Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou"

Transkript

1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance Praha 8 Classification UN Document No. S23 Status Approved TeamCenter ID SMĚRNICE - DIRECTIVE Process Transfer of technologies Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou Zpracoval Doporučil Doporučil CITT Lead Pozice Jméno Podpis Datum Projektový manažer ELI Beamlines Projektový manažer HiLASE Aleš Hála Roman Hvězda Tomáš Mocek Schválil Nositel projektu Vlastimil Růžička Aleš Hála v.r. (podepsáno v AJ) Roman Hvězda v.r. (podepsáno v AJ) Tomáš Mocek v.r. (podepsáno v AJ) Vlastimil Růžička v.r. (podepsáno v AJ) Změna č. Datum Změna Provedl Kontroloval

2 OBSAH 1 ÚČEL ROZSAH PŮSOBNOSTI SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK CENTRUM PRO INOVACE A TRANSFER TECHNOLOGIÍ (CITT) ČINNOST CITT ODPOVĚDNOST CITT ZODPOVĚDNOSTI ČLENŮ TÝMU CITT DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A OCHRANA PRŮMYSLOVÝM PRÁVEM ZÁSADY VZNIKU A VYUŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Vznik duševního vlastnictví Původcovství duševního vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví Nárok na duševní vlastnictví Odměna za vytvoření duševního vlastnictví Licence IDENTIFIKACE ŘEŠENÍ VZNIKLÉHO VAV ČINNOSTÍ VHODNÉHO PRO OCHRANU PRŮMYSLOVÝM PRÁVEM OHLÁŠENÍ NOVÉHO ŘEŠENÍ VHODNÉHO PRO OCHRANU PRŮMYSLOVÝM PRÁVEM Komise pro posuzování přihlášek a vynálezů FZÚ Rozhodnutí Ředitele FZÚ o uplatnění nároku na průmyslová práva Důsledky rozhodnutí Ředitele FZÚ o uplatnění průmyslových práv Finanční odměna pro Původce POSTUP PŘI PROCESU OCHRANY PRŮMYSLOVÝMI PRÁVY Stanovení formy ochrany Rešerše na stav techniky Rešerše na novost Podklady pro ochranu průmyslovým právem ze strany Původce Přihláška pro ochranu průmyslovým právem ROZDĚLENÍ PODÍLŮ PŮVODCŮ POPLATKY ZA PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY ANEBO REGISTRACI PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A UDRŽOVACÍ POPLATKY LICENCOVÁNÍ, PRODEJ A OSTATNÍ FORMY KOMERCIALIZACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ A PRŮMYSLOVOU SFÉROU MARKETINGOVÝ PLÁN Návrh a schvalování marketingového plánu Realizace marketingového plánu ZAKÁZKOVÝ A SPOLEČNÝ VÝZKUM Smluvní vztahy s externími partnery Ochrana výsledků zakázkového a společného výzkumu průmyslovými právy OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ DŮVĚRNÉ INFORMACE PRAVIDLA PRO PRÁCI S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI DOHODA O MLČENLIVOSTI (NDA) NDA vyžadovaná ze strany FZÚ NDA vyžadované smluvním partnerem MONITORING A ARCHIVACE IPR PŘI NÁKUPU ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLU A SLUŽEB V RÁMCI PROJEKTŮ SANKCE PŘÍLOHY OHLÁŠENÍ VYNÁLEZU (INVENTION DISCLOSURE)

3 11.2 STRUKTURA PODKLADŮ PRO PŘIHLÁŠKU OCHRANY PRŮMYSLOVÝM PRÁVEM GRAFICKÉ SCHÉMA PROCESU IDENTIFIKACE, OHLÁŠENÍ A OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV GRAFICKÉ SCHÉMA POSTUPU PŘI UZAVÍRÁNÍ ZAKÁZKOVÉHO A SPOLEČNÉHO VÝZKUMU POLITIKA VYUŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ ELI BEAMLINES (TECHNICKÁ PŘÍLOHA PROJEKTU) POLITIKA VYUŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ HILASE (TECHNICKÁ PŘÍLOHA PROJEKTU) RÁMEC SPOLEČENSTVÍ ZÁKON O PODPOŘE VĚDY A VÝZKUMU SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Účel Projekty aktivně hledají možnosti uplatnění výsledků VaV aktivit, ochrany práv k duševnímu vlastnictví, transferu technologií a navazování spoluprací s aplikační a průmyslovou sférou při uplatňování výsledků VaV činností. Tyto činnosti směřují k přímému využití výsledků základního a aplikovaného výzkumu prováděného v rámci Projektů a jejich přenosu do praxe. 2 Rozsah působnosti Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance projektů v rámci OP VaVpI např. ELI Beamlines, HiLASE a CITT. Vychází z platných směrnic FZÚ, které nenahrazuje, ale uvádí postupy zejména pro dané projekty. 3 Slovník použitých pojmů a zkratek Aplikační a průmyslová sféra: subjekty mimo FZÚ, které mohou přímo využít výsledky VaV činnosti; V terminologii AV ČR se také používá aplikační a podnikatelská sféra ; AV ČR: Akademie věd České republiky; Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT): projekt FZÚ č. CZ1.05/3.1.00/ pro podporu transferu technologií, komercializace výsledků VaV činnosti a spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou. Doba trvání projektu , projekt je financovaný z OP VaVpI; Den: pracovní den; Duševní vlastnictví: práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení; Důvěrné informace: informace, jejichž úmyslným i neúmyslným prozrazením může dojít k ekonomické újmě nebo znemožnění plného využití výsledků VaV činnosti Projektů; EPO: Evropský patentový úřad (www.epo.org); FZÚ: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.; Marketingový plán: Plán účastí na marketingových akcích platný pro příslušné časové období. Marketingový plán vychází z identifikace VaV výsledku, pozice Projektů na trhu, marketingové strategie a způsobů marketingové komunikace; NBÚ: Národní bezpečnostní úřad NDA: dohoda o mlčenlivosti (non-disclosure agreement), která upravuje mlčenlivost o utajovaných skutečnostech a stanovuje sankce za jejich porušení. NDA se zpravidla uzavírá za účelem prvotního zpřístupnění dat, informací a požadavků smluvního partnera tak, aby tento partner byl bez obav, že citlivá data spadající pod obchodní tajemství, know-how nebo důvěrné informace nebudou zneužita jiným subjektem; Objev: zjištění nové skutečnosti nebo (např. fyzikálního) jevu. Objev nelze chránit průmyslovým právem; OHIM: Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (oami.europa.eu); 3 22

