TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studie elektronického zabezpečení a řízení inteligentního domu s využitím řídicího systému AMiNi4DS Bakalářský projekt Závěrečná zpráva Michal Čermák Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci projektu ESF (CZ.1.07/2.2.00/ ) Reflexe požadavků průmyslu na výuku v oblasti automatického řízení a měření, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Prohlášení Byl jsem seznámen s tím, že na můj bakalářský projekt se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mého bakalářského projektu pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářský projekt nebo poskytnu-li licenci k jeho použití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářský projekt jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářského projektu. Dne Autor v. r. 2

3 Abstrakt Cílem této práce je zpracování přehledu současných dostupných řešení inteligentních domů a realizace základních funkcí inteligentní zástavby s použitím PLC jednotky AMiNi4DS. První část pojednává o možnostech, které inteligentní zástavby umožňují a přinášejí. Druhá pak shrnuje tři významné a zajímavé výrobce těchto řešení. Praktická část je pak dělena na dvě části, kdy první shrnuje použité komponenty a jejich vlastnosti a druhá pak samotné řešení základních funkcí. Klíčová slova: Inteligentní dům, PLC, řídicí jendotka, AMiT, GPRS, nástěnný ovladač, 3

4 Abstract The objective of this work is elaboration of review of currently available intelligent buildings solutions and implementation of the basic functions of intelligent buildings using PLC AMiNi4DS. The first part deals with the possibilities that enable intelligent buildings and bring to. The second summarizes three important and interesting producers of these solutions. The practical part is divided into two parts, summarizes the components used and their properties and the second is the actual solution of basic functions. Keywords: Intelligent house, PLC, kontrol unit, AMiT, GPRS, wall controller, 4

5 Obsah Prohlášení... 2 Abstrakt... 3 Abstract... 4 Obsah... 5 Úvod Inteligentní dům Výhody pro obyvatele inteligentního domu Ovládání inteligentního domu Vzdálený přístup Vytápění Bezpečí Současná průmyslová řešení inteligentních domů Nest učící se termostat Loxone Jablotron Praktická část Komponenty PLC Amit AMiNi4DS Technické parametry GPRS modul Amit DM-GPRS Nástěnný ovladač NOA Technické parametry Programování nástěnného ovladače NOA Napájecí zdroj Amit AZ1 24V/1.2A PIR čidlo Jablotron JS-20 Largo Technické parametry: Aplikace a její zapojení Pohybové PIR čidlo Nástěnný ovladač Závěr Použitá literatura a zdroje Poděkování

6 Úvod Řídicí jednotky typu PLC nacházejí čím dál většího uplatnění při realizaci inteligentních řešení v budovách. Dříve sice byly tyto jednotky používány výhradně pro řízení stojů a zařízení, ale jejich koncepce se stále se zmenšujícími rozměry a vyšším výkonem se pro tyto aplikace hodí. Inteligentní domy se stávají čím dál častěji vídanými, protože uživatelům přinášejí notnou dávku pohodlí a značné úspory za energie. Inteligentní domy dnes neumí pouze regulovat teplotu a nezajišťují pouze zabezpečení objektu, ale propojují vše co se s objektu nachází a dle uživatelem stanovených podmínek vše řídí. Tato oblast průmyslu je, dalo by se říci v plenkách, ale s postupem času se o těchto řešeních a možnostech stále více mluví a čím dál častěji se realizují. Nejen díky poptávce trhu je dnes na světe několik desítek firem, které nabízejí řešení pro inteligentní domy i jejich realizaci. 6

7 1 Inteligentní dům Co je to inteligentní dům? V nejširším smyslu můžeme za inteligentní dům považovat objekt vybavený počítači a komunikační technikou s možností předpokladu a reakce dle potřeb obyvatel (uživatelů) vedoucí ke zvýšení komfortu a úspor za energie. Termín inteligentní dům lze interpretovat v mnoha podobách: počínaje domem se základním bezpečnostním systémem a rozvedenou ethernetovou sítí a Wi-Fi připojením, konče domy, které se samy dokážou učit a pozorně reagovat na potřeby uživatelů. Pro vysvětlení samotného pojmu inteligentní dům je třeba jít více do historie, ale nikoliv na, kdo ví jak vzdálená místa. Za inteligentní dům by se dala považovat funkcionalistická vila Tugendhat, která v době jejího dokončení (1930) byla vybavena nadčasovým technickým vybavením jako klimatizace (během 20 minut dokázala vyměnit vzduch v celé budově), elektromotorické ovládání oken apod. Inteligentní domy přehledně rozděluje v úvodu kniha [2]: 1. Dům obsahující inteligentní zařízení a systémy obsahuje samostatné inteligentní prvky, které pracují nezávisle na sobě, nekomunikují spolu 2. Dům obsahující inteligentní komunikující zařízení a systémy obsahuje inteligentně fungující systémy, které jsou navzájem propojené, komunikují spolu 3. Propojený dům propojen pomocí vnitřní a vnější komunikační sítě, umožňuje vzdálené ovládání a přístup ke službám a informacím odkudkoliv 4. Učící se dům zaznamenává aktivity v domě, používá nashromážděná data k samočinnému ovládání technologií podle předvídaných potřeb uživatelů 5. Pozorný dům aktivity a okamžitá poloha osob v domě jsou neustále vyhodnocovány a technologie jsou samostatně ovládány podle potřeby Jak uvádí autor [2] a je to zřejmé i z nabídky výrobců dodávajících řešení inteligentních domů, běžně dostupné jsou body 1 3. Body 4 a 5 jsou záležitostí blízké budoucnosti a dnes patří převážně do oblasti výzkumných projektů. 1.1 Výhody pro obyvatele inteligentního domu Domácnost, či komerční objekt, který by nebyl vybavený alespoň základní regulační technikou pro řízení tepla, světla, bezpečnosti a rozvedená síť pro připojení k internetu nebo její bezdrátová podoba v podobě pokrytí Wi-Fi signálem. Také je běžný fakt, že nic z uvedeného nedokáže komunikovat 7

