Institut umění Arts Institute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut umění Arts Institute"

Transkript

1 Institut umění Arts Institute

2

3 06 Poslání Institutu umění Kulturní politika 06 The Mission of the Arts Institute Cultural Policy Institut umění Divadelní ústav Arts Institute Theatre Institute 09 Kulturní portál Manhartský palác 09 Cultural Portal The Manhart Palace Hudební sekce (HS) Music Section (MS) 12 Česká hudební rada (ČHR) 12 Czech Music Council (CMC) Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) 15 Literární sekce (LS) 15 Literary Section (LS) Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme

4 Poslání Institutu umění The Mission of the Arts Institute Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování společenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí. The Arts Institute was founded as an autonomous department of the Theatre Institute in 2005 and its mission is to contribute to the development and raising of social prestige of the arts. The Arts Institute supports exchange of information and experience among various art disciplines, offers information and consultation services, organizes educational activities and presents and promotes Czech art abroad. 06

5 Institut umění Arts Institute provozuje informační portály: operates information websites: kulturní portál (www.institutumeni.cz) poskytuje aktuální informace z oblasti kultury a umění, informuje o grantech a příležitostech v oblasti kultury, odkazuje na materiály ke kulturní politice a možnosti finanční podpory projektů, obsahuje a aktualizuje česko- -anglický adresář kulturních subjektů The cultural portal (www.institutumeni.cz) offers up-to-date information from the field of culture and the arts, informs about grants and job opportunities in the field of culture, refers to materials about cultural policy and possibilities of financial support for projects and Czech-English database of cultural stakeholders. hudební portál (www.czechmusic.org) poskytuje v česko-anglické verzi informace o osobnostech, organizacích a hudebním životě v ČR The music portal (www.czechmusic.org) provides information about people, organizations and music life in the Czech Republic in Czech and English. literární portál (www.czechlit.cz) propaguje českou literaturu v ČR a především v zahraničí The literature portal (www.czechlit.cz) promotes Czech literature abroad and in the Czech Republic. poskytuje informace a konzultace o možnostech finanční podpory uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie) provides information and consultation services about possibilities of financial support for artistic and cultural projects from Czech and foreign sources (with the emphasis on the resources from the European Union) realizuje Program tvůrčích rezidencí spočívající v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců; dále realizuje rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je určen mladým umělcům působícím v ČR runs the Artists in Residency Programme dealing with coordination of reciprocal residencies of artists and a residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov for young artists working in the Czech Republic zpracovává projekty z oblasti kulturní politiky např. Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006), Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008), Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011) works on projects from the field of cultural policy e.g. The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006), The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008), Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011) 07

6 se věnuje vzdělávacím aktivitám formou organizace seminářů a ediční činnosti, a to především z oblasti uměleckého managementu a kulturní politiky organizes educational activities, i.e. organization of seminars, publishing activities especially from the field of arts management and cultural policy propaguje a prezentuje české umění v zahraničí promotes and presents Czech art abroad Kontakt T / , E / W / Contact T / , E / W / 08

7 Kulturní portál Cultural Portal obsahuje komplexní adresářový modul česko-anglické databáze údajů o kulturních organizacích ze všech oblastí (divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, film, literatura a kulturní dědictví). Na konci roku 2008 obsahoval přes záznamů, z nichž každý je zařazen do určitého oboru, typu, žánru a zaměření. Zvlášť jsou označeny subjekty, které poskytují granty, dotace, stipendia či jiný druh podpory. Kromě organizací obsahuje databáze např. důležité umělecké webové portály, ceny a soutěže, grantové programy, časopisy, studijní obory a programy. Adresář umožňuje komplexní vyhledávání dle různých kritérií. Portál obsahuje sekci Aktuality, do níž jsou vkládány informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních možnostech v oblasti kultury apod. Elektronicky rozesílaný newsletter, generovaný z této sekce, je rozesílán registrovaným odběratelům (více než ových adres ke konci roku 2008). Důležitou sekci tvoří Kulturní politika, kde jsou odkazy na studie, legislativu a další materiály z této oblasti. V roce 2009 činila průměrná měsíční návštěvnost stránek návštěvníků. includes a complex Czech-English database of cultural organizations from all fields (performing arts, visual arts, film, literature and cultural heritage). At the end of 2008 it contained more than entries each classified into certain field, type, genre and specialization. Organizations providing grants, subsidies, scholarships and other kinds of support are highlighted. The database also provides information about important art websites, awards and competitions, magazines and university programmes. The directory enables searching according to different criteria. The portal includes the News section where you can find information about grant calls, cooperation offers, job opportunities in the field of culture, etc. The electronic newsletter generated from this section is sent to registered subscribers (more than addresses at the end of 2008). Cultural policy constitutes an important section with links to studies, legislature and other material from this field. In 2009 the portal had approximately 30,000 visitors per month. 09

