ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15"

Transkript

1 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: nám. Klášterní 125 fax: Moravský Krumlov SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V Moravském Krumlově dne Č.j.MUMK 12497/2015 Vyřizuje: Ing. Čurdová Anna ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad v Moravském Krumlově, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) a 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), a místně příslušný podle 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), v územním řízení posoudil podle 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne podala obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice 326, IČ: (dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení podle 79 a 92 stavebního zákona vydává: územní rozhodnutí o umístění stavby Zasíťování lokality Z 1/4 Vedrovice - aktualizace na pozemcích p.č. 2021, 2029, 2031, 2046, 2047, 2048, 2055, 2058, 2059, 2060, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2080, 2081, 2082, 2084, 2085, 2086 v k.ú. Vedrovice, st. 80, 52/23, 58/6, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/15, 59/20, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 166/2, 829/9, 839/7, 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic. Druh a účel umisťované stavby: Vybudování inženýrských sítí pro budoucí zástavbu rodinnými domky: SO 01 - Komunikace SO 02 Kanalizace dešťová SO 03 Kanalizace tlaková SO 04 - Vodovod SO 05 Plynovod STL Účelem stavby je vybudovat základní technické vybavení pro budoucích 24 rodinných domů. Stavba bude užívána obyvateli RD. Jedná se o komunikace pro příjezd k objektům i pro pěší provoz, o oddílnou kanalizaci pro odvedení dešťových a splaškových vod a o rozvodné řady pro zásobení vodou a plynem. Dešťové vody zachycené v dešťových vpustích budou napojeny do deštové kanalizace a dále do stávajících otevřených příkopů. Splaškové vody do stávající splaškové kanalizace. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad a plynovod na stávající středotlaký plynovod. Navržené komunikace se napojí na stávající místní zpevněné komunikace. SO 01 - Komunikace Větev A1 - šířka 5,5 m, délka 303,70 m, plocha 1752 m 2 Větev A2 - šířka 5,5 m, délka 202,60 m, plocha 1091 m 2 Větev C - šířka 3,5 m, délka 132,40 m, plocha 525 m 2 Celková délka komunikací 638,70m. Celková plocha komunikací 3368,00 m2.

2 SO 02 - Deštová kanalizace Stoka Dl nebude realizována!!! Stoka D2 DN délka 218,30 m Celková délka deštové kanalizace : 218,30 m SO 03 - Tlaková kanalizace Řad V2-2a -délka 185,00 m Řad V2-l-2a - délka 242,40 m Řad V2-2al - délka 115,00 m Celková délka tlakové kanalizace : 542,40 m SO 04 - Vodovod Řad délka 290,00 m Řad délka 241,00 m Řad délka 146,00 m Celková délka vodovodu: 677,00 m SO 05 - Plynovod STL Větev I - PE 63, délka 300,00 m Větev Ia - PE 63, délka 40,00 m Větev II - PE 63, délka 110,00 m Celková délka plynovodu : 450,00 m Umístění stavby na pozemku: Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2021, 2029, 2031, 2046, 2047, 2048, 2055, 2058, 2059, 2060, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2080, 2081, 2082, 2084, 2085, 2086 v k.ú. Vedrovice, st. 80, 52/23, 58/6, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/15, 59/20, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 166/2, 829/9, 839/7, 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic. Umístění stavby je zřejmé z projektové dokumentace, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Vymezení území dotčeného stavbou: Sousední pozemky, které by mohly být stavbou ovlivněny: p.č. 2021, 2027, 2113, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2049, 2055, 2056, 2057 v k.ú. Vedrovice; p.č. 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 56/1, 57, 58/3 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic. Podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 2021, 2029, 2031, 2046, 2047, 2048, 2055, 2058, 2059, 2060, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2080, 2081, 2082, 2084, 2085, 2086 v k.ú. Vedrovice, st. 80, 52/23, 58/6, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/15, 59/20, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 166/2, 829/9, 839/7, 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic dle projektové dokumentace ověřené autorizovanou osobou (Ing. Eva Trojková, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT ; Ing. Petr Nykodým, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT ), která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a stavebník ji obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní účastníky řízení a dotčené orgány je k nahlédnutí na Městském úřadě Moravský Krumlov, odboru výstavby a územního plánování. 2. Zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby bude provedena oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů). 3. Ke stavbě byla vydána vyjádření (kopie vyjádření jsou součástí dokumentace stavby, kterou stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, pro ostatní účastníky řízení a dotčené orgány jsou k nahlédnutí na stavebním úřadě). Podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí budou dodrženy!!!: - vyjádřena O2 CR, a.s., ze dne pod čj /13

