Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva"

Transkript

1 ŘÍZENÍ RIZIK A PORADENSKÉ SLUŽBY Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva 29. ledna 2008 PORADENSTVÍ

2 Komplexní audit Národního památkového ústavu Etapa I Analytická část komplexního auditu All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Výchozí situace řešení projektového zadání Zadání, postup, cíle Zadání: Základním cílem projektu je provedení komplexního (s důrazem na procesně organizační složku) auditu státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) odborně zacíleného tak, aby jeho výsledkem a konečným výstupem pro zadavatele byl zdůvodněný variantní návrh na optimální způsob zřizování státní příspěvkové p organizace NPÚ jako odborné organizace památkové péče s celostátní působností, včetně návrhu zakladatelských dokumentů a základní řídící dokumentace této příspěvkové organizace (dále jen PO). Postup: p Projekt je rozdělen do dvou etap: Etapa 1 Analytická část komplexního auditu Etapa 2 Návrhová část komplexního auditu Cíle Etapy I: Analýza (komplexní audit) dosavadní existence NPÚ týkající se všech činností této organizace převážně v oblastech: procesů a organizační struktury výkonů a hospodaření správy majetku zadávání a výběru dodavatelů veřejných zakázek lidských zdrojů řízení, kontroly a interních auditů All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Výchozí situace řešení projektového zadání Realizované výstupy Realizované výstupy Etapy I: Vyhodnocení strategického postavení NPÚ Analýza a definování organizačně-procesní struktury NPÚ Popis a charakteristika procesů v rámci NPÚ Věcné vymezení informačních toků a vazeb NPÚ Deskriptivní analýza kapacitní vytíženosti lidských zdrojů ve vztahu k definovaným procesům Vymezení personálních odpovědností vzhledem k jednotlivým procesním činnostem SWOT analýza stávající situace NPÚ Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza a zhodnocení veřejných zakázek předložených auditovaným subjektem Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm (dále jen ÚP) a Územními odbornými pracovišti (dále jen ÚOP) NPÚ Rámcová zjištění a východiska pro etapu II All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Při realizaci komplexního auditu byly využity tyto poskytnuté podklady a zdroje: Interní řády, směrnice a metodické pokyny Zprávy o činnosti a hospodaření NPÚ Zprávy z provedených auditů Ekonomické výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty Dokumentace k výběrovým řízením Strukturovaná interview na úrovni MK ČR (odbor památkové péče, odbor ekonomický, odbor investic, odbor interního auditu a kontroly) Strukturovaná interview na úrovni ústředního pracoviště Národního památkového ústavu Sekce 1000 (Interní audit; Ochrana objektů, BOZP a PO; Právní servis, Zabezpečení informovanosti) Sekce 2000 (Metodické řízení výkonu památkové péče; Restaurátorství; Výkon péče o archeologický fond; Zabezpečení vědeckého výzkumu a vzdělávání; Zajištění technologické laboratoře) Sekce 3000 (Evidence památkového fondu; Výkon památkové péče) Sekce 4000 (Finanční řízení; Personální řízení; Řízení informatiky; Vnitřní správa) Strukturovaná interview na úrovni územních odborných pracovišť Brno, Střední Čechy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Přístup ke zpracování Kapitola Strategické postavení Národního památkového ústavu je výchozím rozborem, který by měl poskytnout základní přehled o postavení NPÚ s ohledem na vnější prostředí. V kapitole jsou graficky znázorněny nejvýznamnější subjekty, se kterými jsou organizační jednotky NPÚ v běžném každodenním kontaktu. Nejvýznamnější vazby jsou příslušně okomentovány a doplněny tzv. PEST analýzou. PEST analýza je metoda, při které je kladen důraz na politické, ekonomické, sociální a technologické faktory, které mají nebo mohou mít významný vliv na pozici příslušné firmy/organizace. Jednotlivé faktory jsou uvedeny bez rozlišení, zda