4 OP VaVpI: Operační Program Věda a Výzkum pro Inovace, řídící orgán je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Patentová kancelář: poskytovatel služeb v oblasti ochrany a využití průmyslových práv vzniklých v Projektech; Patentová komise FZÚ: komise jmenovaná Ředitelem FZÚ, která posuzuje vhodnost a doporučuje řediteli FZÚ přihlášení výsledku VaV činnosti k ochraně průmyslových práv; Patentové nároky: vymezení, co bude chráněno uděleným patentem; Patentové podlohy: kompletní podklady o Řešení, které jsou součástí patentové přihlášky (viz příloha); Projekty: ELI Beamlines a HiLASE a k nim vztažené podpůrné vědecké projekty financované z OP VaVpI a OP VK; Průmyslové právo: legislativní normy upravující ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového designu (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky a označení původu) konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další; Původce: osoba, která vytvořila předmět ochrany průmyslovým právem vlastní tvořivou prací; Rešerše na stav techniky: průzkum, který identifikuje kolizní, potenciálně kolizní nebo podobná řešení již chráněná průmyslovým právem. Podkladem pro rešerši na stav techniky jsou anotace v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce včetně všech známých synonym, známé citace z patentové i odborné literatury, teritorium, ve kterém mohlo vzniknout podobné Řešení a retrospektiva. Rešerše na novost: průzkum, který přinese výčet kolizních, potenciálně kolizních nebo podobných řešení již chráněných průmyslovým právem. Podkladem pro vypracování rešerše na novost jsou kompletní patentové podlohy. Ředitel pro Projekty: zástupce ředitele FZÚ pro projekty OP VaVpI a OP VK (výkonný ředitel projektů ELI Beamlines a HiLASE) dle platného organizačního řádu; Řešení: výsledek VaV činnosti, který je vhodný k ochraně průmyslovými právy; Řešitel: osoba podílející se na řešení konkrétního VaV projektu; Společný výzkum: výzkum za společné účasti Projektů a partnerské firmy (dále Partneři). Partneři vkládají a sdílejí přístrojové a technologické vybavení, lidské zdroje, duševní majetek a finanční prostředky dle vzájemné dohody; Zlepšovací návrh: technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat; ÚPV: Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz); VaV: výzkum a vývoj, příp. vědecko-výzkumný; VaV pracovník: vědecko-výzkumný pracovník Projektů odpovědný za konkrétní činnost dané vědecké aktivity; WIPO: World Intellectual Property Organization (www.wipo.int). Zakázkový výzkum: Projekty provedou na základě zadání od partnerské firmy nebo instituce výzkum, jehož výsledky mu předá na základě předem dohodnutých finančních podmínek; Zápisný úřad: národní nebo mezinárodní instituce, u níž lze podat přihlášku k ochraně průmyslovým právem (např. ÚPV, EPO, WIPO); 4 Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) 4.1 Činnost CITT CITT podporuje VaV pracovníky v procesu transferu technologií, ochrany průmyslových práv, spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou a dalších forem komercializace výsledků VaV. CITT zajišťuje podporu Projektům při 4 22

5 Ochrany práv duševního vlastnictví a jejich dalšímu využití v ČR i v zahraničí; Zprostředkování a usnadnění zakázkového a společného výzkumu s aplikační a průmyslovou sférou; Marketing, propagaci, vyhledávání a přímé oslovení potenciálních uživatelů a partnerů Projektů z aplikační a průmyslové sféry; Interní propagaci a osvětu o transferu technologií pro VaV pracovníky Projektů. CITT zajišťuje osvětu VaV pracovníků v oblasti práv duševního vlastnictví, jejich využívání a možností spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou. Podrobný popis činností CITT je v Příručce pro transfer technologií, která je dostupná na CITT je součástí FZÚ. 4.2 Odpovědnost CITT CITT ve svých činnostech zodpovídá za Proces ochrany VaV výsledků Projektů průmyslovými právy; Správu udělených průmyslových práv; Komunikaci a řízení spolupráce s patentovou kanceláří; Komunikaci s Úřadem a případně dalšími národními a mezinárodními organizacemi zabývajícími se ochranou průmyslových práv; Návrh a realizaci praktického využití průmyslových práv; Administrativně-právní a ekonomickou úspěšnost spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou; Propagaci a marketing VaV výsledků Projektů směrem k aplikační a průmyslové sféře. Matice zodpovědností Řešitele/Původce a CITT při ochraně průmyslovým právem Činnost Řešitel nebo Původce CITT Zodpovídá Posouzení potenciálu k ochraně průmyslovým právem Posouzení komerčního potenciálu Zpracování rešerše na stav techniky Ohlášení výstupu VaV činnosti zaměstnavateli Sestavení podkladů pro přihlášku k ochraně průmyslovým právem Vypracování přihlášky k ochraně průmyslovým právem Podání přihlášky k ochraně průmyslovým právem na Úřadě Administrace úhrady poplatků za podání a prodloužení ochrany průmyslovým právem Navrhuje Provádí CITT Navrhuje Provádí CITT Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Provádí Monitoruje Řešitel Provádí Monitoruje Řešitel Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Monitoruje Provádí CITT Monitoruje Provádí CITT 5 22

6 Matice zodpovědností Řešitele/Původce a CITT při komercializaci Činnost Řešitel nebo Původce CITT Zodpovídá Oslovení zájemce z aplikační sféry Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Technická analýza Provádí Monitoruje Řešitel Ekonomická a právní analýza Monitoruje Provádí CITT Příprava smluvní dokumentace Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Realizace smluvní spolupráce Provádí Monitoruje Řešitel Prodej technologického času Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Prodej licence Navrhuje/Monitoruje Provádí CITT Vyhodnocení komercializace Monitoruje Provádí CITT 4.3 Zodpovědnosti členů týmu CITT Za činnost CITT zodpovídá CITT lead, který Jedná jménem CITT a schvaluje rozhodnutí CITT uvedené v této Směrnici; Koordinuje činnosti CITT; Deleguje pracovní úkoly na ostatní členy týmu CITT. Členové týmu CITT Produktový manažer zodpovědný za komunikaci s VaV pracovníky Projektů a identifikaci jejich potřeb v oblastech upravených touto Směrnicí; Business development manažer zodpovědný za komunikaci s aplikační a průmyslovou sférou; Právník zodpovědný za přípravu, návrh, tvorbu a připomínkování právních dokumentů v oblastech upravených touto Směrnicí; Finanční manažer zodpovědný za přípravu finančních a ekonomických podkladů CITT; Technologický skaut zodpovědný za identifikaci případů transferu technologií ve VaV týmech Projektů. 5 Duševní vlastnictví a ochrana průmyslovým právem Grafické znázornění postupu při identifikaci, ohlášení procesu ochrany a komercializaci výsledku VaV je znázorněno v příloze Zásady vzniku a využití duševního vlastnictví Výsledky VaV činnosti označené jako duševní vlastnictví vznikají při tvůrčí práci VaV pracovníků. FZÚ považuje tvorbu, ochranu a využití duševního vlastnictví v rámci Projektů za jeden ze základních výsledků své činnosti, především kvůli Rozvíjení pozitivních sociálně-ekonomických a společenských dopadů; Rozvoji současných i budoucích VaV aktivit Projektů; 6 22

