Spolecné standardy EFRD pro zodpovedný. marketing. Upravená verze listopad 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolecné standardy EFRD pro zodpovedný. marketing. Upravená verze listopad 2010"

Transkript

1 Spolecné standardy EFRD pro zodpovedný 1 marketing Upravená verze listopad 2010

2 2 Úvo d a) Evropské fórum pro zodpovědné pití (EFRD) je sdružením předních evropských lihovarnických společností 1, které spojuje závazek lihovarnického průmyslu podporovat zodpovědné pití v EU a podněcovat tento průmysl k přijetí odpovědných samoregulačních standardů vztahujících se na komerční komunikace. b) Konzumace alkoholu 2 na níž se v následujícím textu odkazuje jako na alkohol sehrávala a sehrává přijímanou a důležitou úlohu v kulturních a společenských tradicích starověké i moderní společnosti. Členové EFRD jsou na své výrobky obzvláště pyšní, přičemž se zavázali k zodpovědnému pití a k odrazování od nadměrné konzumace. c) Nejdůležitější zásadou našich Společných standardů pro zodpovědné marketingové komunikace je uvádět na trh výrobky pro dospělé zodpovědným a náležitým způsobem. Za tímto účelem se členové EFRD dobrovolně zavázali k používání marketingových komunikací, které jsou v souladu s ustanoveními těchto Společných standardů. Společné standardy EFRD pro zodpovědné marketingové komunikace vycházejí z Pokynů pro komerční komunikace k alkoholickým nápojům, které byly poprvé zveřejněny v roce a následně rozšířeny a upraveny. Viz d) Tyto Společné standardy pro zodpovědné marketingové komunikace nenahrazují stávající vnitrostátní regulační systémy a pravidla, poskytují ale základní kritéria pro všechny národní, oborové a firemní samoregulační kodexy. Společné standardy doplňuje zvláštní Pokyn pro zodpovědné marketingové komunikace na internetu a pro digitální a mobilní marketingová média. 1 Bacardi-Martini, Beam Global Spirits & Wine, Brown-Forman, Diageo, Moët-Hennessy, Pernod Ricard. 2 Alkohol s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % abv. 3 Amsterdamskou skupinou, která je od roku 2005 známa jako EFRD.

3 Vym e z e n í ma r k e t i n g o v ý c h ko m u n i k a c í e) Pro účely Společných standardů se marketingové komunikace definují jako: komunikace vytvářené přímo organizacemi prodávajícími zboží na trhu nebo jejich jménem, které jsou určeny v prvé řadě k propagaci výrobků bez ohledu na použité médium. Marketinové komunikace zahrnují reklamu na značku, komunikace v oblasti konzumace, propagační akce, obaly, etikety, sponzorství, reklamy napodobující novinové či časopisové články a reklamu v místě prodeje. f) Ustanovení Společných standardů se vztahují na všechny typy médií včetně digitálních médií 4. Tato ustanovení se rovněž vztahují na všechny druhy propagační nebo marketingové činnosti nebo akcí a také na veškerý product placement výrobků a sponzorství 5. g) Definice marketingových komunikací se nevztahuje na každý druh komerční nebo obchodní komunikace bez rozdílu. Marketingové komunikace například nezahrnují umisťování neplacených sdělení do tiskových článků, informace ve výročních zprávách apod., případně firemní sdělení týkající se veřejných záležitostí v tiskových zprávách nebo prohlášení pro média, vládní instituce nebo veřejnost o tématech společenského významu, jako jsou rizika nebo přínosy spojené s konzumací alkoholických nápojů, nebo osvětová sdělení o rozumné konzumaci a roli alkoholu ve společnosti Zá k l a d n í pr i n c i p y 1.1 Marketingové komunikace by měli být legální, slušné, čestné a pravdivé; 1.2 měly by odpovídat uznávaným zásadám férové soutěže a nejlepší obchodní praxe; 1.3 měly by být připravovány s náležitým smyslem pro společenskou odpovědnost a vycházet ze zásad slušnosti a dobré víry; 1.4 v žádném případě by neměly být neetické, neměly by překračovat všeobecně běžné normy vkusu a slušnosti nebo jinak poškozovat lidskou důstojnost a integritu; 4 Viz Pokyn pro zodpovědné marketingové komunikace na internetu a pro digitální a mobilní marketingová média. 5 Každá obchodní dohoda, na jejímž základě sponzor k oboustrannému prospěchu svému a sponzorované strany smluvně zajistí financování nebo jinou podporu, aby se vytvořilo spojení mezi image, značkami nebo výrobky sponzora a sponzorovaným majetkem na oplátku za práva propagovat toto spojení a/nebo poskytnout určité dohodnuté přímé nebo nepřímé výhody. 1.5 Veškeré marketingové komunikace musejí být v souladu s literou i s duchem všech platných zákonů, předpisů a samoregulačních kodexů.