8 s ostatními zařízeními a řídícím prvkem se pak stávají sami obyvatelé, což se může stát nepříjemné, protože každá technologie, každý výrobce a každé zařízení má své vlastní, odlišné ovládání i vlastní řídící jednotku. Tuto potíž řeší právě inteligentní zástavba do objektu. Inteligentní řešení dokážou spojit veškerou techniku tak, aby spolu komunikovala a řídila běh objektu. Správně řízený objekt pak bezproblémově funguje s maximálním ohledem na pohodlí, zábavu, bezpečnost, úspory i ekologii. Snižuje se také počet ovládacích prvků na minimum, způsob ovládání bude vždy a všude stejný a hlavně bude vše přesně přizpůsobené potřebám objektu i jeho uživatelů. 1.2 Ovládání inteligentního domu Propojení všech prvků inteligentního řešení objektu do jednoho řízeného celku umožňuje jakkoliv nastavit funkci každého vypínače stejně, jako umožňuje měnit způsob ovládání. Inteligentní řešení také nevyužívají klasických vypínačů, jak jsme zvyklí z běžné elektroinstalace, ale spínačů, kterými jsou ovládány stykače apod. Tyto systémy umožňují realizaci tzv. scén nebo režimů, které mohou platit jak pro celý objekt najednou, tak pro jeho menší části zvlášť a mohou být nastaveny pro cokoliv. Např. režim dovolené, zapínaný v případě delší nepřítomnosti obyvatel domu, bude náhodně rozsvěcet světla, manipulovat s žaluziemi, zapínat televizi, zavlažovat trávník apod. tak, aby dům navenek evokoval dojem, že obyvatelé nikam neodjeli a přitom bude stále zapnutý bezpečnostní systém. Za scénu pak lze považovat i nastavení, které při zamčení vchodových dveří při odchodu automaticky zhasne všechna světla a zapne bezpečnostní systém Vzdálený přístup Mobilní telefon, resp. GSM (GPRS) modul připojený k řídící jednotce, je v případě, kdy inteligentní řešení má na starosti zabezpečení objektu zcela nezbytný prvek, především díky všudypřítomné dostupnosti a velice rychlému předání informace o případném narušení. V momentě, kdy dojde k narušení domu, může řídící jednotka vytočit i několik telefonních čísel, kdy vlastník podle příchozího telefonního čísla pozná, že se něco v jeho domě děje. Existují i systémy, které umožňují přehrát hlasovou zprávu o narušení. Příkladem takového řešení může být GSM alarm Deramax LCD GSM Guard Premium 2, který při narušení objektu spustí poplach vč. sirény a začne vytáčet přednastavená telefonní čísla. Po přijetí hovoru se přehraje krátká přednastavená zpráva, u některých systémů se 8

9 naopak ozve ticho, protože samotné vyzvánění je považováno za dostatečné informování uživatele, především jedná-li se pouze o signalizaci narušení objektu. Také je zde i funkce ovládání pomocí telefonního hovoru, kdy uživatel zavolá řídící jednotce a po autentifikaci heslem může libovolně bezpečnostní systém ovládat. Avšak jedná se o pouhý bezpečnostní systém bez možnosti řízení čehokoliv jiného. Existují ale systémy, jako například GSM ovladač GD-06 ALLEGRO firmy Jablotron, které dokážou zpracovávat povely odeslané prostřednictví SMS zpráv a řídicí systém podle nich toho nastaví své výstupy [5]. Tento systém slouží k informování o různých stavech připojených zařízení, sběr dat apod. Allegro dokáže odeslat SMS až na 8 telefonních čísel, tak jako zadaná čísla umí prozvonit. Odesláním SMS či prozvoněním telefonního čísla SIM karty uložené v Allegru lze ovládat jednotlivé výstupy. Ke komfortu uživatelů také spadá dálkový přístup k nastavení technologií a sledování stavu objektu. Dříve se spíše jednalo o utopickou představu, po čase bylo možné vzdáleně přistupovat prostřednictvím počítače připojeného k internetu a primitivně ovládat mobilním telefonem a příkazy posílanými SMS zprávami. Doba i vývoj ale pokročili a možnosti jsou obrovské. Dnešní úroveň systémů jako jsou Android, ios, Windows Phone a mnoho jiných umožňují bezproblémový běh aplikací na míru šitých pro řízení domu, nebo alespoň umožňují plnohodnotné otevření webové stránky se zabezpečeným přístupem pro přístup k domu. Příkladem toho může být řešení rakouské společnosti Loxone, která ke své technologii inteligentního domu dodává aplikace pro přístup na platformě ios, Android, přes webové rozhraní i přístup pomocí Windows aplikace Vytápění Jeden zdroj a jeden termostat pro jeho řízení je snad ta nejčastější instalace ve všech budovách, především v rodinných domech. Obyvatelé se pak mnohdy potýkají s tím, že v jedné místnosti domu je nesnesitelné teplo a v jiné místnosti je naopak zima. Obyvatelé sami se pak stávají regulátorem, protože musí myslet na to, že po nějaké době je nutné v nějaké části domu vypnout topení, aby se do jiné části domu dostalo více tepla. I za předpokladu, že jsou v místnostech nainstalovány správně dimenzované radiátory (velikost odpovídající objemu místnosti), není možné mít ve všech místnostech stejnou teplotu, řídíme-li vytápění z jednoho místa. Je to zapříčiněno postupným chladnutím oběhové vody, která má v prvním radiátoru o několik C vyšší teplotu než v posledním. Tato 9

