Definice indikátorů Ekonomika (EC) GRI. Verze 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice indikátorů Ekonomika (EC) 2000-2006 GRI. Verze 3.0"

Transkript

1 Definice indikátorů Ekonomika (EC)

2 Ekonomika Ukazatele výkonu Dodatečné EC9 Vysvětlení a popis významných nepřímých hospodářských dopadů, včetně jejich rozsahu. Hledisko: Ekonomické výsledky Základní EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota, která zahrnuje tržby, provozní náklady, mzdy a platy, dary místním společenstvím a jiné investice v obcích, nerozdělený zisk, platby poskytovatelům kapitálu a platby státu (vládám). ZÁKLADNÍ EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné příležitosti, které pro aktivity organizace vyplývají v důsledku klimatických změn. základní EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu zaměstnaneckých výhod. základní EC4 Významné částky finanční pomoci poskytnuté od státu. Hledisko: Přítomnost /pozice na trhu Dodatečné EC5 Rozsah poměrových ukazatelů standardní nástupní mzdy v porovnání s místní úrovní minimální mzdy v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Základní EC6 Politiky či koncepce, postupy a podíl výdajů směřujících k místním dodavatelům v místech (podle geografické lokace), kde má organizace významné provozy. Základní EC7 Postupy místního náboru a podíl členů vrcholového vedení pocházejících z místního společenství v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Hledisko: Nepřímé ekonomické dopady a vlivy Základní EC8 Vývoj a dopad infrastrukturních investic a služeb zajišťovaných především v obecně prospěšném zájmu - zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích, bezplatně poskytované služby. 1

3 Význam Údaje získané sledováním Ukazatelů popsaných v této části vykreslují obraz o výsledcích reportující organizace a měly by poskytovat informace o následujících záležitostech: Tok kapitálu mezi různými zainteresovanými skupinami a Hlavní ekonomické dopady a vlivy organizace na společnost. Ekonomické výsledky jsou nezbytné pro čtenáře výsledné zprávy, kteří pak budou lépe rozumět vykazující organizaci a východiskům pro její udržitelný rozvoj. V mnoha zemích jsou tyto informace součástí výročních finančních výkazů a zpráv. Finanční výkazy uvádí informace o finančním postavení organizace, o jejím výkonu a změnách ve finanční situaci. Poukazují také na výsledky řízení finančního kapitálu svěřeného organizaci investory. Co se však v ekonomických výkazech neobjevuje, ale je často vyžadováno uživateli zpráv o udržitelném rozvoji, je příspěvek organizace k udržitelnému rozvoji širšího hospodářského systému, v jehož rámci organizace existuje. Organizace může být finančně zdravá, ale toto finanční zdraví mohlo být vykoupeno za cenu významných vnějších vlivů, které ovlivňují ostatní zainteresované skupiny. Ukazatele ekonomického výkonu mají měřit ekonomické výstupy aktivit reportující organizace a jejich vliv na široké spektrum zainteresovaných skupin. Ukazatele popsané v této části jsou rozděleny na tři kategorie: 1. Ekonomické výsledky. Tato kategorie ukazatelů se zabývá přímými ekonomickými dopady a vlivy v důsledku činností organizace a zabývá se i přidanou ekonomickou hodnotou těchto aktivit. 2. Pozice na trhu. Tyto ukazatele poskytují informace o interakcích mezi konkrétními trhy. 3. nepřímé ekonomické vlivy a dopady. Ukazatele, které měří ekonomické dopady a vlivy, k nimž dochází v důsledku ekonomických aktivit a transakcí organizace. Různé ekonomické ukazatele jsou navzájem propojené. Prvky v tabulce přidaných hodnot v EC1 mají přímou návaznost na jiné ekonomické ukazatele. Navzájem propojené jsou taktéž mzdy a zaměstnanecké výhody (EC1.2c a EC5), transakce a státy (EC1.2e a EC4) a investice do komunit (EC1.2.1f a EC8). Ekonomické ukazatele jsou taktéž úzce spjaté s ukazateli v ostatních protokolech, včetně: EC1. 2.1c, EC5 a LA14, které se týkají mezd; EC1. 2.1c, EC3 a LA3, které se týkají zaměstnaneckých výhod; EC1. 2.1f, EC6, EC8, a SO1, které se týkají interakce s místními komunitami; EC2 (hrozba klimatické změny) a EN3 (přímá spotřeba energie) a EC10 (nepřímé ekonomické dopady) a SO1 (socioeconomické dopady na komunity). Definice Lokality významných provozů Lokality, kde výnosy jediného trhu, náklady, platby ve prospěch zainteresovaných skupin, výroba nebo počty zaměstnanců dosahují takových hodnot, aby představovaly významný podíl na celkových údajích reportující organizace a jsou dostatečně velké, aby hrály zvláště důležitou roli v rozhodování organizace nebo jejích zainteresovaných skupin. Společně budou tyto lokality pravděpodobně představovat většinu výše uvedených hodnot. Reportující organizace by měly uvést a popsat konkrétní kritéria, která byla použita při rozhodování o významu jednotlivých organizačních složek. Při stanovování lokalit významných provozů by se měla reportující organizace řídit Mezinárodním účetním standardem 14 (IAS14). Všeobecné odkazy Internetové stránky Mezinárodní organizace pro účetní standardy (International Accounting Standards Board - IASB) (www.iasb.org) poskytují informace o vhodných Mezinárodních standardech finančního reportingu (International Financial Reporting Standards - IFRS). Při přípravě odpovědí na otázky ekonomických ukazatelů čerpejte v maximální možné míře z údajů uvedených v auditem kontrolovaných finančních výkazech nebo interním auditem kontrolovaném provozním účetnictví. Sběr dat by se měl vždy řídit následujícími standardy: 2

