Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova"

Transkript

1 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova Relict and isolated occurrence of Prunus fruticosa by the town of Èeský Krumlov (South Bohemia, Czech Republic) Pøíspìvek je vìnován památce pana Václava Chána. Petr L e p š í 1), Martin L e p š í 2), Karel B o u b l í k 3) & Filip K o l á ø 4) 1) Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Èeský Krumlov; 2) Jihoèeské muzeum, Dukelská 1, Èeské Budìjovice; 3) Fakulta ivotního prostøedí Èeské zemìdìlské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol; 4) Katedra botaniky Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy, Benátská 2, Praha; Abstract A very isolated and probably relic locality of Prunus fruticosa in the surroundings of the town of Èeský Krumlov in South Bohemia is described. The occurrence of the species in this region was first documented as far back as 1829 by J. Jungbauer and has been confirmed recently after remaining unnoticed for more than 100 years. The nearest occurrence of the species is ca 80 km to the east (Moravia) and 100 km to the north (Central Bohemia) of Èeský Krumlov. Prunus fruticosa has probably become extinct at 2 of 3 historically known localities in the surroundings of this town. Today it occurs rarely at only one locality where it is confined to an area of a few square metres. This last remaining population is threatened by direct destruction of the locality, the spread of tall shrubs and hybridisation with Prunus cerasus (commonly planted in the town). Prunus eminens occurs at another 6 localities in the surroundings of the locality and spreads spontaneously to semi-natural or man-made habitats. Prunus fruticosa and P. eminens create low xeric scrubs (Prunetum fruticosae association) and its ruderal or mesic variants. The Prunetum fruticosae association was recorded in the region of South Bohemia for the first time. Prunus eminens inhabits also xeric scrubs (Pruno-Ligustretum vulgaris) and edges of open forests or tall growths of Corylus avellana (Carpinion). Geometric morphometrics were used to display the intermediate position in leaf lamina shape of the hybrids. A key for the identification of the hybrid and its parents is provided and a detailed distribution map of Prunus fruticosa and the hybrid Prunus eminens in the surroundings of the Èeský Krumlov is presented as well. K e y w o r d s : hybridization, floristic records, Prunus eminens, Rosaceae N o m e n k l a t u r a : Kubát et al. (2002), Chytrý (2007), Chytrý et al. (2010)

2 232 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Úvod Èeský Krumlov a jeho nejbli ší okolí patøí do jednoho z tzv. vápencových fytochorionù Šumavsko-novohradského podhùøí, konkrétnì do fytogeografického podokresu Èeskokrumlovské Pøedšumaví (Skalický in Hejný & Slavík 1988). Osobitý pøírodní charakter tohoto fytochorionu je dán pestrými geologickými podmínkami, èlenitým reliéfem (údolí Vltavy) a specifickým podnebím ovlivòovaným mj. srá kovým stínem a dalšími fénovými vlivy Šumavy (Chábera et al. 1985). Výše uvedené abiotické faktory spolu s výrazným lidským vlivem, který tam pùsobí ji od pravìku (Lo ek 2007), pochopitelnì mìly a stále mají pozitivní vliv na rozvoj a zachování xerotermofilní kvìteny a vegetace. Èeskokrumlovské Pøedšumaví je výrazným ostrovem teplomilné a svìtlomilné flóry, podobnì jako ostatní vápencové oblasti v Pøedšumaví. Oproti okolní geologicky a geomorfologicky jednotvárné krajinì se ve vìtší koncentraci a míøe uplatòují bazifilní a reliktní rostliny (napø. Anemone sylvestris, Allium senescens subsp. montanum, Cotoneaster integerrimus, Festuca pallens, Gentiana cruciata, Teucrium chamaedrys, Veronica teucrium). Jedním z nejpozoruhodnìjších subxerotermních druhù èeskokrumlovské kvìteny je právì tøešeò køovitá (Prunus fruticosa), která se v okolí Èeského Krumlova nalézá v rámci Èeské republiky na velmi izolované lokalitì. Cílem tohoto pøíspìvku je upozornit na tento ojedinìlý a s nejvìtší pravdìpodobností reliktní výskyt, dále pøinést informace o historii objevení lokality, o jejím souèasném stavu, o rozsahu hybridizace s Prunus cerasus a o regionálním ohro ení druhu. Souèástí èlánku je také morfometrická analýza listù a charakteristika vegetaèní vazby Prunus fruticosa a jejích hybridù. Metodika Lokality jsou oèíslovány, stejná èísla jsou pou ita k lokalizaci fytocenologických snímkù ve fytocenologické tabulce a k zobrazení lokalit v mapì. Do hranatých závorek v textu lokalit byly pøipsány upøesòující údaje nebo komentáøe. Kód mapovacího pole o velikosti 1/4 základního pole støedoevropského sí ového mapování je uveden dle práce Ehrendorfer & Hamann (1965). Souøadnice lokalit jsou uvedeny v souøadnicovém systému WGS-84 a byly odeèteny z pøístroje GPS Garmin Legend nebo z mapového podkladu 1: elektronické verze Geobáze (Anonymus 2000). Zkratky herbáøových sbírek jsou dle práce Vozárová & Sutorý (2001). Za zkratkou CB následuje evidenèní èíslo polo ky, pod kterým je ulo ena. Listy na morfometrickou analýzu byly sbírány bìhem 2 dnù v èervnu roku Do analýz byl zahrnut materiál: 3 jedinci Prunus fruticosa (z lokality 1), 6 jedincù P. eminens (z lokalit 2 5, 7 8) a 3 jedinci P. cerasus (z lokality 12 14; lokality viz Appendix 1). Z ka dé rostliny (vìtve) bylo sebráno ca 10 listù z brachyblastù a ca 10 listù z letorostù. Následnì byly listy oznaèeny a pod zatí ením usušeny. Mìøena byla délka a šíøka listu. Absence/presence odìní na rubu listové èepele byla zjiš ována binokulární lupou. K posouzení variability v celkovém tvaru listù ze sterilních brachyblastù byla pou ita analýza eliptických Fourierových deskriptorù (EFD; podrobný postup viz Lepší et al. 2009) provedená pomocí programu SHAPE 1.2 (Iwata & Ukai 2002). Pro zapsání fytocenologických snímkù byla pou ita rozšíøená (9èlenná) Braun-Blanquetova stupnice abundance a dominance (Westhoff & van der Maarel 1973). Fytocenologické snímky byly zapsány Martinem Lepším a Petrem Lepším a byly umis ovány subjektivnì tak, aby byla zachycena pokud mo no veškerá variabilita vegetace s Prunus fruticosa a Prunus eminens. Mechové patro nebylo studováno.

3 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 1. Rozšíøení Prunus fruticosa v Èeské republice podle práce Slavík (1998). Fig. 1. Distribution of Prunus fruticosa in the Czech Republic according to Slavík (1998). Celkové rozšíøení Tøešeò køovitá je na území Èeské republiky zástupcem ponticko-jihosibiøského kvìtenného elementu (Slavík in Hejný & Slavík 1988). Její areál sahá od støední Evropy a do støední Asie. Výrazným výbì kem zasahuje a do oblasti severního Balkánu, izolované výskyty le í na Kavkazu, v Malé Asii a v severním Polsku (Meusel et al. 1965, Chrtek in Hejný & Slavík 1992). Zøetelným rysem areálu tøešnì køovité jsou více nebo ménì izolované arely (cf. napø. Meusel et al. 1965, Boratyñski et al. 2003). V centru ponticko-jihosibiøské kvìtenné oblasti jsou charakteristická suchá léta a nízké zimní teploty, tj. klimatické pomìry pøíznivé pro vývoj a vznik lesostepních, popø. stepních formací (Slavík in Hejný & Slavík 1988). Podobné klimatické podmínky panovaly na území Èeské republiky pravdìpodobnì v prùbìhu posledního glaciálu (Kuneš 2008, Horsák & Chytrý 2010a, b) a tøešeò køovitou proto mù eme pova ovat za relikt glaciálního èi ranì postglaciálního bezlesí èi øídkolesí. V pozdìjších dobách bìhem nástupu lesa byla tøešeò køovitá spoleènì s dalšími stepními rostlinami vytlaèena na skalní výchozy nebo její pøe ití v postupnì lesem zarùstající krajinì umo nil èlovìk tím, e omezil plošný rozvoj lesa (srov. Lo ek 2007). Rozšíøení v Èeské republice Z výše uvedeného je patrné, e tøešeò køovitá je na území našeho státu významným reliktním druhem stepí a lesostepí. Je udávána ze všech fytogeografických okresù termofytika

