TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie elektronického zabezpečení a řízení inteligentního domu s využitím řídicího systému AMiNi4DS Bakalářský projekt Závěrečná zpráva Michal Čermák Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Prohlášení Byl jsem seznámen s tím, že na můj bakalářský projekt se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mého bakalářského projektu pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářský projekt nebo poskytnu-li licenci k jeho použití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářský projekt jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářského projektu. Dne Autor v. r. 2

3 Abstrakt Cílem této práce je zpracování přehledu současných dostupných řešení inteligentních domů a realizace základních funkcí inteligentní zástavby s použitím PLC jednotky AMiNi4DS. První část pojednává o možnostech, které inteligentní zástavby umožňují a přinášejí. Druhá pak shrnuje tři významné a zajímavé výrobce těchto řešení. Praktická část je pak dělena na dvě části, kdy první shrnuje použité komponenty a jejich vlastnosti a druhá pak samotné řešení základních funkcí. Klíčová slova: Inteligentní dům, PLC, řídicí jendotka, AMiT, GPRS, nástěnný ovladač, 3

4 Abstract The objective of this work is elaboration of review of currently available intelligent buildings solutions and implementation of the basic functions of intelligent buildings using PLC AMiNi4DS. The first part deals with the possibilities that enable intelligent buildings and bring to. The second summarizes three important and interesting producers of these solutions. The practical part is divided into two parts, summarizes the components used and their properties and the second is the actual solution of basic functions. Keywords: Intelligent house, PLC, kontrol unit, AMiT, GPRS, wall controller, 4

5 Obsah Prohlášení... 2 Abstrakt... 3 Abstract... 4 Obsah... 5 Úvod Inteligentní dům Výhody pro obyvatele inteligentního domu Ovládání inteligentního domu Vzdálený přístup Vytápění Bezpečí Současná průmyslová řešení inteligentních domů Nest učící se termostat Loxone Jablotron Praktická část Komponenty PLC Amit AMiNi4DS Technické parametry GPRS modul Amit DM-GPRS Nástěnný ovladač NOA Technické parametry Programování nástěnného ovladače NOA Napájecí zdroj Amit AZ1 24V/1.2A PIR čidlo Jablotron JS-20 Largo Technické parametry: Aplikace a její zapojení Pohybové PIR čidlo Nástěnný ovladač Závěr Použitá literatura a zdroje Poděkování

6 Úvod Řídicí jednotky typu PLC nacházejí čím dál většího uplatnění při realizaci inteligentních řešení v budovách. Dříve sice byly tyto jednotky používány výhradně pro řízení stojů a zařízení, ale jejich koncepce se stále se zmenšujícími rozměry a vyšším výkonem se pro tyto aplikace hodí. Inteligentní domy se stávají čím dál častěji vídanými, protože uživatelům přinášejí notnou dávku pohodlí a značné úspory za energie. Inteligentní domy dnes neumí pouze regulovat teplotu a nezajišťují pouze zabezpečení objektu, ale propojují vše co se s objektu nachází a dle uživatelem stanovených podmínek vše řídí. Tato oblast průmyslu je, dalo by se říci v plenkách, ale s postupem času se o těchto řešeních a možnostech stále více mluví a čím dál častěji se realizují. Nejen díky poptávce trhu je dnes na světe několik desítek firem, které nabízejí řešení pro inteligentní domy i jejich realizaci. 6

