Telefon / Phone Fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz"

Transkript

1 Vachova BRNO Czech Republic Telefon / Phone Fax Website Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova p. ã Brno-Tufiany âeské Budûjovice Leti tû Hosín Hluboká nad Vltavou Jihlava Vrchlického Jihlava Olomouc Hnûvotínská Olomouc TVF s.r.o. ALFA-HELICOPTER HEMS OPERATIONS Akce Prevence úrazû 2010 / Accident Prevention Day 2010 Den IZS / EMS Day Dûtsk den / Children's Day Krumlovsk vodáck maraton 2010 / 2010 Krumlov Water Marathon

2 Vachova BRNO Czech Republic Telefon / Phone Fax Website AKTIVITY HLAVNI âinnost: OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA LETECKÁ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUÎBA DOPL KOVÉ âinnosti: OBCHODNI LETECKÁ DOPRAVA OSOB AEROTAXI LETECKÉ PRACE: hlídkové, pozorovací, mûfiící a kontrolní lety letecké snímkovaní vyhlídkové lety letecké práce v lesním hospodáfiství a ochranû Ïivotního prostfiedí letecké práce ve stavebnictví ha ení poïárû PRACOVI Tù ÍZENÍ SPOLEâNOSTI Brno, Vachova 5 vedení spoleãnosti a vedení provozu Olomouc, Hnûvotínská 60 servis, v cvik, jakost ACTIVITIES MAIN AREAS OF FOCUS: COMMERCIAL AIR TRANSPORT HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICES (HEMS) ADDITIONAL ACTIVITIES: AIR TAXI AND COMMERCIAL PASSENGER TRANSPORT AERIAL WORK: patrolling, observation and inspection flights aerial photography scenic flights forestry and conservation work aerial work in civil engineering fire-fighting COMPANY OFFICES AND DEPARTMENTS Brno, Vachova 5 Company Management, Operational Management Olomouc, Hnûvotínská 60 Maintenance, Training and Quality Control HISTORIE SPOLEâNOSTI / COMPANY HISTORY 1991 ZaloÏení spoleãnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. ALFA-HELICOPTER Ltd. founded Zahájení ãinnosti v letecké záchranné sluïbû na provozní základnû HEMS v Brnû a Olomouci s vrtulníky Mi2. HEMS operations began at the HEMS bases in Brno and Olomouc with Mi2 helicopters. Nasazení prvního vrtulníku BELL 206 L3. First BELL 206 L3 engaged Zahájení ãinnosti na provozní základnû HEMS v Jihlavû. Operations began at the HEMS base in Jihlava Nasazení prvního dvoumotorového vrtulníku BELL 206 L4T. First twin-engine engaged BELL 206 L4T Zahájení zku ebního noãního provozu na provozní základnû v Brnû. Night operations trialled at the HEMS base in Brno Zahájení pravidelného noãního provozu z provozní základny v Olomouci. Night operations began at the HEMS base in Olomouc ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. se stává zakládajícím ãlenem SdruÏení nestátních provozovatelû letecké záchranné sluïby HEMS. Alfa-Helicopter is one of the founding members of the HEMS association of non-governmental Helicopter Emergency Service Operators Zahájení modernizace strojového parku a nasazení prvního vrtulníku BELL 427 (svûtová premiéra tohoto typu v HEMS). Upgrade of the fleet; first BELL 427 engaged (and first of its kind in HEMS operations). Spoleãnost byla ocenûna firmou Bell Helicopter Textron za dlouhodobou spolupráci a inovace. The company received commemorative plaques from Bell Helicopter Textron for long-term partnership and innovation Uzavfiení smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví âr na provozování vrtulníkû v HEMS na období od roku 2004 do konce roku Fixed contract granted by the Czech Ministry of Health for providing HEMS Operations for the period of 2004 to Ukonãení ãinnosti na provozní základnû v Brnû. Alfa-Helicopter ceased operations at the HEMS base in Brno zahájení ãinnosti na provozní základnû v âesk ch Budûjovicích. 1 January 2004, Alfa-Helicopter began HEMS operations at the HEMS base in âeské Budûjovice zahájen provoz plnû v souladu s JAR OPS 3.005(d). 1 January 2005 full compliance with JAR-OPS 3.005(d) v roãí zaloïení spoleãnosti. 15th Anniversary of the company's establishment Ve dnech kvûtna 2008 pofiádání Svûtového kongresu AIRMED 2008 v Praze. Alfa-Helicopter was the joint organiser of AIRMED 2008, the World Congress of Aeromedical Services, held in Prague May. Uzavfiení smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví âr na provozování vrtulníkû v HEMS na období od roku 2009 do konce roku Fixed contract granted by the Czech Ministry of Health for providing HEMS Operations for the period of 2009 to opûtovné zahájení provozu v Brnû na nové základnû v Tufianech. 1 January 2009, operations resumed in Brno at the new HEMS base in Tufiany. Nasazení prvního vrtulníku EC 135. First EC 135 engaged Nasazení vrtulníku EC 135 T2+ v Olomouci. EC 135 T2+ deployed in Olomouc. ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. za dobu svého pûsobení v HEMS zasahovala pfii akcích s celkovou dobou letu hodin. Since it started in HEMS Operations, ALFA-HELICOPTER Ltd. has completed 31,769 missions with a total of 25,213 flight hours.