4 vhodnými Mezinárodními standardy reportingu (IFRS) a jejich výklady vydávanými Mezinárodní organizací pro účetní standardy (IASB) (některé protokoly se odkazují na konkrétní účetní standardy. Tyto standardy by proto bylo vhodné vzít na pomoc) nebo národními a regionálními standardy, mezinárodně uznávanými pro účely finančního reportingu. Reportující organizace by měla jasně uvést, jaké standardy při sběru dat použila a taktéž by měla uvést odkazy na použité zdroje. Reporting lokálních segmentů Při definování lokálních údajů vyžadovaných ukazateli EC1, EC5, EC6 a EC7 by se reportující organizace měla řídit Mezinárodním účetním standardem 14 (IAS14). 43

5 EC1 Získaná a rozdělená přímá ekonomická hodnota, která zahrnuje tržby, provozní náklady, mzdy a platy, dary místním společenstvím a jiné investice v obcích, nerozdělený zisk, platby poskytovatelům kapitálu a platby státu (vládám). Data, která popisují tvorbu a dělení ekonomické hodnoty, poskytují základní informace o způsobu, jakým organizace vytvářejí bohatství pro své zainteresované skupiny. Některé prvky tabulky Získané a rozdělené ekonomické hodnoty (ZREH) rovněž popisují ekonomický profil reportující organizace, což může být užitečné při normalizaci ostatních údajů o výsledcích organizace. ZREH zpracovaný na národní úrovni poskytuje užitečný obraz o přímé přidané peněžní hodnotě pro místní ekonomiky. 2.1 Prezentace: prezentována v podobě konkrétních finančních částek a zveřejněna v tabulce s následně uvedenou základní strukturou. Pro lepší zhodnocení ekonomických dopadů a vlivů uveďte ZREH pro každou významnou zemi, region nebo tržní úroveň. Reportující organizace by měla popsat kritéria použitá při rozhodování o významu těchto států, regionů a tržních úrovní Pokyny pro jednotlivé řádky tabulky ZREH a) Tržby: Čisté tržby vypočtené jako rozdíl mezi hrubými tržbami za výrobky a služby a vráceným zbožím, slevami a vyplacenými zákonnými zárukami. Zisky z finančních investic zahrnují hotovost přijatou jako úrok za finanční půjčky, dividendy plynoucí z akciových podílů ve vlastnictví organizace, přijaté licenční poplatky a finanční prostředky získané jako příjem generovaný aktivy organizace (např. pronájmem nemovitého majetku). Data o ZREH by se měla čerpat z auditovaných finančních výkazů nebo výkazů zisků a ztrát (VZZ) nebo z interně auditovaného provozního účetnictví reportující organizace. Údaje o ekonomické hodnotě doporučujeme prezentovat v účetních hodnotách v tabulce, ve které jsou rozlišené základní položky globálních operací organizace, viz následující tabulku. Je-li to odůvodnitelné, mohou být data Položka Zisky z prodeje aktiv zahrnují zisky z prodeje hmotného majetku (nemovitostí, infrastruktury, vybavení a zařízení) a nehmotného majetku (např. nehmotných vlastnických práv, designu, obchodních značek). Poznámka Přímá vytvářená ekonomická hodnota a) Tržby Čisté tržby plus výnosy z finančních investic a z prodeje aktiv. Distribuovaná ekonomická hodnota b) Provozní náklady Platby dodavatelům, nestrategické investice, licenční poplatky a "platby za urychlené vyřízení". c) Mzdy a zaměstnanecké výhody Celkové výdaje na zaměstnance - běžně realizované platby, nikoli budoucí závazky. d) Platby poskytovatelům kapitálu Veškeré platby činěné ve prospěch subjektů, poskytujících dané organizaci kapitál. e) Platby ve prospěch státu (podle jednotlivých zemí Hrubé daně viz poznámku níže) f) Komunitní investice Dobrovolné příspěvky a vklady finančních prostředků do širšího společenství - včetně darů. Získaná ekonomická hodnota (vypočte se jako Investice, uvolnění vlastního kapitálu atd. rozdíl přímé vytvořené ekonomické hodnoty a distribuované ekonomické hodnoty) 4