je jejich vliv vnímán v pozitivním či negativním smyslu. Politické faktory zahrnují zejména vládní politiku a právní prostředí jako celek a týkají se jak formálních, tak neformálních pravidel, která fungování dané organizace ovlivňují. Mezi Ekonomické faktory ypatří skutečnosti související s ekonomickým růstem, úrokovými sazbami, směnnými kursy, mírou inflace apod. Sociální faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty externího makroekonomického prostředí mezi které patří např. věkové rozložení obyvatelstva, míra růstu populace apod. Technologické faktory řadíme např. např. vladní výdaje na výzkum a vývoj, dopad změn v informačních technologiích, rozvoj internetu apod. Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na NPÚ a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ Subjekty veřejné správy Ministerstvo Kultury Soukromé subjekty Soudy Nejvyšší kontrolní úřad Národní památkový ústav Pojišťovny Advokátní kanceláře Ministerstva Finanční úřady Ústřední pracoviště Komerční banky Vlastníci lokalit archeologického průzkumu Policie ČR, celní úřady Krajské úřady Nájemci Soukromí vlastníci památek Česká obchodní inspekce Obce s rozšířenou působností Územní odborná pracoviště Anderson consulting Vema a.s Oblastní inspektorát práce Úřad na ochranu osobních údajů Hrady a zámky ve správě NPÚ Anect a.s Dodavatelé služeb Ostatní veřejné subjekty Odborná veřejnost Muzea a Odborové Akademie a Český Galerie organizace ústavy statistický úřad Vysoké školy a vzdělávací instituce Česká národní banka Církve All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ komentář Fungování Národního památkového ústavu je ovlivňováno ň okolním prostředím, tj. působením ů jak různých ů ýhsubjektů bjktů veřejné ř správy či jiných veřejných institucí, tak subjektů ze soukromého sektoru. Základními subjekty, se kterými je vedena intenzivní komunikace, jsou Ministerstvo kultury (MK) a územní odborná pracoviště NPÚ (ÚOP). Ministerstvo i kultury je zřizovatelem NPÚ a jako takové ve vzájemných vztazích vystupuje. Komunikace probíhá zejména s Odborem památkové péče, s Ekonomickým odborem, Odborem investic a s Odborem kontroly a interního auditu. V současné době je zřízeno dvanáct územních odborných pracovišť. Dvě územní odborná pracoviště budou zřízena s účinností od Existovat tedy bude 1 územní pracoviště v každém kraji, nicméně jejich sídla nejsou vždy zřízena v krajském městě. Mezi hlavní subjekty z oblasti veřejné správy lze zařadit municipality (jak krajské úřady, tak úřady obecní) a to především jako orgány výkonu památkové péče v příslušných regionech. Dále pak ministerstva, a to především jako orgány metodické podpory. Dalšími významnými subjekty se kterými existuje významná komunikace jsou orgány soudní moci (např. v oblasti restitučních sporů). Velmi významnou roli hrají jednotliví účastnící správních řízení v oblasti památkové péče, i když s nimi NPÚ nekomunikuje přímo, ale prostřednictvím příslušných orgánů veřejné správy. Zpracování odborných posudků představuje jednu ze základních činností NPÚ. NPÚ také spolupracuje s jednotlivými soukromými vlastníky kulturních památek, kterým poskytuje konzultace v oblasti trendů a příkladů dobré praxe v dané oblasti (zejména co se týče přístupů ke správě objektů) Do okolního prostředí je také nutné zahrnout ostatní příspěvkové organizace Ministerstva kultury, které mohou vystupovat částečně také jako konkurence NPÚ (zejména pokud se jedná o rozdělování rozpočtových prostředků MK na jednotlivé roky). V neposlední řadě jsou to subjekty, se kterými má NPÚ uzavřeny dodavatelské atelské smlouvy. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza Politické faktory časté změny na pozici GŘŘ a dalších vedoucích zaměstnanců změny ve vedení MK a NPÚ po volbách 2010 zachování stability ve vedení odborů výkon činností MK a NPÚ ovlivněn programem vládnoucí politické strany (koalice) potenciálně věcně či kompetenčně nesprávné politické zadání a úkoly neflexibilita a nedostatky stávající legislativy v oblasti památkové péče dopady nového zákoníku práce příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči změny stávajícího zákona o památkové péči Sociální faktory existence vysokého počtu odborových organizací špatné vnímání památkové péče veřejností stárnutí zaměstnanců NPÚ, pomalá generační obměna vysoká míra konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím specifičnost památkové péče pro kariérní rozvoj rivalita mezi ÚOP a ÚP nevyrovnání se se ztrátou právní subjektivity vysoká diverzifikace oborů památkové péče rostoucí počet zahraničních turistů sílící domácí cestovní ruch Ekonomické faktory dopady daňové reformy závislost na rozpočtovém financování snižování schodku státního rozpočtu posilování kurzu Kč očekávaný růst míry inflace možnost využití prostředků z fondů strukturálních fondů rostoucí kupní síla obyvatelstva (z části způsobená zvýšenou ochotou zadlužit se) klesající trend míry nezaměstnanosti (za poslední 2-3 roky) vysoký ekonomický potenciál využití památkového fondu vysoký počet památek v seznamu UNESCO (cestovní ruch) nízká míra pravomocí pro využití dosaženého hospodářského výsledku různá míra komerčního uplatnění odborných disciplín, které jsou nezbytné pro výkon památkové péče velmi nízká mzdová konkurenceschopnost na trhu práce Technologické faktory nekoordinovaná a nekomplexní propagace památkového fondu v rámci regionů dopravní dostupnost některých památek nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu nutnost digitalizace dat o památkovém fondu vysoký počet grantových programů v oblasti památkové péče nedostatečné zabezpečení moderními technologiemi využívání GIS neexistence památkové péče jako samostatného multidisciplinárního oboru na univerzitách nutnost kombinovat o několik ě odborných disciplín silná provázanost mezi délkou praxe a odbornou úrovní pracovníků All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza komentář Politické faktory patří v případě NPÚ mezi nevýznamnější. Vzhledem k častému střídání na pozici generálního ředitele je komplikované udržet kontinuitu ve směřování organizace. Omezením flexibilního fungování památkové péče je současné znění zákona o památkové péči, který se jeví jako příliš rigidní. V této souvislosti je příležitostí urychlená příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči, který by měl být připraven ve maximální spolupráci subjektů, které se výkonem památkové péče zabývají. Z ekonomických faktorů patří mezi nejvýznamnější skutečnost, že NPÚ je silně závislé na příspěvcích ze strany státního rozpočtu. Vzhledem k restriktivním opatřením v oblasti veřejných financí tak bude NPÚ nuceno efektivněji nakládat s prostředky a zároveň ň lépe využívat kulturní památky, které mají ve správě ě tak, aby byly maximalizovány výnosy z jejich ji provozování. Dalším důležitým ekonomickým faktorem je maximální možné využití prostředků, které budou v programovacím období k dispozici ze strukturálních fondů EU. Mezi sociální faktory řadíme na jedné straně nadprůměrnou věkovou strukturu pracovníků na některých pracovištích NPÚ, která s sebou přináší vysokou míru konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím, jak technického tak netechnického charakteru. Jako komplikované se jeví také vysoký počet odborových organizacích působících při NPÚ, který je také brzdou možností inovovat. Jedním z důležitých faktorů, který má vliv na pomalejší růst sektoru, je nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu, s čímž souvisí také slabší dopravní dostupnost některých regionů. Jako velkou příležitost vidíme digitalizaci veškerých dat o památkovém fondu pro potřeby odborné i laické veřejnosti (zejména vzhledem k velkému množství a zajímavosti těchto dat). All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Organizačně procesní struktura NPÚ Přístup ke zpracování