Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou"

Transkript

1 Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

2 Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského. Projekt byl financován a za přispění partnerů Za výraznou pomoc a spolupráci děkujeme: paní senátorce Ing. arch. Daniele Filipiové a Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Daniele Kovářové a České advokátní komoře PeaDr. Pavlu Cicvárkovi a Justiční akademii

3 Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

4 Obsah JUDr. Dana Kořínková Úvod Ing. Jan Litomiský Úvodní slovo na zahájení kolokvia Mgr. et Mgr. Lucie Rybová Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům v ČR Mgr. Jitka Šalomounová Zkušenosti veřejného ochránce práv s fungováním institutu opatrovnictví získané při vyřizování individuálních podnětů Mgr. Jiří Sobek Práva lidí s mentálním postižením Mgr. David Zahumenský Některé problémy v řízení o způsobilosti k právním úkonům Mgr. Katarína Durecová Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení, posuzování sociálních dovedností jako předmět znaleckého posudku, výběr adekvátních odborníků JUDr. Emil Krause Způsobilost k právním úkonům, řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům ( 10 občanského zákona, 186 až 191 o.s.ř.) JUDr. Helena Tomišková Právní úprava a etika zastupování lidí s duševní poruchou Mgr. Ivan Kolář Občanské poradny a jejich zkušenosti s řízením o způsobilosti k právním úkonům

5 Daniel Kaucký Komunikace s lidmi se zkušeností s duševní nemocí Mgr. Robert Kaňka Současná právní úprava institutu opatrovnictví v ČR (hmotněprávní i procesní), její lidskoprávní souvislosti Nedostatky právní úpravy a aplikační praxe, výhledy do budoucna Dana Hladíková Instituce veřejného opatrovníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Právní problematika informovaného souhlasu a předem vyslovených přání v oblasti zdravotnictví Mgr. David Zahumenský Evropský soud pro lidská práva a jeho judikatura ve věcech řízení o způsobilosti k právním úkonům Jan Fiala Několik poznámek k mezinárodním trendům ohledně opatrovnictví Doporučení Č. R (99) 4 Výboru minitrů členským státům ohledně zásad právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob

6

7 JUDr. Dana Kořínková Úvod JUDr. Dana Kořínková Sborník projektu ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU obsahuje příspěvky ze tří seminářů, které se uskutečnily postupně pro advokáty, soudce a širší odbornou veřejnost. Zpracovává různé aspekty problematiky soudního řízení o zbavení, respektive omezení způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Kromě analýzy relevantní právní úpravy a stávající rozhodovací praxe se podrobně věnuje například problematice znaleckého posuzování duševních poruch se zaměřením na poruchy učení (mentální retardace) a jeho úloze v příslušném řízení, specifikům komunikace s lidmi s duševní nemocí (psychózou), problematice informovaného souhlasu s léčbou ve zdravotnictví, mezinárodnímu srovnání právní úpravy a praxe, úloze a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti a možnostem šetrnějších způsobů ochrany a pomoci při uplatňování práv lidí s duševním postižením. Obsahuje rovněž zkušenosti z praxe advokáta a veřejného opatrovníka. Projekt probíhal pod záštitou Zmocněnce vlády pro lidská práva, předsedajícího Radě vlády pro lidská práva, stálému poradnímu orgánu Vlády ČR. V její působnosti je sledování dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod. Svou činností také působí ke zvýšení obecného povědomí o lidských právech a způsobech jejich prosazování. Zvýšení úrovně ochrany práv osob v řízení o způsobilosti k právním úkonům je dlouhodobě jednou z jejích priorit. Při přípravě a realizaci projektu vycházeli partneři projektu ze zkušeností získaných v rámci svých dosavadních aktivit. Občanské sdružení QUIP se věnuje podpoře rozvoje kvality a dobré praxe v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb. Společnost DUHA, poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením v oblastech chráněného bydlení a pracovní integrace a občanské sdružení Rytmus se zabývá poskytováním služeb v oblastech podporovaného zaměstnávání a sociálního začleňování lidí s mentálním postižením. Projekt podporovalo také Centrum advokacie duševně postižených (MDAC), které právními nástroji podporuje uplatňování lidských práv, rovnosti a sociální integrace lidí s postižením v Evropě a střední Asii. Život do svých rukou 5