6 b) Provozní náklady: Finanční platby za materiály, součástky k výrobkům, zařízení a pořízení služeb, vyplacené v hotovosti mimo reportující organizaci. Do této kategorie patří pronájem nemovitostí ve vlastnictví jiných subjektů, licenční poplatky, poplatky za zprostředkování služeb (protože tyto mají čistě komerční cíl), vyplácené tantiémy, platby za smluvní pracovníky, náklady na školení zaměstnanců (pokud probíhá v režii externích školitelů), ochranné pomůcky pro zaměstnance. c) Mzdy a zaměstnanecké výhody: Celkový objem mezd sestává z mezd a platů zaměstnanců včetně odvodů vládním institucím (daně z příjmů zaměstnanců, poplatky, příspěvky na politiku zaměstnanosti) ve jménu zaměstnance. Pracovníci bez statusu zaměstnance nepatří do této kategorie, patří do kategorie provozních nákladů, jako pronajaté služby. Celkové zaměstnanecké výhody zahrnují pravidelné příspěvky (např. příspěvky na penzijní připojištění, firemní vozidla a zdravotní péči) a další podporu pro zaměstnance, jako je poskytnuté bydlení, bezúročné půjčky, výpomoc veřejné dopravě, vzdělávací granty a výplaty odstupného. Nezahrnují však náklady na školení, na pořízení ochranných pomůcek nebo jiné náklady přímo spojené s výkonem práce konkrétních zaměstnanců. d) Platby poskytovatelům kapitálu: Dividendy vyplácené všem akcionářům; Úrokové splátky ve prospěch subjektů, které organizaci půjčily prostředky. Patří sem i úroky ze všech dluhů a půjček (nejen dlouhodobých dluhů) a také nedoplatky dividend vzniklé v důsledku upřednostnění některých akcionářů. e) Platby ve prospěch státu: Veškeré daně (firemní, ze zisku, z nemovitostí atd.) a s nimi související penále zaplacená na mezinárodní, národní a místní úrovni. Tento údaj by neměl obsahovat odložené daně, protože není jisté, zda tyto daně nakonec budou placeny. Podniká-li organizace ve více státech, uvádějte údaje o daních v každé zemi. Organizace by měla uvést, podle jakého klíče údaje segmentovala. f) Komunitní investice: Dobrovolné dary a investice širší komunitě, jejichž konečným příjemcem jsou subjekty vně organizace. Patří sem příspěvky charitativním organizacím, nevládním organizacím a výzkumným ústavům (nenapojeným na komerční vývoj a výzkum organizace), fondy na podporu obecní infrastruktury (např. rekreační zařízení) a přímé náklady sociálních programů (včetně uměleckých a vzdělávacích akcí). Údaje by měly uvádět skutečně vyplacené částky v průběhu sledovaného období, nikoliv přislíbené částky. U investic do infrastruktury by měla kalkulace výsledné částky zahrnout kromě kapitálových nákladů také náklady na zboží a práci. Údaje o trvalé podpoře zařízení nebo programů (např. organizace finančně podporuje provoz veřejného zařízení) by měly obsahovat provozní náklady. Do této kategorie nepatří investice do právních a podnikatelských aktivit čistě komerčního charakteru. Dary politickým stranám sem sice patří, nicméně jsou detailněji popsány v ukazateli SO6. Jakékoliv investice do infrastruktury za účelem zajištění základních podnikatelských činností organizace (např. stavba silnice k dolu nebo k továrně) nebo za účelem zajištění chodu jednotlivých provozů organizace do této kategorie nepatří. Výpočet celkových investic může zahrnout infrastrukturu vybudovanou mimo hlavní obchodní aktivity reportující organizace, např. výstavba školy nebo nemocnice pro zaměstnance a jejich rodiny. Informace vyžadované tímto indikátorem by měly být k dispozici ve finančním oddělení, v pokladně nebo v účetním oddělení. Mezinárodní účetní standard (IAS) 12 o daních z příjmů, IAS 14 o segmentovém reportingu, IAS 18 o tržbách a výnosech a IAS 19 o zaměstnaneckých výhodách. 65

