ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í"

Transkript

1 V Praze dne: Spisová značka: SZ /2014/KUSK REG/Gr Č. j.: /2015/KUSK Vyřizuje: Bc. Gregor / ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen odvolací správní orgán ), jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a podle ustanovení 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), podle ustanovení 90 odst. 5 správního řádu a) odvolání, které dne podali Miroslav Kasarda, nar , Leoše Janáčka 359, Kolín, Lidmila Koldovská, nar , Tatranská 304, Kolín, Jana Nováková, nar , Zborovská 298, Kolín, Marek Reithar, nar , Tatranská 304, Kolín, Jana Bourková, nar , Tatranská 392, Kolín, Ing. Vladimír Bourek, nar , Tatranská 392, Kolín, Jana Pokorná, nar , Leoše Janáčka 282, Kolín, Jiří Škarvada, nar , Rooseveltova 29, Český Krumlov, kterého zastupuje Mgr. Pavel Černohous, advokát, IČO , Ve svahu 531/1, Praha, a také samostatným podáním Jiří Škarvada, nar , Rooseveltova 29, Český Krumlov (dále též odvolatelé ), proti rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odboru výstavby - stavební úřad (dále jen stavební úřad ), ze dne č. j. SU 204/13-sie, spis. zn. SU 1467/2013, z a m í t á a b) rozhodnutí stavebního úřadu ze dne č. j. SU 204/13-sie, spis. zn. SU 1467/2013, jímž bylo Michalu Hricíkovi, nar , Žižkova 586/13, Mělník, rozhodnuto o umístění stavby přístavby a stavebních úprav č.p. 277 v ul. Zborovská v Kolíně II., včetně přípojky plynu, elektro, zpevněných ploch, oplocení a opěrných stěn na pozemku stavební parcela číslo 2098, pozemková parcela číslo 2655/9, 2655/55 v katastrálním území Kolín. (dále jen stavba ), p o t v r z u j e. O d ů v o d n ě n í Stavební úřad vydal dne pod č. j. SU 204/13-sie, spis. zn. SU 1467/2013 výše uvedené rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí odvolatelé podali odvolání, ve kterém uvedli: Miroslav Kasarda, Lidmila Koldovská, Jana Nováková, Marek Reithar, Jana Bourková a Ing. Vladimír Bourek a Jana Pokorná nesouhlasí s napadeným rozhodnutím o umístění stavby, mají zásadní námitky proti stavbě navrhovaného typu v dané lokalitě, i proti způsobu posouzení požadavku stavebníka stavebním úřadem. Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 2 Domnívají se, že byl kvůli této stavbě účelově změněn územní plán města Kolín. Uvádějí, že se stavební úřad nevypořádal s požadavky na zachování urbanistických a architektonických hodnot v území. Tvrdí, že navrhovaný bytový dům se naprosto nehodí do okolní zástavby rodinných domů. Domnívají se, že navrhovaná stavba bude stavbou pro dočasné ubytování osob v sociální nouzi, nová ubytovna a bude svou hmotností zastiňovat okolní stavby. Odvolatelé vytýkají stavebnímu úřadu, že se spokojil s formálním naplněním řady požadavků, které jsou na tyto stavby kladeny. Domnívají se, navzdory stavebním úřadem uváděným citacím předchozích rozsudků jiných soudů, že území nelze proměňovat libovolným způsobem, v rozporu s jeho charakterem, estetikou a přáním obyvatel dané lokality. Mgr. Pavel Černohous, advokát (zástupce Jiřího Škarvady) a Jiří Škavrda, který podal navíc ještě své samostatné odvolání, napadají rozpor uvedené stavby s územním plánem města Kolín, poukazují na podlažnost a předimenzovanost stavby ve vztahu k okolní zástavbě a její urbanistickou a architektonickou nevhodnost v lokalitě. V odvolacích námitkách dále uvádějí, že stavební úřad dostatečně nevyhodnotil podklady pro rozhodnutí a tím mají za to, že je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Odvolatelé se také obávají možnosti záměny projektové dokumentace. Poukazují na to, že stavební úřad v územním rozhodnutí nevymezil na pozemcích parc. č. 2655/9 a parc. č v katastrálním území Kolín územním plánem požadovanou plochu pro sportovní činnost- z tohoto důvodu považují napadené rozhodnutí v rozporu s územním plánem a nezákonné. Dále tvrdí, že napadené rozhodnutí je zásahem do práv vlastníků sousedních nemovitostí obtěžováním pohledem a dále, že dle jejich názoru budou sousední nemovitosti ohroženy vsakováním dešťových vod, čímž vznikne negativní vliv na odtokové poměry a zhoršení retenčních schopností v území. Poukazují na neexistenci hydrogeologického posouzení a nevypořádání jejich námitek se správním orgánem na úseku vodního hospodářství. Uvádějí, že jim nebylo umožněno pořídit si fotokopii projektové dokumentace což považují za porušení rovnosti účastníků. Upozorňují na neaktuálnost stanoviska dotčených orgánů a na to, že je stavebním úřadem posouzena námitka krajinného rázu bez součinnosti s odborem životního prostředí a zemědělství. V poslední řadě pak uvádějí, že stavební úřad při umísťování stavby nepřihlédl k přiměřenosti poměrům v území tj. vzhled stavby umísťované v prvorepublikové čtvrti. Stavební úřad vyrozuměl podle ustanovení 86 odst. 2 správního řádu ostatní účastníky řízení o podaném odvolání a umožnil jim k podanému odvolání se vyjádřit. Této možnosti nikdo z účastníků nevyužil. Následně předložil stavební úřad odvolání se souvisejícím spisovým materiálem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u odvolacího správního orgánu evidován dne Podle ustanovení 81 odst. 1 správního řádu může účastník řízení proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Odvoláním lze podle ustanovení 82 odst.1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Rozhodnutí stavebního úřadu je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatelé byli účastníky řízení ve věci, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno v zákonné lhůtě. Podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolací správní orgán ze spisu zjistil, že rozhodnutí bylo odvolatelům doručeno veřejnou vyhláškou dne Lhůta pro podání odvolání uplynula v pondělí dne , když 15 dnem lhůty byla sobota Odvolání bylo Jiřím Škarvadou podáno k poštovní přepravě dne (viz

