Nejfotogeničtější akce roku The most photogenic event of the year Die fotogenste Veranstaltung des Jahres

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejfotogeničtější akce roku The most photogenic event of the year Die fotogenste Veranstaltung des Jahres"

Transkript

1

2 Nejfotogeničtější akce roku The most photogenic event of the year Die fotogenste Veranstaltung des Jahres Festival v ulicích města Festival in the city streets Festival in den Straßen der Stadt Rozmanité vzdělávání Various education Verschiedenartige Bildung Inspirativní výstavy Inspiring exhibitions Inspirative Ausstellungen Interaktivní výstava fototechniky Interactive exhibition of photo equipment Interaktive Fototechnikausstellung Zážitky nejen fotografické More than just photographic experiences Nicht nur fotografische Erlebnisse Zábavný program pro celé rodiny Entertaining programme for the whole families Unterhaltendes Programm für ganze Familien Tři kroky a vdechnete fotografi ím festivalový život Chytněte svůj chytrý telefon a jděte na AppStore nebo Google play. Vyhledejte a stáhněte si zadarmo aplikaci Viz-i Otevřete aplikaci, namiřte telefon s fotoaparátem na obrázek s ikonou a vychutnejte si audio, video a další interaktivní obsah.

3 Festival v číslech Nejfotogeničtější festival roku Open-air FOTO festival

4 Open-air FOTO festival Open-air FOTO festival Festival v číslech Český Krumlov ožil fotografií června 2013 The festival in numbers Český Krumlov livened up with photography on June festivalových lokací vybrané interiéry a exteriéry tvoří festivalovou trasu po historickém centru jednoho z nejfotogeničtějších měst v ČR 54 fotoscén profesionálně připravené, dekorované a nasvícené scény různých témat a designů 120 přednášek a 50 praktických dílen vzdělání od A do Z za 2 dny 36 partnerů interaktivní výstava fototechniky, odborných médií a fotografi ckých služeb 30 osobností ze světa fotografie setkání s odborníky a fotografy 17 festival locations selected interiors and exteriors create the festival route in the historical centre of one of the most photogenic towns in the Czech Republic 54 photo stages Professionally prepared, decorated, and illuminated stages of various Themes and designs. 120 lectures and 50 practical workshops education from A to Z in two days 36 partners Interactive exhibition of photo equipment, specialized media, photo services 30 personalities meetings with experts and photographers účastníků amatéři i profesionálové, nadšenci a milovníci fotografi e, členové českých i zahraničních fotoklubů, turisti a široká veřejnost 18 fotožánrů zaostřeno na člověka, od portrétu přes fashion či sportovní fotografi i až po akt 98 fotomodelů profesionální modelky a modely, tanečníci, herci, hudebníci, akrobaté, výtvarníci, sochaři i studenti 21 výstav přes 350 fotografi í včetně velkoformátových, od profesionálů i amatérů 2denní doprovodný program vhodný i pro rodiny s dětmi vystoupení kapel, tanečních skupin, ohňová show, živé sochy, pohádkové bytosti, kejklíři, animátoři, soutěže a hry pro děti visitors amateurs and professionals, enthusiasts and lovers of photography, members of Czech and International photo clubs, tourists, and the wide public 18 photo genres focused on mankind, from portrait, fashion, sport photo, up to nude 98 photo models professional female and male models, dancers, actors, musicians, acrobats, artists, sculptors, and students 21 exhibitions more than 350 photographs including large format, from both professionals and amateurs Two-days entertaining programme for families with children performances of bands, dance groups, fi re show, living statues, fairy tale characters, jugglers, animators, contests and games for children

