato kampaň měla veliký ohlas u veřejnosti. Zaujal vtipnou skutečností, která se jistě stala mnoha lidem a dokáže zaujmout i pobavit. 2.3 Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization) Optimalizace pro vyhledávače je komplexní soubor činností na webové prezentaci i mimo ni, jehož účelem je být vidět ve výsledcích vyhledávání relevantních klíčových frází. (19) Cílem SEO není, aby vybrané internetové stránky měly co nejvíce návštěvníku, ale aby se tito návštěvníci stali i zákazníky popřípadě aby na těchto stránkách strávili nějaký čas. Výhodou SEO je, že je poskytovaná zcela zdarma a pokud je správně udělaná, tak pro společnost může mít velice kladné výsledky. Vhodné umístění internetových stránek může přivézt spoustu návštěvníků, popřípadě budoucích zákazníků. Hlavním cílem SEO je usilování o získání lepších pozic ve výsledcích fulltextových vyhledávačů, s čímž nám pomůžou klíčová slova, která jsou úzce spjata s náplní webu, tímto bychom měli dosáhnout vyšší návštěvnosti a možnosti návštěvníky přeměnit na zákazníky. V dřívější době se na SEO nekladl tak velký důraz, bylo to z důvodu neexistence takových fulltextových vyhledávačů, jaké jsou v dnešní době. Fulltextové vyhledávače pracují na bázi prohledávání internetových stránek na základě požadovaných slov, z toho důvodu je SEO tak důležité, jelikož jeho hlavní dvě složky jsou nelezení správných klíčových slov a příchozích linků. Oba jsou velice důležité a pro správné SEO musí být aplikovány současně. V současnosti se na internetové stránky dostaneme snadněji přes vyhledávače než přes internetové katalogy, je to efektivnější, pokud je provedena správně analýza klíčových slov a také rychlejší.

27 Podíl vyhledávačů v ČR v roce 2010 (20) Zdroj: Toplist

28 3 Informace o podniku restauraci V další práci se zaměřím na praktickou část internetového marketingu, kterou budu aplikovat na existující společnosti Fascal and Angela, s.r.o., která provozuje japonskou restauraci Yami sushi House. Tato restaurace byla uvedena do provozu v roce 2004 a postupem času si získávala svou stálou klientelu, která v současné době tvoří zhruba 65% ze všech zákazníků. Před 4 lety majitel otevřel ještě jednu pobočku, která zpočátku byla zaměřená na japonské grily, ale po půl roce působení se zaměření změnilo také na sushi bar. Tudíž z restaurace Hanabi hibachi House (styl japonské kuchyně grily) se stala restaurace Hanabi sushi House. Po nějaké době se však majitel chtěl více soustředit na Yami sushi House, a proto Hanabi prodal svému bratrovi a v současnosti jsou to dvě oddělené restaurace. Stálí zákazníci ale o této skutečnosti nevědí, při vyhledání si internetových stránek jedné či druhé restaurace se ocitnete na webu, kde se o jedny internetové stránky stále dělí obě restaurace. Toto nemusí mít dobrý vliv na předávání si zákazníků, protože se domnívají, že navštěvují jednu společnost. Tyto dvě restaurace jsou si svým způsobem konkurenty, i když stále se jedná o rodinu a nabídka je téměř totožná v obou restauracích již od doby, kdy byly ještě pod jednou společností.yami sushi House na českém trhu vyniká hlavně svou cenovou dostupností. Kde však zůstává pozadu, je oblast marketingu. Majitel je zastáncem toho, že reklama se utváří sama a tudíž není potřeba vynakládat úsilí na budování značky či napomáhat získání nových klientů. Co se týče interiéru, tak restaurace za osm let své existence prošla jen jednou rekonstrukcí, o které však návštěvníci internetových stránek nevědí, jelikož zde o ní není žádná zmínka. Yami sushi House má své velké konkurenty, mezi které můžeme zařadit sushi bar Mr Sushi či Sushi Point. Každý vsadil při své prezentaci na něco jiného, čímž vyniká nad těmi ostatními, avšak jelikož jsou všechny tři sushi bary umístěny v centru Prahy 1 a dělí je od sebe jen pár set metrů, tak si konkurují hlavně při naplněné kapacitě jedné z těchto restaurací. Sushi Point vyniká svou sítí sushi barů, kterých je v současnosti tři (Sushi Point Anděl, Sushi Point Dejvice, Sushi Point Brno a také spolupracuje s restaurací Kobe, kam své sushi dováží). Mr Sushi si zakládá na designu podniku a na reklamě, která je k vidění v okolí restaurace a nedaleko restaurace je umístěn i nepojízdný vůz, který lidi upozorní na blízkost tohoto sushi baru. Yami sushi House využívá ke své prezentaci sociální síť Facebook a můžeme ji také najít v katalogu firem dostupných na internetu. Ke své prezentaci by ale také mohla využít další sociální síť, např. Twitter, či se prezentovat na Youtube.com, kam by mohla