8 Hudební sekce (HS) Music Section (MS) byla zřízena jako informačně-koordinační centrum pro českou hudební kulturu. Navázala na tradici Hudebního oddělení v Divadelním ústavu ( ) a činnost nevládní organizace České hudební rady (od roku 1993). was established as a coordination and information centre for the Czech music culture. It follows the tradition of the Music Department at the Theatre Institute ( ) and activities of the non-governmental organization Czech Music Council (since 1993). HS spolupracuje na výzkumných grantech IU, poskytuje konzultační službu orgánům veřejné správy i hudební veřejnosti, slouží jako koordinační a produkční centrum samostatných projektů, vydává informační a propagační publikace o české hudbě. Je sídlem sekretariátu České hudební rady. The MS participates in the research grants of the Arts Institute and provides consultation services to public administration and music community. It serves as a coordination and production centre for individual projects and publishes information and promotional materials about Czech music. The section is a seat of the Czech Music Council secretariat. informační činnost HS zajišťuje informační servis k české hudební kultuře prostřednictvím portálu v česko-anglické mutaci information activities the MS provides information service for the Czech music culture through the website (in Czech and English) propagace české hudby je rovněž zajišťována prostřednictvím dalších samostatných projektů, např.: zastoupení na největším univerzálním hudebním veletrhu MIDEM v Cannes (od r. 2005) ve spolupráci s CEMA s. r. o. informačně-koordinační centrum pro mezinárodní projekty (např. Česká hudba, 2004; Martinů Revisited, 2009) produkce samostatných koncepčně mimořádných projektů (např. v letech experimentální tanečně-hudební projekt Špalíček, ve spolupráci s Konzervatoří Duncan centre a Pražskou komorní filharmonií) promotion of Czech music is also ensured by further individual projects, e.g.: representation at the biggest music fair MIDEM in Cannes (since 2005) in collaboration with CEMA Ltd. information and coordination centre for international projects (e.g. Czech Music, 2004; Martinů Revisited, 2009) production of individual projects specific in their concept (e.g. Špalíček, an experimental dance and music project in in cooperation with the Duncan Centre Conservatory and Prague Philharmonia) 10

9 edice propagačních tiskovin a CD (CD Antologie české hudby a Contemporary Czech Pop, publikace Czech Orchestras a Czech Music Guide atd.) pořádání konferencí a seminářů publishing of promotional prints and CDs (CDs such as Anthology of Czech Music and Contemporary Czech Pop, books such as Czech Orchestras and Czech Music Guide, etc.) organization of conferences and seminars Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 11

10 Česká hudební rada (ČHR) Czech Music Council (CMC) je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Byla založena v roce 1975, v rámci Divadelního ústavu funguje od roku ČHR sdružuje téměř padesát důležitých hudebních organizací a asociací, individuálních a čestných členů. Od r uděluje čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství a kreativní umělecké výchovy, podpora soudobé tvorby, mezinárodní koordinace a informační výměna. is a national section of the non-governmental organization International Music Council UNESCO. It was founded in 1975 and has been part of the Theatre Institute since The CMC associates almost fifty important music organizations and associations as well as individual and honorary members. Since 1994 the council grants honorary awards to exceptional personalities or organizations of Czech music culture. It cooperates with the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Youth and Sports and elaborates on topics of the European and International Music Council such as concepts of cultural policy, optimization of music education and creative artistic education, support for contemporary production, international coordination and exchange of information. Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 12