5 Open-air FOTO festival Martin Grobař Helena Grocholová Festival in Zahlen An den Tagen Juni 2013 lebte Český Krumlov mit Fotografie auf Fotosoutěž / Festival Photo Contest 17 Festivallocations ausgewählte Interieure und Exterieure bilden die Festivalroute im historischen Zentrum einer der fotogensten Städte in der Tschechischen Republik. 54 Fotobühnen professionell entworfene, künstlerisch ausgestaltete und beleuchtete Bühnen zu verschiedenen Themen und Szenarios Besucher Profi - und Hobbyfotografen, Begeisterte und Liebhaber der Fotografi e, Mitglieder von tschechischen und internationalen Fotoklubs, Touristen sowie breite Öffentlichkeit 18 Fotogenres Im Brennpunkt Mensch, beginnend mit Portraits, über Fashion oder Sportfotos bis hin zum Akt 98 Models professionelle Fotomodels, Tänzer, Schauspieler, Musiker, Akrobaten, Maler, Bildhauer, Studenten 120 Vorträge und 50 praktische Workshops Praxistraining von A bis Z binnen 2 Tagen 36 Partner interaktive Fototechnik-Ausstellungen, Fachmedien, Fotoservice 30 Persönlichkeiten Treffen mit Fachleuten und Fotografen 21 Ausstellungen mehr als 350 Fotos, einschließlich großformatigen Aufnahmen, sowohl von Profi s als auch von Hobbyfotografen 2tägier Rahmenprogramm, auch für Familien mit Kindern, Darbietungen von Kapellen, Tanzgruppen, Feuer-Show, lebende Statuen, Märchenfi guren, Gaukler, Animatoren, Wettbewerbe und Spiele für Kinder Soutěž pro všechny návštěvníky festivalu v kategoriích Classic a Digital Competition for all festival visitors in categories Classic and Digital Wettbewerb für alle Festivalbesucher in der Classic- und Digital-Kategoriegorie Ceny do soutěže věnovali partneři: Competition prizes provided by: Die Preise wurden von den folgenden Partnern gewidmet: EIZO, Epson, Fujifilm, PolaroidLove, Excel Profi, Studiové blesky, FotoVideo, AFOP Vítězové Winners Sieger: Classic 1. Martin Grobař ř 2. Monika Kleinová 3. Jan Suchý Digital Helena Grocholová

6 Výstavy v ulicích Inspirativní výstavy Výstavy profesionálních fotografů v interiérech a exteriérech, dostupné i pro širokou veřejnost Setkání s autory výstav, diskuse, autogramiády 350 fotografi í různých formátů, materiálů a způsobů výroby Město oživlé fotografi í výstava při Setkání českých a zahraničních fotoklubů Žánry: Fotoexpedice, Dětské foto, Fashion, Akt, Historické podvodní skafandry, Glamour, Koncertní a taneční foto, Hra se světlem, Člověk v říši fantazie, Reportážní fotografi e, Astro, Makro a další Jiří Macháček

7 Open-air FOTO festival Open-air FOTO festival Exhibitions in the streets Inspiring exhibitions Exhibitions of professional photographers in interiors and exteriors, accessible to the wide public Meetings with the artists, discussions, autograph sessions 350 photographs of various formats, materials, and production ways The town livened up with photography An exhibition to celebrate the encounter of Czech and International photography clubs Ausstellungen in den Straßen Inspirative Ausstellungen Auch für die breite Öffentlichkeit zugängliche Ausstellungen Profi -Fotografen im Interieur und Exterieur Treffen mit Ausstellungsautoren, Diskussionen, Autogrammstunden 350 Fotos von unterschiedlichen Formaten, Materialien, Verfahren für die Bearbeitung von Aufnahmen Eine mit Fotografi e aufl ebende Stadt mit einer Ausstellung umrahmtes Treffen von tschechischen und internationalen Fotoklubs Genres: Photo expeditions, Children s photo, Fashion, Nude, Historical diving suits, Glamour, Concert and dance photo, Play with light, Man in fantasy world, Reportage photo, Astro photography, Macro, and others Fotogenres: Fotoexpeditionen, Kinderfoto, Fashion, Akt, historische Taucheranzüge, Glamour, Konzert, Tanzfoto, Spiel mit dem Licht, Mensch im Reich der Fantasie, Reportagefoto, Astro, Makro und andere Genres

