Definice indikátorů Ekonomika (EC) GRI. Verze 3.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice indikátorů Ekonomika (EC) 2000-2006 GRI. Verze 3.0"

Transkript

1 Definice indikátorů Ekonomika (EC)

2 Ekonomika Ukazatele výkonu Dodatečné EC9 Vysvětlení a popis významných nepřímých hospodářských dopadů, včetně jejich rozsahu. Hledisko: Ekonomické výsledky Základní EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota, která zahrnuje tržby, provozní náklady, mzdy a platy, dary místním společenstvím a jiné investice v obcích, nerozdělený zisk, platby poskytovatelům kapitálu a platby státu (vládám). ZÁKLADNÍ EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné příležitosti, které pro aktivity organizace vyplývají v důsledku klimatických změn. základní EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu zaměstnaneckých výhod. základní EC4 Významné částky finanční pomoci poskytnuté od státu. Hledisko: Přítomnost /pozice na trhu Dodatečné EC5 Rozsah poměrových ukazatelů standardní nástupní mzdy v porovnání s místní úrovní minimální mzdy v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Základní EC6 Politiky či koncepce, postupy a podíl výdajů směřujících k místním dodavatelům v místech (podle geografické lokace), kde má organizace významné provozy. Základní EC7 Postupy místního náboru a podíl členů vrcholového vedení pocházejících z místního společenství v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Hledisko: Nepřímé ekonomické dopady a vlivy Základní EC8 Vývoj a dopad infrastrukturních investic a služeb zajišťovaných především v obecně prospěšném zájmu - zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích, bezplatně poskytované služby. 1

3 Význam Údaje získané sledováním Ukazatelů popsaných v této části vykreslují obraz o výsledcích reportující organizace a měly by poskytovat informace o následujících záležitostech: Tok kapitálu mezi různými zainteresovanými skupinami a Hlavní ekonomické dopady a vlivy organizace na společnost. Ekonomické výsledky jsou nezbytné pro čtenáře výsledné zprávy, kteří pak budou lépe rozumět vykazující organizaci a východiskům pro její udržitelný rozvoj. V mnoha zemích jsou tyto informace součástí výročních finančních výkazů a zpráv. Finanční výkazy uvádí informace o finančním postavení organizace, o jejím výkonu a změnách ve finanční situaci. Poukazují také na výsledky řízení finančního kapitálu svěřeného organizaci investory. Co se však v ekonomických výkazech neobjevuje, ale je často vyžadováno uživateli zpráv o udržitelném rozvoji, je příspěvek organizace k udržitelnému rozvoji širšího hospodářského systému, v jehož rámci organizace existuje. Organizace může být finančně zdravá, ale toto finanční zdraví mohlo být vykoupeno za cenu významných vnějších vlivů, které ovlivňují ostatní zainteresované skupiny. Ukazatele ekonomického výkonu mají měřit ekonomické výstupy aktivit reportující organizace a jejich vliv na široké spektrum zainteresovaných skupin. Ukazatele popsané v této části jsou rozděleny na tři kategorie: 1. Ekonomické výsledky. Tato kategorie ukazatelů se zabývá přímými ekonomickými dopady a vlivy v důsledku činností organizace a zabývá se i přidanou ekonomickou hodnotou těchto aktivit. 2. Pozice na trhu. Tyto ukazatele poskytují informace o interakcích mezi konkrétními trhy. 3. nepřímé ekonomické vlivy a dopady. Ukazatele, které měří ekonomické dopady a vlivy, k nimž dochází v důsledku ekonomických aktivit a transakcí organizace. Různé ekonomické ukazatele jsou navzájem propojené. Prvky v tabulce přidaných hodnot v EC1 mají přímou návaznost na jiné ekonomické ukazatele. Navzájem propojené jsou taktéž mzdy a zaměstnanecké výhody (EC1.2c a EC5), transakce a státy (EC1.2e a EC4) a investice do komunit (EC1.2.1f a EC8). Ekonomické ukazatele jsou taktéž úzce spjaté s ukazateli v ostatních protokolech, včetně: EC1. 2.1c, EC5 a LA14, které se týkají mezd; EC1. 2.1c, EC3 a LA3, které se týkají zaměstnaneckých výhod; EC1. 2.1f, EC6, EC8, a SO1, které se týkají interakce s místními komunitami; EC2 (hrozba klimatické změny) a EN3 (přímá spotřeba energie) a EC10 (nepřímé ekonomické dopady) a SO1 (socioeconomické dopady na komunity). Definice Lokality významných provozů Lokality, kde výnosy jediného trhu, náklady, platby ve prospěch zainteresovaných skupin, výroba nebo počty zaměstnanců dosahují takových hodnot, aby představovaly významný podíl na celkových údajích reportující organizace a jsou dostatečně velké, aby hrály zvláště důležitou roli v rozhodování organizace nebo jejích zainteresovaných skupin. Společně budou tyto lokality pravděpodobně představovat většinu výše uvedených hodnot. Reportující organizace by měly uvést a popsat konkrétní kritéria, která byla použita při rozhodování o významu jednotlivých organizačních složek. Při stanovování lokalit významných provozů by se měla reportující organizace řídit Mezinárodním účetním standardem 14 (IAS14). Všeobecné odkazy Internetové stránky Mezinárodní organizace pro účetní standardy (International Accounting Standards Board - IASB) (www.iasb.org) poskytují informace o vhodných Mezinárodních standardech finančního reportingu (International Financial Reporting Standards - IFRS). Při přípravě odpovědí na otázky ekonomických ukazatelů čerpejte v maximální možné míře z údajů uvedených v auditem kontrolovaných finančních výkazech nebo interním auditem kontrolovaném provozním účetnictví. Sběr dat by se měl vždy řídit následujícími standardy: 2

