Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova"

Transkript

1 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Reliktní a izolovaný výskyt Prunus fruticosa u Èeského Krumlova Relict and isolated occurrence of Prunus fruticosa by the town of Èeský Krumlov (South Bohemia, Czech Republic) Pøíspìvek je vìnován památce pana Václava Chána. Petr L e p š í 1), Martin L e p š í 2), Karel B o u b l í k 3) & Filip K o l á ø 4) 1) Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, Èeský Krumlov; 2) Jihoèeské muzeum, Dukelská 1, Èeské Budìjovice; 3) Fakulta ivotního prostøedí Èeské zemìdìlské univerzity v Praze, Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol; 4) Katedra botaniky Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Karlovy, Benátská 2, Praha; Abstract A very isolated and probably relic locality of Prunus fruticosa in the surroundings of the town of Èeský Krumlov in South Bohemia is described. The occurrence of the species in this region was first documented as far back as 1829 by J. Jungbauer and has been confirmed recently after remaining unnoticed for more than 100 years. The nearest occurrence of the species is ca 80 km to the east (Moravia) and 100 km to the north (Central Bohemia) of Èeský Krumlov. Prunus fruticosa has probably become extinct at 2 of 3 historically known localities in the surroundings of this town. Today it occurs rarely at only one locality where it is confined to an area of a few square metres. This last remaining population is threatened by direct destruction of the locality, the spread of tall shrubs and hybridisation with Prunus cerasus (commonly planted in the town). Prunus eminens occurs at another 6 localities in the surroundings of the locality and spreads spontaneously to semi-natural or man-made habitats. Prunus fruticosa and P. eminens create low xeric scrubs (Prunetum fruticosae association) and its ruderal or mesic variants. The Prunetum fruticosae association was recorded in the region of South Bohemia for the first time. Prunus eminens inhabits also xeric scrubs (Pruno-Ligustretum vulgaris) and edges of open forests or tall growths of Corylus avellana (Carpinion). Geometric morphometrics were used to display the intermediate position in leaf lamina shape of the hybrids. A key for the identification of the hybrid and its parents is provided and a detailed distribution map of Prunus fruticosa and the hybrid Prunus eminens in the surroundings of the Èeský Krumlov is presented as well. K e y w o r d s : hybridization, floristic records, Prunus eminens, Rosaceae N o m e n k l a t u r a : Kubát et al. (2002), Chytrý (2007), Chytrý et al. (2010)

2 232 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Úvod Èeský Krumlov a jeho nejbli ší okolí patøí do jednoho z tzv. vápencových fytochorionù Šumavsko-novohradského podhùøí, konkrétnì do fytogeografického podokresu Èeskokrumlovské Pøedšumaví (Skalický in Hejný & Slavík 1988). Osobitý pøírodní charakter tohoto fytochorionu je dán pestrými geologickými podmínkami, èlenitým reliéfem (údolí Vltavy) a specifickým podnebím ovlivòovaným mj. srá kovým stínem a dalšími fénovými vlivy Šumavy (Chábera et al. 1985). Výše uvedené abiotické faktory spolu s výrazným lidským vlivem, který tam pùsobí ji od pravìku (Lo ek 2007), pochopitelnì mìly a stále mají pozitivní vliv na rozvoj a zachování xerotermofilní kvìteny a vegetace. Èeskokrumlovské Pøedšumaví je výrazným ostrovem teplomilné a svìtlomilné flóry, podobnì jako ostatní vápencové oblasti v Pøedšumaví. Oproti okolní geologicky a geomorfologicky jednotvárné krajinì se ve vìtší koncentraci a míøe uplatòují bazifilní a reliktní rostliny (napø. Anemone sylvestris, Allium senescens subsp. montanum, Cotoneaster integerrimus, Festuca pallens, Gentiana cruciata, Teucrium chamaedrys, Veronica teucrium). Jedním z nejpozoruhodnìjších subxerotermních druhù èeskokrumlovské kvìteny je právì tøešeò køovitá (Prunus fruticosa), která se v okolí Èeského Krumlova nalézá v rámci Èeské republiky na velmi izolované lokalitì. Cílem tohoto pøíspìvku je upozornit na tento ojedinìlý a s nejvìtší pravdìpodobností reliktní výskyt, dále pøinést informace o historii objevení lokality, o jejím souèasném stavu, o rozsahu hybridizace s Prunus cerasus a o regionálním ohro ení druhu. Souèástí èlánku je také morfometrická analýza listù a charakteristika vegetaèní vazby Prunus fruticosa a jejích hybridù. Metodika Lokality jsou oèíslovány, stejná èísla jsou pou ita k lokalizaci fytocenologických snímkù ve fytocenologické tabulce a k zobrazení lokalit v mapì. Do hranatých závorek v textu lokalit byly pøipsány upøesòující údaje nebo komentáøe. Kód mapovacího pole o velikosti 1/4 základního pole støedoevropského sí ového mapování je uveden dle práce Ehrendorfer & Hamann (1965). Souøadnice lokalit jsou uvedeny v souøadnicovém systému WGS-84 a byly odeèteny z pøístroje GPS Garmin Legend nebo z mapového podkladu 1: elektronické verze Geobáze (Anonymus 2000). Zkratky herbáøových sbírek jsou dle práce Vozárová & Sutorý (2001). Za zkratkou CB následuje evidenèní èíslo polo ky, pod kterým je ulo ena. Listy na morfometrickou analýzu byly sbírány bìhem 2 dnù v èervnu roku Do analýz byl zahrnut materiál: 3 jedinci Prunus fruticosa (z lokality 1), 6 jedincù P. eminens (z lokalit 2 5, 7 8) a 3 jedinci P. cerasus (z lokality 12 14; lokality viz Appendix 1). Z ka dé rostliny (vìtve) bylo sebráno ca 10 listù z brachyblastù a ca 10 listù z letorostù. Následnì byly listy oznaèeny a pod zatí ením usušeny. Mìøena byla délka a šíøka listu. Absence/presence odìní na rubu listové èepele byla zjiš ována binokulární lupou. K posouzení variability v celkovém tvaru listù ze sterilních brachyblastù byla pou ita analýza eliptických Fourierových deskriptorù (EFD; podrobný postup viz Lepší et al. 2009) provedená pomocí programu SHAPE 1.2 (Iwata & Ukai 2002). Pro zapsání fytocenologických snímkù byla pou ita rozšíøená (9èlenná) Braun-Blanquetova stupnice abundance a dominance (Westhoff & van der Maarel 1973). Fytocenologické snímky byly zapsány Martinem Lepším a Petrem Lepším a byly umis ovány subjektivnì tak, aby byla zachycena pokud mo no veškerá variabilita vegetace s Prunus fruticosa a Prunus eminens. Mechové patro nebylo studováno.

