Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2 I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Místo výkonu práce: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova Kroměříž Na Lindovce Kroměříž Zlínský kraj tř. Tomáše Bati Zlín Ing. Bronislav Fuksa Statutární zástupce: Ing. Luděk Kozárek 4. Kontakt na zařízení: 5. Datum založení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum poslední aktualizace v síti: 6. Součásti školy: telefon: , fax: čj /04-21 Střední odborné učiliště technické IZO: Kapacita: 850 žáků Typ školy Střední odborná škola technická IZO: Kapacita: 120 žáků Školní jídelna IZO: Kapacita: neuvádí se 7. Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočet pedagog. pracovníků SOŠ 2, ,2 6,06 8,75 SOU 19, ,4 45,40 10,90 Typ Počet žáků podle stavu Počet pracovníků školského zařízení k školní jídelny Školní jídelna

3 8. Školská rada Datum založení tohoto orgánu je 1. leden Ve školním roce 2012/2013 se rada sešla dvakrát a předmětem jednání byly především otázky financování, náboru a dalšího rozvoje školy. Důležité bylo projednání Protokolu České školní inspekce č.j. ČŠIZ-361/13-Z o státní kontrole, kde ve všech bodech bylo konstatováno, že škola i ředitel postupovali v souladu s ustanovením daného paragrafu Školského zákona. Projednány a schváleny byly i změny školního řádu a úpravy školních vzdělávacích programů. Jednání vždy řídila předsedkyně rady. Od na dobu 3 let pracuje rada školy v tomto složení: Předseda: Členové: Nováková Jaroslava Drozd Jaroslav, Ing. Najkerová Ludmila Rossmann Miloslav Strašák Václav Vala Věroslav, Mgr. 9. Mimoškolní nebo občanská sdružení Mnoho let pracuje Sdružení rodičů a přátel SŠ - COPT Kroměříž jako zcela samostatný právní subjekt se svým výborem, plénem a vlastním financováním. Zdrojem financí jsou příspěvky od rodičů nebo případné dary od sponzorů. Na pravidelné schůzky výboru je zváno i vedení školy. Je zde řešena především problematika výchovně vzdělávacího procesu a to v celé šíři. SRP financuje účast žáků na různých soutěžích. V letošním roce opět uhradilo náklady na slavnostní vyřazení absolventů školy ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži a plánuje v této tradici pokračovat, stejně jako s aktivní účastí při pořádání plesu školy. Na škole úspěšně funguje i Žákovská rada (zvolení zástupci jednotlivých tříd) a přibližně jednou za čtvrt roku s ní jedná ředitel školy. Řeší se náměty, připomínky, ale také stížnosti na celkovou činnost školy ve všech oblastech. Jednání probíhá v naprosto otevřené atmosféře, kdy žáci mohou bez obav vyjadřovat kritiku a poukazovat na různé nedostatky. Také tato instituce bude pracovat na škole i nadále. 10. Zhodnocení současného stavu školy Jedinečnost školy v oblasti technického vzdělávání v okrese má své nesporné výhody, především absenci přímé konkurence. To se projevuje již druhý rok větším zájmem v rámci náboru žáků. Je důležité, že přibližně šedesátka firem, se kterými škola spolupracuje, má kvalitní a stabilizovaný výrobní program. To dává rodičům nemalou záruku, že po vystudování technického oboru bude o naše absolventy postaráno. Nadále je však potřeba spolupráci prohlubovat a zapojit i základní školy v rámci rozvoje dovedností a technických zručností žáků 8. a 9. tříd. Studijní nabídka se zdá být ustálená, přesto se stále zamýšlíme nad možnostmi inovace. Co nového zařadit do výuky, kam směrovat některé obory. Od nového školního roku tak budeme mít nabídku doplněnu o obor vzdělání Elektrotechnické a strojně montážní práce kategorie E ukončený výučním listem. Za velmi pozitivní čin Zlínského kraje považujeme zavedení stipendií žákům nedostatkových oborů na trhu práce, což se projevilo ve snížení absence žáků a v minulém období také opětovným zvýšením zájmu z devátých tříd základních škol. V uplynulém školním roce se nám navíc podařilo nastartovat několik unikátních stipendijních programů konkrétních sociálních partnerů k podpoře zájmu vzdělávání v technických oborech. Z pedagogického hlediska považujeme za důležitou trvalou evaluaci a aktualizaci ŠVP všech vyučovaných oborů, především dle aktuálních požadavků trhu práce. Stejně tak klademe důraz na opakovaná sebehodnocení školy, na jejichž základě se nám však dlouhodobě nedaří snížit procento neúspěšných žáků jak při závěrečných a nových maturitních zkouškách, tak ve výsledcích v jednotlivých ročnících. Zde vidíme rezervy pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem přístupu k žákům a jejich schopnostem, rezervy v práci třídních učitelů a další problémy, které nám autoevaluační zprávy ukazují. V oblasti materiální základny se podařilo získat od firem finanční podporu na soutěže odborných dovedností, závěrečné zkoušky a dovybavení dílen. Auto obory obdržely novou učební pomůcku Hyundai ix35 a montážní vozíky s nářadím. Byla také zakoupena zkušební testovací stolice. Další změny v úrovni estetiky prostředí bylo dosaženo výmalbou některých učeben a opravou terasy kongresového sálu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se nám opět nepodařilo opravit ubytovací prostory. Z finančních důvodů, které jsou stále složitější, stanovujeme priority oprav a podle množství finančních prostředků zřizovatele investujeme. 2

