Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva"

Transkript

1 ŘÍZENÍ RIZIK A PORADENSKÉ SLUŽBY Komplexní audit Národního památkového ústavu Závěrečná zpráva 29. ledna 2008 PORADENSTVÍ

2 Komplexní audit Národního památkového ústavu Etapa I Analytická část komplexního auditu All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2

3 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3

4 Výchozí situace řešení projektového zadání Zadání, postup, cíle Zadání: Základním cílem projektu je provedení komplexního (s důrazem na procesně organizační složku) auditu státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) odborně zacíleného tak, aby jeho výsledkem a konečným výstupem pro zadavatele byl zdůvodněný variantní návrh na optimální způsob zřizování státní příspěvkové p organizace NPÚ jako odborné organizace památkové péče s celostátní působností, včetně návrhu zakladatelských dokumentů a základní řídící dokumentace této příspěvkové organizace (dále jen PO). Postup: p Projekt je rozdělen do dvou etap: Etapa 1 Analytická část komplexního auditu Etapa 2 Návrhová část komplexního auditu Cíle Etapy I: Analýza (komplexní audit) dosavadní existence NPÚ týkající se všech činností této organizace převážně v oblastech: procesů a organizační struktury výkonů a hospodaření správy majetku zadávání a výběru dodavatelů veřejných zakázek lidských zdrojů řízení, kontroly a interních auditů All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4

5 Výchozí situace řešení projektového zadání Realizované výstupy Realizované výstupy Etapy I: Vyhodnocení strategického postavení NPÚ Analýza a definování organizačně-procesní struktury NPÚ Popis a charakteristika procesů v rámci NPÚ Věcné vymezení informačních toků a vazeb NPÚ Deskriptivní analýza kapacitní vytíženosti lidských zdrojů ve vztahu k definovaným procesům Vymezení personálních odpovědností vzhledem k jednotlivým procesním činnostem SWOT analýza stávající situace NPÚ Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza a zhodnocení veřejných zakázek předložených auditovaným subjektem Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm (dále jen ÚP) a Územními odbornými pracovišti (dále jen ÚOP) NPÚ Rámcová zjištění a východiska pro etapu II All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5

6 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6

7 Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Při realizaci komplexního auditu byly využity tyto poskytnuté podklady a zdroje: Interní řády, směrnice a metodické pokyny Zprávy o činnosti a hospodaření NPÚ Zprávy z provedených auditů Ekonomické výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty Dokumentace k výběrovým řízením Strukturovaná interview na úrovni MK ČR (odbor památkové péče, odbor ekonomický, odbor investic, odbor interního auditu a kontroly) Strukturovaná interview na úrovni ústředního pracoviště Národního památkového ústavu Sekce 1000 (Interní audit; Ochrana objektů, BOZP a PO; Právní servis, Zabezpečení informovanosti) Sekce 2000 (Metodické řízení výkonu památkové péče; Restaurátorství; Výkon péče o archeologický fond; Zabezpečení vědeckého výzkumu a vzdělávání; Zajištění technologické laboratoře) Sekce 3000 (Evidence památkového fondu; Výkon památkové péče) Sekce 4000 (Finanční řízení; Personální řízení; Řízení informatiky; Vnitřní správa) Strukturovaná interview na úrovni územních odborných pracovišť Brno, Střední Čechy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7

8 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8

9 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Přístup ke zpracování Kapitola Strategické postavení Národního památkového ústavu je výchozím rozborem, který by měl poskytnout základní přehled o postavení NPÚ s ohledem na vnější prostředí. V kapitole jsou graficky znázorněny nejvýznamnější subjekty, se kterými jsou organizační jednotky NPÚ v běžném každodenním kontaktu. Nejvýznamnější vazby jsou příslušně okomentovány a doplněny tzv. PEST analýzou. PEST analýza je metoda, při které je kladen důraz na politické, ekonomické, sociální a technologické faktory, které mají nebo mohou mít významný vliv na pozici příslušné firmy/organizace. Jednotlivé faktory jsou uvedeny bez rozlišení, zda je jejich vliv vnímán v pozitivním či negativním smyslu. Politické faktory zahrnují zejména vládní politiku a právní prostředí jako celek a týkají se jak formálních, tak neformálních pravidel, která fungování dané organizace ovlivňují. Mezi Ekonomické faktory ypatří skutečnosti související s ekonomickým růstem, úrokovými sazbami, směnnými kursy, mírou inflace apod. Sociální faktory zahrnují demografické a kulturní aspekty externího makroekonomického prostředí mezi které patří např. věkové rozložení obyvatelstva, míra růstu populace apod. Technologické faktory řadíme např. např. vladní výdaje na výzkum a vývoj, dopad změn v informačních technologiích, rozvoj internetu apod. Základním úkolem PEST analýzy je identifikovat oblasti, jejichž změna by mohla mít významný dopad na NPÚ a odhadovat, jaké změny by v těchto oblastech mohly nastat. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9