3 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 1. Rozšíøení Prunus fruticosa v Èeské republice podle práce Slavík (1998). Fig. 1. Distribution of Prunus fruticosa in the Czech Republic according to Slavík (1998). Celkové rozšíøení Tøešeò køovitá je na území Èeské republiky zástupcem ponticko-jihosibiøského kvìtenného elementu (Slavík in Hejný & Slavík 1988). Její areál sahá od støední Evropy a do støední Asie. Výrazným výbì kem zasahuje a do oblasti severního Balkánu, izolované výskyty le í na Kavkazu, v Malé Asii a v severním Polsku (Meusel et al. 1965, Chrtek in Hejný & Slavík 1992). Zøetelným rysem areálu tøešnì køovité jsou více nebo ménì izolované arely (cf. napø. Meusel et al. 1965, Boratyñski et al. 2003). V centru ponticko-jihosibiøské kvìtenné oblasti jsou charakteristická suchá léta a nízké zimní teploty, tj. klimatické pomìry pøíznivé pro vývoj a vznik lesostepních, popø. stepních formací (Slavík in Hejný & Slavík 1988). Podobné klimatické podmínky panovaly na území Èeské republiky pravdìpodobnì v prùbìhu posledního glaciálu (Kuneš 2008, Horsák & Chytrý 2010a, b) a tøešeò køovitou proto mù eme pova ovat za relikt glaciálního èi ranì postglaciálního bezlesí èi øídkolesí. V pozdìjších dobách bìhem nástupu lesa byla tøešeò køovitá spoleènì s dalšími stepními rostlinami vytlaèena na skalní výchozy nebo její pøe ití v postupnì lesem zarùstající krajinì umo nil èlovìk tím, e omezil plošný rozvoj lesa (srov. Lo ek 2007). Rozšíøení v Èeské republice Z výše uvedeného je patrné, e tøešeò køovitá je na území našeho státu významným reliktním druhem stepí a lesostepí. Je udávána ze všech fytogeografických okresù termofytika

4 234 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách s pøesahy do nejbli ších a teplejších èástí mezofytika Plzeòské pahorkatiny, Køivoklátska, Støedního Povltaví, Milešovského støedohoøí, Verneøického støedohoøí, Polomených hor, Kutnohorské pahorkatiny, Moravského podhùøí Vysoèiny, Moravského krasu, Drahanské vrchoviny a Bílých Karpat lesních. Druh v ÈR vytváøí dvì vzájemnì oddìlené arely èeskou a moravskou (obr. 1). Èeská arela je izolovaná v rámci celkového areálu, moravská je souèástí širšího panonského výskytu. Velmi pozoruhodná a znaènì izolovaná lokalita le í v Èeskokrumlovském Pøedšumaví (cf. Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Slavík 1998); nejbli ší lokality ve støedních Èechách jsou od ní více ne 100 km vzdálené, moravské lokality (Daèicko) le í ve vzdálenosti asi 80 km. Z pøilehlého Horního Rakouska není druh znám, vyskytuje se a v Dolním Rakousku v návaznosti na výskyt v panonské oblasti (Fischer et al. 2008). Ekologie druhu v Èeské republice Tøešeò køovitá vyhledává xerotermní skalnaté a kamenité svahy, skalní stepi, okraje lesù a polních cest, køoviny, svìtlé listnaté lesy a suché meze. Roste pøedevším na vápencích, èedièích, opukách a na sprašových pùdách. Je diagnostickým druhem spoleèenstev nízkých xerofilních køovin (svaz Prunion spinosae), v rámci nìho tvoøí dominantu ve spoleèenstvech asociace Prunetum fruticosae. Dále se vyskytuje v suchých bylinných lemech (svaz Geranion sanguinei) a v teplomilných doubravách (svaz Quercion pubescenti-petraeae) (Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Chytrý 2007, Chytrý et al. 2010). Ohro ení a ochrana v Èeské republice Druh není doposud legislativnì chránìn, aèkoliv by si ochranu bezesporu zasluhoval. V celostátním èerveném seznamu ohro ených druhù rostlin je øazen do kategorie silnì ohro ených druhù s poznámkou na stranì 17 navrhující jeho pøeøazení do kategorie nejvyšší mezi druhy kriticky ohro ené (Procházka 2001). Regionálnì mù e být ještì více ohro en, napø. v ji ní èásti Èech je pova ován za kriticky ohro ený taxon (Chán 1999). Tøešeò køovitá je ohro ena podobnì jako vìtšina xerotermních taxonù našeho státu upuštìním od hospodaøení na neproduktivních pùdách (jako jsou suché trávníky, skalnaté a kamenité svahy, meze) a následnou samovolnou sukcesí, která vede k postupnému nahrazení konkurenènì slabších xerotermofytù druhy mezofilnìjšími. Úbytek lokalit rovnì zpùsobilo scelování pozemkù v dobì kolektivizace, kdy byly rozorány meze, èasté biotopy tøešnì køovité (Sádlo in Kolbek 2003). Dalším neménì záva ným ohro ením je èastá hybridizace s višní za vzniku plodného hybrida P. eminens. Druh je touto introgresí ohro en v celém areálu se stoupající intenzitou smìrem na západ, zvláštì pak ve støední Evropì (Wójcicki 1991). Na skalnatých biotopech s pøirozenì blokovanou sukcesí a dostateènì vzdálených od výsadeb višnì není druh ohro en, na ostatních mezofilnìjších biotopech je nutné køovinné patro pravidelnì vyøezávat nebo zavést obèasnou pastvu (Sádlo in Kolbek 2003).

5 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 2. Rozšíøení Prunus fruticosa (trojúhelník, è. 1 recentní lokalita; ètverec neovìøené lokality, è. 9 11) a Prunus eminens (koleèko recentní lokality, è. 2 8) u Èeského Krumlova. Fig. 2. Distribution of Prunus fruticosa (triangle extant locality, no. 1; squares unconfirmed localities, nos. 9 11) and Prunus eminens (circles extant localities, nos. 2 8) nearby the town of Èeský Krumlov. Hybridizace s Prunus cerasus Stupeò introgrese Prunus fruticosa ze strany P. cerasus je na území ÈR pomìrnì znaèný. Wójcicki & Marhold (1993a, b) zjistili na základì studia herbáøových dokladù, e na území bývalého Èeskoslovenska dosahuje podíl køí encù prùmìrnì 35 %. Ve skuteènosti však mù e genetická eroze dosahovat v nìkterých oblastech i mnohem vyšších hodnot. Hybridizace tøešnì køovité a višnì je z obecného pohledu velmi zajímavý jev. Prunus cerasus je kulturní taxon, který není známý odnikud z pøírody a v Evropì byl zaveden a Øímany na zaèátku køes anské éry (Wójcicki 1991). Postupnì se višeò stává v Evropì obecnou ovocnou døevinou a tím pøichází do kontaktu s pùvodním druhem P. fruticosa, se kterým hybridizuje a køí enci se èasto šíøí nezávisle na rodièích pøedevším na antropicky podmínìné biotopy (okraje cest, polní meze, úhory, vinice). Wójcicki (1991) pro tento proces zavádí nový termín antropohybridizace a P. eminens nazývá spontánním antropohybridem (vedle toho rozlišuje spontánní pøirozené a umìlé hybridy). Není rovnì bez zajímavosti, e je znám a formálnì popsán také hybrid mezi P. avium a P. fruticosa