4 II. Přehled vzdělávacích programů a praxe 1. Vyučované obory Číslo oboru Název oboru ročník/počty žáků Celkem H/01 Strojní mechanik X H/01 Obráběč kovů X H/02 Karosář X H/01 Mechanik opravář mot. vozidel X H/01 Autoelektrikář X H/01 Elektrikář X H/01 Instalatér X H/01 Opravář zemědělských strojů X L/01 Mechanik seřizovač X L/004 Mechanik seřizovač - mechatr. X X X L/01 Autotronik L/51 Provozní technika 27 9 X X L/52 Provozní elektrotechnika 8 5 X X M/01 Elektrotechnika Celkem žáků Celkem tříd Inovace vzdělávacích programů a zavádění nových metod výuky a vzdělávání Ve školním roce 2012/13 byly již všechny obory vyučovány podle ŠVP, kromě posledního ročníku oboru Mechanik seřizovač. V průběhu školního roku se však vyskytla nutnost poněkud upravit hodinové dotace mezi některými odbornými předměty a odpovídajícími ročníky. Zároveň jsme upravili učební plány ŠVP pro nastupující ročníky tak, aby při výuce ve víceoborových třídách nedocházelo k nadměrnému dělení vyučovacích hodin. 3. Způsob zabezpečení odborné praxe Odborný výcvik je vyučován především na vlastních pracovištích SŠ - COPT Kroměříž a na odloučeném pracovišti Na Lindovce. Druhý a třetí ročník oboru Opravář zemědělských strojů je vyučován na odloučeném pracovišti v Rovině Hulín. Seznámení žáků s vysoce specifickými, nákladnými zařízeními se provádí u specializovaných firem, které s SŠ - COPT Kroměříž zpravidla dlouhodobě spolupracují. Vlastní pracoviště 552 SPV 0 PPV 0 Smluvní pracoviště soukromých firem Přehled pracovišť a umístění žáků a) Odborná praxe pro žáky učebních oborů Auto - motoservis Vavruša Autoservis Ševčík Agrotechnik Morávia Antonín Polách, opravy karoserií Antonín Šamánek, vodoinstalatérství, topenářství Autoeden Zedník Autosalon Kromexim Autoshop Paulus Auto Vrána Bohumil Beran, topení - voda - odpady Dobe Car Dřímal servis Elektro KM Elgas Kroměříž Ermo - Kabelka Vlastimil František Tomaník - Tosta Harko Horecký, vodoinstalatérství, topenářství Chropyňská strojírna Instalace plus Inast Ivan Topič Jan Kříž, opravy karoserií Jaroslav Šindelek, opravy karoserií Josef Gálik, oprava karosérií Jindřich Konečný, topenářství Jiří Režný, elektroservis 3

5 Konečný, topenářství Lukrom Manag MS MAR Car Zlín Service Michal Hošek, elektro Milan Šiška - Mepro Miroslav Polách - Akord Modikov Mopas Pharmix PL Biskupice Ptáček - pozemní stavby Radek Hausner, autoservisní práce Rovina Spálovský TopexKM Toshulin Vrubl, vodoinstalatérství, topenářství b) Odborné praxe pro žáky studijních oborů Elektrotechnika Cílem souvislé praxe bylo získání nových teoretických poznatků a praktických dovedností a seznámení žáků s pracovním prostředím konkrétních firem. Současně praxe působila jako zpětná vazba mezi teoretickou výukou a odbornou praxí v. Souvislé praxe se zúčastnilo 11 žáků Et 2 a u 13 českých firem, 8 žáků Et 3 u 14 českých firem. 8 žáků Et 3 absolvovalo souvislou pracovní stáž v Anglii. Poznatky ze souvislé praxe: - žáci velmi dobře uplatnili dosavadní teoretické vědomosti i praktické dovednosti na určených pracovištích firem v ČR i v Anglii - ve všech firmách byla praxe zaměřena na silnoproudou nebo slaboproudou elektrotechniku - určení instruktoři ve firmách žákům věnovali náležitou pozornost z hlediska odborného i pedagogického - kontrola na pracovištích firem byla prováděna osobně nebo telefonickým kontaktem s příslušným instruktorem žáka - při kontrolách na pracovištích nebyly zjištěny případy porušení dohody o vykonávání souvislé praxe ani bezpečnostních předpisů - na stáži v Anglii bylo 9 žáků Et 3, stáž v přispěla k prohloubení slovní zásoby a získání nových poznatků Souvislá odborná praxe žáků oboru slaboproudá elektrotechnika byla hodnotným doplněním a obohacením jejich praktických dovedností a rovněž přispěla k formování osobnostních vlastností v reálných pracovních podmínkách. AEV Almond Vocational Link (GB) CSRC DVOP Přerov Elko EP Elmis KM EVG Group Hulín Hanhart, Morkovice Helm Kroměříž Ing. Jedruch Pavel Jaroslav Zbranek Kroměříž Magneton Kroměříž Prozax Otrokovice R & M, Kroměříž Provozní technika, Provozní elektrotechnika Cílem souvislé praxe bylo získání nových teoretických poznatků a praktických dovedností a seznámení žáků s pracovním prostředím konkrétních firem. Současně praxe působila jako zpětná vazba mezi teoretickou výukou a odbornou praxí. Souvislé praxe se zúčastnilo 7 žáků PE 1 a 22 žáků PT1 u 25 českých firem ve dnech Poznatky ze souvislé praxe: - žáci velmi dobře uplatnili dosavadní teoretické vědomosti i praktické dovednosti na určených pracovištích firem v ČR - ve všech firmách byla praxe zaměřena na užití teoretických znalostí získaných při studiu - určení instruktoři ve firmách žákům věnovali náležitou pozornost z hlediska odborného i pedagogického - kontrola na pracovištích firem byla prováděna osobně nebo telefonickým kontaktem s příslušným instruktorem žáka - při kontrolách na pracovištích nebyly zjištěny případy porušení dohody o vykonávání souvislé praxe ani bezpečnostních předpisů Bohumil Šindler Bohuslav Husek Cyklo Elektro Kroměříž František Tomaník 4

