Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007"

Transkript

1 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek CONINVEST a.s. (k bodu 3. programu) Daniel Pexa F2 Architekti a.s. (k bodu 3. programu) Program zasedání: 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 14. rady 3. Představení objemové studie stavby Obchodní a relaxační centrum Zbraslav 4. Žádost Domovní správy o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Vyjádření k PD na stavební povolení stavby č TV Zbraslav etapa 0002 Kanalizace Lahovičky výměna stávajících vodovodních řádů 6. Návrh novely tržního řádu 7. Žádost Rodinného centra Pexeso o pronájem či vybudování vývěsní tabule 8. Závěry z jednání komise pro IS 9. Vyjádření OMH k interpelaci Ing. Komárkové, CSc. ve věci úklidu a údržby chodníků na sídlišti Tunelářů 10. Návrh OMH na dohodu o provedení práce na roznos letáků (bioodpad) 11. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1312/5, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže 12. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1310/1, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže 13. Žádost DS Zbraslav o schválení umístění paní Boženy Šedivé do DsPS 14. Závěr 1. Zahájení Starostka zahájila zasedání v 8.30 hod. Zápis vyhotoví Jiří Vejmelka, za ověřovatele zápisu byli stanoveni Dagmar Kobylková a Filip Gaspar. 2. Kontrola zápisu z 14. zasedání rady Kontrolu provedla Renata Hůrková a následně Žádost o souhlas s podnájmem - p. Pelikán pozvánka na byla odeslána mailem. Po vzájemné dohodě se zástupci APP jednání rady nezúčastní. Bylo dohodnuto, že v první řadě vstoupí v jednání právní zástupci MČ a APP. Poté, co bude znám výsledek z těchto jednání rada bod opět projedná. Po ústním jednání zástupci APP netrvají na svém požadavku. Vypouští se a následně , , a Zabezpečení přechodu světelnou signalizací bylo vyžádáno stanovisko stavební komise, majetkové komise, kontrolního výboru a komise životního prostředí. Současně se prověřují jiné možnosti zabezpečení OMH zjišťuje způsob financování z jiných zdrojů. 1

2 Úkol se přesouvá do dlouhodobých úkolů (dále jen DÚ), které jsou vedeny na samostatném seznamu viz příloha Rozdělení pozemků v areálu Čistírny odpadních vod Zbraslav. Starostka odeslala dopis VÚ a následně Pojištění člunu pro SDH upravená nabídka pojišťovny zaslána. Navrženy dvě varianty, předáno do majetkové komise a finančnímu výboru ke stanovisku do a následně Zadání urbanistické studie Rekreační areál - Stavební komise a dále Žádost o souhlas s využitím pozemku - p. Kosina doplnil materiály, požádat příslušné komise o zastoupení jednotlivých členů pro vytvoření pracovní skupiny (KŽP, SK, MK, KŠVČ). Rada uložila OMH a FO prověřit vlastnické a nájemní vztahy vůči budovám parc. č. 2883/ Žádost o úpravu smlouvy p. Synek vyžádáno vyjádření sociální a zdravotní komise. Rada se seznámila s připomínkami ASČR. Pan Synek bude pozván na zasedání rady dne Odpovídá: pí. Kobylková. - Trvá a dále Žádost o odprodej části pozemku ELPO, PREdistribuce Jednání proběhlo , PREdistribuce prověří, pod kolika trafostanicemi na Zbraslavi mají pozemky ve vlastnictví hl.m. Prahy (svěřeno MČ), za účelem případné směny za objekt trafostanice u Hasičské zbrojnice v Záběhlicích. Rada uložila OMH předložit materiály k vyřešení pozemků pod trafostanicemi. Termín pro předložení materiálů z OMH byl stanoven na Trvá a následně Žádost o změnu územního plánu pí. Hartmannová. Jedná se o změnu ze stávajícího zařazení částečně izolační zeleň a sport a rekreaci, sloužící oddechu na služby a nerušící výrobu. Tyto pozemky jsou zařazeny do kategorie C záplavových území vodních toků - průtočná. Rada uložila KŽP a SK materiál prostudovat a sdělit stanovisko. Trvá a následně a Komunikace Pod Beránkem parc. č. 2856/ v k.ú. Zbraslav - OMH dodal doplňující informace. Materiál byl odeslán právní kanceláři. Rada ukládá FO připravit dodatky k nájemním smlouvám s oprávněnými uživateli předmětných pozemků v lokalitě Pod Beránkem a stanovuje cenu za nájemné u pozemků nesloužících k podnikání v souladu s cenovým věstníkem MF č. 01/2007 na 85 Kč/m2/rok. 2