8 Úvod Dále se vycházelo ze zkušeností Kanceláře veřejného ochránce práv, který se při své činnosti setkává s problematikou dodržování práv osob, které nejsou schopny činit právní úkony, především u podnětů směřujících proti institucím, v nichž se vykonává ochranné léčení, ohledně činnosti územních samosprávných celků a státní správy soudů. Od provádí Ochránce, na základě zákona č. 381/2005 Sb., systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. V rámci návštěv sleduje dodržování práv také v souvislosti se způsobilostí k právním úkonům a opatrovnictvím. Všichni partneři jsou si vědomi, že v ČR jsou dlouhodobě rezervy v dodržování a realizaci základních lidských práv a svobod lidí, kteří mají v důsledku duševní poruchy snížené rozhodovací schopnosti. Tyto rezervy jsou mimo jiné i v aplikaci právní úpravy omezování způsobilosti k právním úkonům a při výkonu opatrovnictví. Cíl seminářů Z perspektivy vnitrostátních politických dokumentů i celosvětového nového přístupu k ochraně práv lidí s postižením a novým způsobům poskytování pomoci a podpory těmto lidem jsme si vědomi, že by byla v ČR potřebná především zásadní změna koncepce právní úpravy v této oblasti. I bez legislativních změn, správnou aplikací stávající právní úpravy, je však možné bezodkladně podstatně zlepšit ochranu práv lidí se sníženou schopností se rozhodovat. Proto jsme se v projektu Život do svých rukou zaměřili na hledání dobré praxe v řízení o způsobilosti k právním úkonům a v opatrovnictví. Jednou z podstatných příčin současné neuspokojivé situace je, podle naší zkušenosti, nedostatečný přehled právních odborníků (soudců, soudních znalců, advokátů) o problematice života lidí s duševní poruchou a o nových poznatcích v souvisejících oborech (speciální pedagogika, psychologie, sociální služby, činnost mezinárodních institucí i mezinárodní právo). Dále také nedostatečné porozumění opatrovníků blízkých osob, veřejných opatrovníků, poskytovatelů sociálních služeb, rodin lidí s postižením, apod. právní stránce věci. Tím dochází k nepřesné aplikaci právních norem. Praxe pak není v souladu s právní úpravou ani s právy lidí, kterých se týká. Úkolem projektu proto bylo zprostředkovat odborné znalosti a zkušenosti a poskytnout prostor pro jejich vzájemnou výměnu soudcům, advokátům, veřejným opatrovníkům, sociálním pracovníkům, představitelům veřejné správy, atd. Tak by mohly být ihned učiněny kroky vedoucí k nezbytným změnám, aby tento právní institut, jehož jediným smyslem je chránit zájmy člověka, byl aplikován v souladu s platným právem a na nejvyšší odborné úrovni. Efektivní ochrana práv a zájmů lidí se sníženou schopností rozhodovat se Jsme přesvědčeni, že i člověku se sníženou schopností rozhodovat se musí být umožněno projevit a realizovat v co největší možné míře svoje zájmy, přání, potřeby, svoji osobnost, svůj život. Z tohoto přesvědčení vychází i nové mezinárodně uznávané trendy ochrany práv lidí s postižením a poskytování sociálních služeb. V oblasti sociálních služeb má efektivní ochranu zájmů těchto lidí zajistit poskytnutí pomoci a podpory vycházející z jejich vlastního názoru a přání ohledně řešení své situace. Tento trend je v právním řádu ČR v oblasti sociálních služeb 6 Život do svých rukou

9 JUDr. Dana Kořínková obsažen v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stejně tak v oblasti právních úkonů má být těmto lidem poskytnuta především podpora při jejich vlastním rozhodování. K ochraně práv lidí mají existovat šetrnější právní nástroje, než je zasahování do jejich právního statusu. Zásah do právního statusu se považuje za krajní a nežádoucí řešení. Tato filosofie je již obsažena v některých mezinárodních dokumentech a právních normách. Z nich nejdůležitější je nová Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, č. 61/106, přijatá VS OSN v prosinci 2006, kterou ČR již podepsala. Dále je to např. Doporučení č. R(99)4 Výboru ministrů Rady Evropy ohledně Zásad právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob. Více informací k těmto dokumentům je obsaženo v příspěvcích v tomto sborníku. Institut omezování způsobilosti V ČR se zatím ve velmi široké míře využívá jako hlavní nebo dokonce jediný nástroj ochrany práv lidí s omezenou schopností se rozhodovat tradiční institut omezování způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Jeho právní zakotvení i vžitá praxe má z hlediska ochrany práv osob, kterým má sloužit, řadu úskalí. Zásah do právního statusu, zejména pokud je nadměrný, vede k izolaci jednotlivce a jeho nežádoucímu vyčlenění ze společnosti, tedy ke zhoršení kvality jeho života. Způsobilost mít práva, tedy právní subjektivita, je každému zaručena ústavou. Možnost právně jednat je její podstatnou součástí a předpokladem pro výkon mnoha dalších, i základních lidských, práv. Omezení způsobilosti k právním úkonům je tedy značným zásahem do práv člověka. Takový zásah je možné provést pouze v zájmu ochrany osoby, a to v minimální míře nutné pro efektivní ochranu jejích zájmů. Omezení způsobilosti k právním úkonům stanovené v rozsudku je však často mnohem větší, než slouží ochraně zájmů osob. V soudním řízení často nejsou adekvátně posouzeny skutečné schopnosti těchto lidí obstarávat si svoje běžné záležitosti, ani dopady rozsudků do jejich praktického života. Tuto situaci vystihuje i Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 160/76, které ani po 30 letech není soudní praxí dostatečně naplňováno. Příspěvky v tomto sborníku poskytují rozbor problematiky tohoto institutu s cílem nalézt takový způsob jeho aplikace, který by byl vůči osobám, které má chránit, co nejšetrnější. Specifické potřeby lidí s různými typy duševní poruchy Právní úprava způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví se vztahuje na lidi s duševní poruchou. Pod tímto právním termínem se rozumí zejména lidé s poruchami učení (mentální retardace), duševním onemocněním, stárnoucí, s demencí, závislí na omamných látkách, s poškozením mozku po úraze, po mrtvici, apod. Jedním z důsledků takové duševní poruchy je omezená schopnost rozhodovat o svých záležitostech v různých oblastech života. Smyslem institutu omezování způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví je řešit sníženou schopnost rozhodování o právních záležitostech. Stanovení konkrétních právních úkonů, rozsahu jejich omezení, a tím úlohy opatrovníka, v rozsudku musí zohledňovat specifické potřeby a souvislosti života člověka. Různé typy duševní poruchy mají specifický dopad do života člověka. Je možné vysledovat některé společné znaky v potřebách, životních okolnostech a rizicích pro skupiny lidí podle typu duševní poruchy. Život do svých rukou 7