8 FOTOLAB.cz FOTOLAB.cz

9 Festivalový život Program pro širokou veřejnost Relax, zábava a inspirace pro fotografy, nefotící návštěvníky i rodiny s dětmi Festivalové pódium kapely, irský tanec a step, ohňová show, capoeira, setkání s fotografy a odborníky Festival v ulicích živé sochy, bikeři, breakdanceři, sprejeři, benátské masky, pouliční muzikanti, loutkoherci, břišní tanečnice, street art Dětský fotopark pohádkové bytosti a dekorace, tvořivé dílny, hry a soutěže, hlídání dětí Večerní a noční program volné focení ve vybraných lokacích, koncert na podiu, MENHOUSE Glamour party, Beach party Martin Grobař

10 Vladimíra Tenzerová Open-air FOTO festival Festival life Programme for the wide public Relaxation, entertainment, and inspiration for photographers, sight-seers, and families with children Festival stage music bands, Irish dance and tap-dance, fi re show, capoeira, meetings with photographers and experts Festivalleben Programm für die breite Öffentlichkeit Entspannung, Unterhaltung, Inspiration für Fotografen, nicht fotografi erende Besucher und Familien mit Kindern Festivalbühne Kapellen, irische Tänzer und Stepptanz, Feuershow, brasilianische Kampfkunst Capoeira, Treffen mit Fotografen und Fachleuten Festival in the streets living statues, bikers, break-dance, graffi ti artists, Venetian masks, street musicians, puppeteers, belly dancers, street art Children s photo park fairytale characters and decorations, creative workshop, games and contests, child minding Evening and night programme free photo taking at selected photo locations, concert on stage, MENHOUSE Glamour party and Beach party Festival in den Straßen lebende Statuen, Bikers, Breakdance, Sprayer, venezianische Masken, Straßenmusikanten, Puppentheater, Bauchtanz, Streetart Kinder-Fotopark Märchenfi guren und -dekorationen, kreative Werkstätten, Spiele und Wettbewerbe, Kindersitting Abend- und Nachtprogramm freies Shooting an den ausgewählten Lokationen, Konzert auf der Bühne, MENHOUSE-Glamour-Party, Beach-Party

11 Open-air FOTO festival Lukáš Klier

12 FOTOLAB.cz Lighting by Photon Europe Petr Kuchař

13 Rozmanité vzdělávání Centrum fotografi ckého vzdělávání Zdokonalení pro každého začátečníky, poučené amatéry i poloprofesionály Desítky přednášek, workshopů a praktických dílen Prezentace a nabídky kurzů, škol a expedic Fotoporadny odborníci poradí, vysvětlí, ukáží Tematické okruhy: Pravidla jednotlivých žánrů, speciální techniky, praktické využití fototechniky, fotografi cké základy, historie fotografi e, postprodukce, půjčovna techniky i modelů Open-air FOTO festival

14 Autor fotografi e: Open-air FOTO festival Open-air Jméno a FOTO příjmení festival Education Various forms of education Centre of photo education: Training for all beginners, keen amateurs and professionals Number of lectures and workshops Presentations and offers of courses, schools, and expeditions Photo advisory centre our experts will provide the best guidance and advice Thematic groups: specifi c genres rules, special techniques, photo equipment use, basic of photography, history of photography, postproduction, equipment and models rental Training Verschiedene Trainingsgelegenheiten Fotobildungszentrum: Fortschritt für jeden für Anfänger, Laien und Halbprofi s Dutzende von Vorträgen, Workshops und praktischen Werkstätten Präsentationen und Angebote von Fotokursen, Schulen und Expeditionen Foto-Beratung Vorführungen, Tipps und Tricks von Fachleuten Themenkreise: Regeln der einzelnen Genres, spezielle Techniken, praktische Beispiele für den Einsatz der Fototechnik, Grundlagen der Fotografi e, Geschichte der Fotografi e, Postproduktion, Verleih der Fototechnik, Models

15 Open-air FOTO festival Open-air FOTO festival

16 Technika Interaktivní výstava fototechniky, novinek a technologií Jak prožít fotografování všemi smysly Propojení techniky se vzděláváním předvádění, praktické zkoušení, půjčovna, ukázky a testy Zrcadlovky, automaty, analogy, mobily, příslušenství Objektivy a teleobjektivy Předvádění a testování světelné techniky Postprodukce úpravy, tisk, programy, fotoknížky, monitory Dekorace, efekty Fotografi e v médiích oborové časopisy, portály, literatura Apple, Bowens, Bresser, California Sunbounce, Canon, EIZO, Elinchrom, Epson, Fomei, Fotolab, Fujifilm, Hasselblad, Hensel, Macroworld, Mamiya Leaf, Meade, Moty Optik, Nikon, Obscura Group B+W filter, Photographic Solutions, Photon Europe, PolaroidLove, Rayfilm, Studiové blesky, Ultima 35 Camera, Zoner Press, Zoner software Open-air FOTO festival