29 umístit video, jak se dělá sushi v Yami sushi, či jen reklamní video, které upozorní na tuto restauraci. Na obrázku níže můžete vidět, jak vypadají internetové stránky Při zadání internetové adresy Yami sushi House se ocitnete na tomto rozcestníku, kde si musíte zvolit, které internetové stránky chcete navštívit. Internetová stránka - náhled

30 4 Sociální internetové sítě Sociální internetové sítě typu Facebook.com či Twitter.com a mnoho podobných pocítili v posledních letech neskutečný rozmach a stávají se komunikačním kanálem. Sociální sítě můžou být velice užitečné právě pro marketing. 4.1 Facebook.com Facebook.com byl založen studentem Harvardské univerzity Markem Zuckerbergem v roce 2006, od této doby se zde může registrovat kdokoliv starší 13 let. Zpočátku Facebok.com nefungoval ale jako veřejná sociální síť, nýbrž byla k dispozici jen studentům Harvardu, následně se jeho působnost rozšiřovala i na další světové univerzity, pak se mohly přidávat i světové společnosti a až následně začala sloužit jako globální internetová sociální síť. V současnosti má Facebook více než 800 milionů aktivních uživatelů po celém světě a tento počet stále roste. V České republice bylo ke konci roku 2011 evidováno 3,5 milionů uživatelů Facebooku. Nárůst uživatelů Facebooku v roce 2011 a 2012 (21) Facebook.com slouží ke komunikaci s přáteli, a udržování vztahů s nimi, můžeme zde sdílet vše, co se nám líbí, a toto je možnost, kde se dá uplatnit z hlediska marketingu. Pokud si podnik na takovéto sociální sítí zřídí profil, tak si ho můžou zákazníci najít a sdílet se svými přáteli, čímž ho doporučí dál a vzniká nám tak neplacená reklama Word of Mouth tzv. ústní doporučení.

31 Restaurace Yami sushi House využívá služeb Facebook.com ke své prezentaci, i když ne moc zrovna aktivně. Poslední příspěvek od správce těchto stránek proběhl 31. ledna 2012 a to jen díky tomu, že byl s majitelem uskutečněn rozhovor pro Hospodářské noviny. Obrázku je k dispozici také jen pár a ty, které tam jsou, jsou už z dřívějších let, tudíž je potřeba je aktualizovat a přidat například fotky nabízených pokrmů, či speciálních nabídek. Současná prezentace na Facebooku Jak je z obrázku patrné, restaurace se o svůj profil na Facebooku moc nestará, hned první změna, která by byla potřeba udělat je změnit profilovou fotografii za některou, která odpovídá zaměření restaurace a také je třeba zavést úvodní fotografii, která se zobrazí na horním panelu stránky. Na obrázku níže je vidět ukázka sushi, které je v restauraci nabízeno. Tento obrázek by se jevil jako ideální pro aplikaci úvodní fotografie na sociální síti Facebook.com, jelikož zákazník či návštěvník těchto stránek vidí, jak se jídlo servíruje. Návrh fotografie na úvodní fotografii stránky

32 Ideální profilová fotografie Na výše uvedeném obrázku jsou vidět základní druhy sushi poskytované v Yami sushi House. Tudíž se hodí jako profilový obrázek stránek restaurace. Návštěvníkovi již obrázek napoví, že zaměření restaurace je na sushi. Změněné úvodní fotografie Ve stávající fotogalerii nenalezneme mnoho fotografií vypovídajících o působení firmy. Návrh na budoucí fotogalerii je takový, že v jedné složce by byly nabízené pokrmy uvedené s jejím názvem i cenou (uvedené přesně tak, jak je možno nalézt i v jídelním lístku). V další složce by bylo vhodné uvést vzhled ryb, které jsou prodávané v podniku. Tímto vzhledem mám na mysli, jak ryba vypadá ještě před zpracováním. Další složka by měla být zaměřená na interiér restaurace a venkovní zahrádku, která je v provozu