4 vhodnými Mezinárodními standardy reportingu (IFRS) a jejich výklady vydávanými Mezinárodní organizací pro účetní standardy (IASB) (některé protokoly se odkazují na konkrétní účetní standardy. Tyto standardy by proto bylo vhodné vzít na pomoc) nebo národními a regionálními standardy, mezinárodně uznávanými pro účely finančního reportingu. Reportující organizace by měla jasně uvést, jaké standardy při sběru dat použila a taktéž by měla uvést odkazy na použité zdroje. Reporting lokálních segmentů Při definování lokálních údajů vyžadovaných ukazateli EC1, EC5, EC6 a EC7 by se reportující organizace měla řídit Mezinárodním účetním standardem 14 (IAS14). 43

5 EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota, která zahrnuje tržby, provozní náklady, mzdy a platy, dary místním společenstvím a jiné investice v obcích, nerozdělený zisk, platby poskytovatelům kapitálu a platby státu (vládám). Data, která popisují tvorbu a dělení ekonomické hodnoty, poskytují základní informace o způsobu, jakým organizace vytvářejí bohatství pro své zainteresované skupiny. Některé prvky tabulky Získané a rozdělené ekonomické hodnoty (ZREH) rovněž popisují ekonomický profil reportující organizace, což může být užitečné při normalizaci ostatních údajů o výsledcích organizace. ZREH zpracovaný na národní úrovni poskytuje užitečný obraz o přímé přidané peněžní hodnotě pro místní ekonomiky. 2.1 Prezentace: prezentována v podobě konkrétních finančních částek a zveřejněna v tabulce s následně uvedenou základní strukturou. Pro lepší zhodnocení ekonomických dopadů a vlivů uveďte ZREH pro každou významnou zemi, region nebo tržní úroveň. Reportující organizace by měla popsat kritéria použitá při rozhodování o významu těchto států, regionů a tržních úrovní Pokyny pro jednotlivé řádky tabulky ZREH a) Tržby: Čisté tržby vypočtené jako rozdíl mezi hrubými tržbami za výrobky a služby a vráceným zbožím, slevami a vyplacenými zákonnými zárukami. Zisky z finančních investic zahrnují hotovost přijatou jako úrok za finanční půjčky, dividendy plynoucí z akciových podílů ve vlastnictví organizace, přijaté licenční poplatky a finanční prostředky získané jako příjem generovaný aktivy organizace (např. pronájmem nemovitého majetku). Data o ZREH by se měla čerpat z auditovaných finančních výkazů nebo výkazů zisků a ztrát (VZZ) nebo z interně auditovaného provozního účetnictví reportující organizace. Údaje o ekonomické hodnotě doporučujeme prezentovat v účetních hodnotách v tabulce, ve které jsou rozlišené základní položky globálních operací organizace, viz následující tabulku. Je-li to odůvodnitelné, mohou být data Položka Zisky z prodeje aktiv zahrnují zisky z prodeje hmotného majetku (nemovitostí, infrastruktury, vybavení a zařízení) a nehmotného majetku (např. nehmotných vlastnických práv, designu, obchodních značek). Poznámka Přímá vytvářená ekonomická hodnota a) Tržby Čisté tržby plus výnosy z finančních investic a z prodeje aktiv. Distribuovaná ekonomická hodnota b) Provozní náklady Platby dodavatelům, nestrategické investice, licenční poplatky a "platby za urychlené vyřízení". c) Mzdy a zaměstnanecké výhody Celkové výdaje na zaměstnance - běžně realizované platby, nikoli budoucí závazky. d) Platby poskytovatelům kapitálu Veškeré platby činěné ve prospěch subjektů, poskytujících dané organizaci kapitál. e) Platby ve prospěch státu (podle jednotlivých zemí Hrubé daně viz poznámku níže) f) Komunitní investice Dobrovolné příspěvky a vklady finančních prostředků do širšího společenství - včetně darů. Získaná ekonomická hodnota (vypočte se jako Investice, uvolnění vlastního kapitálu atd. rozdíl přímé vytvořené ekonomické hodnoty a distribuované ekonomické hodnoty) 4