7 EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné příležitosti, které pro aktivity organizace vyplývají v důsledku klimatických změn. Klimatické změny vytvářejí rizika a příležitosti pro organizace, jejich investory a zainteresované skupiny. Organizace mohou být díky změnám klimatického systému a počasí vystaveny reálnému riziku. Tato rizika mohou zahrnovat dopady v důsledku častějších a silnějších bouří, změn výšky mořské hladiny, změn průměrných teplot a dostupnosti vody. Mohou také ovlivňovat zdravotní stav pracovní síly (např. onemocnění související s horkem nebo šíření nákaz) a v konečném důsledku mohou vyžadovat i relokaci provozů organizace. Tak, jak vlády směřují k regulaci aktivit přispívajících ke klimatickým změnám, organizace přímo či nepřímo odpovědné za emise čelí rizikům, které přináší regulace v podobě zvyšování nákladů nebo dalších faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost. Limity na emise skleníkových plynů mohou pro organizace představovat i příležitosti, protože stimulují vývoj nových technologií a vytváření nových trhů. To platí především v případě organizací, které mohou efektivněji využívat nebo vyrábět energie a energetické výrobky. EN16 vyžaduje zveřejnění celkového množství emisí skleníkových plynů a EN18 vede ke zveřejnění údajů o celkovém dosaženém snížení těchto emisí a o iniciativách s cílem snížit objem emisí produkovaných reportující organizací. Regulatorních rizik (např. nákladů na aktivity a systémy vyžadované novými předpisy); Příležitostí nabízet nové technologie, produkty nebo služby řešící problémy vyplývající z klimatických změn a Potenciální konkurenční výhody plynoucí ze zavedených regulatorních nebo technologických opatření vynucených klimatickými změnami. 2.3 Uveďte, zda management kvantitativně vyhodnotil finanční důsledky (např. náklady na pojištění a kredit oxidů uhlíku, který reprezentuje snižování emisí, např. povolenky) klimatických změn pro organizaci. Kde je možné provést účelnou kvantifikaci, uveďte odhadované finanční dopady klimatických změn a nástroje použité při jejich kvantifikaci. Informace vyžadované tímto ukazatelem se mohou nacházet v záznamech nebo zápisech jednání správních orgánů organizace, včetně jednání environmentálních komisí. 2.1 Uveďte, zda nejvyšší správní orgán vaší organizace zvážil klimatické změny a s nimi spojená rizika a příležitosti pro vaší organizaci. 2.2 Popiště rizika a/nebo příležitosti vyvolané klimatickými změnami a jejich potenciální finanční důsledky pro reportující organizaci, včetně: Hrozeb spojených s fyzickými změnami v důsledku měnícího se klimatu (např. důsledky změn počasí a onemocnění souvisejících s horkem); 6