7 Rozvoji, ochraně výsledků VaV činnosti a motivaci VaV pracovníků Projektů; Možnosti generovat finanční prostředky pro financování Projektů Vznik duševního vlastnictví VaV pracovníci v rámci Projektů identifikují duševní vlastnictví vyplývající z jejich VaV činnosti. Duševní vlastnictví vytvořené pracovníky v rámci Projektů náleží FZÚ, pokud není smluvně upraveno jinak Původcovství duševního vlastnictví V případě spolupráce více VaV pracovníků na výzkumném úkolu jak v rámci Projektů, FZÚ, anebo při spolupráci s externími partnery, je za Původce/Spolupůvodce označen pouze ten VaV pracovník, který svojí tvůrčí činností vytvořil nebo spoluvytvořil daný výsledek VaV, který je předmětem duševního vlastnictví. Spolupůvodce musí splnit podmínku tvůrčí spolupráce s ostatními Původci. Podíl spolupůvodců na vytvoření Řešení se určuje rozsahem podílu tvůrčí duševní práce každého z nich na konečném Řešení. Zpravidla je tento podíl určen dohodou mezi Spolupůvodci. Dohodu je třeba uzavřít před podáním patentové přihlášky. S hostujícími externisty, kteří nejsou zaměstnanci FZÚ a působí v rámci Projektů (např. pracovní návštěva, pracovní pobyt, hostování, apod.), se před zahájením spolupráce FZÚ uzavře písemnou dohodu upravující případné budoucí nároky na původcovství duševního vlastnictví v rámci spolupráce s Projekty Ochrana duševního vlastnictví Technická řešení lze chránit průmyslový právem ve smyslu bodů 5.1 až 5.4. Duševní vlastnictví navrhuje Původce k ochraně po zralé úvaze všech právních aspektů spojených s ochranou, finančních nároků na ochranu a dalšího komerčního využití. Postup při ochraně duševního vlastnictví je individuální. Ve standartních případech je upřednostňována nejdříve ochrana v České republice a její pozdější rozšíření do zahraničí Nárok na duševní vlastnictví V případě využívání VaV infrastruktury Projektů při spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou platí, že duševní vlastnictví všech zúčastněných partnerů, se kterým do spolupráce s FZÚ vstupují, zůstává nedotčeno; Pokud není smluvně stanoveno jinak, nárok na duševní vlastnictví se stanovuje následovně (viz přílohy 11.5 a 11.6) U výsledků VaV aktivit, které jsou plně hrazeny z prostředků Projektů a jsou bez účasti externího partnera, náleží FZÚ plná práva k duševnímu vlastnictví; U výsledků VaV aktivit, které jsou částečně hrazeny z prostředků Projektů a částečně externím (-i) partnerem (-y), zejména v rámci společného výzkumu, náleží FZÚ práva k duševnímu vlastnictví podle procentní výše finančního podílu na VaV aktivitách; U výsledků VaV aktivit, které jsou plně hrazeny externím (-i) partnerem (-y), zejména v rámci zakázkového výzkumu, je vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví externí partner (zadavatel). Přesný poměr spoluvlastnictví je určen smlouvou nebo dohodou. V případě spolupráce Projektů s externím partnerem (-y) je nezbytné vždy před zahájením spolupráce podepsat dohodu o principech dělení duševního vlastnictví a následné ochraně průmyslovými právy podle bodu Odměna za vytvoření duševního vlastnictví FZÚ poskytuje za vytvořené duševní vlastnictví odměnu podle interních předpisů, viz

8 5.1.6 Licence FZÚ může za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy poskytovat za úplatu výhradní nebo nevýhradní licence ke komerčnímu využití duševního vlastnictví vytvořeného v rámci Projektů. CITT se podílí na vyjednávání parametrů licenční smlouvy s externím partnerem. Licenční smlouvu vždy musí schválit ředitel FZÚ. 5.2 Identifikace Řešení vzniklého VaV činností vhodného pro ochranu průmyslovým právem VaV pracovník je povinen posoudit každý nově vzniklý výsledek VaV tvůrčí činnosti vlastní nebo pracovní skupiny, jejíž je součástí (především technologie, zařízení, postupy, metody, know-how, podpůrný software, apod.) z hlediska novosti, unikátnosti a průmyslové využitelnosti. VaV pracovník takto posuzuje výsledky tvůrčí práce vzniklé také ve spolupráci s jinou vědeckou skupinou v rámci Projektů, FZÚ, AV ČR nebo jiné VaV instituce nebo v rámci spolupráce s externími partnery z aplikační a průmyslové sféry. 5.3 Ohlášení nového řešení vhodného pro ochranu průmyslovým právem VaV pracovník, který identifikuje nově vzniklý výsledek VaV činnosti (tj. Řešení) ve smyslu bodu 5.1, je povinen jej neprodleně ohlásit zaměstnavateli. Učiní tak nejdříve ohlášením přímo nadřízenému pracovníkovi (např. em, zápisem z jednání, zápisem z porady, apod.). Pokud nadřízený pracovník schválí možnost požádat o ochranu průmyslovým právem, ohlásí VaV pracovník do 5 dnů od schválení nadřízeným pracovníkem Řešení CITT prostřednictvím formuláře Oznámení vynálezu nebo jiného výsledku tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti dostupném po registraci pro zaměstnance FZU na webových stránkách V případě technických potíží (např. nefunkčnost webu CITT) kontaktuje Původce CITT bez zbytečného odkladu jinou formou, např. telefonicky nebo osobně a dohodne další postup. Při ohlášení vynálezu Původce posoudí, zdali se nejedná o vynález, který může mít vojenské nebo jiné necivilní využití. Pokud se jedná o tuto kategorii vynálezu, neprodleně upozorní na tuto skutečnost CITT. Původce poskytne na vyžádání součinnost NBÚ, příp. dalším zainteresovaným orgánům. CITT po obdržení vyplněného formuláře kontaktuje do 3 dnů Původce uvedeného ve formuláři a potvrdí přijetí. V případě více Původců kontaktuje CITT osobu uvedenou na prvním místě v seznamu Původců. Dnem podání Oznámení vynálezu nebo jiného výsledku tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti začíná běžet lhůta 3 měsíců k uplatnění majetkových práv FZÚ na Řešení. Původce i FZÚ jsou povinni zachovat po dobu této lhůty mlčenlivost o technickém Řešení a upozornit na povinnost mlčenlivosti i osoby, které s předloženým Řešením přišly do styku. Je vhodné, aby Původce podal Oznámení vynálezu nebo jiného výsledku tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti i v případě, že nové technické Řešení nebylo vytvořeno k řešení pracovních úkolů. FZÚ pak potvrdí, že nebude uplatňovat majetková práva k předmětu duševního vlastnictví Komise pro posuzování přihlášek a vynálezů FZÚ V případě vynálezu (tj. žádosti o patent) nebo užitného vzoru je posouzení Řešení v kompetenci Komise pro posuzování přihlášek a vynálezů jmenované rozhodnutím ředitele FZÚ č. 17/2009 (dále jen Komise ). Původce nemůže být členem Komise pro řízení, jehož předmětem je jím vytvořený vynález. CITT poskytne podporu Původci při zpracování Oznámení o vytvoření vynálezu a zajistí jeho předání Komisi k vyjádření. Původce poskytne CITT na vyžádání Název předmětu ochrany průmyslovým právem; 8 22