10 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ Subjekty veřejné správy Ministerstvo Kultury Soukromé subjekty Soudy Nejvyšší kontrolní úřad Národní památkový ústav Pojišťovny Advokátní kanceláře Ministerstva Finanční úřady Ústřední pracoviště Komerční banky Vlastníci lokalit archeologického průzkumu Policie ČR, celní úřady Krajské úřady Nájemci Soukromí vlastníci památek Česká obchodní inspekce Obce s rozšířenou působností Územní odborná pracoviště Anderson consulting Vema a.s Oblastní inspektorát práce Úřad na ochranu osobních údajů Hrady a zámky ve správě NPÚ Anect a.s Dodavatelé služeb Ostatní veřejné subjekty Odborná veřejnost Muzea a Odborové Akademie a Český Galerie organizace ústavy statistický úřad Vysoké školy a vzdělávací instituce Česká národní banka Církve All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10

11 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy Okolní prostředí NPÚ komentář Fungování Národního památkového ústavu je ovlivňováno ň okolním prostředím, tj. působením ů jak různých ů ýhsubjektů bjktů veřejné ř správy či jiných veřejných institucí, tak subjektů ze soukromého sektoru. Základními subjekty, se kterými je vedena intenzivní komunikace, jsou Ministerstvo kultury (MK) a územní odborná pracoviště NPÚ (ÚOP). Ministerstvo i kultury je zřizovatelem NPÚ a jako takové ve vzájemných vztazích vystupuje. Komunikace probíhá zejména s Odborem památkové péče, s Ekonomickým odborem, Odborem investic a s Odborem kontroly a interního auditu. V současné době je zřízeno dvanáct územních odborných pracovišť. Dvě územní odborná pracoviště budou zřízena s účinností od Existovat tedy bude 1 územní pracoviště v každém kraji, nicméně jejich sídla nejsou vždy zřízena v krajském městě. Mezi hlavní subjekty z oblasti veřejné správy lze zařadit municipality (jak krajské úřady, tak úřady obecní) a to především jako orgány výkonu památkové péče v příslušných regionech. Dále pak ministerstva, a to především jako orgány metodické podpory. Dalšími významnými subjekty se kterými existuje významná komunikace jsou orgány soudní moci (např. v oblasti restitučních sporů). Velmi významnou roli hrají jednotliví účastnící správních řízení v oblasti památkové péče, i když s nimi NPÚ nekomunikuje přímo, ale prostřednictvím příslušných orgánů veřejné správy. Zpracování odborných posudků představuje jednu ze základních činností NPÚ. NPÚ také spolupracuje s jednotlivými soukromými vlastníky kulturních památek, kterým poskytuje konzultace v oblasti trendů a příkladů dobré praxe v dané oblasti (zejména co se týče přístupů ke správě objektů) Do okolního prostředí je také nutné zahrnout ostatní příspěvkové organizace Ministerstva kultury, které mohou vystupovat částečně také jako konkurence NPÚ (zejména pokud se jedná o rozdělování rozpočtových prostředků MK na jednotlivé roky). V neposlední řadě jsou to subjekty, se kterými má NPÚ uzavřeny dodavatelské atelské smlouvy. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11