7 1 Inteligentní dům Co je to inteligentní dům? V nejširším smyslu můžeme za inteligentní dům považovat objekt vybavený počítači a komunikační technikou s možností předpokladu a reakce dle potřeb obyvatel (uživatelů) vedoucí ke zvýšení komfortu a úspor za energie. Termín inteligentní dům lze interpretovat v mnoha podobách: počínaje domem se základním bezpečnostním systémem a rozvedenou ethernetovou sítí a Wi-Fi připojením, konče domy, které se samy dokážou učit a pozorně reagovat na potřeby uživatelů. Pro vysvětlení samotného pojmu inteligentní dům je třeba jít více do historie, ale nikoliv na, kdo ví jak vzdálená místa. Za inteligentní dům by se dala považovat funkcionalistická vila Tugendhat, která v době jejího dokončení (1930) byla vybavena nadčasovým technickým vybavením jako klimatizace (během 20 minut dokázala vyměnit vzduch v celé budově), elektromotorické ovládání oken apod. Inteligentní domy přehledně rozděluje v úvodu kniha [2]: 1. Dům obsahující inteligentní zařízení a systémy obsahuje samostatné inteligentní prvky, které pracují nezávisle na sobě, nekomunikují spolu 2. Dům obsahující inteligentní komunikující zařízení a systémy obsahuje inteligentně fungující systémy, které jsou navzájem propojené, komunikují spolu 3. Propojený dům propojen pomocí vnitřní a vnější komunikační sítě, umožňuje vzdálené ovládání a přístup ke službám a informacím odkudkoliv 4. Učící se dům zaznamenává aktivity v domě, používá nashromážděná data k samočinnému ovládání technologií podle předvídaných potřeb uživatelů 5. Pozorný dům aktivity a okamžitá poloha osob v domě jsou neustále vyhodnocovány a technologie jsou samostatně ovládány podle potřeby Jak uvádí autor [2] a je to zřejmé i z nabídky výrobců dodávajících řešení inteligentních domů, běžně dostupné jsou body 1 3. Body 4 a 5 jsou záležitostí blízké budoucnosti a dnes patří převážně do oblasti výzkumných projektů. 1.1 Výhody pro obyvatele inteligentního domu Domácnost, či komerční objekt, který by nebyl vybavený alespoň základní regulační technikou pro řízení tepla, světla, bezpečnosti a rozvedená síť pro připojení k internetu nebo její bezdrátová podoba v podobě pokrytí Wi-Fi signálem. Také je běžný fakt, že nic z uvedeného nedokáže komunikovat 7

8 s ostatními zařízeními a řídícím prvkem se pak stávají sami obyvatelé, což se může stát nepříjemné, protože každá technologie, každý výrobce a každé zařízení má své vlastní, odlišné ovládání i vlastní řídící jednotku. Tuto potíž řeší právě inteligentní zástavba do objektu. Inteligentní řešení dokážou spojit veškerou techniku tak, aby spolu komunikovala a řídila běh objektu. Správně řízený objekt pak bezproblémově funguje s maximálním ohledem na pohodlí, zábavu, bezpečnost, úspory i ekologii. Snižuje se také počet ovládacích prvků na minimum, způsob ovládání bude vždy a všude stejný a hlavně bude vše přesně přizpůsobené potřebám objektu i jeho uživatelů. 1.2 Ovládání inteligentního domu Propojení všech prvků inteligentního řešení objektu do jednoho řízeného celku umožňuje jakkoliv nastavit funkci každého vypínače stejně, jako umožňuje měnit způsob ovládání. Inteligentní řešení také nevyužívají klasických vypínačů, jak jsme zvyklí z běžné elektroinstalace, ale spínačů, kterými jsou ovládány stykače apod. Tyto systémy umožňují realizaci tzv. scén nebo režimů, které mohou platit jak pro celý objekt najednou, tak pro jeho menší části zvlášť a mohou být nastaveny pro cokoliv. Např. režim dovolené, zapínaný v případě delší nepřítomnosti obyvatel domu, bude náhodně rozsvěcet světla, manipulovat s žaluziemi, zapínat televizi, zavlažovat trávník apod. tak, aby dům navenek evokoval dojem, že obyvatelé nikam neodjeli a přitom bude stále zapnutý bezpečnostní systém. Za scénu pak lze považovat i nastavení, které při zamčení vchodových dveří při odchodu automaticky zhasne všechna světla a zapne bezpečnostní systém Vzdálený přístup Mobilní telefon, resp. GSM (GPRS) modul připojený k řídící jednotce, je v případě, kdy inteligentní řešení má na starosti zabezpečení objektu zcela nezbytný prvek, především díky všudypřítomné dostupnosti a velice rychlému předání informace o případném narušení. V momentě, kdy dojde k narušení domu, může řídící jednotka vytočit i několik telefonních čísel, kdy vlastník podle příchozího telefonního čísla pozná, že se něco v jeho domě děje. Existují i systémy, které umožňují přehrát hlasovou zprávu o narušení. Příkladem takového řešení může být GSM alarm Deramax LCD GSM Guard Premium 2, který při narušení objektu spustí poplach vč. sirény a začne vytáčet přednastavená telefonní čísla. Po přijetí hovoru se přehraje krátká přednastavená zpráva, u některých systémů se 8