9 Anotaci v rozsahu objasňujícím předmět požadované ochrany průmyslovým právem. Anotace musí být vypracována v jazyce českém nebo anglickém; Základní stav techniky, ze kterého řešení vychází a popis stavu realizace Řešení; Návrh procentních podílů Původců. Součet podílů musí být 100%; Seznam zdrojů financování Řešení mimo Projekty a případných podmínek ze strany poskytovatele nebo externího partnera týkajících se ochrany průmyslovými právy. Na požádání poskytne CITT k nahlédnutí podmínky poskytnutí finančních prostředků (grant, dotace, apod.); V případě předpokládaného spoluvlastnictví s externím partnerem návrh na rozdělení majetkových práv mezi FZÚ a externího partnera, případně další majetková vyrovnání. Komise posoudí podklady vztahující se k Řešení na základě vyjádření svých členů nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy Původce oznámil vytvoření Řešení. Výsledkem jednání Komise je písemné stanovisko k uplatnění či neuplatnění majetkových práv k Řešení doručené řediteli FZÚ do 3 dnů ode dne jednání Komise. Doporučí-li Komise uplatnění majetkových práv, navrhne způsob právní ochrany Řešení. Osoby, které v průběhu hodnocení přijdou do styku s podklady pro vynález, jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám o vynálezu mlčenlivost Rozhodnutí Ředitele FZÚ o uplatnění nároku na průmyslová práva Před uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne podání Oznámení o vytvoření vynálezu rozhodne ředitel FZÚ o uplatnění či neuplatnění průmyslových práv k Řešení. Podkladem pro rozhodnutí je doporučení Komise a přínos Řešení pro FZÚ. CITT si vyžádá rozhodnutí Ředitele FZÚ a bez zbytečného odkladu jej sdělí Původci Důsledky rozhodnutí Ředitele FZÚ o uplatnění průmyslových práv Rozhodne-li Ředitel FZÚ ve lhůtě 3 měsíců od oznámení Původce, že FZÚ právo na Řešení neuplatňuje, nebo uplyne-li marně tato lhůta, přechází toto právo zpět na Původce a ten může předmět duševního vlastnictví přihlásit a udržovat na vlastní náklady, nabídnout třetí osobě, či jinak využívat. FZÚ nemá žádná majetková práva k Řešení, zároveň nemá vůči původci žádné povinnosti včetně povinností finančního vyrovnání. Rozhodne-li Ředitel FZÚ ve lhůtě 3 měsíců od oznámení Původce, že FZÚ právo na Řešení uplatňuje, stává se FZÚ výlučným vlastníkem Řešení a má právo s Řešením dále nakládat, využívat jej či poskytnout právo k jeho využívání třetím osobám. Původce má v tom případě právo na přiměřenou odměnu a na informace o volbě a postupu právní ochrany Řešení Finanční odměna pro Původce V případě registrace patentu nebo užitného vzoru má Původce podle platných interních norem FZÚ nárok na Jednorázovou odměnu dle náročnosti a úrovně technického Řešení; Odměnu za využití Řešení z návaznosti na čistém zisku z užití Řešení (příjmů po odečtení veškerých nákladů souvisejících s právní ochranou a komercializací patentu) splatnou za každý kalendářní rok vždy k po dobu platnosti patentu a jeho komercializace. Podílelo-li se na vytvoření Řešení více Původců, jsou povinni uzavřít dohodu o podílu na vytvoření Řešení a o osobě, která je bude zastupovat. Spolupůvodci mají právo na odměnu poměrně ke svému podílu dle uzavřené dohody. 9 22

10 5.4 Postup při procesu ochrany průmyslovými právy Stanovení formy ochrany CITT společně s Původcem navrhne postup při ochraně průmyslovým právem. Formu ochrany posoudí a schválí Ředitel FZÚ Rešerše na stav techniky Na žádost Původce provede CITT rešerši na stav techniky. Rešerše je prováděna z veřejně dostupných databází na Internetu. Termín vypracování rešerše je stanoven individuálně podle předpokládaného rozsahu, obvykle až 1 měsíc. Po provedení rešerše CITT předá Původci výsledky do 3 dnů Rešerše na novost V odůvodněných případech zajistí CITT po dohodě s Původcem vypracování rešerše na novost. Vzhledem k rozsahu rešerše se termín vypracování stanovuje individuálně a může dosáhnout lhůty až 9 měsíců. Po provedení rešerše CITT bez zbytečného odkladu předá Původci výsledky a dohodne další postup Podklady pro ochranu průmyslovým právem ze strany Původce V případě kladného výsledku rešerše, Původce připraví v dohodnutém termínu, nejpozději však do 3 měsíců od ohlášení Řešení podle 3, podklady pro vypracování přihlášky pro ochranu průmyslovým právem. Použije k tomu návodný formulář, viz příloha Podklady můžou být v českém i anglickém jazyce. V případě překladu do angličtiny je Původce zodpovědný za ověření přeložených textů, grafů, výkresů a dalších výstupů a zajištění správného obsahu těchto materiálů Přihláška pro ochranu průmyslovým právem CITT zajišťuje pro Původce vypracování přihlášky pro ochranu průmyslovými právy a její podání na příslušném Zápisném úřadě. Po obdržení podkladů podle a schválení Komisí podle 5.3.1, CITT připraví ve spolupráci s Původcem do 3 měsíců přihlášku k ochraně průmyslovým právem. Po schválení Původcem předá CITT přihlášku k posouzení Řediteli FZÚ. V případě Schválení přihlášky Ředitelem FZÚ, CITT zajistí její podání u příslušného Zápisného úřadu; Neschválení přihlášky Ředitelem FZÚ dohodne CITT s Původcem další postup, tj. zapracování připomínek Ředitele FZÚ, přepracování nebo stáhnutí přihlášky. 5.5 Rozdělení podílů Původců V případě spolupráce více Původců v rámci Projektů, FZÚ nebo při spolupráci s externím partnerem navrhnou dotčení Původci procentní podíl na Řešení a tento návrh sdělí CITT bez zbytečného odkladu, nejpozději však s předáním podkladů k vypracování přihlášky k ochraně průmyslovými právy. Podle tohoto návrhu CITT připraví do 10 dnů dohodu o rozdělení podílů na Řešení. Dohoda musí být schválena nadřízeným pracovníkem Původce, v případě spolupráce s externím partnerem podepsána Ředitelem FZÚ. 5.6 Poplatky za podání přihlášky anebo registraci průmyslových práv a udržovací poplatky Veškeré poplatky hradí Projekty ze svých rozpočtů