6 Hanák Nábytek Havel servis Ing. Josef Hlavinka Jan Mareček Kroměřížské technické služby Laciga Pavel Martin Blanař Oxalis Pavel Baďura Petr Hotový SOŠ Otrokovice Spálovský Tomáš Říha Toshulin Vlastimil Kabelka Vlastislav Vrubel VM elektro Zdeněk Blažek Zemědělský podnik Kvasicko Zepo Loukov Autotronik Odborný výcvik žáků oboru Autotronik probíhá v dílnách na smluvním pracovišti Na Lindovce. Dílny jsou vybaveny moderními diagnostickými přístroji, především od firmy Bosch. Součástí praktické výuky ve 2. a 3. ročníku je i souvislá odborná praxe v délce deseti dnů. Souvislé praxe se zúčastnilo 26 žáků At 2 u 19 českých firem, 6 žáků At 3 u 6 českých firem a 13 žáků At 3 absolvovalo souvislou pracovní stáž na Slovensku a 1 v Anglii. Cílem souvislé praxe bylo seznámení žáků s reálním pracovním prostředím konkrétních firem a získání nových praktických a teoretických zkušeností. Auto I&V František Vrbecký Autoeden Zedník Autosalon Kromexim Autoservis Zdeněk Došlík Autoshop Paulus Basista Lukáš, oprava karosérií Dobe Car František Šťastný - Auto Šťastný, autoservis - pneuservis GCAR Services Jakub Lukáš, opravy vozidel Janků Servis Jaroslav Orság, autoopravna Josef Gořalík, Karosárna-servis-lakovna Karop Marcel Kaňa, oprava vozidel Opravy motorových vozidel,hála J. Pneuservis MotoJoseph Porsche Inter Auto CS Power Car Autoservis Radek Hausner, autoservisní práce Rofipo Car, Oldřich Pospíšil Samohýl MB T-Motor Zlín Mechanik seřizovač Odborný výcvik žáků oboru Mechanik seřizovač probíhá v odborných dílnách na ulici Nábělkova. Žáci prochází dílnami s konvečními stroji, dílnou CNC a učebnou PLC a tekutinových mechanismů. Součástí odborného výcviku 4. ročníku je odborná praxe v podnicích, u 3. ročníku pak 10 denní souvislá odborná praxe. Souvislé praxe se zúčastnil 1 žák MS 3 u 1 české firmy a 8 žáků absolvovalo souvislou pracovní stáž na Slovensku. Cílem praxe je opět seznámení žáků s reálným pracovním prostředím konkrétních firem a získání nových praktických a teoretických zkušeností. Chropyňská strojírna Modikov Pilana Knives Pilana MCT Pilana Saw Bodies Toshulin Vydona << momentka z podzimní stáže projektu leonardo da vinci ve zlatých moravcích >> 5

7 III. Údaje o pracovnících školy 1. Pedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 52 50,506 Externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících a) Učitelé Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. Učitel 21 VA, spec. tanková ano Učitel 21 VŠ, TEV x Učitel 21 VŠ, IT x Učitel 21 OU, křes. výchova+jn pro ZŠ+AJ x Učitel PV 23 UTB Zlín, Bc., Ing. informatika ano Učitel 21 VUT el., ODP elektro ano Učitelka 21 UP, MAT, CHE x Učitel 21 VŠB, ODP strojní ano Učitel 21 UTB Zlín, spec. v pedagog. JŚ-AJ ne Učitel 18 OU, MAT, VYT x Učitelka 21 UJEP, MAT, BRV x Učitel 21 VUT el., ODP elektro ano Učitel 21 UP, učit. TV+ON x Učitel PV 22,5 VŠB, VŠ elektro ano Učitel 21 VŠDS str.a el., ODP elektro ano Učitel 21 ÚSO, E, OK ano Učitel 21 UP, spec. pedagog. x Učitel 21 VUT stroj., ODP strojní ano Učitelka 21 VUT TECH, CHE, FYZ ano Učitel 18 UJEP, CJL, OBN x Učitel 21 UP, CJL, OBN x Učitel 21 VVTŠ, provoz a opravy ano Učitel 21 VVŠ LM, ODP automob. ano Učitel 21 UP, OBN ano Učitelka 21 UJEP ped., OBN, CJL, RJA x 24 Učitelé se zkráceným úvazkem 01. Ředitel 2 VUT elektro ano Zástupce ředitele 4 VUT, ODP strojní ano Učitelka 19 VŠB, ekonomika prům. ano Učitel 8 VUT, el.sil, ODP elektro ano Učitel 19 VUT, stroje a zařízení ano 27 b) Učitelé odborného výcviku Kmenoví učitelé pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace (vzdělání, obor, aprobace) DPS Praxe roky 01. UOV 35 ÚSO, OZS, BC. spec. v pedagog. ano UOV 35 ÚSO, ELE, BC. spec. v pedagog. ne 23 6

8 03. UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 35 ÚSO, A ne VUOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 35 ÚSO, MS ano UOV 32,5 ÚSO, Vl-instal. x UOV 14 Bc., PLC ano UOV 32,5 ÚSO, MS ano UOV 32,5 ÚSO, ZAM ano UOV 30 ÚSO, ELE ano UOV 35 ÚSO, AUT ano UOV 34 ÚSO,ELE ano UOV 35 ÚSO, OSZ ano VUOV 35 ÚSO, ZAM ano UOV 32,5 ÚSO, OZS ano UOV 30 ÚSO, ZAM ano UOV 30 ÚSO, OK ano UOV 31,5 ÚSO, AUT ano UOV 31,5 VŠ, informatika ano UOV 12 Bc., el. počítače ne UOV 35 ÚSO, MEZ ano 9 3. Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje a) Učitelé Nejmladší pracovník má 33 let, nejstarší 62 let. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, převažují však pracovníci nad 50 let. K jsou dvě učitelky na rodičovské dovolené. Průměrný věk učitelů k je 49,97 roků. 28 učitelů má VŠ, 1 učitel Bc. a 1 učitel ÚSO. b) UOV Všichni učitelé odborného výcviku mají potřebné vzdělání s požadovanou aprobací včetně pedagogického minima. Pouze 3 UOV nemají DPS (2 v současné době studují VŠ). 3 UOV mají kvalifikaci Bc., a 1 UOV má VŠ obor inženýrská informatika. Věková struktura UOV částečně vyplývá z celkového průměrného věku, který činí 51,70 let. Přesto se v kolektivu nacházejí mladí, dostatečně odborně vzdělaní učitelé, kteří se nebojí zavádět do výuky nové prvky, nové pohledy. Všichni učitelé si v průběhu praxe rozšiřují odborné i pedagogické znalosti a dovednosti v různých vzdělávacích kurzech, školeních či seminářích, včetně samostudia. 4. Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů Požadovaný stupeň vzdělání 95% Aprobovanost výuky 86% 5. Nepedagogičtí pracovníci K datu Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtené úvazky Interní pracovníci 27 25,520 Externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání Obor 01. Sekretářka 1 ÚSO Gymnázium 02. Skladový referent 1 V prodavačka 7

