Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov"

Transkript

1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Eduardem Frischem (dále jako předsedající ). Předsedající přivítal všechny přítomné. Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. Pavel Drda, p. Marek Frisch, p. Bohumil Wolf, p. David Frisch Omluveni: p. Martina Novotná Na dnešním jednání je přítomno šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající schůze konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 2. Schválení programu jednání: Návrh programu jednání: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 4) Kontrola usnesení 5) Prodej a pronájem pozemků 6) Rozpočtová opatření 7) Plnění rozpočtu 1-3/2014 8) Informace starosty 9) Diskuse Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání. Usnesení č. 1 bylo schváleno Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne p. Bohumila Wolfa a p. Marka Frische o vyjádření k zápisu. Nemají připomínky. 3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení: Předsedající navrhl jako ověřovatele dnešního jednání p. Pavla Drdu a p. Davida Frische. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. Pavla Drdu a p. Davida Frische. Usnesení č. 2 bylo schváleno Jako navrhovatele usnesení navrhl předsedající p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. Ladislava Ludvíka Usnesení č. 3 bylo schváleno 4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne : Smlouvy určené k podpisu byly podepsány. Usnesení bylo splněno. 1

2 5) Prodej a pronájem pozemků: a) Pan Zdeněk Kasal žádá o prodej části pozemku p.č v k.ú. Bor u Karlových Var. Přeloženo z minulého jednání. Předsedající informoval přítomné o výsledku jednání s dopravními inženýry. Obci bylo doporučeno zatím neprodávat část této komunikace, protože je v místě plánována zástavba rodinných domů. Nejdříve musí investor provést zasíťování pozemků a vybudovat komunikaci. Navrhl prodej neschválit. Návrh usnesení: ZO Sadov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře cca 40 m 2. Usnesení č. 4 bylo schváleno b) Pan Martin Dlabač žádá o prodej části pozemku p.č. 270/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 70 m 2. Předsedající seznámil přítomné se situací. Navrhuje bod přeložit na další jednání. Navrhuje místní šetření. Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5b prodej části pozemku p.č. 270/1 v Sadov o výměře cca 70 m 2 do dalšího zasedání ZO. Usnesení č. 5 bylo schváleno c) Pan Pavel Kozák žádá o prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m 2. Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Jedná se o část přístupové cesty rodinnému domu pana Kozáka. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m 2. Pro : 5 Proti : 1 (Wolf) Zdržel se : 0 Usnesení č. 6 bylo schváleno d) Paní Naděžda Horálková žádá o pronájem pozemku p.č v k.ú. Stráň o výměře 8927 m 2. Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Paní Horálková chce pozemek zemědělsky využívat. Pan Wolf vznesl dotaz, jak je pozemek veden v územním plánu. Pan Ludvík odpověděl pozemek se nachází v území BČ bydlení čisté. V současné době se zde žádná výstavba neplánuje. Podél komunikace se nachází chráněná alej, která by měla být z pronájmu vyčleněna. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č v k.ú. Stráň o výměře cca 8927 m 2. Usnesení č. 7 bylo schváleno e) Mgr. Václav Praveček žádá o prodej pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 274 m 2. Jedná se o vodní plochu. Pan Ludvík informoval o datu přijetí žádosti. Žádost byla podána Navrhnul provést místní šetření a bod odložit na další zasedání ZO. Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5e prodej pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 274 m 2 do dalšího zasedání ZO. Usnesení č. 8 bylo schváleno f) Pan Karel Voves žádá o prodej části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140 m 2. V současné době má část pozemku v pronájmu. Předsedající seznámil přítomné se žádostí. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140 m 2. Usnesení č. 9 bylo schváleno g) Pan Milan Čižnár žádá o prodej části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m 2. Předsedající seznámil přítomné se žádostí, jedná se o část dnes již nevyužívaného autokempu. 2