11 CITT zprostředkuje platbu těchto poplatků v předepsaných lhůtách. 5.7 Licencování, prodej a ostatní formy komercializace CITT se aktivně podílí na nabídce licencí, procesu licencování anebo prodeje u již zapsaných nebo jinak chráněných průmyslových práv, jejichž úplným nebo částečným vlastníkem je FZÚ. V případě spoluvlastnictví CITT aktivně komunikuje s dalším spoluvlastníkem (-y) za účelem maximálně efektivního ekonomického využití průmyslových práv. CITT zajišťuje Vytvoření návrhu licenční smlouvy; Posouzení možnosti poskytnutí výlučné nebo nevýlučné licence; Konzultace, připomínkování anebo úpravu návrhu smlouvy ze strany smluvního partnera; Finanční kalkulaci, která bude sloužit jako podklad pro stanovení ceny za poskytnutí licence; Zapsání licenční smlouvy u Zápisného úřadu. Pro účely maximálního využití komerčního potenciálu je vhodné, aby Původce nezveřejňoval Řešení v co nejkratší lhůtě po zahájení procesu ochrany průmyslových práv. Zveřejnění Řešení může umožnit ostatním subjektům na trhu zahájit vlastní proces komercializace Řešení vyvinutého v rámci Projektů a tímto Projekty ekonomicky poškodit. Každé zveřejnění Řešení ze strany VaV pracovníků musí být v dostatečné lhůtě předcházející plánovanému zveřejnění konzultováno s CITT. 6 Spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou CITT zajišťuje administrativní, ekonomickou, právní a marketingovou podporu VaV pracovníkům při navazování a realizaci spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou. Všechna jednání s aplikační a průmyslovou sférou jsou vedena ve spolupráci s CITT. VaV pracovníci Projektů jsou povinni v nejkratší možné lhůtě informovat CITT o zájmu aplikační a průmyslové sféry o spolupráci. 6.1 Marketingový plán CITT připravuje a aktualizuje marketingový plán pro jednotlivé kalendářní roky. Marketingový plán obsahuje seznam akcí, na kterých CITT propaguje výsledky VaV činnosti a možnosti spolupráce Projektů s aplikační a průmyslovou sférou. CITT připravuje marketingový plán ve spolupráci s VaV pracovníky s přihlédnutím k aktuálním potřebám Projektů. Marketingový plán je k dispozici k nahlédnutí na Návrh a schvalování marketingového plánu Business development manažer CITT ve spolupráci s PR oddělením Projektů navrhne roční marketingový plán na následující kalendářní rok do předcházejícího roku. CITT předloží marketingový plán Projektovému manažerovi ELI a Projektovému manažerovi HiLASE, kteří se vyjádří do Po schválení marketingového plánu vedoucí CITT ho předá ke schválení Řediteli pro Projekty, který se k marketingovému plánu vyjádří do V případě, že je třeba některé marketingové akce pro následující rok uhradit, případně závazně přislíbit, do předcházejícího roku, vyžádá vedoucí CITT souhlas Ředitele pro Projekty pro tyto akce individuálně. Marketingové akce mohou být doplněny do již schváleného marketingové plánu na návrh vedoucího CITT, Projektového manažera ELI a Projektového manažera HiLASE Účast na doplněných akcích schvaluje Ředitel pro Projekty. Marketingové akce lze z již schváleného marketingové plánu na návrh vedoucího CITT, Projektového manažera ELI, Projektového manažera HiLASE nebo Ředitele pro Projekty vyjmout

12 6.1.2 Realizace marketingového plánu CITT realizuje marketingový plán ve spolupráci s VaV pracovníky Projektů, PR oddělením Projektů a případně externími partnery z průmyslové a aplikační sféry. Pokud VaV pracovník identifikuje tematicky vhodnou akci k účasti (konference, seminář, veletrh, apod.), pošle CITT návrh k účasti. CITT se do 10 dnů od obdržení návrhu k účasti vyjádří a na základě rozhodnutí CITT doplní akci do marketingového plánu a postupuje ve smyslu bodu Zásady a pravidla realizace marketingového plánu CITT objedná u pořadatele účast v dostatečném předstihu, přičemž dbá na ekonomickou výhodnost; CITT administrativně zpracuje schválení účasti a informuje VaV pracovníky o plánované účasti prostřednictvím sociálních sítí nebo em; CITT poskytne zájemcům o účast na konkrétní marketingové akci z řad VaV pracovníků praktickou podporu podle svých možností. Účast VaV pracovníka na marketingové akci schvaluje jeho nadřízený pracovník; CITT na místě konání akce převezme objednané vybavení (např. stánek) a zajistí odpovídající grafickou a textovou propagaci Projektů, FZÚ a CITT; CITT zajišťuje průběh marketingové akce. CITT, příp. VaV pracovník, poskytuje případným zájemcům informace o Projektech a FZÚ podle svých nejlepších znalostí; Po ukončené účasti na marketingové akci vypracuje CITT do 10 dnů od ukončení akce zápis o účasti na marketingové akci (může být i formou zápisu ze služební cesty), ve kterém shrne hlavní výsledky marketingové akce a uvede doporučení pro další účast. 6.2 Zakázkový a společný výzkum CITT aktivně propaguje spolupráci formou zakázkového a společného výzkumu s aplikační a průmyslovou sférou. Grafické znázornění postupu při uzavírání zakázkového a společného výzkumu je znázorněno v příloze Smluvní vztahy s externími partnery VaV pracovník, který je osloven ze strany aplikační a průmyslové sféry, informuje bez zbytečného odkladu CITT o formě a základních požadavcích na spolupráci. CITT se jednání po dohodě s VaV pracovníkem, případně jeho přímým nadřízeným, účastní. VaV pracovník oslovený zájemcem o realizaci zakázkového nebo společného výzkumu si vyžádá maximum informací a podkladů, které jsou nezbytné k zahájení a úspěšné realizaci spolupráce. Tyto informace a podklady sdělí VaV pracovník v nejbližším možném termínu CITT. VaV pracovník je také povinen sdělit všechny ostatní jemu známé poznatky, které mohou mít zásadní právní nebo ekonomický dopad na formu, průběh a výsledek spolupráce. Na základě informací a podkladů poskytnutých VaV pracovníkem, případně na základě vlastních zjištění, CITT zanalyzuje Vyplývající právní aspekty; Předpokládaný vznik a rozdělení práv duševního vlastnictví; Soulad s příslušnou legislativou v ČR a EU; Potenciální ekonomické dopady na Projekty plynoucí ze zakázkového nebo společného výzkumu. CITT doručí do 3 týdnů analýzu právních a ekonomických aspektů VaV pracovníkovi a jeho přímo nadřízenému pracovníkovi, příp. na vyžádání vedoucímu vědců ELI Beamlines, Technickému ředitele ELI Beamlines, Projektovému manažerovi ELI Beamlines, Projektovému manažerovi HiLASE, Řediteli pro Projekty anebo Řediteli FZÚ. Po vzájemné dohodě VaV pracovníka (příp. jeho přímo nadřízeného pracovníka) a CITT upraví CITT 12 22

