UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Technické prostředky k signalizaci krádeţí částí trakčního vedení. Bc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA. Technické prostředky k signalizaci krádeţí částí trakčního vedení. Bc."

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Technické prostředky k signalizaci krádeţí částí trakčního vedení Bc. Robert Nohel Diplomová práce 2012

2

3

4 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity Pardubice. V Pardubicích dne Bc. Robert Nohel

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat Ing. Ladislavu Mlynaříkovi za odborné vedení diplomové práce, metodickou pomoc při její realizaci a především cenné připomínky.

6 Anotace Práce se zabývá problematikou krádeţí součástí trakčního vedení a návrhem nástrahového signalizačního zařízení. Cílem uvedeného zařízení je signalizace narušení trakčního vedení a předání informace oprávněné osobě nebo policii za účelem dopadení pachatelů. Součástí práce je popis skutečného způsobu krádeţe částí trakčních vedení, od kterého se odvíjí i vlastní technické řešení. Klíčová slova trakční vedení, krádeţe, nástrahové zařízení Annotation This thesis deals with problems of thefts of the overhead line parts an pitfall and pitfall signaller proposal. The aim of this device is signalling of overhead line disruption and transmission of information to the beneficiary of the police to catch offenders. The work contents an account of actual method of stealing parts of overhead wiring, from which it derives its own technical solution. Keywords overhead lines, theft, pitfall equipment

7 OBSAH ÚVOD TRAKČNÍ VEDENÍ Základní součásti trakčního vedení Řetězovková vedení Nosné konstrukce Základní rozdělení podle funkce Rozdělení podle průřezu a materiálu Vodiče, způsoby jejich napínání a kotvení Izolátory Pouţité materiály jednotlivých součástí Dynamické vlastnosti trolejového vedení KRÁDEŢE BARVENÝCH KOVŮ Problematika krádeţí kovů Vývoj cen barevných kovů Krádeţe na ţeleznici Způsob krádeţe částí trakčního vedení Moţné následky krádeţí TAKTICKÁ HLEDISKA ZÁKROKU Tipování moţných lokalit krádeţí trakčního vedení Moţnost fyzického dohledu nad vytipovanými lokalitami Mechanoskopie Vznik sešinutých stop NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁSTRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ (EZS) Poţadavky na EZS EZS, základní pojmy Výběr detektoru dle způsobu ochrany Analýza moţného umístění detektoru Moţné typy detektorů Komerčně dostupné polohové a magnetické detektory Přenos informace z detektorů a ústředny Radiový přenos v pásmu VKV... 54

8 4.6.2 Přenos po síti GSM Ústředna EZS Napájení ústředny Určení potřebné kapacity akumulátoru Celkové uspořádání ústředny a nastavení funkčních parametrů EZS VLASTNÍ APLIKACE DETEKTORU Princip detektoru JA-82SH Konfigurace umístění detektorů a ústředny Varianty umístění a montáţe detektoru JA82-SH Aplikace detektoru na táhlo Aplikace detektoru na lano EKONOMICKÁ ANALÝZA ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 91

9 ÚVOD K sepsání této práce mne vedlo několik faktorů. Za prvé to byly v roce 2010 a 2011 série krádeţí částí trakčního vedení, které jsme řešili v rámci PČR Pardubického kraje. Dále z policejních statistik a ze sdělovacích prostředků bylo zřejmé, ţe tento problém není jen v našem kraji, ale i v celé České republice a okolních státech. A zároveň tyto krádeţe spadaly do většího celku krádeţí barevných, ale i dalších, kovů, ke kterým dochází nejen na ţeleznici, ale i na majetku obcí, firem a občanů. V současné době byl zatím k ostraze zařízení ţeleznice vyuţíván převáţně lidský faktor, který a to je potřeba zdůraznit, příleţitostně vykonával viditelný nebo skrytý dohled na ţeleznici. Nedá se zde hovořit o cílené ostraze zařízení na širé trati a ţelezničních stanicích. Zpravidla je tato činnost spojena s hlídkovou činností zaměřenou na bezpečnost osob v blízkosti nádraţí nebo cestujících. Zároveň se nejedná a jedinou činnost nebo úsek při výkonu sluţby dané hlídky. Je to pouze jeden z dílčích úkolů, který je zahrnutý v rámci plnění dalších úkolů a samozřejmě i v širším prostoru území vymezeného k působnosti hlídky. Cílem této práce je popsat problematiku krádeţí trakčních vedení a navrhnou řešení nástrahového (zabezpečovacího) zařízení, které by v případě krádeţe nebo pokusu krádeţe informovalo příslušné represivní sloţky. Jejich úkolem by pak bylo zadrţet moţné pachatele a informovat příslušnou dopravní kancelář (výpravčího) v daném úseku trati, aby se zabránilo vzniku dalších škod. Navrhované zařízení by mělo vyuţívat komerčně dostupné komponenty, ale zároveň by nemělo být příliš drahé. Dále by celé zařízení mělo být konstrukčně co nejjednodušší, spolehlivé, s nároky na minimální údrţbu a pokud moţno nezávislé na trvalém přívodu elektrické energie. Zároveň i jeho montáţ by měla být rychlá a jednoduchá, v ideálním případě bez nutnosti výluky daného úseku ţelezniční trati. Je potřeba zdůraznit, ţe navrhované zařízení nebude určeno k plošnému a trvalému nasazení ochrany trakčního vedení. Zařízení by bylo dočasně montováno na předem vybrané (vytipované) úseky na omezenou dobu, kde by slouţilo jako technický prostředek, k moţnému dopadení pachatelů krádeţí trakčních vedení. O uvedené zařízení byl jiţ projeven zájem ze strany SŢDC.

10 1 TRAKČNÍ VEDENÍ V České republice je 9470 km ţelezničních tratí (informace k ). Přibliţně 1/3 z nich je elektrifikována. Z té dále připadá 1733 km na elektrifikaci stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kv a zbývající část 1314 km střídavou proudovou soustavou 25 kv, 50 Hz. Z Obr. 1.1 je patrné, ţe elektrifikované jsou především hlavní ţelezniční koridory. Obr Elektrifikované tratě na území ČR (http://www.szdc.cz/obrazky/mapy/pocty-tratovych-koleji.gif) 1.1 Základní součásti trakčního vedení Trakční vedení, které mimo jiné zahrnuje především trolejové a zpětné vedení, slouţí k napájení elektrických kolejových vozidel. Podle normy ČSN mezi základní trakční vedení patří: a) Přívodní vedení - části trakčního vedení, které mají napětí trakční soustavy b) Napájecí vedení - spojuje napájecí stanici s trolejovým vedením nebo s přívodní proudovou kolejnicí 10

11 c) Trolejové vedení - část přívodního vedení, která se pouţívá pro vlastní napájení elektrických hnacích vozidel. d) Zesilovací vedení - je vedeno souběţně s trolejovým vedením a má za úkol zvětšovat jeho uţitečný průřez. e) Obcházecí vedení - vedení, které paralelně obchází nějaký objekt a dovoluje tak vypnou vedení v určitém objektu (např. tunel, most atd.), čímţ nemusí dojít k přerušení provozu v ostatních napájených částech vedení f) Zpětné vedení - část trakčního vedení vedoucí proud zpětného potenciálu (trakční kolejnice, zemní cesta) zpět do TNS g) Kolejnicové vedení - část zpětného vedení vytvořená vodivě propojenými kolejnicemi Dále jsou důleţité následující pojmy: Věšák - drát nebo lano, pomocí kterého je zavěšen trolejový drát na nosném laně Boční drţák - pevné rameno, které určuje klikatost trolejového drátu Sestava vedení - soubor vodičů patřící k jednomu trolejovému drátu [2]. Trolejové vedení se dále podle způsobu zavěšení dělí na dva typy: a) prosté vzhledem ke způsobu konstrukce se jedná o nejjednodušší vedení, které je tvořeno pouze trolejovým drátem, zavěšeným přímo na podpěrách nebo příčných drátech. Obr Trolejové vedení prosté [2] 11

12 b) řetězovkové je sloţitější a vyuţívá závěsné (nosné) lano (ve tvaru zavěšeného řetězu), na kterém je trolejový vodič zavěšen pomocí věšáků různé délky. 1.2 Řetězovková vedení Řetězovková vedení jsou nejpouţívanější trakční vedení. V ČR jsou tato vedení pouţívána především na všech hlavních a vedlejších tratích. Vzhledem ke způsobu napínání se dělí na tři typy: 1. nekompenzované - nosné lano i trolejový drát jsou pevně zakotveny, tah a průhyb závisejí na teplotě 2. polokompenzované - nosné lano je pevně zakotveno a trolejový drát je napínán trvalou silou Obr. 1.3 a) 3. kompenzované - nosné lano i trolejový drát jsou napínány zvlášť (Obr. 1.3 b, c) Pomocné závěsné lano Obr. 1.3 c, d) se pouţívá z důvodu dosaţení rovnoměrného a pruţného zavěšení při velkých rychlostech (140 aţ 200 km/h). Obr Řetězovkové trakční vedení a) polokompenzované, b) kompenzované, c), d) s pomocným závěsným lanem [2]. 12

13 1.3 Nosné konstrukce Nosné konstrukce (podpěry - stoţáry, sloupy a bránové konstrukce) musí splňovat svou konstrukcí a materiálem poţadavky na statické namáhání podle ČSN EN a ČSN EN a to i s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám Základní rozdělení podle funkce Trakční stoţáry lze rozdělit vzhledem k jejich pouţití a konstrukci na: nosné - pomocí závěsů a konzol nesou vodiče kotevní - jsou určeny pro napínání vodičů typové - vyráběny v typových řadách vzhledem účelu k jejich pouţití speciální - pro zvláštní a individuální účely Rozdělení podle průřezu a materiálu Vzhledem k pouţitému průřezu a materiálu se stoţáry dělí na stoţáry: s kruhovým průřezem o ocelové trubkové (T, M) o z předpjatého betonu (DPV) příhradové a ploché ocelové (D, DT, BP) břevna ocelové pro brány bránové konstrukce speciální v tunelech a u zdí apod. Obr Typy stoţárů [1] 13

14 Přehled značení, materiálů a pouţití stoţárů je uveden v Tab Všechny uvedené typy stoţárů jsou pouţitelné pro všechny pouţívané proudové soustavy v ČR (1,5 kv DC, 3 kv DC, 25 kv/50 Hz AC). Tab Přehled stoţárů trakčního vedení (Zdroj SŢDC) Označení Tvar (průřez) Materiál Upevnění k základu Pouţití DPV DPVSu kruhový kruhový předpjatý beton předpjatý beton T kruhový ocel TB kruhový ocel TS kruhový ocel vetknutý do základu s ocelovou patkou vetknutý do základu na silnějším konci stoţáru vetknutý do základu na slabším konci stoţáru patka na silnějším konci stoţáru TBS kruhový ocel patka na slabším konci stoţáru 2TBS 2 x kruhový ocel dva stoţáry vedle sebe na společné patce na slabších koncích především jako nosné stoţáry DT D plochý rovnoběţný plochý rozkročený ocel ocel nosné BP příhradový ocel kotevní 1.4 Vodiče, způsoby jejich napínání a kotvení Hlavním prvkem trakčního vedení je trolejový drát. Jeho úkolem je přenos elektrického proudu do trakčního vozidla přes jeho sběrač. Z toho je zřejmé, ţe musí splňovat níţe uvedené poţadavky: vysoká elektrická vodivost mechanická pevnost odolnost vůči mechanickému opotřebení odolnost proti opalu a oxidaci Samotný tvar drátu (průřez) je vidět na Obr Na tvaru průřezu jsou v horní části patrny zářezy do tvaru rybiny, které slouţí pro uchycení trolejového drátu k nosnému lanu pomocí věšáků. 14

15 Obr Trolejový vodič 100 mm2 Cu [2] Obr Věšák [1] Uspořádání zavěšení trakčního vedení na podpěry a dalších součástí je řešeno v tzv. sestavě vzorové dokumentaci trakčního vedení. Cílem těchto dokumentací je vytvoření jednotného podkladu pro projektování a vlastní montáţ trakčních vedení. Mezi dvě nejpouţívanější sestavy v rámci ţelezniční sítě ČD patří sestava J a S. J jednotná určená pro stejnosměrný provoz, trolejové vedení je na konzolách, které jsou pod napětím, izolátory umístěny těsně u stoţáru S je podobná sestavě J, ale její prvky jsou konstrukčně řešeny pro střídavý provoz 25 kv, 50 Hz V nově budovaných nebo rekonstruovaných sestavách obou typů se v současné době pouţívá uspořádání uvedené na Obr Obr Konzoly trolejového vedení nový typ [3] 15

16 Kotvení trolejového drátu a nosného lana je řešeno buď jako pevné nebo pohyblivé. Pevné je řešeno ukotvením vodiče přes izolátor a táhlo, které je připevněné ke stoţáru. Kotevní úseky bývají ve vzdálenosti 800 aţ Vzdálenost podpěr na přímém úseku trati je max. 65 m a na jednu sestavu bývá pouţito 19 podpěr, kdy prostřední (zpravidla devátá) slouţí jako pevný bod. Obr Pevné kotvení [1] Pokud se jedná o pohyblivé kotvení (kompenzované vedení), které se pouţívá především kvůli zachování stálého tahu na vedení bez zřetelného vlivu změny teploty, je napínání provedeno pomocí kladkostroje a závaţí. Jako podpěry zde slouţí převáţně příhradové stoţáry typu BP. Závaţí kladkostrojů jsou především betonová, výjimečně ţelezná. Aby se zabránilo v případě poruchy přetrţení kladkostroje nosného lana a následnému pádu vedení, je kladka navíc zajištěna pojistným táhlem k podpěře. Obr Pohyblivé kotvení [1] Obr Napínací kladka [1] 16