9 03. Zásobovač, řidič 1 ÚSO technické 04. Účetní 1 ÚSO ekonomické 05. Vedoucí správy provozu 1 ÚSO technické 06. Domovník 1 V strojní zámečník 07. Uklizečka 0,75 V - prodavačka 08. Uklizečka 1 V švadlena 09. Uklizečka 1 ÚSO mechanička 10. Recepční 1 SO ekonomické 11. Zástupce ředitele pro TEÚ 1 VŠ bakalářské ekonomické 12. Vedoucí účetní 1 ÚSO ekonomické 13. Mzdová účetní 1 ÚSO ekonomické 14. Administrativní pracovnice 1 ÚSO 15. Účetní 1 ÚSO ekonomické 16. Mzdová účetní DČ 1 ÚSO ekonomické 17. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO ekonomické 18. Vedoucí kuchařka 1 ÚSO 19. Kuchařka 1 V kuchařka 20. Pomocná kuchařka 1 V prodavačka 21. Pomocná kuchařka 1 ÚSO 22. Správce počít. sítě 0,5 ÚSO technické 23. Hospod.-správní pracovník 1 ÚSO technické 24. Projektový manager 1 VŠ ekonomické 25. Prodavačka 0,875 V svrškařka 26. Uklizečka 1 Z 27. Uklizečka 1 Z Legenda: Z základní V vyučen SO střední odborné vzdělání ÚSO úplné střední odborné vzdělání VŠ vysokoškolské vzdělání << ocenění ze soutěže ukaž, co umíš >> 8

10 IV. Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků 1. Počty přihlášených a přijatých uchazečů ke studiu do 1. ročníku školního roku 2013/2014 Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Počet uchazečů Celkem přihlášeno Celkem přijato Zápisový lístek odevzdalo k M/01 Elektrotechnika L/01 Autotronik L/01 Mechanik seřizovač H/01 Autoelektrikář H/01 Elektrikář H/01 Instalatér H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Obráběč kovů H/01 Opravář zemědělských strojů H/01 Strojní mechanik L/52 Provozní elektrotechnika L/51 Provozní technika Celkem Kritéria přijímacího řízení Kritéria pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku v na školní rok 2013/2014 jsou zveřejněna na dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 671/2004 Sb. První kolo přijímacího řízení zveřejnění výsledků: - tříleté učební obory a nástavbové studium dne (bez přijímacích zkoušek) - čtyřleté studijní obory dne (přijímací zkoušky 22. a ) Druhé kolo přijímacího řízení zveřejnění výsledků: - tříleté učební obory a nástavbové studium dne (bez přijímacích zkoušek) - čtyřleté studijní obory dne (přijímací zkoušky ) Třetí kolo přijímacího řízení zveřejnění výsledků: - tříleté učební obory a nástavbové studium dne (bez přijímacích zkoušek) Čtvrté kolo přijímacího řízení zveřejnění výsledků: - tříleté učební obory dne (bez přijímacích zkoušek) Uchazeči do čtyřletých maturitních oborů konají ve všech kolech přijímacího řízení přijímací zkoušky formou SCIO testů. Minimální hranice pro přijetí do oborů L - 19,5 bodu, do oboru M - 26 bodů. Váha výsledků ze ZŠ = 40%, SCIO testy = 60%. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny v budově školy a také způsobem umožňující dálkový přístup na adrese pod přidělenými registračními čísly uchazečů. 3. Odvolací řízení Celkový počet podaných odvolání 0 Počet přijatých uchazečů na základě autoremedury 0 Počet odvolání postoupených na OŠMS, KÚ Zlín 0 9

11 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok Počet žáků k Celkový prospěch k Zanechalo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno studia Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) Druh zkoušky Počet žáků v Prospěch posledním roč. s vyznam. prospělo neprospělo MZ ZZ a) Statistické výsledky MZ Náhradní termín Třída MS 4 At 4 Et 4 PTE 2 SŠ-COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Neukončilo záv. r Připuštěno k MZ Účast u MZ Nepřítomno Neukončilo MZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Společná část Český jazyk a lit. 3,13 2,65 2,83 3,08 2,91 Volitelný př. (AJA, MAT) 2,69 3,21 3,11 3,29 3,04 Profilová část Volitelný př. (MAZ, OPS, ICT) 4,00 2,44 2,96 3,33 3,19 Odb. př. základní 3,38 2,12 3,04 3,33 2,96 Praktická zkouška 3,38 3,31 2,61 3,17 3,08 MZ celkem 3,32 2,75 2,91 3,24 3,04 MS 4 At 4 Et 4 PTE 2 SŠ - COPT Žáků % Žáků % Žáků % Žáků % Žáků % Celkem přihlášeno , , , , ,00 Připuštěno k MZ 19 73, , , , ,91 Prospělo 16 61, , , , ,67 Neprospělo 3 11, , , , ,23 Nekonalo 7 26, , , , ,09 Pozn.: Celkové průměry jsou počítány bez písemné části CJL, volitelné předměty: MAT, FYZ, AJA, NJA, ICT. 10

