Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007"

Transkript

1 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek CONINVEST a.s. (k bodu 3. programu) Daniel Pexa F2 Architekti a.s. (k bodu 3. programu) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 14. rady 3. Představení objemové studie stavby Obchodní a relaxační centrum Zbraslav 4. Žádost Domovní správy o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Vyjádření k PD na stavební povolení stavby č TV Zbraslav etapa 0002 Kanalizace Lahovičky výměna stávajících vodovodních řádů 6. Návrh novely tržního řádu 7. Žádost Rodinného centra Pexeso o pronájem či vybudování vývěsní tabule 8. Závěry z jednání komise pro IS 9. Vyjádření OMH k interpelaci Ing. Komárkové, CSc. ve věci úklidu a údržby chodníků na sídlišti Tunelářů 10. Návrh OMH na dohodu o provedení práce na roznos letáků (bioodpad) 11. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1312/5, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže 12. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1310/1, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže 13. Žádost DS Zbraslav o schválení umístění paní Boženy Šedivé do DsPS 14. Závěr 1. Zahájení Starostka zahájila zasedání v 8.30 hod. Zápis vyhotoví Jiří Vejmelka, za ověřovatele zápisu byli stanoveni Dagmar Kobylková a Filip Gaspar. 2. Kontrola zápisu z 14. zasedání rady Kontrolu provedla Renata Hůrková a následně Žádost o souhlas s podnájmem - p. Pelikán pozvánka na byla odeslána mailem. Po vzájemné dohodě se zástupci APP jednání rady nezúčastní. Bylo dohodnuto, že v první řadě vstoupí v jednání právní zástupci MČ a APP. Poté, co bude znám výsledek z těchto jednání rada bod opět projedná. Po ústním jednání zástupci APP netrvají na svém požadavku. Vypouští se a následně , , a Zabezpečení přechodu světelnou signalizací bylo vyžádáno stanovisko stavební komise, majetkové komise, kontrolního výboru a komise životního prostředí. Současně se prověřují jiné možnosti zabezpečení OMH zjišťuje způsob financování z jiných zdrojů. 1

2 Úkol se přesouvá do dlouhodobých úkolů (dále jen DÚ), které jsou vedeny na samostatném seznamu viz příloha Rozdělení pozemků v areálu Čistírny odpadních vod Zbraslav. Starostka odeslala dopis VÚ a následně Pojištění člunu pro SDH upravená nabídka pojišťovny zaslána. Navrženy dvě varianty, předáno do majetkové komise a finančnímu výboru ke stanovisku do a následně Zadání urbanistické studie Rekreační areál - Stavební komise a dále Žádost o souhlas s využitím pozemku - p. Kosina doplnil materiály, požádat příslušné komise o zastoupení jednotlivých členů pro vytvoření pracovní skupiny (KŽP, SK, MK, KŠVČ). Rada uložila OMH a FO prověřit vlastnické a nájemní vztahy vůči budovám parc. č. 2883/ Žádost o úpravu smlouvy p. Synek vyžádáno vyjádření sociální a zdravotní komise. Rada se seznámila s připomínkami ASČR. Pan Synek bude pozván na zasedání rady dne Odpovídá: pí. Kobylková. - Trvá a dále Žádost o odprodej části pozemku ELPO, PREdistribuce Jednání proběhlo , PREdistribuce prověří, pod kolika trafostanicemi na Zbraslavi mají pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy (svěřeno MČ), za účelem případné směny za objekt trafostanice u Hasičské zbrojnice v Záběhlicích. Rada uložila OMH předložit materiály k vyřešení pozemků pod trafostanicemi. Termín pro předložení materiálů z OMH byl stanoven na Trvá a následně Žádost o změnu územního plánu pí. Hartmannová. Jedná se o změnu ze stávajícího zařazení částečně izolační zeleň a sport a rekreaci, sloužící oddechu na služby a nerušící výrobu. Tyto pozemky jsou zařazeny do kategorie C záplavových území vodních toků - průtočná. Rada uložila KŽP a SK materiál prostudovat a sdělit stanovisko. Trvá a následně a Komunikace Pod Beránkem parc. č. 2856/ v k.ú. Zbraslav - OMH dodal doplňující informace. Materiál byl odeslán právní kanceláři. Rada ukládá FO připravit dodatky k nájemním smlouvám s oprávněnými uživateli předmětných pozemků v lokalitě Pod Beránkem a stanovuje cenu za nájemné u pozemků nesloužících k podnikání v souladu s cenovým věstníkem MF č. 01/2007 na 85 Kč/m2/rok. 2