17 FOTOLAB.cz FOTOLAB.cz Equipment Interactive exhibition of photo equipment, news, and technologies How to experience photography with all senses Connection of equipment with education demonstration, practical testing, rentals Refl ex cameras, automatic cameras, analogues, mobiles and equipment Lenses and zoom lenses Demonstrations and testing of light equipment Post-production editing, printings, softwares, photo books, screens Decorations, effects Photography in the media specializing in magazines, portraits, literature Technik Interaktive Ausstellung der Neuheiten und Technologien Fotografieren mit allen Sinnen erleben Verknüpfung von Technik und Training Vorführungen, praktische Proben, Verleih, Demos, Tests Refl exkameras, Automaten, Analogkameras, Handys, Objektive und Teleobjektive, Zubehör Vorführungen und Tests der Lichttechnik Postproduktion Bearbeitung, Druck, Programme, Fotobücher, Bildschirme Dekorationen, Effekte Fotografi e in Medien Fachzeitschriften, Portale, Literatur

18 Vladimíra Tenzerová FOTOLAB.cz

19 Střípky z festivalových lokací Největší evropská přehlídka fotografi ckých příležitostí Profesionální technika, dekorace, modely a odborný personál Na 17 tematicky zaměřených lokacích si mohli návštěvníci prohlížet výstavy, poslouchat přednášky, diskutovat s odborníky, testovat techniku, a především volně fotit na připravených fotoscénách: Ateliéry výtvarného umění / Ateliér aktu / Ulice v pohybu / Glamour academy / Born to be wild / Historie fotografi e / Svět objektivů / Moje výstava / Vzdělávací centrum / Genius loci umělecké fotografi e / Postprodukční centrum / Family park / Fashion zone / Aranžovaná fotografi e / Festivalové centrum / Svět fantazie / Femme Fatale Festivalové osobnosti Milan Blšťák, Jan Březina, Miloš Burkhardt, Stanislav Černý, Lukáš Dvořák, Petr Hejcman, Martin Kamín, Martin Kámen, Petr Klier, Tino Kratochvíl, Petr Kuchař, Artur Masný, Filip Matušínský, František Mazáč, Martin Myslivec, Ondřej Neff, Ladislav Nekuda, Anna Nikišová, Dagmar Pavlíková, Stanislav Petera, Jan Pohribný, Attila Racek, Robert Rambousek, Martin Sahula, Libor Sváček, Marie Szabová, Kryštof Vaněk, Petr Vlasák, Vlastimil Vojáček, Karel Zakar Jan Hodač

20 Martin Grobař Martin Grobař Fragments from festival locations The biggest European presentation of photographic opportunities Professional equipment, decorations, models, and specialized staff. In 17 locations focused on various themes, the visitors could see exhibitions, listen to lectures, discuss with experts, test the equipment, and mainly take photo on prepared photo stages: Ateliers of fi ne arts / Ateliers of nude / Street in motion / Glamour academy / Born to be wild / History of photography / World of lenses / My exhibition / Educational centre / Genius loci of art photo / Post-production centre / Family park / Fashion zone / Arranged photograph / Festival centre / World of fantasy / Femme Fatale Eindrücke aus den Festivallocations Größte europäische Schau für fotografische Gelegenheiten Professionelle Technik, Dekorationen, Models und Fachpersonal 17 thematisch gestaltete Locations, wo die Besucher Ausstellungen besichtigen, Vorträte hören, mit Fachleuten diskutieren, Technik testen und vor allem auf den vorbereiteten Fotobühnen frei fotografi eren konnten: Ateliers der bildenden Kunst / Atelier für Akt / Straße in Bewegung / Glamour Academy / Born to be wild / Geschichte der Fotografi e / Die Welt der Objektive / Meine Ausstellung / Bildungszentrum / Genius loci in der künstlerischen Fotografi e / Postproduktionszentrum / Family Park / Fashion Zone / Arrangierte Fotografi e / Festivalzentrum / Die Welt der Phantasie / Femme Fatale