12 b) Statistické výsledky ZZ Třída MOZ 3 EK 3 SMI 3 SŠ-COPT V 1. ročníku V posl. ročníku Připuštěno Neukončilo záv. r Účast u ZZ Nepřítomno Neukončilo ZZ S vyznamenáním Prospělo Úspěšně ukončilo Neprospělo Celkem Písemná část 3,19 2,71 2,89 2,93 Praktická část 3,19 2,65 2,16 2,67 Ústní část 2,85 2,18 2,32 2,45 ZZ celkem 3,08 2,51 2,46 2,68 c) Hodnocení praktické části MZ a ZZ Praktická část závěrečných a maturitní zkoušek jednotlivých oborů je postavena na prověření jak praktických znalostí, tak i dovedností jednotlivých žáků. Výsledkem je konkrétní činnost, jejímž produktem je sestava, či výrobek, u kterého se hodnotí především dosažená funkčnost a ostatní parametry splňující zadání. Celá praktická část závěrečných i maturitních zkoušek důsledně navazuje na písemné části. Zadání praktické části vychází z obvyklých činností jednotlivých odborností u firem, ve kterých jsou žáci zaměstnáni. Vzhledem k tomu, že praxe v odborném výcviku a praktická závěrečná, či maturitní zkouška vychází ze stejných zásad a principů, daří se trvale udržovat relativně vysokou úspěšnost jednotlivých žáků. V případě neúspěchu jde zpravidla o selhání dovednosti jednotlivce. d) Náhradní a opravné termíny MZ Zkoušky v podzimním termínu Zkouška Datum Hodina Žáků CJL MAT CIJ ICT OPZ OPS Praktická profilová :00 18 X X X X X X Ústní profilová :00 22 X 4 X Ústní společná : X 3 X X X Písemná společná : X X X Oprava MZ dílčí části Zkouška Datum Hodina Žáků CJL MAT CIJ ICT OPZ OPS Praktická profilová :00 4 X X X X X X Ústní profilová :00 7 X 1 X Ústní společná : X 0 X X X Písemná společná : X X X 11

13 e) Náhradní a opravné termíny ZZ Zkoušky v náhradním termínu Zkouška Datum Hodina Žáků Písemná :00 14 Praktická :00 14 Ústní :00 14 Opravné ZZ dílčí části Zkouška Datum Hodina Žáků Písemná :00 7 Praktická :00 4 Ústní : Výchovné poradenství, minimální preventivní program a EVVO a) Výchovné poradenství Vztahy mezi žáky a učiteli Vztahy mezi žáky a učiteli jsou vybudovány na solidní úrovni vzájemného respektu a tolerance. Pochopitelně k určitým hektickým výstupům zcela výjimečně dojde v řádu jednotlivých případů, ale nikdy daná situace nepřekročila únosnou míru. Vztahy mezi žáky navzájem Poněkud jiná situace je patrná ve vztazích mezi žáky navzájem. Agresivita roste v posledních letech čím dál více a naše škola je zrcadlem společnosti. Přesto počet případů, které lze označit jako šikanu/popřípadě náznak šikany/, nepřekročil při našem počtu žáků únosnou mez a jedná se spíše o jednotlivé výstupy, o méně závažnou formu- psychický nátlak, nikoliv o samotné fyzické násilí. Docházka a omlouvání nepřítomnosti V tomto bodu se potýkáme s asi největšími problémy. Pocit povinnosti u některých žáků je pojmem neznámým a jejich docházka tomu odpovídá. Počet zameškaných hodin každým rokem roste, rodiče jsou neteční, absenci omlouvají a v konečném důsledku tomu odpovídají i výsledky žáků. Zneužívání návykových látek Počet uživatelů, a to i příležitostných, se překvapivě nikterak nezvyšuje a stále se nesetkáváme se žáky, kteří by přicházeli už do školy pod vlivem návykových látek. Vůbec jsme nezaznamenali situaci užití během vyučování. b) Prevence rizikového chování Co se týče vyhodnocení programu prevence za minulý školní rok, dovolíme si celou oblast, ve které se preventivní opatření realizují, rozdělit na několik podskupin a zmíníme se o každé z nich zvláště. Poruchy chování dětí a mládeže Pokud jde o poruchové chování dětí a mládeže, zaznamenali jsme úspěch v několika oblastech. Především se nám podařilo zlepšit spolupráci s rodiči. Tento fakt se objevil v daleko rychlejším postupu při řešení jakýchkoliv projevů nevhodného chování za strany studentů. Pokud se jedná o rozdělení poruch chování (socio, psycho, spec. ped. a dalších), tak projevy žáků naší školy směřují spíše do oblasti drobných přestupků a nekázně, především neagresivní povahy. Lze říci, že se změnil i systém péče o studenty, zejména pak uvádění žáků prvních ročníků do studia. Lze říci, že je jim věnována daleko větší pozornost, se školním řádem, bezpečností práce, chování v teoretické i praktické výuce jsou informováni už první den svého pobytu ve škole. Poruchové chování se v minulosti dalo vypozorovat, a to především ve formě drobných krádeží v prostorách školních šaten. Tento problém byl eliminován a lze říci, že krádeže se snad nevyskytují vůbec. Mezilidské vztahy, vzájemné chování mezi studenty Na tuto oblast lze nahlížet z několika stran. Žáci naší školy nepatří v žádném případě mezi hvězdy, které vychází ze škol základních. Mají svůj specifický postoj i v chování se k sobě navzájem, který se zdá nepochopitelný zejména starším učitelům. Pokud bychom o tomto bodu měli mluvit jako o součásti preventivních opatření školy, řekli bychom asi následující: učitelé působící na škole se všemožně (někdy ovšem 12

