Institut umění Arts Institute

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut umění Arts Institute"

Transkript

1 Institut umění Arts Institute

2

3 06 Poslání Institutu umění Kulturní politika 06 The Mission of the Arts Institute Cultural Policy Institut umění Divadelní ústav Arts Institute Theatre Institute 09 Kulturní portál Manhartský palác 09 Cultural Portal The Manhart Palace Hudební sekce (HS) Music Section (MS) 12 Česká hudební rada (ČHR) 12 Czech Music Council (CMC) Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) 15 Literární sekce (LS) 15 Literary Section (LS) Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme

4 Poslání Institutu umění The Mission of the Arts Institute Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování společenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí. The Arts Institute was founded as an autonomous department of the Theatre Institute in 2005 and its mission is to contribute to the development and raising of social prestige of the arts. The Arts Institute supports exchange of information and experience among various art disciplines, offers information and consultation services, organizes educational activities and presents and promotes Czech art abroad. 06

5 Institut umění Arts Institute provozuje informační portály: operates information websites: kulturní portál (www.institutumeni.cz) poskytuje aktuální informace z oblasti kultury a umění, informuje o grantech a příležitostech v oblasti kultury, odkazuje na materiály ke kulturní politice a možnosti finanční podpory projektů, obsahuje a aktualizuje česko- -anglický adresář kulturních subjektů The cultural portal (www.institutumeni.cz) offers up-to-date information from the field of culture and the arts, informs about grants and job opportunities in the field of culture, refers to materials about cultural policy and possibilities of financial support for projects and Czech-English database of cultural stakeholders. hudební portál (www.czechmusic.org) poskytuje v česko-anglické verzi informace o osobnostech, organizacích a hudebním životě v ČR The music portal (www.czechmusic.org) provides information about people, organizations and music life in the Czech Republic in Czech and English. literární portál (www.czechlit.cz) propaguje českou literaturu v ČR a především v zahraničí The literature portal (www.czechlit.cz) promotes Czech literature abroad and in the Czech Republic. poskytuje informace a konzultace o možnostech finanční podpory uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie) provides information and consultation services about possibilities of financial support for artistic and cultural projects from Czech and foreign sources (with the emphasis on the resources from the European Union) realizuje Program tvůrčích rezidencí spočívající v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců; dále realizuje rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je určen mladým umělcům působícím v ČR runs the Artists in Residency Programme dealing with coordination of reciprocal residencies of artists and a residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov for young artists working in the Czech Republic zpracovává projekty z oblasti kulturní politiky např. Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006), Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008), Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011) works on projects from the field of cultural policy e.g. The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006), The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008), Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011) 07

6 se věnuje vzdělávacím aktivitám formou organizace seminářů a ediční činnosti, a to především z oblasti uměleckého managementu a kulturní politiky organizes educational activities, i.e. organization of seminars, publishing activities especially from the field of arts management and cultural policy propaguje a prezentuje české umění v zahraničí promotes and presents Czech art abroad Kontakt T / , E / W / Contact T / , E / W / 08

7 Kulturní portál Cultural Portal obsahuje komplexní adresářový modul česko-anglické databáze údajů o kulturních organizacích ze všech oblastí (divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, film, literatura a kulturní dědictví). Na konci roku 2008 obsahoval přes záznamů, z nichž každý je zařazen do určitého oboru, typu, žánru a zaměření. Zvlášť jsou označeny subjekty, které poskytují granty, dotace, stipendia či jiný druh podpory. Kromě organizací obsahuje databáze např. důležité umělecké webové portály, ceny a soutěže, grantové programy, časopisy, studijní obory a programy. Adresář umožňuje komplexní vyhledávání dle různých kritérií. Portál obsahuje sekci Aktuality, do níž jsou vkládány informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních možnostech v oblasti kultury apod. Elektronicky rozesílaný newsletter, generovaný z této sekce, je rozesílán registrovaným odběratelům (více než ových adres ke konci roku 2008). Důležitou sekci tvoří Kulturní politika, kde jsou odkazy na studie, legislativu a další materiály z této oblasti. V roce 2009 činila průměrná měsíční návštěvnost stránek návštěvníků. includes a complex Czech-English database of cultural organizations from all fields (performing arts, visual arts, film, literature and cultural heritage). At the end of 2008 it contained more than entries each classified into certain field, type, genre and specialization. Organizations providing grants, subsidies, scholarships and other kinds of support are highlighted. The database also provides information about important art websites, awards and competitions, magazines and university programmes. The directory enables searching according to different criteria. The portal includes the News section where you can find information about grant calls, cooperation offers, job opportunities in the field of culture, etc. The electronic newsletter generated from this section is sent to registered subscribers (more than addresses at the end of 2008). Cultural policy constitutes an important section with links to studies, legislature and other material from this field. In 2009 the portal had approximately 30,000 visitors per month. 09