9 naopak ozve ticho, protože samotné vyzvánění je považováno za dostatečné informování uživatele, především jedná-li se pouze o signalizaci narušení objektu. Také je zde i funkce ovládání pomocí telefonního hovoru, kdy uživatel zavolá řídící jednotce a po autentifikaci heslem může libovolně bezpečnostní systém ovládat. Avšak jedná se o pouhý bezpečnostní systém bez možnosti řízení čehokoliv jiného. Existují ale systémy, jako například GSM ovladač GD-06 ALLEGRO firmy Jablotron, které dokážou zpracovávat povely odeslané prostřednictví SMS zpráv a řídicí systém podle nich toho nastaví své výstupy [5]. Tento systém slouží k informování o různých stavech připojených zařízení, sběr dat apod. Allegro dokáže odeslat SMS až na 8 telefonních čísel, tak jako zadaná čísla umí prozvonit. Odesláním SMS či prozvoněním telefonního čísla SIM karty uložené v Allegru lze ovládat jednotlivé výstupy. Ke komfortu uživatelů také spadá dálkový přístup k nastavení technologií a sledování stavu objektu. Dříve se spíše jednalo o utopickou představu, po čase bylo možné vzdáleně přistupovat prostřednictvím počítače připojeného k internetu a primitivně ovládat mobilním telefonem a příkazy posílanými SMS zprávami. Doba i vývoj ale pokročili a možnosti jsou obrovské. Dnešní úroveň systémů jako jsou Android, ios, Windows Phone a mnoho jiných umožňují bezproblémový běh aplikací na míru šitých pro řízení domu, nebo alespoň umožňují plnohodnotné otevření webové stránky se zabezpečeným přístupem pro přístup k domu. Příkladem toho může být řešení rakouské společnosti Loxone, která ke své technologii inteligentního domu dodává aplikace pro přístup na platformě ios, Android, přes webové rozhraní i přístup pomocí Windows aplikace Vytápění Jeden zdroj a jeden termostat pro jeho řízení je snad ta nejčastější instalace ve všech budovách, především v rodinných domech. Obyvatelé se pak mnohdy potýkají s tím, že v jedné místnosti domu je nesnesitelné teplo a v jiné místnosti je naopak zima. Obyvatelé sami se pak stávají regulátorem, protože musí myslet na to, že po nějaké době je nutné v nějaké části domu vypnout topení, aby se do jiné části domu dostalo více tepla. I za předpokladu, že jsou v místnostech nainstalovány správně dimenzované radiátory (velikost odpovídající objemu místnosti), není možné mít ve všech místnostech stejnou teplotu, řídíme-li vytápění z jednoho místa. Je to zapříčiněno postupným chladnutím oběhové vody, která má v prvním radiátoru o několik C vyšší teplotu než v posledním. Tato 9

10 všeobecná potíž každého topného systému nemusí nutně znamenat, že v každé místnosti musí být samostatný termostat. Při inteligentní zástavbě postačí nainstalovat pouze snímače teploty a na radiátory elektromotorické hlavice. Řídicí systém následně vyhodnocuje, kdy upravit výkon kotle, nebo kde již topení zavřít a kde nikoliv. Záleží pak na použitém systému, jak bude vytápění řízeno. Dnes je zcela běžné nastavení vytápění v týdenním programu podle dne v týdnu a konkrétního času, tak jako nastavení v režimech (úsporné, komfortní, zavlažování, atp.) nebo nastavení v závislosti na aktivovaném bezpečnostním systému apod. Regulace topení je vždy závislá na tom, jakým způsobem je médium rozvádějící teplo (nejčastěji voda v topném systému, rozvod vzduchu, přirozená cirkulace vzduchu) ohříváno. V případě plynového a elektrického vytápění je to regulace výkonu ohřevu, tedy regulace teploty na kterou se voda v systému ohřívá a doba, po kterou je voda v topném systému poháněna oběhovým čerpadlem. V posledních letech se také dostává stále většímu prostoru solárním systémům. To jsou bohužel ale systémy, závislé na neregulovatelném počasí a vždy je třeba je doplnit jiným zdrojem tepla, také zde pak hraje roli fakt vysokých pořizovacích nákladů i přes možnosti různých dotací z Evropské unie. Vytápění tuhými palivy (dřevo, uhlí) pak patří právě k těm špatně regulovatelným zdrojům. Kapitolou sama pro sebe jsou pak tepelná čerpadla pracující na principu podobném chladničce. Ta se i přes vysokou pořizovací cenu vyznačují vysokým výkonem a také vysokou návratností pořizovacích nákladů. 1.3 Bezpečí Už od nepaměti se člověk snaží chránit své soukromí a majetek. K tomu také slouží mnoho prostředků, protože není v silách policie zajistit bezpečí a ochranu majetku všem občanům. Inteligentní řešení objektů pak umožňují a realizují to, že je bezpečnostní systém zapnutý vždy, když zapnutý být má. Spojení s ostatními prvky objektu pak umožňuje zprovoznění bezpečnostního systému právě tehdy, když jsou vchodové dveře při odchodu zamčeny, když je navolen noční režim apod. Také mohou zcela odpadnout klasické klávesnice bezpečnostních systémů, protože je mohou nahradit centrální ovládací panely v podobě panelu s dotykovým displejem a bezpečnostní systém je pak možné aktivovat i deaktivovat odkudkoliv. Celkové propojení zajistí i kontrolu zavření všech oken a dalších parametrů důležitých pro správný běh bezpečnostního systému a eliminuje tak i počet planých poplachů. 10