4 234 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách s pøesahy do nejbli ších a teplejších èástí mezofytika Plzeòské pahorkatiny, Køivoklátska, Støedního Povltaví, Milešovského støedohoøí, Verneøického støedohoøí, Polomených hor, Kutnohorské pahorkatiny, Moravského podhùøí Vysoèiny, Moravského krasu, Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat lesních. Druh v ÈR vytváøí dvì vzájemnì oddìlené arely èeskou a moravskou (obr. 1). Èeská arela je izolovaná v rámci celkového areálu, moravská je souèástí širšího panonského výskytu. Velmi pozoruhodná a znaènì izolovaná lokalita le í v Èeskokrumlovském Pøedšumaví (cf. Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Slavík 1998); nejbli ší lokality ve støedních Èechách jsou od ní více ne 100 km vzdálené, moravské lokality (Daèicko) le í ve vzdálenosti asi 80 km. Z pøilehlého Horního Rakouska není druh znám, vyskytuje se a v Dolním Rakousku v návaznosti na výskyt v panonské oblasti (Fischer et al. 2008). Ekologie druhu v Èeské republice Tøešeò køovitá vyhledává xerotermní skalnaté a kamenité svahy, skalní stepi, okraje lesù a polních cest, køoviny, svìtlé listnaté lesy a suché meze. Roste pøedevším na vápencích, èedièích, opukách a na sprašových pùdách. Je diagnostickým druhem spoleèenstev nízkých xerofilních køovin (svaz Prunion spinosae), v rámci nìho tvoøí dominantu ve spoleèenstvech asociace Prunetum fruticosae. Dále se vyskytuje v suchých bylinných lemech (svaz Geranion sanguinei) a v teplomilných doubravách (svaz Quercion pubescenti-petraeae) (Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Chytrý 2007, Chytrý et al. 2010). Ohro ení a ochrana v Èeské republice Druh není doposud legislativnì chránìn, aèkoliv by si ochranu bezesporu zasluhoval. V celostátním èerveném seznamu ohro ených druhù rostlin je øazen do kategorie silnì ohro ených druhù s poznámkou na stranì 17 navrhující jeho pøeøazení do kategorie nejvyšší mezi druhy kriticky ohro ené (Procházka 2001). Regionálnì mù e být ještì více ohro en, napø. v ji ní èásti Èech je pova ován za kriticky ohro ený taxon (Chán 1999). Tøešeò køovitá je ohro ena podobnì jako vìtšina xerotermních taxonù našeho státu upuštìním od hospodaøení na neproduktivních pùdách (jako jsou suché trávníky, skalnaté a kamenité svahy, meze) a následnou samovolnou sukcesí, která vede k postupnému nahrazení konkurenènì slabších xerotermofytù druhy mezofilnìjšími. Úbytek lokalit rovnì zpùsobilo scelování pozemkù v dobì kolektivizace, kdy byly rozorány meze, èasté biotopy tøešnì køovité (Sádlo in Kolbek 2003). Dalším neménì záva ným ohro ením je èastá hybridizace s višní za vzniku plodného hybrida P. eminens. Druh je touto introgresí ohro en v celém areálu se stoupající intenzitou smìrem na západ, zvláštì pak ve støední Evropì (Wójcicki 1991). Na skalnatých biotopech s pøirozenì blokovanou sukcesí a dostateènì vzdálených od výsadeb višnì není druh ohro en, na ostatních mezofilnìjších biotopech je nutné køovinné patro pravidelnì vyøezávat nebo zavést obèasnou pastvu (Sádlo in Kolbek 2003).

5 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 2. Rozšíøení Prunus fruticosa (trojúhelník, è. 1 recentní lokalita; ètverec neovìøené lokality, è. 9 11) a Prunus eminens (koleèko recentní lokality, è. 2 8) u Èeského Krumlova. Fig. 2. Distribution of Prunus fruticosa (triangle extant locality, no. 1; squares unconfirmed localities, nos. 9 11) and Prunus eminens (circles extant localities, nos. 2 8) nearby the town of Èeský Krumlov. Hybridizace s Prunus cerasus Stupeò introgrese Prunus fruticosa ze strany P. cerasus je na území ÈR pomìrnì znaèný. Wójcicki & Marhold (1993a, b) zjistili na základì studia herbáøových dokladù, e na území bývalého Èeskoslovenska dosahuje podíl køí encù prùmìrnì 35 %. Ve skuteènosti však mù e genetická eroze dosahovat v nìkterých oblastech i mnohem vyšších hodnot. Hybridizace tøešnì køovité a višnì je z obecného pohledu velmi zajímavý jev. Prunus cerasus je kulturní taxon, který není známý odnikud z pøírody a v Evropì byl zaveden a Øímany na zaèátku køes anské éry (Wójcicki 1991). Postupnì se višeò stává v Evropì obecnou ovocnou døevinou a tím pøichází do kontaktu s pùvodním druhem P. fruticosa, se kterým hybridizuje a køí enci se èasto šíøí nezávisle na rodièích pøedevším na antropicky podmínìné biotopy (okraje cest, polní meze, úhory, vinice). Wójcicki (1991) pro tento proces zavádí nový termín antropohybridizace a P. eminens nazývá spontánním antropohybridem (vedle toho rozlišuje spontánní pøirozené a umìlé hybridy). Není rovnì bez zajímavosti, e je znám a formálnì popsán také hybrid mezi P. avium a P. fruticosa

6 236 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách (P. mohacsyana Kárpáti) a dokonce i trojnásobný køí enec mezi P. fruticosa, P. cerasus a P. avium nazvaný P. stacei Wójcicki (Wójcicki 1991). Výskyt tìchto hybridních taxonù však nebyl v ÈR doposud zaznamenán, ale zdá se pravdìpodobný. Historie nálezù Prunus fruticosa u Èeského Krumlova Patrnì úplnì první zmínka o výskytu tøešnì køovité z okolí Èeského Krumlova pochází z pera Jacoba Jungbauera: Auf dem Kalkfelsenberge öftlich. (Jungbauer 1829a, b). Lokalitu Kalkfelsenberge se nám nepodaøilo zcela pøesnì lokalizovat. Dle ústního sdìlení místní pamìtnice Marie Lepší se jedná o skalní ostroh u Nových Dobrkovic ca 250 m Z od støedu lomové jámy s parkovištìm autobusù (48 49'03,6"N, 14 18'08,9"E). V širším pojetí však lokalita mohla zahrnovat celý komplex vápencových skal a svahù na levém bøehu Poleènice táhnoucích se od konce Nových Dobrkovic a po lomovou jámu (vèetnì) (viz obr. 2). Druhým údajem o výskytu tøešnì køovité na Èeskokrumlovsku je zpráva lesníka J. Johna z roku 1835: roste ojedinìle nad vápenkou v Èeském Krumlovì a na tamní tzv. Kamenné stìnì (Steinwand, Pod Kamenem) (Záloha 1975). Vápenkou je myšleno dnešní parkovištì autobusù ve výše zmínìné lomové jámì u Poleènice a lokalita Kamenná stìna neboli Pod Kamenem je vápencová skála nad silnicí do Èeských Budìjovic mezi Špièákem a Svatou Trojicí (obr. 2, lokalita è. 9). Tøetí a ètvrtý údaj (toto ná lokalita) poskytuje opìt J. Jungbauer: Öftlich auf dem Kalkfelsenberg bei Krummau (Jungbauer 1842) a U Krumlova na hoøe Kalkfelsen (Jungbauer)! (Èelakovský 1877). Pátou zmínku pøináší R. Allram: Am Kalkfelsen [zøejmì toto né místo s Kalkfelsenberg], Rabenstein, auf der Steinwand (Allram 1883). Nová lokalita Rabenstein je tzv. Havraní skála na pravém bøehu Vltavy nad pivovarem Eggenberg (pøi silnici smìrem na Kaplici) (obr. 2, lokalita è. 10). Po více ne 100 let se údaje o výskytu tøešnì køovité u Èeského Krumlova neobjevují v ádné regionální floristické práci a je velmi pravdìpodobné, e druh nebyl v tomto období nikým ovìøen. V souborných pracích je druh sice z Krumlovska opakovanì udáván (Dostál 1958, 1989, Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Slavík 1998), ale pravdìpodobnì pouze na základì výše uvedených literárních údajù z 19. století nebo snad i osobních zkušeností autorù neexistují toti ádné herbáøové doklady (BRNU, BRNM, PRC, PR, CB, cf. Wójcicki & Marhold 1993b). Úplná absence dokladù v herbáøových sbírkách u tak fytogeograficky pozoruhodného druhu ve floristicky atraktivním území je a zará ející. Dokonce i hybrid P. eminens byl na Èeskokrumlovsku dokladován pouze jednou M. Vansou v roce 1981 (CB), polo ka však byla do roku 2004 badatelské veøejnosti nepøístupná. Údaj o recentní pøítomnosti Prunus fruticosa se ve floristické literatuøe znovu objevuje a v Komentovaném èerveném seznamu kvìteny ji ní èásti Èech, díky revizi provedené V. Chánem a V. ílou v roce Lokalizace je však velmi obecná pøi okraji Èeského Krumlova (Chán 1999). V následujících letech ( ) se první dva autoøi tohoto èlánku marnì pokoušeli druh znovu ovìøit. Nacházeli pouze hybridní populace mezi P. fruticosa a P. cerasus a domnívali se, e druh na Krumlovsku v dùsledku hybridizace zcela vymizel. Výše zmínìný údaj v Komentovaném èerveném

7 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 3. Naskenované listy z brachyblastù taxonù Prunus fruticosa (a), Prunus eminens (b) a Prunus cerasus (c) z lokalit u Èeského Krumlova. Fig. 3. Scanned leaves from short shoots of Prunus fruticosa (a), Prunus eminens (b) and Prunus cerasus (c) from localities nearby Èeský Krumlov.