3 - vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn. M18531-Z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., ze dne pod zn. M vyjádření dobrovolného svazku obcí Vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace, ze dne vyjádření obce Vedrovice ze dne vyjádření JMP, a.s. ze dne pod zn Před zahájením výkopových prací zajistí žadatel vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a provedou taková opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení a poškození. 5. Bude, dle vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, vydaného dne pod č.j.: MUMK 3703/2013, požádáno u příslušného orgánu ochrany ZPF o vydání závazného stanoviska - souhlasu s návrhem vedení trasy podle 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon ), pro plochy vyžadující trvalý zábor zemědělské půdy (komunikace a.j.) bude třeba u příslušného orgánu ochrany ZPF pověřeného úřadu požádat o vydání závazného stanoviska souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle 9 zákona. Pokud dojde pracemi při budování stavby k dotčení dalších pozemků v ochraně ZPF, je třeba řídit se zásadami ochrany ZPF uvedenými v 8 a 4 zákona. 6. Přebytečná nekulturní zemina z výkopových prací a neupotřebitelný materiál ze stavby budou odváženy na skládku, která má v provozním řádu schváleném správním orgánem na úseku odpadového hospodářství, povoleno zneškodňování tohoto odpadu. 7. Bude dodržena podmínka stanoviska Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury, vydaného dne pod č.j.: MUMK 20183/2014: stavebník je v souladu s odst zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen již od doby přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologicky výzkum. 8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, vydaného dne pod č.j.: MUMK 19454/2014 OD/Vy: - při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemku určeného k plnění funkce dopravy, uvedené v ust. 2. Pozemní komunikace a jejich rozdělení zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů. - V případě žádosti o vydání stavebního povolení u speciálního stavebního úřadu na stavební objekt SO 01 - Komunikace - požádá investor akce na MěÚ Moravský Krumlov, odboru dopravy. K žádosti bude přiloženo územní rozhodnutí v právní moci a souhlas obecného stavebního úřadu k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem. Žádost o stavební povolení musí splňovat náležitosti 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Zejména doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou a závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy (např. stanovisko Dl Policie ČR Znojmo) a plán kontrolních prohlídek. Žádost bude předložena speciálnímu stavebnímu úřadu na formuláři, který je přílohou č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bude uhrazen poplatek podle položky č. 18, písm. f) ,- Kč novelizovaného stavebního zákona. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována (ověřena), orazítkována a podepsána (každý jeho výkres, včetně desek) oprávněným projektantem pro dopravní stavby. 9. Stavební objekt SO 01 - Komunikace vyžaduje stavební povolení, které vydá speciální stavební úřad Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy. Protože jsou stavební objekty SO 02 kanalizace dešťová, SO 03 kanalizace tlaková a SO 04 - vodovod, podle 55 zákona č. 254/2001 Sb., stavbou vodního díla, musí stavebník o vydání stavebního povolení požádat příslušný vodoprávní úřad (Městský úřad Moravský Krumlov, odbor