4 4 2. Zo d p o v ě d n é um i s ť o v á n í 2.1 Marketingové komunikace jsou určeny dospělým osobám starším 18 let. Marketingové komunikace skrze kanály, na něž dohlíží výrobce alkoholických nápojů (např. internetové stránky určité značky, obsahy určené ke stahování, reklamní zásilky, vlastní akce atd.), by se měly provádět způsobem, který dává jasně najevo, že se jedná o komunikace výhradně určené dospělým osobám starším 18 let Marketingové komunikace skrze otevřené (nefiremní) kanály by se měly používat pouze v případech, kdy se dá rozumně očekávat, že přinejmenším 70 % čtenářů a diváků budou dospělí starší 18 let. 2.3 Za účelem dodržení těchto závazků týkajících se umisťování by se měly používat pouze spolehlivé, aktualizované údaje o složení publika, které potvrdí nezávislá třetí strana. Pokud jde o digitální média, určující jsou ustanovení 9.1 až 9.5 příslušného Pokynu k údajům o složení publika K marketingovým komunikacím podle definice v odstavci g) může docházet při akcích, propagačních nebo sponzorských činnostech, které jsou v prvé řadě určeny dospělým, tj. tam, kde se dá rozumně očekávat, že přinejmenším 70 % diváků/účastníků budou osoby starší 18 let. Viz 6 Osoby ve věku 18 let nebo starší, pokud to vyžaduje zákon. 7 Více informací viz Pokyn pro zodpovědné marketingové komunikace na internetu a pro digitální a mobilní marketingová média.

5 2.5 Co se týče propagačních akcí na výrobky, které pořádají výrobci alkoholických nápojů nebo které jsou pořádány jejich jménem, neměla by na nich být povolena účast osobám mladším 18 let. 2.6 Placené umístění reklamy na alkohol ve filmech, televizních programech, hudebních videoklipech a videohrách a příslušné značky v jejich produkcích by měly být schváleny nebo zamítnuty na základě informací, které poskytnou producenti daného projektu. Na umístění reklamy na takovýto výrobek se vztahují všechna ustanovení Společných standardů. 2.7 Pokud jde o umístění reklamy v tištěných médiích, reklamy na alkoholické nápoje či jejich prodej by se neměly objevovat na stránkách novin, časopisů nebo jiných publikací s výjimkou případů, kdy je více než 70 % čtenářů těchto stránek starších 18 let. 2.8 U digitálních médií by se na cílové stránce internetových stránek dané značky měla objevit kontrola potvrzení věku. Obsahy marketingových komunikací určených ke stahování by měly zahrnovat pokyny pro jednotlivce, kteří si tento obsah stahují, aby nepřeposílali tyto materiály osobám mladším 18 let Redakční obsah v otevřených (nefiremních) kanálech lze sponzorovat pouze v případech, kdy se dá rozumně očekávat, že přinejmenším 70 % publika budou osoby starší 18 let. 8 Tamtéž jako v pozn. pod čarou č. 7.

