OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: nám. Klášterní 125 fax: Moravský Krumlov SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V Moravském Krumlově dne Č.j.MUMK 21474/2014 Vyřizuje: Ing. Čurdová Anna VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ o umístění stavby Dne podal Jihomoravský kraj, IČ , se sídlem Žerotínovo nám.3/5, Brno, zastoupený na základě čl.iv odst. B bod 3 písm. k) Zřizovací listiny ze dne , č.j. 427/09/Z8, ve znění pozdějších dodatků Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČ: , se sídlem Žerotínovo nám.3/5, Brno, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby II/152 Jamolice, průtah na pozemcích dle KN p.č. st.5, st.7, st.13, st. 17, st.19, st.21, st.23, st.42/2, st.43, st.50, st.54, st. 59/6, st. 62, st. 66, st. 68/1, st. 71, st. 72, st.81/1, st. 93, st. 95, st. 97, st. 99, st. 102, st. 106/2, st. 137, st.147, st.148, st. 155, st.156, st.163, st. 167/1, st. 168, st. 169/1, st. 169/2, st. 170/1, st. 170/2, st. 171, st. 172, st. 173, st. 174, st. 175, st. 181, st. 182, st. 184, st. 185, st. 186, st. 188, st. 189, st. 192, st. 200, st. 272/1, st. 294, 57/1, 138/3, 138/4, 1148/1, 1148/3, 1607/1, 2683/2, 4843/1, 4849, 4853/2, 4853/4, 4853/5, 4853/6, 4853/7, 4853/8, 4853/9, 4853/10, 4853/11, 4853/12, 4853/13, 4853/14, 4853/15, 4853/16, 4853/17, 4853/18, 4853/19, 4853/20, 4853/21, 4853/22, 4853/23, 4879/2, 5014/2, 5017/5, 5021/4, 5023/2, 5026/1, 5026/4, 5027 (5455 dle ZE), 5109, 5110/1 (5252/1 dle ZE), 5110/1 (5252/2 dle ZE), 5110/2, 5119/1, 5120/2, 5136, 5138/2, 5141/1 (5234 dle ZE), 5141/1 (5235 dle ZE), 5142/1, 5160/1, 5163/2, 5163/3, 5163/7, 5709/1, 5709/2, 5710/1, 5710/2, 5726, 5738/1 (5741 dle ZE), 5784, 5785 (5797 dle ZE), 5815 v k.ú. Jamolice. Popis stavby: Silnice II/152 Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice v délce 1365 m v obci Jamolice. Výměna podloží je navržena v tl. 0,5m. Konstrukce vozovky je navržena v tl. 540mm (návrh konstrukce vozovky dle TP 170. Komunikace v obci je lemována žulovým dvouřádkem a silničními betonovými obrubami. Směrové a výškové řešení respektuje stávající stav. Silnice II/152 v obci je navržena v jednotném šířkovém uspořádání MO 7,5/50. Základní příčný sklon je střechovitý 2,50 %, v obloucích se mění na dostředný dle ČSN. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným spádem do uličních vpustí a dále do nově navržené dešťové kanalizace (objekt C301). Pláň je odvedena do podélných drenáží PE DN 100. Součástí rekonstrukce silnice II/152 je návrh nových uličních vpustí z betonových dílců včetně přípojek PVC DN 150. Podél obrubníků je navržený žulový dvojřádek uložený v bet. loži. Autobusové zálivy Jde o vybudování čtyř zálivů pro autobusové zastávky, délka nástupní hrany 15 m. Šířka autobusového zálivu je navržena 2,75m. Celková zadlážděná plocha je 280 m2. Nově navrženy jsou aut. zálivy vpravo v km 0,230 (u rybníka) a v km 1,070, vlevo v km 0,330 (v místě stávající zastávky) a 0,820 (u mateřské školy). Nástupní hrana je tvořena bezbariérovým obrubníkem výšky 16 cm. Úprava pěších komunikací a vjezdů