6 b) Provozní náklady: Finanční platby za materiály, součástky k výrobkům, zařízení a pořízení služeb, vyplacené v hotovosti mimo reportující organizaci. Do této kategorie patří pronájem nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů, licenční poplatky, poplatky za zprostředkování služeb (protože tyto mají čistě komerční cíl), vyplácené tantiémy, platby za smluvní pracovníky, náklady na školení zaměstnanců (pokud probíhá v režii externích školitelů), ochranné pomůcky pro zaměstnance. c) Mzdy a zaměstnanecké výhody: Celkový objem mezd sestává z mezd a platů zaměstnanců včetně odvodů vládním institucím (daně z příjmů zaměstnanců, poplatky, příspěvky na politiku zaměstnanosti) ve jménu zaměstnance. Pracovníci bez statusu zaměstnance nepatří do této kategorie, patří do kategorie provozních nákladů, jako pronajaté služby. Celkové zaměstnanecké výhody zahrnují pravidelné příspěvky (např. příspěvky na penzijní připojištění, firemní vozidla a zdravotní péči) a další podporu pro zaměstnance, jako je poskytnuté bydlení, bezúročné půjčky, výpomoc veřejné dopravě, vzdělávací granty a výplaty odstupného. Nezahrnují však náklady na školení, na pořízení ochranných pomůcek nebo jiné náklady přímo spojené s výkonem práce konkrétních zaměstnanců. d) Platby poskytovatelům kapitálu: Dividendy vyplácené všem akcionářům; Úrokové splátky ve prospěch subjektů, které organizaci půjčily prostředky. Patří sem i úroky ze všech dluhů a půjček (nejen dlouhodobých dluhů) a také nedoplatky dividend vzniklé v důsledku upřednostnění některých akcionářů. e) Platby ve prospěch státu: Veškeré daně (firemní, ze zisku, z nemovitostí atd.) a s nimi související penále zaplacená na mezinárodní, národní a místní úrovni. Tento údaj by neměl obsahovat odložené daně, protože není jisté, zda tyto daně nakonec budou placeny. Podniká-li organizace ve více státech, uvádějte údaje o daních v každé zemi. Organizace by měla uvést, podle jakého klíče údaje segmentovala. f) Komunitní investice: Dobrovolné dary a investice širší komunitě, jejichž konečným příjemcem jsou subjekty vně organizace. Patří sem příspěvky charitativním organizacím, nevládním organizacím a výzkumným ústavům (nenapojeným na komerční vývoj a výzkum organizace), fondy na podporu obecní infrastruktury (např. rekreační zařízení) a přímé náklady sociálních programů (včetně uměleckých a vzdělávacích akcí). Údaje by měly uvádět skutečně vyplacené částky v průběhu sledovaného období, nikoliv přislíbené částky. U investic do infrastruktury by měla kalkulace výsledné částky zahrnout kromě kapitálových nákladů také náklady na zboží a práci. Údaje o trvalé podpoře zařízení nebo programů (např. organizace finančně podporuje provoz veřejného zařízení) by měly obsahovat provozní náklady. Do této kategorie nepatří investice do právních a podnikatelských aktivit čistě komerčního charakteru. Dary politickým stranám sem sice patří, nicméně jsou detailněji popsány v ukazateli SO6. Jakékoliv investice do infrastruktury za účelem zajištění základních podnikatelských činností organizace (např. stavba silnice k dolu nebo k továrně) nebo za účelem zajištění chodu jednotlivých provozů organizace do této kategorie nepatří. Výpočet celkových investic může zahrnout infrastrukturu vybudovanou mimo hlavní obchodní aktivity reportující organizace, např. výstavba školy nebo nemocnice pro zaměstnance a jejich rodiny. Informace vyžadované tímto indikátorem by měly být k dispozici ve finančním oddělení, v pokladně nebo v účetním oddělení. Mezinárodní účetní standard (IAS) 12 o daních z příjmů, IAS 14 o segmentovém reportingu, IAS 18 o tržbách a výnosech a IAS 19 o zaměstnaneckých výhodách. 65