6 6 3. Zo d p o v ě d n ý ob s a h Zodpovědná konzumace 3.1 Marketingové komunikace by nikdy neměly podněcovat nebo schvalovat nadměrnou nebo nerozumnou konzumaci Nápoje a osoby konzumující nápoje mohou být zobrazovány jako součást zodpovědných osobních a společenských zkušeností a činností. 3.3 Sdělení o zodpovědné konzumaci (např. ve formě internetové adresy obsahující informace pro konzumenty) by mělo být obsaženo v reklamách na alkoholické nápoje, včetně reklam, které napodobují redakční články v tištěných médiích, marketingových materiálů, digitálních médií, jako jsou internetové stránky, propagační a sponzorské akce, a tam, kde je to možné, by mělo být také v čitelné formě umístěno na výrobku. Viz 3.4 Marketingové komunikace by měly brát ohled na volbu nepít alkohol, přičemž by nikdy neměly prezentovat abstinenci nebo umírněnost v konzumaci záporným způsobem. 3.5 Marketingové komunikace by se měly vyvarovat jakéhokoli spojení s násilným, agresivním, nezákonným, nebezpečným či protispolečenským chováním. Marketingové komunikace by se měly vyvarovat jakéhokoli spojení s drogami nebo drogovou kulturou či narážkou na ně. 3.6 Propagační akce v místě prodeje by měly podporovat zodpovědnou konzumaci u dospělých osob, které se rozhodnout pít, a odrazovat od nadměrné konzumace, například od podpory her typu Na ex nebo od cenových slev podněcujících k nadměrné konzumaci. 3.7 Kdykoli je to proveditelné, propagační činnosti a sponzorské činnosti zaměřené na určitou značku musejí zahrnovat iniciativy na podporu zodpovědného chování při konzumaci. 9 Materiály marketingové komunikace by neměly banalizovat opilost ani by neměly ukazovat osoby ve stavu opilosti či jakýmkoli způsobem naznačovat, že opilost je společensky přijatelným chováním, a dále by neměly propagovat opojné účinky konzumace alkoholu.

7 3.8 Pojmenování, balení, označení alkoholických výrobků nebo jejich umístění v místě prodeje by nikdy nemělo vést k záměně s nealkoholickými nápoji. Nezletilé osoby 3.9 Obsah marketingových komunikací zaměřených na alkoholické nápoje by neměl být přitažlivý především pro jednotlivce mladší 18 let Marketingové komunikace zaměřené na alkoholické nápoje jsou považovány za přitažlivé především pro osoby mladší 18 let, pokud jsou pro tyto osoby obzvláště přitažlivé ve srovnání s přitažlivostí, kterou vzbuzují u dospělé osoby Marketingové komunikace zaměřené na alkoholické nápoje by neměly znázorňovat dítě nebo zobrazovat předměty, obrázky, dojmy, symboly, hudbu, postavy (skutečné nebo fiktivní) nebo celebrity, které jsou přitažlivé především pro osoby mladší 18 let Reklama na alkoholické nápoje nebo jejich způsob uvedení na trh by neměly být spojovány s dospělostí nebo s přechodem v dospělost Komerční komunikace by neměly využívat modelek nebo herců, kterým není minimálně 25 let Neměla by se využívat či povolovat identifikace se značkami, včetně log, ochranných známek nebo názvů, a to na oblečení, hračkách, hrách nebo hracím vybavení či jiném zboží, které je přitažlivé především pro nezletilé.

8 Bezpečnost a zdraví 3.15 Marketingové komunikace by neměly prezentovat spojení mezi pitím alkoholu a řízením vozidel jakéhokoli druhu nebo obsluhou potenciálně nebezpečných strojů Marketingové komunikace by neměly být spojovány s nebezpečnými činnostmi, tj. neměly by zobrazovat alkoholický nápoj konzumovaný osobou před nebo při vykonávání jakékoli činnosti (v oblasti sportu, na pracovišti apod.), která vyžaduje ostražitost nebo fyzickou koordinaci Neměly by nijak naznačovat, že alkohol má léčivé vlastnosti a že jeho konzumace může přispívat k prevenci, léčbě nebo vyléčení nějakých nemocí u lidí. Pokud to povoluje zákon, za určitých okolností může být vhodné uvedení faktických údajů o sacharidech, kaloriích nebo jiných složkách obsažených živin V marketingových komunikacích by neměly vystupovat těhotné ženy, případně by marketingové komunikace neměly být zaměřeny na ženy, které jsou těhotné. Viz