12 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza Politické faktory časté změny na pozici GŘŘ a dalších vedoucích zaměstnanců změny ve vedení MK a NPÚ po volbách 2010 zachování stability ve vedení odborů výkon činností MK a NPÚ ovlivněn programem vládnoucí politické strany (koalice) potenciálně věcně či kompetenčně nesprávné politické zadání a úkoly neflexibilita a nedostatky stávající legislativy v oblasti památkové péče dopady nového zákoníku práce příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči změny stávajícího zákona o památkové péči Sociální faktory existence vysokého počtu odborových organizací špatné vnímání památkové péče veřejností stárnutí zaměstnanců NPÚ, pomalá generační obměna vysoká míra konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím specifičnost památkové péče pro kariérní rozvoj rivalita mezi ÚOP a ÚP nevyrovnání se se ztrátou právní subjektivity vysoká diverzifikace oborů památkové péče rostoucí počet zahraničních turistů sílící domácí cestovní ruch Ekonomické faktory dopady daňové reformy závislost na rozpočtovém financování snižování schodku státního rozpočtu posilování kurzu Kč očekávaný růst míry inflace možnost využití prostředků z fondů strukturálních fondů rostoucí kupní síla obyvatelstva (z části způsobená zvýšenou ochotou zadlužit se) klesající trend míry nezaměstnanosti (za poslední 2-3 roky) vysoký ekonomický potenciál využití památkového fondu vysoký počet památek v seznamu UNESCO (cestovní ruch) nízká míra pravomocí pro využití dosaženého hospodářského výsledku různá míra komerčního uplatnění odborných disciplín, které jsou nezbytné pro výkon památkové péče velmi nízká mzdová konkurenceschopnost na trhu práce Technologické faktory nekoordinovaná a nekomplexní propagace památkového fondu v rámci regionů dopravní dostupnost některých památek nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu nutnost digitalizace dat o památkovém fondu vysoký počet grantových programů v oblasti památkové péče nedostatečné zabezpečení moderními technologiemi využívání GIS neexistence památkové péče jako samostatného multidisciplinárního oboru na univerzitách nutnost kombinovat o několik ě odborných disciplín silná provázanost mezi délkou praxe a odbornou úrovní pracovníků All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12

13 Strategické postavení NPÚ - včetně PEST analýzy PEST analýza komentář Politické faktory patří v případě NPÚ mezi nevýznamnější. Vzhledem k častému střídání na pozici generálního ředitele je komplikované udržet kontinuitu ve směřování organizace. Omezením flexibilního fungování památkové péče je současné znění zákona o památkové péči, který se jeví jako příliš rigidní. V této souvislosti je příležitostí urychlená příprava věcného záměru nového zákona o památkové péči, který by měl být připraven ve maximální spolupráci subjektů, které se výkonem památkové péče zabývají. Z ekonomických faktorů patří mezi nejvýznamnější skutečnost, že NPÚ je silně závislé na příspěvcích ze strany státního rozpočtu. Vzhledem k restriktivním opatřením v oblasti veřejných financí tak bude NPÚ nuceno efektivněji nakládat s prostředky a zároveň ň lépe využívat kulturní památky, které mají ve správě ě tak, aby byly maximalizovány výnosy z jejich ji provozování. Dalším důležitým ekonomickým faktorem je maximální možné využití prostředků, které budou v programovacím období k dispozici ze strukturálních fondů EU. Mezi sociální faktory řadíme na jedné straně nadprůměrnou věkovou strukturu pracovníků na některých pracovištích NPÚ, která s sebou přináší vysokou míru konservatismu a uzavřenosti vůči inovacím, jak technického tak netechnického charakteru. Jako komplikované se jeví také vysoký počet odborových organizacích působících při NPÚ, který je také brzdou možností inovovat. Jedním z důležitých faktorů, který má vliv na pomalejší růst sektoru, je nevyhovující infrastruktura služeb navazujících na využití památkového fondu, s čímž souvisí také slabší dopravní dostupnost některých regionů. Jako velkou příležitost vidíme digitalizaci veškerých dat o památkovém fondu pro potřeby odborné i laické veřejnosti (zejména vzhledem k velkému množství a zajímavosti těchto dat). All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13

14 Struktura zprávy po první etapě Komplexního auditu NPÚ Výchozí situace řešení projektového zadání Zdroje použité při zpracování komplexního auditu Strategické postavení Národního památkového ústavu - včetně PEST analýzy Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu Hlavní procesy Národního památkového ústavu Informační toky a vazby útvarů Národního památkového ústavu Personální zabezpečení procesů Národního památkového ústavu SWOT analýza a identifikace potenciálních rizik Analýza hospodaření a nakládání s majetkem ve správě NPÚ Zhodnocení nastavení vnitřní kontroly a auditu Analýza vybraných veřejných zakázek Zhodnocení vazeb mezi Ústředním pracovištěm NPÚ a Územními odbornými pracovišti Rámcová zjištění All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14