7 EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné příležitosti, které pro aktivity organizace vyplývají v důsledku klimatických změn. Klimatické změny vytvářejí rizika a příležitosti pro organizace, jejich investory a zainteresované skupiny. Organizace mohou být díky změnám klimatického systému a počasí vystaveny reálnému riziku. Tato rizika mohou zahrnovat dopady v důsledku častějších a silnějších bouří, změn výšky mořské hladiny, změn průměrných teplot a dostupnosti vody. Mohou také ovlivňovat zdravotní stav pracovní síly (např. onemocnění související s horkem nebo šíření nákaz) a v konečném důsledku mohou vyžadovat i relokaci provozů organizace. Tak, jak vlády směřují k regulaci aktivit přispívajících ke klimatickým změnám, organizace přímo či nepřímo odpovědné za emise čelí rizikům, které přináší regulace v podobě zvyšování nákladů nebo dalších faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost. Limity na emise skleníkových plynů mohou pro organizace představovat i příležitosti, protože stimulují vývoj nových technologií a vytváření nových trhů. To platí především v případě organizací, které mohou efektivněji využívat nebo vyrábět energie a energetické výrobky. EN16 vyžaduje zveřejnění celkového množství emisí skleníkových plynů a EN18 vede ke zveřejnění údajů o celkovém dosaženém snížení těchto emisí a o iniciativách s cílem snížit objem emisí produkovaných reportující organizací. Regulatorních rizik (např. nákladů na aktivity a systémy vyžadované novými předpisy); Příležitostí nabízet nové technologie, produkty nebo služby řešící problémy vyplývající z klimatických změn a Potenciální konkurenční výhody plynoucí ze zavedených regulatorních nebo technologických opatření vynucených klimatickými změnami. 2.3 Uveďte, zda management kvantitativně vyhodnotil finanční důsledky (např. náklady na pojištění a kredit oxidů uhlíku, který reprezentuje snižování emisí, např. povolenky) klimatických změn pro organizaci. Kde je možné provést účelnou kvantifikaci, uveďte odhadované finanční dopady klimatických změn a nástroje použité při jejich kvantifikaci. Informace vyžadované tímto ukazatelem se mohou nacházet v záznamech nebo zápisech jednání správních orgánů organizace, včetně jednání environmentálních komisí. 2.1 Uveďte, zda nejvyšší správní orgán vaší organizace zvážil klimatické změny a s nimi spojená rizika a příležitosti pro vaší organizaci. 2.2 Popiště rizika a/nebo příležitosti vyvolané klimatickými změnami a jejich potenciální finanční důsledky pro reportující organizaci, včetně: Hrozeb spojených s fyzickými změnami v důsledku měnícího se klimatu (např. důsledky změn počasí a onemocnění souvisejících s horkem); 6

