Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva"

Transkript

1 ŘÍZENÍ RIZIK A PORADENSKÉ SLUŽBY Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva 29. ledna 2008 PORADENSTVÍ

2 Komplexní audit Národního památkového ústavu Etapa I Analytická část komplexního auditu All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Výchozí situace řešení projektového zadání Zadání, postup, cíle Zadání: Základním cílem projektu je provedení komplexního (s důrazem na procesně organizační složku) auditu státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) odborně zacíleného tak, aby jeho výsledkem a konečným výstupem pro zadavatele byl zdůvodněný variantní návrh na optimální způsob zřizování státní příspěvkové p organizace NPÚ jako odborné organizace památkové péče s celostátní působností, včetně návrhu zakladatelských dokumentů a základní řídící dokumentace této příspěvkové organizace (dále jen PO). Postup: p Projekt je rozdělen do dvou etap: Etapa 1 Analytická část komplexního auditu Etapa 2 Návrhová část komplexního auditu Cíle Etapy I: Analýza (komplexní audit) dosavadní existence NPÚ týkající se všech činností této organizace převážně v oblastech: procesů a organizační struktury výkonů a hospodaření správy majetku zadávání a výběru dodavatelů veřejných zakázek lidských zdrojů řízení, kontroly a interních auditů All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Výchozí situace řešení projektového zadání Realizované výstupy Realizované výstupy Etapy I: Vyhodnocení strategického postavení NPÚ Analýza a definování organizačně-procesní struktury NPÚ Popis a charakteristika procesů v rámci NPÚ Věcné vymezení informačních toků a vazeb NPÚ Deskriptivní analýza kapacitní vytíženosti lidských zdrojů ve vztahu k definovaným procesům Vymezení personálních odpovědností vzhledem k jednotlivým procesním činnostem SWOT analýza stávající situace NPÚ Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza a zhodnocení veřejných zakázek předložených auditovaným subjektem Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm (dále jen ÚP) a Územními odbornými pracovišti (dále jen ÚOP) NPÚ Rámcová zjištění a východiska pro etapu II All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Při realizaci komplexního auditu byly využity tyto poskytnuté podklady a zdroje: Interní řády, směrnice a metodické pokyny Zprávy o činnosti a hospodaření NPÚ Zprávy z provedených auditů Ekonomické výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty Dokumentace k výběrovým řízením Strukturovaná interview na úrovni MK ČR (odbor památkové péče, odbor ekonomický, odbor investic, odbor interního auditu a kontroly) Strukturovaná interview na úrovni ústředního pracoviště Národního památkového ústavu Sekce 1000 (Interní audit; Ochrana objektů, BOZP a PO; Právní servis, Zabezpečení informovanosti) Sekce 2000 (Metodické řízení výkonu památkové péče; Restaurátorství; Výkon péče o archeologický fond; Zabezpečení vědeckého výzkumu a vzdělávání; Zajištění technologické laboratoře) Sekce 3000 (Evidence památkového fondu; Výkon památkové péče) Sekce 4000 (Finanční řízení; Personální řízení; Řízení informatiky; Vnitřní správa) Strukturovaná interview na úrovni územních odborných pracovišť Brno, Střední Čechy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Přístup ke zpracování Kapitola Strategické postavení Národního památkového ústavu je výchozím rozborem, který by měl poskytnout základní přehled o postavení NPÚ s ohledem na vnější prostředí. V kapitole jsou graficky znázorněny nejvýznamnější subjekty, se kterými jsou organizační jednotky NPÚ v běžném každodenním kontaktu. Nejvýznamnější vazby jsou příslušně okomentovány a doplněny tzv. PEST analýzou. PEST analýza je metoda, při které je kladen důraz na politické, ekonomické, sociální a technologické faktory, které mají nebo mohou mít významný vliv na pozici příslušné firmy/organizace. Jednotlivé faktory jsou uvedeny bez rozlišení, zda je jejich vliv vnímán v pozitivním či negativním