Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou"

Transkript

1 Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

2 Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského. Projekt byl financován a za přispění partnerů Za výraznou pomoc a spolupráci děkujeme: paní senátorce Ing. arch. Daniele Filipiové a Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Daniele Kovářové a České advokátní komoře PeaDr. Pavlu Cicvárkovi a Justiční akademii

3 Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

4 Obsah JUDr. Dana Kořínková Úvod Ing. Jan Litomiský Úvodní slovo na zahájení kolokvia Mgr. et Mgr. Lucie Rybová Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům v ČR Mgr. Jitka Šalomounová Zkušenosti veřejného ochránce práv s fungováním institutu opatrovnictví získané při vyřizování individuálních podnětů Mgr. Jiří Sobek Práva lidí s mentálním postižením Mgr. David Zahumenský Některé problémy v řízení o způsobilosti k právním úkonům Mgr. Katarína Durecová Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení, posuzování sociálních dovedností jako předmět znaleckého posudku, výběr adekvátních odborníků JUDr. Emil Krause Způsobilost k právním úkonům, řízení o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům ( 10 občanského zákona, 186 až 191 o.s.ř.) JUDr. Helena Tomišková Právní úprava a etika zastupování lidí s duševní poruchou Mgr. Ivan Kolář Občanské poradny a jejich zkušenosti s řízením o způsobilosti k právním úkonům

5 Daniel Kaucký Komunikace s lidmi se zkušeností s duševní nemocí Mgr. Robert Kaňka Současná právní úprava institutu opatrovnictví v ČR (hmotněprávní i procesní), její lidskoprávní souvislosti Nedostatky právní úpravy a aplikační praxe, výhledy do budoucna Dana Hladíková Instituce veřejného opatrovníka JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Právní problematika informovaného souhlasu a předem vyslovených přání v oblasti zdravotnictví Mgr. David Zahumenský Evropský soud pro lidská práva a jeho judikatura ve věcech řízení o způsobilosti k právním úkonům Jan Fiala Několik poznámek k mezinárodním trendům ohledně opatrovnictví Doporučení Č. R (99) 4 Výboru minitrů členským státům ohledně zásad právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob

6

7 JUDr. Dana Kořínková Úvod JUDr. Dana Kořínková Sborník projektu ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU obsahuje příspěvky ze tří seminářů, které se uskutečnily postupně pro advokáty, soudce a širší odbornou veřejnost. Zpracovává různé aspekty problematiky soudního řízení o zbavení, respektive omezení způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Kromě analýzy relevantní právní úpravy a stávající rozhodovací praxe se podrobně věnuje například problematice znaleckého posuzování duševních poruch se zaměřením na poruchy učení (mentální retardace) a jeho úloze v příslušném řízení, specifikům komunikace s lidmi s duševní nemocí (psychózou), problematice informovaného souhlasu s léčbou ve zdravotnictví, mezinárodnímu srovnání právní úpravy a praxe, úloze a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti a možnostem šetrnějších způsobů ochrany a pomoci při uplatňování práv lidí s duševním postižením. Obsahuje rovněž zkušenosti z praxe advokáta a veřejného opatrovníka. Projekt probíhal pod záštitou Zmocněnce vlády pro lidská práva, předsedajícího Radě vlády pro lidská práva, stálému poradnímu orgánu Vlády ČR. V její působnosti je sledování dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod. Svou činností také působí ke zvýšení obecného povědomí o lidských právech a způsobech jejich prosazování. Zvýšení úrovně ochrany práv osob v řízení o způsobilosti k právním úkonům je dlouhodobě jednou z jejích priorit. Při přípravě a realizaci projektu vycházeli partneři projektu ze zkušeností získaných v rámci svých dosavadních aktivit. Občanské sdružení QUIP se věnuje podpoře rozvoje kvality a dobré praxe v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb. Společnost DUHA, poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením v oblastech chráněného bydlení a pracovní integrace a občanské sdružení Rytmus se zabývá poskytováním služeb v oblastech podporovaného zaměstnávání a sociálního začleňování lidí s mentálním postižením. Projekt podporovalo také Centrum advokacie duševně postižených (MDAC), které právními nástroji podporuje uplatňování lidských práv, rovnosti a sociální integrace lidí s postižením v Evropě a střední Asii. Život do svých rukou 5