3 Starostka informovala radu o jednání, které proběhlo za účasti zástupců státního podniku Diamo. Z tohoto jednání vzešel požadavek MČ na bezúplatný převod pozemků evidovaných na LV č. 392 v k.ú. Zbraslav Zápis ze schůze sociální a zdravotní komise ze dne Komise měla na programu vyjádření se k investičním akcím MČ, dále žádost pana Synka na úpravu cen obědů a v neposlední řadě požadavky na úpravu domu č.p. 399.Rada ukládá KS zápis ze schůze sociální komise předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru, Stavební komisi a Komisi školské a volného času. Ukládá komisím předložený materiál, bod 2, projednat a sdělit své stanovisko do Trvá a dále Rada ukládá KS smlouvy s BRI (směnná smlouva a dohoda o vyrovnání kupní ceny) předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Stavební komisi. Ukládá komisím předložený materiál projednat a sdělit své stanovisko do Fa BRI předložila další smlouvy. Rada ukládá KS smlouvy s BRI (smlouvu o výpůjčce, smlouvu č. F NP2, kupní smlouvu, směnnou smlouvu a dohodu o vyrovnání kupní ceny) předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Stavební komisi. Ukládá komisím předložený materiál projednat a sdělit své stanovisko do Zástupce BRI bude pozván na zasedání rady dne Odpovídá: pí. Vejvodová. Dne se bude konat jednání s panem Holanem, jednatelem BRI. - Trvá Žádost o změnu územního plánu manž. Šalounovi Ukládá Stavební komisi a Komisi životního prostředí projednat žádost o změnu územního plánu na využití parcel č. 702/4 a 702/13 a sdělit své stanovisko radě do Trvá Cyklostezky Ukládá Odboru místního hospodářství doplnit předložený materiál o zákres cyklotras Zápis o výsledku inventarizace FO Bere na vědomí výsledek inventarizace a ukládá FO připravit návrhy výpůjčních smluv. Předložený návrh smluv byl vrácen k přepracování. - Trvá a dále Žádost o vyjádření k projektu Bytový objekt na Baních PS real s.r.o. Rada ruší usnesení č a ukládá KS předat materiály Stavební komisi k vyjádření. - Trvá a následně a Ukládá KS p. Drastil aktualizovat krizový plán MČ a předložit ho radě ke schválení Rada jmenuje za člena Krizového a povodňového štábu od pana Bc. Martina Šilhána. Hlasování: 4 souhlasí 3