8 Hudební sekce (HS) Music Section (MS) byla zřízena jako informačně-koordinační centrum pro českou hudební kulturu. Navázala na tradici Hudebního oddělení v Divadelním ústavu ( ) a činnost nevládní organizace České hudební rady (od roku 1993). was established as a coordination and information centre for the Czech music culture. It follows the tradition of the Music Department at the Theatre Institute ( ) and activities of the non-governmental organization Czech Music Council (since 1993). HS spolupracuje na výzkumných grantech IU, poskytuje konzultační službu orgánům veřejné správy i hudební veřejnosti, slouží jako koordinační a produkční centrum samostatných projektů, vydává informační a propagační publikace o české hudbě. Je sídlem sekretariátu České hudební rady. The MS participates in the research grants of the Arts Institute and provides consultation services to public administration and music community. It serves as a coordination and production centre for individual projects and publishes information and promotional materials about Czech music. The section is a seat of the Czech Music Council secretariat. informační činnost HS zajišťuje informační servis k české hudební kultuře prostřednictvím portálu v česko-anglické mutaci information activities the MS provides information service for the Czech music culture through the website (in Czech and English) propagace české hudby je rovněž zajišťována prostřednictvím dalších samostatných projektů, např.: zastoupení na největším univerzálním hudebním veletrhu MIDEM v Cannes (od r. 2005) ve spolupráci s CEMA s. r. o. informačně-koordinační centrum pro mezinárodní projekty (např. Česká hudba, 2004; Martinů Revisited, 2009) produkce samostatných koncepčně mimořádných projektů (např. v letech experimentální tanečně-hudební projekt Špalíček, ve spolupráci s Konzervatoří Duncan centre a Pražskou komorní filharmonií) promotion of Czech music is also ensured by further individual projects, e.g.: representation at the biggest music fair MIDEM in Cannes (since 2005) in collaboration with CEMA Ltd. information and coordination centre for international projects (e.g. Czech Music, 2004; Martinů Revisited, 2009) production of individual projects specific in their concept (e.g. Špalíček, an experimental dance and music project in in cooperation with the Duncan Centre Conservatory and Prague Philharmonia) 10

9 edice propagačních tiskovin a CD (CD Antologie české hudby a Contemporary Czech Pop, publikace Czech Orchestras a Czech Music Guide atd.) pořádání konferencí a seminářů publishing of promotional prints and CDs (CDs such as Anthology of Czech Music and Contemporary Czech Pop, books such as Czech Orchestras and Czech Music Guide, etc.) organization of conferences and seminars Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 11

10 Česká hudební rada (ČHR) Czech Music Council (CMC) je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Byla založena v roce 1975, v rámci Divadelního ústavu funguje od roku ČHR sdružuje téměř padesát důležitých hudebních organizací a asociací, individuálních a čestných členů. Od r uděluje čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství a kreativní umělecké výchovy, podpora soudobé tvorby, mezinárodní koordinace a informační výměna. is a national section of the non-governmental organization International Music Council UNESCO. It was founded in 1975 and has been part of the Theatre Institute since The CMC associates almost fifty important music organizations and associations as well as individual and honorary members. Since 1994 the council grants honorary awards to exceptional personalities or organizations of Czech music culture. It cooperates with the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Youth and Sports and elaborates on topics of the European and International Music Council such as concepts of cultural policy, optimization of music education and creative artistic education, support for contemporary production, international coordination and exchange of information. Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 12

