Zápisy zastupitelstva usnesení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy zastupitelstva usnesení"

Transkript

1 Zápisy zastupitelstva usnesení z o poskytnutí bezúročné půjčky ze sociálního fondu ve výši 50 tis. K - usnesením Č. 11/12 ze dne půjčku ve výši 20 tis. Kč paní Pavolové ze sociálního fondu. - usnesením Č. 14/12 ze dne výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací při přestavbě pavilonu "A" v ZŠ na MŠ s HSK. S.r.o. Uh. Hradiště. - usnesením Č. 15/12 ze dne na základě výsledků konkursu do funkce ředitele ZŠ a MŠ Traplice pana PaedDr. Horehledě. - usnesením Č. 18/12 ze dne na základě VŘ dodavatele akce "Výměna oken na OÚ" - firmu ZZstavby. - usnesením Č. 21/12 ze dne zadání projektové dokumentace na přestavbu prostoru nad kuželnou na ubytovnu. - usnesením Č. 26/12 ze dne půjčku ze sociálního fondu paní Trávníčkové ve výši 20 tis. Kč jednání V roce 2012 se uskutečnilo 6 veřejných zasedání zastupitelstva včetně obce (dne 30.1.,19.3.,28.5.,27.8.,1.10. a ). K zápisům ze zasedání zastupitelstva byly doloženy prezenční listiny a výpisy z usnesení. Zastupitelstvo obce v roce 2012 schválilo např.: - usnesením Č. 3/12 ze dne uložení části finanční rezervy obce na termínovaný účet v maximální částce odpovídající pojištění vkladů. - usnesením Č. 4/12 ze dne záměr přestavby 2. NP budovy Č. p. 240 na dva malometrážní byty a rekonstrukci této budovy. - usnesení Č. 6/12 ze dne rozpočtové provizorium na rok 2013; mandátní smlouvu Č s Violette, s.r.o. Praha 4 na zastupování mandanta, provedení a organizační zajištění zadávacího řízení na akci "ZŠ Traplice - výměna oken, dveří a zateplení fasády". Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Obec Traplice měla zpracovaná "Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem - pro rok 2009", příjmy fondu tvoří příděl z rozpočtu obce - pro rok 2009 ve výši 22 tis. Kč a splátky půjček (dle platné smlouvy s pracovníky). Použití fondu: příspěvek na obědy, odměny při pracovních výročích, odměny při životních výročích, půjčky a návratné soc. výpomoci budou poskytovány dle finančních možností, příspěvek při návštěvě dl. nemocného pracovníka, příspěvek při narození dítěte, příspěvek při úmrtí pracovníka, příspěvek na úhradu lázeňské léčby, příspěvek na rehabilitační masáže, příspěvek na vitamíny a očkování, příspěvek na dovolenou, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek na kulturní a sportovní akce. Výše uvedené příspěvky mohou čerpat všichni zaměstnanci OÚ a uvolněný člen zastupitelstva obce. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem byla schválena radou obce dne 16. března Hospodaření sociálního fondu v roce 2012 se bude řídit podle Pravidel hospodaření pro rok 2009 se změnami v použití: příspěvek na obědy, příspěvek na zdravotní obuv - schváleno radou obce dne Obec v průběhu roku 2012 poskytla zaměstnancům příspěvek na dovolenou a jedné zaměstnankyni příspěvek na dětskou rekreaci, a to v souladu s výše uvedenými pravidly. Dále obec poskytovala příspěvky na stravování, pracovní obuv zaměstnancům a masáže. V roce 2012 byly radou obce schváleny půjčky pro zaměstnance v celkové výši 90 tis. Kč - finanční prostředky byly zaměstnancům zaslány na osobní účty, splátky půjček jsou řádně hrazeny. 16

2 Kontrola upozorňuje, že při zřízení peněžního fondu musejí být zastupitelstvem obce v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmo c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. (nikoliv radou obce) schváleny zdroje tohoto fondu a stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu (okruh osob, výše příspěvku, jak často se bude příspěvek poskytovat apod.). Největší část fondu přitom bývá vyčleněna na příspěvky na závodní stravování. ale lze ho využít i na poskytování tzv. ošatného, pro půjčky, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištění apod., a to jak pro zaměstnance obce, tak pro členy zastupitelstva obce. Ze sociálního fondu Obce Traplice bvlv zaměstnancům a uvolněnému zastupiteli poskytovány bezúročné půjčky, které však nebyly schvalovány zastupitelstvem obce, kontrola konstatuje porušení 85 písmo j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pro potřeby sociálního fondu byl zřízen samostatný bankovní účet u České spořitelny a.s. Byla provedena kontrola účtů 236 a 419. Účet 236: PS ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč (půjčky 90 tis. Kč, rekreace 4 tis. Kč, obědy + zdr. obuv + dovolená + masáže + vitamíny = ,- Kč) příděl ,00 Kč (příděl 22 tis. Kč, splátky 37 tis. Kč) zůstatek k ,00 Kč Účet 419: PS výdaje příděl ,00 Kč 30534,00 Kč 22000,00 Kč Právo kontrol provádění zůstatek k ,00 Kč Byla provedena kontrola okruhu peněžního fondu: účet 419 ( ,- Kč) minus účet 335 (89 500,- Kč) se má rovnat účtu 236 (zůstatek ve výši ,- Kč). Zjištěný rozdíl ve výši ,- K Kontrola upozorňuje na zjištěný rozdíl a doporučuje prověřit účtování o sociálním fondu. dalších Provedenou kontrolou hospodaření obce se obec nezbavuje odpovědnosti za správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol. B. Zjištění z konečného přezkoumání B. I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami 17

3 Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Zákon e. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem B. II. Při přezkoumáni byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písmo c) zákona 420/2004 Sb. Předmět: Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Právní předpis: Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 85 písmo j) - Zastupitelstvo obce nerozhodlo o uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a o uzavření smlouvy o sdružení. Ze sociálního fondu Obce Traplice byly zaměstnancům a uvolněnému zastupiteli poskytovány bezúročné půjčky, které však nebyly schvalovány zastupitelstvem obce. 18

4 c. Závěr c. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebylv zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky by/y zjištěny nás/edujícf méně závažné chyby a nedostatky. ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS 701 bod 4.2. písmo b) Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. Obec nevytvořila příslušné analytické účty k uzavřeným Smlouvám o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. NAPRAVENO Majetek zatížený věcným břemenem bude rozčleněn na analytické účtu v roce 2012, z důvodu digitalizace pozemků. byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky: Zákon č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 11 odst. 3 Návrh rozpočtu nebyl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh rozpočtu na rok 2011 nebyl zveřejněn na elektronické úřední desce obce. NAPRAVENO Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn na elektronické úřední desce obce. C II. Při přezkoumání hospodaření obce Traplice za rok 2012 Sb.] Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [ 10 odst. 3 písmo c) zákona 420/2004 c4) překročení působnosti C. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona 420/2004 Sb. C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Traplice za rok 2012 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,88 % 9,50% 0% Traplice dne Mgr. Pavlína Dúbravová kontrolor pověfený fízením pfezkoumání pocipis. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání. Ing. Milan Rozum starosta obce Traplice prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal 19

5 cenné papíry, obligace, uskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne Ing. Milan Rozum starosta OBEC TRAPLICE \ ~~.. / 687 ~4 TRAPLlCE 404 VIJ \YLJ ICO: podpis 1 x obdrží: Obec Traplice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. 20

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více