4 životního prostředí). K žádosti o vydání stavebního (vodoprávního) povolení budou předloženy doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Ostatní stavby umísťované stavební objekty v rámci souboru staveb, tzn. SO 05 - plynovod STL, podle 103 odst. 1, písm. e), body 6. stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební objekt SO 05 je však podle 119 stavebního zákona po dokončení stavebních prací možné užívat na základě kolaudačního souhlasu ( 122 SZ). 10. Před zahájením stavby musí žadatel zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Protokol o vytýčení bude předložen stavebnímu úřadu před zahájením stavby. 11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi. 12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Další povinnosti a odpovědnost stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou v 152 stavebního zákona. Účastníkem řízení podle 27 odst. 1 správního řádu a podle 85 odst. 1 stavebního zákona, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, je obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice 326, IČ: O d ů v o d n ě n í Dne podala obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice 326, IČ: , žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Zasíťování lokality Z 1/4 Vedrovice - aktualizace na pozemcích p.č. 2021, 2029, 2031, 2046, 2047, 2048, 2055, 2058, 2059, 2060, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2080, 2081, 2082, 2084, 2085, 2086 v k.ú. Vedrovice, st. 80, 52/23, 58/6, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/15, 59/20, 150, 155/2, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 166/2, 829/9, 839/7, 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic.. Uvedeným dnem bylo dle 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení. Den byla stavebnímu úřadu doručena námitka účastníka řízení, pana Měřínského Jiřího, bytem Vedrovice 38, že nesouhlasí s vedením sítí po pozemcích p.č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic, které jsou v jeho vlastnictví. V průběhu řízení došlo k majetkovému vypořádání mezi stavebníkem a účastníkem řízení (viz. Kupní smlouva ze dne a smlouva o právu provést stavbu ze dne ) a sdělením ze dne oznámil stavebník, že stoka D1 nebude realizována. Tudíž se tato námitka stala bezpředmětnou. Jelikož předložená žádost neměla předepsané náležitosti, neobsahovala všechny přílohy dané v 86 odst 2 stavebního zákona, rozhodl stavební úřad o přerušení řízení a vyzval obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice 326, IČ: , výzvou vypravenou dne k doplnění žádosti o: a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; tyto doklady se připojují, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem (smlouvy s vlastníky dotčených pozemků: vlastník pozemků p.č. 166/1 a 166/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic - Měřínský Jiří, Vedrovice 38; vlastník pozemku p.č. 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, , Brno); b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (Jihomoravský kraj, správa nemovitostí ve vlastnictví kraje SÚS JmK, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24, Znojmo). Dne byla stavebnímu úřadu doručena námitka účastníků řízení pana Rozmahela Michal, Rozmahela Oldřicha a paní Rozmahelové Márie, všichni bytem Vedrovice 52, s nesouhlasným stanoviskem k výstavbě dešťové kanalizace. K tomuto stavební úřad sděluje: jednak