Kapitola Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu poskytuje strukturovaný přehled o organizačním uspořádání jednotlivých útvarů NPÚ. Na úvod kapitoly je schématicky znázorněna stávající hierarchická struktura fungování NPÚ od úrovně zřizovatele, tj. Ministerstva kultury, po úroveň jednotlivých územních odborných pracovišť (včetně dvou nových pracovišť zřizovaných k ) a základní vertikální komunikační a procesní toky. Následují 2 schémata obsahující analýzu procesních vazeb útvarů Ministerstva kultury jako zřizovatele příspěvkové organizace NPÚ na věcně příslušné útvary této organizace. Pro zmapování fungování vedoucího útvaru NPÚ je uveden organigram současného uspořádání ústředního pracoviště NPÚ do úrovně oddělení a přehledné grafické znázornění působnosti vrcholového managementu NPÚ Generálního ředitele. Pro znázornění současného fungování a stavu organizační struktury ÚOP jsou zařazena organizační schémata jednotlivých ÚOP a následně uvedena tabulka a graf shrnující údaje o základních charakteristikách ÚOP. Z uvedených schémat, tabulky a grafu jsou patrné významné rozdíly mezi strukturou a velikostí jednotlivých ÚOP. V závěru kapitoly je uvedena organizačně - procesní matice, kde jsou v řádcích uvedeny názvy všech identifikovaných procesů a ve sloupcích pak jednotlivé odbory NPÚ. Účelem této matice je přehledná vizualizace počtu procesů, které jsou zajišťovány jednotlivými útvary. Podrobná analýza jednotlivých procesů je obsažena v následující kapitole. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Organizačně procesní struktura NPÚ Obecná struktura a vztahy jednotlivých úrovní procesu výkonu památkové péče Komun Metodická nikace á podpora Řízení a Kontr rola Zřizovatel Ústřední pracoviště ÚOP České Budějovice ÚOP Hl. města Praha Územní odborná pracoviště ÚOP Střední Čechy ÚOP Plzeň Ministerstvo Kultury Odbor památkové péče ÚP Generální ředitel ÚOP Loket ÚOP Ústí nad Labem ÚOP Jaroměř Od 1/1/08 ÚOP Brno ÚOP Liberec ÚOP Telč Od 1/1/08 ÚOP Ostrava ÚOP Olomouc ÚOP Pardubice ÚOP Kroměříž ace e ktů Prezenta kové péče voz objek vazba P n památk va a prov Zpětná v Výkon Správ All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK Odbor památkové péče Odbor ekonomický Odbor investic Odbor interního auditu a kontroly MK Generální ředitel NPÚ Náměstek pro provoz a ekonomiku Odbor interního auditu a kontroly NPÚ 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Náměstek pro výkon památ. péče ÚP NPÚ zabezpečení fungování památkové péče a činností s tím spojených zajištění koordinace správy a provozu kulturních památek metodické řízení a koordinace činností NPÚ komunikace založená na pravidelných schůzkách s vedením NPÚ, pravidelné reporty o činnostech kontrola plnění úkolů vyplývající ze zákona a hlavních úkolů MK komunikace s ekonomickými odděleními (náměstkem) NPÚ spolupráce a koordinace tvorby rozpočtu NPÚ metodické vedení a koordinace ekonomických činností kontrola čerpání rozpočtu, hospodaření a podávání podnětů pro interní audit a kontrolu metodické vedení a koordinace činností NPÚ v oblasti plánování a realizování investic spolupráce práce na tvorbě investičních plánů a rozpočtů pravidelná komunikace a kontrola čerpání přidělených investičních prostředků nastavení interního auditu a kontroly, splnění legislativních podmínek zajištění plánovaných i mimořádných interních auditů a kontrol metodické řízení a koordinace činností Odboru interního auditu a kontroly NPÚ spolupráce na prováděných auditech a kontrolách pravidelná komunikace s Odborem interního auditu a kontroly NPÚ VAZBY All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK st Obla Památková péče Ekonomika Investice Interní audit a kontrola Aktuá lní stav Komunikace je založena na personálních vazbách, nově zaveden systém pravidelných schůzek mezi NPÚ a MK. Absence manažerského řízení a nastavení vztahu s NPÚ. Nedostatečné metodické řízení, nastavení koncepcí a strategií. Nejsou