13 v nejbližším možném termínu smluvní dokumentaci. CITT předloží k posouzení upravenou dokumentaci smluvnímu partnerovi a zároveň Řediteli pro Projekty a Řediteli FZÚ. Bez souhlasu vedoucího vědců ELI Beamlines, Technického ředitele ELI Beamlines, Projektového manažera ELI Beamlines, Projektového manažera HiLASE, Ředitele pro Projekty nebo Ředitele FZÚ nejsou VaV pracovníci Projektů oprávněni vstupovat do přímé spolupráce se subjekty aplikační a průmyslové sféry Ochrana výsledků zakázkového a společného výzkumu průmyslovými právy Identifikuje-li VaV pracovník možnost ochrany výsledků zakázkového nebo společného výzkumu průmyslovými právy, informuje o tom bez zbytečného odkladu CITT a postupuje podle bodů 5.1 až Ochrana důvěrných informací 7.1 Důvěrné informace V rámci této Směrnice jsou předmětem ochrany zejména takové informace, jejichž zveřejněním Je znemožněna ochrana průmyslovým právem; FZÚ ztratí konkurenční výhodu ve vztahu k potenciálním partnerům z aplikační a průmyslové sféry; Může dojít k finanční nebo jiné formě újmy Projektů; Důvěrnými informacemi jsou také informace, k jejichž ochraně se FZÚ zavázal smluvně. 7.2 Pravidla pro práci s důvěrnými informacemi Pracovníci Projektů jsou povinni jednat tak, aby neohrozili ochranu důvěrných informací. Zejména dbají na to, aby Nesdělili třetím osobám důvěrné informace; Zajistili důvěrné informace v materiální podobě před ztrátou a odcizením; Zajistili ochranu dat týkající se výzkumu na nosiči informací; Zajistili ochranu písemných dokumentů. Pracovníci Projektů jsou povinni Informovat přímého nadřízeného o svém pracovním poměru u jiného zaměstnavatele, o účasti v právnické osobě, o podnikání podle živnostenského zákona, o pedagogické činnosti, pokud tato činnost souvisí s činností dotyčného ve FZÚ nebo by mohla jinak ohrozit ochranu důvěrných informací; Předem oznámit přednášku nebo publikaci přímo nadřízenému pracovníkovi, pokud její téma souvisí s důvěrnými informacemi nebo by mohla jinak ohrozit ochranu důvěrných informací; Neodnášet z pracoviště důvěrné informace v materiální podobě. Evidovat osoby přicházející do styku s důvěrnými informacemi; Po vzájemné dohodě posílat elektronicky dokumenty příslušným partnerům (např. spoluřešitelé, hodnotitelé, patentoví zástupci, apod.) zabezpečené heslem, šifrou, apod.; Zajistit, ve spolupráci s CITT, aby osoba přicházející do styku s důvěrnými informacemi uzavřela dohodu o mlčenlivosti, viz Pracovníci Projektů jsou povinni jednat podle těchto pravidel i po ukončení pracovního poměru, třetí osoby i po ukončení smluvního závazku. Povinnost zaniká teprve poté, ztratí-li informace charakter informace důvěrné. Jsou-li pochybnosti, zda informace má nebo měla důvěrný charakter, platí zásada vyvratitelné domněnky, že informace je důvěrná

14 7.3 Dohoda o mlčenlivosti (NDA) NDA vyžadovaná ze strany FZÚ Dojde-li při spolupráci s externím partnerem k projednávání citlivých informací v rozsahu této Směrnice, je příslušný VaV pracovník povinen o tomto faktu bez zbytečného odkladu informovat CITT. CITT do 3 týdnů připraví návrh NDA upravující ochranu citlivých informací a odešle návrh VaV pracovníkovi. Po odsouhlasení VaV pracovníkem CITT poskytne návrh externímu partnerovi. Externí partner má právo návrh NDA připomínkovat a navrhovat změny, které CITT po odsouhlasení VaV pracovníkem do NDA zapracuje. NDA musí být schválena a podepsána Ředitelem FZÚ a externím partnerem NDA vyžadované smluvním partnerem Vyžaduje-li smluvní partner ve smyslu bodu 6.2 před zahájením spolupráce uzavření NDA a zároveň poskytne jeho návrh, předloží VaV pracovník tento návrh do 10 dnů CITT k posouzení. CITT se k tomuto návrhu vyjádří do 10 dnů od jeho obdržení a Doporučí jeho podepsání; Navrhne změny. 8 Monitoring a archivace CITT zajišťuje Monitoring a archivaci výsledků transferu technologií, ochrany průmyslovými právy, spolupráce s aplikační a průmyslovou sférou a výsledků marketingových akcí; Řízení portfolia průmyslových práv vztažených k Projektům; Správu smluvních vztahů (licencování, společný a zakázkový výzkum, spoluvlastnictví průmyslových práv), které vznikly na základě činností popsaných v této Směrnici; Dohled nad plněním smluvních vztahů vzniklých v rámci Projektů a organizuje vymáhání pohledávek z těchto smluv. CITT na požádání připraví Řediteli pro Projekty nebo Řediteli FZÚ přehled plnění smluvních vztahů, portfolia průmyslových práv nebo ekonomické a právní analýzy plynoucí z uzavřených smluvních vztahů upravených v této Směrnici. 9 IPR při nákupu zařízení, materiálu a služeb v rámci Projektů Při nákupu materiálu a služeb pro potřeby Projektů je VaV pracovník, který nákup iniciuje, povinen se u dodavatele informovat o možných omezeních průmyslových práv pro další využití dodávaného zařízení, materiálu nebo služeb v rámci Projektů. O zjištěných omezeních informuje CITT bez zbytečného odkladu. Připomínkování smluv s dodavateli materiálu a služeb v oblasti průmyslových práv pro potřeby Projektů upravuje Směrnice pro nákup. 10 Sankce Porušeni povinností VaV pracovníků Projektů a CITT plynoucích z této Směrnice bude posuzováno jako porušení pracovních povinností dle příslušných ustanovení Zákoníku práce s možností výpovědi

15 11 Přílohy 11.1 Ohlášení vynálezu (Invention disclosure) Vážený pane řediteli, oznamujeme Vám ve smyslu ustanovení 9 ods. 2 zákona č. 527/1990 Sb., že jsme ve spolupráci s níže uvedenými spolupůvodci vytvořili technické řešení s názvem doplnit vhodné k patentové ochraně/ochraně užitným vzorem/jiná forma ochrany. Toto technické řešení vzniklo na základě spolupráce pracovníků Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. při řešení projektu doplnit a partnerské organizace doplnit. Původci technického řešení jsou: Jméno Příjmení (FZU) x% Jméno Příjmení (partner) x% Původci/Spolupůvodci navrhují, aby technické řešení bylo chráněno CZ/EU/PCT patentem/užitným vzorem/jinou formou ochrany a aby tento byl ve spoluvlastnictví obou podílejících se subjektů v poměru x% : x%. Ve stejném poměru budou hrazeny veškeré poplatky spojené s patentovou ochranou a jejím udržováním a také bude dělen výnos z užití daného předmětu. Dále navrhujeme, aby řízení a s ním spojené úkony pro zpracování ochranných dokumentů provedlo Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) jako součást FZÚ. V příloze následují podklady pro posouzení vhodnosti technického řešení pro výše zmíněnou patentovou ochranu. Příloha: Anotace; Základní myšlenka patentu; Předmět patentu z odborné stránky např. kdo prováděl experimenty a v jakém rozsahu, výpočetní ověření, realizace prototypu, atp.; Licence reálná možnost prodeje, dosah pro aplikace, průmyslové využití; Příjmy a nefinanční přínosy pro FZU; Návrh na zdroj úhrady udržování patentu/užitného vzoru/jiné formy ochrany; Země a teritoria, ve kterých chceme získat ochranu Struktura podkladů pro přihlášku ochrany průmyslovým právem Pro vypracování přihlášky patentu potřebuje CITT společně s patentovým zástupcem kvalitní podklady o technickém řešení, které je předmětem vynálezu. Tuto část musí vypracovat tým původců, který nejlépe rozumí podstatě řešení a je schopen vymezit se vůči známému stavu techniky. Úkolem patentového zástupce je kladení otázek, rozporování, změny formulací, kontrola jednotné terminologie, ověření vztahových značek k výkresům, požadavky vysvětlení, sjednocování apod. Základní pravidla průmyslově-právní ochrany: Patentem může být chráněno zařízení, metoda, technologie nebo nové použití známého řešení; Užitným vzorem nelze chránit metodu nebo technologii; Jedno řešení může být chráněno oběma způsoby; Předmětem patentu může být pouze jeden vynález nebo skupina vynálezů, které spojuje jedna vynálezecká myšlenka