5 dojde ke značnému snížení průtoku dešťových vod v místech zmiňovaným v námitce ustoupením stavebníka od realizace stoky D1; a jednak podle 79 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umísťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, tudíž námitka k dimenzi projektované kanalizace je námitkou ke stavebnímu řízení. Dne doplnila obec Vedrovice, se sídlem Vedrovice 326, IČ: , žádost o smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 166/1 a 166/2, kupní smlouvu ze dne a oznámení obce Vedrovice, že část dešťové kanalizace stoka D1, nebude realizována; tudíž pozemek p.č. 844/2 v k.ú. Zábrdovice u Vedrovic nebude stavbou dotčen. Opatřením ze dne oznámil stavební úřad s odkazem na 65 odst. 2 správního řádu známým účastníkům podle 87 odst. 1 stavebního zákona pokračování územního řízení o umístění stavby Zasíťování lokality Z 1/4 Vedrovice - aktualizace a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Zároveň s oznámením o pokračování územního řízení stavební úřad v souladu s 89 odst.1, 94a a 112 odst.1 stavebního zákona účastníky řízení upozornil, že námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. V uvedené lhůtě nebyly doručeny žádné další námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a předložené podklady dle ustanovení 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení. Záměr žadatele je tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích přepisů. Záměr je dle ustanovení 90 písm. d) také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a dle ustanovení 90 písm. e) stavebního zákona v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V této souvislosti byly pro stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a další doklady: - projektová dokumentace ověřené autorizovanou osobou (Ing. Eva Trojková, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT ; Ing. Petr Nykodým, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT ) - smlouva o právu provést stavbu 13x - kupní smlouva ze dne sdělení obce Vedrovice ze dne vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, ze dne pod č.j.: MUMK 3703/ stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, ze dne pod č.j.: MUMK 19454/2014 OD/Vy - stanovisko Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru školství a kultury, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov, ze dne pod č.j.: MUMK 20183/ dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu ze dne námitka účastníků řízení ze dne námitka účastníka řízení ze dne stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, ze dne , čj.: KHSJM 9158/2013/ZN/HOK; - závazné stanovisko HZS JmK, ÚO Znojmo ze dne pod ev.č.:hsbm /7- POKŘ-2013 územní řízení - vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství policie JMK, Oddělení správy nemovitostí majetku, ze dne , č.j. KRPB /ČJ vyjádření České geologické služby ze dne , pod zn. CGS 630/13/03337/I-90 - vyjádřena O2 CR, a.s., ze dne pod čj /13 - vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn. M18531-Z vyjádření E.ON Servisní, s.r.o., ze dne pod zn. M

6 - vyjádření dobrovolného svazku obcí Vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace, ze dne vyjádření obce Vedrovice ze dne vyjádření JMP, a.s. ze dne pod zn Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní p.ostavení přísluší: - podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: - žadateli - Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Loděnice - podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: - obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn - Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Loděnice - podle 85 odst. 2 písm. a.)- vlastníkům dotčených pozemků a staveb: - Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Loděnice - Žďárský Václav, Vedrovice 107, Dancák Pavel a Dancáková Kamila, Vedrovice 362, Melkus Stanislav, Vedrovice 92, Kopetka Jan, Vedrovice 277, Bartoš Vítězslav a Bartošová Věra, Vedrovice 69, Faltysová Jiřina, Ing., Hosín 60, Hluboká nad Vltavou - Haluza Jan, Vedrovice 37, Šesták Jakub, Brněnská 60/13, Miroslav, Šestáková Lenka, Vedrovice 288, Hájek Oldřich a Hájková Bohumila, Vedrovice 39, Pazdera Tomáš a Pazderová Věra, Vedrovice 10, Fialová Petra, Vémyslice 269, Měřínský Jiří, Vedrovice 38, podle 85 odst. 2 písm. b) - vlastníkům dousedních pozemků a staveb: - Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Drabíková Jiřina, Vedrovice 70, Melkus Josef, Vedrovice 70, Bechová Renata, Vedrovice 276, Vidláková Alena, Vedrovice 68, Žďárský Václav, Vedrovice 107, Dancák Pavel a Dancáková Kamila, Vedrovice 362, Oliva Zbyněk, Zálesí 23, Zálesí Palásek Vladimír a Palásková Věra, Ing.,Vedrovice Siudová Kateřina Mgr., Výletní 591/5, Brno-Kohoutovice, Chmelková Alena, Sídliště 338, Mor. Krumlov Horák Igor Ing., Stará Tenice 1129, Uherské Hradiště, Herzán Tomáš, Vedrovice 203, Došek Miroslav, Vedrovice 249, Došková Hana, Vedrovice 249, Snášel Václav Ing. a Snášelová Anna, Vedrovice 41, Hladík Vratislav, Vedrovice 40, Melkus Stanislav, Vedrovice 92, Válková Jana, S. K. Neumanna 1010, Moravský Krumlov - Virgl František, Vedrovice 262, Agros Vedrovice, Vedrovice 317, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, Klodner Jan, Vedrovice 202, Novotný Jaroslav, Vedrovice 326, Mašová Iva, Vedrovice 141, Küfhaber Miloš a Küfhaberová Vladimíra, Vedrovice 312, Rozmahel Michal, Rozmahel Oldřich a Rozmahelová Mária, Vedrovice 52,