8 Úvod Dále se vycházelo ze zkušeností Kanceláře veřejného ochránce práv, který se při své činnosti setkává s problematikou dodržování práv osob, které nejsou schopny činit právní úkony, především u podnětů směřujících proti institucím, v nichž se vykonává ochranné léčení, ohledně činnosti územních samosprávných celků a státní správy soudů. Od provádí Ochránce, na základě zákona č. 381/2005 Sb., systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. V rámci návštěv sleduje dodržování práv také v souvislosti se způsobilostí k právním úkonům a opatrovnictvím. Všichni partneři jsou si vědomi, že v ČR jsou dlouhodobě rezervy v dodržování a realizaci základních lidských práv a svobod lidí, kteří mají v důsledku duševní poruchy snížené rozhodovací schopnosti. Tyto rezervy jsou mimo jiné i v aplikaci právní úpravy omezování způsobilosti k právním úkonům a při výkonu opatrovnictví. Cíl seminářů Z perspektivy vnitrostátních politických dokumentů i celosvětového nového přístupu k ochraně práv lidí s postižením a novým způsobům poskytování pomoci a podpory těmto lidem jsme si vědomi, že by byla v ČR potřebná především zásadní změna koncepce právní úpravy v této oblasti. I bez legislativních změn, správnou aplikací stávající právní úpravy, je však možné bezodkladně podstatně zlepšit ochranu práv lidí se sníženou schopností se rozhodovat. Proto jsme se v projektu Život do svých rukou zaměřili na hledání dobré praxe v řízení o způsobilosti k právním úkonům a v opatrovnictví. Jednou z podstatných příčin současné neuspokojivé situace je, podle naší zkušenosti, nedostatečný přehled právních odborníků (soudců, soudních znalců, advokátů) o problematice života lidí s duševní poruchou a o nových poznatcích v souvisejících oborech (speciální pedagogika, psychologie, sociální služby, činnost mezinárodních institucí i mezinárodní právo). Dále také nedostatečné porozumění opatrovníků blízkých osob, veřejných opatrovníků, poskytovatelů sociálních služeb, rodin lidí s postižením, apod. právní stránce věci. Tím dochází k nepřesné aplikaci právních norem. Praxe pak není v souladu s právní úpravou ani s právy lidí, kterých se týká. Úkolem projektu proto bylo zprostředkovat odborné znalosti a zkušenosti a poskytnout prostor pro jejich vzájemnou výměnu soudcům, advokátům, veřejným opatrovníkům, sociálním pracovníkům, představitelům veřejné správy, atd. Tak by mohly být ihned učiněny kroky vedoucí k nezbytným změnám, aby tento právní institut, jehož jediným smyslem je chránit zájmy člověka, byl aplikován v souladu s platným právem a na nejvyšší odborné úrovni. Efektivní ochrana práv a zájmů lidí se sníženou schopností rozhodovat se Jsme přesvědčeni, že i člověku se sníženou schopností rozhodovat se musí být umožněno projevit a realizovat v co největší možné míře svoje zájmy, přání, potřeby, svoji osobnost, svůj život. Z tohoto přesvědčení vychází i nové mezinárodně uznávané trendy ochrany práv lidí s postižením a poskytování sociálních služeb. V oblasti sociálních služeb má efektivní ochranu zájmů těchto lidí zajistit poskytnutí pomoci a podpory vycházející z jejich vlastního názoru a přání ohledně řešení své situace. Tento trend je v právním řádu ČR v oblasti sociálních služeb 6 Život do svých rukou

9 JUDr. Dana Kořínková obsažen v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Stejně tak v oblasti právních úkonů má být těmto lidem poskytnuta především podpora při jejich vlastním rozhodování. K ochraně práv lidí mají existovat šetrnější právní nástroje, než je zasahování do jejich právního statusu. Zásah do právního statusu se považuje za krajní a nežádoucí řešení. Tato filosofie je již obsažena v některých mezinárodních dokumentech a právních normách. Z nich nejdůležitější je nová Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, č. 61/106, přijatá VS OSN v prosinci 2006, kterou ČR již podepsala. Dále je to např. Doporučení č. R(99)4 Výboru ministrů Rady Evropy ohledně Zásad právní ochrany nezpůsobilých dospělých osob. Více informací k těmto dokumentům je obsaženo v příspěvcích v tomto sborníku. Institut omezování způsobilosti V ČR se zatím ve velmi široké míře využívá jako hlavní nebo dokonce jediný nástroj ochrany práv lidí s omezenou schopností se rozhodovat tradiční institut omezování způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Jeho právní zakotvení i vžitá praxe má z hlediska ochrany práv osob, kterým má sloužit, řadu úskalí. Zásah do právního statusu, zejména pokud je nadměrný, vede k izolaci jednotlivce a jeho nežádoucímu vyčlenění ze společnosti, tedy ke zhoršení kvality jeho života. Způsobilost mít práva, tedy právní subjektivita, je každému zaručena ústavou. Možnost právně jednat je její podstatnou součástí a předpokladem pro výkon mnoha dalších, i základních lidských, práv. Omezení způsobilosti k právním úkonům je tedy značným zásahem do práv člověka. Takový zásah je možné provést pouze v zájmu ochrany osoby, a to v minimální míře nutné pro efektivní ochranu jejích zájmů. Omezení způsobilosti k právním úkonům stanovené v rozsudku je však často mnohem větší, než slouží ochraně zájmů osob. V soudním řízení často nejsou adekvátně posouzeny skutečné schopnosti těchto lidí obstarávat si svoje běžné záležitosti, ani dopady rozsudků do jejich praktického života. Tuto situaci vystihuje i Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR, Cpj 160/76, které ani po 30 letech není soudní praxí dostatečně naplňováno. Příspěvky v tomto sborníku poskytují rozbor problematiky tohoto institutu s cílem nalézt takový způsob jeho aplikace, který by byl vůči osobám, které má chránit, co nejšetrnější. Specifické potřeby lidí s různými typy duševní poruchy Právní úprava způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví se vztahuje na lidi s duševní poruchou. Pod tímto právním termínem se rozumí zejména lidé s poruchami učení (mentální retardace), duševním onemocněním, stárnoucí, s demencí, závislí na omamných látkách, s poškozením mozku po úraze, po mrtvici, apod. Jedním z důsledků takové duševní poruchy je omezená schopnost rozhodovat o svých záležitostech v různých oblastech života. Smyslem institutu omezování způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví je řešit sníženou schopnost rozhodování o právních záležitostech. Stanovení konkrétních právních úkonů, rozsahu jejich omezení, a tím úlohy opatrovníka, v rozsudku musí zohledňovat specifické potřeby a souvislosti života člověka. Různé typy duševní poruchy mají specifický dopad do života člověka. Je možné vysledovat některé společné znaky v potřebách, životních okolnostech a rizicích pro skupiny lidí podle typu duševní poruchy. Život do svých rukou 7