3 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 3 razítko poštovního přepravce na obálce), odvolání je proto včasné. Zástupcem Jiřího Škarvady, Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem, bylo odvolání podáno dne prostřednictvím datových stránek, odvolání je proto včasné. Ostatní odvolatelé, Miroslav Kasarda, Lidmila Koldovská, Jana Nováková, Marek Reithar, Jana Bourková, Ing. Vladimír Bourek, podali svá odvolání u správního orgánu dne , odvolání jsou proto včasná. Podle ustanovení 90 odst. 5 správního řádu neshledá-li odvolací správní orgán důvod pro postup podle odstavců 1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí. Odvolací správní orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost napadeného rozhodnutí přezkoumal jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání podle ustanovení 89 odst. 2 správního řádu a nezjistil v postupu stavebního úřadu ani v napadeném rozhodnutí vady, které by odůvodňovaly jeho zrušení nebo změnu. V prvé řadě odvolací správní orgán uvádí, že rozhodnutí o umístění stavby zakládá právo stavbu v místě pouze umístit, ale ne postavit. Postavit stavbu lze až po vydání stavebního povolení (v souladu s územním rozhodnutím), které je v právní moci. Dále je třeba konstatovat, že stavební úřad rozhoduje v součinnosti s dotčenými orgány a nemá pravomoc do jejich stanovisek nebo vyjádřeních nijak zasahovat. Takovou pravomoc má pouze příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal, pokud stanovisko dotčeného orgánu přezkoumává ( 149 správního řádu). Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, v tomto případě stavebního úřadu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány. Ani jeden odvolatelů však nevznesl ve svém odvolání požadavek na přezkum stanovisek dotčených orgánů jenž byly podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí. Z předloženého spisového materiálu vyplývá, že navrhovaná stavba byla posuzována stavebním úřadem dle ustanovení 90 písm. b) stavebního zákona, jehož podkladem, kromě jiného, bylo i stanovisko městského architekta Ing. arch. Jiřího Košťála, jako osoby způsobilé, jehož stanovisko ze dne je součástí spisu. Nad rámec odůvodnění odvolací správní orgán uvádí (týká se případu realizace stavby), že u každé stavby, která se nově staví, přistavuje, dělají se nástavby nebo stavební úpravy, vždy dochází k určitému nárůstu provozu, prašnosti a tím i hluku a produkci zplodin v lokalitě, je však věcí orgánů státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví a životního prostředí dohlížet, aby hluk nebo výskyt možných škodlivin způsobený zvýšeným provozem nepřekročil svou hladinou hodnoty stanovené v příslušných předpisech. Je nepochybné, že každá nová stavba stávající stav v lokalitě změní, své okolí určitým způsobem ovlivní, ovlivnění nesmí však překročit míru přípustnou, to znamená stanovenou zákony a vyhláškami či normami s nimi souvisícími. Co se týká námitky omezování práva na soukromí, obtěžováním pohledem, lze uvést, že aby bylo možno obtěžováním pohledem považovat za imisi, muselo by jít o mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti.

