Institut umění Arts Institute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut umění Arts Institute"

Transkript

1 Institut umění Arts Institute

2

3 06 Poslání Institutu umění Kulturní politika 06 The Mission of the Arts Institute Cultural Policy Institut umění Divadelní ústav Arts Institute Theatre Institute 09 Kulturní portál Manhartský palác 09 Cultural Portal The Manhart Palace Hudební sekce (HS) Music Section (MS) 12 Česká hudební rada (ČHR) 12 Czech Music Council (CMC) Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) 15 Literární sekce (LS) 15 Literary Section (LS) Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme

4 Poslání Institutu umění The Mission of the Arts Institute Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování společenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění v zahraničí. The Arts Institute was founded as an autonomous department of the Theatre Institute in 2005 and its mission is to contribute to the development and raising of social prestige of the arts. The Arts Institute supports exchange of information and experience among various art disciplines, offers information and consultation services, organizes educational activities and presents and promotes Czech art abroad. 06

5 Institut umění Arts Institute provozuje informační portály: operates information websites: kulturní portál (www.institutumeni.cz) poskytuje aktuální informace z oblasti kultury a umění, informuje o grantech a příležitostech v oblasti kultury, odkazuje na materiály ke kulturní politice a možnosti finanční podpory projektů, obsahuje a aktualizuje česko- -anglický adresář kulturních subjektů The cultural portal (www.institutumeni.cz) offers up-to-date information from the field of culture and the arts, informs about grants and job opportunities in the field of culture, refers to materials about cultural policy and possibilities of financial support for projects and Czech-English database of cultural stakeholders. hudební portál (www.czechmusic.org) poskytuje v česko-anglické verzi informace o osobnostech, organizacích a hudebním životě v ČR The music portal (www.czechmusic.org) provides information about people, organizations and music life in the Czech Republic in Czech and English. literární portál (www.czechlit.cz) propaguje českou literaturu v ČR a především v zahraničí The literature portal (www.czechlit.cz) promotes Czech literature abroad and in the Czech Republic. poskytuje informace a konzultace o možnostech finanční podpory uměleckých a kulturních projektů z domácích i zahraničních programů a fondů (s důrazem na využití prostředků Evropské unie) provides information and consultation services about possibilities of financial support for artistic and cultural projects from Czech and foreign sources (with the emphasis on the resources from the European Union) realizuje Program tvůrčích rezidencí spočívající v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců; dále realizuje rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je určen mladým umělcům působícím v ČR runs the Artists in Residency Programme dealing with coordination of reciprocal residencies of artists and a residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov for young artists working in the Czech Republic zpracovává projekty z oblasti kulturní politiky např. Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006), Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008), Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011) works on projects from the field of cultural policy e.g. The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006), The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008), Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011) 07

6 se věnuje vzdělávacím aktivitám formou organizace seminářů a ediční činnosti, a to především z oblasti uměleckého managementu a kulturní politiky organizes educational activities, i.e. organization of seminars, publishing activities especially from the field of arts management and cultural policy propaguje a prezentuje české umění v zahraničí promotes and presents Czech art abroad Kontakt T / , E / W / Contact T / , E / W / 08