8 EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu zaměstnaneckých výhod. Nabídne-li organizace svým pracovníkům plán důchodového zabezpečení, prostředky přislíbené v rámci tohoto plánu se stávají dlouhodobými závazky vůči jeho účasníkům, neboť ti na něj budou spoléhat jako na zdroj svého dlouhodobého ekonomického zajištění. Definované plány zaměstnaneckých výhod mají potenciální dopady na zaměstnavatele ve smyslu závazků, které je nutné splnit. Typy plánů zabezpečení, jež jsou odlišné od uvedeného, nezaručují zaměstnancům ani důchodové zabezpečení ani kvalitu zaměstnaneckých výhod. Volba vhodného plánu nese důsledky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Avšak řádně finančně zajištěný penzijní plán může napomoci přilákat a udržet stabilní pracovní sílu a podpořit dlouhodobé finanční a strategické plány zaměstnavatele. 2.1 Uveďte, zda struktura plánu důchodového zabezpečení, která je nabízena zaměstnancům, je založena na: Stanovených plánech/programech zaměstnaneckých výhod nebo Jiných typech výhod. 2.2 Uveďte, zda je povinnost zaměstnavatele přispívat na penzi v rámci stanovených plánů zaměstnaneckých výhod zajišťována ze všeobecných prostředků organizace nebo z prostředků vyčleněných ve zvláštním, pro tyto účely zřízeném fondu. 2.3 Jsou-li tyto závazky kryty všeobecnými prostředky organizace, uveďte odhadovanou výši těchto závazků. 2.4 Existuje-li na krytí těchto závazků zvláštní fond, uveďte: Do jaké míry lze očekávat, že prostředky vyčleněné zvlášť pro tyto účely postačí na krytí závazků organizace vyplývajících z uvedeného schématu; Východiska, na jejichž základě byl tento odhad učiněn a Kdy byl tento odhad proveden. 2.5 Není-li penzijní fond dostatečně finančně zajištěn, vysvětlete strategii a časový harmonogram pro doplnění chybějících prostředků (pokud existují). 2.6 Uveďte, jak velký příspěvek hradí zaměstnanci, případně zaměstnavatel (vyjádřený procentem z hrubé mzdy). 2.7 Uveďte, kolik zaměstnanců z celkového počtu je zapojeno do plánů důchodového zabezpečení (např. účast v povinných nebo dobrovolných schematech, regionálních nebo celostátních schematech nebo ve schematech s finančním dopadem). 2.8 Různé právní systémy (např. státy) různě interpretují a regulují výpočty pro stanovení finančních prostředků nezbytných pro pokrytí těchto plánů. Při výpočtu byste se měli řidit nařízeními a metodami platných právních systémů a uvést souhrnné údaje. Konsolidační techniky by měly být stejné jako při přípravě finančních výkazů organizace. Pamatujte, že důchodové plány podléhají mezinárodnímu účetnímu standardu (IAS) 19. Tento standard se však zabývá i jinými tématy. Plné pokrytí Prostředky vyčleněné na financování plánu se vyrovnají nebo předčí závazky, které vzniknou v důsledku zavedení tohoto plánu. Informace vyžadované tímto ukazatelem byste měli získat ve finančním nebo v účetním oddělení. Mezinárodní účetní standard (IAS) 19 zabývající se zaměstnaneckými výhodami. 87

9 EC4 Významné částky finanční pomoci poskytnuté od státu. Ukazatel EC4 se zabývá mírou finanční pomoci, kterou reportující organizace získala od státu. Poměr mezi objemem finanční pomoci od státu a výší zaplacených daní může hrát významnou roli při vytváření objektivního obrazu o stavu finančních transakcí mezi organizací a státem. Údaje uvedené v IAS 20 naleznete v účetním oddělení, nebudou však konsolidovány, jak tento ukazatel požaduje. Mezinárodní účetní standard (IAS) 20 o zúčtování vládních grantů a zveřejňování státní pomoci. 2.1 Uveďte souhrnné předpokládané finanční hodnoty pro následující údaje: Daňové úlevy/kredity; Subvence; Investiční granty, granty pro výzkum a vývoj a další, podobné typy grantů; Ocenění a odměny; Úlevy od poplatků; Finanční výpomoc od exportních úvěrových agentur (EÚAs); Finanční pobídky; Jiné finanční výhody získané nebo získatelné od jakéhokoliv státu pro jakýkoliv provoz. 2.2 Uveďte, zda je stát zastoupen v akcionářské struktuře. Významná finanční pomoc Významné přímé nebo nepřímé finanční výhody, které nejsou součástí transakce zboží a služeb, ale jsou to stimuly či kompenzace za vykonané činnosti, náklady, aktiva a nebo výdaje s nimi spojené. Poskytovatel finanční pomoci neočekává přímý finanční výnos z poskytnuté pomoci. 8