4 Projektová dokumentace na zasedací místnost na ÚMČ Ukládá OMH zpracovat plánek současného využití prostor ÚMČ a předat radě. Odpovídá: pan Gaspar V budově úřadu byla zřízena místnost k využití pro zastupitele MČ Praha Zbraslav. - Trvá Podmínky převodu pozemků parc.č. 702/46, 702/45, 701/3 a 701/5, vše v kat. území Zbraslav (JUDr Šeráková a pí Štosová) bude rada řešit po vypořádání duplicitních zápisů v KN. Rada ukládá OMH prověřit způsob řešení duplicitního zápisu v KN. JUDr. Šeráková a pí. Štosová budou pozvány na příští zasedání rady dne Trvá Rada ukládá OMH vypracovat podrobnou zprávu o možnosti likvidace bioodpadů (bod č. 6. zápisu KŽP). Trvá Rada ukládá KS předat materiály k čtyřbytovému domu v ul. K Vejvoďáku Stavební komisi k vyjádření do Trvá Rada ukládá OMH zpracovat vyhodnocení předložených nabídek na Lesopark Belveder. Vyhodnocení cenových nabídek se stanoviskem OMH se předává k vyjádření SK. - Trvá Panská zahrada. Rada ukládá Stavební komisi vypracovat informační materiál o návrhu dalšího postupu ve věci Panská zahrada. SK podporuje vyhlášení historického jádra. Rada ukládá OMH zpracovat žádost na Útvar rozvoje hl. m. Prahy na vyhlášení historického jádra Zbraslavi. Rada ukládá OMH zpracovat žádost na odbor výstavby Prahy 16 Radotín na zřízení ochranného historického pásma Vedení inženýrských sítí po pozemku užívaném SK Praha Zbraslav. Rada ukládá starostce vstoupit v jednání s SK Praha - Zbraslav. Trvá Projekt Paškova-Žabovřeská Rada ukládá KS předat studii projektu Paškova-Žabovřeská Komisi životního prostředí a Stavební komisi k vyjádření do Trvá Závlahový systém UH Rada ukládá KS předat smlouvu o dílo právní kanceláři k posouzení a navrhuje uzavření smlouvy na dobu 1 roku. Rada ukládá OMH zjistit cenovou nabídku servisu a smluvní podmínky na závlahový systém UH Zbraslav u dalších firem. Trvá a následně Paušální částky za poskytnutí služeb kanceláře firmy VHS Benešov. Rada ukládá OMH odůvodnit předložené materiály (paušální částky za poskytnutí služeb kanceláře firmy VHS Benešov) a FO předložit nájemní smlouvou 4

5 s firmou VHS Benešov. Rada ukládá tajemnici předložit do rady návrh nové nájemní smlouvy na pronájem kanceláří pro VHS Benešov v budově MČ. - Trvá Změna územního plánu pí. Beaufortová OMH sdělil, že výše uvedené pozemky lze napojit na veškeré inženýrské sítě. Rada ukládá KS předat materiály ke změně územního plánu pí. Beaufortová (parc. č. 358/1, 358/4 a 358/5) Stavební komisi a Komisi životního prostředí k vyjádření. - Trvá Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na opravu střechy kostela sv. Havla Rada ukládá OMH prověřit současný stav a rozsah poškození střechy kostela. Termín: do Trvá Nový chodník Baně, etapa III Rada ukládá KS předat PD na uvedenou akci k vyjádření Stavební komisi do Trvá a Zbraslavské náměstí Rada ukládá KS, aby předala studii úpravy Zbraslavského náměstí k vyjádření Stavební komisi. Zároveň rada žádá SK, aby tuto studii posoudila společně s projektem dopravního řešení do Rada pověřuje zastupitele Ondřeje Hofmeistera vedením projektu Zbraslavské náměstí Rada ukládá starostce vstoupit v jednání s právním zástupcem budoucích kupujících ohledně podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvě na koupi domu č.p. 698 na pozemku parc. č a pozemků parc. č a 1548 (zejména odst. II budoucí kupní smlouvy a odst. V. kupní smlouvy) Rada žádá právní kancelář o stručný právní rozbor situace a o návrh dalšího postupu ve věci národní správy na předmětné nemovitosti v termínu do Hlasování: 4 souhlasí Rada ukládá tajemnici předat radě a FV veškeré materiály související s privatizací domu K Mlíčníku 206 a příslušných pozemků č. parc. 735 a 736, k.ú. Zbraslav v termínu do Trvá Rada ukládá tajemnici předat radě a FV veškeré materiály související s privatizací domu Nad Parkem 874 a příslušných pozemků parc. č. 1317, 1320/1, 1320/3 a 3273, k.ú. Zbraslav v termínu do Trvá Rada bere na vědomí zápis Bytové komise, ukládá předsedovi BK předat radě seznamy žadatelů o byt a pravidla pro přidělování bytů a ukládá Domovní správě předložit radě návrh nájemní smlouvy v termínu do Trvá Rada nesouhlasí s vedením TLT DN 300 v navržené trase, vzhledem k tomu, že je částečně veden po ulicích s novým povrchem (Pod Havlínem, Matjuchinova). MČ doporučuje projektantovi zvážit trasu od vodojemu Havlín podél hřbitova a ulicí 5