11 Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) vznikla v roce 2006 na základě konzultací s odbornou taneční veřejností. Jejím cílem je prohloubení a systematizace profesní komunikace, koordinace aktivit a toku informací v rámci české taneční scény, pro kterou je v poslední době specifický exponenciální rozvoj aktivit, a to jak v oblasti tvorby, tak výchovy, mezinárodní spolupráce a festivalových aktivit. originated in 2006 on the basis of consultations with dance professionals. Its aim is to deepen and systematize professional communication, coordination of activities and information flow on the Czech dance scene for which an exponential growth of activities concerning production and education, international cooperation and festival activities have been typical in the last years. TS působí především jako informační a konzultační centrum. Efekty činnosti tohoto centra se odrážejí v posílení celkové informovanosti uvnitř oboru i v masmédiích, v koordinaci projektů souvisejících s tvorbou a vzděláváním, v kulturněpolitické oblasti (podpora rozvoje tanečního umění a vzdělávání v regionech, podpora vzniku multifunkčních center mimo Prahu), v podpoře dokumentace oboru a v neposlední řadě v proaktivní komunikaci se zahraničními partnery. The DS functions as an information and consultation centre. The effects of the activities are reflected in strengthening the awareness within the field as well as in the media, in project coordination connected with production and education, in the field of cultural policy (supporting the development of dance art and education in regions and the establishment of multifunctional centres outside Prague), in the support for documentation in the field and last but not least, in active communication with foreign partners. informační a dokumentační činnost sběr a distribuce informací, dokumentace, optimalizace systému informačního a dokumentačního zpracování tanečního oboru, systematické rozšiřování tanečního fondu videotéky a knihovny, PR oboru information and documentation activities collection and distribution of information, documentation, optimization of the system of informational and documentation processing of the dance field, systematic broadening of the dance (video) library, PR vzdělávací činnost koordinace a iniciace vzdělávacích projektů, organizace přednášek, seminářů a iniciace projektů profesního vzdělávání educational activities coordination and initiation of educational projects, organization of lectures, seminars and initiation of projects concerning professional education konzultačně-analytická činnost podpora rozvoje oboru na regionální úrovni a spolupráce při zpracování analýz, statistik a podkladů pro legislativní a další strategické materiály consultation and analytical activities support for the development of the field on regional level and cooperation in analyses, statistics and background material for legislative and other strategic purposes 13

12 propagace českého tance v zahraničí podpora prezentace tanečního umění na mezinárodní úrovni, spolupráce na organizaci uměleckých rezidencí a studijních pobytů, příprava propagačních a informačních materiálů pro zahraniční uživatele (např. CD/DVD bienální edice Czech Dance in Action) promotion of Czech dance abroad support for dance on international level, participation in organization of artistic residencies and research fellowships, preparation of promotional and information materials for foreign users (e.g. CD/DVD biennial edition Czech Dance in Action) ediční činnost iniciace a podpora vydávání původní i překladové taneční literatury publishing activities initiation and support for publishing of Czech and translated dance literature Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 14

13 Literární sekce (LS) Literary Section (LS) byla založena v roce 2009 jako informační a konzultační centrum pro oblast literatury. Přímým podnětem k jejímu založení bylo pověření Ministerstva kultury spravovat český literární portál. was founded in 2009 as an information and consultation centre for the field of literature. Direct impulse for its foundation was the commission by the Ministry of Culture to administer the Czech Literature Portal. propagace české literatury v zahraničí a informační činnost řízení a administrace vícejazyčného webového Portálu české literatury (www.czechlit.cz) určeného především k propagaci české literatury v zahraničí. Portál poskytuje informace o žijících a v současné době tvořících literátech (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež) a o jejich díle; Portál rovněž každodenně přináší informace z českého literárního života. Ambicí portálu je sloužit jako centrální, moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. mezinárodní spolupráce LS je zodpovědná za členství IU v evropské síti literárních center Halma (www.halma-network.eu), v jejímž rámci se uskutečňují rezidenční pobyty literátů (spisovatelů, překladatelů, editorů a literárních vědců). Sekce rovněž spolupracuje s Pražským literárním domem autorů německého jazyka na tvůrčích rezidenčních pobytech českých básníků, prozaiků a dramatiků ve Spolkové republice Německo. promotion of Czech literature abroad and in the Czech Republic, information activities management and administration of the multilingual Czech Literature Portal (www.czechlit.cz) designed primarily to promote Czech literature abroad. The portal provides information about contemporary writers (novelists, poets, playwrights, essayists, children book authors) and about their works; further it provides on a daily basis news from the field of Czech literature. The principal purpose of the website is to serve as a central and modern source of regularly updated information for foreign professionals (people dealing with Czech language and literature including scholars, students, translators, editors, literary centres), organizers of literature events (festivals, fairs, readings, exhibitions), journalists, compatriots or common readers and people interested in Czech literature international cooperation the LS administers the membership of the Arts Institute in the European network of literary centres Halma (www.halma-network.eu); Halma organizes residencies of writers, translators, editors and literary researchers The section also collaborates with the Prague Literary House of Authors of the German Language on residencies of Czech poets, novelists and playwrights in Germany. Kontakt T / F / E / W / Contact T / F / E / W / 15