15 Organizačně procesní struktura NPÚ Přístup ke zpracování Kapitola Organizačně procesní struktura Národního památkového ústavu poskytuje strukturovaný přehled o organizačním uspořádání jednotlivých útvarů NPÚ. Na úvod kapitoly je schématicky znázorněna stávající hierarchická struktura fungování NPÚ od úrovně zřizovatele, tj. Ministerstva kultury, po úroveň jednotlivých územních odborných pracovišť (včetně dvou nových pracovišť zřizovaných k ) a základní vertikální komunikační a procesní toky. Následují 2 schémata obsahující analýzu procesních vazeb útvarů Ministerstva kultury jako zřizovatele příspěvkové organizace NPÚ na věcně příslušné útvary této organizace. Pro zmapování fungování vedoucího útvaru NPÚ je uveden organigram současného uspořádání ústředního pracoviště NPÚ do úrovně oddělení a přehledné grafické znázornění působnosti vrcholového managementu NPÚ Generálního ředitele. Pro znázornění současného fungování a stavu organizační struktury ÚOP jsou zařazena organizační schémata jednotlivých ÚOP a následně uvedena tabulka a graf shrnující údaje o základních charakteristikách ÚOP. Z uvedených schémat, tabulky a grafu jsou patrné významné rozdíly mezi strukturou a velikostí jednotlivých ÚOP. V závěru kapitoly je uvedena organizačně - procesní matice, kde jsou v řádcích uvedeny názvy všech identifikovaných procesů a ve sloupcích pak jednotlivé odbory NPÚ. Účelem této matice je přehledná vizualizace počtu procesů, které jsou zajišťovány jednotlivými útvary. Podrobná analýza jednotlivých procesů je obsažena v následující kapitole. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15

16 Organizačně procesní struktura NPÚ Obecná struktura a vztahy jednotlivých úrovní procesu výkonu památkové péče Komun Metodická nikace á podpora Řízení a Kontr rola Zřizovatel Ústřední pracoviště ÚOP České Budějovice ÚOP Hl. města Praha Územní odborná pracoviště ÚOP Střední Čechy ÚOP Plzeň Ministerstvo Kultury Odbor památkové péče ÚP Generální ředitel ÚOP Loket ÚOP Ústí nad Labem ÚOP Jaroměř Od 1/1/08 ÚOP Brno ÚOP Liberec ÚOP Telč Od 1/1/08 ÚOP Ostrava ÚOP Olomouc ÚOP Pardubice ÚOP Kroměříž ace e ktů Prezenta kové péče voz objek vazba P n památk va a prov Zpětná v Výkon Správ All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16

17 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK Odbor památkové péče Odbor ekonomický Odbor investic Odbor interního auditu a kontroly MK Generální ředitel NPÚ Náměstek pro provoz a ekonomiku Odbor interního auditu a kontroly NPÚ 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Náměstek pro výkon památ. péče ÚP NPÚ zabezpečení fungování památkové péče a činností s tím spojených zajištění koordinace správy a provozu kulturních památek metodické řízení a koordinace činností NPÚ komunikace založená na pravidelných schůzkách s vedením NPÚ, pravidelné reporty o činnostech kontrola plnění úkolů vyplývající ze zákona a hlavních úkolů MK komunikace s ekonomickými odděleními (náměstkem) NPÚ spolupráce a koordinace tvorby rozpočtu NPÚ metodické vedení a koordinace ekonomických činností kontrola čerpání rozpočtu, hospodaření a podávání podnětů pro interní audit a kontrolu metodické vedení a koordinace činností NPÚ v oblasti plánování a realizování investic spolupráce práce na tvorbě investičních plánů a rozpočtů pravidelná komunikace a kontrola čerpání přidělených investičních prostředků nastavení interního auditu a kontroly, splnění legislativních podmínek zajištění plánovaných i mimořádných interních auditů a kontrol metodické řízení a koordinace činností Odboru interního auditu a kontroly NPÚ spolupráce na prováděných auditech a kontrolách pravidelná komunikace s Odborem interního auditu a kontroly NPÚ VAZBY All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 17