10 všeobecná potíž každého topného systému nemusí nutně znamenat, že v každé místnosti musí být samostatný termostat. Při inteligentní zástavbě postačí nainstalovat pouze snímače teploty a na radiátory elektromotorické hlavice. Řídicí systém následně vyhodnocuje, kdy upravit výkon kotle, nebo kde již topení zavřít a kde nikoliv. Záleží pak na použitém systému, jak bude vytápění řízeno. Dnes je zcela běžné nastavení vytápění v týdenním programu podle dne v týdnu a konkrétního času, tak jako nastavení v režimech (úsporné, komfortní, zavlažování, atp.) nebo nastavení v závislosti na aktivovaném bezpečnostním systému apod. Regulace topení je vždy závislá na tom, jakým způsobem je médium rozvádějící teplo (nejčastěji voda v topném systému, rozvod vzduchu, přirozená cirkulace vzduchu) ohříváno. V případě plynového a elektrického vytápění je to regulace výkonu ohřevu, tedy regulace teploty na kterou se voda v systému ohřívá a doba, po kterou je voda v topném systému poháněna oběhovým čerpadlem. V posledních letech se také dostává stále většímu prostoru solárním systémům. To jsou bohužel ale systémy, závislé na neregulovatelném počasí a vždy je třeba je doplnit jiným zdrojem tepla, také zde pak hraje roli fakt vysokých pořizovacích nákladů i přes možnosti různých dotací z Evropské unie. Vytápění tuhými palivy (dřevo, uhlí) pak patří právě k těm špatně regulovatelným zdrojům. Kapitolou sama pro sebe jsou pak tepelná čerpadla pracující na principu podobném chladničce. Ta se i přes vysokou pořizovací cenu vyznačují vysokým výkonem a také vysokou návratností pořizovacích nákladů. 1.3 Bezpečí Už od nepaměti se člověk snaží chránit své soukromí a majetek. K tomu také slouží mnoho prostředků, protože není v silách policie zajistit bezpečí a ochranu majetku všem občanům. Inteligentní řešení objektů pak umožňují a realizují to, že je bezpečnostní systém zapnutý vždy, když zapnutý být má. Spojení s ostatními prvky objektu pak umožňuje zprovoznění bezpečnostního systému právě tehdy, když jsou vchodové dveře při odchodu zamčeny, když je navolen noční režim apod. Také mohou zcela odpadnout klasické klávesnice bezpečnostních systémů, protože je mohou nahradit centrální ovládací panely v podobě panelu s dotykovým displejem a bezpečnostní systém je pak možné aktivovat i deaktivovat odkudkoliv. Celkové propojení zajistí i kontrolu zavření všech oken a dalších parametrů důležitých pro správný běh bezpečnostního systému a eliminuje tak i počet planých poplachů. 10

11 2 Současná průmyslová řešení inteligentních domů V této kapitole byla vybrána komerčně dodávaná řešení pro inteligentní domy. Prvním je termostat Nest, v Evropě zatím nedistribuovaný a nepodporovaný termostat, který ale jako první na světě dokáže učit sám sebe. Dále pak systém rakouské firmy Loxone, která vyrábí komplexní řešení pro inteligentní domy s řídícím jednotkou na bázi PLC. Existuje samozřejmě mnoho dalších řešení a výrobců, ale žádný z nich nenabízí zajímavé, nebo cenově dostupné řešení, použitelné v běžných podmínkách, jelikož některá řešení dokáží svou pořizovací cenou jít do statistových částek a jsou tak spíše vhodná pro velké komerční objekty. 2.1 Nest učící se termostat První termostat, který se dokáže sám učit z toho, jak jej uživatel nastaví. Plně programovatelný termostat s konstrukcí velice podobnou dotykovému kolečku mp3 přehrávačů iphone od firmy Apple. Tato podobnost je důsledkem jeho autora, Tony Fadella, který je autorem právě prvního ipod přehrávače. Tento termostat dokáže také řídit klimatizaci, kdy využívá odděleného řízení samotné chladící jednotky a ventilátoru pro rozvod chladícího vzduchu. Po vypnutí klimatizace je ventilátor stále zapnutý a žene studený vzduch do budovy. Vypne se až v momentě, kdy je chladící jednotka opět ohřátá na pokojovou teplotu. Nest také umožňuje uživatelům lépe se rozhodovat o nastavení, jelikož sleduje množství spotřebované energie a ukazuje, kdy přesně byl systém sepnutý a jaký měl důsledek na účet za energie. Nest při změně nastavení teploty dokáže uživateli říci zobrazením zeleného lístku na displeji, zdali je nastavení energetičtější nebo naopak. Další informací, kterou tento chytrý termostat předává uživateli je čas, který bude trvat vytopení prostoru na nastavenou teplotu. Nest Sense je kombinace senzorů a řídicích algoritmů zabudovaných přímo v termostatu, díky kterým termostat sám vnímá dění okolo sebe. Pohybovým čidlem s úhlem vidění 150 se řídí logika vnímání přítomnosti pohybu osob a termostat se tak dokáže sám přepnout do režimu Auto-Away. Další měřenou veličinou je vlhkost aktivující ventilaci, kdy při nízké vnitřní vlhkosti tak dokáže snížit náklady na chlazení až o 30%. Pomocí wi-fi připojení si termostat udržuje povědomí o aktuální předpovědi počasí a podle toho jsou voleny různá nastavení v závislosti venkovní teploty na spotřebu energie. Samozřejmostí je pak měření teploty, kterým musí být každý termostat vybavený. Tento termostat si zakládá na 11