10 Úvod Například pro život lidí s potížemi při učení je typické, že často využívají pobytové sociální služby, které jim poskytují již tradičně značnou podporu a ochranu v mnoha ohledech. Tito lidé v mnoha případech bydlí a pracují mimo zařízení a jsou schopni obstarat si samostatně své běžné záležitosti (nakládat v určitém rozsahu se svými prostředky, koupit si občerstvení, cestovat veřejnou dopravou, dojíždět do zaměstnání, jít do kina). Přesto jsou zcela zbavení způsobilosti k právním úkonům. Nemožnost přiměřené právní samostatnosti v soukromém životě je pro ně silně demotivující a kontraproduktivní. Brání jim v získávání zkušeností a dovedností, v rozvoji a samostatnosti. Navíc v právní úpravě sociálních služeb se odráží nová filosofie směřující k maximálnímu možnému sociálnímu začlenění těchto lidí, kde přílišné omezení způsobilosti k právním úkonům je často spíš vážnou překážkou dosažení cíle sociální služby než jedinou a nezbytnou formou ochrany těchto lidí. Specifická je dále situace seniorů, kteří v mnoha případech ztrácejí podstatnou část svých někdejších duševních schopností. Rozhodně nepovažujeme za etické, žádoucí a dokonce ani právně technicky reálné řešení jejich situace hromadným omezováním nebo zbavováním způsobilosti k právním úkonům. Pro řešení jejich situace (např. při uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytnutí informovaného souhlasu s léčbou, i při řadě dalších právních úkonů) ovšem chybí spolehlivý právní základ. Právní úprava je v této oblasti kusá a není dostatek zkušeností s její aplikací. Lidé se zkušeností s duševní nemocí by v mnoha případech potřebovali především asistenci prostřednictvím sociální služby nebo poradce. Pro jejich rozhodovací schopnosti jsou typické výkyvy. Snížení schopnosti rozhodovat se bývá přechodné, i když se může opakovat. Takže ne vždy je trvalé omezení způsobilosti k právním úkonům adekvátní. Tím se liší od lidí s potížemi při učení nebo seniorů, jejichž schopnosti mají spíš dlouhodobě vzestupnou, konstantní nebo sestupnou tendenci. Specifická je situace lidí v poúrazovém stavu (zejména op úrazu hlavy), při některých onemocněních (např. mrtvice), s Alzheimerovou demencí, s hlubokou mentální retardací, nebo v dlouhodobém bezvědomí. Adekvátní omezení způsobilosti k právním úkonům závisí na dobrém porozumění problematice jednotlivých duševních poruch. Rozsudek šitý na míru jedinečným potřebám konkrétního člověka vyžaduje, aby soud provedl všechny nezbytné důkazy, určil vhodného znalce a správně formuloval otázky ke znaleckému posouzení. Těmito tématy se zabývají příspěvky ve Sborníku. Opatrovnictví Také aplikace právní úpravy opatrovnictví má řadu nedostatků. Úlohou soudem ustanoveného opatrovníka je činit právní úkony, ke kterým není zastoupený sám způsobilý. Avšak vžitá praxe je v řadě případů jiná. Opatrovníci často nejsou přiměřeně poučeni. Neznají tedy dostatečně své kompetence a překračují je, nebo zastoupeného zbytečně a neoprávněně omezují z přehnané obavy o jeho bezpečí. Rozhodují za zastoupeného v jeho osobních věcech, které nejsou právními úkony, nerespektují vůli zastoupeného ani tam, kde je to možné. Tyto nedostatky se vyskytují ve všech variantách opatrovnictví - opatrovnictví vykonávaném příbuznými, poskytovatelem sociální služby i orgánem místní správy (dále veřejný opatrovník ). 8 Život do svých rukou