7 Kulturní portál Cultural Portal obsahuje komplexní adresářový modul česko-anglické databáze údajů o kulturních organizacích ze všech oblastí (divadlo, hudba, tanec, vizuální umění, film, literatura a kulturní dědictví). Na konci roku 2008 obsahoval přes záznamů, z nichž každý je zařazen do určitého oboru, typu, žánru a zaměření. Zvlášť jsou označeny subjekty, které poskytují granty, dotace, stipendia či jiný druh podpory. Kromě organizací obsahuje databáze např. důležité umělecké webové portály, ceny a soutěže, grantové programy, časopisy, studijní obory a programy. Adresář umožňuje komplexní vyhledávání dle různých kritérií. Portál obsahuje sekci Aktuality, do níž jsou vkládány informace o grantových výzvách, nabídkách spolupráce, pracovních možnostech v oblasti kultury apod. Elektronicky rozesílaný newsletter, generovaný z této sekce, je rozesílán registrovaným odběratelům (více než ových adres ke konci roku 2008). Důležitou sekci tvoří Kulturní politika, kde jsou odkazy na studie, legislativu a další materiály z této oblasti. V roce 2009 činila průměrná měsíční návštěvnost stránek návštěvníků. includes a complex Czech-English database of cultural organizations from all fields (performing arts, visual arts, film, literature and cultural heritage). At the end of 2008 it contained more than entries each classified into certain field, type, genre and specialization. Organizations providing grants, subsidies, scholarships and other kinds of support are highlighted. The database also provides information about important art websites, awards and competitions, magazines and university programmes. The directory enables searching according to different criteria. The portal includes the News section where you can find information about grant calls, cooperation offers, job opportunities in the field of culture, etc. The electronic newsletter generated from this section is sent to registered subscribers (more than addresses at the end of 2008). Cultural policy constitutes an important section with links to studies, legislature and other material from this field. In 2009 the portal had approximately 30,000 visitors per month. 09

8 Hudební sekce (HS) Music Section (MS) byla zřízena jako informačně-koordinační centrum pro českou hudební kulturu. Navázala na tradici Hudebního oddělení v Divadelním ústavu ( ) a činnost nevládní organizace České hudební rady (od roku 1993). was established as a coordination and information centre for the Czech music culture. It follows the tradition of the Music Department at the Theatre Institute ( ) and activities of the non-governmental organization Czech Music Council (since 1993). HS spolupracuje na výzkumných grantech IU, poskytuje konzultační službu orgánům veřejné správy i hudební veřejnosti, slouží jako koordinační a produkční centrum samostatných projektů, vydává informační a propagační publikace o české hudbě. Je sídlem sekretariátu České hudební rady. The MS participates in the research grants of the Arts Institute and provides consultation services to public administration and music community. It serves as a coordination and production centre for individual projects and publishes information and promotional materials about Czech music. The section is a seat of the Czech Music Council secretariat. informační činnost HS zajišťuje informační servis k české hudební kultuře prostřednictvím portálu v česko-anglické mutaci information activities the MS provides information service for the Czech music culture through the website (in Czech and English) propagace české hudby je rovněž zajišťována prostřednictvím dalších samostatných projektů, např.: zastoupení na největším univerzálním hudebním veletrhu MIDEM v Cannes (od r. 2005) ve spolupráci s CEMA s. r. o. informačně-koordinační centrum pro mezinárodní projekty (např. Česká hudba, 2004; Martinů Revisited, 2009) produkce samostatných koncepčně mimořádných projektů (např. v letech experimentální tanečně-hudební projekt Špalíček, ve spolupráci s Konzervatoří Duncan centre a Pražskou komorní filharmonií) promotion of Czech music is also ensured by further individual projects, e.g.: representation at the biggest music fair MIDEM in Cannes (since 2005) in collaboration with CEMA Ltd. information and coordination centre for international projects (e.g. Czech Music, 2004; Martinů Revisited, 2009) production of individual projects specific in their concept (e.g. Špalíček, an experimental dance and music project in in cooperation with the Duncan Centre Conservatory and Prague Philharmonia) 10

9 edice propagačních tiskovin a CD (CD Antologie české hudby a Contemporary Czech Pop, publikace Czech Orchestras a Czech Music Guide atd.) pořádání konferencí a seminářů publishing of promotional prints and CDs (CDs such as Anthology of Czech Music and Contemporary Czech Pop, books such as Czech Orchestras and Czech Music Guide, etc.) organization of conferences and seminars Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 11