10 Úvod Například pro život lidí s potížemi při učení je typické, že často využívají pobytové sociální služby, které jim poskytují již tradičně značnou podporu a ochranu v mnoha ohledech. Tito lidé v mnoha případech bydlí a pracují mimo zařízení a jsou schopni obstarat si samostatně své běžné záležitosti (nakládat v určitém rozsahu se svými prostředky, koupit si občerstvení, cestovat veřejnou dopravou, dojíždět do zaměstnání, jít do kina). Přesto jsou zcela zbavení způsobilosti k právním úkonům. Nemožnost přiměřené právní samostatnosti v soukromém životě je pro ně silně demotivující a kontraproduktivní. Brání jim v získávání zkušeností a dovedností, v rozvoji a samostatnosti. Navíc v právní úpravě sociálních služeb se odráží nová filosofie směřující k maximálnímu možnému sociálnímu začlenění těchto lidí, kde přílišné omezení způsobilosti k právním úkonům je často spíš vážnou překážkou dosažení cíle sociální služby než jedinou a nezbytnou formou ochrany těchto lidí. Specifická je dále situace seniorů, kteří v mnoha případech ztrácejí podstatnou část svých někdejších duševních schopností. Rozhodně nepovažujeme za etické, žádoucí a dokonce ani právně technicky reálné řešení jejich situace hromadným omezováním nebo zbavováním způsobilosti k právním úkonům. Pro řešení jejich situace (např. při uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytnutí informovaného souhlasu s léčbou, i při řadě dalších právních úkonů) ovšem chybí spolehlivý právní základ. Právní úprava je v této oblasti kusá a není dostatek zkušeností s její aplikací. Lidé se zkušeností s duševní nemocí by v mnoha případech potřebovali především asistenci prostřednictvím sociální služby nebo poradce. Pro jejich rozhodovací schopnosti jsou typické výkyvy. Snížení schopnosti rozhodovat se bývá přechodné, i když se může opakovat. Takže ne vždy je trvalé omezení způsobilosti k právním úkonům adekvátní. Tím se liší od lidí s potížemi při učení nebo seniorů, jejichž schopnosti mají spíš dlouhodobě vzestupnou, konstantní nebo sestupnou tendenci. Specifická je situace lidí v poúrazovém stavu (zejména op úrazu hlavy), při některých onemocněních (např. mrtvice), s Alzheimerovou demencí, s hlubokou mentální retardací, nebo v dlouhodobém bezvědomí. Adekvátní omezení způsobilosti k právním úkonům závisí na dobrém porozumění problematice jednotlivých duševních poruch. Rozsudek šitý na míru jedinečným potřebám konkrétního člověka vyžaduje, aby soud provedl všechny nezbytné důkazy, určil vhodného znalce a správně formuloval otázky ke znaleckému posouzení. Těmito tématy se zabývají příspěvky ve Sborníku. Opatrovnictví Také aplikace právní úpravy opatrovnictví má řadu nedostatků. Úlohou soudem ustanoveného opatrovníka je činit právní úkony, ke kterým není zastoupený sám způsobilý. Avšak vžitá praxe je v řadě případů jiná. Opatrovníci často nejsou přiměřeně poučeni. Neznají tedy dostatečně své kompetence a překračují je, nebo zastoupeného zbytečně a neoprávněně omezují z přehnané obavy o jeho bezpečí. Rozhodují za zastoupeného v jeho osobních věcech, které nejsou právními úkony, nerespektují vůli zastoupeného ani tam, kde je to možné. Tyto nedostatky se vyskytují ve všech variantách opatrovnictví - opatrovnictví vykonávaném příbuznými, poskytovatelem sociální služby i orgánem místní správy (dále veřejný opatrovník ). 8 Život do svých rukou