11 JUDr. Dana Kořínková Zákon předpokládá, že bude opatrovníkem ustanovena především blízká osoba. Často však není možné najít pro výkon opatrovnictví vhodnou blízkou osobu. Kromě toho rodinní příslušníci jsou se zastoupeným obvykle v potenciální kolizi zájmů. Není ojedinělé, že dochází z jejich strany k nějaké formě manipulace nebo dokonce zneužívání opatrovance. Výkon opatrovnictví rodiči dospělého opatrovance často uvězní v pozici věčného dítěte. Výkon opatrovnictví dětmi vůči rodičům může vést ke kolizi zájmů opatrovance s jejich budoucím dědickým právem atd. Blízké osoby v porovnání s opatrovníkem-odborníkem většinou nemají odborné ani právní znalosti. Ať už jedná blízká osoba v dobré víře nebo nikoli, má výkon opatrovnictví rodinným příslušníkem často spíš negativní dopad na přirozené rodinné vztahy. Opatrovnictví často vykonávají poskytovatelé sociálních služeb (bývalé ústavy sociální péče, jejich ředitelé nebo zaměstnanci). Poskytovatelé služeb vykonávají svou funkci často lépe než veřejný opatrovník nebo příbuzní. Mají výhodu v tom, že disponují odbornými znalostmi problematiky života i práv lidí s duševním postižením. Vzhledem k nedostatku vhodných opatrovníků bylo pověřování poskytovatele služby výkonem opatrovnictví často pro klienty jediným možným, nebo nejvíce praktickým řešením. Nicméně tato situace není do budoucna přijatelná, neboť je zde trvalý střet zájmů uživatele a poskytovatele služby, který je zároveň opatrovníkem uživatele (vystupuje tedy po celou dobu poskytování služby na obou smluvních stranách). Stav, kdy opatrovnictví je vázáno na poskytovatele, je v kolizi také s reálnou možností uživatele svobodně a pružně změnit poskytovatele služby. Z praxe jsou v tomto směru známy různé negativní zkušenosti. Např. když opatrovníkovi zaměstnanci skončil pracovní vztah k poskytovateli, opatrovanec se stal jeho rukojmím pro vyřizování účtů s bývalým zaměstnavatelem. Dále jestliže skončí pracovní poměr zaměstnance opatrovníka, bývalý zaměstnanec obvykle nemá zájem být nadále opatrovníkem uživatele nebo dokonce skupiny uživatelů, a je tudíž nutné ustanovit jiného opatrovníka. Pokud je opatrovníkem přímo poskytovatel nebo jeho ředitel, je tato situace od účinnosti zákona o sociálních službách patová, neboť poskytovatel nemůže uzavřít smlouvu o poskytování služby s osobou, kterou sám zastupuje. Z hlediska smyslu institutu opatrovnictví ochrany zájmů opatrovance je vázání opatrovnictví na pracovní poměr zaměstnanců poskytovatele služby nevhodné a nepřijatelné. Poskytovatelé sociálních služeb jsou si všech aspektů této kolize zájmů vědomí. Již v současné době podávají u soudů návrhy na ukončení svého opatrovnictví. Pro nedostatek veřejných opatrovníků je však situace těžko řešitelná. Některé soudy navíc tuto kolizi zájmů odmítají připustit. Z hlediska efektivní ochrany práv a zájmů lidí se sníženou schopností rozhodovat se je podle našeho názoru nezbytné vyřešit systémově stávající situaci zcela nedostatečného zajištění opatrovnictví. Nemohou existovat dohady o tom, zda orgán místní správy může odmítnout výkon opatrovnictví, jestliže soud nemůže ustanovit opatrovníkem jinou osobu (viz 27 odst. 3 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), jak se to v některých případech děje. Je potřeba vytvořit síť profesionálních veřejných opatrovníků, dostatečnou co do počtu i odborné připravenosti, metodiku, etický kodex a účinný systém kontroly opatrovnictví vůbec. Veřejný opatrovník by mohl nejlépe jednat v zájmu zastoupeného. Není žádným způsobem v kolizi s jeho zájmy jako poskytovatel služeb, nebo jako rodinný příslušník. Veřejný opatrovník však musí mít nezbytné odborné znalosti: musí dobře rozumět právním normám Život do svých rukou 9