16 Popis technického řešení Název pracovní název vynálezu (název je velmi důležitou součástí dokumentů v úzkém vztahu k patentovým nárokům. Finální znění je vypracováno ve spolupráci s patentovým zástupcem); Anotace základní popis předkládaného technického řešení (cca. 1 odstavec); Obrázek k anotaci je-li účelný; Výkresy jsou-li účelné a nezbytné k popisu řešení (musí být černobílé, popis výkresů musí být formou čísel a seznamem s vysvětlivkami. Čísla v popisu musí odpovídat číslům ve výkresech); Popis vynálezu jasný popis, ze kterého odborník bude schopen reprodukce; Oblast techniky stručný úvod, jaké oblasti se vynález týká (cca. 1 odstavec); Dosavadní stav techniky podrobný popis všech známých obdobných řešení v libovolném rozsahu s odkazy na zdroj, tj. číslo patentových dokumentů, příp. citace odborných článků. Je nutné zdůraznit, v čem je přihlašovaný vynález nový, lepší, efektivnější, levnější, apod. a jaké nedostatky řeší a odstraňuje. Čím více zdrojů je uvedeno, tím větší šance, že nebudou nalezeny jiné namítané dokumenty. Vhodnou pomůckou jsou rešeršní zprávy u známých patentů; Podstata vynálezu technický popis podrobný natolik, aby odborník byl schopen vynález reprodukovat. Je-li to nutné nebo účelné, je třeba použít vztahové značky a čísla z výkresů včetně oborové terminologie. Pokud je zaváděn nový termín, je třeba ho definovat; Příklady provedení všechny alternativy možného řešení. Je třeba analyzovat, co je podstatné a oddělit, co všechno se může změnit, aniž by to narušilo podstatu řešení. Příklady mají úzký vztah k patentovým nárokům, tzn., že co není uvedeno alespoň v jednom z příkladů, nemůže být v nárocích na ochranu; Průmyslová využitelnost krátké shrnutí (cca. 1 odstavec) k čemu je vynález vhodný. Výčet nemusí být vyčerpávající, neomezuje ochranu vynálezu; Patentové nároky návrh ve formě pracovní verze. Vymezení toho, co bude v patentu chráněno. Podstatné znaky se uvádí v nezávislých nárocích, alternativy v závislých. Finální formulace je třeba doplnit ve spolupráci s patentovým zástupcem. Další doplňující údaje Financování výzkumu z čeho byla realizace vynálezu financována vč. vkladů (finančních a nefinančních) jednotlivých partnerských institucí; Majetkové podíly při návrhu těchto podílů na vynálezu je důležité respektovat legislativu ČR a pravidla dotačních programů, jejichž prostředky byly do realizace vynálezu vloženy. Již před zahájením spolupráce anebo co nejdříve v jejím průběhu je nezbytné navrhnout rozdělení; Tým původců seznam členů vynálezeckého týmu a jejich podíl na řešení; Patentový zástupce ověření, zdali již např. výzkumný partner má svého patentového zástupce apod

17 11.3 Grafické schéma procesu identifikace, ohlášení a ochrany průmyslových práv 17 22

18 11.4 Grafické schéma postupu při uzavírání zakázkového a společného výzkumu Zájemce z aplikační sféry Řešitelský tým Tým CITT Analýza technická časová nevhodné Ukončení jednání nevhodné Analýza ekonomická právní zamítnutí Rozhodnutí Tým CITT Příprava smluvní dok. CITT/Vedoucí řeš. týmu Vyjádření ředitele pro Projekty nevhodné Smlouva neuzavřena CITT/Vedoucí řeš. týmu Souhlas ředitele FZÚ neschváleno Řešitelský tým Realizace smluvního výzkumu CITT/Vedoucí řeš. týmu Předání, navazující fáze Vyhodnocení a uzavření spolupráce 18 22

19 11.5 Politika využití duševního vlastnictví ELI Beamlines (technická příloha projektu) Politika přístupu ELI Beamlines k duševnímu vlastnictví bude rozlišovat tři druhy uživatelských přístupů: a) Přístup pro týmy z členských zemí ELI-ERIC, který bude bez poplatků (Uživatelé Skupiny 1); b) Přístup, v němž se náklady, tj. poplatky za přístup, budou placeny v plné výši přímo samotnými uživateli (smluvní uživatelé) nebo nepřímo prostřednictvím EU systému mezinárodního přístupu typu Transnational access" (uživatelé Skupiny 2 a 5); c) Přístup, ve kterém náklady budou částečně (spolupracovníci na vývoji technologií) nebo úplně (školící vědečtí a vysokoškolští uživatelé) hrazeny provozovatelem pracoviště (Uživatelé skupiny 3 a 4); rovněž sem budou patřit specifické dlouhodobé projekty s individuálním režimem přístupu. První typ přístupu k pracovišti ELI Beamlines bude v určitém smyslu "vnitřní" to platí pro uživatele Skupiny 1 (uživatelé z členských zemí ELI-ERIC, tedy ze zemí, které přispívají na provozní náklady ELI Beamlines), přístup bude zdarma a projekty, na něž se tento přístup vztahuje, budou vybírány na základě recenze vědecké kvality předložených projektů. Vzhledem k tomu, že ERIC je nový právní model budoucích velkých evropských výzkumných infrastruktur, konsorcium ELI-ERIC po svém založení stanoví přesná pravidla a způsob jejich zavedení do praxe. Duševní vlastnictví získané na základě tohoto typu přístupu bude obecně sdílené mezi uživatelem a provozovatelem ELI, zatímco práva pro zveřejňování vědeckých výsledků náleží uživateli. Pokud se v tomto typu přístupu získají patenty nebo technologické know-how, bude jejich použití a/nebo licenční poplatky rozděleny mezi uživatele a provozovatele ELI. Druhý typ uživatelského přístupu na pracoviště ELI bude smluvní výzkum. Tento typ je vhodný pro uživatele Skupiny 2 (mezinárodní uživatelský přístup typu Transnational access") a třída 5 (smluvní uživatelé). Předkladatel tohoto projektu (Fyzikální ústav AV ČR) má devět let velmi pozitivních zkušeností s tímto typem uživatelského přístupu ve výzkumném centru PALS. U tohoto typu přístupu se uživatelé považují za zákazníka a je jim účtovaná plná cena za celou dobu využívání pracoviště (v případě mezinárodních uživatelů poplatky hradí EU). Poplatek je založen na provozních nákladech objektu (údržba), odpisů a amortizací infrastruktury a lidských zdrojích potřebných k uživatelské podpoře během experimentu. V tomto placeném přístupu je duševní vlastnictví ponecháno uživatelům. Rozhodnutí o šíření a využívání všech dat získaných na pracovišti ELI Beamlines, jakož i získané duševní vlastnictví, je výhradně na uživateli. Třetí typ uživatelského přístupu na pracoviště ELI bude využívat plné nebo částečné podpory provozovatele pracoviště. Tento typ je vhodný pro uživatele Skupiny 3 (školící vědečtí a vysokoškolští uživatelé) a Skupiny 4 (spolupracovníci na vývoji technologií). Duševní vlastnictví je zde, pokud jde o využívání patentů nebo licenčních poplatků, rozděleno mezi uživatele a provozovatele pracoviště ELI Beamlines. Stanovení výše příspěvku každé strany bude založeno na hodnocení vloženého know-how, jakož i celkových nákladů vzniklých během experimentu. Vlastnictví práv pro komerční využití bude rozděleno v poměru k části poplatku, který je třeba zaplatit. Například při spolupráci, v níž by bylo ELI ponecháno 40% vlastnických práv, bude provozovatel ELI Beamlines hradit 40% z uživatelských poplatků, takže uživatelé dofinancují 60% nákladů. Každá strana zaplatí za patentovou ochranu podle odpovídající části vlastnických práv. Každá strana má rovněž právo v jakémkoliv okamžiku odstoupit od patentové ochrany. Odstupující strana musí nicméně oznámit své rozhodnutí všem zúčastněným stranám minimálně tři měsíce předem. V následujících třech měsícíchmají ostatní strany přednostní právo na odkoupení práv odstupující strany. Licenční poplatky budou v takovémto případě rozděleny podílovým poměrem každé strany Politika využití duševního vlastnictví HiLASE (technická příloha projektu) Ochrana duševního vlastnictví prostřednictvím patentování má v rámci projektu HiLASE zásadní význam. Očekává se, že práce na přípravě dokumentace prvních patentů bude zahájena v roce Vezmeme-li v úvahu čas potřebný pro typické procedury spojené s patentováním, první patenty mohou být získány nejdříve v roce 2014 a Aktivity spojené s patentováním v rámci HiLASE, jsou rozděleny do dvou druhů: 1. Patenty týkající se objevů v rámci vývojové fáze laserových technologií; 2. Patenty získané jako výsledek spolupráce s dalšími subjekty. Skupina