33 pouze v létě a na blízké okolí kolem restaurace (z důvodu zjištění možnosti parkování či orientace podle okolních podniků). Poslední záložka by mohla obsahovat fotografie, na kterých je znázorněn personál restaurace při práci, například fotografie sushi kuchařů při vytváření sushi či přípravě surovin. Mezi fotografiemi by jistě nemělo chybět ani logo společnosti, které je pod ochrannou známkou společnosti, tudíž by nám mohl pomoci při budování značky a do podvědomí zákazníků by se tak podnik mohl dostat snáz při dosažení toho, že si ho zákazník bude schopen zapamatovat. Na zdi podniku na sociální sítí Facebook.com se v současnosti nachází jen počet lidí, kteří si restauraci oblíbili, takže pokud se na tyto stránky koukne nový návštěvník, tak musí hledat na této zdi až dále informace, které jsou pro něj užitečné. Za takovouto informaci můžeme považovat například již zmiňovaný článek pro Hospodářské noviny, který je zde z ledna roku Jako aktuální informaci bychom zde mohli například uvést brzké znovuotevření na celý den (v současnosti je restaurace otevřena jen od 17:00). Upozornění o změně otevírací doby Na obrázku výše můžete již vidět, jaký upozorňující letáček jsem vytvořila pomocí programu Photoshop. Tento letáček je umístěn na vstupních dveřích do restaurace i na Facebooku.

34 Jako další aktuální informace, která by zde měla být uvedena je termín otevření zahrádky, jistě nemůže být datum uvedené přesně, ale stačí alespoň týden, ve kterém bude otevřena, přesné datum závisí na počasí. Upozornění o otevření letní zahrádky Další možnosti na Facebooku Jako další výhodu, kterou Facebook nabízí, jsou přehledy sledovanosti a možnost tvorby reklamy. Největší výhodou reklamy na Facebooku je to, že si můžeme určit přesně cílovou skupinu, které bude reklama určena. Uživatelé Facebooku si zde píší datum narození, místo pobytu, koníčky, je zde k dispozici seznam jejich přátel, tudíž okruh ze které můžeme pro svou prezentaci je veliký. Při tvorbě reklamy na této sociální sítí si vybíráme, kam naše reklama bude směřovat. Můžeme se soustředit jen na naše fanoušky, tím si ale moc nových nezískáme, pouze v případě, že si toho všimne některý z fanouškových přátel. Pokud chceme být více aktivní, tak bychom se měli zaměřit na přátele našich fanoušků. Pokud se zaměříme na tento okruh, tak nám Facebook spočítal, že náš možný dosah bude uživatelů. Což je velice dobré, když v současnosti má stránka Yami sushi House jen 297 fanoušků. Nám jde hlavně o to, aby se okruh fanoušků zvětšil a restaurace se dostala do podvědomí větší skupiny lidí a tím je přilákala k návštěvě a ochutnávce sushi právě v této restauraci. Reklama zde je samozřejmě placená, platí se zde za proklik a nabízená cena za jeden proklik je 4,19 Kč. Podnik si může vybrat i dobu působnosti reklamy, od kterého dne chce, aby vešla

35 v platnost, zda přestane působit po dosažení určité výše prokliků, či je omezená časově (například na jeden měsíc). Formulář při tvorbě reklamy na Facebooku Jak již bylo zmíněno, další funkcí je přehled sledovanosti. Je zde spoustu možností a pohledů, z jakých sledujeme úspěchy firmy. Mezi ně patří například, kde se vzalo To se mi libí (uživatelé použijí To se mi libí v případě, že jsou stránkou či statusem nadšeni a chtějí se o to podělit s přáteli). Odkud pochází To se mi líbí V rámci tohoto se také zkoumá, kolik let bylo lidem, kteří klikli na To se mi líbí, z jakého města pochází a ve kterém žijí v současné době. Dále se zde také můžeme dozvědět, jakou věkovou skupinu jsme oslovili nejvíce a zda to byli muži či ženy. Yami sushi House je více oblíbený u žen, 65% a to nejvíce ve věkové skupině let, což činí 31% z celkového počtu žen. U mužů je Yami sushi House oblíbená ve stejné věkové skupině, ale činí zde pouze 15% z celkového počtu pánských fanoušků. Dále zde mezi přehledy můžeme najít přehled, který nám zjišťuje, kdo se o nás zmínil na své zdi. Opět zde převažují ženy, ale již je to vyrovnanější, 58%, a věková skupina