18 Organizačně procesní struktura NPÚ Přímé vazby a komunikace ÚP NPÚ a MK st Obla Památková péče Ekonomika Investice Interní audit a kontrola Aktuá lní stav Komunikace je založena na personálních vazbách, nově zaveden systém pravidelných schůzek mezi NPÚ a MK. Absence manažerského řízení a nastavení vztahu s NPÚ. Nedostatečné metodické řízení, nastavení koncepcí a strategií. Nejsou nastavena měřitelná výkonnostní kritéria. Nejednotná prezentační strategie v oblasti památkové péče. Rozpočet NPÚ je navyšován indexově bez podrobnějších analýz. Není stanovena strategie rozdělování finančních prostředků. Tvorba rozpočtu na rok n+1 vychází z rozpočtu n-1 bez zohlednění případných změn v roce n. Rozpočty nezohledňují inflaci navýšení rozpočtu pouze při rozšíření organizace. Vysoká časová náročnost schvalování HV a změn v rozpočtu. Absence jednotného IS Není nastavena investiční strategie, nejsou nastaveny investiční priority, neexistence investiční bilance. Nedostatečná investiční připravenost u většiny ÚOP. Komunikace s ÚP je nepružná, častá komunikace přímo s ÚOP. Nepravidelná věcná kontrola. Není zaveden systém pravidelných analytických reportů o stavu čerpání investičních prostředků. Nedostatečná komunikace a spolupráce v oblasti interního auditu a kontroly. Není nastavena kontrola NPÚ přes věcně-příslušné odbory na MK. Kontrola je často velmi formální. Nedostatečná věcně odborná vybavenost IA (např. chybí specialisté na účetnictví a finance). Nejednotný systém zápisů z kontrol provedených na NPÚ. Nefunkční zpětná vazba a kontrola nápravných opatření ze strany IA. Optimální stav Nastavit pravidelné komunikační toky formou jednání vedoucích pracovníků a písemného reportingu. Připravit koncepci manažerského řízení a stanovit pravidla pro vzájemnou spolupráci. Nastavit a sledovat plnění plánů a úkolů pro NPÚ stanovení měřitelných kritérií (např. 90% vyřízených odborných stanovisek do 30 dnů). Připravit marketingovou a prezentační strategii, ve vazbě na strategii cestovního ruchu (MMR). Provést ekonomickou analýzu potřeb NPÚ a zohlednit ji při tvorbě rozpočtů. Při tvorbě rozpočtů na n+1 zohlednit změny realizované v roce n. Při sestavování rozpočtů zohlednit předpokládanou míru inflace. Nastavit optimálně spolupráci a schvalovací systém při schvalování HV a sestavování a změnách rozpočtů (např. stanovit pevné lhůty pro vyjádření / postoupení dále). Zavést jednotný ekonomický IS. Připravit a nastavit investiční strategie jako podklady pro sestavování investičních potřeb. Metodicky vést a nastavit pravidla investiční přípravy p pro NPÚ. Nastavit komunikační toky, stanovit pravidla pro komunikaci s ÚP a ÚOP. Zajistit pravidelné či mimořádné kontroly investičních projektů (např. u projektů převyšující určitý finanční objem). Zavést pravidelné reporty o stavu čerpaných investic. Nastavit kritéria komunikace a spolupráce IA na MK a NPÚ. Stanovit systém kontroly věcně příslušnými odbory (např. kontrola čerpání investic). Věcná á a hlubší kontrola u rizikovějších ik a náročnějších projektů. Rozšiřovat odbornost pracovníků IA, zajistit širší vybavenost odboru (právník, účetní, ekonom apod.) Připravit jednotnou formu zápisu z provedených kontrol. Nastavit kontrolu nápravných opatření a informovanost příslušných odborů. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 18

19 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ministerstvo kultury Ministr kultury Náměstek ministra i Náměstek ministra i 1. Náměstek ministra i Vrchní ředitel Odbor církví Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Vrchní ředitel sekce Odbor regionální a národní kultury Odbor památkové péče Odbor lidských zdrojů Odbor interního auditu a kontroly Odbor zahraniční Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí Odbor médií a audiovize Odbor autorského práva Odbor ekonomický Odbor vnitřní správy Odbor investic Samostatné t oddělení správy státních fondů Odbor umění a knihoven Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Památková inspekce Kancelář bezpečnostního ředitele Sekretariát ministra a Informační kancelář Samostatné oddělení UNESCO Odbor legislativní a právní Samostatné oddělení EU Koordinační centrum pro výzkum a vývoj Samostatné oddělení právní Samostatné oddělení metodické Samostatné oddělení finančního řízení Samostatné oddělení projektového řízení Zdroj: Ministerstvo kultury All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 19