10 Česká hudební rada (ČHR) Czech Music Council (CMC) je národní sekcí nevládní organizace Mezinárodní hudební rada při UNESCO. Byla založena v roce 1975, v rámci Divadelního ústavu funguje od roku ČHR sdružuje téměř padesát důležitých hudebních organizací a asociací, individuálních a čestných členů. Od r uděluje čestné ceny výjimečným osobnostem nebo organizacím české hudební kultury. Spolupracuje s Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a rozvíjí témata Evropské a Mezinárodní hudební rady koncepce kulturní politiky, optimalizace hudebního školství a kreativní umělecké výchovy, podpora soudobé tvorby, mezinárodní koordinace a informační výměna. is a national section of the non-governmental organization International Music Council UNESCO. It was founded in 1975 and has been part of the Theatre Institute since The CMC associates almost fifty important music organizations and associations as well as individual and honorary members. Since 1994 the council grants honorary awards to exceptional personalities or organizations of Czech music culture. It cooperates with the Ministry of Culture and the Ministry of Education, Youth and Sports and elaborates on topics of the European and International Music Council such as concepts of cultural policy, optimization of music education and creative artistic education, support for contemporary production, international coordination and exchange of information. Kontakt T / , F / E / W / Contact T / , F / E / W / 12

11 Taneční sekce (TS) Dance Section (DS) vznikla v roce 2006 na základě konzultací s odbornou taneční veřejností. Jejím cílem je prohloubení a systematizace profesní komunikace, koordinace aktivit a toku informací v rámci české taneční scény, pro kterou je v poslední době specifický exponenciální rozvoj aktivit, a to jak v oblasti tvorby, tak výchovy, mezinárodní spolupráce a festivalových aktivit. originated in 2006 on the basis of consultations with dance professionals. Its aim is to deepen and systematize professional communication, coordination of activities and information flow on the Czech dance scene for which an exponential growth of activities concerning production and education, international cooperation and festival activities have been typical in the last years. TS působí především jako informační a konzultační centrum. Efekty činnosti tohoto centra se odrážejí v posílení celkové informovanosti uvnitř oboru i v masmédiích, v koordinaci projektů souvisejících s tvorbou a vzděláváním, v kulturněpolitické oblasti (podpora rozvoje tanečního umění a vzdělávání v regionech, podpora vzniku multifunkčních center mimo Prahu), v podpoře dokumentace oboru a v neposlední řadě v proaktivní komunikaci se zahraničními partnery. The DS functions as an information and consultation centre. The effects of the activities are reflected in strengthening the awareness within the field as well as in the media, in project coordination connected with production and education, in the field of cultural policy (supporting the development of dance art and education in regions and the establishment of multifunctional centres outside Prague), in the support for documentation in the field and last but not least, in active communication with foreign partners. informační a dokumentační činnost sběr a distribuce informací, dokumentace, optimalizace systému informačního a dokumentačního zpracování tanečního oboru, systematické rozšiřování tanečního fondu videotéky a knihovny, PR oboru information and documentation activities collection and distribution of information, documentation, optimization of the system of informational and documentation processing of the dance field, systematic broadening of the dance (video) library, PR vzdělávací činnost koordinace a iniciace vzdělávacích projektů, organizace přednášek, seminářů a iniciace projektů profesního vzdělávání educational activities coordination and initiation of educational projects, organization of lectures, seminars and initiation of projects concerning professional education konzultačně-analytická činnost podpora rozvoje oboru na regionální úrovni a spolupráce při zpracování analýz, statistik a podkladů pro legislativní a další strategické materiály consultation and analytical activities support for the development of the field on regional level and cooperation in analyses, statistics and background material for legislative and other strategic purposes 13

12 propagace českého tance v zahraničí podpora prezentace tanečního umění na mezinárodní úrovni, spolupráce na organizaci uměleckých rezidencí a studijních pobytů, příprava propagačních a informačních materiálů pro zahraniční uživatele (např. CD/DVD bienální edice Czech Dance in Action) promotion of Czech dance abroad support for dance on international level, participation in organization of artistic residencies and research fellowships, preparation of promotional and information materials for foreign users (e.g. CD/DVD biennial edition Czech Dance in Action) ediční činnost iniciace a podpora vydávání původní i překladové taneční literatury publishing activities initiation and support for publishing of Czech and translated dance literature Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 14