2 Podél komunikací je místně navržena úprava či obnova chodníků. Chodník má základní šířku l,5m. Chodník je místy proměnné šířky s ohledem na stávající zástavbu. V místech přechodu pro chodce, nebo v místech pro přecházení komunikace bude obruba snížena na 0,02 m, v místě sjezdů výšky 0,05 m. Snížení obrub bude doplněno bezbariérovými úpravami. Parkovací stání Kolmá parkovací stání jsou navrženy v místě úpravy křižovatky (1+1-ZTP park. stání) a před místním obchodem (6 park. stání). V místě úpravy křižovatky u mostu je navrženo také podélné stání (4 park. stání). Most ev.č Provede se nový most, železobetonový rám založený na mikropilotách. Propustek v km 0,960 Propust se provede celý nový, ze železobetonových rámů (2 x lm). Vybavení propustu: zábradlí ocelové mostní, izolace celoplošná, vozovka živičná. Dešťová kanalizace Navržená kanalizace bude odvodňovat komunikaci v km 0,02-1,348. Bude vedena středem jízdního pruhu vlevo resp.vpravo. Vzhledem ke spádovým poměrům a možnosti zaústění do vodoteče je rozdělena do tří větví. Na potrubí budou osazeny kanalizační šachty a odbočky pro napojení silničních vpustí. Dešťové přípojky nemovitostí Přípojky budou zaústěny do nově navržené kanalizace C301. Průměrná hloubka uložení potrubí je 1,5 m mimo míst, kde dochází ke křížení s ostatními vedeními technického vybavení. Přeložka vodovodu Přeložka č. 1 - km 0,075 vpravo: Přeložka vodovodu je navržena tak, aby křížení s komunikací bylo přímé min. 1 m za kraj komunikace. Přeložka je navržena z potrubí dl 10 PE, délka přeložky je 7,5 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky d225 PE délky 6,5 m. Přeložka č. 2 - km 0,22-0,24 vpravo: Přeložka vodovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Délka přeložky je 16,5 m. Přeložka č. 3 - km 0,31-0,35 vlevo: Přeložka vodovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Délka přeložky je 33,3 m. Přeložka č. 4 - km 0,67-0,72 vlevo: Přeložka vodovodu je navržena do chodníku se zámkové dlažby. délka přeložky je 50,3 m. Přeložka č. 5 - km 0,81-0,82 vpravo: Přeložka vodovodu je navržena do chodníku se zámkové dlažby. Délka přeložky je 18,8 m. Přeložka č. 6 - km 1,05-1,08 vpravo: Přeložka vodovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Délka přeložky je 20,2 m. Přeložka nadzemního vedení NN Ve staničení km 0,325 0,800-0,900 a 0,960 vlevo se nacházejí v plánovaném chodníku a vozovce opěrné body nadzemního vedení NN ve správě E.ON. Bude provedeno krátkodobé rozpojení vedení a osazení OB na novou pozici. Poté bude provedeno opět připojení v délce cca 297m. Veřejné osvětlení Součástí rekonstrukce silnice 11/152 v průtahu obce Jamolice bude i nové veřejné osvětlení, které naváže na stávající veřejné osvětlení umístěné na podpěrách (sloupech) společnosti E.ON. průtahu obce je navržen přechod pro pěší v km 0,793. Tento přechod bude osvětlen typovými stožáry pro osvětlování přechodů pro chodce. Osvětlení bude oboustranné. Kromě osvětlení přechodu pro chodce se provede osvětlení autobusových zastávek. Tyto nové autobusové zastávky budou v km 0,240, 0,320, 0,804 a v km 1,070. Osvětlení bude situováno tak, aby byla dostatečně osvětlena čekárna a zastávka. Přeložka sdělovacího vedení Ve staničení km 0,265 vpravo a 1,150 vpravo se nacházejí v plánovaném chodníku opěrné body kabelů TF ve správě ČT. Bude provedena přeložka opěrných bodů. Ve staničení km 0,340 vlevo a 0,820 vlevo se nachází v místech plánovaných autobusových zálivů podzemní sdělovací metalické kabely. Bude provedena ochrana sdělovacích kabelů.