9 Účinek alkoholu 3.19 Marketingové komunikace by neměly navozovat mylný dojem o povaze nebo obsahu alkoholu Informace o obsahu alkoholu mohou být sdělovány fakticky, ale vysoká koncentrace alkoholu by nikdy neměla být dominantním tématem nebo hlavním lákadlem žádné marketingové komunikace Na druhé straně by marketingové komunikace neměly naznačovat, že konzumací nápojů s nízkým obsahem alkoholu je možné se vyhnout zneužívání alkoholu Marketingové komunikace by neměly vytvářet dojem, že konzumace alkoholu může zlepšit fyzickou výkonnost nebo duševní schopnosti a mít povzbuzující účinek na tělo či mysl, např. při činnostech vyžadujících soustředění Třebaže je možné představit alkoholické nápoje jako příjemnou součást společenského života, komunikace by neměly nijak naznačovat, že jejich konzumace je předpokladem společenského přijetí nebo úspěchu Marketingové komunikace by neměly naznačovat, že konzumace alkoholických nápojů může zlepšit sexuální schopnost nebo zvýšit úspěchy dané osoby v sexuální oblasti. Marketingové komunikace by neměly obsahovat nebo zobrazovat názornou nebo bezdůvodnou nahotu, zjevnou sexuální aktivitu, promiskuitu nebo lascivní či neslušné obrázky či jazyk. Marketingové komunikace, které spoléhají na sex jako na důvod k prodeji dané značky, budou pravděpodobně stejně podle tohoto článku zamítnuty.

10 4. sh o d a se zá k o n y, p ř e d p i s y a ji n ý m i ob o r o v ý m i k o d e x y 4.1 Veškeré marketingové komunikace se musejí v liteře i v duchu shodovat se všemi platnými zákony, předpisy a samoregulačními etickými kodexy. 4.2 K usnadnění této shody by mělo probíhat pravidelné školení marketingových odborníků. EFRD vypracovala on-line materiály, které mají pomoci při provádění Společných standardů: 4.3 Firmy by měly zavést vnitřní kontrolní mechanismy, aby zajistily shodu marketingových komunikací zaměřených na alkoholické nápoje s těmito ustanoveními V případě pochybností ohledně shody u projektu marketingové komunikace zaměřeného na alkoholické nápoje by se firmy měly obrátit o radu na místní samoregulační organizaci (Self-Regulatory Organisation, SRO) 10. K dispozici je rovněž on-line portál EU, jehož prostřednictvím lze kontaktovat SRO v 18 zemích EU ( ). 4.5 Ve zemích EU se stížnostmi spotřebitelů na obsah marketingových komunikací ve věci porušení národních samoregulačních kodexů zabývají místní samoregulační subjekty. V případě přeshraničních stížností funguje již více než 15 let příslušný mechanismus v rámci EASA V Bruselu v listopadu Národní SRO a odpovídající subjekty v Dánsku a ve Švédsku jsou přímo kompetentní k tomu, aby se zabývaly stížnostmi na údajné porušení těchto kodexů, jelikož mají úplný přístup k vnitrostátním souvislostem a místním zvláštnostem a rozumí jim. Seznam samoregulačních organizací, které jsou členy EASA, lze najít na org. Pokud jde o Švédsko, kontaktujte prosím AGM ( www. alkoholgranskningsmannen.se ), v případě Dánska kontaktujte Alkoholreklamenævnet ( www. alkoholreklamenaevn.dk ). Na Kypru, Maltě, v Estonsku a v Lotyšsku dosud neexistuje žádný samoregulační vymáhací mechanismus. 11 V roce 2010 fungují samoregulační organizace (ať už se jedná o členy EASA či ne) ve 23 zemích EU, přičemž na Kypru a v Estonsku se SRO budují. Chybí v Lotyšsku a na Maltě.