12 Úvod týkajícím se způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, související sociální a zdravotní problematice, etickým požadavkům na výkon opatrovnictví. Výkon veřejného opatrovnictví musí být tedy skutečně profesionální, aby mohl účinně pomáhat opatrovancům naplňovat všechna jejich práva. Nesmí docházet k tomu, aby veřejný opatrovník práva lidí s postižením omezoval z nedostatku vědomostí nebo neochoty podstoupit přiměřené riziko. Pokud by existovala jasná pravidla a systém dohledu nad výkonem opatrovnictví, mohly by opatrovnictví vykonávat i specializované organizace nebo dobrovolníci. Měla by také existovat možnost odměňování opatrovníků. V rámci veřejného opatrovnictví by mohl být poskytován odborný a metodický servis ostatním typům opatrovníků. Veřejný opatrovník by mohl vykonávat dohled nad opatrovnictvím celkově, zpracovávat metodiku opatrovnictví, atd. Tím by byla zajištěna část agendy, kterou by nemusely být zbytečně zatěžovány soudy. Širší právní kontext a požadavky vyplývající z platné právní úpravy sociálních služeb Aplikaci institutu způsobilosti k právním úkonům je potřeba provádět v kontextu dalších vnitrostátních právních norem, mezinárodních smluv, dalších relevantních mezinárodních dokumentů, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, apod. Základním vnitrostátním předpisem je Listina základních práv a svobod, která tvoří legislativní i aplikační rámec pro zásah do základních lidských práv a svobod. Práva osob, které z důvodu nepříznivé sociální situace (také z důvodu zdravotního postižení, duševního nebo tělesného) potřebují pomoc nebo podporu třetích osob v kterékoli oblasti života, zcela nově upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinný od Zákon stanoví pravidla poskytování této pomoci a podpory. Vychází z moderních celosvětových trendů postavených na důsledném respektování individuality, autonomie a všech práv člověka s postižením. Sociální služba je definována jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám, s cílem jejich sociálního začlenění nebo, pokud to již nelze (např. u seniorů), alespoň prevence jejich sociálního vyloučení. Sociálním začleněním se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Pomoc musí působit na osoby aktivně a podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Je založená na tvorbě individuálního plánu poskytování sociální služby, který sociální pracovník vypracuje společně s uživatelem služby. Pro vytvoření adekvátního individuálního plánu poskytování služby (viz např. zákon o sociálních službách, 2 odst. 2, vyhláška č. 505/2006, příloha č. 2. bod 5) směřujícího k sociálnímu začlenění osoby je zcela nezbytná její přiměřená způsobilost k právním úkonům. Jednou ze základních činností při poskytování většiny sociálních služeb (zejména pobytových), které musí poskytovatel zajistit, je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Pomoc a podpora směřuje např. k realizaci základních práv a svobod uživatele (svoboda pohybu, právo na vzdělání, pracovní uplatnění, partnerský a rodinný život, náboženská práva, politická práva) a také k řešení dalších zásadních práv a zájmů uživatele, kde záležitost způsobilosti k právním úkonům je klíčová. Pokud bude poskytovatel služby chtít dostát požadavkům zákona o sociálních službách, bude se muset zabývat otázkou 10 Život do svých rukou

13 JUDr. Dana Kořínková přiměřenosti omezení způsobilosti uživatelů své služby. Vzhledem k velkému počtu klientů bývalých ústavů sociální péče (dnes domovy pro osoby se zdravotním postižením), kteří byli i zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům často z různých zástupných nebo nepřiměřených důvodů (např. lepší naděje na přijetí ústavu, stejně nepotřebují způsobilost, když žijí v ústavu, atd.) bude vracení způsobilosti k právním úkonům zřejmě častou součástí pomoci při uplatňování práv uživatele služby. Mnoho klientů bývalých ústavů sociální péče si poslední dobou žádá o vrácení způsobilosti k právním úkonům. Lze očekávat, že v rámci poskytování sociální služby bude i v budoucnosti u soudů podáno velké množství návrhů na vrácení (v různém rozsahu) způsobilosti k právním úkonům uživatelům sociálních služeb. Zaměření jednotlivých seminářů Prvním krokem k uskutečnění změn byla odborná diskuse o všech tématech souvisejících s omezováním způsobilosti k právním úkonům tak, aby byl naplněn smysl tohoto institutu ochrana zájmů lidí s omezenou schopností rozhodovat se. Odborná diskuse probíhala formou 3 seminářů v roce 2006 a 2007, kterých se zúčastnili zainteresovaní odborníci (soudci, advokáti, odborníci, kteří se účastní soudních řízení o způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, odborníci z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, sociální práce s lidmi s duševním postižením, lidských práv, atd.). První seminář proběhl ve spolupráci s Českou advokátní komorou a byl primárně určen jejím členům. Seminář se zabýval především úlohou advokáta v tomto soudním řízení na základě novely občanského soudního řádu provedené zákonem č. 205/2005 Sb., která stanovila povinné zastoupení v řízení o způsobilosti k právním úkonům zvoleným zástupcem nebo advokátem. Předmětem semináře bylo poskytnout advokátům přehled o širším právním rámci a souvislostech problematiky způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, seznámit advokáty se specifiky života lidí s duševní poruchou, s činností institucí poskytujících navazující služby a upozornit na možnosti spolupráce s některými z nich (např. s občanskými poradnami). Zvláštní pozornost byla věnována etice zastupování lidí s duševním postižením advokátem a možnostem a úskalím komunikace s těmito lidmi. Těžištěm semináře byl rozbor právní úpravy občanského soudního řízení o způsobilosti a opatrovnictví, praktických zkušeností z tohoto soudního řízení, jeho specifik a rizikových oblastí, např. role a náležitého zpracování obligatorního znaleckého posudku. V oblasti opatrovnictví byla diskutována úloha hmotně právního opatrovníka a problematika veřejného opatrovnictví. Dále zazněl příspěvek k problematice informovaného souhlasu a předem vyslovených přání v oblasti zdravotnictví. Pro potřeby poskytování právní pomoci i na mezinárodní úrovni byl zpracován příspěvek o úloze a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v oblasti způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Evropský soud pro lidská práva může rozhodovat v konkrétních případech žalob našich občanů a jeho judikatura poskytuje cenný argumentační materiál, který lze využít i v řízení u vnitrostátních soudů. Partnerem při pořádání druhého semináře, konaného , byla Justiční akademie. Seminář byl určen pro soudce a justiční čekatele. Důraz byl tedy kladen zejména na procesně právní otázky problémy v řízení o způsobilosti k právním úkonům, rozhodovací praxi v této oblasti a její úskalí a nedostatky. Ústředním tématem bylo znalecké posuzování a úloha zna- Život do svých rukou 11