13 Literární sekce (LS) Literary Section (LS) byla založena v roce 2009 jako informační a konzultační centrum pro oblast literatury. Přímým podnětem k jejímu založení bylo pověření Ministerstva kultury spravovat český literární portál. was founded in 2009 as an information and consultation centre for the field of literature. Direct impulse for its foundation was the commission by the Ministry of Culture to administer the Czech Literature Portal. propagace české literatury v zahraničí a informační činnost řízení a administrace vícejazyčného webového Portálu české literatury (www.czechlit.cz) určeného především k propagaci české literatury v zahraničí. Portál poskytuje informace o žijících a v současné době tvořících literátech (prozaici, básníci, dramatici, esejisti a autoři knih pro děti a mládež) a o jejich díle; Portál rovněž každodenně přináší informace z českého literárního života. Ambicí portálu je sloužit jako centrální, moderní zdroj pravidelně obměňovaných a aktualizovaných informací určených hlavně pro zahraniční odbornou veřejnost (bohemisté vč. studentů, překladatelé, nakladatelští redaktoři, literární centra), pořadatele literárních akcí (festivaly, veletrhy, čtení, výstavy), publicisty, krajany či pro běžné čtenáře a zájemce o českou literaturu. mezinárodní spolupráce LS je zodpovědná za členství IU v evropské síti literárních center Halma (www.halma-network.eu), v jejímž rámci se uskutečňují rezidenční pobyty literátů (spisovatelů, překladatelů, editorů a literárních vědců). Sekce rovněž spolupracuje s Pražským literárním domem autorů německého jazyka na tvůrčích rezidenčních pobytech českých básníků, prozaiků a dramatiků ve Spolkové republice Německo. promotion of Czech literature abroad and in the Czech Republic, information activities management and administration of the multilingual Czech Literature Portal (www.czechlit.cz) designed primarily to promote Czech literature abroad. The portal provides information about contemporary writers (novelists, poets, playwrights, essayists, children book authors) and about their works; further it provides on a daily basis news from the field of Czech literature. The principal purpose of the website is to serve as a central and modern source of regularly updated information for foreign professionals (people dealing with Czech language and literature including scholars, students, translators, editors, literary centres), organizers of literature events (festivals, fairs, readings, exhibitions), journalists, compatriots or common readers and people interested in Czech literature international cooperation the LS administers the membership of the Arts Institute in the European network of literary centres Halma (www.halma-network.eu); Halma organizes residencies of writers, translators, editors and literary researchers The section also collaborates with the Prague Literary House of Authors of the German Language on residencies of Czech poets, novelists and playwrights in Germany. Kontakt T / F / E / W / Contact T / F / E / W / 15

14 Program tvůrčích rezidencí Artists in Residency Programme spočívá v koordinaci a zajištění recipročních pobytů umělců. Program, realizovaný od roku 2004, usiluje o zapojení českých autorů do mezinárodní komunikace v nejrůznějších uměleckých oborech. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se IU zároveň stará o přijímané umělce, včetně zajištění relevantních kontaktů na české umělecké scéně. Program aktivně reaguje na akutní potřebu domácí umělecké obce i na velký zájem zahraničních institucí o tvůrčí pobyty v Praze a na dalších místech České republiky. Od roku 2004 do roku 2008 se uskutečnilo celkem 41 výměnných pobytů, kterých se účastnilo 52 českých a 27 zahraničních umělců z těchto uměleckých oborů: vizuální umění včetně fotografie a scénografie, tanec, literatura, hudba a divadlo. Tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově IU realizuje speciální rezidenční program v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, který je zaměřen na nastupující generaci výtvarných umělců z České republiky. Těm nabízí tvůrčí podmínky a inspirativní prostor ve městě, jehož genius loci je pro oblast výtvarného umění ideálním prostředím. lies in the coordination of reciprocal residencies of artists. The programme has been in existence since 2004 and aims to involve Czech artists from various artistic fields in international communication. The Arts Institute sends Czech artists abroad as well as looks after arriving artists and provides them with relevant contacts on the Czech artistic scene. The programme actively responds to an urgent need of Czech artistic community as well as to a high interest of foreign institutions in arts residencies in Prague and other sites in the Czech Republic. 41 exchange residencies had been realised from 2004 to 2008 with 52 Czech and 27 foreign participants from the following artistic fields: visual arts including photography and stage design, dance, literature, music and theatre. Arts residencies in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov The Arts Institute organizes a special arts residency programme in the Egon Schiele Art Centre in Český Krumlov. The programme is focused on emerging generation of visual artists from the Czech Republic. It offers creative conditions and inspirational space in a town whose genius loci constitutes an ideal environment for the field of visual arts. 16