6 236 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách (P. mohacsyana Kárpáti) a dokonce i trojnásobný køí enec mezi P. fruticosa, P. cerasus a P. avium nazvaný P. stacei Wójcicki (Wójcicki 1991). Výskyt tìchto hybridních taxonù však nebyl v ÈR doposud zaznamenán, ale zdá se pravdìpodobný. Historie nálezù Prunus fruticosa u Èeského Krumlova Patrnì úplnì první zmínka o výskytu tøešnì køovité z okolí Èeského Krumlova pochází z pera Jacoba Jungbauera: Auf dem Kalkfelsenberge öftlich. (Jungbauer 1829a, b). Lokalitu Kalkfelsenberge se nám nepodaøilo zcela pøesnì lokalizovat. Dle ústního sdìlení místní pamìtnice Marie Lepší se jedná o skalní ostroh u Nových Dobrkovic ca 250 m Z od støedu lomové jámy s parkovištìm autobusù (48 49'03,6"N, 14 18'08,9"E). V širším pojetí však lokalita mohla zahrnovat celý komplex vápencových skal a svahù na levém bøehu Poleènice táhnoucích se od konce Nových Dobrkovic a po lomovou jámu (vèetnì) (viz obr. 2). Druhým údajem o výskytu tøešnì køovité na Èeskokrumlovsku je zpráva lesníka J. Johna z roku 1835: roste ojedinìle nad vápenkou v Èeském Krumlovì a na tamní tzv. Kamenné stìnì (Steinwand, Pod Kamenem) (Záloha 1975). Vápenkou je myšleno dnešní parkovištì autobusù ve výše zmínìné lomové jámì u Poleènice a lokalita Kamenná stìna neboli Pod Kamenem je vápencová skála nad silnicí do Èeských Budìjovic mezi Špièákem a Svatou Trojicí (obr. 2, lokalita è. 9). Tøetí a ètvrtý údaj (toto ná lokalita) poskytuje opìt J. Jungbauer: Öftlich auf dem Kalkfelsenberg bei Krummau (Jungbauer 1842) a U Krumlova na hoøe Kalkfelsen (Jungbauer)! (Èelakovský 1877). Pátou zmínku pøináší R. Allram: Am Kalkfelsen [zøejmì toto né místo s Kalkfelsenberg], Rabenstein, auf der Steinwand (Allram 1883). Nová lokalita Rabenstein je tzv. Havraní skála na pravém bøehu Vltavy nad pivovarem Eggenberg (pøi silnici smìrem na Kaplici) (obr. 2, lokalita è. 10). Po více ne 100 let se údaje o výskytu tøešnì køovité u Èeského Krumlova neobjevují v ádné regionální floristické práci a je velmi pravdìpodobné, e druh nebyl v tomto období nikým ovìøen. V souborných pracích je druh sice z Krumlovska opakovanì udáván (Dostál 1958, 1989, Chrtek in Hejný & Slavík 1992, Slavík 1998), ale pravdìpodobnì pouze na základì výše uvedených literárních údajù z 19. století nebo snad i osobních zkušeností autorù neexistují toti ádné herbáøové doklady (BRNU, BRNM, PRC, PR, CB, cf. Wójcicki & Marhold 1993b). Úplná absence dokladù v herbáøových sbírkách u tak fytogeograficky pozoruhodného druhu ve floristicky atraktivním území je a zará ející. Dokonce i hybrid P. eminens byl na Èeskokrumlovsku dokladován pouze jednou M. Vansou v roce 1981 (CB), polo ka však byla do roku 2004 badatelské veøejnosti nepøístupná. Údaj o recentní pøítomnosti Prunus fruticosa se ve floristické literatuøe znovu objevuje a v Komentovaném èerveném seznamu kvìteny ji ní èásti Èech, díky revizi provedené V. Chánem a V. ílou v roce Lokalizace je však velmi obecná pøi okraji Èeského Krumlova (Chán 1999). V následujících letech ( ) se první dva autoøi tohoto èlánku marnì pokoušeli druh znovu ovìøit. Nacházeli pouze hybridní populace mezi P. fruticosa a P. cerasus a domnívali se, e druh na Krumlovsku v dùsledku hybridizace zcela vymizel. Výše zmínìný údaj v Komentovaném èerveném

7 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 3. Naskenované listy z brachyblastù taxonù Prunus fruticosa (a), Prunus eminens (b) a Prunus cerasus (c) z lokalit u Èeského Krumlova. Fig. 3. Scanned leaves from short shoots of Prunus fruticosa (a), Prunus eminens (b) and Prunus cerasus (c) from localities nearby Èeský Krumlov.

8 238 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách seznamu nebyl bohu el dolo en herbáøovou polo kou a dle ústního sdìlení V. Chána mohlo dojít i k zámìnì s P. eminens. Vzhledem k absenci jakýchkoliv herbáøových dokladù nebylo ani jasné, kdy druh z území vymizel, resp. zda alespoò botanici v 19. století pozorovali skuteènì hybridizací neovlivnìnou P. fruticosa. Vše se vyjasnilo v roce 2007, kdy se bìhem vegetaèního snímkování porostù P. eminens podaøilo pøekvapivì objevit druh Prunus fruticosa ve smìsi s hybridem na lokalitì v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem (obr. 2, lokalita è. 1). Ve výsledcích floristického kurzu ÈBS v Èeských Budìjovicích v roce 2001 (Lepší et al. 2005) je uvedena lokalita: Staré Dobrkovice, subxerotermní trávníky na vápenci S nad obcí ( Dobrkovické vápence ), not.: Z. Kaplan (obr. 2, lokalita è. 11). Jedná se o pozoruhodný údaj, vysunutý nejvíce k západu. Bohu el se tento výskyt ani pøi opakovaném hledání nepodaøilo ovìøit. Ovìøena nebyla ani pøi intenzivním dvouletém prùzkumu NPR Vyšenské kopce v letech (Lepší 2005). Je pravdìpodobné, e lokalita zanikla (pokraèující sukcese, nebo naopak management pastva, výøezy), pøehlédnutí je ménì pravdìpodobné, nelze zcela vylouèit ani determinaèní omyl. Aktuální výskyt u Èeského Krumlova Druh v souèasnosti roste pouze na jediné lokalitì na horní hranì záøezu eleznièní trati nad gymnáziem (obr. 2, lokalita è. 1). Vytváøí tam porost na ploše nìkolika metrù ètvereèních pøevá nì ve smìsi s P. eminens (viz tab. 1 a 2). Èást populace roste na nekosené louèce (s dominancí Brachypodium pinnatum) nad záøezem eleznièní trati a èást mezi lískovým a rù ovým køovím pøímo na svahu záøezu v návaznosti na louèku. Lokalita nejvíce odpovídá historické lokalizaci z roku 1835 nad vápenkou (Záloha 1975), ale není vylouèené, e vznikla a po vybudování trati v roce 1891 (Zeithammer 2006). Zbývající historicky udávané lokality se nám i pøes intenzivní terénní prùzkum v letech 1999 a 2010 nepodaøilo ovìøit. Na lokalitì è. 3 (obr. 2), kterou lze snad ještì pova ovat za souèást nalezištì Kalkfelsenberg, se vyskytuje pouze P. eminens. Lokalita Pod Kamenem, resp. vápencová skála nad silnicí do Èeských Budìjovic mezi Špièákem a Sv. Trojicí (obr. 2, lokalita è. 9) je témìø zcela zarostlá šeøíkem (Syringa vulgaris) a ani po opakovaném hledání se tam výskyt tøešnì køovité ani hybrida s Prunus cerasus nepodaøilo nalézt. Od roku 2010 je celý skalní masív asanován, veškeré keøe byly vyøezány a na vìtšinì míst byl odstranìn pùdní horizont. Podobnì neúspìšné bylo hledání na lokalitì Havraní skála (obr. 2, lokalita è. 10), kde výskyt tøešnì køovité pravdìpodobnì zanikl, zøejmì v dùsledku výstavby silnice, která skálu èásteènì protnula. Lokalita Pod kamenem byla na rozdíl od Havraní skály velice tì ko pøístupná (z èásti kvùli hustým porostùm šeøíku), proto nelze zcela vylouèit pøehlédnutí druhu. Kromì nevelké populace Prunus fruticosa (obr. 2, lokalita è. 1) bylo v oblasti nalezeno nìkolik pomìrnì bohatých lokalit køí ence Prunus eminens (obr. 2, lokality è. 2 8). Nìkteré hybridní porosty jsou snad relikty po výskytu P. fruticosa, která na daném místì zcela podlehla hybridizaci. Avšak na vìtšinu souèasných lokalit se hybrid pravdìpodobnì