11 Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) vznikla v roce 2006 na základě konzultací s odbornou taneční veřejností. Jejím cílem je prohloubení a systematizace profesní komunikace, koordinace aktivit a toku informací v rámci české taneční scény, pro kterou je v poslední době specifický exponenciální rozvoj aktivit, a to jak v oblasti tvorby, tak výchovy, mezinárodní spolupráce a festivalových aktivit. originated in 2006 on the basis of consultations with dance professionals. Its aim is to deepen and systematize professional communication, coordination of activities and information flow on the Czech dance scene for which an exponential growth of activities concerning production and education, international cooperation and festival activities have been typical in the last years. TS působí především jako informační a konzultační centrum. Efekty činnosti tohoto centra se odrážejí v posílení celkové informovanosti uvnitř oboru i v masmédiích, v koordinaci projektů souvisejících s tvorbou a vzděláváním, v kulturněpolitické oblasti (podpora rozvoje tanečního umění a vzdělávání v regionech, podpora vzniku multifunkčních center mimo Prahu), v podpoře dokumentace oboru a v neposlední řadě v proaktivní komunikaci se zahraničními partnery. The DS functions as an information and consultation centre. The effects of the activities are reflected in strengthening the awareness within the field as well as in the media, in project coordination connected with production and education, in the field of cultural policy (supporting the development of dance art and education in regions and the establishment of multifunctional centres outside Prague), in the support for documentation in the field and last but not least, in active communication with foreign partners. informační a dokumentační činnost sběr a distribuce informací, dokumentace, optimalizace systému informačního a dokumentačního zpracování tanečního oboru, systematické rozšiřování tanečního fondu videotéky a knihovny, PR oboru information and documentation activities collection and distribution of information, documentation, optimization of the system of informational and documentation processing of the dance field, systematic broadening of the dance (video) library, PR vzdělávací činnost koordinace a iniciace vzdělávacích projektů, organizace přednášek, seminářů a iniciace projektů profesního vzdělávání educational activities coordination and initiation of educational projects, organization of lectures, seminars and initiation of projects concerning professional education konzultačně-analytická činnost podpora rozvoje oboru na regionální úrovni a spolupráce při zpracování analýz, statistik a podkladů pro legislativní a další strategické materiály consultation and analytical activities support for the development of the field on regional level and cooperation in analyses, statistics and background material for legislative and other strategic purposes 13

12 propagace českého tance v zahraničí podpora prezentace tanečního umění na mezinárodní úrovni, spolupráce na organizaci uměleckých rezidencí a studijních pobytů, příprava propagačních a informačních materiálů pro zahraniční uživatele (např. CD/DVD bienální edice Czech Dance in Action) promotion of Czech dance abroad support for dance on international level, participation in organization of artistic residencies and research fellowships, preparation of promotional and information materials for foreign users (e.g. CD/DVD biennial edition Czech Dance in Action) ediční činnost iniciace a podpora vydávání původní i překladové taneční literatury publishing activities initiation and support for publishing of Czech and translated dance literature Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 14

13 Literární sekce (LS) Literary Section (LS) byla založena v roce 2009 jako informační a konzultační centrum pro oblast literatury. Přímým podnětem k jejímu založení bylo pověření Ministerstva kultury spravovat český literární portál. was founded in 2009 as an information and consultation centre for the field of literature. Direct impulse for its foundation was the commission by the Ministry of Culture to administer the Czech Literature Portal. propagace české literatury v zahraničí a informační činnost řízení a administrace vícejazyčného webového Portálu české literatury (www.czechlit.cz) určeného především k propagaci české literatury v zahraničí. Portál poskytuje informace o žijících a v současné době tvořících literátech (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež) a o jejich díle; Portál rovněž každodenně přináší informace z českého literárního života. Ambicí portálu je sloužit jako centrální, moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. mezinárodní spolupráce LS je zodpovědná za členství IU v evropské síti literárních center Halma (www.halma-network.eu), v jejímž rámci se uskutečňují rezidenční pobyty literátů (spisovatelů, překladatelů, editorů a literárních vědců). Sekce rovněž spolupracuje s Pražským literárním domem autorů německého jazyka na tvůrčích rezidenčních pobytech českých básníků, prozaiků a dramatiků ve Spolkové republice Německo. promotion of Czech literature abroad and in the Czech Republic, information activities management and administration of the multilingual Czech Literature Portal (www.czechlit.cz) designed primarily to promote Czech literature abroad. The portal provides information about contemporary writers (novelists, poets, playwrights, essayists, children book authors) and about their works; further it provides on a daily basis news from the field of Czech literature. The principal purpose of the website is to serve as a central and modern source of regularly updated information for foreign professionals (people dealing with Czech language and literature including scholars, students, translators, editors, literary centres), organizers of literature events (festivals, fairs, readings, exhibitions), journalists, compatriots or common readers and people interested in Czech literature international cooperation the LS administers the membership of the Arts Institute in the European network of literary centres Halma (www.halma-network.eu); Halma organizes residencies of writers, translators, editors and literary researchers The section also collaborates with the Prague Literary House of Authors of the German Language on residencies of Czech poets, novelists and playwrights in Germany. Kontakt T / F / E / W / Contact T / F / E / W / 15