11 Viz 11

12 EFRD European Forum for Responsible Drinking asbl Rue Belliard, 12 bte Brussels Belgium Tel.: Fax:

Společné standardy pro komerční komunikace

Společné standardy pro komerční komunikace Společné standardy pro komerční komunikace 2 Společné standardy pro komerční komunikace berou ohled na mnohé z problémů, na jejichž řešení se zaměřila Evropská rada ministrů ve svém Doporučení ke konzumaci

Více

KODEX KOMERČNÍ KOMUNIKACE

KODEX KOMERČNÍ KOMUNIKACE KODEX KOMERČNÍ KOMUNIKACE Platný od 1. října 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ POJMY... 4 3. KODEX KOMERČNÍ KOMUNIKACE... 4 4. ODPOVĚDNOSTI... 8 2 1. ÚVOD Pivovarnická skupina SABMiller je pevně přesvědčena

Více

Kodex komerční komunikace

Kodex komerční komunikace Kodex komerční komunikace Aktualizace prosinec 2013 Obsah Tento Kodex komerční komunikace je závazný pro všechny členy skupiny SABMiller, a tedy i Plzeňský Prazdroj, a. s. Úvod 3 Kodex komerční komunikace

Více

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací

REKLAMA. Funkce reklamy 1. informativní 2. přesvědčovací 3. připomínací REKLAMA placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje podle použitého média se rozlišuje na: televizní novinová internetová

Více

KODEX REKLAMY PREAMBULE

KODEX REKLAMY PREAMBULE KODEX REKLAMY 2009 PREAMBULE Kodex reklamy (dále jen Kodex ) vydaný Radou pro reklamu (dále jen RPR ) ve shodě s článkem III. stanov RPR je formulován s cílem, aby reklama v České republice sloužila k

Více

1. Úvod... 2 1.1. Regulační rámec... 2 1.2. Definice... 2 1.3. Oblast působnosti... 3 1.4. Participační způsob přípravy hlavních zásad... 3 1.5.

1. Úvod... 2 1.1. Regulační rámec... 2 1.2. Definice... 2 1.3. Oblast působnosti... 3 1.4. Participační způsob přípravy hlavních zásad... 3 1.5. HLAVNÍ ZÁSADY ODPOVĚDNÉ REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE COSMETICS EUROPE OBSAH 1. Úvod... 2 1.1. Regulační rámec... 2 1.2. Definice... 2 1.3. Oblast působnosti... 3 1.4. Participační způsob přípravy

Více

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY Úvod Toto vydání Mezinárodního kodexu reklamní praxe Mezinárodní obchodní komory navazuje na již zavedenou strategii Mezinárodní obchodní komory

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (88) Je nezbytné zakázat veškerá audiovizuální obchodní sdělení propagující cigarety a jiné tabákové výrobky, včetně nepřímých forem audiovizuálních obchodních sdělení, které

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX C(2014) 4630/2 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne XXX o zásadách pro ochranu spotřebitelů a hráčů služeb hazardních her online a pro prevenci hraní hazardních her online nezletilými

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

I. Přehled právních předpisů platných v ČR upravující otázky související se shora uvedeným zadáním. strana 1 / 16

I. Přehled právních předpisů platných v ČR upravující otázky související se shora uvedeným zadáním. strana 1 / 16 Advokátní kancelář Kříž a Bělina Tel: ++420 224 819 334-35 Dlouhá 13, Praha 1, 110 00 ++420 224 819 325 E-mail: recepce@akkb.cz Fax: ++420 224 819 343 www.akkb.cz Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Právní úprava reklamy

Právní úprava reklamy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava reklamy Bakalářská práce Autor: Michaela Hromasová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Více

Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice

Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Kušičková Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Bakalářská

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE Rámcová úmluva o kontrole tabáku Preambule Smluvní strany Úmluvy, jsouce rozhodnuty upřednostnit své právo chránit veřejné zdraví, připouštějíce, že rozšíření tabákové epidemie

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více