14 Úvod leckého posudku v řízení v souvislosti s dalšími nezbytnými důkazy. Zazněl výklad o rozlišení duševní nemoci a mentálního postižení, dále zkušenosti s nedostatky odborného posuzování rozumových a volních schopností a schopnosti obstarávat si běžné záležitosti, s formulací rozsudku. Seminář se věnovat i právní úpravě a aplikační praxi opatrovnictví, jeho lidsko-právním souvislostem a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve věcech řízení o způsobilosti. Třetí seminář, určený pro širokou odbornou veřejnost, se konal ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR v Jednacím sále Senátu 26. března Jeho předmětem byl obecnější rozbor zkušeností s právní úpravou a její aplikací. Byly shrnuty poznatky, které vyplynuly z předcházejících seminářů a poskytl prostor pro diskusi odborné veřejnosti ohledně dalšího možného postupu například zdokonalení instituce profesionálního veřejného opatrovníka, dosažení změn v aplikaci platného práva, provedení změn právní úpravy. Debata zainteresovaných odborníků z oblasti justice, veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb i neziskového sektoru ukázala různé aspekty problematiky a nutnost širší spolupráce při jejím řešení. Doprovodnou akcí některých seminářů bylo promítání dokumentárního filmu a instalace výstavy Společnosti DUHA, jejímž autorem je akademický malíř Jan Paul. Výstavní projekt vznikl v roce 2003 na základě zkušeností z poskytování sociálních služeb a z potřeb upozornit na problematiku lidí s mentálním postižením. Názorně zprostředkovává informaci, že mentální postižení není nemoc, a že tito lidé nepatří do izolace, ale jsou členy naší společnosti a mají stejná práva jako všichni ostatní. Putovní výstava byla instalována v prostorách, kde proběhly semináře pro advokáty a pro soudce. Nový přístup k problematice, šetrnější způsoby ochrany a asistované rozhodování V závěru realizace projektu došlo k zásadní změně v okolnostech právního rámce způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Tato změna je dána přijetím mezinárodní Úmluvy o právech osob s postižením na konci roku Tato mezinárodně právní norma již nepřipouští zásahy do způsobilosti k právním úkonům lidí s postižením. Změna koncepce právní úpravy v ČR bude tedy nevyhnutelná. Bude se zásadně lišit i od koncepce, která je zatím obsažena v návrhu novely občanského zákoníku. Návrh novely občanského zákoníku zatím vůbec neodráží již mnohaleté mezinárodní dění v této oblasti. V ČR např. ještě vůbec nebylo diskutováno doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (99) 4 ohledně principů ochrany nezpůsobilých občanů, které je aplikováno Evropským soudem pro lidská práva a vztahuje se i na občany ČR. V tomto Doporučení se, mimo jiné, ČR hlásí k hledání možností nahradit omezení způsobilosti k právním úkonům souborem méně restriktivních opatření. Opatření se týkají různých oblastí. V právní oblasti je potřeba zabývat se otázkou, jak právně implementovat novou mezinárodní úmluvu, vytvořit novou právní koncepci. V jejím rámci budou hrát větší roli právní nástroje méně omezující než zásah do způsobilosti k právním úkonům, které by lidé s poruchami rozhodovacích schopností mohli využít k řešení své situace a které se v zahraničí využívají ve větší míře než v ČR (zvláštní plná moc, předem projevená vůle). Např. je potřeba umožnit lidem, kteří jsou si vědomi, že jejich duševní schopnosti se budou postupně, více či méně rychle, snižovat (Alzheimerova choroba, opakované mrtvice, stařecká demence) aby v době, kdy jsou 12 Život do svých rukou

15 JUDr. Dana Kořínková ještě schopni o sobě plně rozhodovat, mohli závazně upravit svoje poměry podle své vůle do budoucna. V současné době je také navýsost aktuální problematika právních úkonů seniorů a lidí s duševním postižením při poskytování sociálních služeb a při léčebných výkonech, která nemá v našem právním řádu uspokojivé řešení. Lidé s poruchami učení i s duševním onemocněním potřebují pomoc a podporu v různých oblastech života. Nechtějí ale, aby někdo rozhodoval a žil místo nich. Potřebují poradenství a asistenci v právních i osobních záležitostech. Podpora v mnoha oblastech života je jim poskytována (a pro osoby s duševním onemocněním by měla být dostupná v mnohem větší míře) formou sociálních služeb. Další část poradenství by mohla být zajištěna formou transformovaného veřejného opatrovnictví, sítí neformálních poradců jako jsou dosud opatrovníci blízké osoby i specializovanými organizacemi. Platily by stejné požadavky na odbornou úroveň a zabezpečení tohoto poradenství jako pro současné veřejné opatrovnictví. Hlavní rozdíl by byl v tom, že opatrovník poskytuje člověku s postižením asistenci, rozhoduje s ním, nikoli místo něj. Případy osob, které o sobě nemohou rozhodovat vůbec, jsou extrémní a menšinové, ale jistě je nutné a možné zajistit adekvátně i jejich potřeby. Vždy však musí být maximálně respektována vůle člověka ve všech jeho záležitostech. Život do svých rukou 13