20 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Ústřední pracoviště NPÚ Generální ředitel Sekretariát Územní odborná pracoviště Odbor tisku a www stránek Bezpečnostní ředitel Odbor interního auditu a kontroly Odbor organizačně právní Územní odborná pracoviště Hl. města Praha Plzeň Jaroměř Od 1/1/08 Tiskový mluvčí Oddělení bezpečnosti BOZP + PO Oddělení interního auditu Oddělení organizačně právní Telč Od 1/1/08 Liberec Kroměříž Střední Čechy Loket Odd. zahraničních vztahů Referát veřejných zakázek Pardubice Ostrava České Budějovice Ústí nad Labem 1. Náměstek pro koncepci a metodiku Sekretariát Redakce Zprávy památkové péče a ediční činnosti Náměstek pro výkon památkové péče Sekretariát Náměstek pro provoz a ekonomiku Sekretariát Brno Olomouc Odbor metodiky Odbor prezentace, monitoringu a výzkumu Odbor technolog. laboratoř Odbor péče o archeolog. fond Odbor restaurování v památkové péči Odbor ústředního seznamu kulturních památek Odbor péče o památkový fond Ekonomické oddělení Odd. provozní a hospodářské Odd. personální a mzdové Odbor IT Odd. strukturálních fondů Referát dějin a teorie památkové péče Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Knihovna Odd. monitoringu a dokum. památek UNESCO Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. administrace vědy a výzkumu Odd. technologické Odd. analytické Odd. péče o archeolog. fond Odd. správy archeolog. dat Odd. ústředního seznamu nemovitých památek Odd. památek církví a náboženských společností II. Odd. hradů a zámků Odd. hradů a zámků Odd. architektury a historického urbanismu Odd. krajiny, vesnických sídel a lidové kultury Odd. hradů a zámků Odd. rozpočtu a reprodukce majetku Odd. správy a evidence majetku Odd. dopravy Archiv a podatelna Odd. správy sítí a provozních aplikací Odd. správy odborných IS Odd. GIS Zdroj: Národní památkový ústav All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 20

21 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze Ředitel Úsek odborného náměstka Úsek provozně ekonomického náměstka Oddělení péče o PPR Oddělení péče mimo PPR Oddělení dokumentace Samostatný odbor archeologie Ref. metodiky památkové péče Sekretariát Oddělení provozní Oddělení informační Ref. ekonomický Ref. personální Ref. kontrolní Ref. reidentifikace Ref. monitoringu Oddělení hodnocení archeol. výzkumů Ref. evidence nem. památek Ref. evidence mov. památek Ref. dokumentace Oddělení terénních prací Oddělení péče o archeol. nálezy Poradní orgány ředitele: - Gremiální porada - Územní památková rada - Sbor poradců Zdroj: ÚOP v hl. m. Praze All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 21

22 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Střední Čechy Úsek ředitele Zdroj: ÚOP Střední Čechy Úsek ekonomického náměstka Úsek odborného náměstka Sekretariát ředitele Oddělení právní a kontrolní Oddělení personální Oddělení bezpečnosti Úsek provozního náměstka Sekretariát ekonom. náměstka Odd. vědy a archivních výzkumů Odd. vzdělávání Sekretariát odborného náměstka Odbor ochrany, evidence, dokumentace a sledování památ. fondu Odbor péče o památkový fond Sekretariát provozního náměstka Odbor péče o nemovitý majetek Odbor péče o mobiliární fondy Odbor provozní Referát prezentace Odd. evidence a informací Odd. péče o pam. arch., stav. a urbanismu Ref. technicko metodický Ref. klimatologie Odd. staveb Odd. operativní evidence Odd. restaurát. a konzervátor. dílny Odd. provozně technická Odd. archeologie Referát základní evidence Odd. péče o specifické druhy nem. kult. památek Odd. koncepční Ref. ochrany objektů Ref. zahrad a parků Odd. restaurování a expozic Odd. správy depozitářů v Kutné Hoře Odd. rezervací Odd. monitoringu a prev. ochrany památek Odd. průzkumů a dokumentace Odd. péče o pam. soch., mal. a uměl. řemesel Ref. propagace Odbor Odbor Odbor Správy SZ v Správy SZ v Správy SH Březinci Hořovicích Karlštejna Odbor Správy SH Kokořína Odbor Správy SZ Konopiště Odbor Správy SH Krakovce Odbor Správy SH Křivoklátu Odbor Správy SZ v Mnichově Hradišti Odbor Správy SZ v Mnišku pod Brdy Odbor Správy kláštera v Sázavě Odbor Správy SH Točníka a Žebráku Odbor Správy SZ ve Veltrusích Odbor Správy SZ ve Žlebech Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Odd. návštěv provozu Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. mobiliárních fondů Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby Odd. údržby staveb Odd. údržby Ref. údržby Ref. údržby Odd. údržby staveb Ref. údržby Odd- údržby zahrad Ref- provozu HS Zbečno Odd- údržby zahrad Ref. ostrahy All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 22