8 238 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách seznamu nebyl bohu el dolo en herbáøovou polo kou a dle ústního sdìlení V. Chána mohlo dojít i k zámìnì s P. eminens. Vzhledem k absenci jakýchkoliv herbáøových dokladù nebylo ani jasné, kdy druh z území vymizel, resp. zda alespoò botanici v 19. století pozorovali skuteènì hybridizací neovlivnìnou P. fruticosa. Vše se vyjasnilo v roce 2007, kdy se bìhem vegetaèního snímkování porostù P. eminens podaøilo pøekvapivì objevit druh Prunus fruticosa ve smìsi s hybridem na lokalitì v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem (obr. 2, lokalita è. 1). Ve výsledcích floristického kurzu ÈBS v Èeských Budìjovicích v roce 2001 (Lepší et al. 2005) je uvedena lokalita: Staré Dobrkovice, subxerotermní trávníky na vápenci S nad obcí ( Dobrkovické vápence ), not.: Z. Kaplan (obr. 2, lokalita è. 11). Jedná se o pozoruhodný údaj, vysunutý nejvíce k západu. Bohu el se tento výskyt ani pøi opakovaném hledání nepodaøilo ovìøit. Ovìøena nebyla ani pøi intenzivním dvouletém prùzkumu NPR Vyšenské kopce v letech (Lepší 2005). Je pravdìpodobné, e lokalita zanikla (pokraèující sukcese, nebo naopak management pastva, výøezy), pøehlédnutí je ménì pravdìpodobné, nelze zcela vylouèit ani determinaèní omyl. Aktuální výskyt u Èeského Krumlova Druh v souèasnosti roste pouze na jediné lokalitì na horní hranì záøezu eleznièní trati nad gymnáziem (obr. 2, lokalita è. 1). Vytváøí tam porost na ploše nìkolika metrù ètvereèních pøevá nì ve smìsi s P. eminens (viz tab. 1 a 2). Èást populace roste na nekosené louèce (s dominancí Brachypodium pinnatum) nad záøezem eleznièní trati a èást mezi lískovým a rù ovým køovím pøímo na svahu záøezu v návaznosti na louèku. Lokalita nejvíce odpovídá historické lokalizaci z roku 1835 nad vápenkou (Záloha 1975), ale není vylouèené, e vznikla a po vybudování trati v roce 1891 (Zeithammer 2006). Zbývající historicky udávané lokality se nám i pøes intenzivní terénní prùzkum v letech 1999 a 2010 nepodaøilo ovìøit. Na lokalitì è. 3 (obr. 2), kterou lze snad ještì pova ovat za souèást nalezištì Kalkfelsenberg, se vyskytuje pouze P. eminens. Lokalita Pod Kamenem, resp. vápencová skála nad silnicí do Èeských Budìjovic mezi Špièákem a Sv. Trojicí (obr. 2, lokalita è. 9) je témìø zcela zarostlá šeøíkem (Syringa vulgaris) a ani po opakovaném hledání se tam výskyt tøešnì køovité ani hybrida s Prunus cerasus nepodaøilo nalézt. Od roku 2010 je celý skalní masív asanován, veškeré keøe byly vyøezány a na vìtšinì míst byl odstranìn pùdní horizont. Podobnì neúspìšné bylo hledání na lokalitì Havraní skála (obr. 2, lokalita è. 10), kde výskyt tøešnì køovité pravdìpodobnì zanikl, zøejmì v dùsledku výstavby silnice, která skálu èásteènì protnula. Lokalita Pod kamenem byla na rozdíl od Havraní skály velice tì ko pøístupná (z èásti kvùli hustým porostùm šeøíku), proto nelze zcela vylouèit pøehlédnutí druhu. Kromì nevelké populace Prunus fruticosa (obr. 2, lokalita è. 1) bylo v oblasti nalezeno nìkolik pomìrnì bohatých lokalit køí ence Prunus eminens (obr. 2, lokality è. 2 8). Nìkteré hybridní porosty jsou snad relikty po výskytu P. fruticosa, která na daném místì zcela podlehla hybridizaci. Avšak na vìtšinu souèasných lokalit se hybrid pravdìpodobnì

9 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 4. Analýza hlavních komponent (PCA) Fourierových koeficientù (EDF) popisující promìnlivost ve tvaru listù z brachyblastù Prunus fruticosa (ètvereèky), P. cerasus (trojúhelníky) a jejich køí ence P. eminens (plná koleèka) u 13 rostlin z lokalit 1 5, 7 8 a (viz Appendix 1). Hodnoty PCA skóre jsou standardizovány smìrodatnou odchylkou. Podél první i druhé osy jsou zobrazeny rekonstruované obrysy listù odpovídající poloze na hodnotì -2 a +2 smìrodatné odchylky dané osy; v prostøedním obrázku jsou tyto dva obrysy pøelo eny pøes prùmìr (tj. poloha [0,0] v diagramu). Pøíslušnost k jednotlivým taxonùm byla stanovena arbitrárnì na základì charakteru odìní spodní strany listu (P. fruticosa vs. P. eminens) a celkové velikosti sbírané rostliny (strom P. cerasus vs. keø P. eminens). Fig. 4. PCA of Fourier coefficients describing the variability in total leaf lamina shape of Prunus fruticosa (squares), P. cerasus (triangles), and their hybrid P. eminens (points) of 13 plants from the localities 1 5, 7 8 and (see Appendix 1). Reconstructed contours corresponding to the -2 and +2 SD positions on both axes are visualised along the respective axis (the scale of the plot is in SD units). In the middle, these two contours are superimposed on the mean leaf shape (corresponding to the [0.0] point of the plot). The taxa were identified according to the presence or absence of hairs on the underside of leaf lamina (P. fruticosa vs. P. eminens) and overall habit of the plants trees vs. shrubs (P. cerasus vs. P. eminens). rozšíøil samostatnì a po vytvoøení pøíhodných biotopù v souvislosti s výstavbou eleznièní tratì (skalnaté záøezy, náspy, kamenné tarasy). Za mo né ohnisko šíøení hybrida lze pova ovat lokalitu s aktuálním výskytem P. fruticosa a pøilehlé okolí, kde se dnes nacházejí nejbohatší hybridní populace. Apofytní chování P. eminens (šíøení na èlovìkem vytvoøené nebo silnì pozmìnìné biotopy) je známé napø. z Polska (Wójcicki 1991). Mo nost nezávislého šíøení fertilního hybrida jsme si orientaènì ovìøili vysetím nìkolika pecek do

10 240 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách Obr. 5. Šíøka a délka listù Prunus fruticosa, P. cerasus a jejich køí ence P. eminens u 13 rostlin z lokalit 1 5, 7 8 a (viz Appendix 1). Fig. 5. Width and length of the leaves of Prunus fruticosa, P. cerasus, and their hybrid P. eminens in 13 plants from the localities 1 5, 7 8 and (see Appendix 1). venkovního zahradního záhonu. Vìtšina pecek úspìšnì vyklíèila a mladé rostliny se bez problémù uchytily (následnì byly beze zbytku zlikvidovány). Populace P. eminens nejsou morfologicky jednotné. Nìkteré polykormony jsou vzrùstem a tvarem listù bli ší višni, jiné naopak tøešni køovité. Nejèastìji se lze setkat s køovinnými ca 1 1,5 m vysokými porosty, které mají 3 4 cm dlouhé eliptické listy na brachyblastech (viz obr. 3). Ka doroènì bohatì kvetou a støednì bohatì plodí. Ani v jednom pøípadì neroste P. eminens spoleènì s P. cerasus. Višeò je však pìstována nebo zplanìlá v blízkém okolí hybridních populací (viz napø. Appendix 1). Na lokalitì nad gymnáziem se vyskytuje P. fruticosa spoleènì s hybridními rostlinami, které postupnì pøecházejí pøes jedince velmi podobné P. fruticosa a jedince intermediárního vzhledu mezi rodièi a po exempláøe témìø stromovitého vzrùstu blí ící se morfologicky P. cerasus. Jedná se pravdìpodobnì o hybridní roj, jisté to však zcela není, nebo velikost rostlin nápadnì koreluje s biotopem v pøíkopu na bázi záøezu trati rostou 1 3 m vysoké exempláøe a smìrem do svahu se jejich vzrùst postupnì zmenšuje a na rostliny ménì ne 0,5 m