17 Kotvené konce trolejového drátu a nosného lana v daném úseku jsou v případě, ţe má trakční vedení dále pokračovat, ukončeny výměnou sestavy. Ty bývají realizovány mezi 2, 3 nebo 4 podpěrami. Přechod smýkadla sběrače přes výměny musí být plynulý. Obr Moţné způsoby řešení výměn sestav Neţádoucím posunům nosného lana v podélném směru u kompenzovaných vedení zabraňuje uprostřed úseku je tzv. pevný bod. V tomto bodě je nosné lano pomocnými lany ukotveno na sousední stoţáry. Obr Pevný bod nosného lana (pohled ze shora) [1] Pevný bod Nosné lano Lano pevného bodu Obr Pevný bod na širé trati 17

18 Zároveň musí být vytvořen i pevný bod trolejového drátu, aby nedošlo k vzájemnému posunutí trolejového drátu a nosného lana. Obr Pevný bod trolejového drátu a nosného lana Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení smýkadla sběrače trakčního vozidla při pohybu po trolejovém drátu, musí být uspořádán tak, aby mezi jednotlivými stoţáry vytvářel klikatost Obr Zásadně však nikdy nesmí dojít k tomu, aby vodič sklouzl ze smýkadla sběrače. Obr Klikatost vedení [1] Při konstrukci trakčního vedení je potřeba brát v úvahu i vliv povětrnostních podmínek, námrazy, oteplení při zatíţení a vzdálenosti mezi ţivými částmi vedení konstrukcemi nebo vozidly. 18

19 Tab Vzdušné vzdálenosti [4] Napětí Doporučené vzdálenosti Statické mm Dynamické mm DC 3 kv AC 25 kv Tab Maximální přípustné teploty - překročení můţe narušit mechanické vlastnosti materiálů [4] Materiál Max. teplota C Normální měď a měď s vysokou pevností a vysokou vodivostí 80 Slitina stříbra a mědi 100 Slitiny kadmia a mědi 80 Jako zpětný vodič (zpětné vedení) se pouţívají kolejnice. Ty musí být co nejlépe pospojovány (pomocnými lany), aby měly co nejmenší odpor, vzhledem k bludným proudům vznikajícím v případě stejnosměrné trakce. 1.5 Izolátory Izolátory zabezpečují elektrickou izolaci a zároveň přenáší mechanické namáhání od armatur. Vzhledem k bezpečnosti a spolehlivosti se izolátory volí na vyšší izolační hladinu, neţ která by byla potřeba pro konkrétní napětí (Tab. 1.4). Izolátor Tab Hodnoty izolátorů DZL [1] Trakční soustava Jmenovité napětí Zkušební napětí za sucha DZL 3 3 kv DC 10 kv 116 kv DZL 25/4 25 kv AC 25 kv 120 kv DZL 25/8 25 kv AC 25 kv 170 kv S ohledem na vyšší spolehlivost jsou stávající sestavy J a S osazeny pouze dvěma izolátory. Izolátory se vyrábí převáţně z porcelánu, skla a v poslední době z polymerů. Zároveň mají různé natmelené armatury dle potřeb konkrétní aplikace (namáhání tahem, podpěrné apod.). 19

20 a) b) c) d) e) Obr Izolátor a) spirálový 3 kv oko - oko, b) spirálový 3 kv objímka - objímka, c) spirálový 25 kv oko - oko, d) spirálový 25 kv oko objímka, e) tyčový [5] 20

21 Obě sestavy Vedlejší sestava Hlavní sestava 1.6 Pouţité materiály jednotlivých součástí Tab. 1.5 Přehled pouţívaných materiál [1] Trakční soustava 3 kv ss. 25 kv 50 Hz Sestava J S Sestava Oblast pouţití Typy podpěr P, T, AP P, T, AP Trolejový drát S mm 2 / materiál 150 / Cu 100 / Cu Nosné lano S mm 2 / materiál 120 / Cu 50 / Bz Tah trol. drátu a nosného lana kn Přídavné lano S mm 2 / materiál 50 / Bz 50 / Bz Věšáky S mm 2 (Ø) / materiál Ø 3,55 / Cu laníčko 10 / Cu Trolejový drát S mm 2 / materiál 100 / Cu 80 / Cu Tah trol. drátu kn 10 8 Nosné lano S mm 2 / materiál 50 / Fe 50 / Fe, 50 / Bz Věšáky S mm 2 (Ø) / materiál Ø 3,55 / Cu laníčko 10 / Cu Příčná nosná lana Směrová lana Lana kotevních závaţí Lana pevného bodu Napájecí vedení Lano proudového propojení nosné lano S mm 2 / materiál 70, 95, 120 / Fe 70, 95, 120 / Fe S mm 2 / materiál 35, 50, 70, 95, 120 / Fe 35, 50, 70, 95 / Fe S mm 2 / materiál 10 / Fe (ocelové) 10 / Fe (ocelové) S mm 2 / materiál S mm 2 / materiál 50, 70 / Fe; 35, 50, 70 / Bz 240 / AlFe 6, 120 / Cu 50, 70 / Fe; 35, 50, 70 / Bz 240 / AlFe 6 S mm 2 / materiál 95 / Cu 95 / Cu Zesilovací vedení S mm 2 / materiál 240 / AlFe 6 95 / AlFe 6 Obcházecí vedení S mm 2 / materiál 240 / AlFe 6 95 / AlFe 6 Ukolejňovací drát S mm 2 / materiál 10 / Fe pozink 10 / Fe pozink Lano propojení bleskojistek a nosného lana S mm 2 / materiál 70 / AlFe 6; 70 / Bz 50 / Bz Cu měď Bz bronz Al - hliník AlFe 6 hliníkové lano doplněné ocelovou duší 21

22 1.7 Dynamické vlastnosti trolejového vedení Sběrač trakčního vozidla nadzvedává trolejový drát tak, jak to umoţňuje pruţnost trolejového drátu viz. Obr Legenda: Obr Pruţnost trolejového vedení [1] l S X 0 X h rozpětí sloupů [m] vzdálenost mezi věšákovými závěsy [m] vzdálenost od místa přiloţené síly P k nejbliţšímu neuvolněnému věšákovému závěsu [m] vzdálenost síly P od sloupu TV zdvih troleje v místě přiloţení síly P Pruţnost se mění během pohybu sběrače po trolejovém drátu mimo jiné i vlivem pruţnosti v jednotlivých polích mezi sousedními sloupy, coţ nutí sběrač k pohybu nahoru a dolů. Frekvence těchto pohybů sběrače je dána vztahem: [Hz; km/h;m] (1.1) kde v T l rychlost pohybu sběrače trakčního vozidla délka pole 22

23 Tato frekvence se přenáší i na trakční vedení. Zvyšuje se se zvyšující se rychlostí pohybu sběrače. Při určité rychlosti můţe f T dosáhnout vlastní frekvence trolejového vedení f TV, která je dána vztahem: [Hz; m; N; N/m] (1.2) kde q NL - tíha 1 m nosného lana [N/m] q TD - tíha 1 m trolejového drátu [N/m] K - 0,46 pro vedení s přídavným lanem - 0,48 pro vedení bez přídavného lana l - délka pole [m] Hodnoty vlastní frekvence trolejového vedení jsou pro sestavu J: 0,635 Hz a pro sestavu S: 0,727 Hz [1]. Pruţnost a tím i mechanické vertikální kmity vedení bývají v blízkosti stoţáru nejmenší, coţ je patrno z Obr Obr Časové průběhy polohy kontaktního bodu [14] 23

24 Další nepříjemnou vlastností působící jak na trolejový drát, tak i na nosné lano je vliv větru. Ten můţe způsobit svislé stojaté vlnění, které má uzly v místech upevnění vodiče na stoţárech. Nosné lano i trolejový drát se v jednom poli (mezi sloupy) zvedá a v druhém klesá. Vlnění tak působí i na konzoly na stoţárech. Během pohybu sběrače po trolejovém drátu se z místa dotyku šíří na obě strany deformace trolejového vedení. Rychlost šíření deformační vlny je dána vztahem: [km/h; N; N/m] (1.3) kde F NL - tah nosného lana [N] F TD - tah trolejového drátu [N] v p - rychlost šíření deformační vlny [km/h] q NL - tíha 1 m nosného lana [N/m] q TD - tíha 1 m trolejového drátu [N/m] Tedy konstrukčními parametry daného trolejového vedení, především tahem ve vodičích. U sestavy J se tato rychlost pohybuje kolem 398 km/h a u sestavy S pak 438 km/h [1]. Tab. 1.6 Parametry trolejových vedení [1] Sestava vedení J S Trakční soustava 3 kv 25 kv 50 Hz Průřezy a Trolejový drát mm Cu 100 Cu materiál vodičů Nosné lano 120 Cu 50 Bz Tah Trolejový drát kn Nosné lano Maximální rozpětí m Maximální pruţnost mm/n 0,677 1,00 Vlastní frekvence f TV Hz 0,635 0,701 Rychlost šíření vlny v p km/h Kritická rychlost km/h Maximální dovolená rychlost km/h

25 2 KRÁDEŢE BARVENÝCH KOVŮ 2.1 Problematika krádeţí kovů Problematika krádeţí kovů včetně barvených je celorepublikový problém. Jedná se jednak o krádeţe prosté, ale i o krádeţe vloupáním z různých objektů. Kradou se věci volně poloţené nebo uskladněné, tak i součásti různých zařízení nebo objektů (víka kanálů, měděné okapy, hliníkové šablony střech, kabely, lana apod.). Pachatelé krádeţí lze rozdělit na obyčejné sběrače kovů, kdy se ve většině případů jedná o různé bezdomovce nebo sociálně slabší spoluobčany, kteří si sběrem a krádeţemi kovů zajišťují vlastní obţivu nebo alkohol. Anebo se jedná organizované skupiny, které cílevědomě kradou na předem vytipovaných místech za účelem co největšího zisku. Mnohdy jsou tyto skupiny dobře technicky vybavené (dopravní prostředky, nástroje, komunikační prostředky) a organizované (předem si připraví moţné únikové cesty, potřebné vybavení, odbyt odcizeného materiálu apod.). 2.2 Vývoj cen barevných kovů K uvedeným skutečnostem přispívá i neméně důleţitý faktor, kterým je výkupní cena druhotných surovin, především barevných kovů. Aktuální ceny ţeleza a barevných kovů k jsou uvedeny v Tab Tab. 2.1 Přehled cen výkupu kovového odpadu k (http://www.druhotnesuroviny.cz/cenik-kovu) Materiál Druh Výkupní cena Kč/kg ţelezo šrot 5,50 drát nový 132,00 měď drát opalovaný (starý) 122,00 drát opředený (vinutí trafa) 105,00 drát/kabel izolovaný 38,00 bronz plech, drát 90,00 drát nový 35,00 hliník drát opalovaný (starý) 35,00 drát/kabel izolovaný 3,00 25

26 Z uvedené tabulky je vidět, ţe nejvíce se vyplatí odevzdat do výkupu měď. Je potřeba si všimnout, jaký je markantní rozdíl v cenách výkupu měděného drátu s izolací a bez izolace. Proto pachatelé krádeţí zbavují měděné kabely izolace jeho opalováním někde na hromadách v ohništích. Je důleţité zdůraznit, ţe na základě ustanovení 18 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. povinen, je kaţdý provozovatel sběrny druhotných surovin povinen vést tzv. knihu výkupu. V této knize by měl být zaznamenán a identifikován veškerý materiál vykoupený nebo převzatý do sběrny včetně totoţnosti prodávající osoby a data převzetí. Zároveň provozovatel nesmí podle vyhlášky č. 478/2008 Sb. vykupovat obecně prospěšné zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, umělecké díla, nebo jejich součásti, pietní, nebo bohosluţebné předměty a průmyslové a strojní zařízení. Avšak i přes uvedená nařízení mnozí provozovatelé sběren druhotných surovin s vidinou zisku vykupují takovýto materiál, který pak řádně ani nezaevidují. 2.3 Krádeţe na ţeleznici Pokud si poloţíme otázku proč je velké procento krádeţí ţeleza a barevných kovů na ţeleznici, nalezneme několik moţných vysvětlení: spousta příleţitostí dlouhé úseky prakticky bez dozoru a moţnosti dopadení relativně snadno přístupný materiál často bývají v blízkosti nádraţí skládky ţelezného materiálu, šroubů, podloţek, patek apod. velký výskyt měděných nebo bronzových kabelů a lan ve většině případů se jedná o vodiče zabezpečovacích zařízení, které jsou mnohde poloţeny nekrytě podél ţelezniční trati, nebo transformátory, kolejové propojky, tlumivky a také části trakčních vedení. Z údajů SŢDC zveřejněných dne (Tab. 2.2) je zřejmý nárůst škod způsobených krádeţemi barevných kovů na ţeleznici. Uvedené částky jsou alarmující. 26