10 EC5 Rozsah poměrových ukazatelů standardní nástupní mzdy v porovnání s místní úrovní minimální mzdy v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Finanční zajištění je jedním ze způsobů, jak může organizace investovat do svých zaměstnanců. Tento ukazatel dokladuje, jak organizace přispívá k blahobytu zaměstnanců ve významných provozních lokalitách. Ukazatel také poukazuje na konkurenceschopnost mezd vyplácených v organizaci a prezentuje informace potřebné pro vyhodnocení vlivu mezd na místní trh práce. Poskytování mezd nad zákonem stanovenou minimální úrovní může být jedním z faktorů, které přispívají k budování silných vztahů s komunitou a které posilují loajalitu zaměstnanců a společenský souhlas s činností organizace. Tento ukazatel je obzvláště závažný u organizací, které odměňují významný podíl svých zaměstnanců způsobem nebo v míře, jež se velmi blíží zákonným omezením nebo minimální mzdě. 2.1 Uveďte, zda mzdy pro významnou část zaměstnanců přesahují minimální zákonem stanovenou mzdu či nikoliv. 2.2 Porovnejte (v procentech) lokální minimální mzdu a standardní nástupní mzdu v organizaci. Porovnání proveďte pro významné provozní lokality. Lokální minimální mzda Minimální mzda představuje nejnižší odměnu, stanovenou za hodinu nebo jiný časový interval odvedené práce, povolenou zákonem. Některé země mají více než jednu stanovenou minimální mzdu (výše minimální mzdy se může lišit v jednotlivých provinciích nebo unijních státech, nebo mohou být stanovené různé úrovně minimální mzdy pro různé kategorie zaměstnanců). V takovém případě uveďte, k jaké minimální mzdě se vztahují publikované údaje. Nástupní mzda Nástupní mzda by měla být definována jako plná mzda nabízená nastupujícím zaměstnancům v nejnižší zaměstnanecké kategorii. Mzdy vyplácené stážistům nebo učňům by neměly být považovány za nástupní mzdy. Možné zdroje informací jsou: mzdové oddělení organizace, finanční či účetní oddělení a případně pokladna. Patřičná státní legislativa také může obsahovat informace vyžadované tímto ukazatelem. 2.3 Zjistěte, jak se tento poměr mění v jednotlivých provozních lokalitách. 2.4 Popište rozdělení poměru nástupní mzdy v organizaci a místních mezd. 2.5 Uveďte definici pro výraz významné provozní lokality. 2.6 Řídí-li se vaše organizace platovými výměry, měly by tyto být přepočítány na hodinovou mzdu. 2.7 Uveďte, zda je některým pracovníkům vyplácena pouze minimální mzda a pokud ano, uveďte, jak velké části zaměstnanců. Údaje zpracujte pro všechny významné provozní lokality organizace. Existuje-li několik úrovní minimální mzdy, uveďte, ke které úrovni se zveřejňované informace vztahují. 10 9

11 EC6 Politiky či koncepce, postupy a podíl výdajů směřujících k místním dodavatelům v místech, kde má organizace významné provozy. Možný vliv organizace na místní ekonomiku překračuje hranice přímého zaměstnávání, vyplácení mezd a placení daní. Organizace může nepřímo přilákat dodatečné investice do místní ekonomiky, pokud bude podporovat místní společnosti v dodavatelském řetězci. Reportující organizace může částečně získat nebo udržet společenský souhlas se svojí činností tím, že bude poukazovat na místní pozitivní ekonomické dopady a vlivy. Využívání místních zdrojů může být vhodnou strategií pro zajištění dodávek z místních ekonomik a současně jejich podporu a stabilizaci. Pro geograficky odlehlé lokality může jít dokonce o nejefektivnější strategii. Míra lokálních výdajů může taktéž představovat významný příspěvek místní ekonomice a může být významným faktorem při udržování pozitivních vztahů s místní komunitou. Platí však, že celkový efekt využívání místních zdrojů závisí na dlouhodobě udržitelné existenci dodavatele. 2.5 Upozorněte na jiné faktory ovlivňující výběr dodavatelů, než jen jejich geografické umístění (např. náklady, výsledky v environmentální a společenské oblasti). Místní dodavatelé Poskytovatelé materiálů, produktů a služeb, kteří působí na stejném geografickém trhu jako reportující organizace (tj. dodavatelé, kteří nejsou placeni na mezinárodní úrovni) a jsou součástí jejího dodavatelského řetězce. Geografická definice lokálního/ místního se může různit. Vzhledem k podmínkám se může vztahovat k jednotlivým městům, regionům v rámci jedné země, nebo k celým malým státům. 2.1 Uveďte geografickou definici výrazu lokální/ místní, jak jí rozumí reportující organizace. 2.2 Pro následující výpočty platí: údaje uváděné v procentech by měly být založeny na fakturách a závazcích učiněných v průběhu sledovaného období (tj. je dodržována časová souvislost zachycená v účetnictví). 2.3 Uveďte, zda má organizace směrnici nebo popsané postupy pro upřednostňování místních dodavatelů. Směrnice a postupy mohou být buď globální (tj. pro celou organizaci), nebo pro konkrétní lokality. 2.4 Pokud taková směrnice existuje, uveďte procento rozpočtu vyčleněné na nákup materiálu a služeb od lokálních dodavatelů, členěno podle významných provozních lokalit (např. % zboží a zásob nakoupených v místě). Lokální nákupy zboží a zásob mohou být řízeny buď rozpočtem provozní lokality, nebo centrálním rozpočtem z ústředí organizace. 10