11 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 6. Prunus fruticosa, plodná vìtev (lokalita è. 1) (Foto M. Lepší 2009). Fig. 6. Prunus fruticosa, fertile branch (locality no. 1) (Photo: M. Lepší 2009). vysoké. V Polsku jsou hybridní roje bì né (Wójcicki 1991). Podrobnìjší informace o velikosti a stavu populací P. fruticosa a P. eminens jsou uvedeny v tabulce 1. Vegetace s Prunus fruticosa a Prunus eminens u Èeského Krumlova Prunus fruticosa roste u Èeského Krumlova na vápencích v porostech nízkých køovin asociace Prunetum fruticosae (svaz Prunion spinosae, tab. 2, snímky 9, 10) v mozaice s travinným spoleèenstvem Carlino acaulis-brometum erecti (svaz Bromion erecti). V podobném vegetaèním typu pøevá nì najdeme i køí ence P. eminens (tab. 2, snímky 1 8). Porosty asociace Prunetum fruticosae nebyly z ji ních Èech doposud v literatuøe uvádìny a jejich výskyt je stejnì ojedinìlý jako výskyt tøešnì køovité (srov. Chytrý & Sádlo in Chytrý et al. 2010). Prunus eminens roste také v køovinách blízkých asociaci

12 242 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách Obr. 7. Prunus eminens, plodná vìtev (lokalita è. 4) (Foto M. Lepší 2009). Fig. 7. Prunus eminens, fertile branch (locality no. 4) (Photo: M. Lepší 2009). Pruno-Ligustretum vulgaris (svaz Berberidion), které vznikly zarùstáním trávníkù asociace Carlino acaulis-brometum erecti (tab. 2, snímky 11, 12). Prunus eminens mù eme najít i v okrajích svìtlých lesù èi zarùstajících lískových køovin svazu Carpinion (Galio sylvatici-carpinetum Oberdorfer 1957 tab. 2, snímky 13 15). Prunus eminens se však nevyhýbá ani zcela antropogenním biotopùm jako je násep drá ního tìlesa, kamenný taras zahrady, spáry zdi zpevòující tra nebo mìlká pùda na svazích záøezù eleznièní trati. Morfometrické analýzy znakù na listech Jedinci P. fruticosa a P. cerasus se na jihoèeské lokalitì dobøe odlišují v hodnotách délky a šíøky listù na brachyblastech (obr. 3, 4 a 5; Prunus fruticosa: délka = 1,6 2,6 cm, šíøka = 0,8 1,3 cm; P. cerasus: délka = 4,1 7,1 cm, šíøka = 2,5 3,4 cm). Na druhou stranu, pomìr délky a šíøky dané taxony neodlišuje. Rostliny, podle charakteru odìní urèené jako køí enci,

13 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , však mají hodnoty kvantitativních znakù uprostøed mezi jejich rodièi (délka listu = 2,1 5,4 cm, šíøka listu = 1,2 2,2 cm). Tím vzniká nepøehledné kontinuum, v jeho rámci nelze jednotlivé taxony spolehlivì odlišit. Podobné výsledky poskytlo porovnání hodnot charakteristik mìøených na letorostech, tj. P. fruticosa a P. cerasus byly dobøe odlišeny, avšak pøekryv mezi rodièi a hybridem byl vìtší ne u charakteristik mìøených na brachyblastech (obr. 5). To je v souladu s obecnì známou zkušeností, e listy z brachyblastù jsou ménì variabilní a tím vhodnìjší k determinaci ne listy z letorostù (napø. Rich et al. 2010). Oba druhy také na jihoèeské lokalitì vykazují výraznou odlišnost ve tvaru listu (bez ohledu na velikost, její vliv analýza EDF odfiltruje). Jedinci druhu P. cerasus se vyznaèují širší listovou bází a výraznìji nasazenou špièkou. Potenciálnì hybridní rostliny mají listy pøechodného tvaru mezi obìma rodièovskými druhy (obr. 4 variabilita podél druhé osy, srov. také obr. 3). Je zajímavé, e v rámci všech tøí sledovaných taxonù lze vysledovat ještì promìnlivost v relativní šíøce listu (obr. 4 variabilita podél první osy), nezávislou na druhové pøíslušnosti. Je to pravdìpodobnì zpùsobeno tím, e relativní šíøka listu je velmi variabilní jak na úrovni druhù a populací, tak i v rámci jednoho jedince. Urèování Prunus fruticosa a Prunus eminens Spolehlivým znakem odlišujícím Prunus eminens od P. fruticosa je odìní listu. Rub listu P. fruticosa je zcela lysý, P. eminens má na rubu (na ploše èepele) v dy alespoò nìkolik chlupù, které dìdí po P. cerasus (Wójcicki 1991). Ostatní kvantitativní i kvalitativní znaky nejsou pro jednoznaènou determinaci spolehlivé (obr. 6 a 7), obzvláštì v pøípadì, kdy se setkáme s introgresantem, který je velmi blízký P. fruticosa. Velmi obtí né je odlišení mírnì introgresované višnì od èisté višnì, proto e není známý ádný unikátní znak dìdìný po P. fruticosa (Wójcicki 1991). Prunus fruticosa je obecnì menší rostlina, tj. liší se ni ším vzrùstem, menšími listy, kvìty a plody. K odlišení obou druhù a jejich køí ence poslou í následující klíè: 1a Listy na rubu lysé, na vrcholu špièaté nebo tupì špièaté; v dy nízké keøe P. fruticosa b Listy na rubu alespoò s nìkolika ± dlouhými chlupy, na vrcholu špièaté a zašpièatìlé; nízké keøe a stromy a Listy na rubu velmi øídce a roztroušenì chlupaté, na vrcholu špièaté a s nasazenou špièkou, keøe a nízké stromy P. eminens b Listy na rubu roztroušenì a hustì chlupaté, s nasazenou špièkou, stromy P. cerasus Souhrn a závìr Tøešeò køovitá je na území Èeského Krumlova fytogeograficky velmi významným reliktním druhem. Pravdìpodobnì se jedná o glaciální resp. ranì postglaciální relikt, v souèasnosti izolovaný desítkami kilometrù od dalších nejbli ších recentních populací. Existence druhu je však v souèasnosti kriticky ohro ena v dùsledku pøímých i nepøímých vlivù lidských

14 244 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku aktivit. Všechny historicky udávané lokality na primárních biotopech (pøirozené skalní výchozy) zanikly v dùsledku lidské èinnosti (tì ba vápence, výstavba silnic, expanze Syringa vulgaris, hybridizace s Prunus cerasus). Recentnì byla nalezena pouze jediná plošnì velmi omezená a pravdìpodobnì i sekundární lokalita v záøezu eleznièní trati nad gymnáziem (obr. 2, lokalita 1). Druh se na tomto nalezišti udr uje pravdìpodobnì pouze klonálnì a jeho generativní rozmno ování a šíøení semeny je málo pravdìpodobné v dùsledku bohaté hybridizace s P. cerasus a pravdìpodobnému zpìtnému køí ení s P. eminens. Je zøejmé, e bez lidského pøispìní druh vymizí. Domníváme se, e tøešeò køovitá zasluhuje ochranáøskou pozornost. U takto jedineèného výskytu lze napø. uva ovat o odebrání odkopku, napìstování a o následné výsadbì na asi 250 m vzdálené stìny lomové jámy nad Poleènicí (odebrání øízkù k naroubování na podno e napø. Prunus spinosa nebo P. avium je nevhodné, proto e nelze vylouèit zmlazení podno e z koøenových výmladkù). Podìkování Karel Boublík byl pøi výzkumu tøešnì køovité podpoøen projekty GA ÈR 206/09/0329 a 42900/1312/3114 Interní grantové agentury F P ÈZU v Praze. Literatura Allram R. (1883): Die Phanerogamen-Flora um Krummau. Jahresber. Staatsobergymn. Krummau 8 ( ): Anonymus (2000): Geobáze Prohlí eè Professional Verze 2.8, 1:50 000, 1: Geodézie ÈS a. s., Èeská Lípa. Boratyñski A., Lewandowska A. & Ratyñska H. (2003): Cerasus fruticosa Pall. (Rosaceae) in the region of Kujavia and South Pomerania (N Poland). Dendrobiology 49: Èelakovský L. (1877): Prodromus kvìteny èeské. Vol. 3. Arch. Pøírod. Výzk. Èech 3/3a: Dostál J. (1958): Klíè k úplné kvìtenì ÈSR. Ed. 2. Praha. Dostál J. (1989): Nová kvìtena ÈSSR. Vol. 1, 2. Academia, Praha. Ehrendorfer F. & Hamann U. (1965): Vorschlage zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 78: Fischer M. A., Oswald K. & Adler W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 3. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz. Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Kvìtena Èeské socialistické republiky. Vol. 1. Academia, Praha. Hejný S. & Slavík B. [eds] (1992): Kvìtena Èeské republiky. Vol. 3. Academia, Praha. Horsák M. & Chytrý M. (2010a): Krajiny zamrzlé v èase. I. Ji ní Sibiø souèasná analogie støední Evropy v dobì ledové. iva 58: Horsák M. & Chytrý M. (2010b): Krajiny zamrzlé v èase. II. Ji ní Ural souèasná analogie støední Evropy ve starém a støedním holocénu. iva 58: Chábera S. et al. (1985): Jihoèeská vlastivìda. Ne ivá pøíroda. Jihoèeské nakladatelství, Èeské Budìjovice. Chán V. [ed.] (1999): Komentovaný èervený seznam kvìteny ji ní èásti Èech. Pøíroda 16: Chytrý M. [ed.] (2007): Vegetace Èeské republiky. 1. Travinná a keøíèková vegetace. Academia, Praha. Chytrý M., Kuèera T., Koèí M., Grulich V. & Lustyk P. [eds] (2010): Katalog biotopù Èeské republiky. Ed. 2. Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky, Praha.