27 Tab. 2.2 Škody způsobené krádeţemi barevných kovů na síti SŢDC [8] Vyčíslená výše škod v Kč za rok: Krádeže na ŽDC Barevné kovy Barevné kovy + ostatní Celkem krádeţe na ŢDC Krádeže mimo ŽDC Barevné kovy Barevné kovy + ostatní Celkem krádeţe mimo ŢDC Způsob krádeţe částí trakčního vedení Jednou z mnoha krádeţí rozličného materiálu na ţeleznici jsou krádeţe částí trakčního vedení. V tomto případě láká pachatele relativně snadný zisk (jako ve většině případů), ale především niţší riziko dopadení. Podaří-li se pachatelům odcizit takové komponenty trakčního vedení, aby nedošlo při krádeţi ke zkratu a následnému výpadku el. proudu, přijde se na takovou krádeţ aţ s patřičným odstupem času. Příkladem takovéto krádeţe na trakčním vedení jsou krádeţe lan zajišťujících pevný bod nosného lana. Tato lana jsou převáţně bronzová (jak na stejnosměrné tak i střídavé trakci) o průřezu 50 mm 2 (mohou být i z nerez oceli nebo ţelezná s protikorozní úpravou o ta však zloději nemají zájem). V místě pevného bodu jsou vţdy dvě lana kaţdé o délce cca 60 m, podle vzdálenosti sousedních podpěr. Odcizením lan jednoho pevného bodu, kdy je délka obou lan dohromady (cca 120 m) o hmotnosti 58 kg, si mohou pachatelé následným prodejem těchto lan, při výkupních cenách 90,- Kč/kg (k ), vydělat Kč! Z provedené policejní rekonstrukce na území Německa si lze udělat představu o vlastním způsobu a provedení krádeţe. Tato rekonstrukce byla provedena dne na ţelezniční trati u obce Neuseddin v Německu. Krádeţe se v tomto případě dopustili občané Polska, kteří byli na celou akci velice dobře připraveni. Ke krádeţi pouţívali pákových kleští, které měli upravené tak, ţe na jednom břitu byla nasazena vodící trubička. Jedna rukojeť byla upevněna v bambusové tyči a druhá byla volně opatřená oky, kudy byl provlečen provázek. U kloubů mezi 27

28 rukojetěmi byla vloţena pruţina, která tak drţela čelisti v rozevřené poloze. Zároveň byli pachatelé vybavení i gumovými rukavicemi, čímţ se snaţili eliminovat zásah el. proudem. Obr. 2.1 Upravené pákové kleště [9] Způsob pouţití uvedených pákových kleští je patrný z Obr Trubička slouţí ke snazšímu navedení lana mezi čelisti kleští. Pomocí provázku tahem dolů se kleště sevřou a přeštípnou lano. Část kleští s bambusovou tyčí musela být, vzhledem k výšce nosného lana (7m), nastavena další tyčí nebo bidlem, případně osekaným kmínkem z mladého stromku nebo větví. Kaţdopádně museli mít pachatelé dostatek zručnosti a odvahy, neboť jak lano pevného bodu, tak i nosné lano a trolejový drát byly pod napětím 15 kv 16 2/3 Hz. 28

29 Obr. 2.2 Způsob krádeţe lana pevného bodu za pouţití pákových kleští [9] Obr. 2.3 Pevný bod [9] Obr. 2.4 První místo přestřiţení lana [9] 29

30 Obr. 2.5 Druhé místo přestřiţení lana u následující podpěry [9] Vlastní způsob odstřiţení lana proběhl ve dvou fázích. Nejprve pachatelé přestřihli lano co nejblíţe ukotvení pevného bodu. V tu chvíli volná část lana spadla na zem a zároveň byla jiţ bez napětí. Potom pachatelé odstřihli zbývající část lana, která zůstala viset z vedlejší podpěry na uchycení izolátoru. Dále přešli pachatelé k druhé polovině pevného bodu, kterou odstřihli stejným způsobem. Obě části lana poté smotali a odnesli do vozidla, které měli zaparkované poblíţ. Pokud pachatelé během krádeţe zjistili, zpravidla po přestřiţení první části lana pevného bodu, ţe toto lano je ţelezné, ztratili o lano zájem. V tomto místě pevného bodu ponechali lano viset tak, jak bylo odstřiţeno a místo opustili. 2.5 Moţné následky krádeţí V uvedeném případě krádeţí pevných bodů můţe na dotčené ţel. trati dojít k několika závaţným následkům. Zbytky odstřihnutých lan pevných bodů, které zůstaly uchyceny na nosném laně, mohou v některých případech zasahovat do průjezdného profilu trolejového sběrače právě projíţdějícího trakčního vozidla (Obr. 2.6). V takovém případě můţe dojít buď k poškození vlastního trakčního vozidla nebo ke strţení části trakčního vedení. 30

31 Obr. 2.6 Riziko zachycení zbytků lan sběračem trakčního vozidla Obr. 2.7, 2.8 Zbytky lan pevného bodu z případu zasahující do průjezdného profilu (Zdroj Policie ČR) Absencí pevného bodu trakčního vedení, který se vţdy nachází u oboustranně pohyblivého kotvení, můţe pak docházet k neţádoucím posunům nosného lana. Problém je, ţe se na takovouto krádeţ ve většině případů přijde aţ při pravidelných obchůzkách (kontrolách) trati nebo hlášením strojvedoucího z projíţdějícího vlaku. Je nezbytně nutné takovouto závadu neprodleně odstranit, aby nedošlo k dalším škodám. Například v lednu r na úseku ţel. trati Pardubice Hradec Králové u obce Semtín došlo po pokusu krádeţe lana pevného bodu, kdy pachatelé přestřihli jednu část lana (zde bylo výjimečně pouţito lana Fe 70 mm), k prověšení lana pevného bodu po trolejový drát mezi nejbliţšími sloupy. Při následném průjezdu lokomotivy řady 163 s osobním vlakem tímto místem došlo k zavlečení sběrače hnacího vozidla, při čemţ následkem bylo poškození sběrače hnacího vozidla a trakčního vedení Obr Následky této krádeţe nebyla jen oprava trakčního vedení, ale i oprava poškozené lokomotivy. 31

32 Obr. 2.9, Poškozená elektrická lokomotiva řady 163 v ţst. Rosice nad Labem (Zdroj Policie ČR) Obr Poškozený sběrač lokomotivy řady 163 (Zdroj Policie ČR) Pokud se jedná o odcizené části zabezpečovacích zařízení (kabely, tlumivky apod.), mohou tak svým jednáním pachatelé způsobit trestný čin. Mnohdy ani ne tak výší způsobené škody jako spíš poruchou vlastního zabezpečovacího zařízení. Přestoţe při takovém zásahu na zabezpečovacím zařízení toto přechází do více omezujícího stavu, pohlíţí se na uvedené jednání pachatelů jako na trestný čin poškození a ohroţení provozu obecně prospěšného zařízení podle 276 trestního zákoníku nebo trestný čin obecné ohroţení podle 272 trestního zákoníku. 32

33 Vzhledem k poškozenému nebo odcizenému zařízení nebo jeho části, se musí provést jeho oprava. Ta si však vyţádá výluku na daném úseku trati. Výluka s sebou přináší omezení jak osobní, tak i nákladní vlakové dopravy. Podle délky opravy dojde u osobní dopravy ke zpoţdění vlaků nebo k pouţití náhradní autobusové dopravy. U nákladní dopravy přichází v úvahu víceméně pouze zpoţdění. Kaţdopádně vlastní výluka a oprava poškozeného zařízení s sebou přináší škodu v podobě nemalých finančních částek za pouţitý materiál, práci opravářů, náhradní dopravu, ušlý zisk apod. 33

34 3 TAKTICKÁ HLEDISKA ZÁKROKU 3.1 Tipování moţných lokalit krádeţí trakčního vedení Před tím, neţ by se montovalo určité technické zařízení k signalizaci krádeţe trakčního vedení nebo by se prováděla jeho skrytá ostraha, musí se vytipovat moţný úsek ţel. trati a na něm konkrétní místa, kde by v úvahu přicházela moţná akce pachatele. Z lokalit dosud provedených krádeţí lze usoudit, ţe si pachatelé snaţí vybrat takové místo, kde je minimální pohyb osob nebo vozidel, ale zároveň musí být v dostupné vzdálenosti od pozemní komunikace (silnice, účelové, polní nebo lesní cesty). Je to jednak proto, aby nemuseli odcizený materiál, jehoţ hmotnost z jednoho pevného bodu (cca 120 m) se můţe pohybovat kolem 58 kg (lano 50 mm 2 Bz 447 kg/km), přenášet na velké vzdálenosti a zároveň, aby měli k dispozici rychlou únikovou cestu. Pokud se týká konkrétního výběru ţel. trati (místa činu krádeţe) pachateli, tak nelze jednoznačně určit, podle čeho si ji pachatelé vybírají. Zdálo by se, ţe si vyberou některou z vedlejších tratí, ale z dosud zjištěných lokalit krádeţí v Pardubickém kraji v letech 2010 a 2011 (viz. Obr. 3.1) je patrno, ţe tomu tak není. Zde pachatelé několikrát odcizili lana pevných bodů i na hlavním koridoru. Obr. 3.1 Lokality krádeţí lan pevných bodů v Pardubickém kraji v období r (Zdroj Policie ČR) 34

35 Avšak z těchto dat podle data spáchání krádeţí lze usuzovat moţnou lokalitu příští krádeţe. Vezme-li se v úvahu posledních několik krádeţí podle časové posloupnosti, vyjde přibliţná lokalita, kde pachatelé v daném časovém období naposled působili. Kombinací pevných bodů obsaţených ve vybraném úseku ţel. trati a výše uvedených skutečností, lze vytipovat místa nasazení technických prostředků nebo ostrahy. 3.2 Moţnost fyzického dohledu nad vytipovanými lokalitami Jednou z moţností zamezení krádeţí na ţeleznici je fyzická ostraha. Zde je však potřeba upozornit na jednu podstatnou skutečnost. A tou je rozlehlost ţelezničních tratí na území České republiky (celková délka ţel. sítě byla k km a z toho elektrizovaných tratí bylo celkem 3037 km). Není v silách ţádné bezpečnostní agentury nebo policie uhlídat majetek na ţeleznici při uvedených vzdálenostech. Bude-li se uvaţovat vybraná trať nebo její úsek podle předcházejícího bodu, je jiţ moţnost fyzické ostrahy reálná. Jako příklad výběru míst ostrahy je uveden úsek ţel. trati Choceň Týniště nad Orlicí. Tato část trati je plně elektrifikována. Pouţito je trakční vedení s napájením 3 kv. Napájení úseku je ze dvou míst měnírna Choceň a Týniště nad Orlicí. Délka tohoto úseku činí 24 km. Podle místních podmínek byly vytipovány pevné body trakčního vedení viz. Obr Tyto pevné body byly vybrány vzhledem k jejich poloze, která je z hlediska pachatelů v dostatečné vzdálenosti od obydlí v dostatečné vzdálenosti od ţelezniční stanice nebo zastávky relativně blízký přístup pomocí vozidla blízkost lesního porostu (uříznutí stromku pro nastavení tyče s kleštěmi) Takto vybraných pevných bodů je celkem

36 Obr. 3.2 Vybrané pevné body na ţel. trati Choceň Týniště nad Orlicí Obr. 3.3 Vybrané pevné body na ţel. trati Choceň Týniště nad Orlicí letecký snímek Pokud se bude uvaţovat ostraha na jeden pevný bod minimálně 2 osoby, bude celkem potřeba 20 osob plus minimálně další 2 osoby s vozidlem, které by byly 36

37 schopné v dostatečném čase dojet k jakémukoliv z vybraných pevných bodů, kde by byly schopny poskytnout pomoc při případném zákroku. Technické vybavení hlídek: radiové spojení (vysílačky vyuţít vyhrazený kanál pro danou operaci) přístroj pro noční vidění nebo termovize (min. jedem přístroj uprostřed na dva sousední pevné body pokud jsou ve viditelném dosahu) Je zřejmé, ţe fyzické nasazení ostrahy by nebylo prováděno po dobu 24 hodin. Z policejních statistik totiţ jednoznačně vyplývá, ţe většina krádeţí na ţeleznici je spáchána ve večerních a nočních hodinách s ohledem na roční období. Proto by ostraha probíhala ve vybraném časovém úseku, z pravidla v nočních hodinách, po dobu několika dnů nebo týdnů. V případě zadrţení pachatelů přímo na místě činu, je nezbytně nutné důsledně zajistit veškeré důleţité kriminalistické stopy, jako jsou například zbytky přestřiţených lan, kleště nebo jiné nářadí pouţívané pachateli k přestřiţení lan apod. Z takto zajištěných stop a stop zajištěných v rámci ohledání míst činů předcházejících krádeţí, pak lze vzájemným porovnáním stop prokázat pachatelům i další krádeţe neţ jen tu, při které byli zadrţeni. Zde by přicházelo porovnání ploch přestřiţených lan mezi sebou a s případnými zajištěnými kleštěmi pomoci kriminalistické metody mechanoskopie. 3.3 Mechanoskopie Mechanoskopie je vědní obor kriminalistiky, který se zabývá identifikací pouţitých nástrojů podle jimi vytvořených stop a dále posuzováním zákonitostí vzniku, existence a zániku stop vytvořených různými nástroji. Je to v podstatě nauka o rozličných nástrojích a technických pomůckách, které ke své trestné činnosti pachatelé poţívají. V mechanoskopických stopách lze dohledat znaky obecné a zvláštní. K obecným znakům patří např. stopa šíře pracovní části nástroje, typický vzhled stop vytvořený jednotlivými druhy kleští. Podle těchto znaků lze typovat skupinu a druh nástroje. Zvláštní znaky umoţňují individuální identifikaci nástroje. 37