4 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 4 Zpravidla by šlo o případy, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední nemovitosti za účelem narušování soukromí sousedů anebo by došlo ke stavební změně umožňující nahlížení do dosud uzavřených prostor, přičemž tuto změnu by neodůvodňovaly oprávněné zájmy toho, kdo změnu provedl. Při posuzování věci je třeba přihlížet k oprávněným zájmům všech účastníků řízení. Je též třeba vycházet ze skutečnosti, že obecně nelze ukládat těm, kdo mají faktickou možnost nahlížet do cizích oken, aby provedli taková opatření, kterými by tuto možnost vyloučili. To by znamenalo, že vlastníci nemovitostí by byli nuceni je ohradit takovým způsobem, že by z nich nebyl možný výhled na cizí nemovitost, resp. by byli nuceni zřizovat okna situovaná jen tak, že by z nich nebylo vidět sousední nemovitosti. Stejně by bylo třeba ohradit veřejná prostranství, ze kterých je vidět např. do oken bytů. Proto je (v souladu s dlouhodobě respektovanými zvyklostmi) na tom, kdo se cítí být obtěžován pohledem, aby provedl opatření, která by tomuto obtěžování zabránila. Tomu odpovídá praxe zřizování záclon, závěsů, žaluzií, neprůhledných plotů, apd., těmi, kdo nechtějí být takto obtěžováni, nikoliv těmi, kdo by mohli do domů, případně jiných nemovitostí nahlížet. Ze spisového materiálu i z napadeného rozhodnutí dále vyplývá, že stavební úřad na základě výzvy ze dne č.j. SU 60937/13-sie vyzval stavebníka, aby oprávněná osoba vyhodnotila, u kterých pozemků a staveb může dojít k omezení navrhovanou stavbou a následně zpracovat diagramy zastínění, oslunění, proslunění a denní osvětlení dle příslušných norem. Dle předloženého odborného světlotechnického posudku zpracovaného v červenci 2013 Ing. Karlem Čuprem, CSc., autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb, ČKAIT: k zastínění pozemku parcelní č. 2655/35 a pozemku stavební parcela č v katastrálním území Kolín nedojde. Odvolací správní orgán dále uvádí, že stavební úřad je ze zákona povinen rozhodovat dle platného územního plánu, jehož pořizovatelem je příslušná obec, v tomto případě město Kolín. Proto nelze souhlasit s námitkou, že záměr nebyl posouzen v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona. O vhodnosti, nebo o nevhodnosti umístění stavby je oprávněný rozhodovat stavební úřad v součinnosti s dotčenými orgány. Odvolací správní orgán pak ze spisového materiálu nedovodil z čeho vznikla domněnka odvolatelů, že předmětná stavba bytového domu bude stavbou pro dočasné ubytování. Pro domněnky není v napadeném rozhodnutí prostor, neboť jak se v ustanovení 68 správního řádu uvádí, ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků. V odůvodnění pak se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Podle názoru odvolacího správního orgánu se stavební úřad uvedeným zaobíral dostatečně. Zástupce Jiřího Škarvady, Mgr. Pavla Černohous, advokát, ve svých odvolacích námitkách upozorňuje, že v ploše B6 územního plánu Kolín má být vyhrazená plocha 10% pro univerzální sportovní činnost, veřejně přístupnou, nevyhrazenou bez komerčního využívání, kterou stavební úřad v územním rozhodnutí na pozemcích nevymezil. K tomu odvolací správní orgán uvádí, že z napadeného rozhodnutí vyplývá, že stavební úřad odvolatelem uvedenou plochu nazval jako zpevněné plochy, bližší popis uvedl v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Takováto písařská neúplnost nemůže být důvodem ke zrušení napadeného