smyslu. Politické faktory zahrnují zejména vládní politiku a právní prostředí jako celek a týkají se jak formálních, tak neformálních pravidel, která fungování dané organizace ovlivňují. Mezi Ekonomické faktory ypatří skutečnosti související s ekonomickým růstem, úrokovými sazbami, směnnými kursy, mírou inflace apod. Sociální faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty externího makroekonomického prostředí mezi které patří např. věkové rozložení obyvatelstva, míra růstu populace apod. Technologické faktory řadíme např. např. vladní výdaje na výzkum a vývoj, dopad změn v informačních technologiích, rozvoj internetu apod. Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na NPÚ a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ Subjekty veřejné správy Ministerstvo Kultury Soukromé subjekty Soudy Nejvyšší kontrolní úřad Národní památkový ústav Pojišťovny Advokátní kanceláře Ministerstva Finanční úřady Ústřední pracoviště Komerční banky Vlastníci lokalit archeologického průzkumu Policie ČR, celní úřady Krajské úřady Nájemci Soukromí vlastníci památek Česká obchodní inspekce Obce s rozšířenou působností Územní odborná pracoviště Anderson consulting Vema a.s Oblastní inspektorát práce Úřad na ochranu osobních údajů Hrady a zámky ve správě NPÚ Anect a.s Dodavatelé služeb Ostatní veřejné subjekty Odborná veřejnost Muzea a Odborové Akademie a Český Galerie organizace ústavy statistický úřad Vysoké školy a vzdělávací instituce Česká národní banka Církve All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ komentář Fungování Národního památkového ústavu je ovlivňováno ň okolním prostředím, tj. působením ů jak různých ů ýhsubjektů bjktů veřejné ř správy či jiných veřejných institucí, tak subjektů ze soukromého sektoru. Základními subjekty, se kterými je vedena intenzivní komunikace, jsou Ministerstvo kultury (MK) a územní odborná pracoviště NPÚ (ÚOP). Ministerstvo i kultury je zřizovatelem NPÚ a jako takové ve vzájemných vztazích vystupuje. Komunikace probíhá zejména s Odborem památkové péče, s Ekonomickým odborem, Odborem investic a s Odborem kontroly a interního auditu. V současné době je zřízeno dvanáct územních odborných pracovišť. Dvě územní odborná pracoviště budou zřízena s účinností od Existovat tedy bude 1 územní pracoviště v každém kraji, nicméně jejich sídla nejsou vždy zřízena v krajském městě. Mezi hlavní subjekty z oblasti veřejné správy lze zařadit municipality (jak krajské úřady, tak úřady obecní) a to především jako orgány výkonu památkové péče v příslušných regionech. Dále pak ministerstva, a to především jako orgány metodické podpory. Dalšími významnými subjekty se kterými existuje významná komunikace jsou orgány soudní moci (např. v oblasti restitučních sporů). Velmi významnou roli hrají jednotliví účastnící správních řízení v oblasti památkové péče, i když s nimi NPÚ nekomunikuje přímo, ale prostřednictvím příslušných orgánů veřejné správy. Zpracování odborných posudků představuje jednu ze základních činností NPÚ. NPÚ také spolupracuje s jednotlivými soukromými vlastníky kulturních památek, kterým poskytuje konzultace v oblasti trendů a příkladů dobré praxe v dané oblasti (zejména co se týče přístupů ke správě objektů) Do okolního prostředí je také nutné zahrnout ostatní příspěvkové organizace Ministerstva kultury, které mohou vystupovat částečně také jako konkurence NPÚ (zejména pokud se jedná o rozdělování rozpočtových prostředků MK na jednotlivé roky). V neposlední řadě jsou to subjekty, se kterými má NPÚ uzavřeny dodavatelské atelské smlouvy. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza Politické faktory časté změny na pozici GŘŘ a dalších vedoucích zaměstnanců změny ve vedení MK a NPÚ po volbách 2010 zachování stability ve vedení odborů výkon činností MK a NPÚ ovlivněn programem vládnoucí politické strany (koalice) potenciálně věcně či kompetenčně nesprávné politické zadání a úkoly neflexibilita a nedostatky stávající legislativy v oblasti památkové péče dopady nového zákoníku práce příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči změny stávajícího zákona o památkové péči Sociální faktory existence vysokého počtu odborových organizací špatné vnímání památkové péče veřejností stárnutí zaměstnanců NPÚ, pomalá generační obměna vysoká míra konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím specifičnost památkové péče pro kariérní rozvoj rivalita mezi ÚOP a ÚP nevyrovnání se se ztrátou právní subjektivity vysoká diverzifikace oborů památkové péče rostoucí počet zahraničních turistů sílící domácí cestovní ruch Ekonomické faktory dopady daňové reformy závislost na rozpočtovém financování snižování schodku státního rozpočtu posilování kurzu Kč očekávaný růst míry inflace možnost využití prostředků z fondů strukturálních fondů rostoucí kupní síla obyvatelstva (z části způsobená zvýšenou ochotou zadlužit se) klesající trend míry nezaměstnanosti (za poslední 2-3 roky) vysoký ekonomický potenciál využití památkového fondu vysoký počet památek v seznamu UNESCO (cestovní ruch) nízká míra pravomocí pro využití dosaženého hospodářského výsledku různá míra komerčního uplatnění odborných disciplín, které jsou nezbytné pro výkon památkové péče velmi nízká mzdová konkurenceschopnost na trhu práce Technologické faktory nekoordinovaná a nekomplexní propagace památkového fondu v rámci regionů dopravní dostupnost některých památek nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu nutnost digitalizace dat o památkovém fondu vysoký počet grantových programů v oblasti památkové péče nedostatečné zabezpečení moderními technologiemi využívání GIS neexistence památkové péče jako samostatného multidisciplinárního oboru na univerzitách nutnost kombinovat o několik ě odborných disciplín silná provázanost mezi délkou praxe a odbornou úrovní pracovníků All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza komentář Politické faktory patří v případě NPÚ mezi nevýznamnější. Vzhledem k častému střídání na pozici generálního ředitele je komplikované udržet kontinuitu ve směřování organizace. Omezením flexibilního fungování památkové péče je současné znění zákona o památkové péči, který se jeví jako příliš rigidní. V této souvislosti je příležitostí urychlená příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči, který by měl být připraven ve maximální spolupráci subjektů, které se výkonem památkové péče zabývají. Z ekonomických faktorů patří mezi nejvýznamnější skutečnost, že NPÚ je silně závislé na příspěvcích ze strany státního rozpočtu. Vzhledem k restriktivním opatřením v oblasti veřejných financí tak bude NPÚ nuceno efektivněji nakládat s prostředky a zároveň ň lépe využívat kulturní památky, které mají ve správě ě tak, aby byly maximalizovány výnosy z jejich ji provozování. Dalším důležitým ekonomickým faktorem je maximální možné využití prostředků, které budou v programovacím období k dispozici ze strukturálních fondů EU. Mezi sociální faktory řadíme na jedné straně nadprůměrnou věkovou strukturu pracovníků na některých pracovištích NPÚ, která s sebou přináší vysokou míru konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím, jak technického tak netechnického charakteru. Jako komplikované se jeví také vysoký počet odborových organizacích působících při NPÚ, který je také brzdou možností inovovat. Jedním z důležitých faktorů, který má vliv na pomalejší růst sektoru, je nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu, s čímž souvisí také slabší dopravní dostupnost některých regionů. Jako velkou příležitost vidíme digitalizaci veškerých dat o památkovém fondu pro potřeby odborné i laické veřejnosti (zejména vzhledem k velkému množství a zajímavosti těchto dat). All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Organizačně procesní struktura NPÚ Přístup ke zpracování Kapitola Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu poskytuje strukturovaný přehled o organizačním uspořádání jednotlivých útvarů NPÚ. Na úvod kapitoly je schématicky znázorněna