11 2 Současná průmyslová řešení inteligentních domů V této kapitole byla vybrána komerčně dodávaná řešení pro inteligentní domy. Prvním je termostat Nest, v Evropě zatím nedistribuovaný a nepodporovaný termostat, který ale jako první na světě dokáže učit sám sebe. Dále pak systém rakouské firmy Loxone, která vyrábí komplexní řešení pro inteligentní domy s řídícím jednotkou na bázi PLC. Existuje samozřejmě mnoho dalších řešení a výrobců, ale žádný z nich nenabízí zajímavé, nebo cenově dostupné řešení, použitelné v běžných podmínkách, jelikož některá řešení dokáží svou pořizovací cenou jít do statistových částek a jsou tak spíše vhodná pro velké komerční objekty. 2.1 Nest učící se termostat První termostat, který se dokáže sám učit z toho, jak jej uživatel nastaví. Plně programovatelný termostat s konstrukcí velice podobnou dotykovému kolečku mp3 přehrávačů iphone od firmy Apple. Tato podobnost je důsledkem jeho autora, Tony Fadella, který je autorem právě prvního ipod přehrávače. Tento termostat dokáže také řídit klimatizaci, kdy využívá odděleného řízení samotné chladící jednotky a ventilátoru pro rozvod chladícího vzduchu. Po vypnutí klimatizace je ventilátor stále zapnutý a žene studený vzduch do budovy. Vypne se až v momentě, kdy je chladící jednotka opět ohřátá na pokojovou teplotu. Nest také umožňuje uživatelům lépe se rozhodovat o nastavení, jelikož sleduje množství spotřebované energie a ukazuje, kdy přesně byl systém sepnutý a jaký měl důsledek na účet za energie. Nest při změně nastavení teploty dokáže uživateli říci zobrazením zeleného lístku na displeji, zdali je nastavení energetičtější nebo naopak. Další informací, kterou tento chytrý termostat předává uživateli je čas, který bude trvat vytopení prostoru na nastavenou teplotu. Nest Sense je kombinace senzorů a řídicích algoritmů zabudovaných přímo v termostatu, díky kterým termostat sám vnímá dění okolo sebe. Pohybovým čidlem s úhlem vidění 150 se řídí logika vnímání přítomnosti pohybu osob a termostat se tak dokáže sám přepnout do režimu Auto-Away. Další měřenou veličinou je vlhkost aktivující ventilaci, kdy při nízké vnitřní vlhkosti tak dokáže snížit náklady na chlazení až o 30%. Pomocí wi-fi připojení si termostat udržuje povědomí o aktuální předpovědi počasí a podle toho jsou voleny různá nastavení v závislosti venkovní teploty na spotřebu energie. Samozřejmostí je pak měření teploty, kterým musí být každý termostat vybavený. Tento termostat si zakládá na 11

12 přesném měření teploty, protože jak uvádí oficiální webová stránka, přesnost je důležitá. Konektivita je zde řešena pouze wi-fi připojením, všechna data jsou propojena s webovou aplikací dodávanou výrobcem (https://home.nest.com), kde si uživatel může odkudkoliv (jakékoliv zařízení s možností přístupu na internet) nastavit nejen požadovanou teplotu. Pro platformu produktů firmy Apple ios je k dispozici i aplikace pro přístup k nastavení a sledování. Zabezpečení přenosu a přístupu je řešeno přístupem přes HTTPS protokol a SSL se 128-bitovým šifrováním. Instalace tohoto malého ( ø 8,13 mm 36,6 mm), termostatu na stěnu probíhá pomocí dvou šroubů, připojením nanejvýš osmi vodičů (záleží na aplikaci) a neměla by trvat déle než 30 minut. Update firmware termostatu je řešen automaticky pomocí wi-fi připojení. S cenou 249$, tedy v přepočtu asi Kč, snadnou instalací a takovou podporou se jedná nejpravděpodobněji o nejlepší termostat, který je k dostání. Bohužel pro evropský trh, tedy i pro Českou republiku, zatím není podporován a ani jej zde není možné instalovat, díky odlišné distribučnímu napětí i frekvenci elektrických sítí. 1 Obrázek 1 1 Nest. The Learnind Thermostat. URL: <http://www.nest.com/inside-and-out/> 12