11 JUDr. Dana Kořínková Zákon předpokládá, že bude opatrovníkem ustanovena především blízká osoba. Často však není možné najít pro výkon opatrovnictví vhodnou blízkou osobu. Kromě toho rodinní příslušníci jsou se zastoupeným obvykle v potenciální kolizi zájmů. Není ojedinělé, že dochází z jejich strany k nějaké formě manipulace nebo dokonce zneužívání opatrovance. Výkon opatrovnictví rodiči dospělého opatrovance často uvězní v pozici věčného dítěte. Výkon opatrovnictví dětmi vůči rodičům může vést ke kolizi zájmů opatrovance s jejich budoucím dědickým právem atd. Blízké osoby v porovnání s opatrovníkem-odborníkem většinou nemají odborné ani právní znalosti. Ať už jedná blízká osoba v dobré víře nebo nikoli, má výkon opatrovnictví rodinným příslušníkem často spíš negativní dopad na přirozené rodinné vztahy. Opatrovnictví často vykonávají poskytovatelé sociálních služeb (bývalé ústavy sociální péče, jejich ředitelé nebo zaměstnanci). Poskytovatelé služeb vykonávají svou funkci často lépe než veřejný opatrovník nebo příbuzní. Mají výhodu v tom, že disponují odbornými znalostmi problematiky života i práv lidí s duševním postižením. Vzhledem k nedostatku vhodných opatrovníků bylo pověřování poskytovatele služby výkonem opatrovnictví často pro klienty jediným možným, nebo nejvíce praktickým řešením. Nicméně tato situace není do budoucna přijatelná, neboť je zde trvalý střet zájmů uživatele a poskytovatele služby, který je zároveň opatrovníkem uživatele (vystupuje tedy po celou dobu poskytování služby na obou smluvních stranách). Stav, kdy opatrovnictví je vázáno na poskytovatele, je v kolizi také s reálnou možností uživatele svobodně a pružně změnit poskytovatele služby. Z praxe jsou v tomto směru známy různé negativní zkušenosti. Např. když opatrovníkovi zaměstnanci skončil pracovní vztah k poskytovateli, opatrovanec se stal jeho rukojmím pro vyřizování účtů s bývalým zaměstnavatelem. Dále jestliže skončí pracovní poměr zaměstnance opatrovníka, bývalý zaměstnanec obvykle nemá zájem být nadále opatrovníkem uživatele nebo dokonce skupiny uživatelů, a je tudíž nutné ustanovit jiného opatrovníka. Pokud je opatrovníkem přímo poskytovatel nebo jeho ředitel, je tato situace od účinnosti zákona o sociálních službách patová, neboť poskytovatel nemůže uzavřít smlouvu o poskytování služby s osobou, kterou sám zastupuje. Z hlediska smyslu institutu opatrovnictví ochrany zájmů opatrovance je vázání opatrovnictví na pracovní poměr zaměstnanců poskytovatele služby nevhodné a nepřijatelné. Poskytovatelé sociálních služeb jsou si všech aspektů této kolize zájmů vědomí. Již v současné době podávají u soudů návrhy na ukončení svého opatrovnictví. Pro nedostatek veřejných opatrovníků je však situace těžko řešitelná. Některé soudy navíc tuto kolizi zájmů odmítají připustit. Z hlediska efektivní ochrany práv a zájmů lidí se sníženou schopností rozhodovat se je podle našeho názoru nezbytné vyřešit systémově stávající situaci zcela nedostatečného zajištění opatrovnictví. Nemohou existovat dohady o tom, zda orgán místní správy může odmítnout výkon opatrovnictví, jestliže soud nemůže ustanovit opatrovníkem jinou osobu (viz 27 odst. 3 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), jak se to v některých případech děje. Je potřeba vytvořit síť profesionálních veřejných opatrovníků, dostatečnou co do počtu i odborné připravenosti, metodiku, etický kodex a účinný systém kontroly opatrovnictví vůbec. Veřejný opatrovník by mohl nejlépe jednat v zájmu zastoupeného. Není žádným způsobem v kolizi s jeho zájmy jako poskytovatel služeb, nebo jako rodinný příslušník. Veřejný opatrovník však musí mít nezbytné odborné znalosti: musí dobře rozumět právním normám Život do svých rukou 9

12 Úvod týkajícím se způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, související sociální a zdravotní problematice, etickým požadavkům na výkon opatrovnictví. Výkon veřejného opatrovnictví musí být tedy skutečně profesionální, aby mohl účinně pomáhat opatrovancům naplňovat všechna jejich práva. Nesmí docházet k tomu, aby veřejný opatrovník práva lidí s postižením omezoval z nedostatku vědomostí nebo neochoty podstoupit přiměřené riziko. Pokud by existovala jasná pravidla a systém dohledu nad výkonem opatrovnictví, mohly by opatrovnictví vykonávat i specializované organizace nebo dobrovolníci. Měla by také existovat možnost odměňování opatrovníků. V rámci veřejného opatrovnictví by mohl být poskytován odborný a metodický servis ostatním typům opatrovníků. Veřejný opatrovník by mohl vykonávat dohled nad opatrovnictvím celkově, zpracovávat metodiku opatrovnictví, atd. Tím by byla zajištěna část agendy, kterou by nemusely být zbytečně zatěžovány soudy. Širší právní kontext a požadavky vyplývající z platné právní úpravy sociálních služeb Aplikaci institutu způsobilosti k právním úkonům je potřeba provádět v kontextu dalších vnitrostátních právních norem, mezinárodních smluv, dalších relevantních mezinárodních dokumentů, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, apod. Základním vnitrostátním předpisem je Listina základních práv a svobod, která tvoří legislativní i aplikační rámec pro zásah do základních lidských práv a svobod. Práva osob, které z důvodu nepříznivé sociální situace (také z důvodu zdravotního postižení, duševního nebo tělesného) potřebují pomoc nebo podporu třetích osob v kterékoli oblasti života, zcela nově upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinný od Zákon stanoví pravidla poskytování této pomoci a podpory. Vychází z moderních celosvětových trendů postavených na důsledném respektování individuality, autonomie a všech práv člověka s postižením. Sociální služba je definována jako soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám, s cílem jejich sociálního začlenění nebo, pokud to již nelze (např. u seniorů), alespoň prevence jejich sociálního vyloučení. Sociálním začleněním se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Pomoc musí působit na osoby aktivně a podporovat rozvoj jejich samostatnosti. Je založená na tvorbě individuálního plánu poskytování sociální služby, který sociální pracovník vypracuje společně s uživatelem služby. Pro vytvoření adekvátního individuálního plánu poskytování služby (viz např. zákon o sociálních službách, 2 odst. 2, vyhláška č. 505/2006, příloha č. 2. bod 5) směřujícího k sociálnímu začlenění osoby je zcela nezbytná její přiměřená způsobilost k právním úkonům. Jednou ze základních činností při poskytování většiny sociálních služeb (zejména pobytových), které musí poskytovatel zajistit, je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Pomoc a podpora směřuje např. k realizaci základních práv a svobod uživatele (svoboda pohybu, právo na vzdělání, pracovní uplatnění, partnerský a rodinný život, náboženská práva, politická práva) a také k řešení dalších zásadních práv a zájmů uživatele, kde záležitost způsobilosti k právním úkonům je klíčová. Pokud bude poskytovatel služby chtít dostát požadavkům zákona o sociálních službách, bude se muset zabývat otázkou 10 Život do svých rukou