nastavena měřitelná výkonnostní kritéria. Nejednotná prezentační strategie v oblasti památkové péče. Rozpočet NPÚ je navyšován indexově bez podrobnějších analýz. Není stanovena strategie rozdělování finančních prostředků. Tvorba rozpočtu na rok n+1 vychází z rozpočtu n-1 bez zohlednění případných změn v roce n. Rozpočty nezohledňují inflaci navýšení rozpočtu pouze při rozšíření organizace. Vysoká časová náročnost schvalování HV a změn v rozpočtu. Absence jednotného IS Není nastavena investiční strategie, nejsou nastaveny investiční priority, neexistence investiční bilance. Nedostatečná investiční připravenost u většiny ÚOP. Komunikace s ÚP je nepružná, častá komunikace přímo s ÚOP. Nepravidelná věcná kontrola. Není zaveden systém pravidelných analytických reportů o stavu čerpání investičních prostředků. Nedostatečná komunikace a spolupráce v oblasti interního auditu a kontroly. Není nastavena kontrola NPÚ přes věcně-příslušné odbory na MK. Kontrola je často velmi formální. Nedostatečná věcně odborná vybavenost IA (např. chybí specialisté na účetnictví a finance). Nejednotný systém zápisů z kontrol provedených na NPÚ. Nefunkční zpětná vazba a kontrola nápravných opatření ze strany IA. Optimální stav Nastavit pravidelné komunikační toky formou jednání vedoucích pracovníků a písemného reportingu. Připravit koncepci manažerského řízení a stanovit pravidla pro vzájemnou spolupráci. Nastavit a sledovat plnění plánů a úkolů pro NPÚ stanovení měřitelných kritérií (např. 90% vyřízených odborných stanovisek do 30 dnů). Připravit marketingovou a prezentační strategii, ve vazbě na strategii cestovního ruchu (MMR). Provést ekonomickou analýzu potřeb NPÚ a zohlednit ji při tvorbě rozpočtů. Při tvorbě rozpočtů na n+1 zohlednit změny realizované v roce n. Při sestavování rozpočtů zohlednit předpokládanou míru inflace. Nastavit optimálně spolupráci a schvalovací systém při schvalování HV a sestavování a změnách rozpočtů (např. stanovit pevné lhůty pro vyjádření / postoupení dále). Zavést jednotný ekonomický IS. Připravit a nastavit investiční strategie jako podklady pro sestavování investičních potřeb. Metodicky vést a nastavit pravidla investiční přípravy p pro NPÚ. Nastavit komunikační toky, stanovit pravidla pro komunikaci s ÚP a ÚOP. Zajistit pravidelné či mimořádné kontroly investičních projektů (např. u projektů převyšující určitý finanční objem). Zavést pravidelné reporty o stavu čerpaných investic. Nastavit kritéria komunikace a spolupráce IA na MK a NPÚ. Stanovit systém kontroly věcně příslušnými odbory (např. kontrola čerpání investic). Věcná á a hlubší kontrola u rizikovějších ik a náročnějších projektů. Rozšiřovat odbornost pracovníků IA, zajistit širší vybavenost odboru (právník, účetní, ekonom apod.) Připravit jednotnou formu zápisu z provedených kontrol. Nastavit kontrolu nápravných opatření a informovanost příslušných odborů. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ministerstvo kultury Ministr kultury Náměstek ministra i Náměstek ministra i 1. Náměstek ministra i Vrchní ředitel Odbor církví Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Odbor regionální a národní kultury Odbor památkové péče Odbor lidských zdrojů Odbor interního auditu a kontroly Odbor zahraniční Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí Odbor médií a audiovize Odbor autorského práva Odbor ekonomický Odbor vnitřní správy Odbor investic Samostatné t oddělení správy státních fondů Odbor umění a knihoven Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Památková inspekce Kancelář bezpečnostního ředitele Sekretariát ministra a Informační kancelář Samostatné oddělení UNESCO Odbor legislativní a právní Samostatné oddělení EU Koordinační centrum pro výzkum a vývoj Samostatné oddělení právní Samostatné oddělení metodické Samostatné oddělení finančního řízení Samostatné oddělení projektového řízení Zdroj: Ministerstvo kultury All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ústřední