15 Cílem projektu, který je financován Ministerstvem kultury od roku 2004, je zajistit jedno- až dvouměsíční tvůrčí rezidenční pobyty zaměřené na oblast výtvarného umění a scénografie a určené mladým umělcům do 35 let a studentům závěrečného ročníku vysokých uměleckých škol. Výběr umělců pro oba programy je vždy založen na rozhodnutí odborné hodnotící komise složené z nezávislých odborníků. The aim of the project that has been financed by the Ministry of Culture since 2004 is to provide one- to two-month residencies focused on the field of visual arts and stage design and addressed to young people up to 35 years of age and to students in their last year at arts academies. The choice of artists for both programmes is always based on the decision of a committee composed of independent professionals. Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 17

16 Kulturní politika Cultural Policy je klíčovým tématem činnosti IU. Na základě spolupráce s Českou kanceláří programu Evropské unie Culture IU dlouhodobě sleduje kulturní politiku na úrovni Evropské unie a průběžně zpracovává teoretické a analytické studie z oblasti kulturní politiky České republiky. IU shromažďuje nejrůznější informace z oblasti kulturní politiky (odkazy na studie, legislativu a další materiály) na svém portálu Na oblast divadla je zaměřena Edice Box (www.divadlo.cz/box), která slouží k prezentování materiálů týkajících se divadelního provozu, právního uspořádání, způsobů financování apod. constitutes a key subject of the activities of the Arts Institute. On the basis of cooperation with Czech Cultural Contact Point of the European Union Culture Programme, the Arts Institute has been monitoring cultural policy on the European Union level and has been continuously processing theoretical and analytical studies from the field of cultural policy in the Czech Republic. The Arts Institute collects various information from the field of cultural policy (references to studies, legislative and other materials) on its website The Box Edition (www.divadlo.cz/box) is focused on theatre and serves for presentation of materials concerning theatre management, legal system, methods of financing, etc. výzkumné projekty Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2011) a Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2011); v rámci tohoto projektu byla v roce 2009 vydána publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku. Výzkumné projekty jsou realizovány s podporou Ministerstva kultury. koordinace koncepčních a strategických materiálů Koncepce účinnější podpory umění na léta (2006) a Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura (2008). research projects Study of the State, Structure, Conditions and Financing of Arts in the Czech Republic (2011) and Social-Economic Potential of Cultural, resp. Creative Industries in the Czech Republic (2011); a book by Martin Cikánek Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku (Creative Industries, the Opportunity for New Economics) was published in 2009; the research projects are realized with the support from the Ministry of Culture coordination of concept and strategic materials The Concept for More Efficient Support for the Arts (2006) and The Input Analysis of Current Relations of Labour Market with the Cultural Sector (2008) 18

17 realizace a koordinace evropských projektů obsahová příprava předsednické konference Fórum pro kreativní Evropu (2009, národní projekt Společně napříč kulturami v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu (2008, realization and coordination of European projects preparation of the programme content of the Forum for Creative Europe (2009, presidential conference, Together Across Cultures national project part of the European Year of Intercultural Dialogue (2008, Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 19