12 přesném měření teploty, protože jak uvádí oficiální webová stránka, přesnost je důležitá. Konektivita je zde řešena pouze wi-fi připojením, všechna data jsou propojena s webovou aplikací dodávanou výrobcem (https://home.nest.com), kde si uživatel může odkudkoliv (jakékoliv zařízení s možností přístupu na internet) nastavit nejen požadovanou teplotu. Pro platformu produktů firmy Apple ios je k dispozici i aplikace pro přístup k nastavení a sledování. Zabezpečení přenosu a přístupu je řešeno přístupem přes HTTPS protokol a SSL se 128-bitovým šifrováním. Instalace tohoto malého ( ø 8,13 mm 36,6 mm), termostatu na stěnu probíhá pomocí dvou šroubů, připojením nanejvýš osmi vodičů (záleží na aplikaci) a neměla by trvat déle než 30 minut. Update firmware termostatu je řešen automaticky pomocí wi-fi připojení. S cenou 249$, tedy v přepočtu asi Kč, snadnou instalací a takovou podporou se jedná nejpravděpodobněji o nejlepší termostat, který je k dostání. Bohužel pro evropský trh, tedy i pro Českou republiku, zatím není podporován a ani jej zde není možné instalovat, díky odlišné distribučnímu napětí i frekvenci elektrických sítí. 1 Obrázek 1 1 Nest. The Learnind Thermostat. URL: <http://www.nest.com/inside-and-out/> 12

13 2.2 Loxone Rakouská firma Loxone je dle svého vlastního tvrzení světově první poskytovatel, který spojuje všechny aspekty inteligentního domu do jediného řešení. 2 Miniserver je centrem celého řízení inteligentního řešení, které umožňuje řídit vše v celém domě. Spojuje všechny vstupy v podobě vypínačů, dveřních a okenních senzorů, dotykových panelů i chytrých telefonů (podpora především platformy ios od Applu). Podporuje přístup přes webové rozhraní díky integrovanému webserveru. V komplexním pohledu je možné s tímto miniserverem bez připojení dalších přidaných komponent realizovat inteligentní řešení. S cenou 498 ( Kč) se jedná o řídící jednotku pro domácí automatizaci s vhodným poměrem cena/výkon. V případě, že Miniserver nemá dostatek vstupů a výstupů dodává společnost Loxone připojitelný rozšiřující modul Extension. Těchto rozšíření lze k Miniserveru připojit až dalších třicet. Každá další připojená Extension rozšiřuje systém o 16 vstupů a osm výstupů. Avšak s cenou 398 ( Kč) se nejedná zrovna o nejlevnější rozšiřující modul. Nastavení a programování pak probíhá s dodávaným (volně dostupným) konfiguračním software umožňující realizaci čehokoliv dle uživatelova uvážení s možností eliminace chyb díky implementovanému simulátoru. Programování je realizováno obdobně jako je tomu u PLC jednotek a je k němu užito i stejné koncepce. Inteligentní řešení od firmy Loxone je sice dražší záležitostí, ale jeho realizace je v mnoha ohledech ze strany produktu velice jednoduchá, zvládnutelná i laikem a k realizaci není třeba využívat produktů několika výrobců. Jak ukazuje Obrázek 2, s produkty Loxone lze dosáhnout kompletní domácí automatizace. Bohužel i přesto, že se jedná o Evropského výrobce, chybí zde podpora pro platformy jako Android nebo Windows Phone, protože produkty Apple nejsou v Evropě rozšířeny tolik jako právě konkurenční od Google a Microsoftu. 2Loxone. Co domácí automatizace od Loxone nabízí. URL: <http://www.loxone.com/pages/cz/produkte/loesungsueberblick/loesungsueberblick.aspx> [cit. 26. února 2012] 13