stávající hierarchická struktura fungování NPÚ od úrovně zřizovatele, tj. Ministerstva kultury, po úroveň jednotlivých územních odborných pracovišť (včetně dvou nových pracovišť zřizovaných k ) a základní vertikální komunikační a procesní toky. Následují 2 schémata obsahující analýzu procesních vazeb útvarů Ministerstva kultury jako zřizovatele příspěvkové organizace NPÚ na věcně příslušné útvary této organizace. Pro zmapování fungování vedoucího útvaru NPÚ je uveden organigram současného uspořádání ústředního pracoviště NPÚ do úrovně oddělení a přehledné grafické znázornění působnosti vrcholového managementu NPÚ Generálního ředitele. Pro znázornění současného fungování a stavu organizační struktury ÚOP jsou zařazena organizační schémata jednotlivých ÚOP a následně uvedena tabulka a graf shrnující údaje o základních charakteristikách ÚOP. Z uvedených schémat, tabulky a grafu jsou patrné významné rozdíly mezi strukturou a velikostí jednotlivých ÚOP. V závěru kapitoly je uvedena organizačně - procesní matice, kde jsou v řádcích uvedeny názvy všech identifikovaných procesů a ve sloupcích pak jednotlivé odbory NPÚ. Účelem této matice je přehledná vizualizace počtu procesů, které jsou zajišťovány jednotlivými útvary. Podrobná analýza jednotlivých procesů je obsažena v následující kapitole. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Organizačně procesní struktura NPÚ Obecná struktura a vztahy jednotlivých úrovní procesu výkonu památkové péče Komun Metodická nikace á podpora Řízení a Kontr rola Zřizovatel Ústřední pracoviště ÚOP České Budějovice ÚOP Hl. města Praha Územní odborná pracoviště ÚOP Střední Čechy ÚOP Plzeň Ministerstvo Kultury Odbor památkové péče ÚP Generální ředitel ÚOP Loket ÚOP Ústí nad Labem ÚOP Jaroměř Od 1/1/08 ÚOP Brno ÚOP Liberec ÚOP Telč Od 1/1/08 ÚOP Ostrava ÚOP Olomouc ÚOP Pardubice ÚOP Kroměříž ace e ktů Prezenta kové péče voz objek vazba P n památk va a prov Zpětná v Výkon Správ All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK Odbor památkové péče Odbor ekonomický Odbor investic Odbor interního auditu a kontroly MK Generální ředitel NPÚ Náměstek pro provoz a ekonomiku Odbor interního auditu a kontroly NPÚ 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Náměstek pro výkon památ. péče ÚP NPÚ zabezpečení fungování památkové péče a činností s tím spojených zajištění koordinace správy a provozu kulturních památek metodické řízení a koordinace činností NPÚ komunikace založená na pravidelných schůzkách s vedením NPÚ, pravidelné reporty o činnostech kontrola plnění úkolů vyplývající ze zákona a hlavních úkolů MK komunikace s ekonomickými odděleními (náměstkem) NPÚ spolupráce a koordinace tvorby rozpočtu NPÚ metodické vedení a koordinace ekonomických činností kontrola čerpání rozpočtu, hospodaření a podávání podnětů pro interní audit a kontrolu metodické vedení a koordinace činností NPÚ v oblasti plánování a realizování investic spolupráce práce na tvorbě investičních plánů a rozpočtů pravidelná komunikace a kontrola čerpání přidělených investičních prostředků nastavení interního auditu a kontroly, splnění legislativních podmínek zajištění plánovaných i mimořádných interních auditů a kontrol metodické řízení a koordinace činností Odboru interního auditu a kontroly NPÚ spolupráce na prováděných auditech a kontrolách pravidelná komunikace s Odborem interního auditu a kontroly NPÚ VAZBY All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK st Obla Památková péče Ekonomika Investice Interní audit a kontrola Aktuá lní stav Komunikace je založena na personálních vazbách, nově zaveden systém pravidelných schůzek mezi NPÚ a MK. Absence manažerského řízení a nastavení vztahu s NPÚ. Nedostatečné metodické řízení, nastavení koncepcí a strategií. Nejsou nastavena měřitelná výkonnostní kritéria. Nejednotná prezentační strategie v oblasti památkové péče. Rozpočet NPÚ je navyšován indexově bez podrobnějších analýz. Není stanovena strategie rozdělování finančních prostředků. Tvorba