14 marně) snaží žákům porozumět a být spíše tím, kdo může pomoci, než ten kdo trestá. Tato snaha ovšem vždycky nedopadne na úrodnou půdu. Vážné projevy poruchového chování mezi žáky ani projevy šikany jsme doposud nezaznamenali. Oblast šikany Šikanování jako takové, tedy jeho zjevná forma na škole doposud zaznamenána ani řešena nebyla, nechceme ovšem tvrdit, že neexistuje (zejména po absolvování semináře PaedDr. Martínka). To, čeho si všimnout lze, je odsunutí některých studentů jakoby stranou. Jedná se zejména o ty úspěšnější a studijní typy, kteří svými výsledky, popř. chováním nezapadají a ojedinělé narážky na oblečení nebo oslovení- ty šprte apod. Problematika alkoholismu a kouření Co se týče konzumace alkoholických nápojů, nesetkáváme se s ní v průběhu celého školního roku. Případná podezření na konzumaci alkoholu jsou řešena okamžitě (k dispozici tester), ale žádná podezření se nepotvrdila. Zaměstnanci školy jsou testováni pravidelně. Kouření je ovšem zcela něco jiného. Stalo se typickým pro žáky naší školy. Kouří značné procento, někteří z nich, v rámci zvýšení svého postavení mezi ostatními, se pokoušejí kouřit na toaletách v prostorách školy. Občas se jim to i podaří, navzdory zdvojeným dozorům na chodbách. O škodlivosti kouření jsou informováni na přednáškách a rámci výchov (občanská, rodinná). Problematika zneužívání návykových látek Tuto oblast bych zúžil na jeden pojem a tím je marihuana. Kouření marihuany se podobně jako cigarety stalo typickým pro některé studenty naší školy, a to zejména žáky učebních oborů. Spousta z nich přichází do vyučování osvěženo jointem. Marihuana byla ve škole několikrát řešena, kázeňsky a v jednom případě distribuce policií následným vyloučením žáka ze školy. Dle mého názoru je značná část problematiky zneužívání návykových látek obecně v rukou rodičů. Škola by neměla být náhradou rodičovské péče, neměla by ani usnadňovat nezodpovědným rodičům práci a být tím jediným, kdo dítě vychovává. Opatření, která mají odradit studenty od konzumace návykových látek, jsou realizována a zakotvena v minimálním preventivním programu školy. U konzumace návykových látek existuje jedno velmi jednoduché řešení: nikdy nezačít. Nepatříme mezi přehnané optimisty, tak žáky školy vedeme k zdravému způsobu trávení volného času. K dispozici je fotbalové, basketbalové hřiště, zbrusu nové fitcentrum, které studenti mohou navštívit v rámci vyučování i mimoškolních aktivit. Kriminalita a delikvence Nemáme informace, že by se některý z žáků dostal do přímého sporu se zákonem. Patologické hráčství Zmínky o gamblingu, informace, které se nám dostávají z první ruky, a to od žáků samotných patří mezi poměrně časté. Nedávno jsme se pokusili o zmapování situace a výsledek byl následující: 40% žáků patřilo mezi plnoleté a jedince, kteří si po svém snaží zajistit pravidelný příjem (brigády nebo právě gambling). 30% patřilo mezi jedince ze sociálně slabších rodin a tak se nějak po svém snažili vylepšit finanční situaci. Zbývající procento tvořili pouze občasní hráči a chlapci, kteří si do herny zašli spíše na pivko. Tento problém je probírán v rámci jednotlivých výchov (občanská, rodinná), kde jsou žáci upozorněni i na možné důsledky (rozpad rodiny apod.). Záškoláctví Patří kromě kouření mezi nejčastěji řešené problémy na naší škole. V současnosti se mají rodiče možnost informovat na přítomnost žáků ve škole on-line, prostřednictvím školního portálu, kam je případná absence denně zapisována třídním učitelem. Pokud má student více jak 10 neomluvených hodin, svolává se školní rada (třídní učitel, výchovný poradce, zástupce ředitele školy) a snaží se problém ve spolupráci s rodiči vyřešit. Na sociální úřad nebo policii se ještě neomluvená absence nehlásila, poněvadž většinou byla rodiči omluvena dodatečně (ze strachu o setrvání žáka ve škole). Opatření? Povinnost studentů nějakým způsobem oznámit nepřítomnost (do 2 dnů), vyžadování potvrzení od lékaře. Pravidelné aktivity Vstupní poučení žáků prvních ročníků o zneužívání návykových látek, kouření, chování. Přednášky směřující do oblasti drogové problematiky a způsobů trávení volného času, v neposlední řadě volby povolání. c) EVVO Úkoly v oblasti EVVO vyplývají zejména z celoročního plánu EVVO pro období 2012/2013. Na plnění úkolů průřezových témat ŠVP se podíleli v průběhu celého školního roku všichni pedagogičtí pracovníci v jednotlivých 13

15 předmětech. Vzhledem k tomu, že jsme technická škola, zaměřili jsme se zejména na oblast úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Enviromentální výchova probíhala v předmětech odborných, všeobecných i v praxi. Byla využívána audiovizuální technika, propagační materiály a také praktické zkušenosti pedagogických pracovníků. Pro žáky byly pořádány přednášky, které byly zaměřeny na ekologické problémy současné doby. Enviromentální výchova však neprobíhala pouze ve škole. Většina pedagogických pracovníků se podílela na přípravě nejrůznějších aktivit mimo školu. V průběhu školního roku se žáci zúčastnili exkurzí, soutěží a přednášek. Snahou jednotlivých akcí bylo zvýšit zájem žáků o uvedenou problematiku. Mezi velmi zdařilé akce patřily zejména: - uskutečnily se dvě exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, celkem se zúčastnilo 80 žáků a pedagogický doprovod - byla zorganizována exkurze na výstavu v Praze, která byla zaměřena na úspory energií ve stavebnictví - proběhlo školní kolo soutěže Zelený most mezi školou a praxí, do soutěže se přihlásilo 12 žáků naší školy - účast na přednášce v ISŠ Otrokovice na téma "1. Sluneční záření jako zdroj energie, 2. Aktuální problémy energetiky", celkem se zúčastnilo 24 žáků a pedagogický doprovod - byly zajištěny odborné přednášky pro žáky SŠ - COPT Kroměříž na téma: Biomasa, Úsporné domy, zúčastnilo se celkem 60 žáků naší školy - naše škola se zúčastnila soutěže Enersol, o které se podrobněji rozepisujeme v přehledu soutěžních úspěchů žáků V rámci environmentální výchovy se uskutečnila prezentace žákovských prací na téma Využívání obnovitelných zdrojů a úspory energií. Své práce prezentovalo celkem 15 žáků SŠ - COPT Kroměříž. Žákovská prezentace byla doplněna zajímavými přednáškami Ing. Miloslava Otýpky na téma Úspory energií ve stavebnictví a Mgr. Martina Doležala na téma Biomasa. Všichni se podívali na zajímavé filmy k dané problematice. Celá akce proběhla ve velmi pěkném prostředí v aule SHŠ Kroměříž Na Lindovce. Zúčastnilo se celkem 65 žáků. 4. Hodnocení výsledků výchovného působení Pochvaly a jiná ocenění byly ve většině případů udělovány za vzornou docházku, prospěch, účast v soutěžích a za reprezentaci školy. Napomenutí a důtky byly ukládány za neomluvenou absenci, nekázeň, ničení školního majetku a jiná porušení školního řádu. Podmíněná vyloučení ze studia byla ukládána za vysoké počty a opakované neomluvené absence, šikanu, konzumaci alkoholu v ODV a hrubá porušení školního řádu. Třída Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky Vyloučení PTU PUOV PŘ NTU NUOV DTU DUOV DŘ PV V 1. OSA MO EIn OZS MS AMS PTE SMI MOA EKO OZS At Et PTE SMI MOZ EK AMS Et MS