8 EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu zaměstnaneckých výhod. Nabídne-li organizace svým pracovníkům plán důchodového zabezpečení, prostředky přislíbené v rámci tohoto plánu se stávají dlouhodobými závazky vůči jeho účasníkům, neboť ti na něj budou spoléhat jako na zdroj svého dlouhodobého ekonomického zajištění. Definované plány zaměstnaneckých výhod mají potenciální dopady na zaměstnavatele ve smyslu závazků, které je nutné splnit. Typy plánů zabezpečení, jež jsou odlišné od uvedeného, nezaručují zaměstnancům ani důchodové zabezpečení ani kvalitu zaměstnaneckých výhod. Volba vhodného plánu nese důsledky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Avšak řádně finančně zajištěný penzijní plán může napomoci přilákat a udržet stabilní pracovní sílu a podpořit dlouhodobé finanční a strategické plány zaměstnavatele. 2.1 Uveďte, zda struktura plánu důchodového zabezpečení, která je nabízena zaměstnancům, je založena na: Stanovených plánech/programech zaměstnaneckých výhod nebo Jiných typech výhod. 2.2 Uveďte, zda je povinnost zaměstnavatele přispívat na penzi v rámci stanovených plánů zaměstnaneckých výhod zajišťována ze všeobecných prostředků organizace nebo z prostředků vyčleněných ve zvláštním, pro tyto účely zřízeném fondu. 2.3 Jsou-li tyto závazky kryty všeobecnými prostředky organizace, uveďte odhadovanou výši těchto závazků. 2.4 Existuje-li na krytí těchto závazků zvláštní fond, uveďte: Do jaké míry lze očekávat, že prostředky vyčleněné zvlášť pro tyto účely postačí na krytí závazků organizace vyplývajících z uvedeného schématu; Východiska, na jejichž základě byl tento odhad učiněn a Kdy byl tento odhad proveden. 2.5 Není-li penzijní fond dostatečně finančně zajištěn, vysvětlete strategii a časový harmonogram pro doplnění chybějících prostředků (pokud existují). 2.6 Uveďte, jak velký příspěvek hradí zaměstnanci, případně zaměstnavatel (vyjádřený procentem z hrubé mzdy). 2.7 Uveďte, kolik zaměstnanců z celkového počtu je zapojeno do plánů důchodového zabezpečení (např. účast v povinných nebo dobrovolných schematech, regionálních nebo celostátních schematech nebo ve schematech s finančním dopadem). 2.8 Různé právní systémy (např. státy) různě interpretují a regulují výpočty pro stanovení finančních prostředků nezbytných pro pokrytí těchto plánů. Při výpočtu byste se měli řidit nařízeními a metodami platných právních systémů a uvést souhrnné údaje. Konsolidační techniky by měly být stejné jako při přípravě finančních výkazů organizace. Pamatujte, že důchodové plány podléhají mezinárodnímu účetnímu standardu (IAS) 19. Tento standard se však zabývá i jinými tématy. Plné pokrytí Prostředky vyčleněné na financování plánu se vyrovnají nebo předčí závazky, které vzniknou v důsledku zavedení tohoto plánu. Informace vyžadované tímto ukazatelem byste měli získat ve finančním nebo v účetním oddělení. Mezinárodní účetní standard (IAS) 19 zabývající se zaměstnaneckými výhodami. 87

9 EC4 Významné částky finanční pomoci poskytnuté od státu. Ukazatel EC4 se zabývá mírou finanční pomoci, kterou reportující organizace získala od státu. Poměr mezi objemem finanční pomoci od státu a výší zaplacených daní může hrát významnou roli při vytváření objektivního obrazu o stavu finančních transakcí mezi organizací a státem. Údaje uvedené v IAS 20 naleznete v účetním oddělení, nebudou však konsolidovány, jak tento ukazatel požaduje. Mezinárodní účetní standard (IAS) 20 o zúčtování vládních grantů a zveřejňování státní pomoci. 2.1 Uveďte souhrnné předpokládané finanční hodnoty pro následující údaje: Daňové úlevy/kredity; Subvence; Investiční granty, granty pro výzkum a vývoj a další, podobné typy grantů; Ocenění a odměny; Úlevy od poplatků; Finanční výpomoc od exportních úvěrových agentur (EÚAs); Finanční pobídky; Jiné finanční výhody získané nebo získatelné od jakéhokoliv státu pro jakýkoliv provoz. 2.2 Uveďte, zda je stát zastoupen v akcionářské struktuře. Významná finanční pomoc Významné přímé nebo nepřímé finanční výhody, které nejsou součástí transakce zboží a služeb, ale jsou to stimuly či kompenzace za vykonané činnosti, náklady, aktiva a nebo výdaje s nimi spojené. Poskytovatel finanční pomoci neočekává přímý finanční výnos z poskytnuté pomoci. 8