14 Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme spočívá v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců. Program, realizovaný od roku 2004, usiluje o zapojení českých autorů do mezinárodní komunikace v nejrůznějších uměleckých oborech. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se IU zároveň stará o přijímané umělce, včetně zajištění relevantních kontaktů na české umělecké scéně. Program aktivně reaguje na akutní potřebu domácí umělecké obce i na velký zájem zahraničních institucí o tvůrčí pobyty v Praze a na dalších místech České republiky. Od roku 2004 do roku 2008 se uskutečnilo celkem 41 výměnných pobytů, kterých se účastnilo 52 českých a 27 zahraničních umělců z těchto uměleckých oborů: vizuální umění včetně fotografie a scénografie, tanec, literatura, hudba a divadlo. Tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově IU realizuje speciální rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je zaměřen na nastupující generaci výtvarných umělců z České republiky. Těm nabízí tvůrčí podmínky a inspirativní prostor ve městě, jehož genius loci je pro oblast výtvarného umění ideálním prostředím. lies in the coordination of reciprocal residencies of artists. The programme has been in existence since 2004 and aims to involve Czech artists from various artistic fields in international communication. The Arts Institute sends Czech artists abroad as well as looks after arriving artists and provides them with relevant contacts on the Czech artistic scene. The programme actively responds to an urgent need of Czech artistic community as well as to a high interest of foreign institutions in arts residencies in Prague and other sites in the Czech Republic. 41 exchange residencies had been realised from 2004 to 2008 with 52 Czech and 27 foreign participants from the following artistic fields: visual arts including photography and stage design, dance, literature, music and theatre. Arts residencies in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov The Arts Institute organizes a special arts residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov. The programme is focused on emerging generation of visual artists from the Czech Republic. It offers creative conditions and inspirational space in a town whose genius loci constitutes an ideal environment for the field of visual arts. 16

15 Cílem projektu, který je financován Ministerstvem kultury od roku 2004, je zajistit jedno- až dvouměsíční tvůrčí rezidenční pobyty zaměřené na oblast výtvarného umění a scénografie a určené mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysokých uměleckých škol. Výběr umělců pro oba programy je vždy založen na rozhodnutí odborné hodnotící komise složené z nezávislých odborníků. The aim of the project that has been financed by the Ministry of Culture since 2004 is to provide one- to two-month residencies focused on the field of visual arts and stage design and addressed to young people up to 35 years of age and to students in their last year at arts academies. The choice of artists for both programmes is always based on the decision of a committee composed of independent professionals. Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 17

16 Kulturní politika Cultural Policy je klíčovým tématem činnosti IU. Na základě spolupráce s Českou kanceláří programu Evropské unie Culture IU dlouhodobě sleduje kulturní politiku na úrovni Evropské unie a průběžně zpracovává teoretické a analytické studie z oblasti kulturní politiky České republiky. IU shromažďuje nejrůznější informace z oblasti kulturní politiky (odkazy na studie, legislativu a další materiály) na svém portálu Na oblast divadla je zaměřena Edice Box (www.divadlo.cz/box), která slouží k prezentování materiálů týkajících se divadelního provozu, právního uspořádání, způsobů financování apod. constitutes a key subject of the activities of the Arts Institute. On the basis of cooperation with Czech Cultural Contact Point of the European Union Culture Programme, the Arts Institute has been monitoring cultural policy on the European Union level and has been continuously processing theoretical and analytical studies from the field of cultural policy in the Czech Republic. The Arts Institute collects various information from the field of cultural policy (references to studies, legislative and other materials) on its website The Box Edition (www.divadlo.cz/box) is focused on theatre and serves for presentation of materials concerning theatre management, legal system, methods of financing, etc. výzkumné projekty Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011); v rámci tohoto projektu byla v roce 2009 vydána publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Výzkumné projekty jsou realizovány s podporou Ministerstva kultury. koordinace koncepčních a strategických materiálů Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006) a Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008). research projects Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011); a book by Martin Cikánek Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku (Creative Industries, the Opportunity for New Economics) was published in 2009; the research projects are realized with the support from the Ministry of Culture coordination of concept and strategic materials The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006) and The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008) 18

17 realizace a koordinace evropských projektů obsahová příprava předsednické konference Fórum pro kreativní Evropu (2009, národní projekt Společně napříč kulturami v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu (2008, realization and coordination of European projects preparation of the programme content of the Forum for Creative Europe (2009, presidential conference, Together Across Cultures national project part of the European Year of Intercultural Dialogue (2008, Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 19