23 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště České Budějovice Ředitel NPÚ ÚOP Č. Budějovice Sekretariát ředitele ÚOP Sekce výkonu památkové péče -náměstek Sekretariát Právní referát Oddělení personální a interního auditu Sekce provozně ekonomická Oddělení uměleckohistorické a restaurování Odbor Stavebních památek a památ. území Odbor Evidence a dokumentace Odbor památ. průzkumů a monitoringu památek svět. dědictví Odbor provozně ekonomický Odd. architektury a his.urbanizmu Odd.vesnický ch sídel, lidové architektury Odd.archeolo gických památek Odd.krajiny historických Záhrad a parků Odděleni evidence Oddělení dokumenta ce Oddělení IT Odd. monitoring u Odd. průzkumů Odd. účetní evidence Odd.práce a mezd Odd.správy a evidence majetku dle zákona o účetnictví Odd. provozu, dopravy, ochrany,co,bozp a požární ochrany Odbor Správy a obnovy památkových objektů Odbor Marketingu, poradenství a fondu EU Odd. marketingu a smluv Odd.poradenského centra a prezentace Odd. údržby a obnovy spravovaných pamat. objektů Odd. správy a údržby SZ Hluboká Odd. správy a údržby SHZ Český Krumlov Odd. správy a údržby SHZ J.Hradec Odd.správy a Odd. správy SH Odd. správy SZ Odd.správy SZ Odd. správy SH Odd.správy a údržby Třeboň Nové Hrady Červená Lhota Dačice Landštejn údržby SH Zvíkov Odd. správy aúdržby SZ Kratochvíle Odd. správy a údržby SHZ Rožmberk Odd. správy kláštera Zlatá Koruna Zdroj: ÚOP České Budějovice All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 23

24 Organizačně procesní struktura NPÚ Organigram Územní odborné pracoviště Plzeň Ředitel - Památková rada Sekce výkonu památkové péče Sekce provozně ekonomická Sekretariát ředitele a podatelna Odbor Kancelář ředitele ÚOP Dislokované pracoviště Bolevec Sekce detašované pracoviště Loket Ref. systémové ochrany Sekretariát nám. pro výkon PP Odbor péče o památkový fond Odd. mobiliárních fondů Odd. ústředního seznamu KP a dokumentace PF Ref. Knihovny a editor Referát agendy Národních kulturních pam. Sekretariát Odd. ekonomické Odd. provozní hosp. správy Odd. investic, VZ a projektů Ref. systémové ochrany Ref. IT Odd. kulturních památek, chráněných území a specialistů Odd. průzkumů a restaurování Ref. centrální depozitář Ref. odborné spolupráce s památkovými objekty Odd. ISO Ref. BOZP a PO Ref. autoprovoz Ref. stavební obnovy ÚOP Ref. správy a servisu dokum. Odd. archeologie Odbor Správa památ. objektu NKP hrad Rabí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Velhartice Odbor Správa památ. obj. NKP hrad Švihov Odbor Správa památ. obj. KP zámek Červ. Poříčí Odbor Správa památ. obj. NKP hrad a zámek Horšovský Týn, KP kostel sv. Anny a KP kostel Všech svatých v Horšově Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Kozel Odbor Správa památ. obj. KP zámek Nebílovy Odbor Správa památ. obj. NKP zámek Manětín Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Kladruby Odbor Správa památ. obj. NKP klášter Plasy Zdroj: ÚOP Plzeň All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 24

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA

V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í Z P R ÁVA 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 11 4 Správa památkových objektů 20 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0

1.2.2.0. Manažerské shrnutí. V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 1.2.2.0 Manažerské shrnutí V Praze, dne 27. září 2012 Verze dokumentu 1.0 Obsah Obsah... 2 1 Manažerské shrnutí a přístup k plnění... 3 1.1 Analýza systému řízení organizace NTK vč. interních směrnic,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 1. 1 Současný stav... 2 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více