13 JUDr. Dana Kořínková přiměřenosti omezení způsobilosti uživatelů své služby. Vzhledem k velkému počtu klientů bývalých ústavů sociální péče (dnes domovy pro osoby se zdravotním postižením), kteří byli i zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům často z různých zástupných nebo nepřiměřených důvodů (např. lepší naděje na přijetí ústavu, stejně nepotřebují způsobilost, když žijí v ústavu, atd.) bude vracení způsobilosti k právním úkonům zřejmě častou součástí pomoci při uplatňování práv uživatele služby. Mnoho klientů bývalých ústavů sociální péče si poslední dobou žádá o vrácení způsobilosti k právním úkonům. Lze očekávat, že v rámci poskytování sociální služby bude i v budoucnosti u soudů podáno velké množství návrhů na vrácení (v různém rozsahu) způsobilosti k právním úkonům uživatelům sociálních služeb. Zaměření jednotlivých seminářů Prvním krokem k uskutečnění změn byla odborná diskuse o všech tématech souvisejících s omezováním způsobilosti k právním úkonům tak, aby byl naplněn smysl tohoto institutu ochrana zájmů lidí s omezenou schopností rozhodovat se. Odborná diskuse probíhala formou 3 seminářů v roce 2006 a 2007, kterých se zúčastnili zainteresovaní odborníci (soudci, advokáti, odborníci, kteří se účastní soudních řízení o způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, odborníci z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, sociální práce s lidmi s duševním postižením, lidských práv, atd.). První seminář proběhl ve spolupráci s Českou advokátní komorou a byl primárně určen jejím členům. Seminář se zabýval především úlohou advokáta v tomto soudním řízení na základě novely občanského soudního řádu provedené zákonem č. 205/2005 Sb., která stanovila povinné zastoupení v řízení o způsobilosti k právním úkonům zvoleným zástupcem nebo advokátem. Předmětem semináře bylo poskytnout advokátům přehled o širším právním rámci a souvislostech problematiky způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, seznámit advokáty se specifiky života lidí s duševní poruchou, s činností institucí poskytujících navazující služby a upozornit na možnosti spolupráce s některými z nich (např. s občanskými poradnami). Zvláštní pozornost byla věnována etice zastupování lidí s duševním postižením advokátem a možnostem a úskalím komunikace s těmito lidmi. Těžištěm semináře byl rozbor právní úpravy občanského soudního řízení o způsobilosti a opatrovnictví, praktických zkušeností z tohoto soudního řízení, jeho specifik a rizikových oblastí, např. role a náležitého zpracování obligatorního znaleckého posudku. V oblasti opatrovnictví byla diskutována úloha hmotně právního opatrovníka a problematika veřejného opatrovnictví. Dále zazněl příspěvek k problematice informovaného souhlasu a předem vyslovených přání v oblasti zdravotnictví. Pro potřeby poskytování právní pomoci i na mezinárodní úrovni byl zpracován příspěvek o úloze a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva v oblasti způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Evropský soud pro lidská práva může rozhodovat v konkrétních případech žalob našich občanů a jeho judikatura poskytuje cenný argumentační materiál, který lze využít i v řízení u vnitrostátních soudů. Partnerem při pořádání druhého semináře, konaného , byla Justiční akademie. Seminář byl určen pro soudce a justiční čekatele. Důraz byl tedy kladen zejména na procesně právní otázky problémy v řízení o způsobilosti k právním úkonům, rozhodovací praxi v této oblasti a její úskalí a nedostatky. Ústředním tématem bylo znalecké posuzování a úloha zna- Život do svých rukou 11