14 3 Obrázek Jablotron Přední evropský výrobce elektronických zabezpečovacích systémů z Jablonce nad Nisou s již dva a dvacetiletou historií, také držitel mnoha ocenění již vypustil na trh notnou dávku kvalitních produktů bezpečnostních systému i komunikačních technologií. Jablotron se sice specializuje především na bezpečnostní systémy domů a vozidel, ale v jeho nabídce se již objevilo i zajímavé řešení právě pro inteligentní domy, kterým je alarm Jablotron 100. Jak uvádí výrobce: Zcela nový alarm JABLOTRON 100 s převratným systémem ovládání je komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. 4 Je tomu opravdu tak, protože s možnostmi použití sběrnicového i bezdrátového způsobu připojení periferií, možností ovládání až 300 uživatelskými kódy, integrovanou RFID čtečkou (případně klávesnicí) a systémem ovládacích segmentů (používá logiku semaforu) se jedná o velice jednoduchý, přehledný systém použitelný v malém bytě i rozsáhlém firemním komplexu. 3 Loxone. URL: <http://www.loxone.com/media/490856a6-ee37-422f-bff2-0e5e02dd34f0/csy/skizzen-cz/csy_loesungsueberblick_neu.jpg> [cit. 26. února 2012] 4 Jablotron alarms a.s. Jablotron 100. URL: <http://www.jablotron.cz/cz/sekce/vyrobky/zabezpeceni+objektu+system+jablotron+100> [cit. 13. května 2012] 14

15 5 5 Jablotron alarms a.s. Jablotron 100. URL: <http://www.jablotron.com/upload/en/images/jablotron_100_training_keypads.jpg> [cit. 13. května 2012] 15

16 Studie inteligentního domu Praktická část Cílem praktické části je, jak ze zadání vyplývá, realizace modelu základních funkcí inteligentního domu. K tomu je použito řídící PLC jednotky AMiNi4DS s připojeným GPRS modulem a nástěnného ovladače NOA70, vše z výroby firmy AMiT. K produktům firmy AMiT je pak připojeno ještě PIR čidlo Jablotron JS-20. Model simuluje inteligentní řešení s jednou místností demonstrovanou nástěnným ovladačem a PIR čidlem s napojením na řídicí systém s připojenými komponenty AMiT. V reálu by se pak řešení mohlo pouze rozšířit o další PIR čidla a nástěnné ovladače. 3 Komponenty 3.1 PLC Amit AMiNi4DS K řešení základních funkcí užívaných v inteligentních domech je použito PLC českého výrobce průmyslové automatizace Amit, spol. s.r.o. AMiNi4DS je malé PLC určené pro montáž na DIN lištu, tedy do klasických rozvodných skříní, jehož základní specifikace upravuje Tabulka 1 a podobu rozložení konektorů na PLC specifikuje Obrázek Technické parametry CPU FLASH RAM EEPROM Vstupy Číslicové Analogové Výstupy Číslicové ST10F KB 1024 KB 2 KB 8 24 V ss. / 24 V stř. Log. 0: Min. -30 V, max. 5 V Log. 1: Min. 16 V, max. 30 V 8 Typ: 0-5 V, 0-10 V, 0-20 ma, Ni1000, Pt1000, 24 V číslicový vstup Rozlišení 10 bit 8 Spínané napětí: 24 V ss. ±20 % Spínaný proud: 300 ma 16

17 Doba sepnutí: 40 μs Doba rozepnutí: 100 μs Analogové 4 Výstupní rozsah: 0 10 V Minimální zátěž: 1 kω Doba přeběhu 0 10 Vss, přesnost 1%: max. 25 ms Komunikace Sériová 1 RS232 (RJ45), dle EIA RS485 (Konektory WAGO) Ethernet 1 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3 Napájení 24 Vss. ± 20 % Odebíraný proud 200 ma při 24Vss. bez sepnutých výstupů Další vlastnosti Displej Grafický černobílý LCD bodů Montáž DIN lišta 35 mm Ovládání 8 tlačítková klávesnice Hmotnost 500 g Rozměry mm (š v h) Tabulka 1 6 Obrázek 3 6 PODOLÁK, Stanislav. AMiNi4DS, Návod na obsluhu. 2009, Praha, AMiT, spol. s.r.o. URL: <http://www.amit.cz/docs/cz/amini/amini4ds_g_cz_100.pdf> [cit. 1. května 2012], s

18 3.2 GPRS modul Amit DM-GPRS Jedná se o GSM modem určený pro přenos dat prostřednictvím SMS zpráv, který podporuje standardní ovládání pomocí AT příkazů, vybavený navíc komunikačním firmware podporujícím přímé připojení řídících jednotek AMiT do GSM sítě včetně datové přenosu pomocí GPRS. I přesto, že přenos dat pomocí GPRS nepatří mezi zrovna spolehlivé systémy (padání při větším objemu dat) a rychlost tohoto připojení není ani garantovaná, ani příliš vysoká (30 kb/s), pro svou snadnou realizaci se toto připojení hodí pro občasný přenos dat a především pak pro dálkové ladění systému, kdy je řídicí systém dočasně připojen do internetové sítě. DM-GPRS lze využít pro: spojení s řídicím systémem z návrhového prostředí DetStudio tvorba aplikace spojení s řídicím systémem ze servisního programu ViewDet servis vytvoření sítě řídicích systémů - výměna dat komunikaci sítě řídicích systémů s vizualizačním PC dispečink dálkové ovládání pomocí SMS zpráv - uživatel, alarmy Nástěnný ovladač NOA70 NOA70 je velice vydařený nástěnný ovladač, vybavený grafickým displejem s dotykovým panelem. Ovladač měří teplotu v místnosti a podle nastavení dokáže měnit režim řízení v místnosti, korekci žádané teploty nebo může sepnout libovolné zařízení. Komunikace nástěnného ovladače probíhá po sériové lince pomocí protokolů ARION nebo MODBUS, čímž se stává částí systému vzdálených vstupů a výstupů. Největší předností tohoto ovladače je možnost vytvoření vlastního grafického návrhu a ovládacích řešení v dodávaném prostředí DetStudio, díky čemuž lze ovladač dokonale přizpůsobit ovladač dle potřeb jeho aplikace (rozsvěcení světel v místnosti, ovládání žaluzií, atd.), jak mj. nastiňuje Obrázek 4. Dle programového vybavení pak v místnosti nemusí být žádné další ovladače, stačí pouze tento. 7 Amit s.r.o. Modem DM-GPRS. URL: < [cit. 2. května 2012] 18