5 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 5 rozhodnutí. Vymezená plocha 10% pro uvedenou sportovní činnost je zpracována v projektové dokumentaci a popsána v C Souhrnná technická zpráva 1 b) zhodnocení stavby. Projektová dokumentace je součástí rozhodnutí. V kontrastu se svými odvolacími námitkami pak Mgr. Pavla Černohous, advokát, uvádí, že posouzení vhodnosti je plně v kompetenci stavebního úřadu a městský architekt (který ve věci vydal své vyjádření) to za něj nemůže řešit. Podle odvolacího správního orgánu stavební úřad pak zcela vyčerpávajícím způsobem popsal území, ve kterém je stavba bytového domu navržena. Uvedl, že stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací právní stav územního plánu Kolín po úpravě a vydané změny č. 2 (Změna č. 2 byla vydána Zastupitelstvem města Kolína usnesením č. 181/2012, nabytí účinnosti ). Zamýšlený záměr se nachází v plochách určených územním plánem jako plocha B2 nízkopodlažní bydlení městského typu a B6 hromadné městské bydlení středně podlažní pro něž jsou stanoveny následující regulativy. B2 Nízkopodlažní bydlení městského typu: Pozemek pozemková parcela č. 2655/55 v katastrálním území Kolín se podle platného územního plánu města Kolína nachází v zastavěném území, ve funkční zóně B2 nízkopodlažní bydlení městského typu Na parcele je navržena zpevněná plocha pro odstavná parkovací stání obyvatel bytového domu na sousední parcele pozemek parc.č. 2655/9 a stavební parcela č Odstavování osobních automobilů obyvatel na parcele ve funkční zóně B2 je z hlediska využití území přípustné, dešťové vody budou likvidovány na dotčeném pozemku, tj. v souladu s podmínkami pro prostorové uspořádání a využití území. B6 Hromadné městské bydlení středně podlažní: Pozemek pozemková parcela č. 2655/9 a stavební parcela č v katastrálním území Kolín se podle schváleného územního plánu města Kolína nachází v zastavěném území, ve funkční zóně B6 hromadné městské bydlení středně-podlažní Stávající bytový dům bude rozšířen přístavbou. Bytový dům je navržen jako třípodlažní s obytným podkrovím, navržené řešení respektuje maximální výškovou úroveň hřebene střechy stávajícího objektu a tuto nepřekračuje. Odstavná parkovací stání jsou navržena v počtu odpovídajícím počtu bytových jednotek. Na parcele bude vymezena plocha rovna minimálně 10% plochy parcely 2655/9 pro univerzální sportovní činnost, veřejně přístupnou, nevyhrazenou, bez komerčního využívání. Navržené stavební úpravy a přístavba stávajícího bytového domu je zpracována v souladu s hlavním využitím funkční zóny B6, respektuje pravidla pro její prostorové uspořádání a je z hlediska územního plánování přípustná. Co se týká vsakování dešťových vod, zvětšení zastavěných (zpevněných ploch) a v důsledku toho zhoršení retenčních schopností v území, odvolací správní orgán opět uvádí, že projektovou dokumentaci posuzovaly dotčené orgány, včetně příslušných správních orgánů na úseku životního prostření a zemědělství a vodního hospodářství, které vydaly ve věci svá kladná stanoviska. K námitce, že stavební úřad odvolateli neumožnil pořízení kopií z dokumentace s odkazem na ustanovení 168 odst. 2 stavebního zákona, lze konstatovat, že v tomto odvolací správní orgán neshledal žádné pochybení stavebního úřadu, neboť v uvedeném ustanovení je stanoveno, že Vedení spisové služby a nahlížení

6 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 6 do spisu se řídí ustanoveními správního řádu a zvláštního právního předpisu. Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. K námitce, že některá vyjádření dotčených orgánů jsou starší, než předložená dokumentace, lze použít argument stavebního úřadu, že dotčené orgány státní správy byly obesílány v rámci celého územního řízení. Pokud byla z jejich strany potřeba aktualizace dříve vydaného stanoviska, bylo tak učiněno. Tvrzení stavebního úřadu vyplývá ze spisového materiálu. Dotčené orgány, které by se stanoviskem, které vydaly jako podklad pro rozhodnutí neztotožňovaly, mohly ze zákona uplatnit své právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení. To však žádný z dotčených orgánů neučinil, tedy se se svými stanovisky ztotožnil. K námitce týkající se krajinného rázu, lze jen uvést, že se příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody a krajiny se k návrhu stavby v předmětné lokalitě vyjadřoval i když lze připustit, že velice stroze. Účelem a smyslem rozhodování orgánu ochrany přírody podle ustanovení 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana krajinného rázu před těmi činnostmi, které do něj zasahují tak, že snižují jeho estetickou nebo přírodní hodnotu, mimo jiné i harmonické měřítko a vztahy v krajině. Orgán ochrany přírody je tedy zákonem povolán k tomu, aby posoudil, zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz (tj. zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa či oblasti). Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníky řízení jsou: Michal Hricík, Městský úřad Kolín, Miroslav Kasarda, Lidmila Koldovská, Jana Nováková, Marek Reithar, Jana Bourková, Ing. Vladimír Bourek, Jana Pokorná, Jiří Škarvada, ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., AVE Kolín s.r.o., VODOS s.r.o., Daniel Reithar, Ivana Zmeková, Ing. Jitka Poláková, Jaroslav Dobiáš, Zdeňka Dobiášová, Radek Mácha. Vzhledem k tomu, že odvolací správní orgán nezjistil žádné zásadní závady v postupu prvoinstančního orgánu v řízení ani v napadeném rozhodnutí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Proti rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat. Bc. Miroslav Gregor odborný referent otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