12 EC7 Postupy místního náboru a podíl pracovníků vrcholového vedení pocházejících z místního společenství v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Při výběru zaměstnanců a vyšších manažerů je třeba zvážit mnoho různých faktorů. Obsazení vyšších manažerských pozic z řad členů místních společenství může být prospěšné jak pro místní komunity, tak pro organizaci, která tak zlepší svou schopnost porozumět místním potřebám. Diverzita v manažerském týmu a jeho částečné obsazení z řad místního obyvatelstva může posílit lidský kapitál oranizace a být ekonomickým přínosem pro místní komunitu i přínosem pro schopnost organizace rozumět místním poměrům a vazbám. 2.1 Uveďte, zda má organizace globální směrnici nebo postupy, jejichž cílem je upřednostnění místních kandidátů při výběrových řízeních na pracovní pozice v provozních lokalitách. 2.2 Pokud ano, uveďte poměr vyšších manažerů ve významných provozních lokalitách pocházejících z řad členů místních komunit. Pro procentuální výpočet použijte údaje o zaměstnancích pracujících na plný úvazek. 2.3 Uveďte definici pro výraz vyšší management. Lokální/místní Lokální/místní jsou jedinci, kteří se buď narodili, nebo mají právo přebývat neomezeně dlouhou dobu (např. naturalizovaní cizinci nebo držitelé trvalých povolení k pobytu) v oblasti stejného geografického trhu, v jakém působí provoz reportující organizace. Reportující organizace může zvolit vlastní definici výrazu lokální/ místní, protože v některých případech lze za lokální považovat města, regiony, nebo dokonce i malé státy. Definice tohoto výrazu by však vždy měla být uvedena. Informace vyžadované tímto ukazatelem byste měli získat v personálním útvaru nebo v útvaru řízení lidských zdrojů

13 EC8 Vývoj a dopad infrastrukturních investic a služeb zajišťovaných především v obecně prospěšném zájmu - zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích, bezplatně poskytované služby. Organizace neovlivňuje ekonomiku pouze tvorbou a distribucí ekonomické hodnoty, ale také svými investicemi do infrastruktury. Přínosy infrastrukturních investic mohou přesáhnout rozsah vlastních podnikatelských aktivit organizace a jejich vliv může být dlouhodobější. Investice do infrastruktury mívají podobu dopravních spojení, veřejných služeb, veřejných sociálních zařízní, sportovních středisek, středisek zdravotní a sociální péče atd. Kromě investic do vlastních provozů představují investice do infrastruktury opatření v podobě kapitálového příspěvku ekonomice. Podporované služby Veřejně prospěšné činnosti zajišťované buď formou finančního krytí provozních nákladů stávající veřejně prospěšné organizace, nebo poskytnutím vlastních zaměstnanců, kteří tyto činnosti vykonají. Veřejně prospěšné činnosti mohou zahrnovat veřejné služby. Informace vyžadované tímto ukazatelem můžete získat ve finančních nebo účetních odděleních nebo v pokladně. 2.1 Popište významné investice (např. velikost, náklady, trvání) a podporu, jakou jim vaše organizace poskytuje. Dále uveďte současné a budoucí dopady a vlivy (pozitivní i negativní) těchto investic na komunity a místní ekonomiky. Uveďte, zda tyto investice představují zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích nebo bezplatně poskytované služby. 2.2 Uveďte, zda organizace nejprve vyhodnotila potřeby místních společenství a zda zjišťovala, jaká infrastruktura a jiné služby jsou nejvíce potřeba. Pokud ano, stručně popište výsledky této analýzy. Infrastruktura Zařízení (např. místní vodárna a vodovod, silnice, škola nebo nemocnice) vybudovaná za účelem poskytování veřejných služeb nebo statků a nikoliv pro komerční účely. Organizace neočekává, že jí z těchto zařízení poplyne finanční zisk. 12