13 2.2 Loxone Rakouská firma Loxone je dle svého vlastního tvrzení světově první poskytovatel, který spojuje všechny aspekty inteligentního domu do jediného řešení. 2 Miniserver je centrem celého řízení inteligentního řešení, které umožňuje řídit vše v celém domě. Spojuje všechny vstupy v podobě vypínačů, dveřních a okenních senzorů, dotykových panelů i chytrých telefonů (podpora především platformy ios od Applu). Podporuje přístup přes webové rozhraní díky integrovanému webserveru. V komplexním pohledu je možné s tímto miniserverem bez připojení dalších přidaných komponent realizovat inteligentní řešení. S cenou 498 ( Kč) se jedná o řídící jednotku pro domácí automatizaci s vhodným poměrem cena/výkon. V případě, že Miniserver nemá dostatek vstupů a výstupů dodává společnost Loxone připojitelný rozšiřující modul Extension. Těchto rozšíření lze k Miniserveru připojit až dalších třicet. Každá další připojená Extension rozšiřuje systém o 16 vstupů a osm výstupů. Avšak s cenou 398 ( Kč) se nejedná zrovna o nejlevnější rozšiřující modul. Nastavení a programování pak probíhá s dodávaným (volně dostupným) konfiguračním software umožňující realizaci čehokoliv dle uživatelova uvážení s možností eliminace chyb díky implementovanému simulátoru. Programování je realizováno obdobně jako je tomu u PLC jednotek a je k němu užito i stejné koncepce. Inteligentní řešení od firmy Loxone je sice dražší záležitostí, ale jeho realizace je v mnoha ohledech ze strany produktu velice jednoduchá, zvládnutelná i laikem a k realizaci není třeba využívat produktů několika výrobců. Jak ukazuje Obrázek 2, s produkty Loxone lze dosáhnout kompletní domácí automatizace. Bohužel i přesto, že se jedná o Evropského výrobce, chybí zde podpora pro platformy jako Android nebo Windows Phone, protože produkty Apple nejsou v Evropě rozšířeny tolik jako právě konkurenční od Google a Microsoftu. 2Loxone. Co domácí automatizace od Loxone nabízí. URL: <http://www.loxone.com/pages/cz/produkte/loesungsueberblick/loesungsueberblick.aspx> [cit. 26. února 2012] 13

14 3 Obrázek Jablotron Přední evropský výrobce elektronických zabezpečovacích systémů z Jablonce nad Nisou s již dva a dvacetiletou historií, také držitel mnoha ocenění již vypustil na trh notnou dávku kvalitních produktů bezpečnostních systému i komunikačních technologií. Jablotron se sice specializuje především na bezpečnostní systémy domů a vozidel, ale v jeho nabídce se již objevilo i zajímavé řešení právě pro inteligentní domy, kterým je alarm Jablotron 100. Jak uvádí výrobce: Zcela nový alarm JABLOTRON 100 s převratným systémem ovládání je komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. 4 Je tomu opravdu tak, protože s možnostmi použití sběrnicového i bezdrátového způsobu připojení periferií, možností ovládání až 300 uživatelskými kódy, integrovanou RFID čtečkou (případně klávesnicí) a systémem ovládacích segmentů (používá logiku semaforu) se jedná o velice jednoduchý, přehledný systém použitelný v malém bytě i rozsáhlém firemním komplexu. 3 Loxone. URL: <http://www.loxone.com/media/490856a6-ee37-422f-bff2-0e5e02dd34f0/csy/skizzen-cz/csy_loesungsueberblick_neu.jpg> [cit. 26. února 2012] 4 Jablotron alarms a.s. Jablotron 100. URL: <http://www.jablotron.cz/cz/sekce/vyrobky/zabezpeceni+objektu+system+jablotron+100> [cit. 13. května 2012] 14

15 5 5 Jablotron alarms a.s. Jablotron 100. URL: <http://www.jablotron.com/upload/en/images/jablotron_100_training_keypads.jpg> [cit. 13. května 2012] 15