6 Výzkumníků a K Peluňku. Navrhovaná varianta je dle našeho názoru ekonomicky výhodnější (kratší, není v kolizi se stávajícími sítěmi, ulice Výzkumníků nemá zpevněný povrch). Starostka v uvedené věci bude dnešního dne jednat se ZAVOSem. - Trvá Rada ukládá OMH doplnit informaci o akcích OMI o údaje o stavu projektové dokumentace, rozpracovanosti a o předpokládané finanční náročnosti pro dokončení. Termín: do Trvá Rada ukládá OMH připravit do pro radu podklady k SVO u restaurace U Žemličků. - Trvá Rada ukládá OMH a FO předložit radě veškeré podklady k akci Městská zahrada Zbraslav do Trvá Rada ukládá starostce připravit do zadání pro oslovení firem provádějících personální audity. - Trvá Rada ukládá OMH a FO předložit radě veškeré podklady k akci Belveder, Central park, Medic Centrum do Trvá 3. Představení objemové studie stavby Obchodní a relaxační centrum Zbraslav Přítomní zástupci investora CONINVEST a.s. a projektanta F2 Architekti a.s. představili na úvod svůj záměr na výstavbu v území u Strakonické ulice: Hobby market, autosalon, Fast food a aquapark. K tomu investor žádá o co nejrychlejší odkup pozemků od MČ. V diskusi bylo mj. jednáno o problematice parkování, připojení areálu na stávající komunikace, způsobu parkování, výkupu pozemků, referencích apod. Členové rady zdůraznili potřebu veřejné prezentace záměru a následné veřejné diskuse Rada do konce března sdělí investorovi své požadavky na doplnění předložené studie a na způsob prezentace záměru pro obyvatele Zbraslavi. Hlasování: 4 souhlasí Ve hod odjela starostka na jednání se ZAVOSem. Rada pokračovala v jednání. 4. Žádost Domovní správy o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn. Odpovídá: paní Vejvodová. 5. Vyjádření k PD na stavební povolení stavby č TV Zbraslav etapa 0002 Kanalizace Lahovičky výměna stávajících vodovodních řádů Rada souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení 6