pracoviště NPÚ Generální ředitel Sekretariát Územní odborná pracoviště Odbor tisku a www stránek Bezpečnostní ředitel Odbor interního auditu a kontroly Odbor organizačně právní Územní odborná pracoviště Hl. města Praha Plzeň Jaroměř Od 1/1/08 Tiskový mluvčí Oddělení bezpečnosti BOZP + PO Oddělení interního auditu Oddělení organizačně právní Telč Od 1/1/08 Liberec Kroměříž Střední Čechy Loket Odd. zahraničních vztahů Referát veřejných zakázek Pardubice Ostrava České Budějovice Ústí nad Labem 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Sekretariát Redakce Zprávy památkové péče a ediční činnosti Náměstek pro výkon památkové péče Sekretariát Náměstek pro provoz a ekonomiku Sekretariát Brno Olomouc Odbor metodiky Odbor prezentace, monitoringu a výzkumu Odbor technolog. laboratoř Odbor péče o archeolog. fond Odbor restaurování v památkové péči Odbor ústředního seznamu kulturních památek Odbor péče o památkový fond Ekonomické oddělení Odd. provozní a hospodářské Odd. personální a mzdové Odbor IT Odd. strukturálních fondů Referát dějin a teorie památkové péče Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Knihovna Odd. monitoringu a dokum. památek UNESCO Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. administrace vědy a výzkumu Odd. technologické Odd. analytické Odd. péče o archeolog. fond Odd. správy archeolog. dat Odd. ústředního seznamu nemovitých památek Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. hradů a zámků Odd. hradů a zámků Odd. architektury a historického urbanismu Odd. krajiny, vesnických sídel a lidové kultury Odd. hradů a zámků Odd. rozpočtu a reprodukce majetku Odd. správy a evidence majetku Odd. dopravy Archiv a podatelna Odd. správy sítí a provozních aplikací Odd. správy odborných IS Odd. GIS Zdroj: Národní památkový ústav All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze Ředitel Úsek odborného náměstka Úsek provozně ekonomického náměstka Oddělení péče o PPR Oddělení péče mimo PPR Oddělení dokumentace Samostatný odbor archeologie Ref. metodiky památkové péče Sekretariát Oddělení provozní Oddělení informační Ref. ekonomický Ref. personální Ref. kontrolní Ref. reidentifikace Ref. monitoringu Oddělení hodnocení archeol. výzkumů Ref. evidence nem. památek Ref. evidence mov. památek Ref. dokumentace Oddělení terénních prací Oddělení péče o archeol. nálezy Poradní orgány ředitele: - Gremiální porada - Územní památková rada - Sbor poradců Zdroj: ÚOP v hl. m. Praze All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Střední Čechy Úsek ředitele Zdroj: ÚOP Střední Čechy Úsek ekonomického náměstka Úsek odborného náměstka Sekretariát ředitele Oddělení právní a kontrolní Oddělení personální Oddělení bezpečnosti Úsek provozního náměstka Sekretariát ekonom. náměstka Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Sekretariát odborného náměstka Odbor ochrany, evidence, dokumentace a sledování památ. fondu Odbor péče o památkový fond Sekretariát provozního náměstka Odbor péče o nemovitý majetek Odbor péče o mobiliární fondy Odbor provozní Referát prezentace Odd. evidence a informací Odd. péče o pam. arch., stav. a urbanismu Ref. technicko metodický Ref. klimatologie Odd. staveb Odd. operativní evidence Odd. restaurát. a konzervátor. dílny Odd. provozně technická Odd. archeologie Referát základní evidence Odd. péče o specifické druhy nem. kult. památek Odd. koncepční Ref. ochrany objektů Ref. zahrad a parků Odd. restaurování a expozic Odd. správy depozitářů v Kutné Hoře Odd. rezervací Odd. monitoringu a prev. ochrany památek Odd. průzkumů a dokumentace Odd. péče o pam. soch., mal. a uměl. řemesel Ref. propagace Odbor Odbor Odbor Správy SZ v Správy SZ v Správy SH Březinci Hořovicích Karlštejna Odbor Správy SH Kokořína Odbor Správy SZ Konopiště Odbor Správy SH Krakovce Odbor Správy SH Křivoklátu Odbor Správy SZ v Mnichově Hradišti Odbor Správy SZ v Mnišku pod Brdy Odbor Správy kláštera