14 Úvod leckého posudku v řízení v souvislosti s dalšími nezbytnými důkazy. Zazněl výklad o rozlišení duševní nemoci a mentálního postižení, dále zkušenosti s nedostatky odborného posuzování rozumových a volních schopností a schopnosti obstarávat si běžné záležitosti, s formulací rozsudku. Seminář se věnovat i právní úpravě a aplikační praxi opatrovnictví, jeho lidsko-právním souvislostem a judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve věcech řízení o způsobilosti. Třetí seminář, určený pro širokou odbornou veřejnost, se konal ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR v Jednacím sále Senátu 26. března Jeho předmětem byl obecnější rozbor zkušeností s právní úpravou a její aplikací. Byly shrnuty poznatky, které vyplynuly z předcházejících seminářů a poskytl prostor pro diskusi odborné veřejnosti ohledně dalšího možného postupu například zdokonalení instituce profesionálního veřejného opatrovníka, dosažení změn v aplikaci platného práva, provedení změn právní úpravy. Debata zainteresovaných odborníků z oblasti justice, veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb i neziskového sektoru ukázala různé aspekty problematiky a nutnost širší spolupráce při jejím řešení. Doprovodnou akcí některých seminářů bylo promítání dokumentárního filmu a instalace výstavy Společnosti DUHA, jejímž autorem je akademický malíř Jan Paul. Výstavní projekt vznikl v roce 2003 na základě zkušeností z poskytování sociálních služeb a z potřeb upozornit na problematiku lidí s mentálním postižením. Názorně zprostředkovává informaci, že mentální postižení není nemoc, a že tito lidé nepatří do izolace, ale jsou členy naší společnosti a mají stejná práva jako všichni ostatní. Putovní výstava byla instalována v prostorách, kde proběhly semináře pro advokáty a pro soudce. Nový přístup k problematice, šetrnější způsoby ochrany a asistované rozhodování V závěru realizace projektu došlo k zásadní změně v okolnostech právního rámce způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Tato změna je dána přijetím mezinárodní Úmluvy o právech osob s postižením na konci roku Tato mezinárodně právní norma již nepřipouští zásahy do způsobilosti k právním úkonům lidí s postižením. Změna koncepce právní úpravy v ČR bude tedy nevyhnutelná. Bude se zásadně lišit i od koncepce, která je zatím obsažena v návrhu novely občanského zákoníku. Návrh novely občanského zákoníku zatím vůbec neodráží již mnohaleté mezinárodní dění v této oblasti. V ČR např. ještě vůbec nebylo diskutováno doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (99) 4 ohledně principů ochrany nezpůsobilých občanů, které je aplikováno Evropským soudem pro lidská práva a vztahuje se i na občany ČR. V tomto Doporučení se, mimo jiné, ČR hlásí k hledání možností nahradit omezení způsobilosti k právním úkonům souborem méně restriktivních opatření. Opatření se týkají různých oblastí. V právní oblasti je potřeba zabývat se otázkou, jak právně implementovat novou mezinárodní úmluvu, vytvořit novou právní koncepci. V jejím rámci budou hrát větší roli právní nástroje méně omezující než zásah do způsobilosti k právním úkonům, které by lidé s poruchami rozhodovacích schopností mohli využít k řešení své situace a které se v zahraničí využívají ve větší míře než v ČR (zvláštní plná moc, předem projevená vůle). Např. je potřeba umožnit lidem, kteří jsou si vědomi, že jejich duševní schopnosti se budou postupně, více či méně rychle, snižovat (Alzheimerova choroba, opakované mrtvice, stařecká demence) aby v době, kdy jsou 12 Život do svých rukou

15 JUDr. Dana Kořínková ještě schopni o sobě plně rozhodovat, mohli závazně upravit svoje poměry podle své vůle do budoucna. V současné době je také navýsost aktuální problematika právních úkonů seniorů a lidí s duševním postižením při poskytování sociálních služeb a při léčebných výkonech, která nemá v našem právním řádu uspokojivé řešení. Lidé s poruchami učení i s duševním onemocněním potřebují pomoc a podporu v různých oblastech života. Nechtějí ale, aby někdo rozhodoval a žil místo nich. Potřebují poradenství a asistenci v právních i osobních záležitostech. Podpora v mnoha oblastech života je jim poskytována (a pro osoby s duševním onemocněním by měla být dostupná v mnohem větší míře) formou sociálních služeb. Další část poradenství by mohla být zajištěna formou transformovaného veřejného opatrovnictví, sítí neformálních poradců jako jsou dosud opatrovníci blízké osoby i specializovanými organizacemi. Platily by stejné požadavky na odbornou úroveň a zabezpečení tohoto poradenství jako pro současné veřejné opatrovnictví. Hlavní rozdíl by byl v tom, že opatrovník poskytuje člověku s postižením asistenci, rozhoduje s ním, nikoli místo něj. Případy osob, které o sobě nemohou rozhodovat vůbec, jsou extrémní a menšinové, ale jistě je nutné a možné zajistit adekvátně i jejich potřeby. Vždy však musí být maximálně respektována vůle člověka ve všech jeho záležitostech. Život do svých rukou 13