21 Open-air FOTO festival Jiří Macháček

22 Festivalové záblesky Napsali a řekli o nás Cítím ve všech kostech, že se narodilo něco moc dobrého. Prostě, místo hesla POJĎTE KOUKAT je heslo POJĎTE FOTIT! digineff.cz Velkorysá akce, která se stala opravdovým a dokonalým svátkem fotografování a fotografi e! Fotolab Dva dny čiré fotografi cké radosti Ladislava Tichá Myslím, že se podařilo najít formát, který je mimořádný. Strašně bych si přál, aby se to ujalo, stal se z toho pojem aby bylo jasné, že kdo fotí, tak jede do Krumlova Ondřej Neff Magnet pre turistov i fotografov. Za každým rohom sa odkrývajú nové výhľady. ephoto.sk Krumlov je pro podobný festival perfektní místo, je to jedno z nejvíce fotogenických měst u nás Akce byla pro návštěvníky vydařená a každý si našel to svoje Snad se dočkáme druhého ročníku. A pokud ano, určitě se na něm potkáme! Pavel Kristián, Knihyfoto PŘIŠEL JSEM. VIDĚL JSEM. NAFOTIL JSEM. Tak to měli fotografové po celý víkend. Českokrumlovský deník Jiří Macháček

23 Open-air FOTO festival Open-air FOTO festival Festival fl ashbacks They wrote and said about us Festival-Flashbacks Echo in der Presse I feel in my bones that something great was born Simply, instead of the watchword COME TO SEE now it is COME TO TAKE PICTURES digineff.cz A generous event, which became the real and perfect feast of photography and photographs! Fotolab Two days of sheer photographic joy Ladislava Tichá I think that the festival succeeded in fi nding a new format, which is special, extraordinary. I really wish it to get across and so that it was clear, that the one who takes photo, goes to Krumlov Ondřej Neff Magnet for both tourists and photographers. New view opens round every corner ephoto.sk Krumlov is a perfect venue for the festival like this, it is one of the most photogenic towns here. The event was very successful for visitors and they found things of their interest. I hope we can expect the second year. If so, we will defi nitely meet there! Pavel Kristián, Knihyfoto I CAME. I SAW. I TOOK PHOTO. This is how photographers experienced the whole weekend Českokrumlovský deník Etwas sehr Gutes wurde aus der Taufe gehoben, ich spüre es in allen Knochen. Einfach, es heißt nicht mehr KOMM UND SIEH MAL, sondern KOMM UND FOTOGRAFIERE. digineff.cz Eine großzügige Veranstaltung, die zu einem echten und perfekten Fest des Fotografi erens und der Fotografi e wurde! Fotolab Zwei Tage purer fotografi scher Freude Ladislava Tichá Meines Erachtens ist es gelungen, ein Format zu fi nden, das außerordentlich ist. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass es wächst und gedeiht, dass es zum Begriff wird damit Eines klar wird: wer fotografi ert, fährt nach Krumlov Ondřej Neff Magnet sowohl für Touristen als auch Fotografen. Hinter jeder Ecke öffnen sich neue Aussichten. ephoto.sk Krumlov ist ein perfekter Ort für ein derartiges Festival, es ist eine der fotogensten Städte in unserem Land Die Veranstaltung war für die Besucher erfolgreich, jeder hat das Passende für sein Geschmack gefunden Hoffentlich dürfen wir uns auf den zweiten Jahrgang freuen. Und wenn ja, treffen wir uns bestimmt dort! Pavel Kristián, Knihyfoto ICH KAM. ICH SAH. ICH FOTOGRAFIERTE. So hatten es die Fotografen über das ganze Wochenende. Českokrumlovský deník

24 Pořadatelé / Organizers Český Krumlov Programoví partneři / Programme partners Mediální partneři / Media partners Open-air FOTO festival