38 3.3.1 Vznik sešinutých stop V případě dvoučelisťových nástrojů, mezi které patří různé druhy kleští, hasáků, nůţek apod., dochází působením jejich činných částí ke vzniku vtisků a typických sešinutých stop. Právě sešinuté stopy obsahují velké mnoţství pouţitelných a kvalitních identifikačních znaků. Stopy zajištěné na místě činu lze pouţít 1. ke vzájemnému srovnání stop z různých trestných činů (zda byl pouţit shodný nástroj) 2. ke srovnání s pokusnou stopou (vytvořenou zkoumaným nástrojem např. pachatele) Pokusné stopy musí být vytvořeny tak, aby úhel specifických znaků na pokusné stopě byl shodný s úhlem na stopě zajištěné. Na Obr. 3.4 jsou vidět sešinuté stopy, které vznikly působením dvoučelisťových kleští ne lanu trakčního vedení. Přestoţe je svazek nosného lana stočen z menších drátů o průměru 1,5 mm, je stopa kvalitní, protoţe obsahuje individuální znaky. Za hranici, kde lze posoudit individuálnost stopy, lze u jednotlivých drátů povaţovat průměr 1 mm, ovšem za předpokladu, ţe nástroj, který stopy vytvořil má v činné části znaky schopné individuální identifikace. Obr Komparace stopy z místa činu a pokusné stopy (Zdroj Policie ČR) 38

39 4 NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NÁSTRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ (EZS) 4.1 Poţadavky na EZS Navrhované řešení musí vycházet z předpokladu, ţe se bude jednat o dočasnou aplikaci (řádově 3 týdny). Montáţ zařízení musí být jednoduchá a časově nenáročná. Napájení EZS musí být konstrukčně jednoduché. V případě poţití akumulátorů musí splnit podmínky na časový rozsah aplikace EZS. Prvky EZS musí být, vzhledem ke způsobu napájení, energeticky nenáročné. Maximální moţná eliminace planých poplachů. Prvky EZS musí být běţně dostupné (komerčně vyráběné). Cena EZS musí být pokud moţno co nejmenší. 4.2 EZS, základní pojmy EZS - elektronický zabezpečovací systém je poplachový systém, který je určen pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střeţených objektů nebo prostor. Zjednodušené blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS je uvedeno na Obr Detektor (čidlo) Ústředna Doplňkové zařízení Doplňkové zařízení Doplňkové zařízení Obr Blokové schéma zabezpečovacího řetězce EZS [11] Detektor je zařízení, které je schopno reagovat na jevy související s narušením střeţeného objektu, prostoru nebo manipulací se střeţeným předmětem pomocí předem určeného, definovaného elektrického signálu. 39

40 Detektory lze rozdělit na: napájené - vyţadují ke svému provozu elektrickou energii, o aktivní aktivním zásahem do svého okolí vyhodnocují jeho stav (např. vysíláním ultrazvukového vlnění), o pasivní registrují fyzikální změnu ve svém okolí, Tyto detektory lze dále dělit dle: a) charakteru střeţené oblasti prostorová směrová bariérová polohová b) dosahu detekce narušení vnitřní / vnější pouţití s krátkým dosahem do 15 / 50 m se středním dosahem do 50 / 150 m s dlouhým dosahem nad 50 / 150 m c) tvaru vyzařovací nebo snímací charakteristiky detektoru se standardním rozsahem se širokoúhlým rozsahem s kruhovým rozsahem se svislou bariérou s vodorovnou bariérou s dlouhým dosahem, nenapájené o destrukční - jednorázové, po vyhlášení poplachu dojde k jejich zničení, o nedestrukční při aktivaci dochází k vratným změnám (např. magnetické kontakty, mikrospínače apod.) [11]. Ústředna je opět zařízení (v dnešní době jiţ zpravidla elektronické) určené k příjmu a vyhodnocení výstupních elektrických signálů detektorů nebo tísňových hlásičů a k vytvoření signálu o narušení hlídaného prostoru. Zároveň obvykle zajišťuje i napájení části, nebo celého systému EZS. 40

41 Plášťová Přenosové prostředky jsou zařízení a komunikační síť, pouţívané pro přenos informací, týkající se stavů jednoho nebo více EZS do jednoho nebo více PCO, nebo jiného zařízení slouţícího k vyhodnocení informací z EZS. Signalizační zařízení převádí předané informace na vhodný signál (indikace, vyhlášení poplachu). Doplňková zařízení zajišťují některé speciální funkce a dále usnadňují ovládání systému. Z hlediska pouţití EZS se ochrana objektů dělí na zóny: obvodovou signalizace narušení obvodu daného objektu (vymezený venkovní prostor), plášťovou signalizace narušení pláště objektu (narušení mechanických překáţek okna, dveře apod.), prostorovou signalizace nebezpečí v chráněném prostoru (uvnitř budovy, objektu), předmětovou signalizace manipulaci s chráněným předmětem (trezory, obrazy apod.), klíčovou signalizuje narušení klíčových míst objektu (předem vytipovaná místa předpokládaného pohybu pachatele) [11]. Pod jednotlivé zóny resp. tipy ochran objektů lze zařadit následující detektory: Tab. 4.1 Dělení detektorů dle typu ochrany [11] Ochrana Detektory Typ Funkce Kontaktní Destrukční Destrukčních projevů Ttlaková akustická Mikrospínače Dveřní a přechodové kontakty Smykové kontakty Nášlapné kontakty Rozpěrné tyče Závěsné kontakty Koncové spínače Magnetické kontakty Poplachové fólie, tapety a skla Fóliové polepy Vodičové sítě a zátarasy Světlovodné zábranné sítě Otřesové s mech. Měničem Otřesové s akusticko-el. Měničem Detektory na ochranu skleněných ploch Mikrofonní kabely Mech. zábrany s detekcí narušení Infrazvukové detektory 41 Detektory přeruší smyčky s klidovým proudem. Pachatel je musí rozbít, poškodit. Jsou jednorázové, nelze je pouţít vícekrát. Detektory reagují na otřesy (vibrace). Reaguje na akustické frekvence řádu jednotek Hz.

42 Obvodové Předmětová Prostorová Bariérová Pohybu Kontaktní Kapacitní Světelné detektory Laserové aktivní záclony Pasivní a aktivní infračervené detektory s charakteristikou záclony VKV detektory Mikrovlnné detektory Ultrazvukové detektory Pasivní infračervené detektory Aktivní infračervené detektory Kombinované (duální) detektory Tlakové kontakty Tahové kontakty Mikrospínače Magnetické kontakty Tlakové akustické Ultrazvukové Vysílač, přijímač Bariérové Na ochranu uměleckých předmětů Pasivní detektory Aktivní detektory Laserové detektory s char. záclony Infračervené záclony PIR čidla s char. záclony Závěsové Polohové Váhové Optické Plotové vibrační Plotové tenzometrické Systémy střeţící drátěnou osnovu Mikrofonní kabely Diferenciální tlakové Detektory magnetických anomálií Vláknově optické systémy Perimetrické pasivní infračervené Infračervené termovizní detektory Štěrbinové kabely Infračervené závory a bariéry Aktivní infračervené Laserové závory Laserové lokátory Mikrovlnné detektory Duální detektory Kapacitní detektory Reflexní detektory dynamických změn el. pole Reagují na přerušení infračerveného paprsku. Reagují na změny elektromagnetického vlnění. Detektory přeruší smyčky s klidovým proudem. Princip deskového kondenzátoru. Reagují na narušení bariéry vytvářené vyzařovací nebo snímací charakteristikou. Reagují na manipulaci se střeţeným předmětem. Detekce odrazů elmg. vlny na vedení. Vyhodnocují tahovou diferenci napnutých drátů. Vyhodnocují proudové smyčky (zkrat, přerušení). Hydraulické podzemní detektory vyhodnocující diferenci tlaku. Reagují na změny v mag. Poli Země vznikající při pohybu feromagnetických materiálu v jejich blízkosti. Reagují na elektromagnetické vlny. Snímání tepelného záření vyzařovaného i odraţeného od objektů. Detekce pohybu elmg. polem Přerušení paprsku. Reagují na změny elektromagnetického vlnění Přerušení paprsku. Detekce odraţených paprsků. Narušení vyvolá změnu amplitudy na přijímači. Princip deskového kondenzátoru. Detekce změny vyzařovaného elektrického pole Samozřejmě lze vyuţívat, a v praxi se často i vyuţívá, kombinace výše uvedených typů ochran objektů. 42

43 4.3 Výběr detektoru dle způsobu ochrany Vzhledem ke konstrukci trakčního vedení, jak je uvedeno v kapitole 1, a dosud zaznamenaných způsobů krádeţí lan pevného bodu (2.4), lze zhodnotit poţadavky na způsob ochrany a výběr typu detektoru. Z typů ochran objektů uvedených v 4.1 lze předem vyloučit obvodovou, plášťovou, prostorovou a klíčovou ochranu. Důvody: Obvodová bylo by obtíţné zabezpečit prostor podél koridoru ţelezniční trati, byť i jenom v blízkosti pevných bodů. Plášťová zde se nejedná o zabezpečení budov. Úsek ţelezniční tratě není ohraničen ţádným pláštěm. Prostorová zde by bylo pouţití jiţ reálnější, ale při zajištění prostoru v blízkosti pevného bodu (rozsah vzdálenosti tří sloupů trakčního vedení cca 120 m) nelze vyloučit jednak moţný pohyb zaměstnanců ČD, popř. jiných osob. Pravděpodobnost vzniku planých poplachů je značná, z toho důvodu je pouţití tohoto způsobu ochrany nepřijatelné. Jako nejvhodnější se tedy jeví předmětová ochrana, která zahrnuje následující druhy detektorů: Kontaktní Kapacitní Tlakové akustické (infrazvukové) Bariérové Na ochranu uměleckých předmětů. Nevhodno jsou detektory pracující na principu tlakovém akustickém (určené pro uzavřené prostory), bariérovém a kapacitním. Kapacitní a infrazvukové nelze pouţít vzhledem k jejich způsobu detekce a zároveň ke konstrukci trakčního vedení (pevného bodu) a způsobu jeho krádeţe. 43

44 Bariérové detektory jsou detektory pasivní a aktivní, coţ v případě aktivních znamená, ţe potřebují trvalé napájení. Pokud se má dodrţet podmínka nezávislého napájení, zvyšují se tím nároky na napájecí zdroj energie v tomto případě baterii (akumulátor). U pasivních detektorů, kam patří detektory pracující na principu PIR, je sice splněna podmínka minimálního odběru ze zdroje energie, ale jejich spolehlivost můţe být ovlivněna následujícími faktory: Tab. 4.2 Rušení PIR detektorů [11] Faktor rušení Světelné rušení Rychlé teplotní změny Faxovací přístroje Zařízení místností Proudění vzduchu Uvnitř objektů Světlomety automobilu, sluneční záření Technická zařízení Padající list termopapíru Pohybující se závěsy a ţaluzie zahřáté slunečním zářením Závany teplého nebo studeného vzduchu (topení, klimatizace) Původce rušení Na ţeleznici Světlomety trakčního vozidla Teplý vzduch vyfukovaný z chladících ventilátorů trakčního vozidla Teplý nebo studený vzduch vyfukovaný z chladících ventilátorů Zvířata Myši, psi, kočky Lesní zvěř a ptáci NELZE Eliminace Omezení sloţek spektra filtry Teplotní kompenzace a počítání impulsů signálů snímacího elementu v závislosti na čase NELZE ELIMINOVAT 100 % Zbývají tedy detektory kontaktní a na ochranu předmětů. K pouţití konkrétního typu je ale potřeba podrobněji specifikovat moţnosti umístění detektoru na trakční vedení. 4.4 Analýza moţného umístění detektoru K tomuto účelu je potřeba blíţe popsat co se děje s prvky pevného bodu během krádeţe a blíţe specifikovat prostor, kde se musí pachatelé pohybovat. Pachatelé se během krádeţe sice pohybují na zemi na kolejovém svršku v blízkosti sloupů trakčního vedení, ale aplikace detektorů, které by zabezpečovaly tento prostor (do výšky max. 2 m) by nebyla, vzhledem k moţnému vzniku planých 44

45 poplachů (pohyb lesní zvěře, příleţitostně zaměstnanců pracujících na ţeleznici nebo náhodných osob), efektivní. Jako ideální se zdá být samotné trakční vedení nebo komponenty pevného bodu. Ty jsou pro běţné osoby, vzhledem k výšce (trolejový drát běţně 5,6 m), nedostupné. Při popsaném způsobu krádeţe lan pevného bodu, ale nedochází ze strany pachatelů za pouţití nástroje ke kontaktu s nosným lanem, trolejovým drátem nebo věšákem. Proto umístění detektoru na jeden z těchto prvků nepřipadá v úvahu. Pachatelé při tomto způsobu krádeţe nejprve přestřihnou jednu část lana pevného bodu v bezprostřední blízkosti prostředního sloupu, který tvoří vlastní pevný bod. A po té odstřihnou druhý konec lana, který zůstane viset na vedlejším sloupu. Pak stejným způsobem odstřihnou druhou část lana pevného bodu. Dochází zde tedy: 1. k pohybu nástroje pachatelů v těsné blízkosti lana pevného bodu (kleště nasazené na dlouhé tyči) 2. k pohybu přestřiţených lan pevného bodu a na ně navazujících součástí. Z Obr. 4.2 a Obr. 4.3 je patrno, ţe lano pevného bodu je ke sloupu trakčního vedení ukotveno pomocí tří čepů o Ø 16x60 mm. První čep spojuje lano ukotvené v klínové kotevní svorce s izolátorem, druhý izolátor s táhlem a třetí táhlo s objímkou připevněnou na sloupu. Obr Detail skutečného provedení izolátoru, táhla a objímky PB 45