36 nejzúčastněnějších se posunula na věkovou skupinu od let, což zaujímá 18%, 17% zaujímá věková skupina od let, a 11% má věková skupina let. Tento graf můžete vidět na obrázku níže. Demografické údaje, kdo o stránce mluví Jak lidé o stránce mluví Na výše uvedeném grafu je patrné, že zájem o stránky Yami sushi House se zvýšil, což bylo patrné i na všech grafech předtím. Tento graf pojednává o tom, kolik lidí o tom mluví, a jaký má virální dosah, což znamená, jaký dosah bude mít šíření zprávy o existenci stránek Yami sushi House. Jak již bylo zmíněno, virální marketing představuje marketingovou strategii, která podněcuje jednotlivce k předávání marketingového sdělení na další osoby. (6) Jak je zde patrné, Facebook má mnoho výhod, ale také i nevýhod. Mezi největší výhodu z hlediska marketingu jistě patří to, že Facebook má v současnosti vysoký počet uživatelů (a tento počet stále roste), tudíž pro podnik má význam v tom, že má možnost široké působnosti. Mezi další veliké výhody patří například možnost okamžité aktualizace informací, reklama na Facebooku je cílená a prezentace firmy je zde zdarma, placená je pouze reklama. Mez nevýhody můžeme zařadit například striktní omezení ze strany Facebooku, stránku můžou administrátoři kdykoliv smazat či nám

37 změnit vzhled (poslední radikální změna proběhla začátkem roku 2012), se změnou vzhledu jsou také spojeny časté výpadky Facebooku. Pokud se naskytne nějaký problém, při kterém je třeba kontaktovat helpdesk, tak domluva trvá delší dobu. Další nevýhodou je závislost na dostupnosti k internetu. 4.2 Youtube.com V současnosti největší internetový server, který je určen pro sdílení videí. Je možné zde nahrávat, shlédnout i sdílet krátké videoklipy. Za jeden den má Youtube.com přes milion návštěvníků. Tato stránka byla založena v roce 2005 Chadem Hurleyem, Stevem Chenem a Jawedem Karimem. Následně ho ale od vlastníků odkoupila společnost Google, která je jeho současným vlastníkem. Youtube můžeme zařadit ale také mezi vyhledávače. Návštěvník, který Youtube.com navštíví a chce shlédnout některá uložená videa, tak si je nejprve musí vyhledat. Rozhodujícím měřítkem pro firmy i ty, kdo zde video nahrál, je počet zhlédnutí. Youtube.com Yami sushi House na Youtube.com neumístila nikdy žádné video, které by nějakým způsobem prezentovalo společnost. Mohla by zde umístit video, které představuje restauraci a má za úkol lidem prezentovat značku jako celek. Další možností videa se zde nabízí snímek, který bude ukazovat, jak se v restauraci připravuje sushi, tzn., natočí se sushi kuchař přímo při práci, kterou může shlédnout i návštěvník sushi baru. 4.3 Další sociální sítě V dnešní době je na internetu dostupných mnoho sociálních sítí. Každá ze sociálních sítí slouží ale k něčemu jinému. Sociální síť Flickr je rozšířená po celém světě jako síť pro sdílení fotek. Je zde podobnost s Youtube.com, jenže nejde o videa, ale o fotografie. Za českou verzi Flickru