rozpočtu na rok n+1 vychází z rozpočtu n-1 bez zohlednění případných změn v roce n. Rozpočty nezohledňují inflaci navýšení rozpočtu pouze při rozšíření organizace. Vysoká časová náročnost schvalování HV a změn v rozpočtu. Absence jednotného IS Není nastavena investiční strategie, nejsou nastaveny investiční priority, neexistence investiční bilance. Nedostatečná investiční připravenost u většiny ÚOP. Komunikace s ÚP je nepružná, častá komunikace přímo s ÚOP. Nepravidelná věcná kontrola. Není zaveden systém pravidelných analytických reportů o stavu čerpání investičních prostředků. Nedostatečná komunikace a spolupráce v oblasti interního auditu a kontroly. Není nastavena kontrola NPÚ přes věcně-příslušné odbory na MK. Kontrola je často velmi formální. Nedostatečná věcně odborná vybavenost IA (např. chybí specialisté na účetnictví a finance). Nejednotný systém zápisů z kontrol provedených na NPÚ. Nefunkční zpětná vazba a kontrola nápravných opatření ze strany IA. Optimální stav Nastavit pravidelné komunikační toky formou jednání vedoucích pracovníků a písemného reportingu. Připravit koncepci manažerského řízení a stanovit pravidla pro vzájemnou spolupráci. Nastavit a sledovat plnění plánů a úkolů pro NPÚ stanovení měřitelných kritérií (např. 90% vyřízených odborných stanovisek do 30 dnů). Připravit marketingovou a prezentační strategii, ve vazbě na strategii cestovního ruchu (MMR). Provést ekonomickou analýzu potřeb NPÚ a zohlednit ji při tvorbě rozpočtů. Při tvorbě rozpočtů na n+1 zohlednit změny realizované v roce n. Při sestavování rozpočtů zohlednit předpokládanou míru inflace. Nastavit optimálně spolupráci a schvalovací systém při schvalování HV a sestavování a změnách rozpočtů (např. stanovit pevné lhůty pro vyjádření / postoupení dále). Zavést jednotný ekonomický IS. Připravit a nastavit investiční strategie jako podklady pro sestavování investičních potřeb. Metodicky vést a nastavit pravidla investiční přípravy p pro NPÚ. Nastavit komunikační toky, stanovit pravidla pro komunikaci s ÚP a ÚOP. Zajistit pravidelné či mimořádné kontroly investičních projektů (např. u projektů převyšující určitý finanční objem). Zavést pravidelné reporty o stavu čerpaných investic. Nastavit kritéria komunikace a spolupráce IA na MK a NPÚ. Stanovit systém kontroly věcně příslušnými odbory (např. kontrola čerpání investic). Věcná á a hlubší kontrola u rizikovějších ik a náročnějších projektů. Rozšiřovat odbornost pracovníků IA, zajistit širší vybavenost odboru (právník, účetní, ekonom apod.) Připravit jednotnou formu zápisu z provedených kontrol. Nastavit kontrolu nápravných opatření a informovanost příslušných odborů. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ministerstvo kultury Ministr kultury Náměstek ministra i Náměstek ministra i 1. Náměstek ministra i Vrchní ředitel Odbor církví Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Odbor regionální a národní kultury Odbor památkové péče Odbor lidských zdrojů Odbor interního auditu a kontroly Odbor zahraniční Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí Odbor médií a audiovize Odbor autorského práva Odbor ekonomický Odbor vnitřní správy Odbor investic Samostatné t oddělení správy státních fondů Odbor umění a knihoven Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Památková inspekce Kancelář bezpečnostního ředitele Sekretariát ministra a Informační kancelář Samostatné oddělení UNESCO Odbor legislativní a právní Samostatné oddělení EU Koordinační centrum pro výzkum a vývoj Samostatné oddělení právní Samostatné oddělení metodické Samostatné oddělení finančního řízení Samostatné oddělení projektového řízení Zdroj: Ministerstvo kultury All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ústřední pracoviště NPÚ Generální ředitel Sekretariát Územní odborná pracoviště Odbor tisku a www stránek Bezpečnostní ředitel Odbor interního auditu a kontroly Odbor organizačně právní Územní odborná pracoviště Hl. města Praha Plzeň Jaroměř Od 1/1/08 Tiskový mluvčí