18 Divadelní ústav Theatre Institute Od roku 2005 je Institut umění součástí Institutu umění-divadelního ústavu. The Arts Institute has been a part of the Arts and Theatre Institute since Divadelní ústav, založený v roce 1959, je moderní a otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast divadla. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet vědeckou a dokumentační činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. The Theatre Institute, founded in 1959, is a modern and open centre providing information, scientific, advisory, educational and production services for the field of theatre. Its main mission is to provide complex information services from the field of theatre for Czech and foreign public in its whole scope, to initiate and take part in international projects, to promote and present Czech theatre abroad, to develop theatre research and documentation activity and to publish professional theatre literature. Divadelní ústav (DÚ) Activities of the Theatre Institute (TI) je významným nakladatelstvím divadelní literatury v ČR, které systematicky vydává nejrůznější edice divadelních publikací od teoretických a historických textů až po divadelní hry it belongs to the one of most significant publishing houses of theatre literature in the Czech Republic that systematically publishes various editions of theatre publications like theoretical and historic texts as well as dramas disponuje jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními a bibliografickými fondy a informačními on-line databázemi it owns one of the biggest theatre libraries in Europe, video library, photo archive, rich documentation and bibliographical collections and on-line information databases poskytuje aktuální informace o divadle v ČR prostřednictvím měsíčního elektronického Informačního servisu a informačního portálu českého divadla detailně dokumentuje a monitoruje české divadlo, zpracovává rozsáhlou bibliografii a vytváří veřejně přístupné internetové databáze, provozuje elektronickou informační službu Infopult it provides up-to-date information about theatre in the Czech Republic and abroad through a monthly electronic Information Service and through its portal and (English version) it documents and monitors Czech theatre in detail, it processes vast bibliography and creates internet databases accessible to public, it manages the electronic information service Infopult 20

19 rozvíjí program vědeckého výzkumu historie českého divadla it develops a programme of scientific research of Czech theatre history zpracovává analytické studie, koncepce a statistické přehledy z oblasti českého divadla a kultury obecně it processes analytical studies, concepts and statistic summaries from the field of Czech theatre and culture in general zabývá se sbírkovou činností v oblasti scénografie a kostýmních návrhů it deals with collection activity in the field of stage and costume designs prezentuje a propaguje české divadlo v zahraničí, angažuje se v oblasti mezinárodní kulturní výměny formou celoročních projektů i samostatných výstav, sympozií, seminářů a divadelních prezentací it presents and promotes Czech theatre abroad, it is involved in the field of international cultural exchange in the form of yearlong projects and independent exhibitions, symposiums, seminars and theatre presentations připravuje specializované materiály a publikace o českém divadle pro zahraničí, poskytuje informace o inscenacích, festivalech a projektech, doporučených Divadelním ústavem k prezentaci v zahraničí it prepares specialised materials and publications about Czech theatre for foreign countries, it provides information about stagings, festivals and projects recommended by the Theatre Institute for presentation abroad organizuje a podílí se na výměnných programech a rezidencích divadelních umělců a teatrologů od roku 1967 každé čtyři roky pořádá světovou přehlídku scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale každé dva roky pořádá přehlídku současného českého divadla Czech Theatre Showcase, určenou pro zahraniční zájemce o české divadlo zajišťuje fungování sekretariátů národních středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací it organises and takes part in exchange programmes and residencies of theatre artists and theatre researchers; every four years (since 1967) it organises the Prague Quadrennial of Performance Design and Space, a world exhibition of stage design and theatre architecture it organises Czech Theatre Showcase, a show of contemporary Czech theatre addressed to foreigners who are interested in Czech theatre it manages secretariats of national centres of international theatre NGOs Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 21

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Evolutionary archive structures

Evolutionary archive structures Evolutionaryarchivestructures TRANZISTOR, FAMU PRAGUE 23. 5. 2009 Michal Klodner michal.klodner@visions.cz insteadofonefilmpiecepresentedinsocialcontextasuniqueartisticarticulation ofcontemporaryaudiovisualmessage,anarchivemakespossibleimmediate

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Anglicky mluvící země Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: Anotace:

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček

Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání. Petr Dresler - Jiří Macháček Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi. Stav bádání Petr Dresler - Jiří Macháček Stav archeologického bádání Úsek Léta výzkumu Prozkoumaná plocha v m čtv. Počet objektů Počet kostrových hrobů Velmožský

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více