3 Starostka informovala radu o jednání, které proběhlo za účasti zástupců státního podniku Diamo. Z tohoto jednání vzešel požadavek MČ na bezúplatný převod pozemků evidovaných na LV č. 392 v k.ú. Zbraslav Zápis ze schůze sociální a zdravotní komise ze dne Komise měla na programu vyjádření se k investičním akcím MČ, dále žádost pana Synka na úpravu cen obědů a v neposlední řadě požadavky na úpravu domu č.p. 399.Rada ukládá KS zápis ze schůze sociální komise předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru, Stavební komisi a Komisi školské a volného času. Ukládá komisím předložený materiál, bod 2, projednat a sdělit své stanovisko do Trvá a dále Rada ukládá KS smlouvy s BRI (směnná smlouva a dohoda o vyrovnání kupní ceny) předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Stavební komisi. Ukládá komisím předložený materiál projednat a sdělit své stanovisko do Fa BRI předložila další smlouvy. Rada ukládá KS smlouvy s BRI (smlouvu o výpůjčce, smlouvu č. F NP2, kupní smlouvu, směnnou smlouvu a dohodu o vyrovnání kupní ceny) předat Majetkové komisi, Finančnímu výboru, Kontrolnímu výboru a Stavební komisi. Ukládá komisím předložený materiál projednat a sdělit své stanovisko do Zástupce BRI bude pozván na zasedání rady dne Odpovídá: pí. Vejvodová. Dne se bude konat jednání s panem Holanem, jednatelem BRI. - Trvá Žádost o změnu územního plánu manž. Šalounovi Ukládá Stavební komisi a Komisi životního prostředí projednat žádost o změnu územního plánu na využití parcel č. 702/4 a 702/13 a sdělit své stanovisko radě do Trvá Cyklostezky Ukládá Odboru místního hospodářství doplnit předložený materiál o zákres cyklotras Zápis o výsledku inventarizace FO Bere na vědomí výsledek inventarizace a ukládá FO připravit návrhy výpůjčních smluv. Předložený návrh smluv byl vrácen k přepracování. - Trvá a dále Žádost o vyjádření k projektu Bytový objekt na Baních PS real s.r.o. Rada ruší usnesení č a ukládá KS předat materiály Stavební komisi k vyjádření. - Trvá a následně a Ukládá KS p. Drastil aktualizovat krizový plán MČ a předložit ho radě ke schválení Rada jmenuje za člena Krizového a povodňového štábu od pana Bc. Martina Šilhána. Hlasování: 4 souhlasí 3

4 Projektová dokumentace na zasedací místnost na ÚMČ Ukládá OMH zpracovat plánek současného využití prostor ÚMČ a předat radě. Odpovídá: pan Gaspar V budově úřadu byla zřízena místnost k využití pro zastupitele MČ Praha Zbraslav. - Trvá Podmínky převodu pozemků parc.č. 702/46, 702/45, 701/3 a 701/5, vše v kat. území Zbraslav (JUDr Šeráková a pí Štosová) bude rada řešit po vypořádání duplicitních zápisů v KN. Rada ukládá OMH prověřit způsob řešení duplicitního zápisu v KN. JUDr. Šeráková a pí. Štosová budou pozvány na příští zasedání rady dne Trvá Rada ukládá OMH vypracovat podrobnou zprávu o možnosti likvidace bioodpadů (bod č. 6. zápisu KŽP). Trvá Rada ukládá KS předat materiály k čtyřbytovému domu v ul. K Vejvoďáku Stavební komisi k vyjádření do Trvá Rada ukládá OMH zpracovat vyhodnocení předložených nabídek na Lesopark Belveder. Vyhodnocení cenových nabídek se stanoviskem OMH se předává k vyjádření SK. - Trvá Panská zahrada. Rada ukládá Stavební komisi vypracovat informační materiál o návrhu dalšího postupu ve věci Panská zahrada. SK podporuje vyhlášení historického jádra. Rada ukládá OMH zpracovat žádost na Útvar rozvoje hl. m. Prahy na vyhlášení historického jádra Zbraslavi. Rada ukládá OMH zpracovat žádost na odbor výstavby Prahy 16 Radotín na zřízení ochranného historického pásma Vedení inženýrských sítí po pozemku užívaném SK Praha Zbraslav. Rada ukládá starostce vstoupit v jednání s SK Praha - Zbraslav. Trvá Projekt Paškova-Žabovřeská Rada ukládá KS předat studii projektu Paškova-Žabovřeská Komisi životního prostředí a Stavební komisi k vyjádření do Trvá Závlahový systém UH Rada ukládá KS předat smlouvu o dílo právní kanceláři k posouzení a navrhuje uzavření smlouvy na dobu 1 roku. Rada ukládá OMH zjistit cenovou nabídku servisu a smluvní podmínky na závlahový systém UH Zbraslav u dalších firem. Trvá a následně Paušální částky za poskytnutí služeb kanceláře firmy VHS Benešov. Rada ukládá OMH odůvodnit předložené materiály (paušální částky za poskytnutí služeb kanceláře firmy VHS Benešov) a FO předložit nájemní smlouvou 4