10 EC5 Rozsah poměrových ukazatelů standardní nástupní mzdy v porovnání s místní úrovní minimální mzdy v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Finanční zajištění je jedním ze způsobů, jak může organizace investovat do svých zaměstnanců. Tento ukazatel dokladuje, jak organizace přispívá k blahobytu zaměstnanců ve významných provozních lokalitách. Ukazatel také poukazuje na konkurenceschopnost mezd vyplácených v organizaci a prezentuje informace potřebné pro vyhodnocení vlivu mezd na místní trh práce. Poskytování mezd nad zákonem stanovenou minimální úrovní může být jedním z faktorů, které přispívají k budování silných vztahů s komunitou a které posilují loajalitu zaměstnanců a společenský souhlas s činností organizace. Tento ukazatel je obzvláště závažný u organizací, které odměňují významný podíl svých zaměstnanců způsobem nebo v míře, jež se velmi blíží zákonným omezením nebo minimální mzdě. 2.1 Uveďte, zda mzdy pro významnou část zaměstnanců přesahují minimální zákonem stanovenou mzdu či nikoliv. 2.2 Porovnejte (v procentech) lokální minimální mzdu a standardní nástupní mzdu v organizaci. Porovnání proveďte pro významné provozní lokality. Lokální minimální mzda Minimální mzda představuje nejnižší odměnu, stanovenou za hodinu nebo jiný časový interval odvedené práce, povolenou zákonem. Některé země mají více než jednu stanovenou minimální mzdu (výše minimální mzdy se může lišit v jednotlivých provinciích nebo unijních státech, nebo mohou být stanovené různé úrovně minimální mzdy pro různé kategorie zaměstnanců). V takovém případě uveďte, k jaké minimální mzdě se vztahují publikované údaje. Nástupní mzda Nástupní mzda by měla být definována jako plná mzda nabízená nastupujícím zaměstnancům v nejnižší zaměstnanecké kategorii. Mzdy vyplácené stážistům nebo učňům by neměly být považovány za nástupní mzdy. Možné zdroje informací jsou: mzdové oddělení organizace, finanční či účetní oddělení a případně pokladna. Patřičná státní legislativa také může obsahovat informace vyžadované tímto ukazatelem. 2.3 Zjistěte, jak se tento poměr mění v jednotlivých provozních lokalitách. 2.4 Popište rozdělení poměru nástupní mzdy v organizaci a místních mezd. 2.5 Uveďte definici pro výraz významné provozní lokality. 2.6 Řídí-li se vaše organizace platovými výměry, měly by tyto být přepočítány na hodinovou mzdu. 2.7 Uveďte, zda je některým pracovníkům vyplácena pouze minimální mzda a pokud ano, uveďte, jak velké části zaměstnanců. Údaje zpracujte pro všechny významné provozní lokality organizace. Existuje-li několik úrovní minimální mzdy, uveďte, ke které úrovni se zveřejňované informace vztahují. 10 9

11 EC6 Politiky či koncepce, postupy a podíl výdajů směřujících k místním dodavatelům v místech, kde má organizace významné provozy. Možný vliv organizace na místní ekonomiku překračuje hranice přímého zaměstnávání, vyplácení mezd a placení daní. Organizace může nepřímo přilákat dodatečné investice do místní ekonomiky, pokud bude podporovat místní společnosti v dodavatelském řetězci. Reportující organizace může částečně získat nebo udržet společenský souhlas se svojí činností tím, že bude poukazovat na místní pozitivní ekonomické dopady a vlivy. Využívání místních zdrojů může být vhodnou strategií pro zajištění dodávek z místních ekonomik a současně jejich podporu a stabilizaci. Pro geograficky odlehlé lokality může jít dokonce o nejefektivnější strategii. Míra lokálních výdajů může taktéž představovat významný příspěvek místní ekonomice a může být významným faktorem při udržování pozitivních vztahů s místní komunitou. Platí však, že celkový efekt využívání místních zdrojů závisí na dlouhodobě udržitelné existenci dodavatele. 2.5 Upozorněte na jiné faktory ovlivňující výběr dodavatelů, než jen jejich geografické umístění (např. náklady, výsledky v environmentální a společenské oblasti). Místní dodavatelé Poskytovatelé materiálů, produktů a služeb, kteří působí na stejném geografickém trhu jako reportující organizace (tj. dodavatelé, kteří nejsou placeni na mezinárodní úrovni) a jsou součástí jejího dodavatelského řetězce. Geografická definice lokálního/ místního se může různit. Vzhledem k podmínkám se může vztahovat k jednotlivým městům, regionům v rámci jedné země, nebo k celým malým státům. 2.1 Uveďte geografickou definici výrazu lokální/ místní, jak jí rozumí reportující organizace. 2.2 Pro následující výpočty platí: údaje uváděné v procentech by měly být založeny na fakturách a závazcích učiněných v průběhu sledovaného období (tj. je dodržována časová souvislost zachycená v účetnictví). 2.3 Uveďte, zda má organizace směrnici nebo popsané postupy pro upřednostňování místních dodavatelů. Směrnice a postupy mohou být buď globální (tj. pro celou organizaci), nebo pro konkrétní lokality. 2.4 Pokud taková směrnice existuje, uveďte procento rozpočtu vyčleněné na nákup materiálu a služeb od lokálních dodavatelů, členěno podle významných provozních lokalit (např. % zboží a zásob nakoupených v místě). Lokální nákupy zboží a zásob mohou být řízeny buď rozpočtem provozní lokality, nebo centrálním rozpočtem z ústředí organizace. 10