16 Studie inteligentního domu Praktická část Cílem praktické části je, jak ze zadání vyplývá, realizace modelu základních funkcí inteligentního domu. K tomu je použito řídící PLC jednotky AMiNi4DS s připojeným GPRS modulem a nástěnného ovladače NOA70, vše z výroby firmy AMiT. K produktům firmy AMiT je pak připojeno ještě PIR čidlo Jablotron JS-20. Model simuluje inteligentní řešení s jednou místností demonstrovanou nástěnným ovladačem a PIR čidlem s napojením na řídicí systém s připojenými komponenty AMiT. V reálu by se pak řešení mohlo pouze rozšířit o další PIR čidla a nástěnné ovladače. 3 Komponenty 3.1 PLC Amit AMiNi4DS K řešení základních funkcí užívaných v inteligentních domech je použito PLC českého výrobce průmyslové automatizace Amit, spol. s.r.o. AMiNi4DS je malé PLC určené pro montáž na DIN lištu, tedy do klasických rozvodných skříní, jehož základní specifikace upravuje Tabulka 1 a podobu rozložení konektorů na PLC specifikuje Obrázek Technické parametry CPU FLASH RAM EEPROM Vstupy Číslicové Analogové Výstupy Číslicové ST10F KB 1024 KB 2 KB 8 24 V ss. / 24 V stř. Log. 0: Min. -30 V, max. 5 V Log. 1: Min. 16 V, max. 30 V 8 Typ: 0-5 V, 0-10 V, 0-20 ma, Ni1000, Pt1000, 24 V číslicový vstup Rozlišení 10 bit 8 Spínané napětí: 24 V ss. ±20 % Spínaný proud: 300 ma 16

17 Doba sepnutí: 40 μs Doba rozepnutí: 100 μs Analogové 4 Výstupní rozsah: 0 10 V Minimální zátěž: 1 kω Doba přeběhu 0 10 Vss, přesnost 1%: max. 25 ms Komunikace Sériová 1 RS232 (RJ45), dle EIA RS485 (Konektory WAGO) Ethernet 1 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3 Napájení 24 Vss. ± 20 % Odebíraný proud 200 ma při 24Vss. bez sepnutých výstupů Další vlastnosti Displej Grafický černobílý LCD bodů Montáž DIN lišta 35 mm Ovládání 8 tlačítková klávesnice Hmotnost 500 g Rozměry mm (š v h) Tabulka 1 6 Obrázek 3 6 PODOLÁK, Stanislav. AMiNi4DS, Návod na obsluhu. 2009, Praha, AMiT, spol. s.r.o. URL: <http://www.amit.cz/docs/cz/amini/amini4ds_g_cz_100.pdf> [cit. 1. května 2012], s

18 3.2 GPRS modul Amit DM-GPRS Jedná se o GSM modem určený pro přenos dat prostřednictvím SMS zpráv, který podporuje standardní ovládání pomocí AT příkazů, vybavený navíc komunikačním firmware podporujícím přímé připojení řídících jednotek AMiT do GSM sítě včetně datové přenosu pomocí GPRS. I přesto, že přenos dat pomocí GPRS nepatří mezi zrovna spolehlivé systémy (padání při větším objemu dat) a rychlost tohoto připojení není ani garantovaná, ani příliš vysoká (30 kb/s), pro svou snadnou realizaci se toto připojení hodí pro občasný přenos dat a především pak pro dálkové ladění systému, kdy je řídicí systém dočasně připojen do internetové sítě. DM-GPRS lze využít pro: spojení s řídicím systémem z návrhového prostředí DetStudio tvorba aplikace spojení s řídicím systémem ze servisního programu ViewDet servis vytvoření sítě řídicích systémů - výměna dat komunikaci sítě řídicích systémů s vizualizačním PC dispečink dálkové ovládání pomocí SMS zpráv - uživatel, alarmy Nástěnný ovladač NOA70 NOA70 je velice vydařený nástěnný ovladač, vybavený grafickým displejem s dotykovým panelem. Ovladač měří teplotu v místnosti a podle nastavení dokáže měnit režim řízení v místnosti, korekci žádané teploty nebo může sepnout libovolné zařízení. Komunikace nástěnného ovladače probíhá po sériové lince pomocí protokolů ARION nebo MODBUS, čímž se stává částí systému vzdálených vstupů a výstupů. Největší předností tohoto ovladače je možnost vytvoření vlastního grafického návrhu a ovládacích řešení v dodávaném prostředí DetStudio, díky čemuž lze ovladač dokonale přizpůsobit ovladač dle potřeb jeho aplikace (rozsvěcení světel v místnosti, ovládání žaluzií, atd.), jak mj. nastiňuje Obrázek 4. Dle programového vybavení pak v místnosti nemusí být žádné další ovladače, stačí pouze tento. 7 Amit s.r.o. Modem DM-GPRS. URL: < [cit. 2. května 2012] 18