16

17 Ing. Jan Litomiský Úvodní slovo na zahájení kolokvia Ing. Jan Litomiský, zmocněnec Vlády České republiky pro lidská práva Vážené dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem byl požádán o převzetí záštity nad tímto seminářem. Zvýšení úrovně ochrany práv osob s duševní poruchou obecně a zejména pak v řízení o způsobilosti k právním úkonům je dlouhodobě jednou z našich priorit. Na řadu problémů v praxi i v právní úpravě a na nutnost přijmout vhodná opatření k jejich řešení jsme opakovaně upozorňovali též ve Zprávě o stavu lidských práv v České republice, kterou každoročně zmocněnec vlády pro lidská práva předkládá vládě. Dnešní seminář, jehož se účastníte vy, zástupci veřejné správy, krajů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací a v neposlední řadě i veřejnost, vytváří prostor pro navázání vzájemné spolupráce a dialogu o tom, jaké kroky a opatření je nutné a vhodné v nejbližším období iniciovat. Chtěl bych využít této příležitosti a informovat Vás, že rok 2007 byl z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Zejména tedy pro všechny skupiny osob, které by mohly být z jakéhokoliv důvodu (např. i kvůli zdravotnímu postižení) diskriminovány. Realizací aktivit k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny na národní úrovni v České republice je pověřena Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti při Úřadu vlády. Slavnostní zahajovací večer k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny v České republice se koná dne 2. dubna V průběhu celého roku 2007 se budou po celé České republice konat různé aktivity s cílem informovat širokou veřejnost o problému diskriminace, který bohužel v naší společnosti existuje. I dnes se budeme tématu diskriminace nepřímo dotýkat, protože osoby s duševní poruchou mohou být kvůli svému postižení diskriminovány a znevýhodněny nejen oproti zdravým lidem, ale i oproti osobám s fyzickým postižením. Úprava způsobilosti k právním úkonům se týká především osob s duševní poruchou (mentální nebo psychickou) a je nutné si uvědomit, že jejich život poté, co jim byl soudem ustanoven opatrovník, je zcela jiný než život osob plně způsobilých k právním úkonům. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří iniciovali a také se účastní projektu Život do svých rukou jehož je dnešní seminář součástí, jmenovitě JUDr. Daně Kořínkové. Doufám, že dnešní setkání bude vzájemně přínosné. Život do svých rukou 15

18

19 Mgr. et Mgr. Lucie Rybová Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům v ČR Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, odborná pracovnice Sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva, tajemnice Výboru pro lidská práva a biomedicínu, Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva a Výboru proti mučení, krutému a jinému nelidskému zacházení nebo trestání Ve dnech 27. března až 7. dubna a 21. až 24. června 2006 již potřetí od roku 1998 do České republiky zavítal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Committee for revention of Torture, dále jen CPT ). V rámci kontroly dodržování Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která se týká zacházení a práv osob omezených na svobodě, navštívila delegace CPT vedle vybraných vazebních věznic a policejních cel také tři ústavy sociální péče a dvě psychiatrické léčebny a zabývala se mimo jiné i postavením osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům a problematikou opatrovnictví. Po ukončení návštěvy výbor vypracoval Zprávu pro vládu České republiky o své návštěvě (dále jen Zpráva CPT ), kterou vláda vzala v prosinci 2006 na vědomí. 1 Zpráva CPT obsahuje řadu doporučení a připomínek v reakci na pozorování a zjištění, která výbor během své návštěvy učinil. S odvoláním na čl. 8 odst. 5 Úmluvy CPT ve své Zprávě vládu České republiky požádal, aby příslušné české úřady učinily opatření ve smyslu doporučení uvedených ve Zprávě a do šesti měsíců o přijatých opatřeních informovaly CPT. Stanovisko ČR ke Zprávě CPT obsahující informace o plnění doporučení CPT schválila vláda v březnu a uložila zmocněnci vlády pro lidská práva požádat CPT o jeho zveřejnění. Zpráva CPT i stanovisko vlády České republiky k této Zprávě bude jako v uplynulých letech zveřejněna na webových stránkách vlády. 3 Dne 5. února 2007 zaujal ke Zprávě a vyjádření ČR stanovisko Výbor pro lidská práva a biomedicínu stálý orgán Rady vlády pro lidská práva, který ve svém usnesení doporučil vyvodit ze Zprávy CPT zásadní opatření, včetně legislativních, která povedou k systémovým změnám, ve všech sledovaných oblastech a zařízeních. Zpráva obsahuje řadu zjištění a doporučení k problematice opatrovnictví a k ochraně práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům: Život do svých rukou 17