25 Open-air FOTO festival

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben

Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben časopis pro návštěvníky města A journal for the visitors of the city Magazin für Besucher der Stadt Léto Summer 2015 Užij si Plzeň Enjoy Pilsen Pilsen erleben Vítejte, já jsem Plzeň! Plzeň založil král

Více

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art

Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Mezinárodní letní škola umění 2010 International Summer School of Art Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Institute of Art and Design of the University of West Bohemia Kontakt Ústav umění

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

PRAHA PRAGUE 2006. 50x

PRAHA PRAGUE 2006. 50x 1 PRAHA PRAGUE 2006 kulturní culture 50x událost events T H E A T R E Ú V O D 2 Kromě péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí o naši současnost, živou kulturu.

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4

1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 6 2.1 Organizační struktura 2.2 Lidský kapitál 8 3 EXPOZICE 3.1 TOP SECRET 10 3.2 MáToHáček 10 3.3 Edutorium a WebEdutorium 10 3.4 Expozice ŠKODA 12 3.5

Více

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin

Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A. Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin Prameny TURISTICK Ý BULLETIN JIŽNÍHO PL ZEŇSK A Tourismus Bulletin der Region Pilsen-Süden I The South Pilsner region s tourist bulletin 1 ÚVODNÍ SLOVO Einführungswort / An Introductory Word OBSAH Úvodní

Více

Praha 2011 Prague 2011 60x

Praha 2011 Prague 2011 60x Praha 2011 Prague 2011 60x Kultura Culture Turismus Tourism Magistrát hlavního města Prahy Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu 2012 Úvod Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty vynakládá

Více

Elegantní přístavba hotelu Absolutum

Elegantní přístavba hotelu Absolutum Bulletin 06-2014 12 Elegantní přístavba hotelu Absolutum Pro svoji variabilitu, tiché, 8 nenáročné a rychlé řešení, padla volba na modulární výstavbu. An elegant annex to the Absolutum Hotel 8 Due to its

Více

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ

KRATOCHVÍL BOTMAN DAVID HOUSER ŠPAČEK ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ BOTMAN HOUSER DAVID ŠPAČEK milan machiel KRATOCHVÍL petr kurátor USA/CZ antonín NL CZ jiří CZ DE/CZ vladimír CZ student ZUBEK NEJEZCHLEBOVÁ DE/CZ klára Jsou na světě jedinečná místa, která si zaslouží

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 2 I 2010 LÉTO I SOMMER I SUMMER. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal LÉTO I SOMMER I SUMMER 2 I 2010 3 www.summithotels.com RESTAURACE GRANDHOTELU PUPP DIE RESTAURANT DES GRANDHOTELS PUPP THE RESTAURANTS OF THE GRANDHOTEL PUPP Grandrestaurant 12-15, 18-22 12

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ

JARO FRÜHLING 1/2008 WWW.PUPP.CZ Pupp JARO FRÜHLING Journal 1/2008 WWW.PUPP.CZ EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení a milí hosté Grandhotelu Pupp, vítejte v prostorách jednoho z nejstarších a nejkrásnějších hotelů ve střední Evropě,

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever

Brno České Budějovice Hradec Králové Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Regina Region, Středočeský kraj Region, Vysočina Sever Stejně jako v předchozích letech si regionální studia Českého rozhlasu i v roce 2009 poctivě plnila své základní úkoly: poskytovat posluchačům rychlé, nestranné a užitečné regionální zpravodajství a publicistiku,

Více

Vilém Heckel. www.vilemheckel.cz KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG. Škoda očima Viléma Heckela. ŠKODA Muzeum

Vilém Heckel. www.vilemheckel.cz KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG. Škoda očima Viléma Heckela. ŠKODA Muzeum Vilém Heckel www.vilemheckel.cz KATALOG VÝSTAVY EXHIBITION CATALOG AUSSTELLUNGSKATALOG Vilém Heckel 1918-1970 Legenda české fotografie Je - li v české fotografii člověk, který se nesmazatelně zapsal svým

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.lsss.upol.cz Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního

Více

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz 18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu

Více

Letní škola slovanských studií

Letní škola slovanských studií Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu také kurzy jiných slovanských jazyků,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více