14 EC9 Vysvětlení a popis významných nepřímých hospodářských dopadů, včetně rozsahu těchto dopadů. Nepřímé ekonomické dopady jsou důležitou součástí ekonomického vlivu organizace v kontextu udržitelného rozvoje. Zatímco přímé ekonomické dopady a tržní vliv se většinou zaměřují na okamžité důsledky monetárních toků směrem k zainteresovaným skupinám, nepřímé ekonomické dopady zahrnují dodatečné efekty, které vznikají v důsledku oběhu peněz ekonomikou. Přímé ekonomické dopady jsou často měřeny hodnotou transakcí mezi reportující organizací a jejími zainteresovanými skupinami, zatímco nepřímé ekonomické dopady jsou, někdy i nepeněžní, výsledky těchto transakcí. Nepřímé dopady jsou důležité aspekty, které souvisí s rolí organizace coby účastníka nebo hybné síly socio-ekonomické změny. Tato role je nejvýznamnější v rozvojových ekonomikách. Nepřímé dopady jsou zvláště důležité ve vztahu k místním komunitám a regionálním ekonomikám, a proto by se měly vyhodnocovat a zveřejňovat. Nepřímé ekonomické dopady jsou, pro manažerské účely, důležitou předzvěstí vznikající hrozby pro pověst organizace nebo vznikajících příležitostí pro upevnění a rozšíření pozice na trhu nebo pro upevnění a posílení společenského souhlasu s činností organizace. 2.1 Popište, jaké kroky vaše organizace podstoupila, aby lépe porozuměla, jaké nepřímé ekonomické dopady vyvolávají její činnosti na národní, regionální nebo místní úrovni. 2.2 Uveďte příklady nepřímých ekonomických dopadů jak pozitivních, tak negativních, vzniklých v důsledku aktivit vaší organizace. Například: Měnící se produktivita organizací, sektorů nebo celé ekonomiky (např. širším přijetím nebo distribucí informačních technologií); Ekonomický vývoj v oblastech větší chudoby (např. počet osob závislých na příjmech jednoho pracovníka); Ekonomický dopad zlepšení nebo zhoršení společenských nebo environmentálních podmínek (např. jak se mění trh práce v oblasti, kde se struktura podniků mění z malých rodinných farem na velké plantáže, nebo jaké jsou ekonomické dopady znečištění životního prostředí); Dostupnost produktů a služeb pro nízkopříjmové společenské vrstvy (např. jak přispívají zvýhodněné ceny léků ke zlepšení celkového zdraví populace, která se pak může více angažovat v místní ekonomice; jak přesahují ceny produktů a služeb ekonomické možnosti nízpopříjmových společenských vrstev); Posilování dovedností a znalostí mezi příslušníky profesního společenství nebo v rámci geografické lokality (např. potřeba dodavatelské základny působí jako magnet pro společnosti s kvalifikovanými pracovníky, což vede ke vzniku nových vzdělávacích institucí); Pracovní místa podporovaná v rámci dodavatelského nebo odběratelského řetězce (např. jaký dopad má růst nebo redukce vaší organizace na dodavatele); Ekonomické dopady povzbuzující, zmocňující nebo omezující přímé zahraniční investice (např. rozšíření nebo uzavření infrastrukturní služby v rozvojové zemi může vést ke zvýšení nebo smížení přímých zahraničních investic); Ekonomické dopady přesunutí provozů nebo aktivit organizace (např. outsourcing pracovních pozic do zahraničí); Ekonomický dopad použití výrobků a služeb (např. jak ovlivňuje používání určitého produktu nebo využivání určité služby ekonomický růst). 2.3 Uveďte význam těchto dopadů v kontextu externích benchmarků a priorit zainteresovaných skupin, jako jsou národní a mezinárodní standardy, protokoly a veřejná politika

15 Nepřímý ekonomický dopad Dodatečné důsledky vyplývající z přímých dopadů finančních transakcí a peněžních toků mezi organizací a jejími zainteresovanými skupinami. Ekonomický dopad Změna v produkčním potenciálu ekonomiky ovlivňující jak ekonomický blahobyt komunity nebo zainteresovaných skupin, tak dlouhodobé vyhlídky rozvoje. 14

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Státní fondy. Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) 1 Poslední aktualizace: 20. 2. 2017

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Státní fondy Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Státní fondy jsou součástí

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti

Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Kraje a hl. m. Praha, obce, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti Pokrytí: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO ) a regionální rady regionů soudržnosti (dále jen RRRS

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a

1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve prospěch, Debet, Kredit) účty pro položky aktiv a Přednáška 5 Nákladové a výnosové účty 1. Opakování podvojného účetního zápisu: 1 transakce = změna dvou položek rozvahy (příčina: bilanční princip) 1 položka = 1 účet (strany Má dáti, Dal, Na vrub, Ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo

Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Státní rozpočet Tabulka: Měsíční hotovostní příjmy, výdaje a saldo Pokrytí: Rozpočtový rámec zahrnuje základní položky bilance státního rozpočtu. Detailní členění zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní.

Periodicita: Měsíční, resp. čtvrtletní. Organizační složky státu Tabulka: Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS měsíční (data od r. 2015) Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS čtvrtletní (data za r. 2014) Pokrytí: Organizační

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více