20 Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených... Obdobně jako již v roce 2002 CPT kritizoval nedostatečné zajištění práv těchto osob a mimo jiné zdůraznil, že umístění osob zbavených způsobilosti k právním úkonům do ústavu sociální péče, které je založeno výhradně na souhlasu jejich opatrovníka, zbavuje tyto osoby základních procesních záruk.. Delegace CPT si také povšimla, že značný počet pacientů v psychiatrických léčebnách a klientů v ústavech sociální péče, které v roce 2006 navštívila, byl v režimu opatrovnictví: 51 pacientů v dobřanské psychiatrické léčebně; 127 pacientů v brněnské psychiatrické léčebně; přibližně 98 klientů Ústavu sociální péče Střelice; 65 klientů v Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Značná část pacientů nebo klientů byla ubytována v uzavřených odděleních a že personál zaměstnaný ve výše uvedených institucích mohl tyto pacienty kdykoli omezit v pohybu, pokud se zdálo, že je to nutné. Zpráva uvádí, že opatrovníci disponují značnými pravomocemi ( např. rozhodují o umístění do psychiatrické léčebny a nebo do ústavu sociální péče) a že klient ústavu sociální péče nemůže opustit toto zařízení bez předchozího souhlasu opatrovníka ( ust. 78 odst. 1 vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 182/1991 Sb., o sociálním zabezpečení). 4 I když umístění může být v přímém protikladu s vyjádřenou vůlí pacienta/klienta a tato osoba nemůže opustit ústav sociální péče bez souhlasu opatrovníka, české právo klasifikuje tuto situaci jako dobrovolnou. Pravomoci opatrovníka mohou být zrušeny pouze soudním rozhodnutím. Z toho vyplývá, že plně uzdravený pacient zůstává stále zbavený způsobilosti k právním úkonům, dokud soud nerozhodne jinak. Závěry delegace CPT naznačují, že instituce opatrovnictví, aplikovaná ve své nejpřísnější formě, vytváří pro pečovatelské ústavy značnou organizační a administrativní zátěž. Delegace získala informace o řadě případů, kdy bez předchozího souhlasu opatrovníka nebylo možno rozhodnout o žádném opatření, týkajícím se zcela nesvéprávného pacienta nebo klienta, včetně užití prostředků omezujících pohyb. V praxi se navštívené instituce potýkaly s potížemi způsobenými institutem opatrovnictví různými způsoby. Například ve vztahu k lékařskému ošetření ředitel Ústavu sociální péče ve Střelicích delegaci sdělil, že existuje seznam lékařských zásahů, pro něž je nutný souhlas opatrovníka. Z rozhovorů s personálem ale vyplynulo, že předchozí souhlas opatrovníka se žádá jen v případech chirurgických zákroků a psychiatrické hospitalizace. Podobná praxe byla zaznamenána i v Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Na rozdíl od výše uvedeného byla delegace v brněnské psychiatrické léčebně informována, že všechny fyzické zákroky jsou schvalovány opatrovníkem, s výjimkou injekcí. Delegace CPT si rovněž povšimla, že některá ze zařízení prosazovala (neformální) přesunutí pravomocí z konkrétních individuálních opatrovníků na pečovatelský ústav. Nejméně dvě z institucí, které navštívila, zavedly formulář podepisovaný opatrovníkem během příjmu klienta, na základě kterého opatrovník poskytuje ústavu předchozí blanketní souhlas se všemi rozhodnutími, která jsou přijata ohledně léčby a umístění (v otevřeném nebo uzavřeném oddělení). V jiné navštívené instituci se ukázalo, že souhlas opatrovníka k lékařským zákrokům a nebo k aplikaci fyzických omezujících prostředků není až na výjimečné případy nutný. Delegace také zjistila, že některé instituce, jako například brněnská psychiatrická léčebna, učinily právní kroky nutné pro výměnu opatrovníka, který nesouhlasil s navrhovanou léčbou. 18 Život do svých rukou

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009

U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 U S N E S E N Í Rady vlády České republiky pro lidská práva ze dne 1. října 2009 Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. n a v a z u j e n a schválený podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Lucie Krausová Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu nabyl účinnosti 1. července 1966 vymezoval povinnost informovat pacienta a podmínku souhlasu se zdravotní péčí. 23 Poučení a souhlas nemocného

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKON Č. 189/2016 Sb. (DETENČNÍ NOVELA), kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) dzahumensky@mdac.info Obsah příspěvku Výzkum MDAC

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Připomínky veřejné ochránkyně práv

Připomínky veřejné ochránkyně práv Připomínky veřejné ochránkyně práv Příloha PDCJ: 3426/2014 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové základní školy a školských obvodů spádové mateřské

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Připomínky veřejného ochránce práv

Připomínky veřejného ochránce práv Příloha k PDCJ: 710/2012 Připomínky veřejného ochránce práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích OBECNÁ PŘIPOMÍNKA: S přihlédnutím ke stávající nepříznivé

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP

PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB. JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP PRÁVA A POVINNOSTI HIV POZITIVNÍCH OSOB JUDr. Jakub Tomšej, ČSAP Povinnosti HIV pozitivních osob 2 Zásada informovaného souhlasu vs. povinné testování některých skupin obyvatel: Dárci krve, tkání, orgánů,

Více

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní)

Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní) aktivita 5.1 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach

Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach Detenční řízení v sociálních službách opatrovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Mgr. Petr Mach Čemu se budeme věnovat? uzavírání smlouvy o poskytování pobytové sociální služby schvalování,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

Poznámky k praktické aplikaci požadavků Aarhuské úmluvy v ČR (zejména v soudní praxi) Seminář o českém předsednictví EU Praha, 21.11.2008 Pavel Černý, EPS Hlavní body zkušenosti (problémy) s využíváním

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více