19 3.3.1 Technické parametry Procesor FLASH SRAM Displej Rozlišení Viditelná oblast Podsvícení Touchpanel Síla dotyku Teplotní čidlo Rozlišení AT91SAM7X kb 64 kb FSTN černobílí, pozitivní bodů 58,05 37,73 mm LED Odporový g DS bitů Přesnost ± 0,5 C (0-50 C) ± 2 C ( C) Temperování zařízení 60 min Komunikace RS485 (bez galvanického oddělení), ARION, MODBUS-RTU Napájení 24 Vss ± 20 % Max. příkon 30 ma při 24 Vss Mechanické vlastnosti Provedení Plastový kryt Montáž Na stěnu Rozměry mm (š v h) Hmotnost 110g 19

20 8 Obrázek Programování nástěnného ovladače NOA70 Programování a návrh obrazovek pro nástěnné panely probíhá velice podobným způsobem jako tomu je např. při tvorbě formulářů v Microsoft Visual Studio. V prostředí výrobcem dodávaného vývojového software DetStudio se při založení projektu pro aplikaci nástěnného ovladače zvolí, o jaký typ se jedná a následně se pak definuje komunikační protokol s řídící jednotkou. Dále se pak nadefinují vnitřní proměnné, počet registrů paměti dostupných na komunikační lince. Pak lze již přistoupit k vlastní tvorbě obrazovek a kódu. Komunikace s řídící jednotkou je pak řešena elegantně, kdy se v projektu DetStudia přidá do zařízení na komunikačních rozhraní právě použitý typ ovladače, nastaví se parametry a do zdrojových kódů se přidají uživatelem definované podmínky. Pro zavedení programu do ovladače z prostředí operačního systému Windows 7 (ve verzi x86 i x64) je třeba využít XPMode, resp. Windows Virtual PC, protože při překladu programu v prostředí DetStudio je vytvořen binární soubor, který je následně do ovladače nahráván aplikací SAM-PROG. Ta ale není z distribuce společnosti Amit, ale pochází ze softwarové podpory společnosti Atmel, která bohužel již nezajišťuje pro tuto aplikaci podporu. 8 Amit, spol. s.r.o. NOA70, Fotogalerie nástěnného ovladače s dotykovým displejem. URL: <http://www.amit.cz/cz/gallery/noa70.htm>, [cit. 2. května 2012] 20

21 3.4 Napájecí zdroj Amit AZ1 24V/1.2A AZ1 je malý spínaný napájecí zdroj napětí 24 V s maximálním výstupním proudem 1,2 A určený pro montáž na 35 mm DIN lištu. 3.5 PIR čidlo Jablotron JS-20 Largo Jedná se o klasický snímač pohybu osob zpracovávající signál na základě metody násobné analýzy signálu, čímž se řadí do kategorie velice citlivých snímačů. Jeho vlastnosti specifikuje blíže Tabulka Technické parametry: Napájení: 12 Vss ± 25% Klidový odběr (bez LED): max. 10 ma Maximální odběr (včetně LED): max. 35 ma Max. průřez přívodních vodičů: 1 mm2 Doporučená instalační výška: 2,5 m nad úrovní podlahy Úhel detekce / délka záběru: 120 / 12 m (se základní čočkou) Doba stabilizace po zapnutí: max. 180 s Zatížitelnost výstupu PIR: spínač max. 60V / 50 ma, vnitřní odpor max.30 Ohm Zatížitelnost sabotážního výstupu TMP: Prostředí dle ČSN EN II. vnitřní všeobecné Rozsah pracovních teplot -10 až +55 C Tabulka 2 spínač max. 60 V / 50 ma, vnitřní odpor max.16 Ohm 21

22 4 Řešení K řešení celého projektu byly komponenty propojeny dle následujícího schématu - Obrázek 5, které bylo vytvořené v editoru Inkscape (distribuován pod licencí Open Source). Obrázek 5 22