Oddělení bezpečnosti BOZP + PO Oddělení interního auditu Oddělení organizačně právní Telč Od 1/1/08 Liberec Kroměříž Střední Čechy Loket Odd. zahraničních vztahů Referát veřejných zakázek Pardubice Ostrava České Budějovice Ústí nad Labem 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Sekretariát Redakce Zprávy památkové péče a ediční činnosti Náměstek pro výkon památkové péče Sekretariát Náměstek pro provoz a ekonomiku Sekretariát Brno Olomouc Odbor metodiky Odbor prezentace, monitoringu a výzkumu Odbor technolog. laboratoř Odbor péče o archeolog. fond Odbor restaurování v památkové péči Odbor ústředního seznamu kulturních památek Odbor péče o památkový fond Ekonomické oddělení Odd. provozní a hospodářské Odd. personální a mzdové Odbor IT Odd. strukturálních fondů Referát dějin a teorie památkové péče Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Knihovna Odd. monitoringu a dokum. památek UNESCO Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. administrace vědy a výzkumu Odd. technologické Odd. analytické Odd. péče o archeolog. fond Odd. správy archeolog. dat Odd. ústředního seznamu nemovitých památek Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. hradů a zámků Odd. hradů a zámků Odd. architektury a historického urbanismu Odd. krajiny, vesnických sídel a lidové kultury Odd. hradů a zámků Odd. rozpočtu a reprodukce majetku Odd. správy a evidence majetku Odd. dopravy Archiv a podatelna Odd. správy sítí a provozních aplikací Odd. správy odborných IS Odd. GIS Zdroj: Národní památkový ústav All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze Ředitel Úsek odborného náměstka Úsek provozně ekonomického náměstka Oddělení péče o PPR Oddělení péče mimo PPR Oddělení dokumentace Samostatný odbor archeologie Ref. metodiky památkové péče Sekretariát Oddělení provozní Oddělení informační Ref. ekonomický Ref. personální Ref. kontrolní Ref. reidentifikace Ref. monitoringu Oddělení hodnocení archeol. výzkumů Ref. evidence nem. památek Ref. evidence mov. památek Ref. dokumentace Oddělení terénních prací Oddělení péče o archeol. nálezy Poradní orgány ředitele: - Gremiální porada - Územní památková rada - Sbor poradců Zdroj: ÚOP v hl. m. Praze All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Střední Čechy Úsek ředitele Zdroj: ÚOP Střední Čechy Úsek ekonomického náměstka Úsek odborného náměstka Sekretariát ředitele Oddělení právní a kontrolní Oddělení personální Oddělení bezpečnosti Úsek provozního náměstka Sekretariát ekonom. náměstka Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Sekretariát odborného náměstka Odbor ochrany, evidence, dokumentace a sledování památ. fondu Odbor péče o památkový fond Sekretariát provozního náměstka Odbor péče o nemovitý majetek Odbor péče o mobiliární fondy Odbor provozní Referát prezentace Odd. evidence a informací Odd. péče o pam. arch., stav. a urbanismu Ref. technicko metodický Ref. klimatologie Odd. staveb Odd. operativní evidence Odd. restaurát. a konzervátor. dílny Odd. provozně technická Odd. archeologie Referát základní evidence Odd. péče o specifické druhy nem. kult. památek Odd. koncepční Ref. ochrany objektů Ref. zahrad a parků Odd. restaurování a expozic Odd. správy depozitářů v Kutné Hoře Odd. rezervací Odd. monitoringu a prev. ochrany památek Odd. průzkumů a dokumentace Odd. péče o pam. soch., mal. a uměl. řemesel Ref. propagace Odbor Odbor Odbor Správy SZ v Správy SZ v Správy SH Březinci Hořovicích Karlštejna Odbor Správy SH Kokořína Odbor Správy SZ Konopiště Odbor Správy SH Krakovce Odbor Správy SH Křivoklátu Odbor Správy SZ v Mnichově Hradišti Odbor Správy SZ v Mnišku pod Brdy Odbor Správy kláštera v Sázavě Odbor Správy SH Točníka a Žebráku Odbor Správy SZ ve Veltrusích Odbor Správy SZ ve Žlebech Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby Odd. údržby staveb Odd. údržby Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby staveb Ref. údržby Odd- údržby zahrad Ref- provozu HS Zbečno Odd- údržby zahrad