3 BRNO KRY TOF N E 778 ft / 237 m VFR den / VFR Day 4,000 kg V letech 1992 aï 2003 uskuteãnila ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. z provozní základny v Brnû akcí s náletem letov ch hodin. Provoz byl znovu zahájen v lednu 2009, a do konce roku 2010 se uskuteãnilo 875 akcí a 682 letov ch hodin. From 1992 to 2003, ALFA-HELICOPTER Ltd. completed 6,614 HEMS missions and 5,241 flight hours from its base in Brno. Operations were resumed in January 2009; completing 875 missions with a total of 682 flight hours by the end of EC 135 OPERATIONS AT BRNO HEMS BASE Stanice Brno / Brno Base

4 âeské KRY TOF 13 BUDùJOVICE N E 1621 ft / 494 m VFR den / VFR Day 6,000 kg Z provozní základny v âesk ch Budûjovicích provádí ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. lety HEMS od roku V letech 2004 aï 2010 zasahovala pfii akcích s celkovou dobou letû hodin. ALFA-HELICOPTER Ltd. has been operating HEMS flights from its base in âeské Budûjovice since 2004, completing 3,410 missions and a total of 2,728 flight hours from 2004 to BELL 427 OPERATIONS AT âeské BUDùJOVICE HEMS BASE V cvik záchranáfiû / Paramedic training Stanice âeské Budûjovice / âeské Budûjovice Base

5 JIHLAVA KRY TOF N E 1753 ft / 534 m VFR den / VFR Day 3,550 kg Z provozní základny v Jihlavû provádí ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. lety HEMS od roku V letech 1993 aï 2010 zasahovala pfii akcích s celkovou dobou letû hodin. ALFA-HELICOPTER Ltd. has been operating HEMS flights from its base in Jihlava since 1993, completing 11,334 missions and a total of 8,418 flight hours from 1993 to OPERATIONS AT JIHLAVA HEMS BASE Stanice Jihlava / Jihlava Base

6 OLOMOUC KRY TOF N E 850 ft / 259 m VFR den noc / VFR Day Night 12,000 kg Z provozní základny v Olomouci provádí ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o. lety HEMS od roku V letech 1992 aï 2010 zasahovala pfii akcích s celkovou dobou letû hodin. ALFA-HELICOPTER Ltd. has been operating HEMS flights from its base in Olomouc since 1992, completing 9,536 missions and a total of 8,145 flight hours from TVF s.r.o. OPERATIONS AT OLOMOUC HEMS BASE TVF s.r.o. TVF s.r.o. TVF s.r.o. Stanice Olomouc / Olomouc Base

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR

AIP ČR. let. Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 1993 AIP ČR let 15 years Asociace inovačního podnikání České republiky Association of the Innovative Entrepreneurship CR 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Zakládající členové... 6 Hlavní cíle... 8 Hlavní úkoly...10

Více

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Contents Opening Word 4 History of the Company UNIS 6 Basic Data of the Company 8 Facts and Numbers 8 Organisation Scheme of the Company 11 Company Structure Description

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 27 JUN 13 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report

Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report Zpráva o společenské odpovědnosti Corporate Social Responsibility Report 2013 Obsah 1. O skupině Český aeroholding... 2 2. Struktura Českého aeroholdingu k 31. prosinci 2013... 6 3. Strategie a pilíře

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE OBSAH CONTENTS 1 OBSAH CONTENTS 2 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 3 MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION 4 PROFIL SPOLEČNOSTI HLAVNÍ CÍLE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 COMPANY PROFILE MAIN OBJECTIVES BASIC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008

Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 vyrocka VH 8ak 20.8.2009 9:48 Stránka 1 Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Nové centrum aktivit Knihovny Václava Havla Galerie Montmartre v Řetězové

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual report 2013 Obsah Table of contents Úvodní slovo předsedy představenstva Message from the Chairman of the Board of Directors Základní charakteristika Company profile Filozofie společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 CONTENTS Background Information on the Company History of the Company Statement of the Board Chairman and CEO Company Bodies Organization Structure

Více

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Content / Obsah Opening Word / Úvodní slovo 4 / 5 History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS 6 / 7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti

Více