3 Přeložka plynovodu Přeložka č. 1 - km 0,30-0,32 vlevo: Přeložka plynovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Přeložka je navržena z PE potrubí d63, délka přeložky je 8,7 m. Přeložka č. 2 - km 0,40-0,48 vpravo: Přeložka plynovodu je navržena do komunikace tak, aby vzdálenost od obrubníku a kanalizačních šachet byla min. 0,5 m a vzdálenost od potrubí kanalizace byla min. 1 m. Přeložka je navržena z PE potrubí d90, délka přeložky je 80,3 m. Přeložka č. 3 - km 0,81-0,83 vlevo: Přeložka plynovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Přeložka je navržena z PE potrubí d63, délka přeložky je 12,9 m. Přeložka č. 4 - km 1,06-0,07 vpravo: Nad část stávajícího plynovodu d63 PE je situován obrubník nového zastávkového zálivu. Přeložka plynovodu je navržena do nástupiště autobusové zastávky se zámkové dlažby. Přeložka je navržena z PE potrubí d63, délka přeložky je 13,1 m. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad věcně příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), a místně příslušný podle 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští stavební úřad od ústního jednání a zároveň stanovuje lhůtu 15 dnů od obdržení tohoto oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Poučení: Dle ustanovení 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení uplatněny ve výše stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží. Dle ustanovení 89 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nepřihlíží. Dle ustanovení 89 odst. 3 stavebního zákona účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží. Dle ustanovení 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V souladu s ustanovením 36 odst. 3 strávního řádu, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad sděluje, že před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti upozorňuje, že v řízení, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení n e s l o u ž í k tomu, aby se účastní řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího stavebního úřadu (návštěvní dny pondělí a středa, popř. po telefonní dohodě), ve stanoveném termínu. Ing. Čurdová Anna referent odboru výstavby a ÚP otisk úředního razítka Doručí se: Účastníci řízení podle 85 stavebního zákona: Účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, Znojmo doručovací adresa

4 Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): ABITS Czech s.r.o., Rybářská 1063/5, Ivančice Bisová Věra, Sportovní 1646, Polánka, Moravský Krumlov Smejkal Miloš, č.p. 194, Jamolice Smejkal Zdeněk, č.p. 190, Jamolice Smejkalová Renata, č.p. 44, Jamolice Brudík František, č.p. 290, Dukovany Křišťálová Petra, č.p. 129, Jamolice Brudík Stanislav, č.p. 27, Jamolice Brudíková Kateřina, č.p. 183, Jamolice Čechová Marie, č.p. 135, Jamolice Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 Čihalová Marie, č.p. 15, Jamolice Dočkalová Ludmila, č.p. 128, Jamolice Doubková Dana, č.p. 163, Kovalovíce Drápal Jaromír, Pod Hájkem 149/17, Alexovice, Ivančice Fiala Jan, Nad Zámkem 1453/23, Šlapaníce Fiala Jaroslav, Nová 1619, Polánka, Moravský Krumlov Fialová Petra, Brněnská 1655, Polánka, Moravský Krumlov Filová Marta, č.p. 142, Jamolice Florian Miroslav, č.p. 161, Jamolice Florianová Jana Ing., č.p. 161, Jamolice Florian Oldřich, č.p. 91, Jamolice Havelka Jan, č.p. 68, Jamolice Holubová Alena, č.p. 119, Jamolice Hudecová Leona, č.p. 143, Jamolice Chaloupková Anna, Luční 990/4, Ivančice Chvátal Jan, 28. října 2527/20, Znojmo Chvátal Jiří, Bučovická 935/4, Slatina, Brno Chvátal Rostislav, Píškova 588/10, Bystrc, Brno Jarolím Jan, č.p. 29, Jamolice Jarolím Jiří, č.p. 25, Jamolice Jihomoravský kraj; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno Kachlíková Monika, č.p. 64, Jamolice Krátká Klára, č.p. 196, Opočnice Smejkal Marek Ing., č.p. 168, Jamolice Smejkalová Marcela Iva, č.p. 288, Dukovany Kudláček Tomáš, č.p. 146, Jamolice Kudláček Zdeněk, č.p. 146, Jamolice Kupská Zdenka, č.p. 156, Jamolice Kupský Jaroslav, č.p. 185, Jamolice Loubek Igor, č.p. 61, Jamolice Marek Zdenek, č.p. 139, Jamolice Marková Milada, č.p. 139, Jamolice Matějka Milan Ing., č.p. 199, Jamolice Nečas Karel, č.p. 137, Dukovany Nedorostová Jitka Bc., Dolní Hlinky 691/25, Ivančice Netoušková Ivana, č.p. 78, Jamolice Obec Jamolice, č.p. 8, Jamolice Otoupal Miroslav, č.p, 5, Jamolice Pelikánová Jitka, č.p. 123, Jamolice Pochmanová Bohuslava, č.p. 171, Jamolice SJM Bláha Libor a Bláhová Eliška, č.p. 158, Jamolice SJM Jakeš Pavel a Jakešová Margita, č.p. 151, Jamolice SJM Kábela Miloš a Kábelová Vladimíra, č.p. 122, Jamolice