15 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Iwata H. & Ukai Y. (2002): SHAPE: a computer program package for quantitative evaluation of biological shapes based on elliptic Fourier descriptors. J. Hered. 93: Jungbauer J. T. (1829a): Topographie 100 der im gewöhnlichen Flora seltensten Gewächse um Krummau im budweiser Kreise, auch solcher, die nur um Krummau sehr selten vorkommen. In: Opiz P. M., Naturalientausch 12: , Prag. Jungbauer J. T. (1829b): Alphabetisches Verzeichnis seltener Pflanzen der Bömischen Flora, welche auf der Herrschaft Krummau im Budweiser Kreise vorkommen mit genauer Angabe ihres Standortes. Mschr. Vaterländ. Mus. 3: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Ms., 426 p. + 5 p. sine pagin. [Depon. in: Knih. Nár. muz. Praha, sign. XIH 10; opis Jihoèeská poboèka ÈBS] Kolbek J. [ed.] (2003): Vegetace Chránìné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Køivoklátsko. 3. Spoleèenstva lesù, køovin, prameniš, balvaniš a acidofilních lemù. Academia, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štìpánek J. [eds] (2002): Klíè ke kvìtenì Èeské republiky. Academia, Praha. Kuneš P. (2008): Pøedneolitická krajina, vegetace a role moderního èlovìka ve støední Evropì. iva 56: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu v Èeských Budìjovicích 2001 ( ). Zprávy Èes. Bot. Spoleè. 40, pøíl. 2005/2: Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & F. Koláø (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a taxonomic and chorological revision of Sorbus bohemica. Preslia 81: Lepší P. (2005): Inventarizaèní prùzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. Ms., 14 p p. tab., 6 map., 2 foto. [Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Èeský Krumlov, ÚSOP, Praha] Lo ek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Èeská a slovenská krajina v kvartéru. Dokoøán, Praha. Meusel H., Jäger E. & Weinert E. (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Vol. 1. Gustav Fischer, Jena. Procházka F. [ed.] (2001): Èerný a èervený seznam cévnatých rostlin Èeské republiky (stav v roce 2000). Pøíroda 18: Rich T. C. G., Houston L., Robertson A. & Proctor M. C. F. (2010): Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. A monograph of British and Irish Sorbus L. B. S. B. I. Handbook No. 14. Botanical Society of the British Isles, London. Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 3. Academia, Praha. Vozárová M. & Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy Èes. Bot. Spoleè. 36, pøíl. 2001/1: 1 95, Bull. Slov. Bot. Spoloèn. 23, suppl. 7: Westhoff V. & van der Maarel E. (1973): The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker R. H. [ed.], Ordination and classification of communities, Handbook of vegetation science 5: , Dr. W. Junk b.v.-publishers, The Hague. Wójcicki J. J. (1991): Variability of Prunus fruticosa Pall. and the problem of an anthropohybridization. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 106: Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993a): Prunus fruticosa w Czecho-S³owacji. Wiadom. Bot. 37(3/4): Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993b): Variability, hybridization and distribution of Prunus fruticosa (Rosaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Polish Bot. Stud. 5: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí døeviny na panství Èeský Krumlov v 1. polovinì 19. století. Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 15: Zeithammer K. (2006): eleznice. In: Dudák V. [ed.], Novohradské hory a Novohradské podhùøí pøíroda, historie, ivot, p , Baset, Praha.

16 246 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Tab. 1. Doplòující charakteristiky lokalit Prunus fruticosa a Prunus eminens u Èeského Krumlova. Tab. 1. Additional information on localities of Prunus fruticosa and Prunus eminens nearby Èeský Krumlov. Èíslo lokality Rozloha (m 2 ) Odhad poètu ramet Ohro ení 1 (P. fruticosa) hybridizace, sukcese, pøímá likvidace 2 (P. eminens) pøímá likvidace 3 (P. eminens) 800 stovky sukcese, pøímá likvidace 4 (P. eminens) 1300 stovky sukcese, pøímá likvidace 5 (P. eminens) 80 desítky sukcese, pøímá likvidace 6 (P. eminens) 200 stovky sukcese, pøímá likvidace 7 (P. eminens) 180 desítky sukcese, pøímá likvidace 8 (P. eminens) 60 desítky sukcese, pøímá likvidace Tab. 2. Fytocenologické snímky s Prunus fruticosa a Prunus eminens od Èeského Krumlova. Èísla lokalit odpovídají èíslùm lokalit v Appendixu 1 a obr. 2. Tab. 2. Phytosociological relevés with Prunus fruticosa and Prunus eminens from the surroundings of Èeský Krumlov. Locality numbers refer to Appendix 1 and Fig. 2. Èíslo snímku/relevé number Èíslo lokality/locality number Datum/Date Rok/Year Plocha snímku/relevé area (m 2 ) Nadmoøská výška/altitude (m) Orientace/Aspect ( ) Sklon/Slope ( ) Pokryvnost/Cover E 3 (%) Pokryvnost/Cover E 2 (%) Pokryvnost/Cover E 1 (%) E 3 - stromové patro/tree layer Populus tremula a Betula pendula a 2a E 2 - keøové patro/shrub layer Prunus eminens 2b 2m 2b 3 2a 2b Rosa canina Quercus robur. 2m 2m. 2m Berberis vulgaris 2m 2b Corylus avellana.... 2m Malus domestica m Crataegus sp Prunus avium m.. + Prunus spinosa m. 1 E 1 - bylinné patro/herb layer Brachypodium pinnatum + 2a 2a 3 2a 2b m 2m 2m 1 2a Libanotis pyrenaica 1 2m 1 2m 2m 2m r... Verbascum chaixii subsp. austriacum + 2m r..

17 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Èíslo snímku/relevé number Arrhenatherum elatius r r... 2b r. + + r 1 r. + Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum + 1 2m r 2m. r Centaurea scabiosa 1 + 2m 2m 1 + r 2m Galium glaucum + 2m. 2m 2a. 1 2a 2m Euphorbia cyparissias m + r Teucrium chamaedrys r 2b 2m Fragaria viridis r 2m 1 + 2m.. 1. r..... Sanguisorba minor subsp. minor r m r Dactylis glomerata r Quercus robur.... r r.. r +. Galium verum 1 r 2m.. + r Hypericum perforatum + r r r... r... r... Securigera varia. 1. 2m m.. r... Veronica teucrium. 1. 2m r m..... Festuca rubra agg a 2a m. Galium album... 2m. r. +. r. +.. r Knautia arvensis... r 1 r r 1. r..... Phleum phleoides 1 1 2a r Poa angustifolia 1 1 2m 2m r Thymus pulegioides 1.. r r. r Potentilla tabernaemontani r Vicia cracca... r r + r... Genista tinctoria + 1 2m Koeleria pyramidata +. 2a. 2m Hieracium sabaudum r r Avenula pubescens.. r r 2m.... r..... Melampyrum nemorosum.. r a 2b 2a Vincetoxicum hirundinaria m 1 Corylus avellana r.. r r. Crataegus sp r Festuca pallens 2a r.... 2b Anthemis tinctoria 1 r.... r Allium senescens subsp. montanum 1. r Hylotelephium maximum r. r Centaurea jacea r Camelina microcarpa r. r... r Echium vulgare r.... r r Origanum vulgare. 2a.... r Polygonatum odoratum. 2m r Anemone sylvestris. r Festuca rupicola... 2a Rubus caesius... r m 2a... Inula salicina.... 2a Agrimonia eupatoria.... 2m Plantago lanceolata r. r Medicago lupulina.... r.. r. r..... Lotus corniculatus m Achillea millefolium r.. Prunus eminens b 2b 2a Euonymus europaea m. +.. r. Campanula rapunculoides r Galium aparine m Veronica chamaedrys r 2m r