9 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 4. Analýza hlavních komponent (PCA) Fourierových koeficientù (EDF) popisující promìnlivost ve tvaru listù z brachyblastù Prunus fruticosa (ètvereèky), P. cerasus (trojúhelníky) a jejich køí ence P. eminens (plná koleèka) u 13 rostlin z lokalit 1 5, 7 8 a (viz Appendix 1). Hodnoty PCA skóre jsou standardizovány smìrodatnou odchylkou. Podél první i druhé osy jsou zobrazeny rekonstruované obrysy listù odpovídající poloze na hodnotì -2 a +2 smìrodatné odchylky dané osy; v prostøedním obrázku jsou tyto dva obrysy pøelo eny pøes prùmìr (tj. poloha [0,0] v diagramu). Pøíslušnost k jednotlivým taxonùm byla stanovena arbitrárnì na základì charakteru odìní spodní strany listu (P. fruticosa vs. P. eminens) a celkové velikosti sbírané rostliny (strom P. cerasus vs. keø P. eminens). Fig. 4. PCA of Fourier coefficients describing the variability in total leaf lamina shape of Prunus fruticosa (squares), P. cerasus (triangles), and their hybrid P. eminens (points) of 13 plants from the localities 1 5, 7 8 and (see Appendix 1). Reconstructed contours corresponding to the -2 and +2 SD positions on both axes are visualised along the respective axis (the scale of the plot is in SD units). In the middle, these two contours are superimposed on the mean leaf shape (corresponding to the [0.0] point of the plot). The taxa were identified according to the presence or absence of hairs on the underside of leaf lamina (P. fruticosa vs. P. eminens) and overall habit of the plants trees vs. shrubs (P. cerasus vs. P. eminens). rozšíøil samostatnì a po vytvoøení pøíhodných biotopù v souvislosti s výstavbou eleznièní tratì (skalnaté záøezy, náspy, kamenné tarasy). Za mo né ohnisko šíøení hybrida lze pova ovat lokalitu s aktuálním výskytem P. fruticosa a pøilehlé okolí, kde se dnes nacházejí nejbohatší hybridní populace. Apofytní chování P. eminens (šíøení na èlovìkem vytvoøené nebo silnì pozmìnìné biotopy) je známé napø. z Polska (Wójcicki 1991). Mo nost nezávislého šíøení fertilního hybrida jsme si orientaènì ovìøili vysetím nìkolika pecek do

10 240 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách Obr. 5. Šíøka a délka listù Prunus fruticosa, P. cerasus a jejich køí ence P. eminens u 13 rostlin z lokalit 1 5, 7 8 a (viz Appendix 1). Fig. 5. Width and length of the leaves of Prunus fruticosa, P. cerasus, and their hybrid P. eminens in 13 plants from the localities 1 5, 7 8 and (see Appendix 1). venkovního zahradního záhonu. Vìtšina pecek úspìšnì vyklíèila a mladé rostliny se bez problémù uchytily (následnì byly beze zbytku zlikvidovány). Populace P. eminens nejsou morfologicky jednotné. Nìkteré polykormony jsou vzrùstem a tvarem listù bli ší višni, jiné naopak tøešni køovité. Nejèastìji se lze setkat s køovinnými ca 1 1,5 m vysokými porosty, které mají 3 4 cm dlouhé eliptické listy na brachyblastech (viz obr. 3). Ka doroènì bohatì kvetou a støednì bohatì plodí. Ani v jednom pøípadì neroste P. eminens spoleènì s P. cerasus. Višeò je však pìstována nebo zplanìlá v blízkém okolí hybridních populací (viz napø. Appendix 1). Na lokalitì nad gymnáziem se vyskytuje P. fruticosa spoleènì s hybridními rostlinami, které postupnì pøecházejí pøes jedince velmi podobné P. fruticosa a jedince intermediárního vzhledu mezi rodièi a po exempláøe témìø stromovitého vzrùstu blí ící se morfologicky P. cerasus. Jedná se pravdìpodobnì o hybridní roj, jisté to však zcela není, nebo velikost rostlin nápadnì koreluje s biotopem v pøíkopu na bázi záøezu trati rostou 1 3 m vysoké exempláøe a smìrem do svahu se jejich vzrùst postupnì zmenšuje a na rostliny ménì ne 0,5 m

11 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Obr. 6. Prunus fruticosa, plodná vìtev (lokalita è. 1) (Foto M. Lepší 2009). Fig. 6. Prunus fruticosa, fertile branch (locality no. 1) (Photo: M. Lepší 2009). vysoké. V Polsku jsou hybridní roje bì né (Wójcicki 1991). Podrobnìjší informace o velikosti a stavu populací P. fruticosa a P. eminens jsou uvedeny v tabulce 1. Vegetace s Prunus fruticosa a Prunus eminens u Èeského Krumlova Prunus fruticosa roste u Èeského Krumlova na vápencích v porostech nízkých køovin asociace Prunetum fruticosae (svaz Prunion spinosae, tab. 2, snímky 9, 10) v mozaice s travinným spoleèenstvem Carlino acaulis-brometum erecti (svaz Bromion erecti). V podobném vegetaèním typu pøevá nì najdeme i køí ence P. eminens (tab. 2, snímky 1 8). Porosty asociace Prunetum fruticosae nebyly z ji ních Èech doposud v literatuøe uvádìny a jejich výskyt je stejnì ojedinìlý jako výskyt tøešnì køovité (srov. Chytrý & Sádlo in Chytrý et al. 2010). Prunus eminens roste také v køovinách blízkých asociaci

12 242 Koutecký: Polygala serpyllifolia v ji ních Èechách Obr. 7. Prunus eminens, plodná vìtev (lokalita è. 4) (Foto M. Lepší 2009). Fig. 7. Prunus eminens, fertile branch (locality no. 4) (Photo: M. Lepší 2009). Pruno-Ligustretum vulgaris (svaz Berberidion), které vznikly zarùstáním trávníkù asociace Carlino acaulis-brometum erecti (tab. 2, snímky 11, 12). Prunus eminens mù eme najít i v okrajích svìtlých lesù èi zarùstajících lískových køovin svazu Carpinion (Galio sylvatici-carpinetum Oberdorfer 1957 tab. 2, snímky 13 15). Prunus eminens se však nevyhýbá ani zcela antropogenním biotopùm jako je násep drá ního tìlesa, kamenný taras zahrady, spáry zdi zpevòující tra nebo mìlká pùda na svazích záøezù eleznièní trati. Morfometrické analýzy znakù na listech Jedinci P. fruticosa a P. cerasus se na jihoèeské lokalitì dobøe odlišují v hodnotách délky a šíøky listù na brachyblastech (obr. 3, 4 a 5; Prunus fruticosa: délka = 1,6 2,6 cm, šíøka = 0,8 1,3 cm; P. cerasus: délka = 4,1 7,1 cm, šíøka = 2,5 3,4 cm). Na druhou stranu, pomìr délky a šíøky dané taxony neodlišuje. Rostliny, podle charakteru odìní urèené jako køí enci,