14 Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme spočívá v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců. Program, realizovaný od roku 2004, usiluje o zapojení českých autorů do mezinárodní komunikace v nejrůznějších uměleckých oborech. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se IU zároveň stará o přijímané umělce, včetně zajištění relevantních kontaktů na české umělecké scéně. Program aktivně reaguje na akutní potřebu domácí umělecké obce i na velký zájem zahraničních institucí o tvůrčí pobyty v Praze a na dalších místech České republiky. Od roku 2004 do roku 2008 se uskutečnilo celkem 41 výměnných pobytů, kterých se účastnilo 52 českých a 27 zahraničních umělců z těchto uměleckých oborů: vizuální umění včetně fotografie a scénografie, tanec, literatura, hudba a divadlo. Tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově IU realizuje speciální rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je zaměřen na nastupující generaci výtvarných umělců z České republiky. Těm nabízí tvůrčí podmínky a inspirativní prostor ve městě, jehož genius loci je pro oblast výtvarného umění ideálním prostředím. lies in the coordination of reciprocal residencies of artists. The programme has been in existence since 2004 and aims to involve Czech artists from various artistic fields in international communication. The Arts Institute sends Czech artists abroad as well as looks after arriving artists and provides them with relevant contacts on the Czech artistic scene. The programme actively responds to an urgent need of Czech artistic community as well as to a high interest of foreign institutions in arts residencies in Prague and other sites in the Czech Republic. 41 exchange residencies had been realised from 2004 to 2008 with 52 Czech and 27 foreign participants from the following artistic fields: visual arts including photography and stage design, dance, literature, music and theatre. Arts residencies in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov The Arts Institute organizes a special arts residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov. The programme is focused on emerging generation of visual artists from the Czech Republic. It offers creative conditions and inspirational space in a town whose genius loci constitutes an ideal environment for the field of visual arts. 16

15 Cílem projektu, který je financován Ministerstvem kultury od roku 2004, je zajistit jedno- až dvouměsíční tvůrčí rezidenční pobyty zaměřené na oblast výtvarného umění a scénografie a určené mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysokých uměleckých škol. Výběr umělců pro oba programy je vždy založen na rozhodnutí odborné hodnotící komise složené z nezávislých odborníků. The aim of the project that has been financed by the Ministry of Culture since 2004 is to provide one- to two-month residencies focused on the field of visual arts and stage design and addressed to young people up to 35 years of age and to students in their last year at arts academies. The choice of artists for both programmes is always based on the decision of a committee composed of independent professionals. Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 17

16 Kulturní politika Cultural Policy je klíčovým tématem činnosti IU. Na základě spolupráce s Českou kanceláří programu Evropské unie Culture IU dlouhodobě sleduje kulturní politiku na úrovni Evropské unie a průběžně zpracovává teoretické a analytické studie z oblasti kulturní politiky České republiky. IU shromažďuje nejrůznější informace z oblasti kulturní politiky (odkazy na studie, legislativu a další materiály) na svém portálu Na oblast divadla je zaměřena Edice Box (www.divadlo.cz/box), která slouží k prezentování materiálů týkajících se divadelního provozu, právního uspořádání, způsobů financování apod. constitutes a key subject of the activities of the Arts Institute. On the basis of cooperation with Czech Cultural Contact Point of the European Union Culture Programme, the Arts Institute has been monitoring cultural policy on the European Union level and has been continuously processing theoretical and analytical studies from the field of cultural policy in the Czech Republic. The Arts Institute collects various information from the field of cultural policy (references to studies, legislative and other materials) on its website The Box Edition (www.divadlo.cz/box) is focused on theatre and serves for presentation of materials concerning theatre management, legal system, methods of financing, etc. výzkumné projekty Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011); v rámci tohoto projektu byla v roce 2009 vydána publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Výzkumné projekty jsou realizovány s podporou Ministerstva kultury. koordinace koncepčních a strategických materiálů Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006) a Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008). research projects Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011); a book by Martin Cikánek Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku (Creative Industries, the Opportunity for New Economics) was published in 2009; the research projects are realized with the support from the Ministry of Culture coordination of concept and strategic materials The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006) and The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008) 18

17 realizace a koordinace evropských projektů obsahová příprava předsednické konference Fórum pro kreativní Evropu (2009, národní projekt Společně napříč kulturami v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu (2008, realization and coordination of European projects preparation of the programme content of the Forum for Creative Europe (2009, presidential conference, Together Across Cultures national project part of the European Year of Intercultural Dialogue (2008, Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 19