5 s firmou VHS Benešov. Rada ukládá tajemnici předložit do rady návrh nové nájemní smlouvy na pronájem kanceláří pro VHS Benešov v budově MČ. - Trvá Změna územního plánu pí. Beaufortová OMH sdělil, že výše uvedené pozemky lze napojit na veškeré inženýrské sítě. Rada ukládá KS předat materiály ke změně územního plánu pí. Beaufortová (parc. č. 358/1, 358/4 a 358/5) Stavební komisi a Komisi životního prostředí k vyjádření. - Trvá Žádost Římskokatolické farnosti o finanční příspěvek na opravu střechy kostela sv. Havla Rada ukládá OMH prověřit současný stav a rozsah poškození střechy kostela. Termín: do Trvá Nový chodník Baně, etapa III Rada ukládá KS předat PD na uvedenou akci k vyjádření Stavební komisi do Trvá a Zbraslavské náměstí Rada ukládá KS, aby předala studii úpravy Zbraslavského náměstí k vyjádření Stavební komisi. Zároveň rada žádá SK, aby tuto studii posoudila společně s projektem dopravního řešení do Rada pověřuje zastupitele Ondřeje Hofmeistera vedením projektu Zbraslavské náměstí Rada ukládá starostce vstoupit v jednání s právním zástupcem budoucích kupujících ohledně podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě a kupní smlouvě na koupi domu č.p. 698 na pozemku parc. č a pozemků parc. č a 1548 (zejména odst. II budoucí kupní smlouvy a odst. V. kupní smlouvy) Rada žádá právní kancelář o stručný právní rozbor situace a o návrh dalšího postupu ve věci národní správy na předmětné nemovitosti v termínu do Hlasování: 4 souhlasí Rada ukládá tajemnici předat radě a FV veškeré materiály související s privatizací domu K Mlíčníku 206 a příslušných pozemků č. parc. 735 a 736, k.ú. Zbraslav v termínu do Trvá Rada ukládá tajemnici předat radě a FV veškeré materiály související s privatizací domu Nad Parkem 874 a příslušných pozemků parc. č. 1317, 1320/1, 1320/3 a 3273, k.ú. Zbraslav v termínu do Trvá Rada bere na vědomí zápis Bytové komise, ukládá předsedovi BK předat radě seznamy žadatelů o byt a pravidla pro přidělování bytů a ukládá Domovní správě předložit radě návrh nájemní smlouvy v termínu do Trvá Rada nesouhlasí s vedením TLT DN 300 v navržené trase, vzhledem k tomu, že je částečně veden po ulicích s novým povrchem (Pod Havlínem, Matjuchinova). MČ doporučuje projektantovi zvážit trasu od vodojemu Havlín podél hřbitova a ulicí 5

6 Výzkumníků a K Peluňku. Navrhovaná varianta je dle našeho názoru ekonomicky výhodnější (kratší, není v kolizi se stávajícími sítěmi, ulice Výzkumníků nemá zpevněný povrch). Starostka v uvedené věci bude dnešního dne jednat se ZAVOSem. - Trvá Rada ukládá OMH doplnit informaci o akcích OMI o údaje o stavu projektové dokumentace, rozpracovanosti a o předpokládané finanční náročnosti pro dokončení. Termín: do Trvá Rada ukládá OMH připravit do pro radu podklady k SVO u restaurace U Žemličků. - Trvá Rada ukládá OMH a FO předložit radě veškeré podklady k akci Městská zahrada Zbraslav do Trvá Rada ukládá starostce připravit do zadání pro oslovení firem provádějících personální audity. - Trvá Rada ukládá OMH a FO předložit radě veškeré podklady k akci Belveder, Central park, Medic Centrum do Trvá 3. Představení objemové studie stavby Obchodní a relaxační centrum Zbraslav Přítomní zástupci investora CONINVEST a.s. a projektanta F2 Architekti a.s. představili na úvod svůj záměr na výstavbu v území u Strakonické ulice: Hobby market, autosalon, Fast food a aquapark. K tomu investor žádá o co nejrychlejší odkup pozemků od MČ. V diskusi bylo mj. jednáno o problematice parkování, připojení areálu na stávající komunikace, způsobu parkování, výkupu pozemků, referencích apod. Členové rady zdůraznili potřebu veřejné prezentace záměru a následné veřejné diskuse Rada do konce března sdělí investorovi své požadavky na doplnění předložené studie a na způsob prezentace záměru pro obyvatele Zbraslavi. Hlasování: 4 souhlasí Ve hod odjela starostka na jednání se ZAVOSem. Rada pokračovala v jednání. 4. Žádost Domovní správy o schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok Rada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 80% do rezervního fondu a 20% do fondu odměn. Odpovídá: paní Vejvodová. 5. Vyjádření k PD na stavební povolení stavby č TV Zbraslav etapa 0002 Kanalizace Lahovičky výměna stávajících vodovodních řádů Rada souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení 6