13 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , však mají hodnoty kvantitativních znakù uprostøed mezi jejich rodièi (délka listu = 2,1 5,4 cm, šíøka listu = 1,2 2,2 cm). Tím vzniká nepøehledné kontinuum, v jeho rámci nelze jednotlivé taxony spolehlivì odlišit. Podobné výsledky poskytlo porovnání hodnot charakteristik mìøených na letorostech, tj. P. fruticosa a P. cerasus byly dobøe odlišeny, avšak pøekryv mezi rodièi a hybridem byl vìtší ne u charakteristik mìøených na brachyblastech (obr. 5). To je v souladu s obecnì známou zkušeností, e listy z brachyblastù jsou ménì variabilní a tím vhodnìjší k determinaci ne listy z letorostù (napø. Rich et al. 2010). Oba druhy také na jihoèeské lokalitì vykazují výraznou odlišnost ve tvaru listu (bez ohledu na velikost, její vliv analýza EDF odfiltruje). Jedinci druhu P. cerasus se vyznaèují širší listovou bází a výraznìji nasazenou špièkou. Potenciálnì hybridní rostliny mají listy pøechodného tvaru mezi obìma rodièovskými druhy (obr. 4 variabilita podél druhé osy, srov. také obr. 3). Je zajímavé, e v rámci všech tøí sledovaných taxonù lze vysledovat ještì promìnlivost v relativní šíøce listu (obr. 4 variabilita podél první osy), nezávislou na druhové pøíslušnosti. Je to pravdìpodobnì zpùsobeno tím, e relativní šíøka listu je velmi variabilní jak na úrovni druhù a populací, tak i v rámci jednoho jedince. Urèování Prunus fruticosa a Prunus eminens Spolehlivým znakem odlišujícím Prunus eminens od P. fruticosa je odìní listu. Rub listu P. fruticosa je zcela lysý, P. eminens má na rubu (na ploše èepele) v dy alespoò nìkolik chlupù, které dìdí po P. cerasus (Wójcicki 1991). Ostatní kvantitativní i kvalitativní znaky nejsou pro jednoznaènou determinaci spolehlivé (obr. 6 a 7), obzvláštì v pøípadì, kdy se setkáme s introgresantem, který je velmi blízký P. fruticosa. Velmi obtí né je odlišení mírnì introgresované višnì od èisté višnì, proto e není známý ádný unikátní znak dìdìný po P. fruticosa (Wójcicki 1991). Prunus fruticosa je obecnì menší rostlina, tj. liší se ni ším vzrùstem, menšími listy, kvìty a plody. K odlišení obou druhù a jejich køí ence poslou í následující klíè: 1a Listy na rubu lysé, na vrcholu špièaté nebo tupì špièaté; v dy nízké keøe P. fruticosa b Listy na rubu alespoò s nìkolika ± dlouhými chlupy, na vrcholu špièaté a zašpièatìlé; nízké keøe a stromy a Listy na rubu velmi øídce a roztroušenì chlupaté, na vrcholu špièaté a s nasazenou špièkou, keøe a nízké stromy P. eminens b Listy na rubu roztroušenì a hustì chlupaté, s nasazenou špièkou, stromy P. cerasus Souhrn a závìr Tøešeò køovitá je na území Èeského Krumlova fytogeograficky velmi významným reliktním druhem. Pravdìpodobnì se jedná o glaciální resp. ranì postglaciální relikt, v souèasnosti izolovaný desítkami kilometrù od dalších nejbli ších recentních populací. Existence druhu je však v souèasnosti kriticky ohro ena v dùsledku pøímých i nepøímých vlivù lidských

14 244 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku aktivit. Všechny historicky udávané lokality na primárních biotopech (pøirozené skalní výchozy) zanikly v dùsledku lidské èinnosti (tì ba vápence, výstavba silnic, expanze Syringa vulgaris, hybridizace s Prunus cerasus). Recentnì byla nalezena pouze jediná plošnì velmi omezená a pravdìpodobnì i sekundární lokalita v záøezu eleznièní trati nad gymnáziem (obr. 2, lokalita 1). Druh se na tomto nalezišti udr uje pravdìpodobnì pouze klonálnì a jeho generativní rozmno ování a šíøení semeny je málo pravdìpodobné v dùsledku bohaté hybridizace s P. cerasus a pravdìpodobnému zpìtnému køí ení s P. eminens. Je zøejmé, e bez lidského pøispìní druh vymizí. Domníváme se, e tøešeò køovitá zasluhuje ochranáøskou pozornost. U takto jedineèného výskytu lze napø. uva ovat o odebrání odkopku, napìstování a o následné výsadbì na asi 250 m vzdálené stìny lomové jámy nad Poleènicí (odebrání øízkù k naroubování na podno e napø. Prunus spinosa nebo P. avium je nevhodné, proto e nelze vylouèit zmlazení podno e z koøenových výmladkù). Podìkování Karel Boublík byl pøi výzkumu tøešnì køovité podpoøen projekty GA ÈR 206/09/0329 a 42900/1312/3114 Interní grantové agentury F P ÈZU v Praze. Literatura Allram R. (1883): Die Phanerogamen-Flora um Krummau. Jahresber. Staatsobergymn. Krummau 8 ( ): Anonymus (2000): Geobáze Prohlí eè Professional Verze 2.8, 1:50 000, 1: Geodézie ÈS a. s., Èeská Lípa. Boratyñski A., Lewandowska A. & Ratyñska H. (2003): Cerasus fruticosa Pall. (Rosaceae) in the region of Kujavia and South Pomerania (N Poland). Dendrobiology 49: Èelakovský L. (1877): Prodromus kvìteny èeské. Vol. 3. Arch. Pøírod. Výzk. Èech 3/3a: Dostál J. (1958): Klíè k úplné kvìtenì ÈSR. Ed. 2. Praha. Dostál J. (1989): Nová kvìtena ÈSSR. Vol. 1, 2. Academia, Praha. Ehrendorfer F. & Hamann U. (1965): Vorschlage zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 78: Fischer M. A., Oswald K. & Adler W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 3. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz. Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Kvìtena Èeské socialistické republiky. Vol. 1. Academia, Praha. Hejný S. & Slavík B. [eds] (1992): Kvìtena Èeské republiky. Vol. 3. Academia, Praha. Horsák M. & Chytrý M. (2010a): Krajiny zamrzlé v èase. I. Ji ní Sibiø souèasná analogie støední Evropy v dobì ledové. iva 58: Horsák M. & Chytrý M. (2010b): Krajiny zamrzlé v èase. II. Ji ní Ural souèasná analogie støední Evropy ve starém a støedním holocénu. iva 58: Chábera S. et al. (1985): Jihoèeská vlastivìda. Ne ivá pøíroda. Jihoèeské nakladatelství, Èeské Budìjovice. Chán V. [ed.] (1999): Komentovaný èervený seznam kvìteny ji ní èásti Èech. Pøíroda 16: Chytrý M. [ed.] (2007): Vegetace Èeské republiky. 1. Travinná a keøíèková vegetace. Academia, Praha. Chytrý M., Kuèera T., Koèí M., Grulich V. & Lustyk P. [eds] (2010): Katalog biotopù Èeské republiky. Ed. 2. Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky, Praha.