20 Tato skupina sdružuje všechny objevy, které budou chráněny a ke kterým došlo při vlastním vývoji laserových systémů a dalších technologií v této fázi. V případě třetí strany zapojené do produkce výsledků (výzkumní spolupracovníci), budou patentová práva rozdělena podle jejich podílu zapojení. Skupina 2 Tato skupina zahrnuje všechny patenty získané jako výsledek uživatelských experimentů v rámci využití zařízení HiLASE v případech, kdy prováděný výzkum bude částečně financován z prostředků projektu (zejména v případech třídy uživatelů 2 a 3, viz kapitola 5.3 Technického popisu projektu HiLASE). Politika financování a využití duševního vlastnictví Politika v otázce využití duševního vlastnictví u projektu HiLASE bude řešit dva odlišné případy uživatelského využití zařízení: plně hrazený uživatelem a částečně dotovaný (Fyzikálním ústavem). Přesná pravidla budou zveřejněna a dojednána s externími uživateli, se kterými bude uzavřena písemná smlouva vždy před začátkem daného výzkumu na zařízení HiLASE. Prvním typem uživatelského přístupu na zařízení HiLASE bude smluvní výzkum (uživatelé třídy 1 a 3). Zkušenosti s touto formou financování přístupu vycházejí z 10-ti letého provozu badatelského centra PALS, kde byl úspěšně aplikován. V tomto případě je uživatel chápán jako zákazník a bude mu účtován poplatek za využití infrastruktury. Uživatelské poplatky budou vycházet z provozních nákladů na zařízení (údržby), odpisů a nákladů na dobudování infrastruktury a lidských zdrojů potřebných k provedení experimentu. Slevy lze uplatnit pro veřejné výzkumné instituce a univerzity. Hlavním důvodem pro placení poplatků je udržení práv duševního vlastnictví externími uživateli. V tomto případě bude šíření a využívání veškerých dat získaných na zařízení HiLASE jen na rozhodnutí uživatele. Druhým způsobem je částečně dotovaný přístup uživatelů (uživatelé třídy 2) k zařízení HiLASE. V tomto případě je duševní vlastnictví, pokud jde o využívání patentů či licenčních poplatků, rozděleno mezi externí uživatele a Fyzikální ústav, který provozuje centrum HiLASE. Vyhodnocení míry příspěvku každé strany bude založeno na hodnocení know-how příslušné strany, jakož i na celkových nákladech, které jsou vyvolány experimentem. Vlastnictví práv k obchodnímu využití bude stanoveno ve stejném poměru jako sdílení uživatelského poplatku, který má být zaplacen. Například při spolupráci, v níž FZU si chce ponechat 40% z využívání práv, musí FZU zaplatit 40% z uživatelských poplatků, přičemž externí uživatel doplatí zbývajících 60% těchto nákladů. Každá strana bude platit za patentovou ochranu dle jejího podílu. Každá strana bude mít právo ukončit placení patentové ochrany v jakémkoli okamžiku. Nicméně, v tomto případě musí daná strana oznámit své rozhodnutí 3 měsíce předem. Následující 3 měsíce mají ostatní strany právo přednostní koupě části patentu odstupující strany. Licenční poplatky jsou opět sdíleny dle podílu příslušné strany. Obecná pravidla pro zveřejňování informací (v publikacích, referátech na konferenci atd.), jsou následující: Úplný název laboratoře (vč. všech poboček) musí být uveden jako součást poděkování (acknowledgement); Úplný název laboratoře musí být uveden jako součást hlavního textu, kde je zařízení popsáno; Osoba (y) mající na starosti chod laseru a / nebo oblasti výzkumu (y) musí být citováni jako spoluautoři; V případě využití zařízení externími uživateli prostřednictvím otevřené výzvy bude pro každý experiment ustaven hlavní řešitel (HŘ). HŘ má pravomoc stanovit seznam autorů (po dohodě se všemi spoluautory), pokud možno před zahájením experimentu, ale ne později než před jeho koncem, aby se zabránilo jakémukoli konfliktu nebo pozdě vznešenému nároku na autorství; HiLASE tým má právo použít jakýkoliv výsledek na zařízení po jeho zveřejnění a/nebo po jeho první prezentaci na mezinárodní konferenci. V druhém případě musí HiLASE tým získat souhlas HŘ s použitím dat. Pokud se do 15 pracovních dnů HŘ nevyjádří, považuje se jeho odpověď za pozitivní. Projektový manažer bude přímo odpovědný za vypracování strategie a zavedení pravidel pro efektivní využívání všech typů duševních vlastnictví v rámci centra HiLASE, a to ve spolupráci s Centrem pro inovace a transfer technologií CITT (synergický projekt reg. č.: CZ.1.05/3.1.00/ realizovaný v rámci PO3 OP VaVpI). Projektový manažer bude komunikovat s úřady průmyslového vlastnictví na národní a mezinárodní úrovni a 20 22

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Využití licencí. Metodika IV

Využití licencí. Metodika IV Metodika IV Metodika IV Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který je jedním z Individuálních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69 Obsah: 1. Partnerská smlouva.. 3 2. Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více