16

17 Ing. Jan Litomiský Úvodní slovo na zahájení kolokvia Ing. Jan Litomiský, zmocněnec Vlády České republiky pro lidská práva Vážené dámy a pánové, jsem velmi rád, že jsem byl požádán o převzetí záštity nad tímto seminářem. Zvýšení úrovně ochrany práv osob s duševní poruchou obecně a zejména pak v řízení o způsobilosti k právním úkonům je dlouhodobě jednou z našich priorit. Na řadu problémů v praxi i v právní úpravě a na nutnost přijmout vhodná opatření k jejich řešení jsme opakovaně upozorňovali též ve Zprávě o stavu lidských práv v České republice, kterou každoročně zmocněnec vlády pro lidská práva předkládá vládě. Dnešní seminář, jehož se účastníte vy, zástupci veřejné správy, krajů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací a v neposlední řadě i veřejnost, vytváří prostor pro navázání vzájemné spolupráce a dialogu o tom, jaké kroky a opatření je nutné a vhodné v nejbližším období iniciovat. Chtěl bych využít této příležitosti a informovat Vás, že rok 2007 byl z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Zejména tedy pro všechny skupiny osob, které by mohly být z jakéhokoliv důvodu (např. i kvůli zdravotnímu postižení) diskriminovány. Realizací aktivit k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny na národní úrovni v České republice je pověřena Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti při Úřadu vlády. Slavnostní zahajovací večer k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny v České republice se koná dne 2. dubna V průběhu celého roku 2007 se budou po celé České republice konat různé aktivity s cílem informovat širokou veřejnost o problému diskriminace, který bohužel v naší společnosti existuje. I dnes se budeme tématu diskriminace nepřímo dotýkat, protože osoby s duševní poruchou mohou být kvůli svému postižení diskriminovány a znevýhodněny nejen oproti zdravým lidem, ale i oproti osobám s fyzickým postižením. Úprava způsobilosti k právním úkonům se týká především osob s duševní poruchou (mentální nebo psychickou) a je nutné si uvědomit, že jejich život poté, co jim byl soudem ustanoven opatrovník, je zcela jiný než život osob plně způsobilých k právním úkonům. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří iniciovali a také se účastní projektu Život do svých rukou jehož je dnešní seminář součástí, jmenovitě JUDr. Daně Kořínkové. Doufám, že dnešní setkání bude vzájemně přínosné. Život do svých rukou 15

18

19 Mgr. et Mgr. Lucie Rybová Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům v ČR Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, odborná pracovnice Sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva, tajemnice Výboru pro lidská práva a biomedicínu, Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva a Výboru proti mučení, krutému a jinému nelidskému zacházení nebo trestání Ve dnech 27. března až 7. dubna a 21. až 24. června 2006 již potřetí od roku 1998 do České republiky zavítal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Committee for revention of Torture, dále jen CPT ). V rámci kontroly dodržování Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, která se týká zacházení a práv osob omezených na svobodě, navštívila delegace CPT vedle vybraných vazebních věznic a policejních cel také tři ústavy sociální péče a dvě psychiatrické léčebny a zabývala se mimo jiné i postavením osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům a problematikou opatrovnictví. Po ukončení návštěvy výbor vypracoval Zprávu pro vládu České republiky o své návštěvě (dále jen Zpráva CPT ), kterou vláda vzala v prosinci 2006 na vědomí. 1 Zpráva CPT obsahuje řadu doporučení a připomínek v reakci na pozorování a zjištění, která výbor během své návštěvy učinil. S odvoláním na čl. 8 odst. 5 Úmluvy CPT ve své Zprávě vládu České republiky požádal, aby příslušné české úřady učinily opatření ve smyslu doporučení uvedených ve Zprávě a do šesti měsíců o přijatých opatřeních informovaly CPT. Stanovisko ČR ke Zprávě CPT obsahující informace o plnění doporučení CPT schválila vláda v březnu a uložila zmocněnci vlády pro lidská práva požádat CPT o jeho zveřejnění. Zpráva CPT i stanovisko vlády České republiky k této Zprávě bude jako v uplynulých letech zveřejněna na webových stránkách vlády. 3 Dne 5. února 2007 zaujal ke Zprávě a vyjádření ČR stanovisko Výbor pro lidská práva a biomedicínu stálý orgán Rady vlády pro lidská práva, který ve svém usnesení doporučil vyvodit ze Zprávy CPT zásadní opatření, včetně legislativních, která povedou k systémovým změnám, ve všech sledovaných oblastech a zařízeních. Zpráva obsahuje řadu zjištění a doporučení k problematice opatrovnictví a k ochraně práv osob zbavených či omezených ve způsobilosti k právním úkonům: Život do svých rukou 17