7 Č.j. SZ /2014/KUSK REG/Gr str. 7 - účastníci územního řízení uvedení v ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí: Městský úřad Kolín, IDDS: 9kkbs46, sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Kolín 2 (příslušného SÚ) Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele - vývěska, Zborovská č.p. 81/11, Praha 5- Smíchov Obdrží účastníci řízení (dodejky) Michal Hricík, Žižkova č.p. 586/13, Mělník 1 Město Kolín, IDDS: 9kkbs46, sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I Miroslav Kasarda, Leoše Janáčka č.p. 359, Kolín II, Kolín 2 Lidmila Koldovská, Tatranská č.p. 304, Kolín II, Kolín 2 Jana Nováková, Zborovská č.p. 298, Kolín II, Kolín 2 Marek Reithar, Tatranská č.p. 304, Kolín II, Kolín 2 Jana Bourková, Tatranská č.p. 392, Kolín II, Kolín 2 Ing. Vladimír Bourek, Tatranská č.p. 392, Kolín II, Kolín 2 Jana Pokorná, Leoše Janáčka č.p. 282, Kolín II, Kolín 2 Jiří Škarvada, Rooseveltova č.p. 29, Horní Brána, Český Krumlov 1 (zastoupený Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem, IDDS: pg3h9qf, místo podnikání: Ve svahu č.p. 531/1, Praha 4-Podolí, Praha 47) ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h, sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle AVE Kolín s.r.o., IDDS: 4ybng6b, sídlo: Třídvorská č.p. 1501, Kolín V, Kolín 2 VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte, sídlo: Legerova č.p. 21, Kolín III, Kolín 2 Daniel Reithar, Tatranská č.p. 304, Kolín II, Kolín 2 Ivana Zmeková, Zborovská č.p. 286, Kolín II, Kolín 2 Ing. Jitka Poláková, Rimavské Soboty č.p. 960, Kolín II, Kolín 2 Jaroslav Dobiáš, Bachmačská č.p. 393, Kolín II, Kolín 2 Zdeňka Dobiášová, Bachmačská č.p. 393, Kolín II, Kolín 2 Radek Mácha, Zborovská č.p. 278, Kolín II, Kolín 2 Jiří Škarvada, Rooseveltova č.p. 29, Horní Brána, Český Krumlov 1 Ostatní MěÚ Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, IDDS: 9kkbs46, sídlo: Karlovo náměstí č.p. 78, Kolín I, Kolín 2 (oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí a zapůjčený spis budou zaslány stavebnímu úřadu následně) Co: spis KÚ

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 V Praze dne: 13. 1. 2012 Spisová značka: SZ 239254/2011/KUSK REG/HS Č. j.: 006524/2012/KUSK Vyřizuje: Ing. Skokánková / 257 280 378 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zeleneč è. 1/2011/OOP ze dne 13. prosince 2011 ZMĚNA Č. 3 územního plánu zóny Zeleneč část Mstětice OBEC ZELENE» ZASTUPITELSTVO OBCE Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 73/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu ROZHODNUTÍ

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu ROZHODNUTÍ Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 7.2.2012 JID: 170528/2011/KUUK/Ham Číslo jednací: 365/UPS/2011-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 293495/2011/OST/Fr V Praze 27.1.2012 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ao 1/2007-210 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU *MHMPXOYO4DSK* *MHMPXOYO4DSK* Sp.zn.: S-MHMP 1391224/2013/SUP V Praze 26.11.2013 Č.j.: MHMP 1391812/2013 ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební ROZHODNUTÍ DODATEČNÉ POVOLENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/2400/2009/OST/KOTAS V Praze dne 16.12.2011 Č.J.: P4/128262/11/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 110/2013-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více