7 6. Návrh novely tržního řádu Rada nemá připomínky k návrhu novely nařízení, kterým se vydává tržní řád. Rada ukládá tajemnici prověřit využití tržních míst včetně uzavřených smluvních vztahů v termínu do Žádost Rodinného centra Pexeso o pronájem či vybudování vývěsní tabule Rada ukládá FO předat do příštího zasedání rady přehled o nájmech vývěsních tabulí u prodejny Albert a OMH ukládá předat informaci o jejich využití. 8. Závěry z jednání komise pro IS Rada se seznámila se zápisem z jednání Komise pro informační strategii (dále KIS) ze dne a projednala návrh informační strategie v oblasti interního předávání informací (body 1-4). Rada po diskusi s návrhy uvedenými v zápise, zejména v bodech 3 a 6, vyslovila souhlas a zároveň odsouhlasila informační strategii pro interní předávání informací. Informační strategie je přílohou tohoto zápisu. Rada žádá KIS o bližší specifikaci na zprovoznění systému RSS. S návrhy KIS budou seznámeni všichni zaměstnanci úřadu a členové výborů a komisí Rada schvaluje informační strategii pro interní předávání informací, která je přílohou tohoto zápisu. Rada vyzývá předsedy výborů a komisí k předložení ových adres členů výborů a komisí dle zásad schválené IS. 9. Vyjádření OMH k interpelaci Ing. Komárkové, CSc ve věci úklidu a údržby chodníků na sídlišti Tunelářů Rada se seznámila se stanoviskem OMH. Bylo dohodnuto, že bude vyžádán právní rozbor k záležitosti úklidu a údržby chodníků v sídlišti Tunelářů. V tomto smyslu odpoví paní Kobylková na interpelaci Ing. Komárkové, CSc Rada žádá právní kancelář o právní rozbor povinností provádět úklid a údržbu chodníků na sídlišti Tunelářů. 10. Návrh OMH na dohodu o provedení práce na roznos letáků (bioodpad) Rada souhlasí s návrhem na uzavření dohody o provedení práce s Lucií Wágnerovou. Předmětem dohody je kompletace a roznos letáků (bioodpad) v zástavbě v k.ú. Zbraslav a Lahovice. Rozsah práce je 40 hodin, sjednaná odměna Kč Rada ukládá starostce podepsat dohodu o provedení práce v rozsahu 40 hodin při sjednané odměně Kč na kompletaci a roznos letáků do zástavby v k.ú. Zbraslav a Lahovice. 7

8 11. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1312/5, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže Rada žádá FO o předložení stávajících nájemních smluv a o vyjádření k možným změnám smluvních podmínek. 12. Žádost FO o souhlas s převodem nájemní smlouvy na pozemek pod garáží parc. č. 1310/1, k.ú. Zbraslav z důvodu změny vlastníka garáže Rada žádá FO o předložení stávajících nájemních smluv a o vyjádření k možným změnám smluvních podmínek. 13. Žádost DS Zbraslav o schválení umístění paní Boženy Šedivé do DsPS Rada schvaluje umístění paní Boženy Šedivé do DsPS a schvaluje návrh nájemní smlouvy na dobu určitou od do Závěr Rada ukončila zasedání v 14:30 hod. Příští zasedání rady proběhne v úterý od 8:30 h. Renata Hůrková starostka MČ Praha Zbraslav Zapsal: Jiří Vejmelka Ověřovatelé: Zuzana Vejvodová Filip Gaspar 8

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice

Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice Zápis z 026. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 21. 11. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé:

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více