46 Obr. 4.3 Upevnění lana pevného bodu přes izolátor a táhlo ke sloupu trakčního vedení Legenda: 1 svorka kotevní klínová (ozn. K12/2 pro lano mm 2 ) 2 izolátor spirálový 3kV oko - oko (ozn. E33/II) 3 táhlo Ø 16 s okem a vidlicí (ozn. P42/I) L se vyrábí dle potřeby v rozsahu mm 4 objímka pro kotvení (ozn. R43/I) 5 sloup trakčního vedení 6 - čepy Po přestřiţení lana pevného bodu u prostředního ze třech sloupů, mezi kterými je nataţeno lano pevného bodu, dojde k pádu volného konce lana zem. Při tom vykoná odstřihnutá část lana, izolátor a především i táhlo, pohyb přibliţně po čtvrtkruhové (úhel 90 ) dráze směrem k tělu trakčního sloupu, viz Obr. 4.4, Obr. 4.5 a Obr

47 Obr. 4.4 Pád lana pevného bodu po jeho přestřiţení Legenda: 1 pravá polovina lana pevného bodu v základní poloze 2 padající přestřihnuté lano pevného bodu 3 přestřihnuté lano pevného bodu s volným koncem na zemi Obr Detail pohybu táhla s izolátorem a lanem PB 47 Obr. 4.6 Ze skutečného případu v Německu (uchycení lana a izolátoru je obdobné jako v ČR) [9]

48 Legenda: 1 - lano pevného bodu 2 - táhlo 3 - směr pohybu 4 - sloup trakčního vedení 4.5 Moţné typy detektorů Z uvedených skutečností jiţ lze blíţe definovat moţnosti vyuţití konkrétních typů detektorů a zároveň vyloučit ty, jejichţ pouţití by nebylo moţné nebo by bylo sloţité, případně by vyţadovalo sloţitou montáţ nebo speciální přípravky. Pouţití jakýchkoliv kontaktních detektorů je sice moţné, ale jejich aplikace by si vyţadovala jednak, vzhledem k jejich způsobu funkce, speciální přípravky na uchycení (konzolky, kladky, táhla apod.) a zároveň by se jednalo o celkem sloţitou montáţ a nastavování. Jedná se v podstatě o kontakty, které musí být mechanicky sepnuty, nebo rozepnuty (v případě magnetických přiblíţením - oddálením magnetu). Pokud se jedná o detektory ze skupiny na ochranu předmětů tak obdobné podmínky vyţadují detektory závěsové a váhové. Z optických detektorů by přicházely v úvahu detektory pracující na principu optické závory. Ty by musely být nastaveny tak, aby kleště pachatelů přerušily paprsek vyzařovaný detektorem. Toto řešení by vyţadovalo umístit vysílače na oba krajní sloupy pevného bodu a přijímače na středový sloup viz. Obr Nastavení by bylo sloţité na přesnost. Zároveň by mohly vznikat problémy při vibracích přijímačů umístěných na horním ramenu prostředního sloupu, kdy by se optická spojnice mezi vysílačem a přijímačem mohla na určitý okamţik odchýlit od nastaveného směru. To by mohlo způsobovat plané poplachy. 48

49 Obr. 4.7 Rozmístění optických detektorů (optické závory) Legenda: 1. vysílač optické závory 2. přijímač otické závory 3. lana pevného bodu 4. kleště s nástavcem, které stříhají lano Zbývá tedy jiţ jen pouţití detektorů vyhodnocujících polohu střeţeného objektu. Jejich aplikace si vyţaduje přímou instalaci na některou ze součástí pevného bodu. Při výběru detektoru, pracujícího na uvedeném principu, je třeba uvaţovat s dynamickými vlastnostmi trakčního vedení, které byly uvedeny v 1. kapitole. Ty se projevují, jak bylo uvedeno, na trolejovém drátu, nosném lanu a v menší míře i na lanech pevného bodu. U těchto lan jsou největší výchylky (chvění, vibrace) uprostřed délky lan mezi prostředním a krajním sloupem tvořícím pevný bod. Menší jsou pak v místě uchycení lana k nosnému lanu. Minimální v místě ukotvení lana na krajních sloupech pevného bodu. Avšak téměř nulové jsou na táhlu, které spojuje izolátor a objímku na sloupu. 49

50 Obě lana pevného bodu jsou trvale pod napětím 3 kv DC (25 kv AC). Proto je nutné, z důvodu jednoduchosti a hlavně bezpečnosti montáţe, umístit detektor za izolátor. Jediná součástka pevného bodu, která splňuje všechny podmínky na detekci poplachového stavu, je uvedené táhlo: téměř nulové vibrace přenášené z trolejového vedení při přestřiţení lana pevného bodu vykoná výrazný pohyb změnou polohy aţ o 90 není pod napětím. Přehled moţností pouţití daných typů detektorů je uveden v Tab Tab. 4.3 Souhrn pouţití detektorů v dané kategorii předmětové ochrany při aplikaci na trakčním vedení Detektor Kontaktní Na ochranu uměleckých předmětů Typ Tlakové kontakty Tahové kontakty Moţnost aplikace Vhodnost aplikace Montáţ ANO NE sloţitá ANO NE sloţitá Mikrospínače ANO NE sloţitá Magnetické kontakty ANO ANO sloţitější Závěsové ANO NE sloţitá Polohové ANO ANO relativně jednoduchá Váhové ANO NE sloţitá Optické ANO NE sloţitá Důvod Nutné pouţití a montáţ speciálního přípravku na vlastní kontakty, případně lanka vyvolávajícího tah Nutné pouţití a montáţ speciálního přípravku na vlastní kontakty Nutné pouţití a montáţ speciálního přípravku na vlastní kontakty Nutné pouţití a montáţ speciálního přípravku na vlastní kontakty Nutná změna zavěšení (upevnění) částí PB nebo pouţití a montáţ speciálního přípravku Pohyb částí PB změna polohy Nutná změna zavěšení (upevnění) částí PB a montáţ speciálního přípravku Sloţité a pracné nastavení prvků detektorů (optická závora), vyšší odběr ze zdroje 50

51 4.5.1 Komerčně dostupné polohové a magnetické detektory Problematikou EZS, jejich dalších součástí a navazujících systémů se v rámci České republiky dlouhodobě zabývá firma Jablotron. Tato firma mimo jiné nabízí i tyto polohové a otřesové detektory: CA-550 digitální náklonový snímač (cena 1040 Kč) Obr CA-550 digitální náklonový snímač [18] JA-82SH bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu (cena 918 Kč) Obr JA-82SH bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu [19] 4.4. Základní parametry obou detektorů jsou uvedeny pro vzájemné porovnání v Tab. 51

52 Tab. 4.4 Základní parametry polohových detektorů [18, 19] JA-82SH Detekuje Náklon / otřes Náklon CA-550 Způsob detekce náklonu Elektronické měření zrychlení Elektronické měření zrychlení Detekovaný (podle nastavení) náklon Moţnost nastavení parametrů (citlivosti) Napájení Typická ţivotnost baterie ± 45 od referenční polohy ANO Lithiová baterie typ CR-123A, 3 V 1400 mah cca 2 roky (pro max. 20 aktivací denně a zapnutém šetřícím reţimu) Komunikační pásmo 868 MHz, protokol Oasis - Komunikační dosah cca 300m (přímá viditelnost) - Způsob přenosu informace do ústředny Radiový (bezdrátový) NE 9-16V (ss) stálé, odběr 1 ma Rozměry 75 x 31 x 26 mm 58 x 32 x 14 mm Prostředí dle ČSN EN , třída II. vnitřní všeobecné Rozsah pracovních teplot -10 C aţ +40 C -40 C aţ +85 C Zabezpečení stupeň 2 dle Dále splňuje Podmínky provozování ČSN EN , ČSN EN ČSN ETSI EN , ČSN EN , EN55022, ČSN EN ČTÚ VO-R/10/ Cena (Kč) 976,- 998,- - Prostřednictvím metalických vodičů (drátový) JA-83M bezdrátový magnetický detektor otevření (cena 980 Kč) Tento typ detektorů reaguje na oddálení magnetu. Obr JA-83M bezdrátový magnetický detektor otevření [20] 52

53 Napájení Typická ţivotnost baterie Komunikační pásmo Komunikační dosah Typická rozpínací/spínací vzdálenost Rozměry vysílací část Prostředí dle ČSN EN Tab Základní parametry magnetických detektorů [20] lithiová baterie typ CR-123A (3.0V / 1,5 Ah) cca 3 roky (pro max. 20 aktivací denně) 868 MHz, protokol Oasis cca 300m (přímá viditelnost) viz manuál 75 x 31 x 23 mm magnet A: 56 x 16 x 15 mm, magnet B: Ø10 x 4 mm II. vnitřní všeobecné Rozsah pracovních teplot -10 aţ +40 C Klasifikace stupeň 2 dle ČSN EN ,ČSN EN , ČSN EN Dále splňuje Podmínky provozování ČSN ETSI EN , ČSN EN , ČSN EN 55022, ČSN EN ČTÚ VO-R/10/ Vzhledem ke stanoveným poţadavkům na EZS zabezpečující pevný bod a jeho konstrukci se jeví jako nejvýhodnější bezdrátový detektor otřesu a náklonu JA-82SH, který komunikuje s ústřednou radiovou cestou. Je moţná i varianta s poţitím bezdrátového magnetického detektoru otevření JA-83M. Ten by však vyţadoval sloţitější instalaci, protoţe se skládá ze dvou částí (vlastní detektor a magnet). Magnet by byl připevněn na táhlo a detektor by musel být namontován na pomocné konzoli v těsné blízkosti nad uvedeným magnetem, která by byla upevněna na krajní sloup pevného bodu. Celá instalace tohoto typu detektoru by byla oproti pouţití JA-82SH náročnější na přesnost. Výhodnější je tedy pouţití detektoru JA-82SH. 4.6 Přenos informace z detektorů a ústředny Pod pojmem informace je v tomto případě zahrnut jednak systémový přenos dat (informace o aktuálním stavu, poruše, příjem dat pro nastavení některých parametrů apod.), ale především předání poplachového signálu. 53

54 Policie Pověřená osoba Autonomní EZS EZS s dálkovou signalizací (např. PCO) Obr Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [11] V daném případě zabezpečení pevného bodu lze vyloučit přenos poplachového signálu cestou: autonomní EZS - výstup poplachové signalizace by vedl k ostraze objektu zde do nejbliţšího stráţního domku (dnes se jiţ nevyuţívají pro potřeby ţeleznice) EZS s dálkovou signalizací - poplachová informace bude přenesena a předána na PCO nebo do místní sluţebny PČR apod. Z hlediska přenosu informace z ústředny umístěné u pevného bodu na širé trati do PCO nelze uvaţovat o přenosu metalickým vedením. Coţ znamená, ţe nelze vyuţít přenos pevnou telefonní linkou nebo sítí ISDN. V těchto podmínkách přichází v úvahu pouze bezdrátový přenosu. Pouţitelné jsou dva způsoby bezdrátového přenosu - přenos rádiový nebo přenos po síti GSM Radiový přenos v pásmu VKV Vyuţívá bezdrátový přenos prostřednictvím jednoúčelových rádiových sítí v pásmech , MHz. Nespornou výhodou této komunikace je nezávislost na telefonní sítí a případného vlastnictví celého zařízení provozovatelem EZS. Naopak mezi nevýhody patří vyšší cena, relativně snadné rušení a nutnost dostatečného výkonu. Rušení lze sníţit řešením přenosu v rozprostřeném rádiovém spektru. Energetickou bilanci lze zlepšit pouţitím tzv. spící radiostanice. 54

55 Radiostanice se zapíná v předem nastavených intervalech anebo při příchodu poplachové informace od některého z detektorů. Zapínáním radiostanice v předem nastavených intervalech je prováděna kontrola spojení, popř. také funkčnosti systému. Provozovatelé radiových sítí (bezpečnostní agentury popř. specializované útvary Policie ČR) jsou také schopni zajistit, v případě vzniku poplachové události, odpovídající zákrok Přenos po síti GSM GSM síť není primárně budována pro účely přenosu informací zabezpečovací techniky. Zároveň není jednotlivými operátory sítí GSM garantována trvalá provozuschopnost. Občas můţe na základnových stanicích GSM prováděna údrţba s dočasným lokálním výpadkem sítě. Na druhou stranu je však tento druh přenosu relativně levný a má dobré pokrytí území signálem. Přenos informace tímto způsobem je rychlý a vyuţívá vlastností vysokého stupně bezpečnosti přenosové trasy. Stav, v jakém se EZS právě nachází, je také moţné kdykoliv ověřit. K přenosu informací je vyuţito krátkých textových zpráv SMS, které jsou z důvodu priorit nastavených v síti GSM doprovázeny voláním EZS na přednastavená telefonní čísla. 4.7 Ústředna EZS Pro přenos informací byla zvolena sít GSM z několika důvodů: vůči systému VKV niţší pořizovací náklady na zařízení jednodušší obsluha a komunikace běţná dostupnost mobilních telefonních přístrojů moţnost přenosu informace na velké vzdálenosti hustá přenosová síť Vzhledem k jednoduchosti a cenové dostupnosti jsou na výběr ústředny následující dvě moţnosti: 55