5 SJM Kudláček Zdeněk a Kudláčková Vladímíra, č.p. 19, Jamolice SJM Kuchařík Josefa Kuchaříkové Jiřina, č.p. 62, Jamolice SJM Machát Zdeněk a Machátová Jarmila, Za mostem 642/16, Komárov, Brno SJM Matějka Bohumil a Matějková Ivana, č.p. 137, Jamolice SJM Novák Zdeněk a Nováková Renata, č.p. 34, Jamolice SJM Smejkal Josef a Smejkalová Marie, č.p. 4, Jamolice SJM Žaža Jaroslav, č.p. 42, Jamolice Zažová Hana, č.p. 10, Jamolice Smejkal Karel, č.p. 130, Jamolice Smejkalová Ilona, č.p. 130, Jamolice Smejkal Ladislav, č.p. 141, Jamolice Smejkalová Marie, č.p. 141, Jamolice Smejkal Petr, č.p. 173, Jamolice Smejkal Zdeněk, č.p. 3, Horní Dubňany Smejkalová Zdenka, č.p. 28, Jamolice Šlapanská Blanka, č.p. 197, Jamolice Šumpelová Ludmila, č.p. 16, Jamolice Toulová Pavla Bc., č.p. 85, Jamolice Urbánková Miloslava, č.p. 161, Dolní Dubňany Žaža Tomáš, č.p. 10, Jamolice Účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou dle 144 správního řádu): vlastníci pozemků p.č.: KN KN KN KN st. 1/3 st.73 st. 170/2 5013/2 st. 1/4 st.75 st /2 st. 1/5 st.77 st /5 st. 1/6 st.79 st /4 st.5 st.81/1 st /2 st.7 st.83 st /1 st.9/1 st.85 st /4 st.9/2 st.90 st /1 st. 11/2 st.93 st /3 st. 15 st.95 st /2 st. 17 st.97 st /1 st. 19 st.99 st /2 st.21 st. 102 st /4 st.23 st.104 st /3 st.24 st. 106/1 st /1 (GP 5213) st.26 st. 106/2 st /1 (GP 5214) st.42/2 st. 117 st /1 (GP 5215) st.43 st. 127 st /1 (GP 5251) st.44 st. 128 st /1 (GP 5250) st.48 st.131 st /1 st.49 st. 136 st /2 st.50 st. 137 st /3 (GP 5234) st.52 st.138 st /14 st.54 st.147 st /15 st.56/1 st.148 st.205/1 5853/16 st.56/2 st.149 st /17 st.59/4 st. 150 st.272/1 5853/18 st.59/5 st. 154 st /19 st.59/6 st. 155 st /20 st.59/7 st.156 st /21 st. 59/11 st.160 st /26 st.60/1 st.163 st /33

6 KN KN KN st.60/2 st.164 st.288 st.62 st. 165/1 st.291 st.63/1 st. 165/2 st.294 st.63/2 st.166 st.302 st.64 st. 167/1 st.303 st.66 st.168 st.313 st.68/1 st. 169/1 st.314 st.71 st. 169/2 st.337 st.72 st. 170/1 st /1 5030/3 5141/1 (GP 5234) 1148/3 5030/5 5141/1 (GP 5235) /2 5142/ /1 5163/1 (GP 5490/1) /2 5163/1 (GP 5490/2) 4853/7 5041/2 5163/1 (GP 5489) 5027 (GP 5455) 5041/3 5163/1 (GP 5488) 5029/1 (GP 5453) 5042/2 5771/1 5048/1 (GP 5485) 5042/4 5853/ /1 5853/ /2 5853/ /1 5853/ /2 5853/ /2 5853/12 VAS, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, Brno E.ON Česká republika, s.r.o., detašované pracoviště Regionální správa sítě VN, NN Znojmo, Rooseveltova 8a, Znojmo Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Dotčené orgány (jednotlivě dle 87 odst. 1 SZ): Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, dopravní inspektorát, Pražská 59, Znojmo KHS JmK, Územní pracoviště Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, Znojmo HZS JmK, Územní odbor Znojmo, Pražská 3198/83, Znojmo Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup (na ). Informačně bude též vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Jamolice. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno dálkový přístupem dne: Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/193/2011/17245/2011/OLE Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/193/2011/17245/2011/OLE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Olejník David, Ing. TELEFON: 577 680 246 E MAIL: olejnik@muotrokovice.cz DATUM: 11. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram, tel.: 318 402 211 mail: e-podatelna@pribram-city.cz, ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132 VÁŠ DOPIS ZN: SPIS. ZNAČKA:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více