18 Divadelní ústav Theatre Institute Od roku 2005 je Institut umění součástí Institutu umění-divadelního ústavu. The Arts Institute has been a part of the Arts and Theatre Institute since Divadelní ústav, založený v roce 1959, je moderní a otevřené informační, vědecké, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast divadla. Jeho hlavním posláním je poskytovat české i zahraniční veřejnosti komplexní informační služby z oblasti divadla v celé jeho šíři, iniciovat a podílet se na mezinárodních projektech, propagovat a prezentovat české divadlo v zahraničí, vyvíjet vědeckou a dokumentační činnost a vydávat odbornou divadelní literaturu. The Theatre Institute, founded in 1959, is a modern and open centre providing information, scientific, advisory, educational and production services for the field of theatre. Its main mission is to provide complex information services from the field of theatre for Czech and foreign public in its whole scope, to initiate and take part in international projects, to promote and present Czech theatre abroad, to develop theatre research and documentation activity and to publish professional theatre literature. Divadelní ústav (DÚ) Activities of the Theatre Institute (TI) je významným nakladatelstvím divadelní literatury v ČR, které systematicky vydává nejrůznější edice divadelních publikací od teoretických a historických textů až po divadelní hry it belongs to the one of most significant publishing houses of theatre literature in the Czech Republic that systematically publishes various editions of theatre publications like theoretical and historic texts as well as dramas disponuje jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními a bibliografickými fondy a informačními on-line databázemi it owns one of the biggest theatre libraries in Europe, video library, photo archive, rich documentation and bibliographical collections and on-line information databases poskytuje aktuální informace o divadle v ČR prostřednictvím měsíčního elektronického Informačního servisu a informačního portálu českého divadla detailně dokumentuje a monitoruje české divadlo, zpracovává rozsáhlou bibliografii a vytváří veřejně přístupné internetové databáze, provozuje elektronickou informační službu Infopult it provides up-to-date information about theatre in the Czech Republic and abroad through a monthly electronic Information Service and through its portal and (English version) it documents and monitors Czech theatre in detail, it processes vast bibliography and creates internet databases accessible to public, it manages the electronic information service Infopult 20

19 rozvíjí program vědeckého výzkumu historie českého divadla it develops a programme of scientific research of Czech theatre history zpracovává analytické studie, koncepce a statistické přehledy z oblasti českého divadla a kultury obecně it processes analytical studies, concepts and statistic summaries from the field of Czech theatre and culture in general zabývá se sbírkovou činností v oblasti scénografie a kostýmních návrhů it deals with collection activity in the field of stage and costume designs prezentuje a propaguje české divadlo v zahraničí, angažuje se v oblasti mezinárodní kulturní výměny formou celoročních projektů i samostatných výstav, sympozií, seminářů a divadelních prezentací it presents and promotes Czech theatre abroad, it is involved in the field of international cultural exchange in the form of yearlong projects and independent exhibitions, symposiums, seminars and theatre presentations připravuje specializované materiály a publikace o českém divadle pro zahraničí, poskytuje informace o inscenacích, festivalech a projektech, doporučených Divadelním ústavem k prezentaci v zahraničí it prepares specialised materials and publications about Czech theatre for foreign countries, it provides information about stagings, festivals and projects recommended by the Theatre Institute for presentation abroad organizuje a podílí se na výměnných programech a rezidencích divadelních umělců a teatrologů od roku 1967 každé čtyři roky pořádá světovou přehlídku scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale každé dva roky pořádá přehlídku současného českého divadla Czech Theatre Showcase, určenou pro zahraniční zájemce o české divadlo zajišťuje fungování sekretariátů národních středisek mezinárodních nevládních divadelních organizací it organises and takes part in exchange programmes and residencies of theatre artists and theatre researchers; every four years (since 1967) it organises the Prague Quadrennial of Performance Design and Space, a world exhibition of stage design and theatre architecture it organises Czech Theatre Showcase, a show of contemporary Czech theatre addressed to foreigners who are interested in Czech theatre it manages secretariats of national centres of international theatre NGOs Kontakt T / E / W / Contact T / E / W / 21

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

LONDON ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště LONDON Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu LONDÝN Autor PhDr.Yvona Šulcová Datum 3.1.2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek

VIZUÁLNÍ KONCEPCE Pražského Quadriennale 2015. jaro dufek jaro dufek Vizuální koncepce 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015, kterou navrhuji, je propojením jednotlivých témat (hudba, počasí a politika) motivem meteomapy. Právě

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

The advisory system in The Czech Republic

The advisory system in The Czech Republic The advisory system in The Czech Republic Institute of Agriculture and Food Information Martin Mistr Who are we? Who are we? Institute of Agriculture and Food Information 2 specialized films 10 fairs 30

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více