12 EC7 Postupy místního náboru a podíl pracovníků vrcholového vedení pocházejících z místního společenství v lokalitách, kde má organizace významné provozy. Při výběru zaměstnanců a vyšších manažerů je třeba zvážit mnoho různých faktorů. Obsazení vyšších manažerských pozic z řad členů místních společenství může být prospěšné jak pro místní komunity, tak pro organizaci, která tak zlepší svou schopnost porozumět místním potřebám. Diverzita v manažerském týmu a jeho částečné obsazení z řad místního obyvatelstva může posílit lidský kapitál oranizace a být ekonomickým přínosem pro místní komunitu i přínosem pro schopnost organizace rozumět místním poměrům a vazbám. 2.1 Uveďte, zda má organizace globální směrnici nebo postupy, jejichž cílem je upřednostnění místních kandidátů při výběrových řízeních na pracovní pozice v provozních lokalitách. 2.2 Pokud ano, uveďte poměr vyšších manažerů ve významných provozních lokalitách pocházejících z řad členů místních komunit. Pro procentuální výpočet použijte údaje o zaměstnancích pracujících na plný úvazek. 2.3 Uveďte definici pro výraz vyšší management. Lokální/místní Lokální/místní jsou jedinci, kteří se buď narodili, nebo mají právo přebývat neomezeně dlouhou dobu (např. naturalizovaní cizinci nebo držitelé trvalých povolení k pobytu) v oblasti stejného geografického trhu, v jakém působí provoz reportující organizace. Reportující organizace může zvolit vlastní definici výrazu lokální/ místní, protože v některých případech lze za lokální považovat města, regiony, nebo dokonce i malé státy. Definice tohoto výrazu by však vždy měla být uvedena. Informace vyžadované tímto ukazatelem byste měli získat v personálním útvaru nebo v útvaru řízení lidských zdrojů

13 EC8 Vývoj a dopad infrastrukturních investic a služeb zajišťovaných především v obecně prospěšném zájmu - zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích, bezplatně poskytované služby. Organizace neovlivňuje ekonomiku pouze tvorbou a distribucí ekonomické hodnoty, ale také svými investicemi do infrastruktury. Přínosy infrastrukturních investic mohou přesáhnout rozsah vlastních podnikatelských aktivit organizace a jejich vliv může být dlouhodobější. Investice do infrastruktury mívají podobu dopravních spojení, veřejných služeb, veřejných sociálních zařízní, sportovních středisek, středisek zdravotní a sociální péče atd. Kromě investic do vlastních provozů představují investice do infrastruktury opatření v podobě kapitálového příspěvku ekonomice. Podporované služby Veřejně prospěšné činnosti zajišťované buď formou finančního krytí provozních nákladů stávající veřejně prospěšné organizace, nebo poskytnutím vlastních zaměstnanců, kteří tyto činnosti vykonají. Veřejně prospěšné činnosti mohou zahrnovat veřejné služby. Informace vyžadované tímto ukazatelem můžete získat ve finančních nebo účetních odděleních nebo v pokladně. 2.1 Popište významné investice (např. velikost, náklady, trvání) a podporu, jakou jim vaše organizace poskytuje. Dále uveďte současné a budoucí dopady a vlivy (pozitivní i negativní) těchto investic na komunity a místní ekonomiky. Uveďte, zda tyto investice představují zapojení do komerčních aktivit, příspěvky v naturáliích nebo bezplatně poskytované služby. 2.2 Uveďte, zda organizace nejprve vyhodnotila potřeby místních společenství a zda zjišťovala, jaká infrastruktura a jiné služby jsou nejvíce potřeba. Pokud ano, stručně popište výsledky této analýzy. Infrastruktura Zařízení (např. místní vodárna a vodovod, silnice, škola nebo nemocnice) vybudovaná za účelem poskytování veřejných služeb nebo statků a nikoliv pro komerční účely. Organizace neočekává, že jí z těchto zařízení poplyne finanční zisk. 12