7 - Pavlíková Dagmar, Zdeňka Nejedlého 1197, Moravský Krumlov - Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, , Brno - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, Brno - RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, Brno - E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, Znojmo - Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Účastníkům řízení byla v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž byli poučeni v oznámení o zahájení řízení. Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Na základě výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl podle 79 a 92 stavebního zákona o změně využití území tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle 83 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení žadateli do vlastních rukou, ostatním účastníkům vyvěšením na úřední desce. Odvolání lze dle 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. Podle 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle 15 a 16 stavebního zákona, stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Ing. Čurdová Anna referent odboru výstavby a ÚP otisk úředního razítka Doručí se: Účastníci řízení podle 85 stavebního zákona: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Loděnice Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Loděnice Žďárský Václav, Vedrovice 107, Dancák Pavel a Dancáková Kamila, Vedrovice 362, Melkus Stanislav, Vedrovice 92, Kopetka Jan, Vedrovice 277,

8 Bartoš Vítězslav a Bartošová Věra, Vedrovice 69, Faltysová Jiřina, Ing., Hosín 60, Hluboká nad Vltavou Haluza Jan, Vedrovice 37, Šesták Jakub, Brněnská 60/13, Miroslav, Šestáková Lenka, Vedrovice 288, Hájek Oldřich a Hájková Bohumila, Vedrovice 39, Pazdera Tomáš a Pazderová Věra, Vedrovice 10, Fialová Petra, Vémyslice 269, Měřínský Jiří, Vedrovice 38, Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou dle 144 správního řádu): Obec Vedrovice, Vedrovice 326, Drabíková Jiřina, Vedrovice 70, Melkus Josef, Vedrovice 70, Bechová Renata, Vedrovice 276, Vidláková Alena, Vedrovice 68, Žďárský Václav, Vedrovice 107, Dancák Pavel a Dancáková Kamila, Vedrovice 362, Oliva Zbyněk, Zálesí 23, Zálesí Palásek Vladimír a Palásková Věra, Ing.,Vedrovice 246 Siudová Kateřina Mgr., Výletní 591/5, Brno-Kohoutovice, Chmelková Alena, Sídliště 338, Mor. Krumlov Horák Igor Ing., Stará Tenice 1129, Uherské Hradiště, Herzán Tomáš, Vedrovice 203, Došek Miroslav, Vedrovice 249, Došková Hana, Vedrovice 249, Snášel Václav Ing. a Snášelová Anna, Vedrovice 41, Hladík Vratislav, Vedrovice 40, Melkus Stanislav, Vedrovice 92, Válková Jana, S. K. Neumanna 1010, Moravský Krumlov Virgl František, Vedrovice 262, Agros Vedrovice, Vedrovice 317, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, Klodner Jan, Vedrovice 202, Novotný Jaroslav, Vedrovice 326, Mašová Iva, Vedrovice 141, Küfhaber Miloš a Küfhaberová Vladimíra, Vedrovice 312, Rozmahel Michal, Rozmahel Oldřich a Rozmahelová Mária, Vedrovice 52, Pavlíková Dagmar, Zdeňka Nejedlého 1197, Moravský Krumlov Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, , Brno Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Královopolská 147, Brno RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, Znojmo Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Dotčené orgány (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, Pražská 59, Znojmo doručovací adresa KHS JmK, Územní pracoviště Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, Znojmo HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, Znojmo Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov

9 Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na ). Informačně bude též vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Vedrovice. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno dálkový přístupem dne: Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1. písm. h) byl zaplacen převodem na účet Města Moravský Krumlov dne ve výši ,- Kč.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více