v Sázavě Odbor Správy SH Točníka a Žebráku Odbor Správy SZ ve Veltrusích Odbor Správy SZ ve Žlebech Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby Odd. údržby staveb Odd. údržby Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby staveb Ref. údržby Odd- údržby zahrad Ref- provozu HS Zbečno Odd- údržby zahrad Ref. ostrahy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště České Budějovice Ředitel NPÚ ÚOP Č. Budějovice Sekretariát ředitele ÚOP Sekce výkonu památkové péče -náměstek Sekretariát Právní referát Oddělení personální a interního auditu Sekce provozně ekonomická Oddělení uměleckohistorické a restaurování Odbor Stavebních památek a památ. území Odbor Evidence a dokumentace Odbor památ. průzkumů a monitoringu památek svět. dědictví Odbor provozně ekonomický Odd. architektury a his.urbanizmu Odd.vesnický ch sídel, lidové architektury Odd.archeolo gických památek Odd.krajiny historických Záhrad a parků Odděleni evidence Oddělení dokumenta ce Oddělení IT Odd. monitoring u Odd. průzkumů Odd. účetní evidence Odd.práce a mezd Odd.správy a evidence majetku dle zákona o účetnictví Odd. provozu, dopravy, ochrany,co,bozp a požární ochrany Odbor Správy a obnovy památkových objektů Odbor Marketingu, poradenství a fondu EU Odd. marketingu a smluv Odd.poradenského centra a prezentace Odd. údržby a obnovy spravovaných pamat. objektů Odd. správy a údržby SZ Hluboká Odd. správy a údržby SHZ Český Krumlov Odd. správy a údržby SHZ J.Hradec Odd.správy a Odd. správy SH Odd. správy SZ Odd.správy SZ Odd. správy SH Odd.správy a údržby Třeboň Nové Hrady Červená Lhota Dačice Landštejn údržby SH Zvíkov Odd. správy aúdržby SZ Kratochvíle Odd. správy a údržby SHZ Rožmberk Odd. správy kláštera Zlatá Koruna Zdroj: ÚOP České Budějovice All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Plzeň Ředitel - Památková rada Sekce výkonu památkové péče Sekce provozně ekonomická Sekretariát ředitele a podatelna Odbor Kancelář ředitele ÚOP Dislokované pracoviště Bolevec Sekce detašované pracoviště Loket Ref. systémové ochrany Sekretariát nám. pro výkon PP Odbor péče o památkový fond Odd. mobiliárních fondů Odd. ústředního seznamu KP a dokumentace PF Ref. Knihovny a editor Referát agendy Národních kulturních pam. Sekretariát Odd. ekonomické Odd. provozní hosp. správy Odd. investic, VZ a projektů Ref. systémové ochrany Ref. IT Odd. kulturních památek, chráněných území a specialistů Odd. průzkumů a restaurování Ref. centrální depozitář Ref. odborné spolupráce s památkovými objekty Odd. ISO Ref. BOZP a PO Ref. autoprovoz Ref. stavební obnovy ÚOP Ref. správy a servisu dokum. Odd. archeologie Odbor Správa památ. objektu NKP hrad Rabí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Velhartice Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Švihov Odbor Správa památ. obj. KP zámek Červ. Poříčí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad a zámek Horšovský Týn, KP kostel sv. Anny a KP kostel Všech svatých v Horšově Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Kozel Odbor Správa památ. obj. KP zámek Nebílovy Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Manětín Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Kladruby Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Plasy Zdroj: ÚOP Plzeň All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR vlastníci: MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Svaz měst a obcí ČR VNG International (= agentura

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Národní památkový ústav. příspěvková organizace státu a restrukturalizace 2012 2013

Národní památkový ústav. příspěvková organizace státu a restrukturalizace 2012 2013 Národní památkový ústav příspěvková organizace státu a restrukturalizace 2012 2013 Národní památkový ústav územní působnost Dva základní pilíře činností NPÚ I. Zajišťuje obnovu, správu, propagaci a zpřístupnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více