38 můžeme považovat Rajče.net. Flickr ale nelze využít k hlavní propagaci firmy. Může být využíván pouze jako doplnění k dalším sociálním sítím. Linkedln lze považovat za profesní sociální síť. Prezentují se zde manažeři, specialisti z nejrůznějších oblastí, ale k dispozici jsou tu zde i informace o celých společnostech (pokud si zde založí svůj účet). Tato sociální síť je výhodná z toho důvodu, že zde můžeme najít užitečné a zaručené kontakty. Zaručené proto, že pokud s někým chceme být v kontaktu, tak s tím musí souhlasit oba účastníci. Pokud se tak stane, tak nám jsou k dispozici kontakty této osoby a tím se dá budovat velká síť kontaktů, které můžou být někdy k prospěchu. Yami sushi House na této sociální síti svůj profil nemá Twitter je celosvětová sociální síť, ale také je to mikroblogovací systém. Funguje na podobném principu jako Facebook. Je rozšířený spíše v Americe, v ČR republice nedosáhl ještě ani uživatelů. Principem Twitteru je posílat zprávy (tweety) uživatelům, se kterými jste v kontaktu. Pro firmu jsou tyto zprávy příležitostí, protože se zde opět jedná o reklamu ústní, která je předávaná zákazníky. Společnost, která má zde svůj profil, tohoto může využít a může na tyto tweety reagovat a svou reklamu tím může ještě prohloubit. Pro firmy zde platí stejné výhody jako na Facebooku, můžou zde od zákazníků získat zpětnou vazbu, co si myslí o produktech ale i o firmě jako celku. Jediný rozdíl od Facebooku zde je, že délka zprávy je omezena na 140 znaků, což podniky i uživatele nutí ke stručnosti a věcnosti. Restaurace na této sociální síti nemá svůj profil, jelikož ještě není tak známá a mezi našimi zákazníky není mnoho uživatelů Twitteru, ti kteří mají Twitter mají i Facebook. V České republice je trend spíše Facebook, což se nedá říct o USA, kde se užívá hojně i Twitter. V současné době se rozvíjí sociální síť Google+ založená společností Google v roce Funkční se stala 28. června 2011 a ihned se stala velikou konkurencí pro Facebook i Twtitter. Stát se uživatelem Google+ bylo zpočátku možné jen na základě pozvánky od stávajících členů, ale od září 2011 se může přihlásit kdokoliv. Na podzim roku 2011 se mohly přidávat i firmy a prezentovat se zde podobně jako na Facebooku. Rozmach sociální sítě Google+ je velký. V dubnu roku 2012 měl již 170 milionů uživatelů, takovýto nárůst nezažil ani Facebook. Foursqure je další služba, která má prvky sociální sítě. Pomocí této služby můžete sdělovat, kdy se zrovna nacházíte.

39 Foursquare je gelokační služba, která umožňuje sdílení své polohy pomocí check-inů, neboli přihlášení, na konkrétních místech, takzvaných venues. Venues jsou virtuální místa, která souhlasí s místy reálnými. (22) Yami sushi House na Foursquare 1 Na obrázku výše je profil Yami sushi House na síti Foursquare. Lidé, kteří užívají tuto službu, zde můžou psát své názory, přidávat fotky a pro restauraci nejdůležitější můžou sdílet, že se právě nachází v Yami sushi House, což se jim může promítnout na Facebooku či Twitteru, pro restauraci je to forma reklamy, protože se o ní dozví všichni z návštěvníkových přátel. Restaurace má na svém profilu zde od uživatelů nahráno šest fotografií a již spoustu příspěvků (kladných příspěvků).

40 5 Optimalizace pro vyhledávače 5.1 Analýza klíčových slov Ještě než se začneme aktivně zabývat analýzou klíčových slov, tak bychom si z hlediska podniku měli vymezit předmět podnikání a co je pro náš obchod nejdůležitější, na co chceme nalákat potenciální zákazníky. Musíme brát v úvahu, že někteří návštěvníci (potenciální zákazníci) přesně ví, co chtějí, ale někteří se rozhodnou až na základě výsledků vyhledávání. Pro Yami sushi House je analýza klíčových slov poměrně jednoduchá, jelikož zaměření je na japonskou kuchyni, tak zde klíčových slov nebude mnoho. Nabídka není zase tak široká, jako budou mít třeba prodejny s elektronikou, kde mají spoustu druhů zboží, spoustu značek a spoustu typů Nástroje pro analýzu klíčových slov V současné době je nástrojů pro analýzu klíčových slov mnoho, avšak asi nejkvalitnější a nejznámější je Google AdWords (dostupné z https://adwords.google.com). klíčové slovo Yami sushi Kolonka Celosvětový objem vyhledávání za měsíc a Místní objem vyhledávání za měsíc je shodná a říká nám, kolik uživatelů v průměru za jeden měsíc zadalo ve vyhledávači Google klíčové slovo Yami sushi. Pokud zadáme jen Yami tak číslo bude a pokud zadáme sushi, tak objem vyhledávání bude , pokud však zadáme pouze sushi, tak nám Google AdWords nabídne návrhy klíčových slov, jako například slova na obrázku níže.