18 248 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Èíslo snímku/relevé number Fraxinus excelsior r r + Hepatica nobilis r r + Artemisia absinthium r Potentilla argentea r Trifolium montanum r Potentilla recta. 1.. r Plantago media.... 2m Trisetum flavescens m r.. Poa pratensis r Potentilla reptans r... Leucanthemum ircutianum..... r. r Rubus mollis Prunus fruticosa a 2m..... Populus tremula r.... r Urtica dioica m +... Aegopodium podagraria m. + Clinopodium vulgare Geum urbanum Prunus avium r +. Poa nemoralis m 1 Acer platanoides m + Convallaria majalis a Fragaria moschata Silene nutans Lilium martagon r 1 Festuca heterophylla r 1 Geranium robertianum r + Lathyrus vernus r + Allium oleraceum r + Taraxacum sect. Ruderalia r r Sorbus aucuparia r r Druhy v jednom snímku/species in one relevé only: E 3 stromové patro/tree layer: Robinia pseudacacia 13: 2m, Quercus robur 14: 3, Prunus avium 15: 2a, Quercus petraea 15: 2a. E 2 keøové patro/shrub layer: Ligustrum vulgare 2: 2m, Rubus mollis 5: 2a, Cotoneaster integerrimus 5: 2m, Acer platanoides 8: 1, Sambucus nigra 11: 2m, Cornus sericea 12: 3, Populus tremula 13: 2a, Crataegus calycina 15: 1, Frangula alnus 15: 1. E 1 bylinné patro/herb layer: Asplenium ruta-muraria 1: r, Campanula trachelium 1: r, Carex caryophyllea 2: 1, Hylotelephium jullianum 2: 1, Allium vineale 2: r, Briza media 3: 2a, Festuca ovina 3: +, Agrostis capillaris 3: r, Prunus spinosa 5: +, Festuca pratensis 6: 1, Artemisia vulgaris 6: +, Geranium pyrenaicum 6: +, Fallopia convolvulus 6: r, Melilotus sp. 6: r, Vicia sp. 8: +, Hieracium pilosella 8: r, Hieracium lachenalii 8: r, Trifolium medium 9: 1, Fragaria vesca 9: +, Potentilla filiformis 9: r, Prunus domestica 10: +, Vicia sativa agg. 10: r, Chelidonium majus 11: 1, Torilis japonica 11: 1, Cirsium arvense 12: +, Convolvulus arvensis 12: r, Melica nutans 13: +, Bromus erectus 13: r, Viburnum opulus 13: r, Viola cf. hirta 13: r, Viola riviniana 13: r, Carex umbrosa 14: r, Fagus sylvatica 14: r, Anthriscus sylvestris 15: r, Calamagrostis arundinacea 15: r, Campanula persicifolia 15: r, Carex muricata agg. 15: r, Frangula alnus 15: r, Quercus petraea 15: r, Rosa sp. 15: r, Sambucus nigra 15: r, Viola hirta vel collina 15: r.

19 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Appendix 1 Herbáøové doklady a lokality Prunus fruticosa, P. eminens a P. cerasus. Herbarium specimens and records of Prunus fruticosa, P. eminens and P. cerasus. Recentní lokality Prunus fruticosa 1. Èeský Krumlov, skalka a terénní plošina nad tratí v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem, ca 0,5 km JJV od vrcholu Mìstského vrchu, 540 m n. m., 48 49'08,9''N, 14 18'34,9''E (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64955). Prunus eminens 2. Èeský Krumlov, v kamenném tarasu zahrady v osadì Nové Dobrkovice, 510 m n. m., 48 49'04,6''N, 14 17'46,5''E (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64956). 3. Èeský Krumlov, v záøezu eleznièní trati a svah pod tratí do Kájova, nad osadou Nové Dobrkovice, nad doly na grafit, roztroušenì, 540 m n. m., 48 49'03,1''N, 14 18'05,4''E (19. VI M. Lepší, CB 33331, 33335, 33336; 29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB 38982; 29. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 38981; 19. VII M. Lepší, CB 38889, 38888; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64999). 4. Èeský Krumlov, tra, skalky a terénní plošina nad tratí v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem, ca 0,5 km JJV od vrcholu Mìstského vrchu, 540 m n. m., 48 49'09,0''N, 14 18'34,6''E (19. VI M. Lepší, CB , 33330, 33332; 29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB ; 26. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64954). 5. Èeský Krumlov, okraj borového lesa a suchého trávníku (Bromion) nad budovou gymnázia, 520 m n. m., 48 49'07,9''N, 14 18'35,3''E (19. VI M. Lepší, CB , 33333, 33334; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64952). 6. Èeský Krumlov, okraj zahrady a louèky ve svahu nad gymnáziem, velký porost, 520 m n. m., 48 49'08,7"N, 14 18'39,7"E (not. 29. IV. 2003, 6. VI M. Lepší & P. Lepší, leg. 16. VIII P. Lepší, CB). 7. Èeský Krumlov, Nádra ní Pøedmìstí, ca 0,4 km od budovy eleznièní stanice po trati smìrem do Èeských Budìjovic, okraj lískových køovin, 550 m n. m., 48 49'25,7''N, 14 19'19,9''E (29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB 38983; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64953; 31. V M. Lepší, CB 65055); Èeský Krumlov, nad sídlištìm co je nádra í (11. VII M. Vansa, CB 29287). 8. Èeský Krumlov, ca 0,4 km V od eleznièní stanice, køovinaté ruderalizované meze u panelových domù, roztroušenì, 48 49'19,5''N, 14 19'23,7''E, 520 m n. m. (8. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 38980; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64950). Neovìøené lokality Prunus fruticosa 9. Èeský Krumlov, Pod Kamenem [48 49'01,8"N, 14 19'09,3"E] (Allram 1883, Záloha 1975). 10. Èeský Krumlov, Havraní skála [48 48'52,5"N, 14 19'13,9"E] (Allram 1883). 11. Staré Dobrkovice, subxerotermní trávníky na vápenci S nad obcí ( Dobrkovické vápence ) [ca 48 49'12,9"N, 14 17'31,5"E], not.: Z. Kaplan (in Lepší et al. 2005).

20 250 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Prunus cerasus (lokality z nich byl pou it materiál k morfometrickým analýzám) 12. Èeský Krumlov, ca 0,4 km V od eleznièní stanice, køovinaté ruderalizované meze u panelových domù, roztroušenì, 48 49'20,9''N, 14 19'23,4''E, 490 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64948). 13. Èeský Krumlov, ca 0,25 km VSV od eleznièní stanice, køoviny pod tratí, hojnì, 48 49'22,3''N, 14 19'16,1''E, 490 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64949). 14. Èeský Krumlov, na horní hranì lomu (bývalá Vápenka ) mezi mìstem a osadou Nové Dobrkovice, roztroušenì, 48 49'01,4''N, 14 18'23,0''E, 520 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64951). Došlo dne

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU

FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (29): 111-132 ISSN 1212-146 FLÓRA A VEGETACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHRAŠICKÁ STRÁŇ NA CHRUDIMSKU Flora and vegetation of the Chrašická stráň nature monument (East Bohemia) Martin

Více

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech

Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Změny květeny a vegetace Karlického údolí po 50 letech Petr Karlík, Tomáš Tichý a Radim Hédl Fakulta lesnická a dřevařskáčzu Praha - Suchdol Správa CHKO Český kras Karlštejn Botanický ústav AV ČR - Brno

Více

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh)

Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) Plán péče o navrhovanou přírodní rezervaci Újezdecký les (návrh) na období 2012 2021 Jiří Schneider a kol. 2011 Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Újezd u Tišnova 7, 594 55, p. Dolní Loučky Organizační poradenství

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOM VE STRÁŽI Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lom ve Stráži Předmět ochrany a jeho popis Jedná se o nejkomplexnější pohled

Více

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám

Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Druhová bohatost a složení bylinného podrostu lesů jihozápadní části CHKO Český kras ve vztahu k jejich historii a přírodním podmínkám Jeňýk Hofmeister Jan Hošek Marek Brabec Radim Hédl Martin Modrý variabilita

Více

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů

Srovnání flóry agrárních valů a jejich lemů Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 7-15, 2008 Srovnání flóry agrárních valů a jejich ů Comparsion of flora of hedgerows and its edges Iva M a c h o v á 1, Stanislava U h r o v á 2 a Václav S y n e k 1 1