19 3.3.1 Technické parametry Procesor FLASH SRAM Displej Rozlišení Viditelná oblast Podsvícení Touchpanel Síla dotyku Teplotní čidlo Rozlišení AT91SAM7X kb 64 kb FSTN černobílí, pozitivní bodů 58,05 37,73 mm LED Odporový g DS bitů Přesnost ± 0,5 C (0-50 C) ± 2 C ( C) Temperování zařízení 60 min Komunikace RS485 (bez galvanického oddělení), ARION, MODBUS-RTU Napájení 24 Vss ± 20 % Max. příkon 30 ma při 24 Vss Mechanické vlastnosti Provedení Plastový kryt Montáž Na stěnu Rozměry mm (š v h) Hmotnost 110g 19

20 8 Obrázek Programování nástěnného ovladače NOA70 Programování a návrh obrazovek pro nástěnné panely probíhá velice podobným způsobem jako tomu je např. při tvorbě formulářů v Microsoft Visual Studio. V prostředí výrobcem dodávaného vývojového software DetStudio se při založení projektu pro aplikaci nástěnného ovladače zvolí, o jaký typ se jedná a následně se pak definuje komunikační protokol s řídící jednotkou. Dále se pak nadefinují vnitřní proměnné, počet registrů paměti dostupných na komunikační lince. Pak lze již přistoupit k vlastní tvorbě obrazovek a kódu. Komunikace s řídící jednotkou je pak řešena elegantně, kdy se v projektu DetStudia přidá do zařízení na komunikačních rozhraní právě použitý typ ovladače, nastaví se parametry a do zdrojových kódů se přidají uživatelem definované podmínky. Pro zavedení programu do ovladače z prostředí operačního systému Windows 7 (ve verzi x86 i x64) je třeba využít XPMode, resp. Windows Virtual PC, protože při překladu programu v prostředí DetStudio je vytvořen binární soubor, který je následně do ovladače nahráván aplikací SAM-PROG. Ta ale není z distribuce společnosti Amit, ale pochází ze softwarové podpory společnosti Atmel, která bohužel již nezajišťuje pro tuto aplikaci podporu. 8 Amit, spol. s.r.o. NOA70, Fotogalerie nástěnného ovladače s dotykovým displejem. URL: <http://www.amit.cz/cz/gallery/noa70.htm>, [cit. 2. května 2012] 20

21 3.4 Napájecí zdroj Amit AZ1 24V/1.2A AZ1 je malý spínaný napájecí zdroj napětí 24 V s maximálním výstupním proudem 1,2 A určený pro montáž na 35 mm DIN lištu. 3.5 PIR čidlo Jablotron JS-20 Largo Jedná se o klasický snímač pohybu osob zpracovávající signál na základě metody násobné analýzy signálu, čímž se řadí do kategorie velice citlivých snímačů. Jeho vlastnosti specifikuje blíže Tabulka Technické parametry: Napájení: 12 Vss ± 25% Klidový odběr (bez LED): max. 10 ma Maximální odběr (včetně LED): max. 35 ma Max. průřez přívodních vodičů: 1 mm2 Doporučená instalační výška: 2,5 m nad úrovní podlahy Úhel detekce / délka záběru: 120 / 12 m (se základní čočkou) Doba stabilizace po zapnutí: max. 180 s Zatížitelnost výstupu PIR: spínač max. 60V / 50 ma, vnitřní odpor max.30 Ohm Zatížitelnost sabotážního výstupu TMP: Prostředí dle ČSN EN II. vnitřní všeobecné Rozsah pracovních teplot -10 až +55 C Tabulka 2 spínač max. 60 V / 50 ma, vnitřní odpor max.16 Ohm 21

22 4 Řešení K řešení celého projektu byly komponenty propojeny dle následujícího schématu - Obrázek 5, které bylo vytvořené v editoru Inkscape (distribuován pod licencí Open Source). Obrázek 5 22

23 4.1 Pohybové PIR čidlo Aby bylo možné toto čidlo připojit k řídící jednotce, bylo nutné do čidla zabudovat stabilizátor 7812, kvůli rozdílným napájecím napětím. Produkty firmy AMiT jsou napájeny 24 Vss a toto PIR čidlo vyžaduje napájení 12 Vss. Výstup čidla je pak připojen přímo na digitální vstup AMiNi4DS. Tištěný spoj se stabilizátorem je osazen na univerzální desku a pomocí tavné lepící pistole je umístěn přímo do krabičky čidla, viz Obrázek 6. Obrázek 6 Pohybové čidlo v klidovém stavu má na výstupu 12 V, při sepnutí pak GND. Jelikož řídící systém rozpozná log.1 až od napětí 16 V, nebylo možné jej aplikovat. 4.2 Nástěnný ovladač K realizaci nástěnného ovladače bylo vytvořeno několik mezi sebou vzájemně propojených obrazovek, ty jsou uvedeny v sejmutých obrazovkách DetStudia, viz. Obrázek 7. Obrazovka První se zobrazí pouze po startu ovladače, tedy po připojení napájení, následně stiskem tlačítka start se zobrazí obrazovka Hlavni, kde je zobrazena aktuální teplota měřená čidlem v ovladači a zobrazuje se zde nastavená teplota. Pod zobrazovanými teplotami je vytvořeno tlačítko, které ale nemá definovaný text ani okraje, je tedy neviditelné a jeho stisknutím se zobrazí obrazovka Nastaveni, kde dojde k nastavení požadované teploty. Tlačítko Funkce, 23