15 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Iwata H. & Ukai Y. (2002): SHAPE: a computer program package for quantitative evaluation of biological shapes based on elliptic Fourier descriptors. J. Hered. 93: Jungbauer J. T. (1829a): Topographie 100 der im gewöhnlichen Flora seltensten Gewächse um Krummau im budweiser Kreise, auch solcher, die nur um Krummau sehr selten vorkommen. In: Opiz P. M., Naturalientausch 12: , Prag. Jungbauer J. T. (1829b): Alphabetisches Verzeichnis seltener Pflanzen der Bömischen Flora, welche auf der Herrschaft Krummau im Budweiser Kreise vorkommen mit genauer Angabe ihres Standortes. Mschr. Vaterländ. Mus. 3: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Ms., 426 p. + 5 p. sine pagin. [Depon. in: Knih. Nár. muz. Praha, sign. XIH 10; opis Jihoèeská poboèka ÈBS] Kolbek J. [ed.] (2003): Vegetace Chránìné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Køivoklátsko. 3. Spoleèenstva lesù, køovin, prameniš, balvaniš a acidofilních lemù. Academia, Praha. Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štìpánek J. [eds] (2002): Klíè ke kvìtenì Èeské republiky. Academia, Praha. Kuneš P. (2008): Pøedneolitická krajina, vegetace a role moderního èlovìka ve støední Evropì. iva 56: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu v Èeských Budìjovicích 2001 ( ). Zprávy Èes. Bot. Spoleè. 40, pøíl. 2005/2: Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & F. Koláø (2009): Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a taxonomic and chorological revision of Sorbus bohemica. Preslia 81: Lepší P. (2005): Inventarizaèní prùzkum NPR Vyšenské kopce z oboru botanika. Ms., 14 p p. tab., 6 map., 2 foto. [Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Èeský Krumlov, ÚSOP, Praha] Lo ek V. (2007): Zrcadlo minulosti. Èeská a slovenská krajina v kvartéru. Dokoøán, Praha. Meusel H., Jäger E. & Weinert E. (1965): Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. Vol. 1. Gustav Fischer, Jena. Procházka F. [ed.] (2001): Èerný a èervený seznam cévnatých rostlin Èeské republiky (stav v roce 2000). Pøíroda 18: Rich T. C. G., Houston L., Robertson A. & Proctor M. C. F. (2010): Whitebeams, Rowans and Service Trees of Britain and Ireland. A monograph of British and Irish Sorbus L. B. S. B. I. Handbook No. 14. Botanical Society of the British Isles, London. Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 3. Academia, Praha. Vozárová M. & Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. Zprávy Èes. Bot. Spoleè. 36, pøíl. 2001/1: 1 95, Bull. Slov. Bot. Spoloèn. 23, suppl. 7: Westhoff V. & van der Maarel E. (1973): The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker R. H. [ed.], Ordination and classification of communities, Handbook of vegetation science 5: , Dr. W. Junk b.v.-publishers, The Hague. Wójcicki J. J. (1991): Variability of Prunus fruticosa Pall. and the problem of an anthropohybridization. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 106: Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993a): Prunus fruticosa w Czecho-S³owacji. Wiadom. Bot. 37(3/4): Wójcicki J. J. & Marhold K. (1993b): Variability, hybridization and distribution of Prunus fruticosa (Rosaceae) in the Czech Republic and Slovakia. Polish Bot. Stud. 5: Záloha J. (1975): Divoce rostoucí døeviny na panství Èeský Krumlov v 1. polovinì 19. století. Sborn. Jihoèes. Muz. Èeské Budìjovice, pøír. vìdy, 15: Zeithammer K. (2006): eleznice. In: Dudák V. [ed.], Novohradské hory a Novohradské podhùøí pøíroda, historie, ivot, p , Baset, Praha.

16 246 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Tab. 1. Doplòující charakteristiky lokalit Prunus fruticosa a Prunus eminens u Èeského Krumlova. Tab. 1. Additional information on localities of Prunus fruticosa and Prunus eminens nearby Èeský Krumlov. Èíslo lokality Rozloha (m 2 ) Odhad poètu ramet Ohro ení 1 (P. fruticosa) hybridizace, sukcese, pøímá likvidace 2 (P. eminens) pøímá likvidace 3 (P. eminens) 800 stovky sukcese, pøímá likvidace 4 (P. eminens) 1300 stovky sukcese, pøímá likvidace 5 (P. eminens) 80 desítky sukcese, pøímá likvidace 6 (P. eminens) 200 stovky sukcese, pøímá likvidace 7 (P. eminens) 180 desítky sukcese, pøímá likvidace 8 (P. eminens) 60 desítky sukcese, pøímá likvidace Tab. 2. Fytocenologické snímky s Prunus fruticosa a Prunus eminens od Èeského Krumlova. Èísla lokalit odpovídají èíslùm lokalit v Appendixu 1 a obr. 2. Tab. 2. Phytosociological relevés with Prunus fruticosa and Prunus eminens from the surroundings of Èeský Krumlov. Locality numbers refer to Appendix 1 and Fig. 2. Èíslo snímku/relevé number Èíslo lokality/locality number Datum/Date Rok/Year Plocha snímku/relevé area (m 2 ) Nadmoøská výška/altitude (m) Orientace/Aspect ( ) Sklon/Slope ( ) Pokryvnost/Cover E 3 (%) Pokryvnost/Cover E 2 (%) Pokryvnost/Cover E 1 (%) E 3 - stromové patro/tree layer Populus tremula a Betula pendula a 2a E 2 - keøové patro/shrub layer Prunus eminens 2b 2m 2b 3 2a 2b Rosa canina Quercus robur. 2m 2m. 2m Berberis vulgaris 2m 2b Corylus avellana.... 2m Malus domestica m Crataegus sp Prunus avium m.. + Prunus spinosa m. 1 E 1 - bylinné patro/herb layer Brachypodium pinnatum + 2a 2a 3 2a 2b m 2m 2m 1 2a Libanotis pyrenaica 1 2m 1 2m 2m 2m r... Verbascum chaixii subsp. austriacum + 2m r..