Více

Èernýš høebenitý (Melampyrum cristatum L.) v jižních Èechách Melampyrum cristatum in South Bohemia

Èernýš høebenitý (Melampyrum cristatum L.) v jižních Èechách Melampyrum cristatum in South Bohemia Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 123 129 2008

Více

NÁVRH PØÍRODNÍ PAMÁTKY BRANDÝSEK

NÁVRH PØÍRODNÍ PAMÁTKY BRANDÝSEK VÈ. SB. PØÍR. - PRÁCE A STUDIE, 13 (2006): 187-191 ISBN: 80-86046-83-4 NÁVRH PØÍRODNÍ PAMÁTKY BRANDÝSEK The proposal of natural landmark Brandýsek (East Bohemia, Czech republic) Josef RUSÒÁK Správa CHKO

Více

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí

Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Obnova ploch poškozených důlní činností - těžbou černého uhlí Ing. Jana Kašparová, Ing. ohumír agaš, Sc., Ing. Radek Macháč OSEV PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Důlní těžba v Ostravsko-Karvinském

Více

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o.

republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Muzeum Novojičínska, p. o. Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku Řešeno v rámci čtyřletého projektu Ministerstva kultury České republiky DE08P04OMG001, 4-DE/1 Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako

Více

Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře

Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře Floristický průzkum přírodní památky Divoká rokle u Mojžíře Floristic survey of the natural monument Divoká rokle by Mojžíř Filip Holič 1), Karel Nepraš 2), Roman Kroufek 3) 1) Lipová 409, 407 81 Lipová

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Tab. I: Fytocenologická tabulka.

Tab. I: Fytocenologická tabulka. Tab. I: Fytocenologická tabulka. 1121 101011 1210210 00000 9800 742313 4151269 25867 Tetragonolobus maritimus ++++......... Pinus sylvestris juv. rrrr......... Dorycnium herbaceum ++1+..1......+.1... Genista

Více

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené)

Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Využitípoloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthusspp.) k potlačeníkompetičněsilných trav (třtiny křovištnía kostřavy červené) Jan Mládek 1,2, Jakub Těšitel 2, Pavla Mládková 3, Stanislav Hejduk

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel:

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ. Zpracovatel: BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Zpracovatel: Ing. Alexandra MASOPUSTOVÁ Kladenská 273, 357 47 Krásno 608 663 998, a.masopustova@seznam.cz IČO 722 389 33 Datum: červenec 2009 Ing. Alexandra Masopustová 1

Více

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje

PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP. Pro roky 2011-2020. Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje PLÁN PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA HORA ŘÍP Pro roky 2011-2020 Zpracoval: Ing. et Ing. Pavel Jaroš a Krajský úřad Ústeckého kraje Obsah Seznam použitých zkratek... 3 A. Úvod... 4 B. Základní

Více

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří

Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří Zarůstání pozemků, které přestaly být zemědělsky obhospodařované (orba, kosení, pastva) křovinami a posléze stromy

Více

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013

Kurz BOT/VCRSB VEGETACE. ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Kurz BOT/VCRSB VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY I. Lubomír Kincl Martin Duchoslav 2012-2013 Většina prezentovaných fotografií pochází z Portálu české flóry (flora.upol.cz). Suché trávníky suché trávníky představují

Více

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES

Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES Ing. Darek Lacina Ondráčkova 556/199 628 00 Brno Alej u hranice - založení interakčního prvku ÚSES (projektová dokumentace) Zpracoval: Ing. Darek Lacina Brno květen 2013 Obsah Průvodní zpráva... 2 Zdůvodnění

Více

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU

ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Vč. sb. přír. Práce a studie, 16 (2009): 83-110 ISSN 1212-1460 ZVONOVEC LILIOLISTÝ (ADENOPHORA LILIIFOLIA) V EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITĚ VRAŽBA V LESNÍM KOMPLEXU U OBCE HABŘINA NA KRÁLOVÉHRADECKU Adenophora

Více

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov)

Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 43: 111 169, 2008 111 Lesní vegetace v údolí Vltavy severnì od Zlaté Koruny (okres Èeský Krumlov) Forest vegetation in the Vltava river valley north of Zlatá Koruna (district

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Část 1 Botanické průzkumy 1. Etapa Dílčí zpráva o realizaci jednotlivých

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY

THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY THE PHENOLOGICAL PERIODICITY OF THE CORNI-QUERCETA PETRAEAE-PUBESCENTIS COMMUNITY Lenka Kvasničková, Petr Maděra, Luboš Úradníček Abstract: The paper deals with the phenological periodicity of the tree

Více

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY

VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY Ing. Samuel Burian Průhonice 2015 VEGETACE PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY CO JSOU EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘECHY? ZELENÉ STŘECHY podle mocnosti substrátu STŘEŠNÍ ZAHRADY EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ DVA PROTICHŮDNÉ

Více

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ

Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany. Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone organ Publikováno 8. 9. 2009 Příroda Kraslicka, 2: 89-102, 2009 Floristický a vegetační nástin botanicky opomíjené lokality Rotavské varhany Outline of the flora and vegetation of the Rotavské varhany stone

Více

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016

Plán péče o NPP Klonk. na období 2007-2016 Plán péče o NPP Klonk na období 2007-2016 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Klonk Kategorie NPP Evidenční kód 369 Kategorie IUCN

Více

Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika)

Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika) Acta Mus. Beskid., 5: 67 71, 2013 ISSN 1803-960X Velbloudník tenkokřídlý (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae) na severní Moravě (Česká republika) Siberian bugseed (Corispermum pallasii, Chenopodiaceae)

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI

BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI BOTANICKÝ PRŮZKUM EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PŘÍRODNÍ REZERVACE BŘEŽANSKÉ ÚDOLÍ (PRAŽSKÁ ČÁST) A PŘÍRODNÍ PAMÁTKY U ZÁVISTI Zpracovala: RNDr. Jana Möllerová Materiál a metodika. Botanický průzkum území

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM

FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky FLORISTICKÝ VÝZKUM ÚZEMÍ MEZI DŘEVOHOSTICEMI A PŘEROVEM Diplomová práce Roman Otáhal Studijní program: N1501 - Biologie Studijní

Více

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM

ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM ZÁKLADNÍ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM PR Dětaňský Chlum Zpracoval: Radek Fišer - vyšší cévnaté rostliny Pavel Krásenský entomologie vybrané skupiny Prosinec 2007 ÚVOD V období říjen 2006 až listopad 2007 byl

Více

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann

Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Velká hora u Karlštejna Změny flóry a vegetace v průběhu 20. století Aleš Hoffmann Sekce ochrany přírody a krajiny, oddělení CHKO Vymezení studovaného území Historie průzkumu území lokalita byla známa

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%:

Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Trávy 98%: Byliny 2%: RSM 2.4 Bylinný trávník Trávy 96%: Byliny 4%: Travobylinné směsi RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem - je nenáročná bylinná směs vhodná pro většinu stanovišť. Výborně se dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací

Více

Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. Lubomír Tichý 28. 10. 2005

Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka. Lubomír Tichý 28. 10. 2005 Inventarizační floristický a vegetační průzkum NPR Hádecká planinka Lubomír Tichý 28. 10. 2005 1. Úvod NPR Hádecká planinka reprezentuje bezesporu botanicky zajímavé území, kde se dosud zachovala řada

Více

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XII The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XII

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XII The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XII Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice - Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 46 125-136

Více

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Razovské tufity. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Razovské tufity na období 2016-2025 J. Losík a A. Háková 2015 2 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 1916 kategorie

Více

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43)

I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) I/14 Česká Třebová Opatov (I/43) Biologický průzkum Zpracovatel: RNDr. Jiří Veselý 30. října 2014 Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: RNDr. Jiří Veselý autorizovaná osoba pro biologické

Více

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří

Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 176, 2004 Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-quercetum roboris na Záhoří Subcontinental oak forests of Carici fritschii-quercetum roboris

Více

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1)

Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Benátská 2, 128 01, e-mail: 1) Natura Pragensis, Praha, 2007, 18: 183 198 Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009

Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Vybrané skupiny lipnicovitých (Poaceae) Kurs ekologické floristiky 19.1.2009 Lipnicovité čili trávy (Poaceae = Gramineae) redukované květní obaly složené květenství stéblo, kolénka, jazýček, ouška plod:

Více

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahrada svět objevů MŠ Nechanice TECHNICKÁ ZPRÁVA Říjen 2013 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 5 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 5 1.3. Základní charakteristika

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Úroda 12/2011, vědecká příloha

Úroda 12/2011, vědecká příloha Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Pícninářská komise ORV ČAZV, Odbor rostlinolékařství ČAZV a mediální partner Profi Press, s.r.o. Praha AKTUÁLNÍ

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU

REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU REVITALIZACE ZELENĚ,,NA KOPANINÁCH" VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU A1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA investor: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 zhotovitel: Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany tel.:

Více

Petr KOCIÁN 1 & Jiří KOCIÁN 2

Petr KOCIÁN 1 & Jiří KOCIÁN 2 20 R e c e i v e d : 1 7. 6. 2 0 1 3 A c t a C a r p. O c c., 4 : 2 0 2 4, 2 0 1 3 A c c e p t e d : 7. 1 1. 2 0 1 3 I S S N : 1 8 0 4-2 7 3 2 Hledíček dobromyslolistý (Chaenorhinum origanifolium /L./

Více

Sortiment bylinných směsí

Sortiment bylinných směsí Sortiment bylinných směsí 2015 1 Obsah: Úvod...3 Travobylinné směsi...5 RSM 5.1. štěrkový trávník s řebříčkem... 6 RSM 2.4. bylinný trávník... 7 RSM 7.2.2. krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami...