23 4.1 Pohybové PIR čidlo Aby bylo možné toto čidlo připojit k řídící jednotce, bylo nutné do čidla zabudovat stabilizátor 7812, kvůli rozdílným napájecím napětím. Produkty firmy AMiT jsou napájeny 24 Vss a toto PIR čidlo vyžaduje napájení 12 Vss. Výstup čidla je pak připojen přímo na digitální vstup AMiNi4DS. Tištěný spoj se stabilizátorem je osazen na univerzální desku a pomocí tavné lepící pistole je umístěn přímo do krabičky čidla, viz Obrázek 6. Obrázek 6 Pohybové čidlo v klidovém stavu má na výstupu 12 V, při sepnutí pak GND. Jelikož řídící systém rozpozná log.1 až od napětí 16 V, nebylo možné jej aplikovat. 4.2 Nástěnný ovladač K realizaci nástěnného ovladače bylo vytvořeno několik mezi sebou vzájemně propojených obrazovek, ty jsou uvedeny v sejmutých obrazovkách DetStudia, viz. Obrázek 7. Obrazovka První se zobrazí pouze po startu ovladače, tedy po připojení napájení, následně stiskem tlačítka start se zobrazí obrazovka Hlavni, kde je zobrazena aktuální teplota měřená čidlem v ovladači a zobrazuje se zde nastavená teplota. Pod zobrazovanými teplotami je vytvořeno tlačítko, které ale nemá definovaný text ani okraje, je tedy neviditelné a jeho stisknutím se zobrazí obrazovka Nastaveni, kde dojde k nastavení požadované teploty. Tlačítko Funkce, 23

24 pak zobrazí stejnojmennou obrazovku, kde ale nebyly žádné funkce přidány, jedná se o obrazovku s cílem ukázat, že je možno vytvořit libovolný poočet (limitovaný pamětí panelu) obrazovek. Obrázek 7 event Nastaveni_OnOpen() Nastaveni.FocusFirstControl(); end; event Button1_OnButtonDown() If SerialBus.Tepl_zadana<=50 Then SerialBus.Tepl_zadana=SerialBus.Tepl_zadana+0.5; endif; end; event Button2_OnButtonDown() If SerialBus.Tepl_zadana>=0 Then SerialBus.Tepl_zadana=SerialBus.Tepl_zadana-0.5; Endif; end; event Button3_OnButtonDown() Hlavni.Show(); end; Výše uvedený zdrojový kód k obrazovce Nastaveni obsluhuje tři tlačítka, kdy Button1 při splněné podmínce velikosti proměnné Tepl_zadana přičítá po 0,5 C. Podobně je tomu u Button2 a Button3 slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Uložení do proměnné obstará sám ovladač. Nastavená proměnná ale díky nedořešenému problému se po čase přemaže příkazem z řídicího systému. 4.3 GPRS modul Veškeré řízení tohoto modulu probíhá na lince RS-232 s řídicím systémem. Nastavení ale probíhá odděleně připojením modulu přes RS-232 přímo k počítači a použitím aplikace GPRSconfig z produkce firmy AMiT. Velkou nevýhodou je 24

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům

Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům Vzorový rozpočet inteligentní elektroinstalace Ego-n pro rodinný dům 05/2007 RD Olymp; G servis s.r.o., Třebíč Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové

Více

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům

Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům Inteligentní elektroinstalace Ego-n Vzorový rozpočet pro rodinný dům ABB s.r.o. Elektro-Praga Půdorysy: 1.NP Přízemí Úvod Účelem tohoto vzorového orientačního rozpočtu je seznámit investory/koncové uživatele

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4

HOME CONTROL HC-PH-TS20 SET4 HC-PH-HD01 SET4 HOME CONTROL Nový bezdrátový systém určený k regulaci teplovodního nebo elektrického vytápění. Nabízí obdobné funkce jako systém Pocket Home za velmi příznivou cenu. V sestavě získáte plnohodnotnou startovací

Více

Inteligentní dům. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Inteligentní dům. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Inteligentní dům akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Co je inteligentní domácnost Inteligentní dům je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved.

NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER. 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. NOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO xcomfort RF SMART MANAGER xcomfort možnosti použití ovládání chytrým telefonem nebo z tabletu Osvětlení Eaton Vzdálené ovládání a dohled Žaluzie & rolety RF xcomfort Bezpečnostní

Více

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC Jan Beran TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Úspora spotřeby energií Pohodlné používání a ovládání Flexibilní přizpůsobení a rozvoj Bezpečné používání a lepší ochrana

Úspora spotřeby energií Pohodlné používání a ovládání Flexibilní přizpůsobení a rozvoj Bezpečné používání a lepší ochrana ELEGANTNÍ A JEDNODUCHÁ AUTOMATIZACE ELEGANTNÍ A JEDNODUCHÁ AUTOMATIZACE Úspora spotřeby energií Pohodlné používání a ovládání Flexibilní přizpůsobení a rozvoj Bezpečné používání a lepší ochrana Rozumíme

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link

30 radiátorů z jednoho centrálního místa. Jednoduše inteligentnější vytápění. smartheating.danfoss.cz. Regulace vytápění Danfoss Link Regulace vytápění Danfoss Link Jednoduše inteligentnější vytápění Nikdy nebylo snazší umožnit vašim zákazníkům, aby si vychutnali vrcholně integrované vytápění. V rámci systému Danfoss Link byl každý jednotlivý

Více

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels

Automatizace v developerských projektech. Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels Automatizace v developerských projektech Ing. Jiří Tobolík, produktový manažer inels 1. Automatizace 2. Variabilita (Modularita) 3. Flexibilita 4. Úspora energií 5. Komfort 6. Zabezpečení (Bezpečnost)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha

IP20. Rozlišení 0,01W. 230V 50Hz. Kód SKP Název Rozsah měření Rozsah proudu Rozlišení Min. / Max. příkon Krytí Záloha Měřiče spotřeby elektrické energie s jednoduchým ovládáním a přehledným displejem pro zjištění nejen aktuální spotřeby ve wattech, ale také pro zobrazení přepočtu spotřebovaného výkonu na peníze. Spínací

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Přenosové zařízení B-GSM

Přenosové zařízení B-GSM Zaváděcí list sdělovací a zabezpečovací techniky Přenosové zařízení B-GSM ZL 04/2005-SZ skupina 0V ZL platný Účinnost od: 23. února 2005 Schváleno odborem automatizace a elektrotechniky GŘ pro používání

Více

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Ovládání GSM Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc

Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc Světelné scény a jejich řízení systémovou instalací ABB i- bus KNX Ing. Josef Kunc Světelnými scénami nazýváme kombinace provozních stavů různých spotřebičů. Vzhledem k tomu, že dříve bývaly takovéto kombinace

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Chytrý byt za 2 dny. Technologie inhome vám přináší. Vyšší bezpečnost. Snížení spotřeby energií. Vysoký komfort a pohodlí. Zábavu na vysoké úrovni

Chytrý byt za 2 dny. Technologie inhome vám přináší. Vyšší bezpečnost. Snížení spotřeby energií. Vysoký komfort a pohodlí. Zábavu na vysoké úrovni Chytrý byt za 2 dny Technologie inhome vám přináší Vyšší bezpečnost Snížení spotřeby energií Vysoký komfort a pohodlí Zábavu na vysoké úrovni Snížení vlivu na životní prostředí Chytrý byt za 2 dny Společnost

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15)

Systém inteligentního řízení moderních domů. Vzorový rozpoč et GILD Single. http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Systém inteligentního řízení moderních domů Vzorový rozpoč et GILD Single http://www.gildsystem.com 2009 ESTELAR s.r.o. strana 1 (celkem 15) Úvod Vzorové kalkulace systému GILD jsou vypracovány jako příklady

Více

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com

Instalační příručka. DEVIreg 316. Elektronický termostat. www.devi.com Instalační příručka DEVIreg 316 Elektronický termostat www.devi.com Původní návod k použití byl vytvořen v anglickém jazyce. Ostatní jazykové verze jsou překlady původního návodu. (Směrnice 2006/42/EC)

Více

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz

Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete. www.devi.cz Ovládejte i místa, kam se jen tak nedostanete Devilink BezdrátovéF ovládání I G H T Vašeho I N G pohodlí FOR www.devi.cz BARE FEET D E V I L I N K B E Z D R ÁT O V É O V U nás v DEVI jsme hrdí, že nenabízíme

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4

POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4 POPIS DRIVERU pro připojení modulu měření teploty, vlhkosti a nastavení žádané teploty EATON/Moeller Room Control CRCA-00/05 k systému Control4 ÚVOD... 1 Aplikace... 1 Blokové schéma zapojení... 1 Název

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App

NIBE ENERGY SYSTEMS Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE Mobile App Komunikace s TČ pomocí modulu SMS 40 a NIBE SMS 40 a Komunikační jednotka NIBE SMS 40 příslušenství SMS 40 umožňuje řídit a monitorovat na dálku Vaše tepelné čerpadlo v tepelném čerpadle lze nadefinovat

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

FIBARO MOZEK VAŠEHO DOMOVA. Inteligentní dům CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÉRU

FIBARO MOZEK VAŠEHO DOMOVA. Inteligentní dům CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÉRU Inteligentní dům komplexní řešení pro ovládání světel a žaluzií, regulaci teploty a zajištění bezpečí reálné snížení provozních nákladů intuitivní ovládání pomocí telefonů a tabletů automatizace chodu

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Klimatizace. 160 2012/ročník 44. první časopis českých vzduchotechniků

Klimatizace. 160 2012/ročník 44. první časopis českých vzduchotechniků větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace měření a regulace větrání vytápění chlazení měření a regulace 4 160 vytápění

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3

Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Ovládací jednotka k domácím ventilátorům MCD 60/0.3 Tato ovládací jednotka slouží k automatizi domácích ventilátorů.jednotka ovládá tyto funkce: časovač, snímač vlhkosti, fotosenzor, snímač pohybu. Kryt

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití:

Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Systémový manažer E8.5064 pro kaskády kotlů s připojením na solární kolektor a kotle na pelety Použití: Regulátor kaskády s modulovanými hořáky s připojením na solární topení. Regulátor kaskády se spínanými

Více

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM)

Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) INDOOR CLIMATE SOLUTIONS RÁDIOVÁ REGULACE S DEM FUNKCÍ Vyšší úcinnost, více komfortu, méne nákladu: Nová rádiová regulace Uponor s dynamickým rízením spotreby energie (DEM) Úcinný a pritom jednoduchý zpusob

Více

Návod k základní instalaci alarmu GSM02

Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Návod k základní instalaci alarmu GSM02 Technické parametry Vstup napětí: Standby odběr: Alarm odběr: Frekvence bezdrát. čidel: GSM Frekvence: Záložní baterie: Hlasitost alarmu: Výstup napětí DC9V~12V

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více