56 1. zabezpečovacího systému OASiS JA-82K od firmy Jablotron 2. GSM alarm CA-1802 Athos od stejné firmy Konstrukce OASiS JA-82K: Základem systému je deska ústředny JA-82K, která má 4 drátové vstupy. Tuto desku lze doplnit o další rozšiřující moduly: JA-82R - radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny naučit aţ 50 bezdrátových periferií řady JA-8x (cena 2520 Kč) JA-82C - modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny aţ na 14 drátových vstupů JA-80Y - GSM komunikátor, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uţivateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umoţňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSMLink (cena 5830 Kč) JA-80V - komunikátor pro komunikaci po počítačových sitích LAN (Ethernet) v kombinaci s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umoţňuje komunikaci na PCO po LAN a předává zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat z aplikace GSMLink. JA-80X - komunikátor na pevnou tel. linku, který umí komunikovat na PCO a předat hlasovou zprávu uţivateli podle druhu poplachu. Tento komunikátor lze v ústředně kombinovat s JA-80Y JA-68 - modul osmi pevně naprogramovaných polovodičových výstupů a jednoho uţivatelsky nastavitelného relé s přepínacím kontaktem [22]. V ústředně je síťový zdroj 230V a prostor pro záloţní zdroj aku. max. 12V / 2,6Ah 56

57 Tab Technické parametry ústředny OASiS JA-82K [22]. napájení ústředny 230 V / 50 Hz, max. 0,1 A, třída ochrany II napájecí zdroj typ A (ČSN EN ) zálohovací akumulátor 12V, 1,3 aţ 2,4 Ah maximální doba na dobití akumulátoru 72 h ţivotnost kvalitního akumulátoru max. 5 let výstup zálohovaného napájení +U maximální trvalý odběr 0,4 A krátkodobě lze odebírat aţ 1A po dobu max 15 min.) Počet kombinací na uţivatele - kód + karta (51 uţivatelů) počet adres pro bezdrátové periferie aţ 50 (s modulem JA-82R) počet drátových vstupů 4 na základní desce (aţ 14 s modullem JA-82C) dvojitě vyváţené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáţ, reakce je nastavitelná (bezdrátový detektor na pozici drátového vstupu vstup blokuje) výstup externího poplachu EW* spíná na GND, max. zátěţ 0,5A výstup interního poplachu IW* spíná na GND, max. zátěţ 0,5A programovatelné výstupy* PGX, PGY max. 0,1 A, spínají na GND paměť událostí 255 posledních událostí včetně data a času pracovní frekvence(ja-82r) 868 MHz ISM pásmo stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN , ČSN CLC/TS , ČSN EN , ČSN EN , ČSN EN zpráva o narušení (poplach) po 1. nebo 2. události podle nastavení zpráva o sabotáţi (poplach) po 1. události zpráva o chybných ovládacích kódech po 10.chybných zadáních (poplach) signál (zpráva o poruše) po 1. události prostředí třída II. vnitřní všeobecné (-10 aţ +40 C) dle ČSN EN rádiové vyzařování ČSN ETSI EN EMC ČSN EN , ČSN EN bezpečnost ČSN EN podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/ cena 1290 Kč Konstrukce GSM alarmu CA-1802 Athos : Je primárně určen pro zabezpečení automobilů. K tomuto účelu je i přizpůsobena konstrukce, která má malý odběr a široký pracovní rozsah provozních teplot. Kombinuje zabezpečení (nejen) automobilu, imobilizér a GSM komunikaci. Při poplachu je aktivována siréna (pokud je zapojena), jsou odeslány SMS zprávy o narušení a dojde k zavolání na přednastavená telefonní čísla. Texty SMS obsahují podrobnou informaci o zdroji a typu narušení, datum a čas. Pro snadnou komunikaci je moţno měnit texty, které alarm zasílá. Při aplikaci zabezpečení pevného bodu nemusí být plně vyuţívány všechny nabízené funkce. 57

58 Tab Technické parametry GSM alarmu CA-1802 Athos [23] napájení V DC (8-32 V) klidový odběr proudu špičkový odběr (v době komunikace) pracovní pásmo GSM modulu výstupní výkon vysílače přijímač DO max. 20 ma 1 A E-GSM / GPRS 900/1800 MHz 2 W pro GSM900, 1 W pro GSM ,5 MHz rozsah pracovních teplot -20 C aţ +70 C výstup SIR imobilizační okruh výstupní signály pro ovládání centrální zámků délka impulsů pro centrální zámky splňuje předpis EHK č.97, generální licence spíná +12V (24V), max. zatíţení 1,3 A 8A trvale, krátkodobě aţ 12 A max. 200 ma, spíná na GND 0,3 s nebo 4 s případně i 60 s (volitelné) ČTÚ 1/R/2000 a 30/R/2000 bezpečnost ČSN EN EMC dle ČSN EN 55022, ČSN EN radiové parametry podmínky provozování cena ČSN ETSI EN , EN , ČSN ETSI EN všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/ , VO-R/10/ Kč Z uvedených parametrů a vlastností je zřejmé, ţe pro obdobnou funkčnost jakou zajišťuje GSM alarm CA-1802 (ústředna) je nutno ústřednu OASiS JA-82K rozšířit o radiový modul JA-82R, pomocí kterého lze do ústředny naučit aţ 50 bezdrátových periferií řady JA-8x a GSM komunikátor JA-80Y, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uţivateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. To znamená další navýšení ceny celého zařízení a zejména vyšší energetické nároky na zdroj (akumulátor). Z výše uvedených skutečností, zejména celkovou konstrukcí zařízení, technickými parametry a mimo jiné cenovou dostupností, lépe vyhovuje poţadavkům dané aplikace GSM alarm CA Instalace GSM alarmu musí splňovat: odolnost vůči klimatickým podmínkám ochranu proti sabotáţi napájecí akumulátor s dostatečnou kapacitou 58

59 Obr Schéma originálního zapojení GSM alarmu CA-1802 [23] Vlastní zapojení GSM alarmu CA-1802 je oproti originální instalaci v automobilech, které je doporučené výrobcem, jednodušší, protoţe nejsou vyuţívány některé funkce. V dané aplikaci zabezpečení pevného bodu budou v alarmu vyuţívány pouze tyto funkce: komunikace s bezdrátovými detektory dálkový ovladač sabotáţní čidlo (náklonu/otřesu) GSM komunikace 59

60 Obr Schéma upraveného zapojení GSM alarmu CA-1802 V tomto zapojení je pouţito pouze 5 pinů ze systémového konektoru: červený - přívod + 12 V z hlavního akumulátoru černý - GND růţový - napájení detektoru oranţový - přívod + záloţního zdroje (akumulátoru) ţluto-bílý - poplachový vstup. 4.8 Napájení ústředny Jelikoţ by celé zařízení mělo být jednoduché a zároveň bude umístěno mimo běţný dosah sítě nízkého napětí NN (širá trať), bude jako zdroj energie zabezpečovací ústředny zvolen akumulátor. Byla by zde moţnost napájení ústředny přímo z trakčního vedení, ale ta by si vyţádala jednak instalaci přívodního kabelu z trakčního vedení (nutný zásah do trakčního vedení) a dále vlastní zdroj 3 kv DC/230 V AC nebo 3 kv/12 V DC. Tato varianta by byla konstrukčně sloţitá a finančně nákladná. 60

61 Aby nemohlo dojít k situaci, kdy by byla ústředna, při poruše nebo vybití hlavního akumulátoru, nefunkční, bude dále opatřena záloţním akumulátorem. Jeho úkolem je zajistit na omezenou dobu funkčnost ústředny. Zejména, aby mohla odeslat informační SMS na předem zvolená tel. čísla (pult PCO). V případě poţití akumulátorů musí být splněny podmínky pro časový rozsah aplikace EZS řádově 3 týdny. Detektory Tab. 4.8 Přehled proudových odběrů jednotlivých komponent EZS Zařízení JA-82SH bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu (vlastní napájení z baterie ţivotnost 3 roky) CA-550 digitální náklonový snímač (sabotáţní čidlo) Proudové odběry 0 ma 1 ma GSM alarm Athos klidový odběr proudu max. 20 ma špičkový odběr (v době komunikace) 1000 ma Při výběru vhodného akumulátoru se musí brát v úvahu vliv okolní teploty na kapacitu akumulátoru. k apa cita, % teplota, C Obr Vliv teploty při vybíjení akumulátoru na dostupnou kapacitu (zdroj 61

62 Z Obr je zřejmé, ţe při nízké okolní teplotě bude nutná častější výměna akumulátoru. Křivky znázorňují pokles kapacity akumulátoru při změně teploty a zatíţení proudem, který je uveden jako násobky kapacity akumulátoru. Pro potřeby výpočtu se vţdy uvaţují klidové spotřeby (odběry) celého systému. K tomu je potřeba uvaţovat špičkový odběr proudu v době komunikace GSM alarmu a výše uvedený vliv okolní teploty Určení potřebné kapacity akumulátoru Poţadovaná minimální nepřetrţitá doba funkčnosti EZS je alespoň tři týdny (21 dní) => 24 h. 21 = 504 h. Kapacita akumulátoru se určí podle následujícího vztahu: C aku = I. t (4.1) Kde C aku je kapacita akumulátoru (Ah) I proud odebíraný z akumulátoru (A) t čas (délka trvání) odběru proudu (hod.) C aku = 0, = 10,58 Ah Nejbliţší komerčně vyráběný akumulátor je s kapacitou 18 Ah, coţ je o 7,4 Ah větší kapacita neţ vypočítaná. Tato rezerva by měla dostatečně pokrýt spotřebu vznikající při GSM komunikaci a zlepšit výdrţ při nízkých okolních teplotách. Při uváděném odběru 0,021 A coţ je 0,0012.C při pouţitém akumulátoru s kapacitou 18 Ah, bude pokles kapacity nad křivkou 0,05.C uvedenou na Obr Nicméně, jak jiţ bylo uvedeno, v případě vybití hlavního akumulátoru se vyuţije záloţní akumulátorový zdroj, který zajistí funkci EZS, především odeslání SMS obsluze o stavu akumulátoru. Obsluha pak musí v dostatečném časovém intervalu vyměnit hlavní akumulátor. Nabíjení akumulátoru zde není nijak řešeno vzhledem ke zvolenému způsobu napájení (neobsahuje síťový zdroj). Pokud by došlo k poruše akumulátoru, případně 62

63 by bylo potřeba prodlouţit časový rozsah zabezpečení pevných bodů, provedla by se na místě pouze výměna akumulátorů za jiný (odzkoušený a plně nabitý). Hlavní akumulátor Vzhledem k potřebné kapacitě akumulátoru, která byla vypočtena na základě odběrů ústředny a otřesového čidla, byl jako hlavní akumulátor zvolen bezúdrţbový akumulátor SA-214/18 s kapacitou 18 Ah. Tab. 4.9 Parametry akumulátoru SA-214 (Zdroj Jablotron alarms a.s.) Typ akumulátoru SA-214 / 18 jmenovité napětí (V) 12 kapacita (Ah) 18 délka šířka výška (mm) výška včetně konektorů (mm) 167 hmotnost (kg) 5,23 maximální trvalý proud (A) 5,1 maximální vybíjecí proud 5s (A) 100 dobíjecí napětí trvalé (V) 13,5-13,8 dobíjecí napětí cyklické (V) 14,4-15,0 BB-02 záloţní zdroj (akumulátor) Jedná se o záloţní lithiový článek pro zálohování komunikace GSM alarmu v době odpojení nebo vybití hlavního akumulátoru. BB-02 je záloţní zdroj s vlastní řídící elektronikou pro dobíjení. Při normálním provozu je BB-02 dobíjen resp. udrţována v této aplikaci z hlavního akumulátoru. Při výpadku hlavního akumulátoru, nebo poklesu pod kritickou hodnotu, začne BB-02 generovat napětí. Tím jednak zajistí moţnost komunikace GSM alarmu a zároveň tvoří ochranu hlavního akumulátoru před jeho hlubokým vybitím. 63

64 Obr BB-02 záloţní zdroj (akumulátor) [24] Tab Technické parametry záloţního zdroje (akumulátoru) BB-02 [24] Napájecí napětí 12-24V Kapacita záloţních akumulátorů 400 mah-1 (při 9,3V) Dobíjecí proud záloţních akumulátorů max.20ma (při úplném vybití) Detekce výpadku napájení 8.5V Generované záloţní napětí 9.3V Vypnutí zdroje při vybití akumulátorů pod 3.9V Maximální trvalý proud generovaného napětí 400mA Vlastní spotřeba BB-02 (bez dobíjení akumulátorů) <4mA Doba zálohování autoalarmu minimálně 5 hodin Ţivotnost 2-4 roky 4.9 Celkové uspořádání ústředny a nastavení funkčních parametrů EZS Veškeré potřebné komponenty pro funkčnost GSM alarmu (ústředny) musí být umístěny do instalační krabice. Je to jednak vzhledem ke klimatickým podmínkám a zároveň vlastní montáţi na sloup trakčního vedení a zároveň tím bude umoţněno signalizovat sabotáţ ústředny prostřednictvím příslušného detektoru umístěného právě uvnitř této krabice. Vůči klimatickým podmínkám musí krabice splňovat třídu krytí alespoň IP 54. Dále musí mít dostatečné rozměry pro instalaci obou akumulátorů, sabotáţního detektoru a vlastního GSM alarmu. 64