16 21. At Et celkem Snížení stupně z chování na konci školního roku Stupeň Počet % ze všech žáků školy 1. - velmi dobré , uspokojivé 28 5, neuspokojivé Neomluvené hodiny Klas. období Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,60 2. pololetí ,95 7. Soutěže a výsledky I letos naše škola uspěla na několika celostátních soutěžích a získala řadu medailových pozic. Zde je přehled všech nejpodstatnějších výsledků: a) Středoškolská odborná činnost Ve školním roce 2012/2013 byla organizována SOČ ve druhých a vyšších ročnících studijních oborů Mechanik seřizovač, Elektrotechnika, Autotronik a nástavbového studia Provozní technika, Provozní elektrotechnika. Soutěž byla realizována v souladu se směrnicí Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci třídních kol se soutěže zúčastnilo 119 žáků s 112 pracemi a do školního kola postoupilo 12 žáků s 11 pracemi. Vzhledem k tomu, že do okresního kola byly přihlášeny pouze dvě práce žáků z jiných škol, bylo školní kolo současně i kolem okresním. Školní a okresní kolo SOČ proběhlo Celkově lze hodnotit školní a okresní kolo po obsahové stránce jako podprůměrné, protože většina prací neodpovídá poslání SOČ. Předkládané práce jsou až na výjimky (především práce postupující do krajského kola) pouze stažená data z internetu nebo kopie stránek odborných publikací bez samostatného tvořivého myšlení žáka. Krajské kolo SOČ se konalo a bylo organizováno pro všechny obory Gymnáziem Uherský Brod. V krajském kole reprezentovali školu žáci, kteří postoupili z okresního kola. Žáci dosáhli následujících výsledků: 4. místo Pavel Juhaňák s prací Spouštěč a 6. místo Antonín Šamánek s prací Výpočty pro frézování. Do celostátního kola nepostoupil nikdo. b) Celostátní matematická soutěž Zorganizovali jsme školní kolo Celostátní matematické soutěže se 41 žáky. První dva nejlepší řešitelé z každé ze sedmi kategorií dle ročníků a oborů postoupili do celostátního kola. Celostátní kolo 21. ročníku matematické soutěže žáků SOŠ vyhlašované MŠMT ČR a pořádané JČMF mohlo být realizováno díky vzácnému pochopení a finanční podpoře ředitelek a ředitelů 22 škol - soutěžních středisek. Žáci SŠ - COPT Kroměříž se zúčastnili soutěže na SPŠ Zlín dne 5. dubna 2013 od 9:00 hodin. Doprovod zajistila Ing. Foltýnová, škola uhradila náklady na jízdné. Úspěšný řešitel z naší školy byl pouze jeden: Červenka Dominik At1, který získal 18 bodů z 25 bodů možných ve IV. kategorii. c) Matematický klokan Žáci studijního oboru Et a některých tříd MS a At soutěžili v této mezinárodní soutěži. Úlohy v naší republice připravuje Přírodovědecká fakulta UP Olomouc. Soutěž proběhla na všech zúčastněných školách. Na SŠ - COPT Kroměříž se zapojilo v kategorii Junior pro 1. a 2. ročník 70 žáků, v kategorii Student (3. a 4. ročníky) 41 žáků. Všichni s průměrnými výsledky. d) Automechanik Junior Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Svazem autoopraven České republiky celostátní soutěž Automechanik Junior. Soutěž probíhá v několika etapách. Žáci musí na několika pracovištích rozpoznat různé náhradní díly automobilu, součásti, pomůcky a přípravky pro demontáž a montáž, jejich účel a použití. 15