17 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Èíslo snímku/relevé number Arrhenatherum elatius r r... 2b r. + + r 1 r. + Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum + 1 2m r 2m. r Centaurea scabiosa 1 + 2m 2m 1 + r 2m Galium glaucum + 2m. 2m 2a. 1 2a 2m Euphorbia cyparissias m + r Teucrium chamaedrys r 2b 2m Fragaria viridis r 2m 1 + 2m.. 1. r..... Sanguisorba minor subsp. minor r m r Dactylis glomerata r Quercus robur.... r r.. r +. Galium verum 1 r 2m.. + r Hypericum perforatum + r r r... r... r... Securigera varia. 1. 2m m.. r... Veronica teucrium. 1. 2m r m..... Festuca rubra agg a 2a m. Galium album... 2m. r. +. r. +.. r Knautia arvensis... r 1 r r 1. r..... Phleum phleoides 1 1 2a r Poa angustifolia 1 1 2m 2m r Thymus pulegioides 1.. r r. r Potentilla tabernaemontani r Vicia cracca... r r + r... Genista tinctoria + 1 2m Koeleria pyramidata +. 2a. 2m Hieracium sabaudum r r Avenula pubescens.. r r 2m.... r..... Melampyrum nemorosum.. r a 2b 2a Vincetoxicum hirundinaria m 1 Corylus avellana r.. r r. Crataegus sp r Festuca pallens 2a r.... 2b Anthemis tinctoria 1 r.... r Allium senescens subsp. montanum 1. r Hylotelephium maximum r. r Centaurea jacea r Camelina microcarpa r. r... r Echium vulgare r.... r r Origanum vulgare. 2a.... r Polygonatum odoratum. 2m r Anemone sylvestris. r Festuca rupicola... 2a Rubus caesius... r m 2a... Inula salicina.... 2a Agrimonia eupatoria.... 2m Plantago lanceolata r. r Medicago lupulina.... r.. r. r..... Lotus corniculatus m Achillea millefolium r.. Prunus eminens b 2b 2a Euonymus europaea m. +.. r. Campanula rapunculoides r Galium aparine m Veronica chamaedrys r 2m r

18 248 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Èíslo snímku/relevé number Fraxinus excelsior r r + Hepatica nobilis r r + Artemisia absinthium r Potentilla argentea r Trifolium montanum r Potentilla recta. 1.. r Plantago media.... 2m Trisetum flavescens m r.. Poa pratensis r Potentilla reptans r... Leucanthemum ircutianum..... r. r Rubus mollis Prunus fruticosa a 2m..... Populus tremula r.... r Urtica dioica m +... Aegopodium podagraria m. + Clinopodium vulgare Geum urbanum Prunus avium r +. Poa nemoralis m 1 Acer platanoides m + Convallaria majalis a Fragaria moschata Silene nutans Lilium martagon r 1 Festuca heterophylla r 1 Geranium robertianum r + Lathyrus vernus r + Allium oleraceum r + Taraxacum sect. Ruderalia r r Sorbus aucuparia r r Druhy v jednom snímku/species in one relevé only: E 3 stromové patro/tree layer: Robinia pseudacacia 13: 2m, Quercus robur 14: 3, Prunus avium 15: 2a, Quercus petraea 15: 2a. E 2 keøové patro/shrub layer: Ligustrum vulgare 2: 2m, Rubus mollis 5: 2a, Cotoneaster integerrimus 5: 2m, Acer platanoides 8: 1, Sambucus nigra 11: 2m, Cornus sericea 12: 3, Populus tremula 13: 2a, Crataegus calycina 15: 1, Frangula alnus 15: 1. E 1 bylinné patro/herb layer: Asplenium ruta-muraria 1: r, Campanula trachelium 1: r, Carex caryophyllea 2: 1, Hylotelephium jullianum 2: 1, Allium vineale 2: r, Briza media 3: 2a, Festuca ovina 3: +, Agrostis capillaris 3: r, Prunus spinosa 5: +, Festuca pratensis 6: 1, Artemisia vulgaris 6: +, Geranium pyrenaicum 6: +, Fallopia convolvulus 6: r, Melilotus sp. 6: r, Vicia sp. 8: +, Hieracium pilosella 8: r, Hieracium lachenalii 8: r, Trifolium medium 9: 1, Fragaria vesca 9: +, Potentilla filiformis 9: r, Prunus domestica 10: +, Vicia sativa agg. 10: r, Chelidonium majus 11: 1, Torilis japonica 11: 1, Cirsium arvense 12: +, Convolvulus arvensis 12: r, Melica nutans 13: +, Bromus erectus 13: r, Viburnum opulus 13: r, Viola cf. hirta 13: r, Viola riviniana 13: r, Carex umbrosa 14: r, Fagus sylvatica 14: r, Anthriscus sylvestris 15: r, Calamagrostis arundinacea 15: r, Campanula persicifolia 15: r, Carex muricata agg. 15: r, Frangula alnus 15: r, Quercus petraea 15: r, Rosa sp. 15: r, Sambucus nigra 15: r, Viola hirta vel collina 15: r.

19 Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 46: , Appendix 1 Herbáøové doklady a lokality Prunus fruticosa, P. eminens a P. cerasus. Herbarium specimens and records of Prunus fruticosa, P. eminens and P. cerasus. Recentní lokality Prunus fruticosa 1. Èeský Krumlov, skalka a terénní plošina nad tratí v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem, ca 0,5 km JJV od vrcholu Mìstského vrchu, 540 m n. m., 48 49'08,9''N, 14 18'34,9''E (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64955). Prunus eminens 2. Èeský Krumlov, v kamenném tarasu zahrady v osadì Nové Dobrkovice, 510 m n. m., 48 49'04,6''N, 14 17'46,5''E (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64956). 3. Èeský Krumlov, v záøezu eleznièní trati a svah pod tratí do Kájova, nad osadou Nové Dobrkovice, nad doly na grafit, roztroušenì, 540 m n. m., 48 49'03,1''N, 14 18'05,4''E (19. VI M. Lepší, CB 33331, 33335, 33336; 29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB 38982; 29. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 38981; 19. VII M. Lepší, CB 38889, 38888; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64999). 4. Èeský Krumlov, tra, skalky a terénní plošina nad tratí v záøezu eleznièní tratì nad gymnáziem, ca 0,5 km JJV od vrcholu Mìstského vrchu, 540 m n. m., 48 49'09,0''N, 14 18'34,6''E (19. VI M. Lepší, CB , 33330, 33332; 29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB ; 26. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64954). 5. Èeský Krumlov, okraj borového lesa a suchého trávníku (Bromion) nad budovou gymnázia, 520 m n. m., 48 49'07,9''N, 14 18'35,3''E (19. VI M. Lepší, CB , 33333, 33334; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64952). 6. Èeský Krumlov, okraj zahrady a louèky ve svahu nad gymnáziem, velký porost, 520 m n. m., 48 49'08,7"N, 14 18'39,7"E (not. 29. IV. 2003, 6. VI M. Lepší & P. Lepší, leg. 16. VIII P. Lepší, CB). 7. Èeský Krumlov, Nádra ní Pøedmìstí, ca 0,4 km od budovy eleznièní stanice po trati smìrem do Èeských Budìjovic, okraj lískových køovin, 550 m n. m., 48 49'25,7''N, 14 19'19,9''E (29. IV M. Lepší & P. Lepší, CB 38983; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64953; 31. V M. Lepší, CB 65055); Èeský Krumlov, nad sídlištìm co je nádra í (11. VII M. Vansa, CB 29287). 8. Èeský Krumlov, ca 0,4 km V od eleznièní stanice, køovinaté ruderalizované meze u panelových domù, roztroušenì, 48 49'19,5''N, 14 19'23,7''E, 520 m n. m. (8. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 38980; 6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64950). Neovìøené lokality Prunus fruticosa 9. Èeský Krumlov, Pod Kamenem [48 49'01,8"N, 14 19'09,3"E] (Allram 1883, Záloha 1975). 10. Èeský Krumlov, Havraní skála [48 48'52,5"N, 14 19'13,9"E] (Allram 1883). 11. Staré Dobrkovice, subxerotermní trávníky na vápenci S nad obcí ( Dobrkovické vápence ) [ca 48 49'12,9"N, 14 17'31,5"E], not.: Z. Kaplan (in Lepší et al. 2005).