20 Úroveň ochrany ochrany práv osob zbavených či omezených... Obdobně jako již v roce 2002 CPT kritizoval nedostatečné zajištění práv těchto osob a mimo jiné zdůraznil, že umístění osob zbavených způsobilosti k právním úkonům do ústavu sociální péče, které je založeno výhradně na souhlasu jejich opatrovníka, zbavuje tyto osoby základních procesních záruk.. Delegace CPT si také povšimla, že značný počet pacientů v psychiatrických léčebnách a klientů v ústavech sociální péče, které v roce 2006 navštívila, byl v režimu opatrovnictví: 51 pacientů v dobřanské psychiatrické léčebně; 127 pacientů v brněnské psychiatrické léčebně; přibližně 98 klientů Ústavu sociální péče Střelice; 65 klientů v Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Značná část pacientů nebo klientů byla ubytována v uzavřených odděleních a že personál zaměstnaný ve výše uvedených institucích mohl tyto pacienty kdykoli omezit v pohybu, pokud se zdálo, že je to nutné. Zpráva uvádí, že opatrovníci disponují značnými pravomocemi ( např. rozhodují o umístění do psychiatrické léčebny a nebo do ústavu sociální péče) a že klient ústavu sociální péče nemůže opustit toto zařízení bez předchozího souhlasu opatrovníka ( ust. 78 odst. 1 vyhlášky, kterou se provádí zákon č. 182/1991 Sb., o sociálním zabezpečení). 4 I když umístění může být v přímém protikladu s vyjádřenou vůlí pacienta/klienta a tato osoba nemůže opustit ústav sociální péče bez souhlasu opatrovníka, české právo klasifikuje tuto situaci jako dobrovolnou. Pravomoci opatrovníka mohou být zrušeny pouze soudním rozhodnutím. Z toho vyplývá, že plně uzdravený pacient zůstává stále zbavený způsobilosti k právním úkonům, dokud soud nerozhodne jinak. Závěry delegace CPT naznačují, že instituce opatrovnictví, aplikovaná ve své nejpřísnější formě, vytváří pro pečovatelské ústavy značnou organizační a administrativní zátěž. Delegace získala informace o řadě případů, kdy bez předchozího souhlasu opatrovníka nebylo možno rozhodnout o žádném opatření, týkajícím se zcela nesvéprávného pacienta nebo klienta, včetně užití prostředků omezujících pohyb. V praxi se navštívené instituce potýkaly s potížemi způsobenými institutem opatrovnictví různými způsoby. Například ve vztahu k lékařskému ošetření ředitel Ústavu sociální péče ve Střelicích delegaci sdělil, že existuje seznam lékařských zásahů, pro něž je nutný souhlas opatrovníka. Z rozhovorů s personálem ale vyplynulo, že předchozí souhlas opatrovníka se žádá jen v případech chirurgických zákroků a psychiatrické hospitalizace. Podobná praxe byla zaznamenána i v Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Na rozdíl od výše uvedeného byla delegace v brněnské psychiatrické léčebně informována, že všechny fyzické zákroky jsou schvalovány opatrovníkem, s výjimkou injekcí. Delegace CPT si rovněž povšimla, že některá ze zařízení prosazovala (neformální) přesunutí pravomocí z konkrétních individuálních opatrovníků na pečovatelský ústav. Nejméně dvě z institucí, které navštívila, zavedly formulář podepisovaný opatrovníkem během příjmu klienta, na základě kterého opatrovník poskytuje ústavu předchozí blanketní souhlas se všemi rozhodnutími, která jsou přijata ohledně léčby a umístění (v otevřeném nebo uzavřeném oddělení). V jiné navštívené instituci se ukázalo, že souhlas opatrovníka k lékařským zákrokům a nebo k aplikaci fyzických omezujících prostředků není až na výjimečné případy nutný. Delegace také zjistila, že některé instituce, jako například brněnská psychiatrická léčebna, učinily právní kroky nutné pro výměnu opatrovníka, který nesouhlasil s navrhovanou léčbou. 18 Život do svých rukou

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu

Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Konference Právo být sám sebou Práva lidí s mentálním postižením v evropském kontextu Mgr. David Zahumenský Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) dzahumensky@mdac.info Obsah příspěvku Výzkum MDAC

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Obecné informace pro opatrovníky

Obecné informace pro opatrovníky Obecné informace pro opatrovníky Charita Hlučín vydává tato doporučení pro opatrovníky klientů, kterým je poskytována sociální služba právě Charitou Hlučín (dále jen Poskytovatel). Tyto obecné informace

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Obecné informace pro opatrovníky

Obecné informace pro opatrovníky Obecné informace pro opatrovníky Charita Hlučín vydává tato doporučení pro opatrovníky klientů, kterým je poskytována sociální služba právě Charitou Hlučín (dále jen Poskytovatel). Tyto obecné informace

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Připomínky k navrhovanému textu Občanského zákoníku:

Připomínky k navrhovanému textu Občanského zákoníku: Připomínky k navrhovanému textu Občanského zákoníku: Právní úprava právního jednání dospělých lidí s postižením by měla být založena zejména na následujících základních principech: 1. Autonomie každého

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní zastoupení Koncepce právního zastoupení Část první, hlava

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc

Správní žaloba. Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1. Sp. zn.: (nepředchází) Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1 Sp. zn.: (nepředchází) Žalobce: Zastoupen: Tomáš Pecina Slezská 56 120 00 Praha 2 DS: whehjsc JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem Opletalova 1535/4

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek

Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích. 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Legislativní podmínky pro rozvoj integrovaných zdravotních a sociálních služeb v obcích 21.4.2015 Kristina Koldinská Počet stránek Společenská objednávka je jasná senioři si přejí zůstat co nejdéle doma,

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Osoby v NOZ - přehled spolek korporace 214-302 osoby fyzické 23-117 210-302 další PO tohoto druhu, např. obch. společnosti 15-435 právnické 118 418/* fundace 303-401 nadace 306-393

Více

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací

Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Notifikace/Pravidla pro postup při vyřizování notifikací Dle 3 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Úřad mj. spolupracuje

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více