41 Návrhy klíčových slov - Sushi 1 Yami sushi House vyniká především svou pestrou nabídkou Fusion rolls, pokud do vyhledávání klíčových slov zadáme toto spojení, tak nám vyjde výsledek objemu vyhledávání 590 a konkurence je nízká, tudíž mnoho japonských restaurací toto spojení nepoužívá pro možnosti vyhledávání dle nich. Nevýhodou tohoto spojení je, že mnoho lidí ho nezná, z toho důvodu je lepší výraz sushi či přímo yami sushi, u těchto výrazů je konkurence také nízká. Popřípadě můžeme zadat ještě sushi masná, ale u tohoto spojení je velice nízký objem, pouze 36. Pokud budeme chtít zjistit analýzu stránek konkurentů a nás, tak takovou službu nabízí například Yahoo.com (http://siteexplorer.search.yahoo.com/), zde zadáme naše internetové stránky (www.iyami.cz) a tato služba nám vyjede všechny možné související odkazy, na prvním místě jsou samozřejmě oficiální stránky podniku, počet nalezených stránek byl Když zadáme například tak počet výrazů je jen 12, avšak pokud zadáme našeho druhého konkurenta tak počet výrazů je Výsledky na odkazy

42 Co se týče porovnávání konkurentů, tak můžeme použít i aplikaci dostupnou na Tato aplikace nám umožní shlédnout graficky, jak je vyhledáván daný výraz. My jsme si jako klíčový výraz vybrali právě Yami sushi, na obrázku níže, je ke zhlédnutí vývoj vyhledávání právě tohoto výrazu. Nárůst počtu vyhledávání můžeme přisuzovat rekonstrukci, která probíhala od května roku 2010 a skončila v lednu Zákazníci se tudíž zřejmě zajímali, kde nás najdou v době rekonstrukce a po znovuotevření hledali na internetu informace, zda je pravda, že Yami sushi House je opět v provozu. Nárůst je také patrný právě v těchto dnes, což může být přisuzována vyšší aktivitě právě na sociální síti Facebook.com, či na Foursquare.com. Internetové vyhledávání výrazu Yami sushi Pokud zadáme do vyhledávání například mr sushi, tak nám služba neukáže žádný graf, může to být z nedostatku údajů, nebo nikdo pod tímto spojením sushibar Mr. Sushi nehledá. Ani pod výrazem sushipoint se nám nezobrazí žádný graf. Pokud však do vyhledávače zadáme hanabi (naši bývalou sesterskou společnost, tak je graf následující) Internetové vyhledávání výrazu hanabi

43 Hanabi sushi House pocítila nárůst vyhledávání právě v době, kdy byla rekonstruována restaurace Yami sushi House. Jelikož na výloze naší restaurace byla odkazovací reklama právě na Hanabi sushi House.

44 6 Webové stránky Yami sushi House Jak již bylo uvedeno, restaurace již má své internetové stránky, ty je však potřeba předělat po stránce designové a také by bylo vhodné změnit doménu. 6.1 Výběr domény Restaurace má v současné době registrovanou doménu což obsahuje název podniku, ale pokud někomu chcete sdělit název stránky (v mluveném projevu), tak musíte hláskovat, aby dotyčný pochopil, že jsou za sebou i a y. Pro registraci domény jsem zvolila server jelikož je nabídku na trhu veliká, tak není potřeba dělat veliký průzkum trhu kvůli ceně. Ceny se pohybují velice podobně. Na těchto internetových stránkách si do vyhledávání zadáme slova, které chceme mít obsazené v textu, a databáze nám sama vyhledá, které domény jsou ještě možné použít. Pro aplikaci na naší restauraci jsem do vyhledávání zadala slovo yami (název restaurace) a dostal se mi seznam domén, které jsou již obsazeny a které jsou stále ještě volné. Možnosti domén na yami (23) Jako nejvhodnější doménu jsem zvolila Je k dispozici, její cena je 179 CZK za rok a na konci má cz, což je jedna z nejlepších možných možností pro český