24 pak zobrazí stejnojmennou obrazovku, kde ale nebyly žádné funkce přidány, jedná se o obrazovku s cílem ukázat, že je možno vytvořit libovolný poočet (limitovaný pamětí panelu) obrazovek. Obrázek 7 event Nastaveni_OnOpen() Nastaveni.FocusFirstControl(); end; event Button1_OnButtonDown() If SerialBus.Tepl_zadana<=50 Then SerialBus.Tepl_zadana=SerialBus.Tepl_zadana+0.5; endif; end; event Button2_OnButtonDown() If SerialBus.Tepl_zadana>=0 Then SerialBus.Tepl_zadana=SerialBus.Tepl_zadana-0.5; Endif; end; event Button3_OnButtonDown() Hlavni.Show(); end; Výše uvedený zdrojový kód k obrazovce Nastaveni obsluhuje tři tlačítka, kdy Button1 při splněné podmínce velikosti proměnné Tepl_zadana přičítá po 0,5 C. Podobně je tomu u Button2 a Button3 slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Uložení do proměnné obstará sám ovladač. Nastavená proměnná ale díky nedořešenému problému se po čase přemaže příkazem z řídicího systému. 4.3 GPRS modul Veškeré řízení tohoto modulu probíhá na lince RS-232 s řídicím systémem. Nastavení ale probíhá odděleně připojením modulu přes RS-232 přímo k počítači a použitím aplikace GPRSconfig z produkce firmy AMiT. Velkou nevýhodou je 24

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit...

GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... Snadná montáž, rychlé nastavení! GSM zařízení, které vám bude mlčky a spolehlivě sloužit... GD-04 je GSM dálkový ovladač. SMSkuje, telefonuje - zapíná, vypíná i střeží. Neumí mluvit, ale přesto mu každý

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Eaton bezdrátový systém xcomfort

Eaton bezdrátový systém xcomfort This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Eaton bezdrátový systém xcomfort Moderní elektroinstalace pro budovy a byty Ing. Jaromír Pávek, Produktový manažer

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE SMS 40 a Komunikační jednotka NIBE SMS 40 příslušenství SMS 40 umožňuje řídit a monitorovat na dálku Vaše tepelné čerpadlo v tepelném čerpadle lze nadefinovat

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM Prezentace bakalářské práce Tomáš Vondra České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Červen 2009 Vedoucí práce:

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie

RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie RDD100../RDE100.. Prostorové termostaty pro maximální komfort a úspory energie Nová generace prostorových termostatů pro vytápění kombinující jednoduché ovládání a moderní design. Answers for infrastructure.

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

Využití přebytků energie z FVE

Využití přebytků energie z FVE AP0045 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Využití přebytků energie z FVE Abstrakt Aplikační poznámka popisuje možnost využití řídicích systémů firmy AMiT pro efektivní regulaci přebytků vyrobené energie z fotovoltaické

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete Devilink BezdrátovéF ovládání I G H T Vašeho I N G pohodlí FOR www.devi.cz BARE FEET D E V I L I N K B E Z D R ÁT O V É O V U nás v DEVI jsme hrdí, že nenabízíme

Více

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10

PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 PGSM-M10 - GSM/GPRS moduly s M10 Malé GSM/GPRS komunikační moduly PGSM-M10 jsou určeny pro pohodlný vývoj mobilních aplikací a vestavbu do dalších zařízení. Díky svým rozměrům a integraci všech potřebných

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 Shrnutí Pokojový ovladač s čidlem CO 2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO 2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

I N T E L I G E N T N Í E L E K T R O I N S T A L A C E

I N T E L I G E N T N Í E L E K T R O I N S T A L A C E Váš dům Vás má rád I N T E L I G E N T N Í E L E K T R O I N S T A L A C E Inteligentní & komfortní elektroinstalace Systém inteligentní elektroinstalace INELS řídí provoz Vašeho domu od regulace vytápění

Více