65 Vhodné by bylo pouţít rozvodnou krabici, kterou pouţívá skupina ČEZ pro pojistky, rozvaděče apod. (Obr. 4.16). Tím by se docílilo toho, ţe na první pohled by se EZS tvářilo jako komerční zařízení energetiky. Případně lze pouţitou krabici dodatečně opatřit některým ze symbolů vyznačujících nebezpečné napětí apod. Obr Pojistková skříň ČEZ Poţadované parametry splňuje montáţní krabice GW Detail výrobku: Krabice s hladkými stěnami pro elektrická a elektronická zařízení z GW PLASTU 120 C- SERIE 44 CE Kód: GW Krytí: IP 56 rozměry: 380 x 300 x 180 mm, plastové panty zaplombovatelné [21] Obr Instalační krabice GW

66 Vnitřní uspořádání: Obr Nákres vnitřního uspořádání jednotlivých komponent EZS GSM Alarm CA-1802 GSM anténa Záloţní zdroj BB-02 Obr Vnitřní uspořádání komponent EZS - detail Detektor CA-550 Obr Vnitřní uspořádání komponent EZS - celek 66

67 Nastavení parametrů ústředny (GSM alarmu) vychází z tabulek uvedených v příloze č. 1. Tab Zvolené hodnoty jednotlivých přepínačů Typ přepínače Pozice A B C D E F G H I J DIP SET Komunikace s ústřednou můţe probíhat buď pomocí SMS zpráv nebo prostřednictvím internetu ze stránek Z těchto stránek lze nastavovat jednotlivé parametry ústředny, ale vyčíst i stavové informace. Ukázka obsluhy GSM Alarmu Athos prostřednictvím webového prostředí na stránkách Obr Ukázka obsluhy GSM alarmu přes webové prostředí (www.gsmlink.cz) 67

68 Moţnost subjektů kam přenášet poplachové informace je následující: Nejbliţší dopravna ČD (SŢDC) Traťmist (zaměstnanec SŢDC), pod kterého spadá daný úsek ţel. trati PCO dle hlídací agentury Policie ČR Kombinace předchozích moţností (max. 4 tel. čísla). 68

69 5 VLASTNÍ APLIKACE DETEKTORU 5.1 Princip detektoru JA-82SH Uvedený detektor otřesu - náklonu JA-82SH pouţívá pro detekci polovodičový tříosý senzor zrychlení (akcelerometr). Princip vyhodnocení snímaného zrychlení je zaloţen na proměnné kapacitě tříelektrodového vzduchového kondenzátoru (Obr. 5.1). Jedna elektroda tohoto kondenzátoru je pohyblivá a její pohyb je závislý na působícím zrychlení. Pohybem této elektrody se mění její vzdálenou mezi sousedními dvěma elektrodami a tím dochází i ke změně kapacity uvedeného kondenzátoru. Na citlivosti převodu zrychlení na mechanický posuvný pohyb je závislý měřící rozsah samotného senzoru (minimální a maximální měřitelné zrychlení). Obr Základní princip MEMS akcelerometru [28] Výhodné vlastnosti detektoru JA-82SH: Umoţňuje nastavit volbu způsobu detekce náklon / otřes Umoţňuje nastavit citlivost vybraného způsobu detekce Bezdrátový přenos informace do ústředny v pásmu 868 MHz pomocí protokolu Oasis Komunikační dosah aţ 300 m (přímá viditelnost) Ţivotnost baterie v detektoru při běţném provozu cca 2 roky Oproti JA-83M bezdrátovému magnetickému detektoru otevření se skládá pouze z jednoho dílu jednodušší montáţ a minimální poţadavky na přesnost instalace detektoru 69

70 5.2 Konfigurace umístění detektorů a ústředny Uvedené výhody jsou patrné z konfigurace detektorů a ústředny na pevném bodu Obr Obr. 5.2 Rozmístění detektorů a ústředny v rámci jednoho pevného bodu Legenda: 1. Detektory JA82-SH 2. Ústředna 3. Lana pevného bodu Detektor bude pouţíván v reţimu detekce náklonu, který je odolnější vůči rušivým vlivům (vibracím) od trolejového vedení. Zároveň vzhledem k výraznému pohybu táhla (kde bude detektor umístěn), ke kterému dojde po přestřiţení lana pevného bodu, bude moci být nastavena detekce maximálního úhlu náklonu, který je u tohoto detektoru 45. Detektory budou umístěny na neţivých částech (bez napětí) pevného bodu. Protoţe se jedná o bezdrátový detektor, odpadá tak nutnost instalace kabeláţe (vodičů) k ústředně. Ta bude umístěna na prostředním sloupu, který je od sousedních sloupů, kde budou detektory, vzdálen řádově cca 60 m. Detektory budou pouţity dva. Kaţdý zabezpečí jednu polovinu pevného bodu. Dosah detektorů (max. 300 m) plně vyhovuje, jelikoţ vzdálenost sousedních sloupů trolejového vedení 70

71 je maximálně 65 m. Komunikace obou detektorů s ústřednou bude bezdrátová v pásmu 868 MHz pomocí protokolu Oasis (vyvinut firmou Jablotron). Ţivotnost baterie (2 roky) je dostatečná, uváţí-li se časový rozsah aplikace EZS max. 3 týdny. Částečně omezující vlastností tohoto detektoru je rozsah pracovních teplot v rozmezí od -10 C do +40 C a třída prostředí 2 (vnitřní všeobecné) dle ČSN EN To znamená střední relativní vlhkost prostřední v němţ detektor pracuje do 75 % bez kondenzace. Z dlouhodobé praxe s obdobnými detektory od firmy Jablotron je však známo, ţe pracují i v širším rozsahu teplot. Obě tyto vlastnosti však lze zlepšit umístěním detektoru do instalační vodotěsné plastové krabice ve třídě krytí IP 56, která bude dále zevnitř obloţena tepelněizolačním materiálem. Instalační krabice jednak zajistí odolnost detektoru, který bude uvnitř, vůči klimatickým vlivům, a zároveň umoţní připevnění pomocí objímek nebo montáţních pásků a úchytů na táhlo lana pevného bodu. Dva úchyty jsou připevněny na spodní části krabice s detektorem. Pásky mohou být pouţity buď stahovací polyamidové nebo z nerezové oceli. Obr. 5.3 Stahovací pásky (zleva polyamidový, ocelový) a úchytky (zdroj Jako samotnou instalační krabici lze pouţít například instalační krabici s hladkými stěnami pro elektrická a elektronická zařízení z GW PLASTU 75 C - SERIE 44 CE Kód: GW Krytí: IP 56 rozměry: 120 x 80 x 50 mm, Víko nízké šedé RAL 7035, šrouby ocel nerez [21] 71

72 Obr. 5.4 Instalační krabice [21] Konfigurace detektoru a spárování s ústřednou by bylo provedeno před vlastní montáţí na pevný bod, čímţ lze ušetřit čas při samotné aplikaci na sloupy pevného bodu. Nastavení konfiguračního přepínače (2) Obr. 5.5: Obr. 5.5 Nastavení parametrů JA82-SH [19] Legenda: 1 sériové číslo 2 konfigurační přepínač 3 baterie CR-123A 4 sabotáţní spínač 5 nastavení citlivosti detekce 72

73 Pozice 1 - Přepínač NORM / CONFIRM má význam pouze pro reţim SHOCK. Nastavením se volí, zda je detektor aktivován jedním NORM (1 OFF) nebo dvěma otřesy zvolené úrovně za sebou CONFIRM (1 ON). Zde by tato funkce nebyla vyuţívána a přepínač by se ponechal na pozici NORM. [19] Pozice 2 - Přepínačem SHOCK / TILT se volí funkce detektoru. Reţim otřesového detektoru je v poloze SHOCK (2 OFF), náklon je detekován v poloze TILT (2 ON). Tento přepínač by se nastavil do pozice TILT. Přepínač Pozice 1 2 Poloha OFF ON Nastavení citlivosti detekce (5) Obr. 5.5: Otočný trimr - nastavuje citlivost na otřesy / náklon. Maximální náklon je zcela vpravo, minimální zcela vlevo. Bude nastaven na maximální náklon, vzhledem k výraznému pohybu (náklonu) táhla po přestřiţení lana. 5.3 Varianty umístění a montáţe detektoru JA82-SH Z technického řešení konstrukce pevných bodů připadají v úvahu dvě varianty, kam lze detektor připevnit. Nejčastěji se bude jednat o táhlo a v ojedinělých případech o lano Aplikace detektoru na táhlo Vlastní umístění a připevnění detektoru JA82-SH na táhlo je vidět na následujícím obrázku. 73

74 Obr. 5.6 Vlastní instalace a umístění detektoru JA82-SH na táhlo Legenda: 1 detektor JA82-SH 2 montáţní (instalační) krabice GW montáţní objímka nebo páska 4 objímka pro kotvení (ozn. R43/I) 5 táhlo Ø 16 s okem a vidlicí (ozn. P42/I) o délce L 6 izolátor spirálový 3kV oko - oko (ozn. E33/II) 7 svorka kotevní klínová (ozn. K12/2 pro lano mm 2 ) 8 čepy 9 sloup trakčního vedení Z Obr. 5.6 je patrno, ţe poloţky 4 aţ 9 jsou standardní komponenty trakčního vedení, jejichţ montáţ proběhla při výstavbě daného úseku trakčního vedení. Na konstrukci těchto komponent a jejich upevnění není při instalaci detektoru potřeba provádět ţádný zásah. Nejdůleţitější součástí při instalaci detektoru je táhlo (bod 5 na Obr. 5.6), kam se bude detektor primárně umísťovat. Délka L tohoto táhna ale není jednotná. Vyrábí s v délkách od 200 mm do 3000 mm. V praxi se však při aplikaci pevného bodu zpravidla pouţívá v rozmezí délek od 200 do 400 mm. Pro umístění detektoru však tato délka není nijak kritická. Vzhledem k poţadavku na co nejjednodušší montáţ, je nejvýhodnější umístit detektor v blízkosti sloupu (bod 9 na Obr. 5.6). 74

75 5.3.2 Aplikace detektoru na lano V některých případech můţe být místo táhla pouţito lano delších rozměrů. Lano se pouţívá v těch případech, kdy je, například vzhledem k bezpečnosti, potřeba posunout ţivou část pevného bodu včetně izolátoru dál od sloupu trakčního vedení (např. u nástupišť). Většina těchto případů se pouţívá na střídavé trakci 25 kv. Montáţ detektoru na lano je obdobná jako na táhlo. Jen s tím rozdílem, ţe umístění detektoru bude na neţivé části lana v blízkosti sloupu trakčního vedení, aby bylo moţné provést montáţ ze ţebříku. Obr Vlastní instalace a umístění detektoru JA82-SH na lano Legenda: 1 detektor JA82-SH 2 montáţní (instalační) krabice GW montáţní objímka nebo páska 4 objímka pro kotvení (ozn. R43/I) 5 lano o délce L1 6 izolátor spirálový 3kV oko - oko (ozn. E33/II) 7 svorka kotevní klínová (ozn. K12/2 pro lano mm 2 ) 8 čepy 9 sloup trakčního vedení 10 táhlo Ø 16 se dvěma oky pootočenými o 90 (ozn. P34/II) o délce L2 75

76 Délka L1 lana 5 a L2 táhla 10 závisí na místních podmínkách. Moţnost aplikace detektoru na táhlo 10 je z technického hlediska neproveditelná. Je to dáno tím, ţe táhlo 10 bývá pouţito v co nejkratší délce, protoţe slouţí jako přechodka mezi kotevní svorkou 7 a objímkou pro kotvení 4. 76

77 6 EKONOMICKÁ ANALÝZA Pro posouzení ekonomického hlediska je potřeba zohlednit finanční náklady na EZS, fyzickou ostrahu a opravu poškozeného pevného bodu. Cena jedné sady EZS: Tab. 6.1 Přehled cen jednotlivých komponent EZS Komponenta EZS Cena (Kč) 1 x GSM Alarm Athos x bezdrátový detektor náklonu JA-82SH 2x918 1 x detektor náklonu CA x akumulátor SA-214/ x záloţní zdroj BB x montáţní krabice malá GW x80 1 x montáţní krabice velká GW CELKEM V případě modelové situace na ţel. trati Choceň - Týniště nad Orlicí, kde by bylo zapotřebí 10 samostatných EZS, by celkové náklady byly ,- Kč. Pokud by se omezil počet střeţených pevných bodů např. na polovinu, částky by byla ,- Kč. Výhodou uvedených EZS je však moţnost opakovaného pouţití zabezpečení na dalších vytipovaných místech nebo eventuálně je lze vyuţít ke střeţení jiných součástí trolejového vedení nebo jiných objektů v rámci ţeleznice. K této částce by se ještě musely přičíst náklady bezpečnostní agentury za připojení na pult PCO ve výši 2 500,- Kč za pevný bod a případná cena montáţe. Čas potřebný na montáţ detektorů je přibliţně 15 min. na jeden detektor a 15 min. na ústřednu. Při tom spárování detektorů s ústřednou a její nastavení by bylo provedeno a připraveno předem. Samotnou montáţ by prováděli minimálně dva pracovníci. Podstatnou výhodou montáţe EZS je, ţe ji lze provést bez nutnosti výluky. Technická norma ţeleznic TNŢ připouští práci v blízkosti ţivých částí trakčního vedení a to ve zkrácených vzdálenostech: DC 3 kv AC 25 kv 300 mm 500 mm 77