3 Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m 2. Usnesení č. 10 bylo schváleno h) paní Marie Garbacciová žádá o pronájem nebytových prostor v obecním domě Lesov 31. Předsedající informoval o podané žádosti. Jedná se o nebytové prostory v druhé polovině prodejny potravin. Prostory jsou zrekonstruovány. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě Lesov č.p. 31. Usnesení č. 11 bylo schváleno 6) Rozpočtové opatření: Rozpočtové opatření č.1/2014. Předsedající informoval o těžbě dřeva z obecního lesa a následném zalesňování. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 ( ,- Kč příjem-těžba z obecního lesa, ,- Kč výdaj-zalesnění). Usnesení č. 12 bylo schváleno Rozpočtové opatření č.2/2014. Předsedající informoval o opravách zastávek ve všech částech obce. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 ( ,- Kč oprava zastávek). Usnesení č. 13 bylo schváleno 7) Plnění rozpočtu 1-3/2014: Předsedající informoval o plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje plnění rozpočtu za období 1-3/2014. Usnesení č. 14 bylo schváleno 8) Informace starosty: a) Žádost o vybudování veřejného osvětlení. Předsedající informoval o žádosti obyvatel bytového domu Lesov 89. Vybudování osvětlení k tomuto domu je složitější a nákladnější z následujících důvodů. Poslední stožár veřejného osvětlení je vzdálen od domu cca 320 m. Část komunikace vedoucí k domu je v majetku obce, druhá část komunikace je v majetku společnosti Thun 1794 a.s.. Pozemek na kterém je komunikace je široký pouze cca 3m. Na nové osvětlení se nutné nechat zpracovat projekt a vyřídit stavební povolení. V letošním roce se s akcí takového rozsahu v rozpočtu obce nepočítá. Žádosti takového rozměru se musí podávat před schválením rozpočtu na další rok. Velké úsilí stálo obec i vybudování osvětlení zastávky, kde se musela vyřešit spousta technických problémů. Osvětlení zastávky v horním Lesově u porcelánky není napojené na síť veřejného osvětlení, ale přímo na elektrické vedení. Takové řešení je ale možné pouze výjimečně. b) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin. Pan Ludvík seznámil přítomné se situací. Bude vytvořeno místo zpětného odběru elektrozařízení. Občané budou moci elektrozařízení na toto místo buď sami dovést, nebo se po dohodě zajistí odvoz. Obec následně vše předá společnosti Elektrowin. Vše je bezplatné, naopak obec bude mít za odevzdané elektrozařízení finanční přínos. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 15 bylo schváleno 3

4 c) Nápravná opatření pro snížení hluku při zpracování stavebních odpadů. Předsedající informoval o obdržení dopisu od společnosti AZS 98. V dopise oznamují nápravná opatření na snížení hluku. Jedná se o vybudování protihlukových valů, zpracování stavebních odpadů co nejdále od nebližšího chráněného místa apod. d) Jednání o převzetí komunikací v Lesově. Předsedající informoval o proběhlém jednání s majitelem komunikace v dolním Lesově. Obci bylo navrženo zřízení věcných břemen na pozemcích, které by zůstaly v majetku současných majitelů. Silniční pozemek by tak místy byl široký pouze pět metrů a ne osm, jak vyžaduje vyhláška. Předsedající navrhl nechat zpracovat právní rozbor a požádat o vyjádření dopravní policii. e) Alej Lesov Nová Víska. Pan Ludvík informoval o pokračování revitalizace polní aleje do Nové Vísky proběhla kontrola provedených prací pracovníkem Státního fondu životního prostředí. Kontrola nezjistila žádné závady, vše probíhá podle zpracované projektové dokumentace. Bylo dokončeno kácení stromů, vysekání křovin, výsadba nových stromů, instalace ptačích budek, vytvoření úkrytů pro drobné živočichy a spousta dalšího. V letošním roce bude ještě revitalizace pokračovat udržovacími pracemi, prořezávkou stromů a následnou péčí o nově vysazené stromy. Revitalizace bude ukončena v roce f) Cyklotrasa Vysoká - Lesov Konkordie. Pan Ludvík seznámil přítomné se zpracovanou studií cyklistického spojení na regionální úrovni. První projekt, který vychází ze studie je cyklotrasa Vysoká - Lesov Konkordie. Cyklotrasa začíná za osadou Vysoká, kde bude vybudována cyklostezka do dolního Lesova. Cyklostezka povede po polní cestě, která je v současnosti zanedbaná. V dolním Lesově u mostku přes Borský potok bude odbočka směrem na hřiště TJ Sokol Sadov. Dále bude trasa pokračovat z dolního Lesova kolem budovy KV Elektra směrem k porcelánce v horním Lesově. V dalších letech je plánováno propojení z horního Lesova (Krach) do Sadova (Na Rejdě) a dále směrem na Velký Rybník. Pan Š.Dvořák vznesl dotaz, zda bude cyklotrasa napojená na cyklotrasu Ohře. L.Ludvík odpověděl trasa bude napojená na současnou trasu č.6. Euregio Egrensis, která vede přes Vysokou a Dalovice na cyklotrasu okolo Ohře. L.Ludvík dále informoval o podané žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu na projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Cyklotrasa Vysoká Lesov Konkordie s projekční kanceláří inplan CZ s.r.o a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Cena projektové dokumentace je ,- Kč s DPH. Usnesení č. 16 bylo schváleno g) Předsedající informoval o pokračování stavby kanalizace v Boru. Ještě se čeká na potvrzení přidělení dotace. V průběhu května by měla stavba pokračovat. h) Dětský den Předsedající informoval o dětském dnu, který bude od hod na hřišti TJ Sokol Sadov v Lesově. 9) Diskuse Předsedající poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch ověřovatelé zápisu Pavel Drda David Frisch 4