18 Divadelní ústav Theatre Institute Od roku 2005 je Institut umění součástí Institutu umění-divadelního ústavu. The Arts Institute has been a part of the Arts and Theatre Institute since Divadelní ústav, založený v roce 1959, je moderní a otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast divadla. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet vědeckou a dokumentační činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. The Theatre Institute, founded in 1959, is a modern and open centre providing information, scientific, advisory, educational and production services for the field of theatre. Its main mission is to provide complex information services from the field of theatre for Czech and foreign public in its whole scope, to initiate and take part in international projects, to promote and present Czech theatre abroad, to develop theatre research and documentation activity and to publish professional theatre literature. Divadelní ústav (DÚ) Activities of the Theatre Institute (TI) je významným nakladatelstvím divadelní literatury v ČR, které systematicky vydává nejrůznější edice divadelních publikací od teoretických a historických textů až po divadelní hry it belongs to the one of most significant publishing houses of theatre literature in the Czech Republic that systematically publishes various editions of theatre publications like theoretical and historic texts as well as dramas disponuje jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními a bibliografickými fondy a informačními on-line databázemi it owns one of the biggest theatre libraries in Europe, video library, photo archive, rich documentation and bibliographical collections and on-line information databases poskytuje aktuální informace o divadle v ČR prostřednictvím měsíčního elektronického Informačního servisu a informačního portálu českého divadla detailně dokumentuje a monitoruje české divadlo, zpracovává rozsáhlou bibliografii a vytváří veřejně přístupné internetové databáze, provozuje elektronickou informační službu Infopult it provides up-to-date information about theatre in the Czech Republic and abroad through a monthly electronic Information Service and through its portal and (English version) it documents and monitors Czech theatre in detail, it processes vast bibliography and creates internet databases accessible to public, it manages the electronic information service Infopult 20

19 rozvíjí program vědeckého výzkumu historie českého divadla it develops a programme of scientific research of Czech theatre history zpracovává analytické studie, koncepce a statistické přehledy z oblasti českého divadla a kultury obecně it processes analytical studies, concepts and statistic summaries from the field of Czech theatre and culture in general zabývá se sbírkovou činností v oblasti scénografie a kostýmních návrhů it deals with collection activity in the field of stage and costume designs prezentuje a propaguje české divadlo v zahraničí, angažuje se v oblasti mezinárodní kulturní výměny formou celoročních projektů i samostatných výstav, sympozií, seminářů a divadelních prezentací it presents and promotes Czech theatre abroad, it is involved in the field of international cultural exchange in the form of yearlong projects and independent exhibitions, symposiums, seminars and theatre presentations připravuje specializované materiály a publikace o českém divadle pro zahraničí, poskytuje informace o inscenacích, festivalech a projektech, doporučených Divadelním ústavem k prezentaci v zahraničí it prepares specialised materials and publications about Czech theatre for foreign countries, it provides information about stagings, festivals and projects recommended by the Theatre Institute for presentation abroad organizuje a podílí se na výměnných programech a rezidencích divadelních umělců a teatrologů od roku 1967 každé čtyři roky pořádá světovou přehlídku scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale každé dva roky pořádá přehlídku současného českého divadla Czech Theatre Showcase, určenou pro zahraniční zájemce o české divadlo zajišťuje fungování sekretariátů národních středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací it organises and takes part in exchange programmes and residencies of theatre artists and theatre researchers; every four years (since 1967) it organises the Prague Quadrennial of Performance Design and Space, a world exhibition of stage design and theatre architecture it organises Czech Theatre Showcase, a show of contemporary Czech theatre addressed to foreigners who are interested in Czech theatre it manages secretariats of national centres of international theatre NGOs Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 21

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union Divadelní ústav, 2004 Česká kancelář Culture 2000, 2004 Cover and layout LowEnergy 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE

THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE THEATRE FACULTY OF THE JANÁCEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO THEATRE FACULTY DIVADELNÍ FAKULTA DIVADELNÍ FAKULTA JANÁCKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRNE TheaTre faculty of the JanáCek

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2011 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2011 18. mezinárodní sympozium s výstavou 6. 9. 12. 2011 18th International Symposium and Exhibition 6. 9. 12. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

celní správa České republiky novodobá historie Novodobá historie celnictví v České republice je úzce spjata s přechodem na ekonomické tržní podmínky v listopadu 1989. Tato zásadní ekonomická proměna se

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2007 Obsah Content Obsah II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII.

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více