7 6. Návrh novely tržního řádu Rada nemá připomínky k návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád. Rada ukládá tajemnici prověřit využití tržních míst včetně uzavřených smluvních vztahů v termínu do Žádost Rodinného centra Pexeso o pronájem či vybudování vývěsní tabule Rada ukládá FO předat do příštího zasedání rady přehled o nájmech vývěsních tabulí u prodejny Albert a OMH ukládá předat informaci o jejich využití. 8. Závěry z jednání komise pro IS Rada se seznámila se zápisem z jednání Komise pro informační strategii (dále KIS) ze dne a projednala návrh informační strategie v oblasti interního předávání informací (body 1-4). Rada po diskusi s návrhy uvedenými v zápise, zejména v bodech 3 a 6, vyslovila souhlas a zároveň odsouhlasila informační strategii pro interní předávání informací. Informační strategie je přílohou tohoto zápisu. Rada žádá KIS o bližší specifikaci na zprovoznění systému RSS. S návrhy KIS budou seznámeni všichni zaměstnanci úřadu a členové výborů a komisí Rada schvaluje informační strategii pro interní předávání informací, která je přílohou tohoto zápisu. Rada vyzývá předsedy výborů a komisí k předložení ových adres členů výborů a komisí dle zásad schválené IS. 9. Vyjádření OMH k interpelaci Ing. Komárkové, CSc ve věci úklidu a údržby chodníků na sídlišti Tunelářů Rada se seznámila se stanoviskem OMH. Bylo dohodnuto, že bude vyžádán právní rozbor k záležitosti úklidu a údržby chodníků v sídlišti Tunelářů. V tomto smyslu odpoví paní Kobylková na interpelaci Ing. Komárkové, CSc Rada žádá právní kancelář o právní rozbor povinností provádět úklid a údržbu chodníků na sídlišti Tunelářů. 10. Návrh OMH na dohodu o provedení práce na roznos letáků (bioodpad) Rada souhlasí s návrhem na uzavření dohody o provedení práce s Lucií Wágnerovou. Předmětem dohody je kompletace a roznos letáků (bioodpad) v zástavbě v k.ú. Zbraslav a Lahovice. Rozsah práce je 40 hodin, sjednaná odměna Kč Rada ukládá starostce podepsat dohodu o provedení práce v rozsahu 40 hodin při sjednané odměně Kč na kompletaci a roznos letáků do zástavby v k.ú. Zbraslav a Lahovice. 7

8 11. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1312/5, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže Rada žádá FO o předložení stávajících nájemních smluv a o vyjádření k možným změnám smluvních podmínek. 12. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1310/1, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže Rada žádá FO o předložení stávajících nájemních smluv a o vyjádření k možným změnám smluvních podmínek. 13. Žádost DS Zbraslav o schválení umístění paní Boženy Šedivé do DsPS Rada schvaluje umístění paní Boženy Šedivé do DsPS a schvaluje návrh nájemní smlouvy na dobu určitou od do Závěr Rada ukončila zasedání v 14:30 hod. Příští zasedání rady proběhne v úterý od 8:30 h. Renata Hůrková starostka MČ Praha Zbraslav Zapsal: Jiří Vejmelka Ověřovatelé: Zuzana Vejvodová Filip Gaspar 8

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 1 Zápis z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 Přítomni: Omluveni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Marcela Břeňová Filip Gaspar, Program zasedání:

Více

Zápis. z 16. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 3.4.2007. Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar,

Zápis. z 16. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 3.4.2007. Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Zápis z 16. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 3.4.2007 Přítomni: Omluveni: Hosté: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Karel Nedoma Jiří Vejmelka Ivo Synek

Více

Zápis. z 18. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.4.2007

Zápis. z 18. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.4.2007 Zápis z 18. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.4.2007 Přítomni: Omluveni: Host: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová Jiří Vejmelka

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 1 Zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 29.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007

Zápis. z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 1 Zápis z 20. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 2. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis. z 34. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 14. 8.2007

Zápis. z 34. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 14. 8.2007 1 Zápis z 34. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 14. 8.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 33.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Zápis. z 22. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 15. 5.2007

Zápis. z 22. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 15. 5.2007 1 Zápis z 22. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 15. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 2. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 10. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 6. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 12. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 9. 2013 Místo jednání: Malá zasedací místnost ÚMČ Praha 21, 1. patro Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora Nepřítomní:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Majetkové komise Rady HMP konané ve středu 28.8.2013 v 15 hod. v místnosti č. 349 budovy Mariánské nám.

Zápis ze zasedání Majetkové komise Rady HMP konané ve středu 28.8.2013 v 15 hod. v místnosti č. 349 budovy Mariánské nám. M A J E T K O V Á K O M I S E Rady H M P Zápis ze zasedání Majetkové komise Rady HMP konané ve středu 28.8.2013 v 15 hod. v místnosti č. 349 budovy Mariánské nám. 2, Praha 1 PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 11. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 329/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 298 ze dne 13.05.2015 Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části Prahy 3 č. 455 ze dne 18.3.2014, ke schválení směny pozemku

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více