20 250 Lepší et al.: Prunus fruticosa na Èeskokrumlovsku Prunus cerasus (lokality z nich byl pou it materiál k morfometrickým analýzám) 12. Èeský Krumlov, ca 0,4 km V od eleznièní stanice, køovinaté ruderalizované meze u panelových domù, roztroušenì, 48 49'20,9''N, 14 19'23,4''E, 490 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64948). 13. Èeský Krumlov, ca 0,25 km VSV od eleznièní stanice, køoviny pod tratí, hojnì, 48 49'22,3''N, 14 19'16,1''E, 490 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64949). 14. Èeský Krumlov, na horní hranì lomu (bývalá Vápenka ) mezi mìstem a osadou Nové Dobrkovice, roztroušenì, 48 49'01,4''N, 14 18'23,0''E, 520 m n. m. (6. VI M. Lepší & P. Lepší, CB 64951). Došlo dne

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 89 107 2008

Více

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995)

N o m e n k l a t u r a : Krahulec (2002), Moravec et al. (1995) Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 41: 1 16, 2006 1 Rozšíøení druhù rodu èesnek (Allium) v Èeské republice. I. Druhy sekcí Reticulato-bulbosa, Butomissa a Anguinum (A. strictum, A. tuberosum, A. victorialis)

Více

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras)

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 201-227, 2006 Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) 1 Úvod Martin D a n č á k & Martin Duchoslav Flora and vegetation of the Špraněk National

Více

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flóra Přírodní rezervace Suché skály Acta rerum naturalium 5: 169 176, 2008 ISSN 1801-5972 Flóra Přírodní rezervace Suché skály Flora of the Suché skály Nature Reserve PETR ŠMARDA Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova

Více

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn

Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Bohemia centralis, Praha, 28: 49 116, 2007 Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn současný stav a vyhodnocení změn Vegetation and flora of the Velká hora Hill (Bohemian Karst) present state and analysis

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Inventarizaãní prûzkumy

Inventarizaãní prûzkumy Pfiíroda 21 Inventarizaãní prûzkumy JI Í DANIHELKA & MICHAL TEFÁNEK editofii Praha 2004 RNDr. Petr Albrecht (30. 8. 1961 11. 11. 2001) Od tragické smrti RNDr. Petra Albrechta, a tedy i od doby, kdy jsme

Více

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová

Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35. Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Brno 2007 Metodika Èeského svazu ochráncù pøírody è. 35 Mojmír Vlašín Blanka Mikátová Metodika sledování výskytu plazù v Èeské

Více

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Acta rerum naturalium 3: 11 20, 2007 ISSN 1803-1587 Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Prírodní základy lesnické typologie. EVL Palkovick é hurky. Piskor pruhovaný ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Palkovick é hurky Prírodní základy lesnické typologie Piskor pruhovaný Pevninský ledovec v Moravskoslezsk ém kraji 2/2012 Vážení a milí ètenáøi, protože

Více

Floristický materiál ke květeně Dačicka

Floristický materiál ke květeně Dačicka Acta rerum naturalium 1: 17 44, 2005 ISSN 1801-5972 Floristický materiál ke květeně Dačicka Floristic contribution from the region around the town of Dačice VÁCLAV CHÁN 1, IVAN RŮŽIČKA 2, PETR LEPŠÍ 3,

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 5.8. Monitoring

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky

Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Vliv oborního chovu spárkaté zvěře na PR Kútky Sborník referátů z konference konané 30. září 2008 v Radějově Praha 2009 Vliv oborního chovu spárkaté zvěře

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice

ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Zakázané èinnosti v lese. Lesnická typologie v ochrane prírody. EVL Ostravice ZPRAVODAJ OCHRANY PRÍRODY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE EVL Ostravice Zakázané èinnosti v lese Lesnická typologie v ochrane prírody Paleontologick é poklady z Bystrice 2/2013 Vážení a milí ètenáøi, budou to

Více

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru:

Plán péče. PP Ondříkovický pseudokrasový systém. 1.7 Parcelní vymezení ZCHÚ podle aktuálního stavu katastru nemovitostí a pozemkového katastru: Plán péče pro: na období: PP Ondříkovický pseudokrasový systém 2005-2014 1. Základní identifikační a popisné údaje o ZCHÚ 1.1 Kód ZCHÚ: 6 1.2 Platný právní předpis nebo rozhodnutí o vyhlášení ZCHÚ: vydal:

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce

Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Posouzení vlivu TT Podbaba Suchdol na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57/2077 128 00 Praha 2 Zpracovatel posouzení: Mgr. Pavel Bauer Březový vrch 737 460 15

Více

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

Floristický průzkum Kounických luk

Floristický průzkum Kounických luk Sborník muzea Karlovarského kraje 16 / 2008 255 Floristický průzkum Kounických luk Přemysl Tájek ÚVOD Kounické louky jsou jednou z nejznámějších botanických lokalit v CHKO Slavkovský les. Zasloužil se

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015

Plán péče o NPP Barrandovské skály. na období 2006-2015 Plán péče o NPP Barrandovské skály na období 2006-2015 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenční kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Barrandovské skály Kategorie NPP Evidenční

Více

FORUM URBES MEDII AEVI VI. SUROVINOVÁ ZÁKLADNA A JEJÍ VYUŽITÍ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ THE RESOURCE BASE AND ITS UTILISATION IN THE MEDIEVAL TOWN

FORUM URBES MEDII AEVI VI. SUROVINOVÁ ZÁKLADNA A JEJÍ VYUŽITÍ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ THE RESOURCE BASE AND ITS UTILISATION IN THE MEDIEVAL TOWN FORUM URBES MEDII AEVI VI. Příspěvky ze 7. ročníku mezinárodní konference FORUM URBES MEDII AEVI konané v kongresovém sále Mendelovy univerzity 13. 16. května 2008 ve Křtinách Proceedings of the 7 th year

Více

VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI

VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI ZPRÁVY LESNICKÉHO PODRÁZSKÝ VÝZKUMU, V. 56, et al. 2011 SPECIAL: 44-51 VLIV DOUGLASKY NA ROSTLINNÁ SPOLEČENSTVA LESŮ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI DŘEVINAMI EFFECT OF DOUGLAS FIR ON PLANT COMMUNITIES IN FOREST

Více

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy

Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA biologické průzkumy RNDr. Jiří Vávra, CSc. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - POSUDKY, EXPERTÍZY RNDr. Jiří Vávra, CSc., Nečova 18, 143 00 Praha - Modřany, IČO: 131 14 166 Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea dokumentace EIA

Více

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU

ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 47-52 ISBN: 80-86046-75-3 ZHODNOCENÍ VEGETAČNÍHO KRYTU V BOTANICKÉ LOKALITĚ VALOVA TRAŤ U HRADCE NAD SVITAVOU Evaluation of the vegetation cover on the botanical

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více