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2011-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09

Biocentrum BC5 včetně IP27 k.ú. Lučice na Moravě aktualizace projektové dokumentace DPS 07/09 C.1 Technická zpráva a) účel stavby Cílem (účelem) projektu je vybudování části společných zařízení v KPÚ Lučice na Moravě, tj. uskutečnění optimální organizace půdního fondu na pozemcích vyčleněných komplexní

Více

Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií

Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií Bohemia centralis, Praha, 28: 287 320, 2007 Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií Hill Doutnáč in National Nature Reserve Karlštejn, a model site of studies in geobotany Jarmila

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Acta rerum naturalium 5: 147 152, 2008 ISSN 1801-5972 Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem Floristic and vegetation survey of the locality Nad Vírem PAVEL LUSTYK Moravský Lačnov 287, CZ 568

Více

Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro

Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro Severočes. Přír., Litoměřice, 39: 1-6, 2008 Dřeviny agrárních valů Českého středohoří a jejich vliv na bylinné patro Woody plants of hedgerows in České středohoří and their influence on the herbaceous

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice

Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice TVORBA KRAJINY s.r.o. ROLENCOVA 47 620 00 BRNO Tel.: 737 64 64 17 Realizace lokálního biocentra LBC 2 v k. ú. Horní Bojanovice Číslo zakázky: US/2013 Objednatel: Obec Horní Bojanovice Horní Bojanovice

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem. OBSAH Malhostovické kopečky strana 4 Bělozářky strana 26 Jaro je tady 6 Přímo na vápenci 27 Modrá záplava 10 Hlavně keře 28

Více

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna Soupis taxonů cévnatých rostlin podle jednotlivých lokalit (2006-2012) Ing. Vít Joza, červen 2012 Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500

Více

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny

Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Dobšice revitalizace slepých ramen Cidliny Zoologický průzkum území dotčeného investičním záměrem Racoval RNDr. Jiří Veselý, září 2010 User 19.9.2010 Spolupráce : Mgr. Stanislava Čížková, Josef Moravec

Více

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice

Prováděcí dokumentace k projektu. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice Prováděcí dokumentace k projektu Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej) Místo realizace: Obec Lhota-Vlasenice, místní část Vlasenice Adresa: Obec Lhota-Vlasenice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA Vyhodnocení na udržitelný rozvoj území doplnění k návrhu ÚP * ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ LÍPA N á v r h Objednatel: Město Krásná Lípa Zpracovatel: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737, 460 15 Liberec 15 Tel.: 739

Více

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. -

Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Inventarizace, zhodnocení stavu, návrh kácení a ošetření pro vzrostlé stromy: REVITALIZACE ALEJÍ na pozemcích města ŽANDOV. - Objekty : SO 01 REVITALIZACE ALEJE K.Ú. HEŘMANICE U ŽANDOVA SO 02 REVITALIZACE

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 15 ČÍSLO 1 2010 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2009...1 Lenka Pivoňková a Jaromír

Více

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor

Flóra agrárních valů a teras Krušných hor Flóra agrárních valů a teras Krušných hor The flora of the hedgerows and agricultural terraces in the Krušné hory mountains Machová Iva, FŽP, UJEP, Ústí n. L.iva.machova@ujep.cz, Synek Václav, FŽP, UJEP,

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Květena Těšovských pastvin

Květena Těšovských pastvin Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 267 Květena Těšovských pastvin Jiří Brabec, Přemysl Tájek & Harald Hertel ÚVOD Výslunné orchidejové louky jsou v nejzápadnější části České republiky poměrně

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 19 ČÍSLO 1 2014 Obsah Jiří Sladký a Jitka Horková Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2013...1 Jiří Sladký Evropsky významná

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009

Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009 Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - zpráva spoluřešitele za rok 2009 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2A, 143 00 Praha 4 e-mail: matejka@infodatasys.cz Praha, 2010 Obsah Úvod... 3 Dílčí

Více

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ

BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ BOTANICKÝ PRŮZKUM LOKALITY BOČ Ing. Alexandra Masopustová 1 1 ÚVOD A CÍL Na základě objednávky EC Meluzína RCAB byl proveden botanický průzkum na lokalitě Boč. Do současné doby byl v zájmovém území proveden

Více

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem %

Bílá louka, krajková Stanoviště: Vytrvalost: Doporučený výsev: Luční květiny 80 % Traviny 20% Celkem % Celkem % Bílá louka, krajková Výběr květin laděný podle barvy květů bílé barvy působí čistým vzdušným dojmem. Hlavní zásluhu mají na vzhledu především miříkovité rostliny. Proto je tato louka určena spíše do uzavřených

Více

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic

Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic Author of the map: Jiří Zázvorka Map produced on: 18-11-2015 Database records used for producing the distribution map of Tragus racemosus published

Více

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY

CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY THAYENSIA (ZNOJMO) 2014, 11: 135 138. ISSN 1212-3560 CHLUPATKA SRSTNATÁ (ERIOCHLOA VILLOSA) NOVÝ DRUH FLÓRY ČESKÉ REPUBLIKY ERIOCHLOA VILLOSA NEW SPECIES OF FLORA OF THE CZECH REPUBLIC Radim P a u l i

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI

PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI PLÁN PÉČE PRO PŘÍRODNÍ REZERVACI ŠANCE na období 2013-2021 1 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje... 3 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN... 3 1.2 Platný právní předpis

Více

Plán péče o přírodní památku Motolský ordovik. na období 2010-2024

Plán péče o přírodní památku Motolský ordovik. na období 2010-2024 Plán péče o přírodní památku Motolský ordovik na období 2010-2024 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Motolský ordovik Kategorie přírodní

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině Petr Halas Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. halas@geonika.cz Abstract The biodiversity and the forest vegetation

Více

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví

Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 49: 243 260, 2014 243 Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve støedním Povltaví Vascular plants and lichens of acidophilous steppes in the Middle Vltava Region (Central

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 41-62 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the botanical research in the Rožmitál quarry and its

Více

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 47-52 ISBN: 80-86046-75-3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU Evaluation of the vegetation cover on the botanical

Více

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Přírodní hřiště Mateřská škola Lázně Bělohrad TECHNICKÁ ZPRÁVA Březen 2015 Obsah 1. Identifikační údaje stavby 3 1.1. Přehled výchozích podkladů 6 1.2. Charakteristika území a stavebního pozemku 6 1.3.

Více

CALLUNA Časopis západočeských botaniků

CALLUNA Časopis západočeských botaniků CALLUNA Časopis západočeských botaniků ROČNÍK 17 ČÍSLO 1 2012 Obsah Eva Chvojková a Jiří Sladký Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2011..1 Jaroslava Nesvadbová a Jaromír

Více

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 23 kyselá stanoviště nižších poloh HS 25 živná stanoviště nižších poloh

Lesnická fytocenologie a typologie. HS 23 kyselá stanoviště nižších poloh HS 25 živná stanoviště nižších poloh Lesnická fytocenologie a typologie HS 23 kyselá stanoviště nižších poloh HS 25 živná stanoviště nižších poloh Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Terénní příručka z fytocenologie a botaniky: Exkurzní průvodce MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Michal Friedl

Terénní příručka z fytocenologie a botaniky: Exkurzní průvodce MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Michal Friedl MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Terénní příručka z fytocenologie a botaniky: Exkurzní průvodce Michal Friedl 2014 Tato skripta byla vytvořena v rámci projektu InoBio Inovace biologických a lesnických disciplín

Více

Přírodní rezervace Vlček

Přírodní rezervace Vlček Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vlček Datum

Více

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny

Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny Druhově bohatá společenstva mají schopnost se vyrovnat s ochuzováním o živiny 1 UP Olomouc, 2 ČZU Praha, 3 Mendelu Brno, 4 VÚRV Praha-Ruzyně, 5 INRA Toulouse, Francie, 6 Université Toulouse, Francie, 7

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více