45 trh. Jelikož se Yami sushi House specializuje na český trh, tak jsem zvolila právě tuto možnost. Dalším krokem už je jen registrovat námi vybranou doménu (yami.cz) na internetu. K registraci domény na internet si musíme vybrat svého registrátora, které si můžeme zvolit ze seznamu registrátorů. Každý registrátor nabízí jiné služby za jiné ceny. Seznam registrátorů Výběr registrátora je prvním krokem ze čtyř. Dalším krokem je registrace kontaktů, je třeba zaregistrovat údaje o osobě společně i s doménou jako její držitel. Dále zde můžeme uvést také technický či administrativní kontakt. Jako další krok je třeba registrace sady jmenných serverů. Sada jmenných serverů obsahuje technické údaje o doméně. Jako poslední krok už je potřeba jen registrovat doménu. Je třeba zde přiřadit kontakty, které jsme si vytvořili v bodě dva jako držitele domény a pak už jen doménu aktivujeme. Aktivnost domény si můžeme ověřit na několika serverech, jako například: 6.2 Vzhled webových stránek Vzhled webových stránek je pro firmu velice důležitý. Musí na návštěvníka těchto stránek udělat dobrý první dojem. Šanci zapůsobit na zákazníky pomocí prvního dojmu máme jen jednu. Pokud návštěvník není schopen se na stránkách zorientovat, ať už z důvodu přesycenosti informacemi či nepřehlednosti, tak půjde na stránky konkurenci a my z něj nemůžeme udělat budoucího zákazníka. Proto je důležité zapůsobit hned od začátku a nepřehltit návštěvníka hned při prvním otevření okna nepodstatnými informacemi, které způsobí akorát nepřehlednost stránek. Já se v této části budu zabývat analýzou internetových stránek vybraných konkurentů (tzv. benchmarking), a prvky,

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Informace k aktualizaci Poski REAL

Informace k aktualizaci Poski REAL Informace k aktualizaci Poski REAL verze 2.12, vydání 13.12.2013 Vážení zástupci realitních kanceláří, dovolujeme si Vás informovat o vydání nové verze programu Poski REAL, verze 2.12, která opět přichází

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem

Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM) v souladu s autorským právem Úvod Při vytváření učebních materiálů nebo obecně při používání různých zdrojů je třeba vždy respektovat autorská práva. Každá fotografie,

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Produkční plán do předmětu Tvorba internetových stránek

Produkční plán do předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán do předmětu Tvorba internetových stránek Bidolido stránky Petr LUŇÁČEK (lun0006) Aplikovaná informatika EB2API01 Datum:

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.krbyfotogalerie.cz... 3 Reklama na www.krbyfotogalerie.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR články,

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán z předmětu Tvorba internetových stránek Nikola Pavelková Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2013 1 Obsah Úvod...3

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Základní pojmy: 1. Internetová aplikace CoinForMail dostupná na adrese www.coinformail.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, kterou zadává

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka

Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka Manuál pro označení místa prodeje a komunikaci u obchodníka MOPET CZ 2013 Úvodní slovo Právě čtete dokument, který vám pomůže s komunikací nové platební služby Mobito. Mobito je nová inovativní služba

Více

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz

Internetový deník o přírodě a životním prostředí. www.ekolist.cz Internetový deník o přírodě a životním prostředí www.ekolist.cz O Ekolistu Ekolist.cz je internetový deník s dlouholetou tradicí. Klade si za cíl nestranně informovat o životním prostředí a přírodě především

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Autoři: Martin Pavlíček a Lukáš Unger Obor: Mechanik elektrotechnik. Mechanik elektronik organizační a výpočetní technika

Autoři: Martin Pavlíček a Lukáš Unger Obor: Mechanik elektrotechnik. Mechanik elektronik organizační a výpočetní technika TÉMA: Autoři: Martin Pavlíček a Lukáš Unger Obor: Mechanik elektrotechnik ŠVP: Mechanik elektronik organizační a výpočetní technika Třída: 1 ME Škola: Střední škola COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 www.copth.cz

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

CIVIC - Předprodejní kampaň VLASTNÍ CESTOU. 3.Vlna

CIVIC - Předprodejní kampaň VLASTNÍ CESTOU. 3.Vlna CIVIC - Předprodejní kampaň 3.Vlna VLASTNÍ CESTOU Obsah: 1. Vyhodnocení 1 a 2 vlny ( Pejsek Happy a Hra experiment) 2. Představení interaktivní aplikace Vlastní cestou 3. Podpora kampaně Honda Česká republika

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více