17 V další části soutěže prokazují žáci praktické dovednosti na různých značkách automobilů nebo na funkčních modelech, kde vyhledávají a odstraňují závady na jednotlivých skupinách a podskupinách automobilu pomocí diagnostické techniky a přístrojů. Nedílnou součástí je i teoretický test na PC, kdy musí žáci odpovědět během 60 minut na 100 otázek. Jako první bylo kolo školní, které bylo současně školním kolem soutěže Hledáme mladé technické talenty. Dva nejlepší žáci ze třídy A3 Nehoda Jiří a Servus Martin postoupili do kola regionálního, které bylo v tomto školním roce uspořádáno SOU Valašské Klobouky. e) Hledáme mladé talenty V rámci udržitelnosti projektu ESF letos proběhl další ročník soutěže Hledáme mladé technické talenty". Jedná se o soutěž odborné dovednosti vybraných oborů - autoelektrikář, automechanik, instalatér, opravář zemědělských strojů, elektrikář silnoproud, elektrikář slaboproud, klempíř, zámečník a obráběč kovů. Struktura soutěže je dvojkolová - školní kolo, ze kterého postupují nejúspěšnější žáci do krajského kola. Zámečník Ze školního kola postoupili Kyrzc Josef a Mrtvý Jarosla. Krajské kolo se konalo v Rožnově pod Radhoštěm. Obráběč kovů Krajské kolo se konalo ve Slavičíně. Soutěže jsme se nezúčastnili z důvodu absence žáků ve 3. ročníku. Klempíř Ze školního kola postoupili Štulíř Jakub a Poslušný Daniel. Krajské kolo se konalo v Otrokovicích a Štulíř Jakub obsadil 3. místo stejně jako celé družstvo. Opravář zemědělských strojů Ze školního kola postoupili Blažek Jiří a Nečacký Vojtěch. Krajské kolo se konalo v Uherském Brodě. Blažek Jiří obsadil 3. místo a družstvo 2. místo. Instalatér Ze školního kola postoupili Krempl Michal a Nábělek Zdeněk. Krajské kolo se konalo v Otrokovicích a družstvo obsadilo 3. místo. Elektrikář silnoproud Ze školního kola postoupili Křížek Jakub a Mazuch Kryštof. Krajské kolo se konalo ve Valašském Meziříčí. Kryštof Mazuch obsadil 3. místo a družstvo 2. místo. Elektrikář slaboproud Ze školního kola postoupili Dvorník Karel a Kopečný Tomáš. Krajské kolo se konalo ve Valašském Meziříčí. Dvorník Karel obsadil 2. místo a Kopečný Tomáš 3. místo. Družstvo se umístilo na 1. místě. Autoelektrikář Krajské kolo se konalo na naší škole. Soutěže jsme se nezúčastnili z důvodu absence žáků ve 3. ročníku. Automechanik Součástí byla soutěž Automechanik Junior, viz bod d) této podkapitoly. f) Soutěž mladých mechatroniků Festo 2013 Soutěž měla dvě kola ve dvou kategoriích, Pneumatické systémy a PLC - řídící systémy. První kolo bylo korespondenční a uskutečnilo se Kategorie Pneumatické řídící systémy se zúčastnilo 17 družstev škol z celé ČR a naše družstvo ve složení Jakub Podaný a Patrik Navrátil do šestičlenného finále nepostoupilo. Úspěšnější jsme byli v kategorii PLC - řídící systémy, kde se zúčastnilo 15 školních družstev, a žáci Patrik Chaňo a Lukáš Rozsypálek postoupili ze 2. místa. Finále obou kategorií se konalo v centrále firmy Festo v Praze. V kategorii PLC - řídící systémy jsme obsadili pěkné 4. místo. g) Enersol V rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty probíhala i ve školním roce 2012/2013 aktivita Enersol. V soutěži vypracuje žák odbornou práci na určené téma, kterým může být například využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a jiné. Ke své práci připraví prezentaci. V další části soutěžně svou práci obhajuje před porotou. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků naší školy. V měsíci prosinci proběhlo školní kolo. Tři nejlepší práce postoupily do krajského kola soutěže Enersol, které se uskutečnilo v měsíci březnu v Otrokovicích. Umístění našich žáků: 2. místo 16

18 Výmola Martin Inteligentní dům, 6. místo Jordán Jakub Fotovoltaické elektrárny. h) Sportovní aktivity Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci zapojili do osmi sportovních aktivit s okresním, krajským nebo celostátním rozsahem. K nejvýraznějším dosaženým úspěchům patřilo první místo jedenáctičlenného družstva na okresním kole Corny poháru v atletice a následné čtvrté místo na krajské úrovni. Stříbrný double jsme získali z okresního a krajského kola ve šplhu a do třetice druzí byli i naši fotbalisté v krajském finále. Opomenout nelze ani tradiční sportovní zápolení žáků s jejich protějšky z družební školy ve Zlatých Moravcích, které letos opět ovládli východní sousedé. << slavnostní převzetí nové učební pomůcky hyundai ix a její skutečné uvedení do služby v dílnách na lindovce >> 17

19 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Výčet studií, kurzů, seminářů, školení a odborných stáží UTV a) Kurzy, semináře, školení a odborné stáže Kompetence k podnikavosti 2 Bezpečnost v tělesné výchově 1 Výuka angličtiny pro učitele a management 8 Kvalifikační studium ředitelů a zástupců 1 KOSS pro managemant k MZ FKSP ve školství 1 Zavádění evaluačních nástrojů škol 1 UNIV 2 - vzdělávání dospělých 13 Prezentace žákovských prací projektu Zelený most 1 Školení BOZP 31 Prezentace žákovských prací projektu Enersol 1 KOSS pro předsedy maturitních komisí 3 Seminář pro školní maturitní komisaře 2 Efektivní komunikace 7 Arte diem 6 Seminář anglického jazyka 1 Seminář německého jazyka 1 Seminář českého jazyka 3 Pedagogickopsychologická diagnostika 2 Využití multimediální učebny 9 Školení autoelektro 1 Školení Jablotron 1 Školení Bosch 2 Pedagogický výzkum 2 Biomasa 3 Enersol 1 Elektronika 1 Fotovoltaika 3 Autodiagnostika 2 UNIV 3 1 Obnovitelné zdroje 1 Elektronické zabezpečovací systémy 1 Elektronic ISŠA 1 Celkem 116 b) Studium na VŠ OU Ostrava, FF, AJA 1 UTB Zlín, FHS, AJA 1 MU Brno, PdF, CJL 1 UP Olomouc, PdF, UOP 1 Celkem 4 2. Výčet studií, kurzů, seminářů, školení a odborných stáží UOV a) Kurzy, semináře, školení a odborné stáže Andragogika 4 Školení BOZP 21 Škoda - Bosch, podvozek 2 Škoda - Bosch, ABS 2 Škoda - Bosch, Octavia III. 2 Škoda - Bosch, karosérie 2 18

20 Škoda - Bosch, hybrid 2 Školení měření emisí 1 Školení Jablotron Alarms, zabezpečování objektů 1 Školení Jablotron Alarms, autoalarmy 1 Seminář moderní výuka automatizace 1 Tesydo Brno - Obnovení platnosti EWP 2 Tesydo Brno - Prodloužení osvědčení EN Tesydo Brno - Aktualizační seminář svářečského dozoru 1 Tesydo Brno - Seminář pro svářečské školy 1 Tesydo Brno - Seminář vedoucích svářečských škol 1 Celkem 45 b) Studium na VŠ MU Brno, PdF, UPV 3 Celkem 3 << nad rámec se vzdělávají také naši žáci.... plno bylo například na školení jablotron alarms a.s. >> 19

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Místo výkonu práce: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Střední škola Centrum odborné přípravy

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž I. Charakteristika školského zařízení 1. Školské zařízení: Odloučené pracoviště: 2. Zřizovatel: 3. Ředitel školy: Statutární zástupce: 4. Kontakt

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Máme stále co nabídnout

Máme stále co nabídnout Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Máme stále co nabídnout Termín pro podání přihlášek do prvních ročníků středních škol se nezadrţitelně blíţí. Ţáci vycházejících ročníků základních škol

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více