5 2/2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Sadov konaného dne Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a schválilo: 1. program zasedání usnesení č. 1/2/ ověřovatele zápisu z jednání p. Pavla Drdu a p. Davida Frische usnesení č. 2/2/ navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka usnesení č. 3/2/ zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Sadov o výměře cca 50 m 2 usnesení č. 6/2/ zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č v k.ú. Stráň o výměře cca 8927 m 2 usnesení č. 7/2/ zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 253/1 v k.ú. Lesov o výměře cca 140 m 2 usnesení č. 9/2/ zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 75 v k.ú. Sadov o výměře cca 300 m 2 usnesení č. 10/2/ zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě Lesov č.p. 31 usnesení č. 11/2/ rozpočtové opatření č. 1/2014 ( ,- Kč příjem-těžba z obecního lesa, ,- Kč výdajzalesnění) usnesení č. 12/2/ rozpočtové opatření č. 2/2014 ( ,- Kč oprava zastávek) usnesení č. 13/2/ plnění rozpočtu za období 1-3/2014 usnesení č. 14/2/ smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. usnesení č. 15/2/ smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Cyklotrasa Vysoká Lesov Konkordie s projekční kanceláří inplan CZ s.r.o ve výši ,- Kč s DPH usnesení č. 16/2/2014 Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a neschvaluje: 1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře cca 40 m 2 usnesení č. 4/2/2014 Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a odkládá: 1. bod 5b prodej části pozemku p.č. 270/1 v Sadov o výměře cca 70 m 2 do dalšího zasedání ZO usnesení č. 5/2/ bod 5e prodej pozemku p.č. 121/7 v k.ú. Bor u Karlových Var o výměře 274 m 2 do dalšího zasedání ZO usnesení č. 8/2/2014 Zastupitelstvo Obce Sadov projednalo a pověřuje: 1. starostu obce podpisem smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. usnesení č. 15/2/ starostu obce podpisem smlouvy na projektovou dokumentaci pro územní řízení na akci Cyklotrasa Vysoká Lesov Konkordie s projekční kanceláří inplan CZ s.r.o usnesení č. 16/2/2014 místostarosta obce Sadov starosta obce Sadov Ladislav Ludvík Eduard Frisch 5

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili Zápis č. 2/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 18. listopadu 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 16/2013 * * *

Zápis č. 16/2013 * * * Zápis č. 16/2013 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 24. června 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více