14 EC9 Vysvětlení a popis významných nepřímých hospodářských dopadů, včetně rozsahu těchto dopadů. Nepřímé ekonomické dopady jsou důležitou součástí ekonomického vlivu organizace v kontextu udržitelného rozvoje. Zatímco přímé ekonomické dopady a tržní vliv se většinou zaměřují na okamžité důsledky monetárních toků směrem k zainteresovaným skupinám, nepřímé ekonomické dopady zahrnují dodatečné efekty, které vznikají v důsledku oběhu peněz ekonomikou. Přímé ekonomické dopady jsou často měřeny hodnotou transakcí mezi reportující organizací a jejími zainteresovanými skupinami, zatímco nepřímé ekonomické dopady jsou, někdy i nepeněžní, výsledky těchto transakcí. Nepřímé dopady jsou důležité aspekty, které souvisí s rolí organizace coby účastníka nebo hybné síly socio-ekonomické změny. Tato role je nejvýznamnější v rozvojových ekonomikách. Nepřímé dopady jsou zvláště důležité ve vztahu k místním komunitám a regionálním ekonomikám, a proto by se měly vyhodnocovat a zveřejňovat. Nepřímé ekonomické dopady jsou, pro manažerské účely, důležitou předzvěstí vznikající hrozby pro pověst organizace nebo vznikajících příležitostí pro upevnění a rozšíření pozice na trhu nebo pro upevnění a posílení společenského souhlasu s činností organizace. 2.1 Popište, jaké kroky vaše organizace podstoupila, aby lépe porozuměla, jaké nepřímé ekonomické dopady vyvolávají její činnosti na národní, regionální nebo místní úrovni. 2.2 Uveďte příklady nepřímých ekonomických dopadů jak pozitivních, tak negativních, vzniklých v důsledku aktivit vaší organizace. Například: Měnící se produktivita organizací, sektorů nebo celé ekonomiky (např. širším přijetím nebo distribucí informačních technologií); Ekonomický vývoj v oblastech větší chudoby (např. počet osob závislých na příjmech jednoho pracovníka); Ekonomický dopad zlepšení nebo zhoršení společenských nebo environmentálních podmínek (např. jak se mění trh práce v oblasti, kde se struktura podniků mění z malých rodinných farem na velké plantáže, nebo jaké jsou ekonomické dopady znečištění životního prostředí); Dostupnost produktů a služeb pro nízkopříjmové společenské vrstvy (např. jak přispívají zvýhodněné ceny léků ke zlepšení celkového zdraví populace, která se pak může více angažovat v místní ekonomice; jak přesahují ceny produktů a služeb ekonomické možnosti nízpopříjmových společenských vrstev); Posilování dovedností a znalostí mezi příslušníky profesního společenství nebo v rámci geografické lokality (např. potřeba dodavatelské základny působí jako magnet pro společnosti s kvalifikovanými pracovníky, což vede ke vzniku nových vzdělávacích institucí); Pracovní místa podporovaná v rámci dodavatelského nebo odběratelského řetězce (např. jaký dopad má růst nebo redukce vaší organizace na dodavatele); Ekonomické dopady povzbuzující, zmocňující nebo omezující přímé zahraniční investice (např. rozšíření nebo uzavření infrastrukturní služby v rozvojové zemi může vést ke zvýšení nebo smížení přímých zahraničních investic); Ekonomické dopady přesunutí provozů nebo aktivit organizace (např. outsourcing pracovních pozic do zahraničí); Ekonomický dopad použití výrobků a služeb (např. jak ovlivňuje používání určitého produktu nebo využivání určité služby ekonomický růst). 2.3 Uveďte význam těchto dopadů v kontextu externích benchmarků a priorit zainteresovaných skupin, jako jsou národní a mezinárodní standardy, protokoly a veřejná politika

15 Nepřímý ekonomický dopad Dodatečné důsledky vyplývající z přímých dopadů finančních transakcí a peněžních toků mezi organizací a jejími zainteresovanými skupinami. Ekonomický dopad Změna v produkčním potenciálu ekonomiky ovlivňující jak ekonomický blahobyt komunity nebo zainteresovaných skupin, tak dlouhodobé vyhlídky rozvoje. 14

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více