Ref. ostrahy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště České Budějovice Ředitel NPÚ ÚOP Č. Budějovice Sekretariát ředitele ÚOP Sekce výkonu památkové péče -náměstek Sekretariát Právní referát Oddělení personální a interního auditu Sekce provozně ekonomická Oddělení uměleckohistorické a restaurování Odbor Stavebních památek a památ. území Odbor Evidence a dokumentace Odbor památ. průzkumů a monitoringu památek svět. dědictví Odbor provozně ekonomický Odd. architektury a his.urbanizmu Odd.vesnický ch sídel, lidové architektury Odd.archeolo gických památek Odd.krajiny historických Záhrad a parků Odděleni evidence Oddělení dokumenta ce Oddělení IT Odd. monitoring u Odd. průzkumů Odd. účetní evidence Odd.práce a mezd Odd.správy a evidence majetku dle zákona o účetnictví Odd. provozu, dopravy, ochrany,co,bozp a požární ochrany Odbor Správy a obnovy památkových objektů Odbor Marketingu, poradenství a fondu EU Odd. marketingu a smluv Odd.poradenského centra a prezentace Odd. údržby a obnovy spravovaných pamat. objektů Odd. správy a údržby SZ Hluboká Odd. správy a údržby SHZ Český Krumlov Odd. správy a údržby SHZ J.Hradec Odd.správy a Odd. správy SH Odd. správy SZ Odd.správy SZ Odd. správy SH Odd.správy a údržby Třeboň Nové Hrady Červená Lhota Dačice Landštejn údržby SH Zvíkov Odd. správy aúdržby SZ Kratochvíle Odd. správy a údržby SHZ Rožmberk Odd. správy kláštera Zlatá Koruna Zdroj: ÚOP České Budějovice All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Plzeň Ředitel - Památková rada Sekce výkonu památkové péče Sekce provozně ekonomická Sekretariát ředitele a podatelna Odbor Kancelář ředitele ÚOP Dislokované pracoviště Bolevec Sekce detašované pracoviště Loket Ref. systémové ochrany Sekretariát nám. pro výkon PP Odbor péče o památkový fond Odd. mobiliárních fondů Odd. ústředního seznamu KP a dokumentace PF Ref. Knihovny a editor Referát agendy Národních kulturních pam. Sekretariát Odd. ekonomické Odd. provozní hosp. správy Odd. investic, VZ a projektů Ref. systémové ochrany Ref. IT Odd. kulturních památek, chráněných území a specialistů Odd. průzkumů a restaurování Ref. centrální depozitář Ref. odborné spolupráce s památkovými objekty Odd. ISO Ref. BOZP a PO Ref. autoprovoz Ref. stavební obnovy ÚOP Ref. správy a servisu dokum. Odd. archeologie Odbor Správa památ. objektu NKP hrad Rabí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Velhartice Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Švihov Odbor Správa památ. obj. KP zámek Červ. Poříčí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad a zámek Horšovský Týn, KP kostel sv. Anny a KP kostel Všech svatých v Horšově Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Kozel Odbor Správa památ. obj. KP zámek Nebílovy Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Manětín Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Kladruby Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Plasy Zdroj: ÚOP Plzeň All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu

Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu Památkové objekty NPÚ Jejich dostupnost z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu Milan Jančo, Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Bečov nad Teplou,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing. Dana Hunčovská Ředitelka společnosti CLANROY a.s.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz

Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ. www.kredo.reformy-msmt.cz Analýza rizik a bilance zdrojů podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Pár metodických poznámek k analýze rizik Poznámky ke způsobu vyhodnocení

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku

Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku Transparentnost při zpeněžování či pronájmu nemovitého majetku. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Série seminářů ve spolupráci s APUeN Cheb Praha Kladno Tábor Pardubice Brno Ostrava Ing.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více