78 To ale znamená, ţe především montáţ detektoru na táhlo mezi izolátorem a sloupem by měla provádět alespoň jedna osoba znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti. Náklady spojené s opravou jednoho pevného bodu se pohybují okolo částky ,- Kč (záleţí na délce lan pevného bodu a případném poškození dalších součástí). Při čemţ hodina práce jednoho elektromontéra stojí 450,- Kč a 1 m bronzového lana 200,- Kč. Opravu provádí zpravidla 3 elektromontéři po dobu dvou hodin, kde délka lana pevného bodu (obou polovin dohromady) je v průměru 140 m (zdroj SŢDC). Oproti tomu fyzická ostraha 10-ti vybraných pevných bodů na ţel. trati Choceň - Týniště nad Orlicí při celkovém počtu osob ostrahy 20, průměrné hodinové sazbě 120,- Kč za osobu pracovníka ostrahy (zprůměrované ceníky různých náhodně vybraných bezpečnostních agentur) a délce ostrahy 3 týdny v čase od 23:00 h. do 05:00 h. si vyţádá finanční náklady ve výši ,- Kč! Z uvedené částky je zřejmé, ţe tento způsob ostrahy je finančně náročný a vzhledem k cenám oprav nerentabilní. Pokud by ovšem ostrahu prováděla Policie ČR, tak je tato, jak jiţ bylo uvedeno, sluţba zdarma. Policie ČR by ale ostrahu prováděla aţ po vzájemné konzultaci s SŢDC, kde by především záleţelo na závaţnosti celého případu tedy na počtu do té doby spáchaných krádeţí pevných bodů a rozsahu dotčených ţel. tratí. Tab. 6.2 Srovnání nákladů na jednotlivé typy ostrahy Finanční náklady Typ ostrahy na ostrahu (Kč) 1 pevný bod 10 pevných bodů EZS Fyzická (3 týdny) Policie ČR (fyzická i EZS) 0 0 Oprava SŢDC Z uvedené tabulky je patrné, ţe náklady na EZS jednoho pevného bodu jsou zhruba poloviční neţ škoda vzniklá samotnou krádeţí lan pevného bodu. Vezme-li se v úvahu fyzická ostraha po dobu plné funkčnosti EZS (dle navrţené kapacity akumulátoru 3 týdny do výměny akumulátoru), jsou finanční náklady přibliţně shodné 78

79 se vzniklou škodou. Výhodnějším řešením zabezpečení pevných bodů je tedy pouţití EZS. Výjimku tvoří pouze ostraha ať jiţ fyzická nebo pomocí EZS anebo kombinace obou způsobů řešená prostřednictvím sil a prostředků Policie ČR, kde náklady hradí Policie ČR. Jak jiţ bylo ale uvedeno, tato moţnost ostrahy přichází v úvahu aţ na základě rozhodnutí Policie ČR, zejména s přihlédnutím k moţné vznikající sériové trestné činnosti. Aplikaci EZS podporuje ještě ta skutečnost, ţe krádeţe lan pevných bodů provádějí organizované skupiny specializované přímo na tento druh krádeţí. Tyto skupiny působí nejen na území České republiky, ale i sousedních států jako je Slovensko, Polsko a Německo. Vhodným umístěním EZS lze přispět k zadrţení jinak těţko dopadnutelných pachatelů z těchto skupin. A na základě dalšího dokazování je usvědčit ze spáchání krádeţí na dalších místech. Jako příklad lze uvést úspěšný zákrok Policie ČR na Vsetínsku, kde se podařilo prostřednictvím fyzické ostrahy pevných bodů, coţ bylo časově i finančně náročné, zadrţet skupinu cizinců právě při krádeţi lan pevných bodů. Tito svými obdobnými krádeţemi na pěti dalších místech způsobili škodu v celkové výši ,- Kč (zdroj Policie ČR)! Bohuţel v minulosti a i v současné době dochází na infrastruktuře ţeleznice a v její blízkosti k dalším krádeţím ţelezného materiálu a především barevných kovů. Z tohoto důvodu byl SŢDC ve spolupráci s Policií ČR vydán obrazový katalog součástí ţelezničních zařízení (Obr. 6.1), která jsou cílem krádeţí. Hlavním úkolem tohoto katalogu je přiblíţit, nejen provozovatelům výkupen druhotných surovin, ale zejména orgánům veřejné správy, vyobrazený materiál za účelem jeho poznání a kontroly v provozovnách výkupen. 79

80 Obr Obrazový katalog ţelezničních součástí (ukázka obsahu) [26] Obr Škody způsobené na ţeleznici krádeţemi v roce 2011 [26] 80

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_09_Test Čidla EZS Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_03_Systémy a prvky obvodové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_03_Systémy a prvky obvodové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_03_Systémy a prvky obvodové ochrany Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_01_Dělení ČIDEL EZS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_01_Dělení ČIDEL EZS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_01_Dělení ČIDEL EZS Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Petr Sloup

Více

SŽDC E2 čl. 2 Zásady pro provoz, konstrukci a výrobu zařízení EOV musí odpovídat podmínkám vyhlášky: 100/1995 Sb. SŽDC E2 čl. 4 Zařízení pro EOV musí být vybaveno provozní dokumentací v souladu s nařízením

Více

PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY. Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO. Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201

PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY. Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO. Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201 Komponenty EZS Detektory: PIR detektor pohybu JS-10 HARMONY PIR detektor pohybu JS-20 LARGO Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201 Přejezdový kovový magnetický detektor

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami S připojením napájecího napětí Měření efektivní hodnoty Pouzdro P13/70 pro montáž na lištu Použití Převodník SINEAX U 554 (obr. 1) převádí sinusové nebo zkreslené střídavé napětí na vnucený stejnosměrný

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU ELEKTRICKÝM BEZPEČNOSTNÍM OPLOCENÍM SECO 1 ÚČINNÝ PREVENTIVNÍ MONITOROVACÍ PROSTŘEDEK

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací

Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fyzická ochrana objektů pozemních komunikací Úvod Oblast ochrany se postupně vyvíjí Nejčastěji vloupání do objektů, jejich narušení nebo vandalismus Použité pojmy

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO v2 Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO

Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO PS-06 DUO manuál Pomocný zdroj VARIANT PS-06 DUO Popis Pomocný zdroj PS DUO je určen a vyvinut speciálně pro použití v systémech EZS. Jedná se o jedinečnou konstrukci dvou výkonných spínaných zdrojů pracujících

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci

je zvoleným způsobem (po telefonu nebo internetu) o situaci Elektronické zabezpečení bytů a domů zpracoval: Tomáš Petřík MU PdF EZS-elektronické zabezpečovací systémy EZS jsou významným pomocníkem při ochraně majetku. Hlavní funkcí EZS je vyhlášení poplachu v případě

Více

Řetězové dopravníky POUŽITÍ A FUNKCE. PRx 16/33 63/80 Strana 1 (celkem 6)

Řetězové dopravníky POUŽITÍ A FUNKCE. PRx 16/33 63/80 Strana 1 (celkem 6) Řetězové dopravníky PRx 16/33 63/80 POUŽITÍ A FUNKCE Řetězový dopravník se pouţívá k dopravě sypkých a zrnitých surovin, jako je obilí, řepka, slunečnice, šroty, krmné směsi a granulované materiály. Zařazení

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54

MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 MONTÁŽNÍ NÁVOD Venkovní svítilna s detektorem pohybů (PIR) Provedení: Bílý držák, foukané sklo Obj. č.: 61 16 54 Venkovní osvětlení LiftBoy TECHNIC s detektorem pohybů (technika PIR) s úhlem záběru 270

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.

Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob. Fyzická bezpečnost Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice Směrnice k provozu pultu centrální ochrany Městské policie Karviná Schváleno: 30.11.2010 Účinnost: 01.12.2010 Zpracovatel: Petr Osif, vedoucí úseku správy informačních technologií Článek 1 Úvodní

Více

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s. Základní vlastnosti: Na rozdíl od pasivních RFID systémů obsahují zdroj energie (primární baterie, akumulátor) Identifikátor tvoří mikroprocesor a vysílač

Více

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky.

Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Pokyny pro instalaci a provoz elektrických ohradníků a zdrojů energie pro elektrické ohradníky. Za určitých okolností mohou být elektrické ohradníky zdrojem nebezpečí požáru! 1. 2. 3. 4. 5. 6. Elektrické

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OV_3.ME_07_Požární detektory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Petr Sloup Tematická oblast Odborný

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

Optoelektronické. snímače BOS 65K

Optoelektronické. snímače BOS 65K V určitých aplikacích pomůže jen výkon! To platí zejména v tvrdých podmínkách. To je důvod, proč má náš výstup 3 A při 264 V AC/DC a velmi dlouhou snímací vzdálenost, resp. dosah. Přichází také s indikací

Více

Vnitřní vybavení dopravních

Vnitřní vybavení dopravních Vnitřní vybavení dopravních tunelových staveb Vybavení tunelů Náklady na stavební část tunelu výstavba tunelu ~ 80 % vnitřní vybavení ~ 20 % Pozn.vnitřní vybavení silničních tunelů bývá dražší než u tunelů

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/250 Elektronický měnič napětí EM 50/250 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 230V, 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 V DC. Trvalý výstupní výkon

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Ztráty v napájecí soustavě

Ztráty v napájecí soustavě Karel Hlava 1, Jaromír Hrubý 2 Ztráty v napájecí soustavě Klíčová slova: spotřeba trakční energie, ztrátové složky, vliv počtu a polohy trakčních odběrů Složky spotřeby energie v elektrické trakci Spotřeba

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie

Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Předmět Kriminalisticko-technická činnost Kriminalistika VII. Mechanoskopie Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. ZPP č. 100/2001 (ZPP = Závazný pokyn policejního prezidenta) z veřejných zdrojů Internetu Je odvětví

Více

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty Měřící Energetické Aparáty Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití Přístrojový transformátor

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB-2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 - Relé elektronické (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Řada 77 polovodičové relé (SSR), optron, spínač v nule napětí nebo spínač okamžitý 77.01.x.xxx.8050 77.01.x.xxx.8051 230 V AC nebo 400 V AC vstupní

Více

Přepětí a svodiče přepětí

Přepětí a svodiče přepětí Přepětí a svodiče přepětí Přepětí Přepětí je napětí, které je vyšší než jmenovité napětí. Je-li však napětí v povelené toleranci (+5 % nn a +10 % vn, vvn a zvn) hovoříme o nadpětí. O přepětí hovoříme tedy

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla Návod na použití Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla 1. Varování Zkontrolujte napájecí napětí, chybné zapojení může zničit výrobek Čtěte pozorně tento manuál před použitím výrobku

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí

Strukturovaná kabeláž počítačových sítí Strukturovaná kabeláž počítačových sítí druhy kabelů (koaxiální kabel, TWIST, optický kabel) přenosové rychlosti ztráty na přenosové cestě Koaxiální kabel Původní, první, počítačové rozvody byly postaveny

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI 1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI Senzory používající ve většině případů princip převodu síly, tlaku a tíhy na deformaci. Využívají fyzikálních účinků síly. Časově proměnná síla vyvolá zrychlení a hmotnosti

Více

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits

Railway Signalling Equipment - Rules for Projecting, Operation and Use of Track Circuits ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 45.020;93.100 Říjen 1998 Železniční zabezpečovací zařízení ČSN 34 2614 Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů Railway Signalling Equipment - Rules

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Výhody Spojité měření koncentrace kouře Žádné pohyblivé části Eliminace vlivu mlhy

Více

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D.

ACRI Akademie CTN ACRI TNK 126. Praha 4. května 2011. Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. ACRI Akademie Praha 4. května 2011 CTN ACRI TNK 126 Ing. Přemysl Šolc, Ph.D. Mgr. Martin Vlček, Ph.D. Zajištění: Úkoly CTN ACRI v oblasti TNK 126 - Elektrotechnika v dopravě - tvorby českých technických

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Nebezpečí úrazu elektrickým spočívá v jeho průchodu lidským tělem, protože může mít za následek: a) zastavení srdečního svalu, b) ochrnutí srdečního

Více

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze

Určeno posluchačům Fakulty stavební ČVUT v Praze Strana 1 HALOVÉ KONSTRUKCE Halové konstrukce slouží nejčastěji jako objekty pro různé typy průmyslových činností nebo jako prostory pro skladování. Jsou také velice často stavěny pro provozování rozmanitých

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Perimetrické zabezpečovací systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Perimetrické zabezpečovací systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Perimetrické zabezpečovací systémy Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Interakce ve výuce základů elektrotechniky Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, Místo poskytovaného vzdělávaní Stod, Plzeňská 245 CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Interakce ve výuce základů elektrotechniky TRANSFORMÁTORY Číslo projektu

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích

Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích Měření elektrických veličin na stejnosměrně elektrizovaných tratích Ing. Jan MATOUŠ, SŽDC, s.o. Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10, 190 00 Praha 9 Abstrakt Zpětná trakční cesta na elektrizovaných

Více